3)e £cicbe Sou/ta/nt Besprekingen in Indië beginnen Gaat Frankrijk weer aan het werk? Joden en Arabieren mobiliseren Bidault wordt er misselijkvan fJixwte Cfolfi MAANDAG 8 DECEMBER 1947 Bureaux Papengracht 32. Giro 103003. Telef. Administratie, Advertenties 20326. Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 20935. Directeur: C. M. VAN HAMERS VELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen KATHOLIEK DAGBLAD VOOR ,DE BURCHT" LEIDEN EN OMSTREKEN 38ste JAARGANG No. 11259 Abonnementsprijs /0.30 per week, ƒ1.30 per maand, ƒ3.90 per kwartaal. Franco per post 14.65. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden f 1.50. Dankbaar MET dankbaarheid ontvangen wij de richtlijnen, welke de Paus geeft aan de wereld in wat worden genoemd sociale encyclieken. Het zijn richtlijnen, welke voor héél de we reld aanvaardbaar zijn, omdat zij zijn ontleend aan, getrokken uit de wet ten, door God gegeven in de mense lijke natuur. En met gespannen ver wachting zien wij uit naar een nieuwe encycliek over de sociale toestanden, ■welke reeds enige tijd'geleden is aan gekondigd. De jongste, verleden week versche nen, encycliek van de Paus is echter niet gewijd aan de sociale toestanden, maar handelt over de Liturgie in het bijzonder over de Liturgie in de Westerse Kerk. Misschien vragen sommigen zich af: is dit onderwerp van zó actueel belang nu, in deze tijd, nu, zoals Zaterdag de „Maasbode" het formu leerde, „de mensheid leeft in angst voor de apocalyptische verschrikking, die zij in het verschiet ziet''! Wie echter even nadenkt, zal moe ten besluiten, dat juist in een tijd van een verschrikkelijke dreiging, van een reeds feitelijke chaotische verwarring, de mens, die van goede wil is, méér dan ooit behoefte heeft, om rust en zekerheid te vinden in het eigen le ven; en de katholiek kan die rust en zekerheid vinden door het „sentire cum Ecclesia", door het meeleven met de Kerk, waardoor hij leeft in Chris tus, in GodDe begenadigde dich ter Guido Gezelle jubelt, dat hij alles, alles zou willen geven, om één van die stonden: „wanneer ik U gevoel, U heb, U drage, mij onbewust, U zelf ben, mij niet meer, U noemen kan, mijn God, en zonder klagen, herhalen: God! mijn God en lieve Heer! Blijft bij jmij, blaak deur end deur mij nu, blijft bij mij, één dingen, één is waarheid al 't ander is leugen buiten U. De Liturgie der Kerk, indien zij niet vervalt in onwaardige of over dreven uitingen en eisen (waarvoor de Paus ernstig waarschuwt), is een subliem middel, om de mens zulke stonden te doen beleven De encycliek „Mediator Dei" is te uitgebreid, dan dat ons blad met zijn beperkte plaatsruimte haar geheel zou kunnen publiceren. Ongetwijfeld, al dus de „Maasbode", zal echter van andere zijde gelegenheid worden ge boden om er kennis van te nemen en wij zullen ook zéker in ons blad op de inhoud er van nader terugkomen. Op één passage in de encycliek willen wij nu reeds de aandacht ves tigen. Weer houdt de Paus aan de Christenheid voor, dat de heiliging van de Zondag een eerste vereiste is voor een waarlijk christelijk leven. De Paus klaagt, dat zo weinig wordt gedacht en gedaan aan de heiliging van de namiddag op Zon- en feestda gen, o.a. tengevolge van de sport! Dankbaar zijn wij de heilige Vader, dat hij alleen reeds door het feit van de verschijning dezer encycliek de mensheid wijst op de waarheid, dat ter bestrijding van het angstwekkende moderne heidendom zelfs niet vol doende is de positieve wil, om noodzakelijke sociale hervormingen in te voeren, ais deze wil niet samen gaat met en wordt geleid en gestuwd door de wil: om God te dienen: door een ware Godsdienst.. ¥>E EERSTE VOLTALLIGE VERGADERING van de vertegenwoordigers der Nederlands-Indische regering en der Republiek zal, naar de Commissie van Drie Zaterdagavond m een communiqué mededeelde, he den aanboord van de „Renville" worden gehouden. Van Dinsdag af zullen de delegaties geregeld bijeenkomen. De Australiër Kirby fungeert deze week als voorzitter. Intussen is Zaterdag na de aan komst der delegatie uit Djokja reeds een informele bijeenkomst van de le den der beide vertegenwoordigingen op de „Renville" gehouden. Ook minister Neher is Zaterdag te Batavia aangekomen. Hij was verge zeld van de gezant en gevolmachtigd minister van België, de heer Horre- mans. Dr. van Mook, generaal Spoor de heren Abdoelkadir, Koets, Llink, Schuurman, Dp Villéneuve en Van der Stichelen waren voor de be groeting op het vliegveld aanwezig. Behalve de heer Horremans worden binnenkort nog drie officieren, mili taire waarnemers van België, ver wacht. Voor het eerst sedert het uitbreken van de cholera-epidemie in Egypte is Zondag in het gehele land geen nieuw ziekte- of sterfgeval gemeld. Als zich tien dagen lang geen nieuw geval voordoet, zal Egypte tot „ongevaar lijke zóne" worden verklaard. Gustaaf V 40 jaar koning Heden is het veertig jaar geleden dat de thans 89-jarige Gustaai V de Zweedse troon besteeg, als opvolger van zijn vader Oscar II. Koning Gu staaf is op 16 Juni 1858 geboren. In zijn jonge jaren ondernam hij vele reizen, die hem in aanraking brach ten met Europese staatshoofden en vooraanstaande politici. Van 1884 tot 1891 was hij, in het kader van de Zweeds-Noorse Unie onderkoning van Noorwegen. Toen Gustaaf in Januari 1908, voor het eerst sinds hij in lf!7 het koning schap .anvaard had, de trounrede uitsprak, zeide hij: „In mijn oprechte ijver voor de welvaart en de vooruit gang van mijn land zal ik alti.id trach ten mijn taak te vervullen." Zijn de vies was: „Met het volk voor mijn land". Koning Gustaaf heeft zondej moei lijkheden samengewerkt met mini- HET IS NOG NIET DUIDELIJK, welke richting het uit zal gaan in Frankrijk. In verschillende delen van het land is een streven waar neembaar weer aan het werk te gaan. Verschillende vakverenigingen heb ben zich tegen staking verklaard. De spoorwegarbeiders te Rennes en de arbeiders van de Bendixfabriek voor automobielonderdelen te Parijs hebben besloten Maandag weer aan het werk te gaan. Daartegenover staat, dat de onderhandelingen van de regering met het bestuur der C. G.T. niet vlotten. Het c trale stakingscomité heeft, na een vergadering bekend gemaakt, dat de tegenvoorstellen van de regering onvoldoende zijn. Het nodigt de stakers uit hun positie te versterken. De Métro reed toch Het personeel van Métro- en auto busdiensten te Parijs heeft met grote meerderheid besloten deel te nemen aan de „waarschuwingsstaking" van 48 uur, die Maandagochtend begint. Een-deel van het personeel van de Métro heeft evenwel besloten niet mee te doen aan de staking. Opnieuw spoorwegongeluk door Naar de Franse politie bekend maakt, is de expressetrein van Parijs naar Lyon door sabotage nabij Lyon gederailleerd. Er zijn geen slachtof fers te betreuren en de trein heeft slechts lichte schade opgelopen. De politie deelde mede, dat de rails van de biels waren geschroefd. Tengevolge daarvan reden de on dergrondse treinen en bussen te Pa rijs vanmorgen vroeg normaal. Van officiële zijde wordt deze ontwik keling enerzijd'. toegeschreven aan het voortduren van de onderhande lingen tussen de regering en de C.G.T. anderzijds aan de omstandigheid, dat vandaag de staatsbegrafenis plaats vindt van generaal Jacques Leclerc, die naar men verwacht door duizen den Fransen uit de hoofdstad en daar buiten zal worden bijgewoond. Er zijn eveneens aanwijzingen, dat de symbolische staking vr/i ambtena ren, die voor vandaag en morgen is afgekondigd, waarschijnlijk niet ge heel in acht genomen zal worden. 20WEL DE ARABISCHE ALS DE JOODSE AUTORITEITEN in Pa lestina zijn begonnen strijdbare mannen op te roepen. Het' Joods bureau heeft de registratie van alle Joden tussen 17 en 25 jaar bevolen. Naar schatting gaat het om ongeveer 70.000 man. De Arabieren hebben te Jeruzalem twee aanmeldingsbureaux voor vrijwilligers geopend. Een Arabisch comité van vijf man bespreekt de in de verschillende wijken van deze stad te nemen veiligheidsmaatregelen. Palestina houden van Britse troe pen. De „Sunday Express" schrijft in een hoofdartikel: „De loop der beurtenissen toont, dat voor de aan staande zomer het gehele Nabije Oosten in vuur en vlam zal staan. Dit vooruitzicht geeft ons het recht het land nu te verlaten en niet acht maanden later". „HEILIGE OORLOG" IN ULMS ZIEKENHUIS. Naar de militaire autoriteiten t Ulm in de Amerikaanse zóne van Duitsland melden, hebben zich al daar ongérege'dheden tussen Joden en Mohammedanen voorgedaan. De onlusten begonnen toen 40 k 50 Ara bieren en andere Mohammedanen, die een bezoek aan een ziekenhuis te Ulm brachten, Joodse verpleegden aanvielen. Er zijn 23 personen gear resteerd. Circa 60 personen gedood In de afgelopen week zijn, sinds de aanvaarding van het verdedigings plan door de V. N., zes- en vijftig personen bij- de ongeregeldheden in Palestina om het leven gekomen: 31 Joden, 23 Arabieren en twee Arme niërs. Op de grens van de Arabische en de Joodse wijik te Jeruzalem heeft een lid van de Hagenah een hand granaat naar een Arabisch huis ge worpen, waardoor drie Arabieren zijn gedood. Zondag zijn in geheel Palestina nog 6 Joden door Arabieren gedood. Bij de JoodsArabische vecht partijen in Aden, waar volgens de Britse autoriteiten thans de orde is hersteld, kwamen minstens 75 men sen om het leven, en men verwacht onder de puinhopen van uitgebran de huizen en winkels nog meer do den te vinden, HEBBEN DE BRITTEN ER GENOEG VAN? Naar de „New York Herald Tri bune" uit Jeruzalem meldt, heeft het Britse bestuur in Palestina voor gesteld 15 December te beginnen met de ontruiming door politie en troepen van een aantal steden. Verschillende Engelse bladen voe ren een campagne tegen het langer FRAUDE BIJ HAAGSE DISTRIBUTIEDIENST. Vier ambtenaren gearresteerd. Bij de Haagse distribütiedienst is een fraude ontdekt. Vier ambtena ren zijn gearresteerd. Zij hadden met buitenstaanders een afspraak gemaakt, waardoor geen controle plaats vond van de stamkaarten bij het inleveren van de inwisselingsbon voor nieuwe bon kaarten. De ambtenaren hebben een vol- ledige bekentenis afgelegd. steries van verschillende politieke richting. De koning heeft bewezen ge lijke tred met de sociale ontwikkeling te kunnen houden en zich tevens be wust te Kunnen blijven van zijn ver antwoordelijkheid als hoofd va1 de staat. Voor de internationale politiek heeft Gustaaf V steeds grote belang stelling gehad. Tijdens de eerste we reldoorlog nam hij initiatief voor de samenwerking der drie Scandinavi sche landen ter handhaving van hun neutraliteit. In 1939 hoopte hij tot het laatste ogenblik op een vreedzame regeling der geschillen. In October van dat jaar nodigde hij de koningen van Noorwegen en Denemarken en de Finse president uit tot een confe rentie in Stockholm. Maar de ontwik keling in Scandinavië was een geheel andere dan 25 jaar tevoren *n weldra was Zweden het enige Noordse land dat buiten de oorlog bleef. De Zweed se acties tot hulpverlening n leniging van de oorlogsnood heeft de koning steeds van ganser harte gesteund. Gustaaf T is een man van eenvoudig optreden. Hij heeft nooit bewust naar populariteit gestreefd en waarschijn lijk is dit ook een van de reden waarom hij het aanzien van zijn volk geniet. Het is genoegzaam bekend, dat de koning als mr. G. tot op zeer hoge leeftijd aan tennistournooier heeft deelgenomen. In de zomer van 1946 beoefende hij, 88 jaar oud, zijn gelief de sport nog. Toen moest nij daarvan afstand doen op raad van zijn dokter. Van 1881 tot 1930 is Gustaaf V ge huwd geweest met prinses Victoria van Baden. Een Joodse Ambulancewagen met een Britse soldaat op de treeplank rijdt ongehinderd door het Arabische volk in Jeruzalem. Deze zelfde am bulance werd op nagenoeg dezelfde plaats eerder op de dag door Ara bieren aangevaTen en moest door Britse soldaten ontzet worden. Radiografisch overgebrachte foto. Verklaring van Koning Leopold Volgens een communiqué van het te Brussel zetelende secretariaat van de koning heeft koning Leopold te Pregny, nabij Genève, een delegatie toegesproken uit „het congres voor de oplossing van het koningsvraag- stuk" een partijloos orgaan, dat onlangs in België werd opgericht. Ko ning Leopold zeide o.m.: „Bij het af leggen van de eed tot eerbiediging van de Grondwet en de wetten van het Belgische volk heb ik verplich tingen op mij genomen, waaraan ik mij niet zou mogen onttrekken. Ik ben wanneer officieel bekend zal worden gemaakt, dat de eer van het hoofd der dynastie door niets ie be vlekt evenals tevoren bereid, de verantwoordelijkheid voor deze ver plichtingen in het kader van onze in. stellingen met verdubbelde toewij ding te aanvaarden om voor alle Bel gen een element van eenheid en har. monie te zijn en mede te werken aan de nationale wederopbouw en de in ternationale solidariteit". Hoewel deze verklaring van de ko ning geen directe politieke betekenis heeft omdat zij is afgelegd tegenover een niet-officieel lichaam, verwacht men, dat de Belgische regering zich binnenkort over de koningskwestie zal uitspreken, gezien 't meningsver schil tussen de twee leidende rege- gspartijen socialisten en katho lieken valt over een eventuële op lossing van het vraagstuk weinig te zeggen. De socialisten verzetten zich sterk tegen de terugkeer van de ko ning op grond van diens „ongrondwet tig gedrag". Naar Zaterdag te Brussel van be voegde zijde werd vernomen, zal de Belgische eerst-minister, Spaak, bin nenkort een regeringsverklaring be kendmaken, volgens welke de koning tijdens de oorlog en de Duitse bezet ting „zijn eer niet heeft verbeurd", doch waarin voorbehoud wordt maakt ten aanzien van enkele zij ner daden. TRAGISCHE SINT NICOLAAS- AVOND TE NANCY. Op Sint Nicolaasavond heeft zich te Nancy een ontstellend drama af gespeeld. De oud-m'iiitair Delos San tos Salvador, geboortig van de Phi- lippijnen, gehuwd met een Frangai- se doch van haar gescheiden levend, kwam zich vervoegen bij het huis van zijn schoonouders, waar ook zijn vrouw vertoefde, met de armen vol geschenken voor zijn twee kinderen De schoonvader weigerde hem de toegang, waarop de afgewezene zich verdekt opstelde op de binnen plaats van het huis. Toen de familie zich aan tafel begaf, klonk opeens een schot, gelost door de oud-mili tair De schoonmoeder werd door de kogel dodelijk getroffen; de schoonvader rende de binnenplaats op en werd door een tweede schot geveld. Vervolgens drong de oud militair het huis binnen en ver wondde zijn vrouw, die met haar lichaam haar baby trachtte te be schermen. Salvador achtervolgde haar, toen zij vluchtte, en doodde haar zowel als de baby. De oudste der twee kinderen, die zich achter een meubelstuk had verstoot, ont kwam aan het bloedbad. Salvador ring zich, na het volvoeren van zijn vreselijke daad, bij de politie aan geven. In verband met het grote tekort aan artsen in Indonesië werd in de aula van het Indisch Instituut te Amster dam een bijeenkomst van Nederland se artsen gehouden. H. K. H. Prin ses Juliana gaf van haar belangstel ling blijk door het uitspreken van een rede. H. M. DE KONINGIN IN HET MUIDERSLOT. Onverwacht heeft H. M. de Konin gin gistermiddag met haar hofdame, freule Röll, een bezoek gebracht aan het oude Muiderslot te Muiden, Om .half twee verliet zij in haar wagen het paleis op de Dam te Am sterdam en arriveerde bij het slot om 2 uur. Naar men weet is dit dagelijks voor bezoekers geopend. Er woont niemand anders, dan de concierge, de heer Geuzebroek, die veelal voor de bezoekers al gids optreedt. Hij was het, die de landvrouwe ont ving. Zij vroeg hem haar bezoek als onofficieel te beschouwen en toen onmiddellijk daarop een groepje van 5 andere bezoekers het slot betrad, verzocht zij de heer Geuzebroek haar met deze 5 het gebouw rond te lei den. Drie kwartier wandelde de gids met zijn gasten, waartussen zich H. M. met haar hofdame bewoog, door de gangen en zalen van het slot en beantwoordde de vragen, die ieder van hen hem stelde. Tegen drie uur verliet de hoge gast Muiden en keerde ruim een half uur later in het paleis terug. AMERIKAANSE BELANGSTELLING VOOR HAN VAN MEEGEREN. Vrijdagmiddag landden met het flagship „Great Britain" van de Ame rican Overseas Airlines op Schiphol de Amerikaanse foto-journalist Char les Alexander en zijn schrijvende echtgenote. Voor een groot Ameri kaans tijdschrift zullen zij in Neder land een reportage maken van het werk van Han van Meegeren. Zij ho pen alle schilderijen, die de schilder gemaakt heeft en onder andere men dan van Meegeren zijn verkocht, op de plaat vast te leggen. LONDON WORDT EEN MISLUKKING TIET BEGINT MIS TE LOPEN met de Londense conferentie der minis ters van buitenlandse zaken. Zaterdag werden zij het weer niet eens. Het ging over de economische grondslagen voor een toekomstige Duitse staat. Een supplement op de overeenkomst van Potsdam (afkomstig van Engeland) werd door Bidault (Frankrijk) en Marshall (V.S.) als uitgangs punt voor de discussie aanvaard, maar niet door Molotof. De anderen wei gerden een der door Molotof aangeboden ontwerpen tot basis te kiezen, daar zij van oordeel waren, dat in deze ontwerpen slechts aspecten van de Duitse economie en niet het gehele vraagstuk behandeld worden. Ge durende de discussie zei Bidault, dat de conferentie ,,in een kring" rond draaide en dat „dit hem dreigde misselijk te maken." Ten slotte verzocht Marshall Molotof tegen Maandag een ontwerp gereed te hebben, waarin het vraagstuk der Duitse economie als geheel werd behandeld. Molotof deed hieromtrent echter geen toezegging. Reeds nieuw geld voor Duitsland Intussen blijkt Amerika reeds re kening te hebben gehouden met een islukking der conferentie. Naar door regeringsfunctionarissen te Washington wordt meegedeeld, heeft het Amerikaanse departement van financiën reeds nieuw geld voor Duitsland en ook voor Korea laten drukken, voor het geval men er blij vend niet in zal slagen het de USSR tot overeenstemming te komen over de vredesverdragen. VERBLIJDENDE INDEX-CIJFERS. De algemene productie-index van de industrie is volgens het statistisch bulletin van het C.B.S. gestegen van 95 in September tot 103 in October. De stijgingis o a. toe te schrijven _an seizoensinvloeden en heeft be trekking op practisch alle takken van industrie. Zo liep het productie-index cijfer (basis 1938 100) voor steen kolen op van 80 tot 82. voor cement van 139 tot 148, straatklinkers van 85 tot 97, fosfaatmeststoffen van 134 tot 160, zwavelzuur van 63 tot 74, tri plex van 506 tot 608. Ook de metaal industrie laat enige belangrijke ho gere cijfers zien, (walsproducten van 240 op 192), alsmede de textielindus trie. Zout steeg van 131 tot 179. ERGERLIJKE DIEFSTAL BIJ DE SUIKERFABRIEK „HOLLAND". Achttien arbeiders van de suiker fabriek „Holland" te Halfweg zijn door de Haarlemse politierechter ver oordeeld tot een gevangenisstraf var drie weken. Zij zijn onmiddellijk ge vangen genomen. Bij een onderzoek, dat de politie op verzoek van de directie der fabiek had ingesteld, was gebleken, dat in de bergkastjes van de arbeiders grote hoeveelheden suiker lagen. In totaal bleek het negenhonderd vijftig kilo te zijn. Volgens de directie is tijdens de af gelopen campagne een enorme voor raad suiker verdwenen. Daar de arbeiders van de Holland" iedere week vijf pond suiker voor hun gezin meekrijgen, achtte de Officier van Justitie, mr. G. W. F. van der Valk Bouman, deze fabrieksdiefstal- len dubbel ergerlijk en achtte hij streng optreden gewenst. De eis luid- de een maand gevangenisstraf. Uitslagen 1ste klasse K.N.V.B. DISTRICT I: HBSZeeburgia 2—0 AjaxHermes DVS 3—1 NeptunusRFC 2—1 Het Gooi—VSV 1—3 DISTRICT II: DOS—Feij enoord 1—3 ADO—EDO 1—1 SpartaExcelsior 5—1 DISTRICT III: HeracJ tsVitesse 4—1 Be Qv.ckEnsch. Boys 5—7 NEC—Quick 2—5 EnschedeWageningen 4—1 DISTRICT IV: Sitt. BoysBaronie DNL. 2—1 Longa--Willem II 1—0 EindhovenBW 1—1 rSCHelmond 3—2 Mauri tsJuliana 2—2 DISTRICT V: SneekAchilles 4—1 ImmenVeendam 1—0 feerenveenGVAV 4—2 ifelocitasHSC 2—1 3e QuickLeeuwarden 30 DISTRICT VI: LimburgiaBleij erheide 3—3 NAC—PSV 1—2 HelmondiaSportcl. Emma 4—4 MW-VW 4—2 BrabantiaVlissingen 3—1 Twee meisjes, op één fiets- rij dend, zijn bij Apeldoorn door een auto aangereden. De 10-jarige J. G. G. K. die op de bagagedrager zat, was vrij wel onmiddellijk dood; het andere meisje kreeg een beenbreuk. De vereniging van schouwburg directies heeft de minister verzocht de verhoging van de vermakelijk heidsbelasting uit te stellen, teneinde de bezwaren daartegen te kunnen toelichten. De gemachtigde van Mussért voor N.-Brabant, H. J. van Leeu wenberg uit Heemstede, werd door het Tilburgse tribun'aal veroordeeld tot 5 jaar hechtenis met aftrek, een boete van f 150.000 en ontzetting uit de beide kiesrechten. De boerderij van de landbou wer Giesen te Herveld (Betuwe) is door brand vernield, waarschijnlijk tengevolge van kortsluiting. Drie paarden en vijf koeien kwamen in de vlammen om. Een wild zwijn, wegende onge veer 100 kg en 1.30 meter lang, is door de bemanning van de boot „Havendienst VII" even boven de haven van Maassluis in e*n lasso gevangen. De biscuitfabriek van de firma A. Bosscher te Assen is gedeeltelijk door brand vernield, vermoedelijk als gevolg van broei in het meel. BUITENLAND. De partij van generaal De Gaulle heeft bij de gemeenteraadsverkiezing van Le Havre, Frankrijk's tweede ha venstad, een succes geboekt en 16 van de 37 beschikbare zetels ver overd. De Franse schrijver Tristan Ber nard is gisteren op 81-jarige leeftijd te Parijs overleden. Lucia de Gasperi, de 20-jarige dochter van de Italiaanse minister president, heert Zondag te Rome haar intrede gedaan in het klooster dei- zusters van Maria Boodschap. Zij had genoeg van de wereld gezien. Een Belgisch vliegtuig, dat Vrij dag uit Brussel is vertrokken naar de Belgische Congo, wordt veimiist. Vandaag zouden de Italiaanse journalisten gaan staken. Het feest gaat echter niet door, want zij zijn met de dagbladuitgevers tot over- eensteming gekomen. (et (coMM^e „Wek, o Heer, onze harten op tot het bereiden van de wegen van Uw Enig geborene, opdat wij bij Zijn komst U met een gezuiverd gemoed mogen dienen". Gebed uit de Mis van gisteren.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1