3>e CckLe (Sou^cmt Palestina zal in tweeën worden gedeeld Om stakingsmonsterte bedwingen MAANDAG 1 DEC. 1947 Bureaux Papengracht 32. Giro 103003. Telef. Administratie, Advertenties 20826. Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 20935. Directeur: C. M. VAN HAMERS VELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. KATHOLIEK waarin opgenomen DAGBLAD VOOR „DE BURCHT" LEIDEN EN OMSTREKEN 38e JAARGANG No. 11253 Abonnementsprijs f 0.30 per week, f1.30 per maand, ƒ3.90 per kwartaal. Franco per post 4.65. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden f 1.50. BESLUIT VAN DE ALGEMENE VERGADERING DER V.N. rVE ALGEMENE VERGADERING der Verenigde Naties heeft Zaterdag- avond het verdelingsplan voor Palestina aangenomen met drie-en- dertig stemmen voor, dertien tegen, tien onthoudingen. Eén delegatie was afwezig. Nederland behoorde onder de vóór-stemmers. De tweede gewone zitting van de Alg. Vergadering is hiermede beëindigd.» De eerste slachtoffers zijn reeds gevallen. Het verdelingsplan Volgens het verdelingsplan wordt Palestina verdeeld in een Joodse en een Arabische staat, terwijl Jeruza lem internationaal gebied blijft. De Algemene Vergadering der V.N. moet een commissie aanwijzen, die Palesti na bestuurt, als de Engelsen terug trekken en de twee staten nog niet onafhankelijk zijn. Joegen 1 Augustus 1948 zullen de Engelsen uit Palestina verdwenen zijn. Bij acclamatie zijn als leden tot de commissie voor Palestina toegelaten: Bolivia, Denemarken, Panama, de Philippijnen en Tsjecho-Slowakije. Sir Alexander Cadogan, de Engel se afgevaardigde verstrekte de pers een verklaring, waarin wordt gezegd •dat de Britsche regering het besluit van de Algemene Vergadering aan vaardt en de uitvoering ervan zal vergemakkelijken binnen de grenzen, die op 26 September j.l. door de mi nister van koloniën uiteen zijn gezet en sindsdien bij verscheidene gele genheden zijn herhaald. DE JODEN JUICHEN. Nadat de Algemene Vergadering lt middernacht was verdaagd, gaf dr. Abba Hillel Silver, voorzitter van de Amerikaanse sectie van het bestuur van het Joods bureau, een verklaring uit, waarin de dankbaarheid van het Joodse volk voor het besluit van de Algemene Vergadering wordt uitge sproken. Dit besluit betekent een keerpunt in de Joodse geschiedenis, het zal als een der meest betekenis volle prestaties van de V.N. te boek staan. Het Joodse volk zal de landen die tot deze beslissing hebben bijge dragen, voor altijd dankbaar blijven. Het Joodse volk, steeks de vriend schapshand uit naar de nieuwe Arabi sche staat, die in Palestina geyestigd zal worden en verlangt volledige sa menwerking met zijn Arabische na buur. Ook verscheidene Joodse leiders in Palestina legden verklaringen af en overal werd feest gevierd. De Palestijnse Joodse verzetsgroep Irgoen Zwai Leoemi heeft gisteroch- ten in een radio-uitzending verklaard dat zij rin tegenstelling tot in heJ buitenland verspreide berichten" haar strijd voor een verenigd Palesti na met Jeruzalem als hoofdstad zal voortzetten. „Als men de Joden aanvalt", aldus zeide de radiospreker, „zullen wij te rugslaan. Niet alleen tegen d§ aanval lers, maar eveneens tegen de Engel sen, die hen steeds aanstoken". De groep-Stern verklaarde zich evenwel eens met de beslissing der V.N. en zeide tot overeenstemming te willen komen, met. de andere volken in het Midden-Oosten „tegen het bui tenlandse imperialisme". De Arabieren zijn woedend In tegenstelling met de Joodse reac tie, die over 't algemeen van blijd- schao en dankbaarheid getuigt, zijn de Arabieren woedend. Azzam Pasta, de secretaris-generaal van de Arabi sche Liga, verklaarde, dat het besluit der V.N. het Midden-Oosten in vuur en vlam zou zetten. Azzam zeide, dat de beslissing over het lot van Palesti na thans in Palestina zelf zal vallen. De minister-president van Liba non verklaarde, dat de staten van de Arabische Liga „Palestina zullen ver dedigen en de vestiging van een Jood se staat zullen beletten". De Syrische en Libanese legers zouden thans ge reeds staan voor de strijd. De minister-president van Irak voorspelde, dat de verdeling van Pa lestina tot een „ongelooflijke massa moord" zal leiden. DEPORTATIES IN SOWJET-ZONE Het met Britse toestemming ver schijnende Berlijnse blad „Telegraf" verklaart, dat 3000 inwoners van Mecklenburg in de Sow jet-Russische zone opdracht hadden ontvangen om binnen enkele uren gereed te zijn- voor vertrek naar de uraniummijnen in Saxen, aldus meldt de Duitse nieuwsdienst in de Britse zóne. ERNST LUBITSCH OVERLEDEN. Ernst Lubitsch, film-producer en 'regisseur, is Zondagavond plotseling te Hollywood overleden. Met Lubitsch is een van de be kendste en meest succesvolle filmre gisseurs van de laatste tijd heenge gaan. Hij werd in 1892 te Berlijn gebo ren, waar zijn vader een kledingma gazijn had. Eerst ging Lubitsch aan het toneel, waar hij zich onder lei- Volgens Joodse bronnen zijn gister v'ijf Joden gedood en elf gewond bij Arabische aanvallen op Joodse bus sen in Palestina. Volgens Joodse bron nen te Tel Aviv zijn vier Joden ge dood in de geheel Arabische stad Ramleh nabij Tel Aviv. de geheel Arabische stad Nabloes veertig km ten Noorden Van Jeruzalem, werd een staking afge kondigd, als protest tegen het besluit der V.N. In de Arabische zeehaven Jaffa de monstreerden honderden personen, schreeuwend „weg met de V.N.". In Alexandrië gingen meer dan 2000 studenten van de universiteit Faroek in staking. Ongeveer 2000 Ara bische studenten in de theologie hiel den een ordelijke demonstratie in de straten van Zagazig Niel, ongeveer 50 km. ten Noordoosten van Cairo. Zodra het nieuws dat het verde lingsplan voor Palestina was aangeno men, Egypte bereikte, heeft de Egyp tische regering het politietoezicht verscherpt, teneinde de aldaar woon achtige Joden en Joods eigendom te beschermen, in geval van anti-Joodse demonstraties. PALESTIJNSE JODEN MOBILISEREN. In verband met de door de Arabie ren getroffen voorbereidingen, hebben de Joodse leiders besloten alle be schikbare krachten in Palestina te mobiliseren. Deze mobilisatie bete- kent het op de been brengen van 50.000 jonge mannen tussen 17 en 25 jaar. ALGEMENE STAKING ARABIEREN AFGEKONDIGD. Het Arabische Hoge Comité in Pa lestina heeft Zondag de gehele dag vergaderd. Aan het slot van de-, bij eenkomst werd een resolutie aangeno men, waarin het besluit van de V.N. inzake Palestina wordt verworpen en een algemene staking van drie dagen in het gehele land wordt bevolen. De staking zal Dinsdag beginnen. Voorts wordt een volledige boycot van alle Joden bevolen. Arabieren, die met Joden omgaan, zullen als verraders worden' be schouwd. De nodige voorlopige maat regelen zullen worden genomen voor de toepassing van de politiek van niet- samenwerking. Deze maatregelen zul len later worden gevolgd door het af kondigen van de noodtoestand in Pa lestina. Desbetreffende instructies zul len te zijner tijd worden gegeven. Demonstranten hebben een aanval gedaan op het kantoor van de com munistische partij te Damascus. Er vielen twee doden en vijf gewonden. Ook de legaties van Frankrijk en de V.S. moest enhet ontgelden De vlag gen werden neergehaald en de ruiten ingeslagen. De politie beschermt de legaties en consulaten van de andere landen die voor de verdeling van Pa- lastina hebben gestemd. De studen ten, die de demonstratie hadden ge organiseerd, zijn later door de presi dent van Syrië ontvangen. Deze zei: „Zolang wij nog een druppel bloed hebben, zal Palestina Arabisch blij ven. Zelfs al zouden alle landen van de wereld zich tegen ons verenigen". De president deelde voorts mee, dat in alle steden van het land bureaux zullen worden geopend, waar vrij willigers zich kunnen aanmelden. Het Arabische Hoge Comité in Pa lestina heeft besloten de Hoge Com missaris voor Palestina mede te de len, dat het Engeland alleen verant woordelijk stelt voor de verdeling van Palestina, daar de Arabieren van me ning zijn, dat Engeland geweigerd heeft Palestina aan zijn Arabische bewoners te geven. Het comité be schouwt het in gebreke blijven van Engeland als een ernstige zaak, die zou kunnen leiden tot een verbreking der betrekkingen tussen de Arabische landen en Engeland In een manifest aan alle Arabieren verklaart het comité: „Koninkrijken worden op lijken ge vestigd. Laten de Joden zich er van bewust zijn, dat zij eerst golven en nog eens golven mensen zullen moe ten neermaaien". Spanning om Belgische koningskwestie De laatste dagen is in de politieke toestand in België een zekere span ning waar te nemen en doen allerlei wilde geruchten de ronde over een regeringscrisis. De voornaamste re den hiervoor is wel de koningskwes tie, die, nadat het partijbestuur van de Belgische socialistische partij had laten weten, dat het zijn ingenomen standpunt onverzettelijk zal hand haven en nadat het Nationaal (katho liek) Congres tijdens de massabeto ging van vorige week Zondag nog eens met klem op de spoedige terug keer van de koning had aangedron gen, opnieuw de gemoederen in Bel gië ten zïeerste bezig houdt. De besprekingen, die de afgevaar digden der Katholieke Volkspartij Donderdag met Spaak hebben gehad konden niet onopgemerkt voorbij gaan en zij hebben in de pers aan leiding gegeven tot commentaar, dat een regeringscrisis in het vooruit zicht stelt. In het bijzonder wordt er op ge wezen, dat de Katholieke volksverte genwoordigers zouden .aftreden, in dien de socialisten hun houding ten opzichte van het koningsvraagstuk niet wijzigen. De met zoveel spanning verbeide kabinetsraad van Vrijdag heeft in tussen ook niet veel opheldering ge bracht. In een communiqué werd na melijk slechts medegedeeld, dat de ministerraad de heer Spaak heeft belast zijn taak tot oplossing van de koningskwestie voort te petten. Hier uit mag geconcludeerd worden, dat, zo er in de boezem van de regering al sprake is geweest van een zekere spanning, deze voorlopig althans niet tot uiting zal komen in het aftreden der socialistische en katholieke mi nisters. In het algemeen is men van oordeel, dat oud-minister van Zee land bij het oplossen van de konings kwestie een belangrijke rol zal spe len. Grote juwelensmokkel naar Engeland Volgens de „Daily Graphic" is door de douane van het Londense vliegveld, bij aankomst van een vliegtuig uit Brussel, voor een waar de van honderdduizend pond sterling aan juwelen in beslag genomen. Men meent hierdoor wellicht op hel spoor gekomen te zijn van een der ding van Max Reinhardt in enkele grootste smokkelbenden, welke tuS' jaren ontwikkelde tot een acteur van In 1913, toen de film een concur rent van het toneel begon te worden, verliet Lubitsch de planke.n en wijd de zich aan de film. Hij begon als filmacteur en eindigde als regisseur. Ongeveer in 1918 was zijn carrière gevestigd. Hij trok naar Amerika, waar Hol lywood lokte met een fantastisch sa laris en grote mogelijkheden. sen het vasteland en Londen opere ren. In de dubbele bodem van een koffer van een der reizigers werden voorts brieven aangetroffen met aanwijzingen Voor bepaalde adres sen in Londen en België. Naar aan leiding hiervan zijn in Londen politie- overvallen verricht, terwijl de chef van de opsporingsdienst der douane zich naar Brussel heeft begeven. Tal rijke personen zijn in verhoor geno men. De Scheveningse logger „Sch 5", die de vorige week op het strand te Monster liep, komt steeds verder op het strand te zitten en heeft nu de voet van de dm in en bereikt Men is thans bezig een geul te graven om te proberen het schip op die manier vlot te slepen. Veel kans dat dit lukken zal bestaat er niet. Pauselijke encycliek Z.H. Paus Pius XII heeft, na Zondagnamiddag uit Castel Candol- fo in Vaticaanstaad te zijn terugge keerd een Encycliek „Mediator Dei' uitgevaardigd, welke betrekking heeft op de liturgie en als zodanig eer aansluiting vormt op de encycliek „Mystici corporis" van 1943, waarin het innerlijke levén van de Kerk v/ordt behandeld, gegrondvest op en uitgelegd aan de hand van de dogma tische beginselen. De nieuwe encycliek, die aanvangt met de woorden „Mediator Dei" heeft tot doel de werkelijke strek king van de liturgie duidelijk te om lijnen en de stipte naleving er vai te bevorderen. Zij behandelt ex pro- fesso het heilige karakter van de ere dienst, waarvan de liturgie de inner lijke betekenis naar buiten verdui delijkt, en geeft een aantal practi- sche wenken van de liturgische voor schriften. De reeds eerder aangekondigde en cycliek over de sociale vraagstukken cie Zijne Heiligheid in Castel Gan dolfo heeft samengesteld, wordt op het ogenblik in 18 talen vertaald. De publicatie er van zal dus eerstdaags kunnen geschieden. Aldus meldt „De Volkskrant". FEDERALE COMMUNISTISCHE STAAT IN OOST-EUROPA? Naar de diplomatiek correspon dent van het Londense blad „Ob server" uit betrouwbare bronnen zegt te hébben vernomen, hebben Stalin en de Bulgaarse minister-president Dimitrof, een plan besproken oir Oost-Europese communistische lan den samen te smelten tot één federale staat, welke nauwe betrekkingen met de U.S.SR, zou onderhouden. ALGEMENE STAKING IN ANCONA Het Italiaanse blad „II messagero" meldt, dat in Ancona, aan de Adria- tische Zee, een algemene staking is afgekondigd. Demonstranten brach ten schade toe aan het hoofdkwar tier van rechtse partijen en raakten met de politie in gevecht. Grote me nigte waren in de straten samen gestroomd. Ook de gebouwen der rechtse bladen werden door de de monstranten bestormd en het meu bilair in brand gestoken. DC-4 VERONGELUKT. Een DC-4 van de Alaska Airlines is door een verkeerde manoeuvre bij de landing op het vliegveld te Seattle neergestort en in brand geraakt Drie personen zijn bij het ongeluk om het leven gekomen, nl. een vrouw en een baby van 21 maanden, inzittenden van het vliegtuig, en een blinde vr< die in een auto zat, welke door het vliegtuig werd aangevlogen. De an dere 23 passagiers en de bemanning werden allen min of meer ernstig ge wond. CRITIEKE TOESTAND IN CHINA De communistische troepen in China hebben de twee belangrijke spoorwegcentra Tsjang Toe en Kaomi op de regeringslegers veroverd. Een Regeringswoordvoerder .verklaarde naar aanleiding van deze nederlaag dat de regering in de meest critieke periode van de burgeroorlog" ver keert. Uitslagen 1ste klasse K.N.V. B. District I. XerxesHBS VolewijckersVSV 't GooiRFC AjaxIJeptunus 2—2 2—3 3—1 0—1 District II. Blauw WitEDO StormvogelsDWS 0—2 3—2 District III. Ensched. BoysHeracles Zwolse BoysEnschede 1—1 2—1 District V. LeeuwardenBe Quick VelocitasHeerenveen HSC—Achilles VeendamFrisia SneekEmmen 0—3 1—2 3—0 1—3 5—1 District VI. MVVLimburgia VWHelmondia PSVSportclub Emma 2—5 1—1 1—1 FRANSE REGERING KRIJGT VOLMACHTEN De Franse nationale vergadering heeft Zondagavond met grote meerder heid een wetsvoorstel aangenomen, dat de verdediging van de republiek beoogt, en de regering uitgebreide volmachten geeft om met ijzeren hand op te treden tegen de stakers en tegen ieder die aanspoort tot staking of onrust stookt. De communisten hadden ter obstructie niet minder dan 21^ amendementen ingediend, welke men eensgezind en bloc heeft verworpen. De anti-sta kingswet werd met 408 tegen 184 stemmen aangenomen. De vissers in troebel water. De communisten trachten op grote schaal garen te spinsen bij de onre gelmatigheden. Zij hebben reeds een plan-de-campagne opgesteld om in geval van burgeroorlog munt uit de dan ontstane chaos te slaan, zo meldt het avondblad l'Intransigeant. De communisten zouden Parijs en Zuid Frankrijk volkomen willen isoleren en wapens uit België binnensmokke. len. Ook zouden zij speciaal getrain de stoottroepen inzetten om tegen aarzelende elementen in de partij op te treden. Dat er vele aarzelenden zijn blijkt wel uit het feit, dat in plaatsen, waar de stakers een geheime stem ming hielden, met grote meerderheid werd besloten weer aan het werk te gaan. Communistische bladen in beslag genomen Zaterdagavond zijn te Parijs twee speciale edities, van L'Humanité en Le Soir, beide communistische bla den, in beslag genomen. De politie drong de gebouwen binnen en maak te zich meester van alle kranten en van de cliché's. Deze bladen hadden gewaarschuwd tegen het arresteren van communisten en noemden Schu- man een schurk. Ook in andere plaatsen zijn linkse kranten in beslag genom'en. L'Huma nité krijgt voorlopig geen papier meer, evenals andere kranten, welke extra edities hebben uitgegeven. Militairen treden op. Langzamerhand beginnen de mili tairen op te treden. Te St. Etienne, een mijnwerkers, stad in midden-Frankrijk hebben troepen, die voorzien waren van traangasbommen en in tanks arri veerden, een menigte uiteen gedre ven, welke het stadhuis poogde bin nen te dringen. Te Parijs heeft de politie zware gevechten geleverd met stakers, die een telefoonkantoor probeerden te bezetten. De politie dolf het onder spit en de stakers ontvoerden twee agenten. Ook om een fabriek van isolatoren is hevig gevochten, maar daar was de politie gelukkiger. Te Nancy hebben soldaten de polilie moeten assisteren bij het afslaan van een aanval van tweeduizend arbei ders, die een fabriek wilden bezetten Sabotage bij de spoorwegen. De Par ij se stations zijn voor het grootste gedeelte op de stakers her overd. Wat er overigens bij de spoor wegen gebeurt, doet denken aan de oorlogsjaren, toen sabotage hoogtij vierde. Tussen Parijs en een der voor steden waren de sporen op vier plaatsen onklaar gemaakt. Uit Rijssel wordt gemeld, dat sa boteurs een gedeelte van de spoor lijn tussen Tourcoing en de Belgische stad Mouscron onbruikbaar hebben gemaakt om een kolentrein uit Ant werpen op te houden. De expresse GenèveParijs is 6( km ten Oosten van Lyon ontspoord, eveneens tengevolge van sabotage. De locomotief lien uit de rails en een goederenwagen is vernield. Tussen Versailles en Chartres heeft de politie tijdig ontdekf, dat er staal draden over de rails waren gelegd, om een trein te laten ontsporen. Onderhandelen haalt niets uit. Te midden van betogingen, daden van sabotage, en gevechten met po litie en militairen worden er links en rechts besprekingen gevoerd om een einde «aan de stakingen te maken. Tot nu toe echter zonder resultaat. Benoit Frachon, leider van de com munistische meerderheid in de C. G. T., heeft na afloop van de bespre kingen verklaard, dat er niet meer te onderhandelen valt en de vak bond de voorstellen van de regering niet zal aanvaarden. Minister Mayer zeide, dat hij een aantal voorstellen aan de regering zal voorleggen, als de C. G. T. de Stakers opdraagt het werk te hervat ten Deze voorstellen zouden o.m. inhouden vaststelling van een mini- mmmloon tot 1 Juni a.s. en maatre gelen ter waarborging van de stabili. teit van de franc. Het centrale stakingscomité heeft Zondagavond verklaard de strijd voort te zullen zetten tot aan de voornaamste eisen is voldaan. LEUVEN EERT ONZE KONINGIN. Koningin Wilhelmina zal 15 De cember tijdens een intieme plechtig heid in het Koninklijk paleis te Am sterdam promoveren tot doctor hono- causa van de rechtsfaculteit der Leuvense universiteit. NIEUWS OVER INDIE De Nederlandse delegatie Naar wij vernemen is vandaag een ministerieel besluit te verwachten, waarbij de delegatie wordt aangewe zen, die met de commissie voor goede diensten de politieke besprekingen zal voeren, teneinde te komen tot een oplossing van het conflict met de republiek. Deze delegatie zal be staan uit dezelfde leden, die thans zitting hebben in de Nederlandse contactcommissie, nl. de heren he ren van Vredenburgh, Abdoclkadir Widjoatmodjo Dzoelkarnain en Sou- mokil. Minister Neher die vandaag naar Indonesië is vertrokken, heeft mede de opdracht naast de Land voogd met de commissie voor goede diensten en de delegatie, waar nodig, overleg te plegen. De minister van overzeese gebiedsdelen zal zich bij hen voegen. Communistische obstructie In de Kamerzitting van Zaterdag ging het feli toe. De communisten maakten Schuman uit voor „moorde naar" en „leugenaar" en zelfs voor „salie Boche" (vuile Mof) wat wel het ergste is, dat men tegenwoordig in Frankrijk zeggen kan. Hcnriot zeide aat men niet het recht had zich al dus uit te laten over de premier, die zoveel in Duitsland geleden had. De communist Bonte begon midden in zijn rede plotseling de eerste woor den van het anti-militaristische lied „De kleine soldaat" te zingen. Het gehele communistiche blok verhief zich daarop van zijn plaats om het lied tot het einde toe uit te zingen. Nauwelijks waren de laatste woor den van het lied weggestorven of de rest van de nationale vergadering stond op en zette de „Marseillaise" in, waarmede ook de communisten instemden. Dit tafereel werd besloten met het gemeenschappelijk geroep „Leve de Republiek". Terwijl de bejaarde Herriot de ver gadering herhaaldelijk tot de orde riep, begonnen de communisten een revolutionnair lied uit 1789 („Chant du départ") te zingen, waarna de kamerpresident het ogenblik gena derd achtte om de publieke en pers tribune te doen ontruimen. Na de verwijdering van pers en publiek vroeg de regering de afge vaardigden bij handopsteken te stem men over de artikels 4 en 8 van de eerste wet, die alle maatregelen om vat met uitzondering van de oproe ping der reservisten. De communis ten verzochten, blijkbaar met het doel de gang van zaken te vertragen, om de omslachtiger procedure van ge heime stemming door ieder persoon lijk. Vervolgens dienden zij meer dan 230 amendementen in, waardoor zij afzonderlijke stemming eiste. Die vlieger ging echter niet op, want de Kamer besloot ze alle en bloc te verwerpen. NEDERLANDSE SS'ER GEVLUCHT De door het Bijzonder Gerechtshof enkele maanden geleden tot twaalf jaar veroordeelde S.S.'er M. Hub. Meyers, die ernstige handlangers- diensten had verleend in de oorlogs jaren aan de S.D., waarbij hij als chauffeur in dienst was. is Vrijdag middag aan zijn bewaking ontsnapt. Meijers heeft van de gelegenheid om te vluchten geprofiteerd, toen hij op ziekenbezoek was bij zijn moeder. De ontvluchte, die in. Aken is gebo ren maar Nederlander van nationali teit is. was reim 32 jaar oud. Hij is van vrij lang postuur, heeft blond, steil haar, draaet een ijzeren bril en was bij zijn ontsnapping ge kleed in een oud colbertjasje. Een vracht amendementen. Als gevolg van de zeer vele bin nengekomen amendementen op de ontwerp-reglementen, welke op de eerstkomende vergadering van de partijraad der K.V.P. in behandeling worden genomen, zal de partijraad reeds op Vrijdag 12 December a.s. bijeenkom'en (oorspronkelijk zou de vergadering op 13 December begin nen). De vergadering vangt aan des avonds om 20.30 uur in „Het Kasteel van Antwerpen" te Utrecht. Eerst zullen behandeld worden de ontwerp reglementen op de partijraad, de kringen en de statenkringen en des Zaterdags het- ontwerp-kiesreglement. Van het hoofdbestuur van de Partij an de Vrijheid en het bestuur van het „Comité tot voorbereiding van de oprichting van de Democratische Volkspartij" vernemen wij, dat deze instanties goedkeuring hebben ge hecht aan het resultaat van de be sprekingen tussen de delegaties uit beide besturen Dit heeft tot gevolg gehad, dat thans de voorstellen zullen worden voorgelegd aan de hogere partijin stanties. Deze zijn bij de Partij van de Vrijheid de Partijraad, die op 13 December as. zal bijeenkomen en tenslotte de' algemene vergadering, terwijl het bestuur van het comité- Oud de voorstellen zal voorleggen aan de vergadering van het volledige comité, dat eveneens op 13 December zal yergaderen, DE MOORD OP DE ROTTERDAMSE TAXICHAUFFEUR. Gistermorgen heeft de Hilversum- se recherche in samenwerking met de rijkspolitie uit Sassenheim enkele uren gedregd in de vijver aan de Lorentzweg te Hilversum. Omstreeks 12 uur slaagde men er in de revolver met patronen, mtet welk wapen de Rotterdamse taxichauffeur Clobus op 18 November nabij De Lier om het leven werd gebracht, op te halen. EI VOOR ALLE LEEFTIJDS GROEPEN. Op 11 December zal voor alle leef tijdsgroepen een bon worden aange wezen voor een ei. In veel gevallen zal op deze bon evenals de vorige keer, slechts een ei van klasse 5 kun nen worden geleverd. Een HoAAettfe... „Een buiten de mens gelegen be ginsel voor zijn handelen, dat de mens brengt tot wat goed voor hem is, is God, Die ons onderricht door Zijn Wet en ons helpt door Zijn ge nade". Thomas van Aquino,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1