£etebe (Sou^cwvt De toestand in Frankrijk onveranderd ernstig Het gist rondom de Joodse staat Nieuwe atoomwapens in Amerika WOENSDAG 3 DECEMBER 1947 Bureaux Papengracht 32. Giro 103003. Teief. Administratie, Advertenties 20826. Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 20935. Directeur: C. M, VAN HAMERSVELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOS LEIDEN EN OMSTREKEN 38ste JAARGANG No. Abonnementsprijs f 0.30 per week, f1.30 per maand, 3.90 per kwartaal. Franco per post 4.65. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden S 1.50. DE WEG NAAR HERSTEL Het huishoudboekje anno 1947 is moeilijker sluitend te maken dan ooit. Dat is een gevolg van wat we tenschappelijk heet „de spanning tus- c-n lonen en prijzen". Daarmee zijn wij er echter niet, want die panning betaat even goed, vaak in nog pijn lijker mate voor de rentetrekkers: weduwen en wezen, ouden van da gen en pupillen, die niet in staat zijn, in eigen onderhoud te voorzien. De veelvoudige verhoging ,van kosten van levensonderhoud speelt een na delige rol voor de meesten van ons. En ook de kunstmatige verlaagde rente vraagt offers. Bovendien"wordt door deze laatste oorzaak en dooi maatregelen van de fiscus eerder ont moedigd dan aangewakkerd. Temidden van de verzuchtingen wegens dit alles kwam de N.V. Phi lips' Verkoopmaatschappij voor Ne derland een maand geleden met be hoorlijke prijsverlaging van ver schillende artikelen. Het motief was: „onze productie is reeds groter dan voor de oorlog. Daar de wederop bouw van onze bedrijven zich ook verder gunstig ontwikkelt, hebben wij besloten, onze verkoopprijzen te verlagen, ofschoon wij aan de drin gende vraag naar onze artikelen voor het binnenland voorlopig slechts in beperkte mate kunnen voldoen". Deze mededeling is duidelijk: aan de productie ligt het niet; deze laat zelfs prijsverlaging toe, maar.... de export terwille van noodzakelijke deviezen-vorming,.houdt menig arti kel vooralsnog schaars in eigen land. De prijsverlaging zou men dus kun nen zien in de sfeer van voordeel voor slechts enkelen. Wij kunnen dit echter aanvaar den, waar het artikelen betreft, die niet zozeer behoren tot onze dagelijk se levensbehoeften; doch zodra het gaat om artikelen, die men in de doorsnee-gezinnen niet kan ontbe ren, zouden wij een rem willen aan leggen op export, die vaak een niet' geheel verantwoorde de viezeti-be steding tot gevolg heeft. Gelukkig hebben particuliere be drijven van andere aard prijs verla gen aangekondigd van artikelen, die meer speciaal de gezinnen aanspre ken: textiel van 10 tot 15. procent, schoenen 6, kunstzijde garens 5, meu belen 10 procent. De Ned .Spoorwe gen verlaagden de prijzen van abon nementskaarten; de tarieven voor goederenvervoer op de weg daalaen met 10 tot. 20 procent en de Poste rijen deden een schuchtere poging door het briefkaart-porto te verlagen tot zes cents. En voor wat betreft de Overheid, zijn van recente datum de prijsver lagingen van groenten en een serie andere levensmiddelen. Maar op dit vreugde-bericht is nochtans de scha duw geworpen van prijsverhoging van even belangrijke consumptie artikelen als zuivel en varkensvlees. In zulke omstandigheden wordt de spanning tussen lonen en prijzen er niet beter op, hetgeen werd duidelijk gemaakt in de voordracht van prof dr. Jan van den Brink op het Utrechtse K.V.P.-congres. En omdat wij leven in een maatschappij, waar in vrijwel alle goederen komen in het ruilverkeer, staat het vraagstuk van lenen en prijsvorming ongetwijfeld in het midden der belangstelling. Het moet o.i. worden uitgewerkt in over leg tussen regering, werkgevers- en werknemersorgansaties, zoals trou wens reeds werd beschreven in het boek „Nieuw Nederland", dat een commissie van onze. Regering in de Londense jaren wijdde aan na-oor- logse vraagstukken. En prof. Brou wers, directeur-generaal van de prij zen, ondersteunen wij in zijn bewe ring in het boek over „Nederlands Economisch Herstel", dat de politiek tot prijsverlaging alleen zal sla gen, wanneer het volk in al zijn ge ledingen er achter staat. Men mene echter niet, dat deze aangelegenheid van de eerste orde met enkele formulieren is op te lossen De voorgestelde maatregel, om fabri kanten en handelaren, diein ge breke blijven hun prijzen „vrijwillig' te verlagen, daar toe te dwingen, zoi al zeer verantwoord moeten zijn, wil zij niet het fiasco ondervinden van een soortgelijk plan in Frankrijk. De Dies-rede van prof. H. Kaag over lo nen en prijzen heeft voldoende dui delijk gemaakt, dat de weg naar eco nomisch herstel en naar vernieuwing nog lang is. In het bijzonder ten zien van de prijsverlaging moet iets meer blijken dan een symbolisch ge baar rvE SITUATIE IN FRANKRIJK is weinig veranderd. Met krijgt de indruk, dat de stakingsleiding haar vat op de stakers begint te ver liezen en dat de premier Schuman succes- heeft met zijn vastberaden bestrijding. Militairen grijpen hier en daar in, met het gevolg, dat o.a. de Partijse Métro weer rijdt en dat de bioscopen weer geopend zijn. Aan de andere kant is men bevreesd, dat de stakers, die uit fabrieken en sta tions met geweld zijn verwijderd, een tegen-offensief voorbereiden. Toenemende spanning Marseille Droeve cijfers Het rapport van de commissie- Vorrink tot onderzoek van het Rode-Kruisbeleid gedurende de oorlog vermeldt de volgende cij fers betreffende het lot van door de Duitsers gedeporteerde Neder landers: Politieke gevangenen: over de grenzen gevoerd 28.924; van wie overleden 14.183; gerepatrieerd 6.811; vermist opgegeven 7.930. Joden: over de grenzen ge voerd 110.000; van wie terugge keerd 6.000. Krijgsgevangenen: over de grenzen gevoerd 10.500; vermist opgegeven 20. in Uit Marseille wordt gemeld, dat de spanning tussen stakers enerzijds, po litie en legerstrijdkrachten anderzijds toeneemt. De botsingen worden steeds heviger. Stakers zijn verscheidene fabrieken binnengedrongen en heb ben deze gesloten. Tweeduizend stakers buiten Parijs hebben een tractor gebruikt om een bres te maken in de muur van de fa briek van Salmson, waar niet ge staakt wordt. Troepen verhinderden de arbeiders- van Renault bij Salm- binnen te dringen. Marseille hebben de stakers drie telefoonkantoren doen sluiten. Zij hielden ze bezet. Een inspecteur van politie werd ernstig gewond. Te Saint Etienne is een werkwilli- wspoorwegman door een staker met een mes gestoken en ernstig ge wond naar het ziekenhuis overge bracht. Te Parijs hebben twintig arrestaties plaats- gehad onder beschuldiging van inbreuk op het recht om te werken de verspreiding van opruiende pamfletten. Hierin werden de Pa- rij se arbeiders en het Franse volk o.m. aangespoord zich te verzetten. „Het fascisme zal niet slagen. Frank rijk zal nooit een volk van slaven zijn". Bij La Rochelle hebben politie en gemechaniseerde troepen traangas gebruikt tegen vijfhonderd stakers, die de mijnen, waar gewerkt werd, poogden binnen te dringen. De sta kers antwoordden met steenworpen; werden geen ongevallen gemeld. )e winkel- en handelsbedienden over geheel Frankrijk hebben bevel gekregen van de bij de C.G.T aan gesloten vakvereniging Vrijdagmor gen in staking te gaan. In Noord- en Zuid West-Frankrijk en langs de Middellandse Zee zijn talloze mijnwerkers weer aan het werk gegaan. De communistische obstructie in Nat. Vergadering. De Franse Nat. Vergadering heeft een motie van vertrouwen voor haar voorzitter Herriot aangenomen. Com munisten en niet-communisten ble ven elkaar in scherpe bewoordingen toespreken, toen ook Dinsdag de communisten de discussie over de „wet ter verdediging van de repu bliek" trachtten te saboteren. De eer ste twee uur van de zitting werden geheel besteed aan het geval-Calas, de communistische afgevaardigde, die door Herriot dertig dagerb geschorst is. De communistische kamerleden hadden Calas's plaats versierd met de Franse driekleur. Vannacht te 0.20 uur werd het eer ste deel van het door de regering in gediende wetsontwerp door alle af gevaardigden met uitzondering van de communisten aangenomen. Een communistisch amendement, strek kende tot handhaving van het be staande stakingsrecht zoals dit in de grondwet iS neergelegd, werd even eens aangenomen. René Mayer, minister van finan ciën, deelde de Vergadering heden morgen mede, dat 7 personen bij een spoorwegongeluk op het traject Ar rasParijs om het leven gekomen zijn. Hij voegde eraan toe, dat het ongeluk door sabotage veroorzaakt was. De verklaring van Mayer ont lokte hevige protesten van de zijde der communistische afgevaardigden, die uitriepen: „Jullie zijn de moorde- De anti-stakingswet vordert Ondanks de obstructie der commu nisten werd tegen acht uur heden morgen artikel twee van de „wet ter bescherming van de arbeid" in stem ming gebracht en door de Franse Nat. Vergadering aanvaard. Dit ar tikel voorziet in oplegging van boe ten tot een maximum van vijfhon derdduizend franc of gevangenis straf van vijf a zes jaar aan perso nen, die „met behulp van bedrei gingen, opzettelijk verspreide onjuiste inlichtingen, geweld, Ihaulitastelijk- heden of fraudeleuze handelingen ophouding van arbeid teweeg brengt of doet voortduren of dit poogt te doen, of de vrijheid van arbeid aan tast of tracht aan te asten." Na aanvaarding van dit artikel werd de bijeenkomst voor de duur van acht uur onderbroken. De ontsporing tussen Parijs en Atrecht De minister van verkeer, Charles Pineau, heeft in de Franse Nationale Vergadering medegedeeld, dat het spoorwegongeluk tussen Parijs en Atrecht zonder enige twijfel te wij ten is aan sabotage. De trein ont spoorde, doordat twee spoorstaven waren losgeschroefd. Zeven personen kwamen hierbij om hét leven en verschillerfde anderen werden wond. De plaats van het ongeluk is ruim twintig kilometer ten Zuiden van Atrecht. Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Za ken verklaarde aan Reuters corres pondent nader, dat het spoor over een afstand van vijf-en-twintig meter was verwijderd. Charles Pineau verklaarde verder in de Nationale Vergadering, dat het aantal sobotage-daden dagelijks toe nam en dat zich onder de personen, die in verband met dergelijke daden gearresteerd waren, ook drie spoor wegarbeiders bevonden- Communistische afgevaardigden protesteerden heftig tegen wat zij noemden „een insinuatie, dat de sa- botage-daden door de stakers ge pleegd zouden worden" en beschul digden de volgelingen van generaal de Gaulle van verantwoordelijkheid voor deze daden. Voorts beschuldig den zij de regering ervan, de sabotage te hebben bevorderd. Pineau protesteerde: „Ik zou gaarne zien, dat de communistische partij met een rechtstreekse verklaring omtrent de sabotage-daden voor de dag kwam." Stakers bezetten station. Hedenmorgen hebben stakers de „Gare de Juvisy" in de Banlieu van Parijs bezet. Hierdoor werd het ge hele verkeer van de „Gare ö'Auster- litz", beginpunt voor de treinen naar Midden- en Zuidoost-Frankrijk, op gehouden. De Franse nationale spoorwegmaat schappij deelt nader mede, dat bij het verongelukken van de nachtposttrein, Parijs—Atrecht, tussen Atrecht en Amiens, acht personen om het leven zijn gekomen en twintig gewond. Ook is grote materiele schade aangericht. Cantinewagens naar Indonesië: De eerste 5 cantinewagens. welke door de Ned. bevolking geschonken zullen worden aan onze militairen in Indonesië, staan gereed om op 4 Dec. a.s. met de „Sloterdijk" verscheept te worden. De wagens dragen de naam van de gemeente welke een wagen heeft geschonken. V.l.n.r. „Amsterdam, Katwijk, Apel doorn, Ommen, Leiden. SNEEUWSTORMEN BELETTEN ZOEKEN NAAR AMERIKAANS VLIEGTUIG. Twee heftige sneeuwstormen be- moe lijken het zoeken naar het Da kota-vliegtuig van het Amerikaanse leger, dat Vrijdag vermoedelijk in de buurt van Kaiserlautern is neerge stort. Slechts één Amerikaans vlieg tuig was in staat het zoeken voort te zetten. |j|OVEN JERUZALEM hangt een dichte rook. De Arabieren hebben gis teren hun driedaagse staking ingeluid met brandstichtingen en ge welddaden, waarbij 6 Joden en 2 Ara bieren gedood zijn en 38 personen verwondingen opliepen. Nog nimmer, aldus een ooggetuige te Jeruzalem hebben zich zo massale ongeregeldheden tussen het Arabische en het Joodse ras voorgedaan. In de hoofdstad van Palestina stonden in de mid dag naar schatting 50 Joodse winkels in brand. Jeruzalem was een „hek- senketel". Wilde tonelen te Jeruzalem Gisteren rukten eerst de Arabieren naar de Joodse stad op en begon nen daar te plunderen en te brand stichten. Nadat zij verdreven waren, kwamen de Joden in grote menigte opzetten, voorafgegaan door fanatie ke lieden, die „wraak" schreeuwden. Inzonderheid de omgeving van de Damascuspoort en Barclay's bank werd geteisterd. In Jeruzalem is de avondklok ingesteld. Zes Joden, die op Arabieren had den geschoten werden door de poli tie gearresteerd na een sensationele jacht over de daken. Zij hadden re volvers en handgranaten bij zich. Behalve te Jeruzalem deden zich de ongeregeldheden op vele andere plaatsen jn het land voor. Het ver keer tussen Jeruzalem en Tel Aviv was verbroken. Ook elders onlusten. In Bagdag was gisteren het zaken leven volkomen lam gelegd, grote massa's schoolden samen in de hoofd straten. In Aleppo drong een menig te door in de Joodse wijk en pleegde daar v aanslagen op Joodse zaken. Honderden studenten van het Alep po-college tekenden „met bloed" voor inlijving in het z.g. Yarmoek- corps. Ernstige ongeregeldheden vonden plaats in Cairo, waar de demonstra ties zich richtten, zowel tegen het ver delingsplan van Palestina als tegen het feit, dat het vertrek der Britse troepen uit Egypte nog steeds niet geregeld is. Ook hier ging de opge zweepte menigte tot vernieling van eigendommen over. De ironie van het geval wil, dat ook de ruiten van Griekse winkels het moesten ontgel den, terwijl Griekenland juist de enige Europese staat is, die tegen het verdelingsplan heeft gestemd. De kreten der betogende menigten hielden in het roepen om wapens ten einde Britten en Joden te kunnen be strijden. Abel Rahman Azzam Pasja de secretaris-generaal van de Arabi sche liga, beloofde de demonstranten „volop wapens", toen deze 't hoofd bureau der liga bereikten. Duitse Joden naar Palestina. Volgens Dena, de Duitse nieuws dienst in de Amerikaanse zone, heeft rechter Louis Levinthal, advi seur in Joodse aangelegenheden van generaal Clay, verklaard, dat het eerste transprt van in Duitsland woonachtige Joden in Febrauri naar Palestina zal vertreken. Waarschijn lijk zodden de 4.400 Joden van de „Exodus 1947". die nu in kampen in de. Britse zóne zijn ondergebracht, tot dit transport behoren. Levinthal was van mening, dat alle 500.000 tot 600.000 Joden, dde naar Palestina wensten te emigreren, daar binnen 5 6 jaar zouden zijn. BRAZILIë VERWACHT COMMUNISTISCHE ONGEREGELD HEDEN. In verschillende steden in Brazilië werden ongeregeldheden „tengevolge van door communisten voorgeno men demonstraties" verwacht. De po litie wordt in gereedheid gehouden. Gisternacht heeft de politie een raz zia gehouden op het communistisch dagblad ,,Tribuna Popular" te Sao Paolo. Na een hevig gevecht slaag de zij er in een aantal personen, die „communistische agenten" genoemd weiden, te overmeesteren en te ar resteren. Tevens vond de politie een hoeveelheid wapenen en munitie. De brand, die Zondag uitbrak in een militair wapen- en munitiedepot te Rio de Janeiro, wordt thans offi cieel aan sabotage toegeschreven. 72 Portugese vissers verdronken Volgens berichten uit Oporto, Portugal, zijn door een plotseling op komende storm, die de Noordkust van Portugal teisterde, 72 vissers verdronken. Vier trawlers vergingen. Slechts 6 opvarenden konden tot nog toe worden gered. Militaire activiteit op West-Java? Het republikeinse persbureau An- tara heeft gisteren bekend gemaakt dat Nederlandse troepen op grote schaal militaire operaties uitvoeren op West-Java. De Nederlanders zou den luchtaanvallen uitvoeren bo ven dit gebied en troepen zouden zijn geland langs de Zuidkust van West- Java. Verder werd gezegd, dat het re publikeinse vliegveld in Pameng- peuk, waarop een Amerikaans ma- nnevliegtuig in September een nood- lading maakte, op 28 November is bezet. Dit vliegveld ligt 53 mijl ten Zuid-Oosten van Ban-doeng. Neder landse raketaanvallen schakelden het radiostation van Pamengpeuk uit waardoor de berichten over de nieu militaire operaties werden ver traagd. Djokjakarta werd per koerier op de hoogte gebracht. een Nederlands legercommuni qué wordt medegedeeld, dat het aan tal verliezen in Indië sedert 4 Augus tus tot 18 November bedraagt: 294 doden, 868 gewonden en 24 vermis ten. ONENIGHEID BLIJFT TROEF TE LONDEN. Ofschoon de grote vier het er over eens waren, dat sommige der landen, die aan Duitsland de oorlog verklaar den, nauwer bij het tot stand bren gen van het vredesverdrag betrok ken dienen te zijn dan andere, ver schilde men van mening over de ca tegorieën, waarin verschillende lan den moesten worden geplaatst. Molotof verklaarde zich tegen het deelnemen van China aan de vredes conferentie over Duitsland, doch Frankrijk en Engeland verklaarden zich voorstanders van Chinese deel neming en ook op dit punt kwam men niet tot overeenstemming. MARSHALL GAAT BIJ MOLOTOF LUNCHEN. Minister Marshall heeft gisteren een uitnodiging van zijn Russische colle ga Molotof aangenomen om Vrijdag met hem te lunchen. Na de op zijn zachtst gezegd uiterst gereserveerde houding van de Amerikaanse minis ter van buitenlandse zaken op de con ferentie te Londen, is deze beslissing even onverwacht als verblijd/end. .-Hitiers schoonpapa-v Het was wel niet helemaal zo als het wezen moest, maar een klein beetje trots was papa Fritz Braun toch wel, dat zijn dochter Eva met Hitier ,,ging". Tenslotte zijn ze dan toch getrouwd. Veel pleizier heeft de familie er niet aan beleefd, want pa Braun kreeg ernstige moeilijk heden. Van een dode schoonzoon heeft men gewoonlijk weinig ge mak, maar dikwijls wel veel last. Bovendien was pa Braun omwille van Eva in de party en dat deed hem kennis maken met het zuivering^gerecht. Gelukkig bleek, het, dat pa Braun maar een heel klein nazietje geweest was en daar hem het vaderschap van Eva niet zwaar werd aange rekend. kwam hij er van af met 500 gulden boete en een voor waardelijke gevangenisstraf van een jaar. „Da's eens, maar nooit weer", zuchtte Fritz Braun, want hij kan niet eens de boete betalen van de cadeaux, die hij van zijn ex-schoonzoon heeft gekregen Het enige wat Hitier afschoof was een gouden horloge en een Schotse terrier. De terrier schonk Hitier, omdat hij geloofde, dat de hond, die van Engelse ai- komst was, ongeluk aanbracht, 'n Hatelijke schoonzoon! x PERSSPI EGEL PRIVé SECRETARESSEN. In een artikel over „Geldsmijterij' schrijft de Nieuwe Eeuw o.m.: Nog een punt van personeels-poli- tiek: de privé-secretaressen. Ook hier hebben wij te maKtn met een euvel, dat sterk om zich heeft ge grepen. Voor de oorlog was dit in stituut een hoge uitzondering; zelfs tal van Ministers hébben nooit een privé-secretai esse gehad. Het ge rucht wil fama crescit cundo dat Prof. Schermerhorn er twaalf had, een ware duiven L'.; welk een serail! Tegenwoordig heeft ieder ambtenaai die zichzelf respecteert, een particuliere secre taresse. De Tweede Kamer wi'de daarover wel eens nader ingelicht worden en wat antwoordt nu Mi nister Lieftinck? Deze merkwaar dige beheerder van 's Lands kas verdedigt het instituut, louter ech ter, als professor builen het werke lijke leven staande, uo theoretische gronden. Hij, die ue efficiëncy slechts vereert nae, e< woord, maar de daad achterwege iaat, prijst het instituut met een beroep op die efficiëncy. De vroegere werkwijze waarbij de hogere amb tenaren zelf minuten schreven, kan zeker niet efficiënt worden ge noemd, aldus de bewindsman. Ze ker niet, wanneer en waar dit regel was. Het zal ook nu nog wel eens voorkomen, dat bij zaken van pri mordiaal gewicht de hogere ambte naar zelf de pen ter hand neemt. Wanneer in een bepaald geval een hoog geplaatst ambtenaar de behoef te heeft de vruchten van zijn den ken stenografisoh te doen opnemen, welnu, dan verlene een steno-typiste van de departementale secretarie haar dienst. Het zij en blijve echter uitzondering en dat kan het zijn en blijven, als bet veelkoppige monster van de bureaucratie is geveld. Ajugustino Genina, de Italiaanse regisseur, is bezig een film over het leven van Franciscus van Assisie te vervaardigen. Deze film krijgt een Franse, een Italiaanse en een Engelse versie. Alexandre Arnoux bewerkt de Franse tekst j^E VERENIGDE STATEN zijn bezig met de vervaardiging van nieu we atoomwapens, waarbij zowel uranium als plutonium wordt ge bruikt, aldus David, E. Lilienthal, de voorzitter van de Amerikaanse com missie voor atoomenergie in een rede voor de vereniging van Amerikaan se ingenieurs. Lilienthal zei niet, of de nieuwe I langer monopolies zijn van de Ame- wapens bommen zijn, zoals die welke rikaanse imperialisten". Dit is de eerste directe bewering, dat zowel de productie als het ge heim van de atoombom niet langer Amerikaanse monopolie zijn. op Hiroshima en Nagasaki zijn ge- dat zij van een geheel nieuw type zijn. De Amerikaanse re gering heeft nooit iets willen loslaten over de inhoud van de atoombom men, d,ie in en na de laatste wereld oorlog zijn gebruikt. Het was echter bekend, dat men bij de vervaardi ging zowel uranium als plutonium, dat uit uranium wordt verkregen, kan gebruiken. Met de productie van de nieuwe wapens, die zullen worden opgesla gen in het afgelegen Los Abamos in de staat New Mexico, zullen twee en een half milliard dollar zijn ge moeid. „Boeman Voor hazenharten", zegt Dimitrof. In een verslag over de rede van de Bulgaarse premier Dimitrof, qyer het sluiten van het Bulgaars-Joego,- Slavische vriendschapsverdrag, haalt het Sovjet-Russische blad „Iswesia" de volgende woorden van Dimitrof aan: „De atoombom, waarmee de Amerikaanse imperialisten de vol ken plachten vrees aan te jagen en te chanteren, is thans een boeman voor de mensen met hazenharten en zwak ke zenuwen geworden, nu het ge heim en de productie er van niet „Echte" Van Meegeren's onder de hamer De kunstveiling Fred A. van Braam te Amsterdam heeft een door van Meegeren met zijn eigen naam ge signeerd doek „Isaac zegent zijn zoon Jacob" onder de hamer gebracht Een merkbare deining ging door de volle zaal, toen d/j veilingsmeester met een „nu komt no. 114" de „van Mee geren", die 80 bij 100 cm meet, aan kondigde. Het doek ziet er geheel anders uit dan de door van Meegeren geschil derde Vermeer over hetzelfde onder werp. Isaac heeft hier een langere baard, de kop neemt zowat het hele doekoppervlak in beslag. De inzet was f 1.000- en in snel tempo werd het eindbod van f.7.500 met telkens f 500.- opbieden bereikt. Even later werd een ander kleiner doek van van Meegeren, voorstel lende een bijbelse figuur op perka ment geschilderd, voor f 350.- af,ge- hamerd. H M. DE KONINGIN KOCHT EEN STUKJE MIDDENDAMTERREIN H.M. de Koningin heeft gistermor gen met haar hofdame, mevr L. Th. de Beaufort, een -korte wandeling door de binnenstad van Amsterdam, gemaakt. In het hoofdpostkantoor kocht H.M. bij de speciale stand kinderpostze gels, waarna zij zich naar de Dam begaf en in het huisje van de Natio nale Monumentencommissie een aan- tai vierkante centimeters Midden- damterrein kocht. Een wandeling over het Rokin besloot dit korte uit stapje. Des middags reed H.M- de Koningin naar het paleis Soesfcdijk. OORLOGSVRIJWILLIGERS NAAR HUIS. Naar wij vernemen zal half Januari de eefste boot met oorlogsvrijwilli gers uit Indië naar Holland vertrek ken. Tot de gelukkigen behoren het 1 R.S. 2-14 en het 2-13 R.I. In Maart zal o.m. het 2-4 R.I. naar Nederland komen. SCHANDELIJK BEDRIJF! De politie te 's-Hertogenbosch heeft dezer dagen de hand kunnen leggen op een 6-tal lieden, die schandelijk a-sociaal te werk gingen. De mannen hadden er hun praktijk van gemaakt, minder gesitueerde gezinnen geheel aan zich te binden, door de bonnen dezer mensen op te kopen. Indien de verkopers geheel zonder levensmid delen kwamen te zitten, konden zij weer een deel hunner bonnen van de opkopers terugkrijgen tegen ver hoogde prijs. Het zestal is ter be schikking van de justitie gesteld- £en. De mens is noch een engel noch een beest en hij, die zich voor een engel uitgeeft, hangt de beest uit. Pascal.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1