MELKINRICHTING Wie helpt Jicvcel JCuüek en de M iidaetim-exfenió RECHTZAKEN Net R.K. Meisje Net dagmeisje WOONRUIMTE NET MEISJE Afwasteilen RADICALE UITVERKOOP mr RECLAME-VERKOOP WIEGEN 6 KNOTTEN PRACHTIGE KOORDWOL KANTOORRUIMTE MODE-VAKSCHOOL Woningruil it HUUR DINSDAG 6 JANUARI 1948 DE LEIDSE COURANT PAGINA 3 BINNENLAND. Prof. mr. B. Hermesdorf te Nij megen is benoemd tot ridder in de Orde van de Ned. Leeuw ter erken ning van zijn grote verdiensten als rector-magnificus van de Kath. Uni versiteit in bezettingstijd. Op de Jubileumjaarbeurs van 6 tot 15 April te Utrecht zal de buiten landse deelneming weer een belang rijke plaats innemen. Zo staat reeds vast dat collectieve inzendingen uit België, Frankrijk, Zwitserland, Tsje- choslowakije, Zuid-Afrika en Mysore (Hindoestan), Brits-Indië) de aan dacht zullen vragen. Met lucifers spelende kinderen hebben Zondagmiddag brand veroor zaakt in de emballage-afdeling van de Zwitsalfabriek te Apeldoorn. De gehele inventaris ging verloren. Zes Niwin-cantinewagens zul len op 7 Januari met het s.s. Tabinta naar Indonesië gezonden worden. Ze zijn geschonken door de steden Lei den, Assen, Vlaardingen, Enschede (twee) en Rotterdam. BUITENLAND. De Roemeense zaakgelastigde te Lissabon heeft het bijltje erbij neer gelegd. Hij vond, dat de jongste ge beurtenissen in Roemenië niet in overeenstemming met de volkswil verliepen. Je zou zo zeggen. De Britten in de bezette zóne van Duitsland hebben genoeg van de zuivering. Na 1 Jan. j.I. heeft men op gehouden Duitse ambtenaren deswe ge te ontslaan. De overstromingen in Noord- Frankrijk hebben aan 5 personen het leven gekost. Verleden jaar zijn de Britse mij nen genationaliseerd. De mijnwerkers, die blijkbaar dachten: „Nu de mijnen toch van ons zijn, kunnen wij 't er wel eeps van nemen", hebben in 1947 3Ó0.000 ton kolen minder gedolven dan de regering als doel gesteld had. Overigens zijn de Britten blijk baar ook op ander gebied niet for tuinlijk geweest, want de „British Overseas Airways" heeft bijv. sinds Maart '47 een verlies geboekt van 8 millioen pond sterling. Dat is een ver lies1 van 60 pond per passagier. Oor zaak: oneconomische vliegtuigen. In enige' fabrieken in West- West-Duitsland hebben de Duitse ar beiders gestaakt uit ontevredenheid over de voedselvoorziening. Laat ze blij zijn, dat ze weer staken kunnen zonder levensgevaar. DE OSSERVATORE OVER HET KATHOLICISME IN HONGARIJE. De Osservatore Romano wijdt een beschouwing aan de buitengewoon moeilijke positie van de katholieken in Hongarije. Aan deze beschouwing ontlenen wij het volgende: Van zeer grote betekenis en van onschatbare waarde is de hechte eenheid en ver bondenheid waarmede de Hongaarse katholieken onder de uitmuntende leiding van Kardinaal Mindszenty, naar buiten optreden ter verdedi ging van de godsdienstige belangen en ter bescherming van de katho lieke instellingen, welke tot nu toe door hun belagers nog niet zijn ge sloten of opgeheven. De Osservatore betreurt, dat het herstel van de diplomatieke betrek kingen tussen Hongarije en het Va- ticaan nog steeds op zich laat wach ten. waardoor de regeling van ver schillende voor de katholieke Kerk in Hongarije zeer belangrijke kwes ties niet ter hand kan worden ge nomen. Indien de Hongaarse rege ring bezield zou zijn met de ern stige wil de betrekkingen weer op te vatten, vormt de situatie van het ogenblik hiertoe geen beletsel meer. Het blad brengt in herinnering, hoe na de wapenstilstand oude rechten en verplichtingen niet meer worden geëerbiedigd, terwijl in tal loze gevallen tegenover te goeder naam bekend staande katholieken maatregelen worden getroffen, die met elk begrip'van rechtvaardigheid en democratie in strijd zijn. Ondanks deze moeilijke omstan digheden is het godsdienstige leven in Hongarije niet verslapt; integen deel, het beleeft zelfs een sterke op bloei, waarvan het onlangs te Boe dapest gehouden nationale Maria- Congres op ontroerende wijze ge tuigde. De katholieken van Honga rije en vooral ook de katholieke jongeren hebben op krachtige wijze te kennen gegeven, dat zij hun goed recht opeisefi en geen burgers van de tweede rang willen zijn in hun eigen vaderland. NEGEN OPEN PLAATSEN IN HET KARDINAALSCOLLEGE. Niet spoedig nieuwe benoemingen te wachten. Na de dood van iedere Kardinaal plegen in Rome geruchten te circu leren, dat binnen afzienbare tijd een Consistorie en nieuwe Kardinaalsbe noemingen te' wachten zouden zijn. Zo ook thans na de dood van Kardi naal Petit de Julleville. Vaticaanse kringen achten echter op dit ogen blik nieuwe kardinaalsbenoemingen 32. „Tuf-Tufriep Theodoor, en hij liep op zijn tenen nard over het grasveldje. Tuf-tur. hij ging. als 'n echte auto schuin hangen in de bocht en bereikte zo, nog steeds op zijn tenen, het terras, waar onze vrienden verzameld waren. Toen ging hij in een stoel zitten uitblazen. Karei Kwiek keek hem nieuwsgierig aan. Wat een rare man. Mijnheer Theodoor had kennelijk plezier in Karel's verwonderde blikken. Hij was een gemoedelijk man. Omdat hij zijn H.B.S. nooit had kunnen halen was hij maar clown geworden. En omdat hij in een circus geen leans zag, zich verstaanbaar te maken voor alle toe schouwers (hij had maar een zachte stem en was ook dikwijls hees) schreef hij zijn grapjes maar op een stuk papier. Dan tekende hij er een plaatje boven en verkocht hel geval letje aan grote New Yorkse kranten. Wel in honderd kranten tegelijk wer den die grapjes afgedrukt en mijn heer Tuf verdiende er veel mee. „Ja, ja", zei mijnheer Tuf, ernstig aan zijn pijp trekkend. ,.Nee, nee". Hierop zweeg hij. Pas toen er een glas cog nac met suiker voor hem stond, werd hij wat spraakzamer. „Goeie mor gen, heren", zei hij tenminste. Hierop sliep Theodoor in, want hij kon niet goed tegen cognac. Simon Sop ver telde wie Theodoor was. „Hij moet wel in z'n auto rijden", verklaarde hij. „Anders wordt hij veel te moe. Hij heeft zo'n korte benen, dat ze niet helemaal tot aan de grond komen als hij staat en daarom moet-ie altijd op z'n tenen lopen. wat. erg vermoeiend is Ik d'enk, dat hij mee naar Bagdad wil, om daar op nieuwe ideeën voor zijn grapjes te komen." niet waarschnijlijk. Veeleer achten zij hét behoudens, bij een bijzondere wijziging der omstandighedep voor de hand liggend, dat Z. H.'de Paus eerst in het komende H. Jaar een groot aantal Kardinalen zal benoe men. Het aantal opengevallen plaatsen in hét H. College bedraagt thans negen. RADIO WOENSDAG. HILVERSUM I, 301 M. 7.00 Nieuws; 7.30 Gram.platen; 8.00 Nieuws; 8.15 Ned. Herv. Kerkkoor; 8.30 Mozart-programma; 9.00 Och tendbezoek bij jortge zieken; 9.30 Gram.platen; 10.00. Zang met piano; 10.30 Morgendienst; 11.00 Kamermu ziek van Handel; 11.15 Straat Ma- gelhaens, hoorspel; 12.15 Stafmuziek corps; 13.00 Nieuws; 13.15 Pianomu ziek; 13.45 Lichte orgelklanken; 14.00" Continental quintet; 1.30 Ge mengd Omroepkoor; 15.00 Gram.pla ten; 15.15 Enseinble Donauklanken; 15.45 Voor de kleuters; 16.00 Voor onze, jeugdige postzegelverzamelaars; 16.15 Meisjes- en kinderklasse; 16.45 Voor onze jongens en meisjes; 17.35 Amati trio; 18.00 Ned. koren en korp sen; 18.30 Regeringsuitzending; 19.00 Nieuws; 19.30 Actueel geluid; 19.45 Engelse les; 20.00 Nieuws; 20.15 Om roeporkest; 21.35 Piano; 22.00 Chr. Mannenkoor; 22.30 Nieuws; 22.45 Avondoverdenking; 23.40 Avondklan ken. HILVERSUM H, 415 M. 7.00 Nieuws; 7.15 Gram.platèn; 8.00 Nieuws; 8.50 Voor de vrouw; 9.00 Praags radio-orkest; 9.35 Lener strijkkwartet; 10.00 Morgenwijding; 1C.20 Onze keuken; 10.35 Gram.pla ten; 11.00 Gram.platen; 12.00 Carlo Carcassola; 12.33 Voor het platte land; 12.38 The Kilima Hawaiians; 13.00 Nieuws; 13.20 Vincentino; 13.50 Gram-platen; 14.00 Gesproken por tretten; 14.15 Jeugdconcert; 15.00 Ru moer om dikke Dries, hoorspel voor de jeugd; 15.30 De Roodborstjes; 16.15 Vragen staat vrij; 17.15 Gram.platen; 17.45 Hét Rijk overzee; 18.00 Nieuws; 18.20 The Ramblers; 19.00 Piano; 19.39 „Amsterdam 1948"; 19.45 Lezen in de Bijbel; 20.00 Nieuws; 20.15 Metro- pole orkest; 21.00 De koning en ae varkenshoeder, hoorspl; 21.50 Be- WEERSVERWACHTING g DEPRESSIE IN AANTOCHT, f o Aanvankelijk stormachtige g wind tussen Zuid en Oost, later draaiénd naar richtingen tussen g West en Noord. Meest zwaar be-1 8 wolkt met vooral in de nacht nu 5 en dan zware regen. Tijdelijk 8 iets zachter. 8 oooooooooooooooooooooooooooooooooo roemde orkesten spelen; 22.30 Ope rette-mannenkoor; 22.45 Van boek tot boek; 23.00 Nieuws; 23.15 Bruce Lo we, zang; 23.30 Lichte avondklanken. HAAGSE POLITIERECHTER. Film-invloed. De psychologen, die het vraagstuk opwerpen, in hoe verre de film van invloed is op de jongemênsen, zouden in hun ongun stige conclusies steun kunnen krijgen in enkele gevallen, die Leiden de laatste tijd brengt. Kort geleden werd een jongeman veroordeeld1, die na een spannende roverij-film te hebben aanschouwd, er met een gestolen auto vandoor ging, alleen om zijn „helden" te imi teren. Thans stonden twee jonge mannen uit Katwijk aan Zee voor de rechter, die na bioscoopbezoek ruiten hadden ingegooid. Waarom? „We hadden net een spannende film ge zien, en waren een beetje gek ge worden", aldus de „verklaring"', die één van het tweetal gaf. Ter kalmering en om te constate ren, dat wat in een film gebeurd in werkelijkheid lang niet altijd ermee door kan, kregen beide verdachten twee weken gevangenisstraf. MARKTBERICHTEN ROELOFARENDSVEEN. 5 Jan. Bloemen. - Crown Imperial 0.55 1.00, Krelage 0.60—1.15, Earley Queen 5580 cent, Rose Copland 1.251.80, Pink Gem. 7090 cent, All Pierson 7585 cent, White Sail 0.901.25 Piquante 1.551.90, Helios 4754 cent, Early Glory 55 69 cent, Magnificense 4263 cent, Innocense 6090 cent, Blauwe Druif jes 1319 cent. Cyclamen 6585 ct. BODEGRAVEN, 6 Jan. Kaas Aanvoer 35 partijen Prijs le soort 1.64—1.68, 2e soort 1.56—1.62. Handel flauw. GEVRAAGD IN LEIDEN boven 18 jaar, voor d. en n. in gezin met 6 kinderen, goéd loon. Br. onder no. 778 bur. v. d. blad. Voor onmiddellijke in diensttreding gevraagd een in .R. K. gezin zonder kin deren. Aanmelding bij R. Vreeburgv. d. Brink, Watersfeeg 2a, Leiden. TIJDELIJKE SAMENWONING gevraagd in die goede ver houding zoals de zeereerw. heer H. de Greeve het heeft voorgesteld voor jong zakenman, echtgenote en baby. 4006 Jongelui die wensen te trouwen zoeken Brummel, Regentesse- laan 30, Oegstgeest. Telefoon 22490. 782 OPROEPING Die iets verschuldigd is aan, te vorderen heeft van, of borgtochten onder zich heeft ten laste van mejuf frouw ANNA MARIA SCHMITZ, weduwe van de heer JOHANNES PETRUS HENDRICUS HUUER, laatstelijk gewoond heb-' bende te Noordwijkerliout, Keerenweg 34, daarvoor te Voorhout, overleden 30 Nov. 1947, wordt verzocht, daarvan vóór 20 Jan. 1948 opgave te doen aan de executeur TH. P. WARMERDAM. Langeveld 32, 769 Noord wij kehout. VENDUHUIS DER NOTARISSEN (Wegens liquidatie) Op Donderdag 8 en Vrijdag 9 Jan. des v.m. 10 uur, zal in boren ge meld Venduhuis, om con tant geld publiek worden verkocht Diverse Meubilaire Goederen en Grote Partij Zilverwerken waarbij: Compleet Tafel bestek, Grote en Kleine Cou verts, Groente-, Soep, Saus-, Koffie- en Theelepels, Scha len, Messen enz. To bezichtigen: Woensdag a.s. van 104 uur. De Vendumeester, T. BEEUWKES Mevrouw van Es. Hooi gracht 67, vraagt een Gevraagd tegen Febr. een GEVORDERD BAKKERSLEERLING om zich verder in het vak te bekwamen. J. W. M. v. Wieringen, Luxe Bakkerij, Oude Wetering, tel. 406. Grote ronde f 5.65 NAT VUB LUK. HET IMAIUEHUIS /60-&S TEL.2SW9-2SPOI H| DE ZUID-HOLLANDSE BONT- EN CONFECTIE-VEILING gaat 3 DAGEN een houden van 500 Bontmantels Zilvervossen, Stoffen Mantels, Japonnen, Mantel- costuums, Herenkleding enz. in „De Burcht", Burchtsteeg ie Leiden KIJKDAGEN: Woensdag 7 Jan. 10-5 en 7-9 uur Donderdag 8 Jan. 10-5 en 7-9 uur Alles zonder Vrijdag 9 Jan. 10-12 uur De Veiling geschiedt: Vrijdag 9 Januari des nam. 3 uur bij afslag. J. OKKEN, Erkend Veilingmeester en Taxateur DE KOFFIE- EN THEEZAAK Met ingang van 4 Januari '48 is een belangen gemeenschap in werking getreden tussen de firma's F. VAN DER KLOOT en L. MENKEN. Het bedrijf Lange Diefsteeg 10 en Pieterskerk- straat 4 en 6 wordt voortgezet onder de naam Fa. MENKEN-VAN DER KLOOT. Tengevolge van deze overeenkomst zullen enige wijzigingen in de melkbezorging plaats vinden. Ook in de toekomst zal door ons alles in het werk worden gesteld om het in ons gestelde vertrouwen te doen voortduren. Fa. F. van der Kloot-L. Menken Hoe kom ik in het bezit van IVAN 7 TOT 20 JANUARI HOUDEN WIJ EEN GROTE I Tegen sterk verlaagde prijzen en als extra reclame ontvangt elke koper van een wieg Kleuren: wit, bleu, rose, rood, groen, blauw, enz. enz. Heeft U een Wieg nodig? Benut dan deze gelegenheid en koopt hem nu Onze Babykaart die U ontvangt vezekert U van een complete uitzet! m ZIET ONZE SPECIALE ETALAGES m U KOOPT TOCH OOK ALLES BIJ... HAARLEMMERSTRAAT 172-174-179 Voor spoedige ingebruikname gevraagd: 100 m2 in Leiden. Heeft U 'n TAXI nodig? JAAP MEIJER staat ten allen tijden voor U klaar TELEF. 22191 (LEIDEN) Beleefd aanbevelend. TAXI-BEDRIJP - RIJNDIJK 36, VOORSCHOTEN M. H. A. EPSKAMP PLANTSOEN 11 heeft haar lessen hervat in patroontekenen, knippen en naaien. - Club- en privélessen. - Inschrijving nieuwe .eerlingen Dinsdags, Woensdags, Donderdags Huis bevattende 5 kamera, badkamer, keuken, bijkeu ken. Brieven M. v d. Ouweelen, Hommerterweg 9 Hoensbroek. 3996 ADVERTEERT IN DE LEIDSE COURANT DAMES EN HEREN Als U uw haar vakkundig wilt laten verzorgen laat het dan bij ons doen Het adres voor beter permanent Wij wensen U óok een Zalig Nieuwjaar. NIC. PLANTFEBER Uw kapper voor lastig haar Apothekersdijk 8 tel. 26218. Rund-, Kalfs- en Varkensslagerij G. J. VISSER Haarl.str. 71 Leiden Een Z. N aan alle cliën- tèle, vrienden en bekenden. Wie wil 15-jarige als Electrisch monteur een jaar in zijn bedrijf op nemen. opdat hij dan elders nieuwe ervaringen kan op doen. Br. onder no. 784 bur. van dit blad. jong R. K. echtpaar aan HUIS OF GEDEELTE daarvan in Leiden of om geving. Brieven onder no 687 bureau van dit blad. GER. v. d. KROGT Banketbakkerij en Levensmiddelenbedrijf Zoeterwoude. wenst cliëntèle, vrienden en bekenden een Zalig Nieuwjaar. tZetefiaantjeöi AANGEBODEN Uw naairaaciune defect? ueen bezwaar. Wij repare ren pij U aan huis, Kxaar terwijl U wacht. Dat be tekent voor U geen ver voer, geen weken wachten en geringe kosten. J. B. H. Schoots, Rijnsburgerweg 29B. Leiden, tel. 26664. <5? Prima Tafelbiljart op lei. compleet met queu's en ballen 75.Br. onder no 783 bur. van dit blad. 35* Te koop dames- heren rijwiel in prima staat, zon der bandgfl, tevens 1 ten- i;isnet 12 m. lang, petro leumkachel en 1 straal- kachel. merk Primus en polderwagens nieuw. Adres Langebrug 89. werk plaats 54. Leiden. 4005 2* Te koop: mooie avond japon m. 40^42 met kant z. p. 50.-*-. Br. onder no. 4007 bur. v. d. blad. Aangeboden: Radiotoe stel. prijs 110. Te bevra gen Hr. Mors weg 146. te Oegstgeest. 3988 Te koop: boeren brik met hekken, zeer goed voor een schillenboer f 125 2 pers. Engelse ledikanten f 40 per stuk. en 1 pers. Engelse ledikanten 22.50 pers stuk. F. v. d. Pluijm, Jahvossensteeg 51. 4004 BEVRAAGD S* Wed. zoekt thuis werk zaamheden (geen brei en naaiwerk). Br. onder no. 3995 bur. v. d. blad. 3* Te koop gevraagd een paar in goede staat zijnde Noren zonder schoenen. Er. onder no. 735 bur. van dii- blad. 3? 2 pers. houten ledikant met spiraal 60.1 pers. Eng ledikant met veren- bed 50.1 pera*. kapok matras 30.1 pers. hou- ter ledikant f 20. Am. olie- jas 15. theekagljë f 12, schuiftafel f 25. Witte Ro zenstraat 50a. 3994 Het is beter de wol te geven, dan het schaap (zegt het spreekwoord) Zéker, wanneer die wol NEVEDA-handbrei- wol is! Want die is speciaal dun-uitgesponnen* elastisch, extra-sterk en breit heel voordelig. Probeer eens 'n paar knotten te bemach» tigen. NEVEDA-breiwol is die moeite méér dan waard! 2 Uw naaimachine is te kostbaar om ze maar door iedereen te laten repareren. Laat ze daarom uitsluitend door een vanouds bekend adres nazien. Ook aan huis. Pfaff Naaimachinehuis, Steenstraat 19. Leiden. Tel. 23795. 400$ Net K. K. Meisje gevr. voor d. of d. en n. in gezin met 4 kinderen, was bui tenshuis, goede behande ling goed loon, Zondags vrij. Br. onder no. 3997 bur van Schrijfmachine met bi ede wagen te koop ge vraagd in goede staat, eventueel in ruil een Royal kofferschrijfmachine met bijbetaling. „Lectura" Zee manlaan 31, Leiden, tele foon 25076. 4006 PERSONEEL fZ' Net R. K. Mejsje b. z. a voor hulp in de huishou ding voor enkele dagen in de week. Br. onder no. 4002 bur. v. d. blad. S? R. K- Dagmeisje gevr., xeeftjjd ol.m. 16 jaar. Mevr. v. d. Post, Terweeweg 71, Oegstgeest tel. 24951. 772 tg Rooms Kath. Meisje gevraagd per 1 Februari of later, genegen alle voor komende werkzaamheden te verrichten bii juffrouw aiieen. Wed, A. Janmaat, Kanus B 118, Kamerik bii Woerden. 3985 R. K. *>ii»cier zoekt ka mer zonder pension, omge ving Rijnsburgerweg of Oegstgeest. Br. onder no. 4011 bur. v. d. blad. <S* Te huur aangeboden tegen half Januari drie ge stoffeerde kamers met bad kamer-keuken omtrek Warmonderweg. Br. onder no. 4003 bur. v. d. blad. JIVERSEN Dames, wij verkorten onderjurken, stikken en verstel en, tricotage, appli ceren. maken knoopsgaten, kinderkleding, stoppen enz. Binnen enkele dagen ge reed Pfaff-Naaimachine- huis. Steenstraat 19, Leiden Te'ef. 23795. 3999 Iets te verkopen? Ban 'n Telefoontje plaatsen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 4