S)e ftjtebeSotvfca/iit Republikeinse delegatie weer te Batavia terug Lijnvliegtuig Brussel-Parijs in brand gevlogen Arabieren negeren Uno-beslissing Eindelijk oplossing in zicht? WOENSDAG 7 JANUARI 1948 35ste JAARGANG No. 11282 Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. WILMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" DOET DE REPUBLIEK MEE? Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert, 20$26, Abonn. 20935 Abonnementsprijs f 0.30 p. w., f 1.30 p. mnd., 3.90 p. kwart. Franco p. p. f 4.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes f 1.50 KOMT ER SCHOT IN DE ONDERHANDELINGEN pVE REPUBLIKEINSE minister-president, tevens hoofd der republikein- se delegatie, Sjarifoeddin, is te Batavia teruggekeerd. Hedenmorgen verklaarde hij tegenover de pers, dat de republikeinse regering gedurende de laatste dagen bepaalde suggesties heeft uitgewerkt ten aanzien van de voorstellen, door de Commissie voor goede diensten gedaan. Sjarifoed din was vergezeld van.alle leden van de republikeinse delegatie en van de technische commissie. Sjarifoeddin verklaarde nog, dat het thans van de Nederlanders afhangt of de algemene order van „ceasefire" wordt gegeven en hij gaf te kennen, dat de republikeinse regering practisch alle voor stellen van de Commissie voor goede diensten heeft aanvaard. Ook Kirby, het Australische lid van de Commissie van goede diensten, is hedenmor gen met hetzelfde toestel, waarmee Sjarifoeddin reisde, te Batavia terug gekeerd. Republiek bereid tot deelneming in de Federatie De Nederlandse ambassadeur te Washington, mr. Van Kleffens, heeft de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken, Lovett, op de hoogte gesteld van de nieuwe Neder landse oriëntering in de Indonesische kwestie. Van Kleffens legde er de nadruk op, dat het verzoek van de niet-re- publikeinse organisaties aan de luit.- gouverneur-generaal om direct een conferentie bijeen te roepen tot in stelling van een voorlopige regering als eerste stap-naar een federatie van Verenigde Staten van Indonesië geen vijandelijke geste tegenover de repu bliek inhoudt. „De republiek zou wel kom zijn, indien zij deel wil uitma ken van de federatie". Lovett toonde een zeer groot be grip voor de Indonesische problemen. Het onderhoud duurde een half uur. REPUBLIEK BEREID TOT DEEL NEMING IN FEDERATIE? Het Indonesische persbureau Anta- ra meldt uit Djogja, dat de republi keinse regering een bekendmaking heeft uitgevaardigd, waarin zij ver klaart bereid te zijn om deel uit te maken van de democratische en sou- vereine Verenigde Staten van Indo nesië. De verklaring 'zegt verder, dat de republikeinse regering zich ten doel gesteld heeft, geheel Indonesië samen te vatten in een onafhankelijke en souvereine staat en zulks op de vlugst mogelijke wijze, te weten door de vorming van de Verenigde Staten van Indonesië. „Momenteel is de republikeinse re gering door middel van haar delega ties en met gebruikmaking van de Commissie van goede diensten bezig de positie van de republikeinse rege ring en de Nederlandse regering met betrekking tot de vorming van de sou vereine Verenigde Staten van Indo nesië vast te stellen, waardoor de re publikeinse regering niet handelt bui ten de Commissie van goede diensten. De republikeinse regering overweegt, welke maatregelen zij in deze aange legenheid zal treffen", aldus de ver klaring. DOORSTOOT NAAR DJOGJA EEN DROOM. Onder de titel „Doorstoot naar Djogja een droom" schrijft de „Nieuwsgier" heden o.m.: „Sinds enige tijd komen hardnekkige ge ruchten uit republikeinse bron over Nederlandse plannén tot voorberei ding van een „doorstoot naar Djog ja". Dit alles is nogal merkwaardig, nu thans minder dan ooit reden hier toe is. Immers zonder Djogja wordt hard gewerkt aan de uitwerking van het program van Linggadjatti en Djogja is geen obstakel op de weg naar de vorming van de Verenigde Staten van Indonesië. Djogja mist hoogstens de bus. Waarom zou men moeite doen iemand neer te slaan, die aan de kant van de weg staat te schreeuwen zonder dat hij de weg verspert? V/ij krijgen langzamer hand de indruk, dat alle verhalen van republikeinse zijde over een op handen zijnde doorstoot naar Djogja louter „wishful thinking" (een wens droom) is. Dit zou voor veel republi keinen de makkelijkste en meest aantrekkelijkste uitweg zijn om zon der verlies aan prestige „roemvol onder te gaan", aldus de „Nieuws gier". HONGAARSE BISSCHOP VEROORDEELT ANTISEMITISME. In Szeegedin, de zetel van het dio cees Ssanad, sprak de bisschop mgr. Andreas Hamvas, in de Vrije Acade mie van de Katholieke Actie over Antisemitisme en Christendom". Na een historisch overzicht wijdde de Hongaarse Kerkvorst zijn aandacht aan de nieuwgestichte Joodse staat in het verdeelde Palestina. Hij wees er op, dat het kleine grondgebied van de nieuwe Joodse staat op zichzelf geen waarborg is voor veiligheid, wanneer in de toekomst nieuwe Jo denvervolgingen zouden uitbreken en ziet de uiteindelijke oplossing van het Joodse' probleem in de bekering van het wereldjodendom tot het Christendom, een gebeurtenis voor speld door St. Paulus. „Tot op dat ogenblik", aldus besloot mgr. Ham vas zijn rede, „is de naastenliefde plicht voor iedere Christen; de naas tenliefde die alle haat, ook tegen de I ren voor versterking van het gods- Joden, verbiedt". 'dienstige leven en het gezinsleven. AMERIKAANSE MARINIERS NAAR MIDDELLANDSE ZEE. Gisteren zijn bijna duizend Ame rikaanse mariniers, waaronder vele veteranen uit de oorlog in de Stille Oceaan, met uitrusting van tanks, ka nonnen en ander oorlogstuig inge scheept op twee troepentransport- schepen te Morehead City in Noord- Carolina. De mariniers zijn bestemd het personeel der Amerikaanse marine in de Italiaanse en Griekse wateren te versterken. De „Daily News" knoopte aan dit gebeuren de commentaar vast, dat een herhaling hiervan verwacht kan worden, wanneer de V. St. zich achter het Marshall-plan plaatsen en inten siever de Truman-leer in de practijk brengen. Het behoort bij de nieuwe verantwoordelijkheden als wereld macht. Volgens het Britse blad „Daily Gra phic" zou men te Londen het zenden van een aanvullend Brits troepencon. tingent naar Griekenland overwegen. Hiertoe zouden in Athene reeds voor bereidingen getroffen worden. Een brug in een brug. Om 'te voor komen dat door het uitvallen van de Schipbrug bij Hedel in geval van ijsgang e.d. het verkeer met de Zui delijke provincies grote stagnaties zou ondervinden, wordt met spoed in de in aanbouw zijnde vaste brug, een Bailybrug gemonteerd. Deze kom:t een meter boven het wegdek van de verkeersbrug te liggen zodat de voltooingswerkzaamheden aan deze geen hinder zullen ondervinden. TRYGVE LIE IN NEDERLAND. De secretaris-generaal der Ver. Na ties, Trygve Lie, wordt 22 dezer in Nederland verwacht. Hij maakt ver gezeld van zijn assistent, de heer A. Pelt, een reis langs de Europese ste den, die in aanmerking komen om de volgende Algemene Vergadering der V. N. te huisvesten. Ook Den Haag staat op zijn lijstje. Trygve Lie zal drie dagen in Ne derland blijven. VLIEGRAMP BIJ LE BOURGET E'EN DAKOTA van de geregelde lijndienst BrusselParijs is gister avond vlak bij het Parijse vliegveld, Le Bourget verongelukt. De ma chine, die tot de vloot van de Air France behoorde, vervoerde elf pas sagiers en een bemanning van vijf koppen. Alle inzitténden op twee na kwamen in de vlammen om, toen het vliegtuig na de val in brand vloog. Eén van de twee overlevenden is kort daarna in het ziekenhuis over leden. Onder de inzittenden waren geen Nederlanders. De enige overle vende is een Frangaise, een zekere mademoiselle Hecht. VIJFTIEN DODEN Het ongeluk is te wijten aan de slechte weersomstandigheden. Naar de vliegtuigautoriteiten op Le Bour get verklaren, was er op het ogen blik van het ongeluk wegens de slechte weersomstandigheden voor de vliegtuigen een verbod van kracht tot landen en opstijgen. Een half uur eerder heeft een vliegtuig van een Afrikaanse luchtvaartmaatschappij op het vliegveld Le Bourget eveneens een ongeluk gehad. Volgens een ooggetuige vloog het toestel zo laag, dat het de bomen bij na raak,te. Het scheen alsof de piloot de weg zocht. Plotseling klonk er een luide klap, waarna vlammen door de mist heen zichtbaar werden. ENGELS VLIEGTUIG VERONGELUKT. Een vliegtuig van de Brits-Europe- se Luchtvaartmaatschappij,- dat uit Glasgow afkomstig was, is bij een noodlanding in de nabijheid van het vliegveld Northolt tegen een boom gevlogen. De piloot kwam om het le- CONGREGANISTEN IN HONGARIJE HERNIEUWEN HUN BELOFTEN VAN TROUW. Het is opmerkelijk, dat in Honga rije, hetwelk thans een der zwaarste perioden zijner geschiedenis door maakt, de uiterlijke moeilijkheden van de Kerk gepaard gaan met een opvallende bloei van het geestelijke en godsdienstige leven. Een der uitin gen daarvan was de vernieuwing der opdracht en der beloften van trouw aan God en Kerk van de le den der Maria-congrgaties. Uit pas binnengekomen rapporten van 26 Hongaarse steden blijkt, dat in de laatste maand van 1947 meer dan 16.000 congreganisten, jongens en meisjes, mannen en vrouwen, hun beloften vernieuwd hebben, terwijl tal van nieuwe leden tot de Congre gaties zijn toegetreden. In Boedapest zelf nam Kardinaal Mindszenty tijdens een pontificale H. Mis de belofte van trouw af. In zijn toespraak citeerde de Kardinaal de woorden van Z.H. de Paus: de tijd voor het overwegen en plannen ma ken is voorbij, het is nu het uur om tot actie en daden over-te gaan." De Kardinaal spoorde de congreganisten aan, het Christendom in practijk te brengen op ieder gebied van het le ven en een krachtige actie te voc- ven en 5 passagiers en 2 leden van de bemanning werden gewond. Er waren 10 passagiers, allen inwoners van Glasgouw, aan boord. De beman ning bestond uit 4 koppen. Is Stalin ziek? Reeds enige dagen wordt de vraag besproken, of Stalin al of niet op ster ven ligt. Vorige week Zaterdag is n.l. prof. Elis Berven, de bekende Zweed se kankerspecialist, plotseling naar Moskou ontboden. Gisteren is hij te Moskou aangekomen. Niet alleen kreeg hij van de Russische legatie te Stockholm direct een visum (wat al zeer wonderlijk is), maar bovendien werd hij te Moskou door een delega tie van vooraanstaande Russische me dici ontvangen en waren zelfs in twee hotels kamers voor hem gereserveerd. Wie van de communistische heer sers is ziek? Men meent, dat het Sta lin zelf is, die aan kanker moet lijden. Het moet wel meer dan een beleefd heidsvisite zijn, want anders had de geleerde, die wel wat anders te doen heeft, deze reis niet zo plotseling on dernomen. Inmiddels zwijgt men in Moskou als het graf, achter de schermen zal echter heel wat geïntrigeerd worden over de eventuele opvolging. President Truman zal te 19.30 uur hedenavond zijn traditionele bood schap. de z.g. „State of the Union" voor de Verenigde Vergadering van het Amerikaanse Congres uitspreken. In een atmosfeer, die beheerst wordt door de presidentsverkiezingen in No vember, zal Truman een beroep doen op meer dan ?00 leden van het Con gres om spoedig hun goedkeuring te hechten aan het plan-Marshall en Trumans anti-inflatie-voorstellen ter bestrijding van de stijgende prijzen. Bijna tegelijkertijd zal het Ameri kaanse ministerie van buitenlandse zaken de eerste werkelijk verhelde rende bijzonderheden over het plan- Marshall onthullen door feiten en cij fers bekend te maken over de enor me hoeveelheden levensmiddelen, grondstoffen en materiaal, die men in de komende vier jaar naar 16 Euro pese landen hoopt te kunnen zenden. Vorming van Arabische regering voor Palestina Ondanks de beslissing van de Uno om Palestina te verdelen in een Joodse, en een Arabische staat, heeft het Arabische hoge comité bekend gemaakt, dat het over zal gaan tot de vorming van een nationale rege ring voor geheel Palestina, met een president aan het hoofd. Het besluit om een Palestijnse re gering te vormen, wordt volgens het comité, gerechtvaardigd door het verlangen om in Palestina een poli tiek regiem in te stellen, in overeen stemming met het algemene verlan gen van het Palestijnse volk naar een waarachtige vertegenwoordiging De Arabieren willen al in Februari beginnen met het samenstellen van de regering. Arabisch operatie-plan. Het opperbevel van de verenigde Arabische legers heeft een uit drie phasen bestaande operatieplan opge steld om de verdeling van Palestina te verhinderen. Eerst moeten alle Joden worden verdreven uit de wij ken waar Joden en Arabieren sa menwonen. Vervolgens zal men de Joden in het Noorden, in het Zuiden en langs de kust van elkaar isoleren, door Arabische legers als wiggen tussen hen te drijven. Daarna gaat men over tot het uit roeien of onderwerpen van Joodse gemeenten, zoals Tel Aviv, en van ONRUST TE KARATSJI. Een tempel der Sikh's in Paki stan's hoofdstad Karatsji, waar 250 geëvacueerde Sikh's uit Boven-Sind (provincie van Pakistan) een tijde lijk onderkomen hadden gevonden, is dobr een menigte bestormd en in brand gestoken. 64 Personen werden gedood, de overige, alle vrouwen en kinderen, werden gewond. Elders in de stad kwam het tot onlusten, waarbij 12 personen werden gedood en ongeveer 60 gewond. Kabinets ministers van Sind namen persoon lijk deel aan het optreden tegen plunderaars, die kleding en huisraad de straat op sleepten. De politie heeft een uitgaansverbod afgekondigd. Joodse wijken, zoals in Jeruzalem en Haifa. Uit Londen wordt tegelijkertijd gemeld dat Groot-Brittannië van plan it, zijn positie in de Levant te ver sterken door het sluiten van allian ties met de Arabische staten. Diplo maten uit deze gebieden zijn naar Londen vertrokken en zullen daar nog deze week met Bevin confere ren. Bovenaan op het programma der onderhandelingen staan de Britse economische, politieke en militaire betrekkingen met Egypte, Irak en Transjordanië. Kardinaal de Jong leger-bisschop Door de Congregatio Confesorialis te Rome is Z. Em. Johannes Kardi naal de Jong, vicaris castrensis, be noemd tot leger-bisschop van alle Nederlandse strijdkrachten waar ter wereld ook, aldus de „Gelderlander'* Z. Em. Johannes Kardinaal de Jong heeft tot hoofdlegeraalmoeze nier over alle Nederlandse strijd krachten, zowel in Nederland als in Oost en West, benoemd Mgr. H. J. J. M. van Straelen. Over de zee- strijdkrachten is aangesteld als hoofdaalmoezenier Kolonel J. F. de Sain. Lt. Kolonel baron Van Voorst tot Voorst S.J., hoofdlegeraalmoezenier van het K.N.I.L., is door Z. Em. Kar dinaal de Jong met ingang van 1 Januari op de meest eervolle wijze ontslag verleend. Eveneens is eervol ontslagen Majoor Lam als plv. hoofd aalmoezenier in Indië. In verband hiermede is tot plv. hoofdlegeraal moezenier in N.O.I. benoemd Majoor R. Verhoeven. Onderzoek naar fraude op Rijksbureau Het onderzoek naar de enorme fraude in exportvergunningen, waar bij goederen, die voor de export wer den aangevraagd op de binnenland se markt en in de zwarte handel te recht kwamen, is nog in volle gang, aldus het „Dagblad". Tc einde deze zaak tot volledige klaarheid te brengen, zijn nog op verschillende Rijksbureaux tal van bescheiden in beslag genomen. Al deze stukken, facturen, copieën van exportvergunningen, e.d., worden thans aan een grondig onderzoek on derworpen. Van allerlei grote partijen goederen, waarvoor exportvei-gunnin- gen waren uitgegeven, zal thans wor den nagegaan, of zij inderdaad ook uit het land zijn vervoerd. REEDS DIT JAAR VRIJSTELLING WEGENS BROEDERDIENST. Thans is de regeling voor buiten gewoon dienstplichtigen, welke de minister van Oorlog bij de behande ling van de begroting toezegde, afge kondigd. Voorlopig is zij alleen van kracht voor de lichting 1948 en geldt alleen voor degenen, van wie een wettige broer of een wettige half broer als militair gedood is tijdens krijgsverrichtingen, of overleden is in militaire dienst, dan wel als lid van een verzets-organisatie gedood is tijdens het plegen van actief verzet, of overleden is tengevolge van ver wondingen, opgelopen tijdens het ple gen van actief verzet. De dienstplichtigen van de lich ting 1948, die voor deze regeling in aanmerking wensen te komen, kun nen hun verzoek door middel van een aanvraagformulier indienen door tus senkomst van de burgemeester van de gemeente, waar de verzoeker voor de dienstplicht is ingeschreven. VERSOBERING MAALTIJDEN RESTAURANTS. Uit goede bron vernemen wij, dat er thans wordt overwogen om, in plaats van bonnen te laten innemen voor maaltijden in restaurants, het geen op zeer grote tegenstand is ge stuit, een versobering van de restau- rantmaalt-den in te voeren. Overwo gen wordt het aantal vleesloze dagen nog te vergroten en om bepaalde me nu's aan voorschriften te binden, zo dat men op deze wijze de noodzake lijke besparing krijgt. DE BELGISCHE KONINGSKWESTIE IRONING LEOPOLD VAN BELGIë heeft uit Zwitserland een boodschap gericht tot de Belgische regering, waarin hij laat weten, dat hij bereid is de besprekingen over de koningskwestie voort te zetten op basis van de brief, die premier Spaak hem indertijd had doen toekomen. In genoemde brief deed Spaak.de koning voorstellen, die een spoedige oplossing van het vraagstuk beoogden en zette hij in het bijzonder de re denen uiteen van de noodzakelijk heid Prins Boude wijn naar België te laten terugkeren. De koning had naar aanleiding van dit schrijven doen we ten, dat hij bereid was tot een op lossing mede te werken, op voor waarde dat allereerst op ondubbel zinnige wijze zou worden verklaard, dat zijn eer ongerept was. Ten gevol ge van voorbarige uitlatingen van de koning ontstond er een fel debat in de Senaat en werd een regeringsver klaring onmogelijk gemaakt. De koningskwestie zal nu in de a.s. vergadering van het kabinet opnieuw besproken worden. In politieke krin gen beschouwt met deze ontwikkeling als zeer gunstig voor de oplossing van het koningsprobleem. EEN NEDERLANDS COSTUUM MET AMERIKAANS GELD. Indien men familieleden of goece vrienden in Amerika heeft kunnen zij bij een bepaalde firma een bedrag in dollars storten en mededelen, dat voor dit geld aanbeen bepaald per soon in Nederland een costuum of overjas geleverd moet worden. De Amerikaanse firma stelt zich dan in verbinding met een Nederlandse, die voor levering van het gevraagde zorg draagt. Over punten wordt bij deze geschenkzending niet gespro ken. Deze overeenkomst heeft het voordeel, dat in dit geval de textiel die anders om wille van de deviezen uitgevoerd moet worden, in Neder land blijft. De sigaar „Een leeuw is iemand, die bang is voor niemand'. Zo dichtte indertijd de „School meester". Als hij Churchill ge kend had, zou hij misschien ge dicht hebben: „Een leeuw is als Churchill, die net doet wat hij wil'Want Churchill het is misschien oneerbiedig om het te zeggen trekt zich van geen mens wat aan; hij is een eigengereide ouwe heer. Op het ogenblik zit hij in Marokko; hij is uit. En daarom wilde hij het lekker rustig en warm hebben. Warm is het ongetwijfeld in Marokko en rustig ook, want Churchill liet zijn vrouw thuis. Maar toch zat het hem niet glad, want ondanks de lekkere warm te kreeg de oude heer bronchitis, waarvoor de Franse dokters hem naar bed verwezen. „Ik versta geen Frans, dacht Churchill, en ga niet naar bed". Waarop zijn dochter, verontrust, ma opbelde en zei: „Moeder, kom gauw, want vader wil niet naar bed. U bent de enige, die hem naar rede kan doen luisteren Natuurlijk kwam mevrouw Churchill. Maar wat lees ik nu in de bladen? Zijn vrouw was nauwelijks over, of Churchill verscheen weer in het restaurant van zijn hotel met een grote sigaar in het hoofd. „Zo zie je, ventje, zei mijn vrouw, zonder ega was hij ver kouden!" „Gelijk heb je; nu is hij weer de sigaar". H M. EN PRINSES JULIANA OP HARTELIJKE WIJZE GEHULDIGD. De Amsterdamse jeugd heeft gis teravond in de Stadsschouwburg te Amsterdam, H.M. de Koningin en H.K.H. Prinses Juliana op hartelijke en spontane wijze hulde gebracht. De Koningin, die op Nieuwjaarsdag de traditionele opvoering van de „Gijsbrecht van Amstel'" heeft bijge woond, had de wens te kennen gege ven om nogmaals een opvoering van dit drama van Joost van den Vondel meda te maken, ditmaal echter sa men met Prinses Juliana. Daarvoor was de voorstelling van gisteravond uitgekozen. De Koningin wist echter niet, dat deze voorstellinig speciaal gegeven werd voor de Amsterdamse jeugd. Op het ogenblik, dat Koningin en Prinses de loge betraden verrees het publiek, dat hoofdzakelijk uit Am sterdams jeugd bestond, van zijn zit plaatsen en een spontaan applaus en hoerageroep klonk door de schouw burg. Vriendelijk buigend dankten de hoge bezoeksters voor deze harte lijke ontvangst. Doch nog vóór zij haar zitplaatsen hadden ingenomen, werd d-c sr het publiek het „Wilhel mus", gevolgd door „Mijn schilt ende betrouwen" ingezet. Terugbetaling van kolengeld op 19 Januari De Gezinshoofden krijgen ƒ4 terug; Kamerbewoners ontvangen 2.40 retour. De terugbetaling van de gelden, die men te veel besteedde Dij de aan koop van huisbrand, zal op 19 Ja nuari a.s. beginnen, aldus het „Dag blad". Aan gezinshoofden, die de huis brand tegen te dure prijs kochten, zal 4.worden betaald. Kamerbe woners, die te veel betaalden, krij gen 2.40 terug. De terugbetaling zal aan de postkantoren geschieden. Wild-West in Delft Maandagavond laat werd een sur veillerende agent van politie door een winkelier gewaarschuwd, dat twee mannen een grote hoeveelheid boter bij verschillende winkels had den ingekocht. Aangezien dit op het late uur wel wat vreemd werd ge acht, wilde de politieman het twee tal aanhouden. De mannen stapten echter in een auto, gaven gas en re den snel weg. Een toevallig passeren de automobilist bood de agent plaats in zijn wagen en een wilde achter- vogling werd ingezet. Nadat de wa gen was ingehaald, weigerden de mannen te voldoen aan de sommatie om te stoppen en wederom wi :ten zij tr> ontsnappen. Op de weg naar Noot dorp werden zij opnieuw ingehaald en toen maakte de agent van zijn pistool gebruik. De mannen achtten het toen raadzaam te stoppen. Zij lie ten de auto op de weg staan en wis ten in het duister te ontkomen. On middellijk werd het bureau van po litie gewaarschuwd en een aantal agenten zette de polder af. In de loop van d nacht kon het tweetal worden gevat. In de auto werden 130 pakjes boter aangetroffen. Het bleek, dat de man nen hiervoor bonnen hadden ingele verd. doch naar de herkomst va" de ze bonnen wordt thans een onderzoek ingesteld. De beide mannen zijn in bewaring gesteld. &e.n koAAe.tt'j.e....

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1