2)e £öidóe6oti4a/nt De tussentijdse hulp van Amerika Gestelde voorwaarden aanvaard Een „rode koningin" in zijn plaats Soekarno houdt Nieuwjaarsrede Rauter vermoedelijk deze maand voor zijn rechters 3Sstc JAARGANG No. 11278 VRIJDAG 2 JANUARI 1948 Rauter komt voor zijn rechters Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs f 0.30 p. w., f 1.30 p. mnd., 3.90 p. kwart. Franco p. p. 4.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes 1.50 Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. WILMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" De diefstallen bij het M.G. IN antwoord, op vragen van 't Twee-, de Kamerlid Ruijs de Beeren- brouck betreffende een beweerde ont vreemding van auto's bij het Militair Gezag heeft de minister van Oorlog het volgende geantwoord: Het door de afdeling motorvoertui gen van het afwikkelingsbureau Mi litair Gezag opgestelde verslag no pens de door het voormalig Militair Gezag gevorderde of bij deze instan tie in administratie geweest zijnde motorvoertuigen is ontvangen en wordt ter grifie ter inzage van de leden nedergelegd. Uit dit verslag blijkt, dat bij het voormalig Militair Gezag, met inbe grip van de motorvoertuigen, welke uit de krijgsbuit afkomstig zijn, 13410 motorvoertuigen in admini stratie zijn geweest. Het grootste deel van deze 13410 motorvoertuigen is terstond ter beschikking gesteld van niet tot het militiar gezag be horende overheidsinstanties van par ticulieren en van instellingen.. Van de bij het militair gezag ingedeelde motorvoertuigen zijn er in totaal 5360 in gebruik geweest, welke werden geregistreerd onder een M-nummer; 105 van deze motorvoertuigen zijn niet kunnen worden verantwoord, bovendien werden 82 motorvoertui gen van deze categorie ontvreemd. Van de overige 850 motorvoertuigen konden er 224 administratief niet worden achterhaald, terwijl van deze categorie er 72 werden ontvreemd. In totaal zijn derhalve 329 motor voertuigen administratief zoekge raakt, benevens 154 ontvreemd. De gegevens van deze motorvoertuigen zijn aan de politie-autoriteiten ver strekt. Of „administratief zoekgeraakt" iets anders betekent dan gestolen, is ons niet duidelijk. Het bevreemdt ons, dat nóg niets over de resultaten van het ingesteld politie-onderzoek kan worden medegedeeld. Moeten hier over nieuwe vragen worden gesteld? De totaal-indruk, die wij krijgen van het gegeven ministerieel ant woord, is zó, dat we ons niet kunnen voorstellen, dat de vragensteller be vredigd is. Wij althans hadden verwacht, dat de minister op een andere wijze zijn verontwaardiging zou hebben uitge sproken over schandelijk misbruik van vertrouwen door huichelachtige dienaars van het gezag, dan door de simpele mededeling, dat de gegevens van de gestolen motorvoertuigen aan de politie-autoriteiten zijn verstrekt. Als zelfs dat nog niet gebeurd zou zijp! In ons land is tijdens de bezetting bij zo velen de eerlijkheid, het besef van „mijn en dijn" met de daaraan verbonden consequenties ondermijnd tot groot nadeel van het moreel van het Nederlands? volk. Maar als on der hen, die na de oorlog zich presen teerden als de mannen, die het recht in Nederland zouden herstellen eri aan wie een zeer grote macht was verleend om met gezag te kunnen op treden, zó gestolen werd, als de fei ten aanwijzen, dan moet er toch ze ker op dit terrein wordengezui verd; en dan mag de regering, tei wille van het moreel Van het Neder landse volk zich er niet met een „Jantje van Leiden" afmaken. Wat zij, helaas, schijnt te doen. \70LGENS EEN BERICHT uit Washington van de „New York Times" hebben Frankrijk, Italië en Oostenrijk alle dóór het Congres aan de tussentijdse hulp verbonden voorwaarden aanvaard. Elk van deze drie lan den zal Maandag een overeenkomst met de Verenigde Staten sluiten. Na de ondertekening zal het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken genoemde laiden kunnen machtigen, de voor de winter toegezegde nood hulp, waarvoor door het Congres op 20 December een bedrag van in totaal 522 millioen dollar is toegewezen, in ontvangst te nemen. Financiële sanering De voorwaarden zijn: 1. Dat de landen op hun nationale banken in hun eigen valuta een som storten, gelijk aan de waarde van alle goederen, die hun worden toegewezen. Dit geld kan aan de circulatie wor den onttrokken als een wapen tegen inflatie, het kan worden gebruikt om de staatsschuld te verminderen of voor elk ander doel, dat door de Ver enigde Staten zal worden goedge keurd. De storting dient onmiddellijk na de ontvangst van het bericht dat een schip is geladen te geschieden. 2. Dat de hulpverleningsgoederen goed worden gebruikt en uitvoer daarvan of van overeenkomstige goe deren wordt belet. 3. Dat op verzoek van president Truman onmiddellijk inlichtingen worden verstrekt over de verdeling en het gebruik der goederen. 4. Dat de voor consumptie en ge bruik bestemde goederen tegen rede lijke prijzen ter .beschikking worden gesteld en dat speciale aandacht wordt geschonken aan de armen en behoeftigen. 5. Dat voorzover mogelijk die eco nomische maatregelen worden geno men, die nodig zijn tot opvoering van het vermogen van het land zich zelf te bedruipen. 6. Dat tabak en soortgelijke „sti mulerende" goederen zullen worden gebruikt tot aanmoediging van de verhoging der productie. Vader wilde zijn zoontje redden BEIDEN VERDRONKEN Woensdagmorgen had te Veendam een zeer ernstig ongeluk plaats. Drie kinderen uit het gezin Buurmeijer, jongens van 7, 11 en 12 jaar, speel den op een brug over het Beneden Oosterdiep, waarvan het dek zeer glad was door sneeuw en ijs. Op een gegeven moment gleed de jongste van het drietal, Hendrik Jan, in het kanaal, waarop de twee andere jon gens om hulp riepen. De vader kwam op het hulpgeroep uit zijn woning ge sneld en sprong het ventje, dat mid den in het kanaal spartelde, na. De man kon echter niet zwemmen en hij verdween ook onder water, eer hij zijn jongen had bereikt. Toegesnelde omwonenden en voorbijgangers trachtten de man zowel als de jon gen met behulp van twee ladders te redden, doch toen de jongen op het droge was gebracht, bleken de le vensgeesten reeds te zijn geweken. De vader kwam niet meer boven en pas veel later gelukte het de politie hem op te dreggen. In verband met de fraude inzake de zending van de kerstpakketten door militairen in Nederlands-Indië, waarbij te Laren 150 ton levensmid delen in beslag werden genomen, worden allen, die zich benadeeld achten of inlichtingen wensen, ver zocht zich te wenden tot de com mandant van de Kon. Marechaussee, Jennerstraat 13 te Amsterdam, die het onderzoek in deze zaak leidt. HEDEN GEEN CONSTELLATION NAAR NEDERLAND. De Constellation, die heden naar Nederland zou vertrekken, moest te Batavia blijven wegens een ontplof fing, welke gisteren tijdens het proef draaien in de verwarmingsinstallatie plaats had. Arabische guerillastrijders naar Palestina Volgens gewoonlijk betrouwbare Arabische bron te Jeruzalem zou Fawzi Kawoekji, Arabisch legerlei der, naar men verwacht, „in het heim" in Palestina binnenkomen met tweeduizend zwaarbewapende gue rillastrijders, en wel binnen de ko mende tien dagen. Fawzi Bey is vooi de Palestijnse Arabieren een welhaast legendarische figuur geworden van wege zijn optreden gedurende de op stand van 1936 tegen de Britten en bij de mislukte revolutie van Rasjid Ali in Irak in 1941. Men verwacht dat Fawzi Bey zijn hoofdkwartier zal ves- tigen in het gebied tussen de Moham medaanse steden Nabloes, Jenin en Toekarm, dat tijdens de troebelen van 1936 bekend was als de Arabi sche „driehoek van verschrikking". Door deskundige buitenlandse waar nemers wordt dit bericht opgevat als een aanwijzing, dat het Arabisch ver zet zich spoedig tot een grootscheepse militaire actie zal ontwikkelen. Haganah executeert. De Haganah, de gewapende strijd macht van het Joodse Agentschap, heeft medegedeeld, dat haar leden een Duitser en een Pool hebben rechtgesteld". Zij zouden samen met Arabieren aanvallen gedaan hebben op Joden..Hun lijken zijn gevonden. MOSKOU KRIJGT DE KOUS OP DE KOP. Generaal Markos, die zijn „demo cratische" Griekse regering te Konit- za dacht te vestigen, is met de kous op de kop teruggekeerde Volgens be richten van de Griekse regering heb ben de regeringstroepen Konitza ont zet. De nederlaag van de guerilla- troepen is op een algemene vlucht uitgelopen. Zij zijn overal op de terugtocht en verlaten overhaast de hardnekkig verdedigde stellingen op de heuvels. De Nieuwjaars voorstelling van Von- del's „Gijsbrecht van Aanstel" werd door H.M. Koningin Wilhelmina bijgewoond. JONGE ROEMEENSE KONING GING HEEN.... pX-KONING MICHAEL VAN ROEl&ENIë heeft zijn land nog niet ver laten. De jaarwisseling heeft hij rog gevierd op zijn slot te Sinaia. De koninklijke trein, waarmede hij dezer dagen Roemenië zal verlaten, staat reeds klaar te Sinaia. Het oponthoud van de ex-koning zou in verband staan met financiële regelingen, omtrent zijn persoonlijk vermogen, dat cp 10 millioen gulden geschat wordt. Alle leden van de koninklijke familie behouden het Roemeens staatsburgerschap en kunnen in het land blijven. De koning zelf zal zich waarschijnlijk vooreerst in Zwitserland vestigen. Anna PaukePs schoonmaak. Zeshonderd leden van het Roemeen se corps diplomatique 400 in Boe karest en 200 in het buitenland zijn door de minister van Buitenlandse Zaken, Anna Pauker, ontslagen in de communistische zuiveringscampagne, welke haar culminatie heeft gevon den in het aftreden van koning Mi chael, aldus heeft de afgetreden kan-j selier van de Roemeense ambassade te Londen, Dimancesco, verklaard. De „New York Times" schrijft over het aftreden van koning Michael van Roemenië: „m plaats van de popu laire koning krijgt het land een rode koningin, n.l. Anna Pauker, de mee dogenloze vrouw die nu voor de Sowjet-Unie te Boekarest regeert. De in de proclamatie genoemde reden van het aftreden, n.l. het belang van het volk, is kennelijk gedicteerd en mogelijk de prijs voor zijn ontsnap ping". Prinses Anne wacht. Prinses Anne van Bourbon-Parma, de verloofde, van de ex-koning, heeft aan de Kopenhaagse correspondent van de Londense Star verteld: „Ik zal hem overal in de wereld volgen, waar hij ook gaat". Na een angstige 24 uur, waarin zij op *een telefoongesprek wachtte, zei zy volgens het blad: „Ik ben blij dat hij veilig is". Zij vertelde er bij, niet te weten wat de plannen van de ko ning voor de toekomst waren. „In Roemenië, zo vertelde de prin ses, konden wy geen contact met hem krijgen. De telefoonlijnen waren ge blokkeerd, werd ons verteld. Toen heb ik geprobeerd familieleden en vrienden van Michael op te bellen, maar ook dat lukte niet. Ik had in het geheel geen nieuws van hem, totdat COEKARNO heeft Donderdagavond voor radio-Djokja een Nieuwjaars rede uitgesproken, waarin hy onder meer zeide, dat de Republiek de voorstellen van de Commissie van Goede Diensten voor het bereiken van een overeenkomst langs vreedzame weg in principe accepteert. Soekarno zeide verder, dat de repu-bliek de wapens slechts had opgeno men, wanneer zij wérd aangevallen en immer in het defensief was geble ven. Hij verklaarde deze rede te richten tot de gehele wereld en ook tot de Nederlanders en zeide te hopen, in dit nieuwe jaar de Nederlanders in vriendschap de hand te kunnen schudden. Australië nodigf dr. Beel uit. De Australische regering heeft dr. Beel uitgenuodigd begin 1948 een be zoek aan Australië te brengen, ten einde belangwekkende wederzijdse problemen van Nederland en Austra lië te bespreken. Vertrek Nederlandse ministers uitgesteld Commissie van Drie werkt hard. De ministers Beel, Drces en Jonk man zullen Zondag nog niet naar Ne derland vertrekken, zulks in verband met ïesprekingen met hoofden van Negaras en Daerahs, welke Zater dag en Zondag zullen plaats hebben en waarvoor o.a. reeds de sultan van Pontianak te Batavia is aangekomen. Inmiddels hebben de leden van de Commissie voor goede diensten een zeer grote activiteit aan de dag ge legd; waarschijnlijk hebben zij een definitief plan besproken en opge steld ten aanzien van het „cease fire". Dit plan zou een antwoord zijn op de reacties van Nederlandse en republi keinse zijde ten aanzien van het reeds gedane voorstel der Commissie van Drie. TORNADO TEISTERT LOUISIANA. Een plotseling opstekende tornado heeft gisteren het petroleumstadje Cotton-Valley in de staat Lousiana in de V.S. geteisterd. Tot nu toe is bekend geworden, dat veertien per sonen zijn gedood en ongeveer 200 gewond. Het reddingswerk wordt ten zeerste bemoeilijkt door de slagre gens en het onweer, welke op de wer velstorm volgden. Cotton Valley telt ongeveer vier duizend inwoners en men schat,, dat er door de tornado minstens 500 dak loos zijn geworden. Vrijwel alle ge bouwen in het plaatsje zijn van de aardbodem weggevaagd., Verschillende andere steden in Louisiana werden eveneens door de tornado getroffen. Naar verluidt zullen de herstelwerk zaamheden aan de beschadigde Keul se Dom in de loop van dit jaar vol tooid zijn. Men hoopt de kathedraal op 15 Augustus, het feest van Maria Hemelvaart, in gebruik te kunnen ne men en tegelijkertijd de 750ste ge denkdag van de eerste steenlegging van dit imposante kerkgebouw te kunnen vieren. wy over de radio het bericht van zijn aftreden vernamen. Wij zaten aan tafel, het kwam als een volkomen verrassing". FRANSE REGERING TREKT FINANCIëLE VOORSTELLEN IN. De Franse regering heeft besloten haar financiële plannen in te trekken. Zij zal deze door nieuwe vervangen. Jules Moch, minister van binnen landse zaken, heeft na een kabinets zitting, de volgende verklaring uit gegeven: „De regermg is van mening, dat de tekst van de financiële plannen zoals hij uit de besprekingen van de na tionale Vergadering te voorschijn is gekomen, slechts geheel en al onbe vredigende resultaten zal opleveren. Onder deze omstandigheden heeft de regering besloten haar gezag te to nen en heeft het volgend besluit ge nomen: zij trekt haar tekst in. Om tien uur zal zij dit besluit aan het parlement medelen. Zij zal er een andere voor in de plaats stellen, waarin opnieuw de maatregelen zijn vervat, waarvan de aanneming on ontbeerlijk wordt geacht. De rege ring zal verzoeken deze nieuwe tekst met spoed te behandelen. Zij heeft de premier gemachtigd de vertrou wenskwestie voor het parlement te Woensdag is ex-koning Emmanuel van Italië met de eerbewijzen die een heersende monarch toekomen, te Alexandrië begraven. Ondanks de wens van de ex-koning om zonder bloemen en kransen, in alle eenvoud te worden begraven, heeft zijn zoon Umberto aan 't nadrukkelijk verzoek van koning Faroek van Egypte ge hoor gegeven en een begrafenis met vorstelijke militaire eer toegestaan. Umerto kwam te laat te Alexan drië aan om het lijk van zijn vader nog te zien. De kist was reeds ver zegeld. Koning Faroek heeft een af deling van zijn lijfwacht gezonden om de begrafenis in de kerk van Sint Katharina bij te wonen, 15.000 JODEN GOEDSCHIKS NAAR CYPRUS. De Pan York en de Pan Crescent, de twee schepen met illegale Joodse immigranten, die vorige week uit Boergas in Bulgarije vertrokken zijn, zijn in de haven van Famagusta op Cyprus binnengelopen. De ontsche ping van de ruim 15000 opvarenden is direct begonnen en heeft tot nu toe een ordelijk verloop gehad. Beide schepen waren in volle zee door een Brits smaldeel opgevangen. Zooals ieder illegaal immigranten schip kregen zij het bevel: „Opsto- men naar Cyprus". De kapiteins van de „Pan York" en van de „Pan Cres cent" verklaarden zich hiertoe be reid, mits Britse soldaten aan boord kwamen om de schepen naar Cyprus te begeleiden. Hierop gingen onge wapende Britse soldaten aan boord. Dit is de eerste maal, dat illegale Joodse imigrantenschepen vrijwillig opstomen naar Cyprus. Een ander schip met Joodse immi granten is er in geslaagd door de Britse blokade te slippen en in de omgeving van een Joodse kolonie ten Noorden van Haifa de Palestijnse kust te bereiken. Van de 700 opva renden waren reeds 200 personen aan land voordat Britse valscherm troepen het schip bereikten. De Brit se soldaten dwongen de 500 overige De wereld op een kruispunt Toespraak van de Paus Bij de wisseling van het jaar heb ben verschillende autoriteiten in Nieuwjaars-boodschappen en toespra ken van hun visie op het nieuwe jaar doen blijken. Woensdagmorgen heeft Z. H. de Paus een receptie gehouden, waarin het bij de H. Stoel geaccrediteerde corps diplomatique Hem de gebruike lijke Nieuwjaarswensen aanbood. Z. II verklaarde in een korte toespraak, dat Hij ook de volkeren, die niet bij de H. Stoel vertegenwoordigd zijn, in dachtig was en ook voor hun welzijn vurige gebeden stortte. De H. Vader weigerde te geloven, dat het komen de jaar het zwartste jaar in de ge schiedenis zal worden, gelijk zovelen menen, doch wel verklaarde Hij, dat het ongetwijfeld een jaar zal zijn van niet te herroepen beslissingen en over grote moeilijkheden, aangezien de wereld op een kruispunt V3n wegen gekomen is. De Uno-secretaris. De secretaris-generaal der Ver enigde Naties, Prygve Lie, verklaar de in een boodschap, dat de wereld in haar vurigste hoop teleurgesteld is, de hoop namelijk, dat de grote mo gendheden in staat zouden zijn eens en vooral te trachten om over de pro blemen, die haar gescheiden houden, tot wederzijds begrip te komen. Wij moeten die hoop op overeen stemming echter nooit opgeven, zo verklaarde Lie en wij moeten nooit ophouden daarvoor te werken. Truman. President Truman was in zijn nieuwjaarsboodschap, die hij voorlas op zijn laatste persconferentie in 1947, nogal optimist ch. Hij gaf uiting aan zijn vertrouwen, dat de mogelykheid niet is uitgesloten, dat de wereld tot ccn bruikbare vrede en tot een juiste vervulling van de taak der Verenig de Naties kan komen. Het jaar 1947, zo verklaarde hij op de persconferentie, is een goed jaar geweest. Niet zo goed als wij gehoopt hadden, maar onze wensen gaan nooit in hun geheel in vervulling. Ik heb nog het vertrouwen, dat wij een vre de zullen verkrijgen, waar alle lan den mee kunnen instemmen en die daarna ook op de juiste wijze zal kun nen worden nagekomen. stellen, elke keer als nodig zal zijn." opvarenden aan boord te blijven. Levensloop en verblijf in de gevangenis „Op politieke én psychologische gronden moet ik geofferd worden. Het Nederlandse volk heeft daar recht op, het is rechtvaardig". Zo spreekt de voormalige General der Polizei H. Rauter over het vonnis, dat vermoedelijk in maand Januari over hem geveld zal worden, aldus vertelde de inspecteur van politie T. J. van Dien, hoofd van de P.R.A.-re- cherche, aan een redacteur van het A.N.P. Samen met de rechercheur C. van den Berg heeft hij maandenlang gewerkt, om het voor dit proces be nodigde materiaal te verzamelen. Het was een moeizaam werk, want niet alleen de S.D., maar ook de Wehr- macht, de S.S. en de Kriegsmarine hebben oorlogsmisdaden begaan en jjp schuld van hun misdaden schui ven zij op elkaar. Zoek het maar uit! En het werd uitgezocht. Vanuit heel het land kwamen de proces-verbalen binnen. In November nog 230. Ieder proces-verbaal bevatte verschillende oorlogsmisdaden van de S.D. Toen in Duitsland nog het archief van Himmler gevonden werd, was de zaak „rond". Himmler had bevel ge geven alle archieven van de S.D. te verbranden. Zijn bevel werd prompt uitgevoerd: alle archieven verdwe nen in rook en as, alleen het zijne behield hij. Dit archief is al heel wat Duitsers noodlottig geworden. Uit de tussen Himmler en Rauter gevoerde correspondentie kwam vast te staan, dat Rauter wel degelijk op eigen ini tiatief gijzelaars had gevangen geno men en illegale werkers had laten fu silleren. Tot op dat ogenblik wasj de indruk gewekt, dat de moorden en brandstichtingen in de meeste geval len door de lagere S. D.-ers op eigen gelegenheid waren uitgevoerd. Het was echter niet gemakkelijk om de Duitsers aan het praten te krijgen. Zo was het absoluut noodza kelijk om generaal Naumann te ver boren. Maar Naumann, die er van beschuldigd wordt de Silbertanne- moorden op zijn geweten te hebben was in Amerikaanse handen en werd niet uitgeleverd, ook niet „uitge leend". De Amerikanen wilden hem in Neurenberg veroordelen wegens het vermoorden van tienduizenden Polen. Inspecteur van Dien reisde dus naar Neurenberg. Daar deed zich het feit voor, dat de Amerikanen alleen toestemming wilden geven om gene raal Naumann te verhoren als deze zelf er in toestemden. Er bestaat na melijk een Amerikaanse wet, die voorschrijft, dat een gevangene niet meer lastig gevallen mag worden, als hij zijn dagvaarding heeft ontvangen. En Naumann had zijn dagvaarding reeds. Na een week stemde hij ech ter toe en kon hij. bijgestaan door zijn advocaat verhoord worden, niet lang, want hij had maar een half uur de tijd. Ook generaal Christiansen is ver hoord. Hij geeft alle schuld aan Rau ter én vindt zich zelf onschuldig. Dit doet Rauter niet. Hij bekent zijn schuld, al toont hij absoluut geen be rouw. De gevolgen van zijn optreden hier in Nederland beschouwt hij als de logische consequentie van zijn op dracht: rust en orde in Nederland te handhaven. Hij weet, dat hij veroor deeld zal worden en geeft toe, dat dit rechtvaardig is. Alleen wil hij be wijzen, dat hij „dienst" gedaan heeft en geen „Schwein" is. „Was ik niet streng opgetreden, dan was er nog een veel groter bloedbad ontstaan", zo zegt hij. Men heeft hem een duivel genoemd en hij antwoordde, dat de illegaliteit voor hem een hel was en in de hel is nu eenmaal een duivel. Over de illegaliteit heeft hij zich ty pisch uitgelaten. Hij beweert een groot respect te hebben voor de man nen van het verzet, die hij het beste deel van ons volk noemde. Had Duits land de oorlog gewonnen, dan zou hij hen de beste banen geboden hebben en niet de N.S.B.-ers. die hij veracht. Rauter was zelf geen lid van de N.S. D.AP. Hy wilde niet gebonden zijn aan een partij. In 1914 onderbrak hij zijn studie voor bouwkundig ingenieur ^n ging hij als vrijwilliger in het keizerlijke Oostenrijk-Hongaarse leger. Hij bracht het tot oberleutnant. In de strijd om Karinthië, in 1919, vinden wij hem terug als commandant van verschillende vrijcorpsen. Hij is er ook bij als Duitse vrijcorpsen tegen de Polen vechten om de inlijving van Opper-Silezië bij Polen te verhinde ren. Daar ontmoet hij voor de eerste maal Hitier. Als in 1933 de Heimat- wehr door Dolfus verboden wordt aanvaardt hij, na aanvankelijk gewei gerd te hebben het strijdende Oosten rijk te verlaten, de opdracht van Hit- Ier om de in Duitsland wonende Qos. tenrijkers in „culturele" strijdorgani saties te verenigen. De Oostenrijkse regering verklaarde hem daarop van de Oostenrijkse nationaliteit verval len. Hij werd Duitser en. oberfuehrer der S.S. Na de Anschluss heeft hij de door Himmler aangeboden functies in Oostenrijk geweigerd en bleef wer ken aan de opleiding van S.S.-man- nen. 24 Mei 1940 ging hij naar Ne derland als Hohere S.S. en Polizei- fuehrer met de rang van General der Polizei. Rauter wacht nu af, kalm en be heerst, aldus de heer van Dien. Men sen, die hem in gevangenschap heb ben kunnen gadeslaan, bewonderen zijn ijzeren zelfbeheersing. Hij is cor rect, moppert niet op zijn behandeling, die strenger is dan die van andere gevangenen. De stilte van zijn cel in de strafgevangènis te Scheveningen, die hij nooit verlaat, geniet hijt als een weldadige rust. „Eindelijk eens tijd om te denken". Deze 52-jarige Duitser is geen zwakkeling en ook geen poseur. Alleen wij hij geen „Schwein" genoemd worden. In zijn privéleven was hij correct. Hij rookt niet en drinkt niet en heeft zich ook niet met vrouwen bemoeid. Zijn hu welijk met zijn 12-jaar jongere vrouw was zeer goed. Vijf kinderen heeft hij, waarvan één zoon. Zijn vrouw en kinderen verblijven bij familie. Zij hebben hem op zijn uitdrukkelijk verlangen niet bezocht. Rauter zal voor het bijzonder ge rechtshof te 's-Gravenhage terecht staan. Mr. J. Zaayer zal de aanklacht voorlezen waarin hij beschuldigd wordt van mensenroof, moord op Jo den, doodslag en fusillades. Er zijn slechts enkele getuigen op geroepen. Men verwacht dat het pro ces niet lang zal duren, enige dagen wellicht. DE INVOER VAN RUWE WOL. In aansluiting op ons bericht over de tijdelijke stopzetting van de in voer en de aflevering van wol kan meegedeeld worden, dat de invoer van ruwe wol in ons land in de eer ste 10 maanden van 1947 ruim, 24.000 ton bedroeg. Daarvan werden ingevoerd uit Groot-Brittanië 4700 ton, uit Nieuw- land 4200 ton en uit Uruguay 4200 ton. Een kahAettje... Wat levert de bezorgdheid over wat de toekomst brengt anders dan dat gij droefheid hebt. Thomas a Kempis.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1