3)e Ccicbe De terugkeer van onze militairen uit Indonesië RUMOER IN MILAAN Beslissing voor Palestina uitgesteld Stakingswoede in Frankrijk raast steeds verder ZATERDAG 29 NOVEMBER 1947 Bureaux Papengracht 32. Giro 103003. Telef. Administratie, Advertenties 20826. Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 20935. Directeur: C. M VAN HAMERSVELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 3Se JAARGANG No. 11252 Abonnementsprijs 10.30 per week, f 1.30 per maand, f 3.90 per kwartaal. Franco per post 4.65. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden ƒ1.50. Hoe is de wi nd in Londen NIEMAND had verwacht, dat de conferentie van Londen, waar de ministers van buitenlandse zaken der „grote vier" bijeen zijn, zo'n vlot te start zou hebben. Op de vooraf gaande vergadering van de plaatsver vangers was men 't op geen enkel punt eens kunnen worden, zelfs niet over de volgorde van de agenda, want men maakte er een halskwestie van, of Oostenrijk dan wel Duitsland het eerst besproken zou moeten worden. Geen wonder, dat de ministers zelf in een stemming waren, die nog min der goeds beloofde dan men er reeds van verwachtte. Marshall bijv. ver klaarde al bij voorbaat, cat hij geen zin had, om week in week uit achter die groene tafel te zitten en zijn tijd te verknoeien. Als hij niet merkte, dat er zaken gedaan konden wor den, dan was hij binnen een paar weken weer vertrokken. Bovendien begon het al goed, doordat Molotof alle oude beschuldigingen tegen de Westelijke geallieerden weer eens oprakelde en zoveel kanonnen in stelling bracht, dat men de indruk kreeg, dat de conferentie beter deed maar meteen op te breken. De Amerikaan Marshall zei echter, dat hij daar niet op in zou gaan en van mening was, dat Molotof er zelf geen woord van geloofde. „Nou niet kletsen, maar doen". En het resul taat van zijn eenvoudige, maar rond borstige tactiek was, dat binnen een ongelooflijk korte tijd de agenda in elkaar kon worden gezet. Het nieuws vloog de wereld door: Ze zijn het 'n keer eens geworden! Oostenrijk komt nu het eerst aan bod en aan de plaatsvervangers werd opgedragen, direct het netelige probleem van de z.g. Duitse activa in Oostenrijk onder de loupe te ne men. Middelerwijl zijn de ministers zelf eens een babbeltje gaan ma ken over de Duitse grenzen, waarbij al spoedig' bleek, dat Molotof des noods wel wil toegeven als het gaa*- over de volgorde der besprekingen, maar dat hij niet van plan is om een duimbreed op zij te gaan, wanneer de Russische belangen in het geding gebracht worden. De vlotte start moge dan al zeer verheugend zijn, er is volstrekt geen reden om daaruit enig optimisme te puren ten aanzien van het verdere verloop der conferentie. Want het moet na de ervaringen op vorige conferenties nu wel voor ieder dui delijk zijn, dat de heren zich aller minst laten leiden door gunstige stemmingen. Zij zitten daar niet om elkaar 'ns een pleizier te doen, maar zij zijn harde partijen, die slechts één gedachte hebben: hoe krijg ik het onderste uit de kan, zonder het lid op ir.'n neus te krijgen. |T\E HARDSTE en minst scrupuleu- *-^ze van deze partijen is de Sovjet- Unie. Zij is er in geslaagd om zich een groot gebied toe te eigenen en zich te nestelen in haar nabuurlan den, zoals Polen, Roemenië, Honga rije, Bulgarije en Joe go-Sla vië, waai zij het regiem volkomen onder con trole heeft weten te krijgen. Het grondgebied van Pölen heeft zij een voudig een stuk opgeschoven, Duits land in; de Duitsers heeft zij er uit gejaagd en hen de Amerikanen en Britten op het dak geschoven. Niet tevreden met deze winsten eist zij van Duitsland een énorme schadeloosstelling, welke uit de lo pende productie moet worden be taald. De bedoeling is, dat de Ame rikanen nu de Duitse industrie zul len opbouwen en de Russen van de provenuen laten profiteren. Wat Oos tenrijk betreft, eisen zij al de Duitse activa als oorlogsbuit voor zich op De Westerse geallieerden hebben volgens afspraak Oostenrijk niet als vijand willen beschouwen, maar meer als bevrijd land en hebben dien over éenkomstig afstand gedaan van hun vorderingen. „Dan is alles voor mij", zei Moskou, „want ik doe geen af stand". En aangezien de Duitsers .heel wat in bezit genomen hebben sinds de annexatie van Oostenrijk, schiet er voor Oostenrijk weinig meer over, als de Russen hun eisen kunnen doorzetten. Voorts willen de Russen in Duits land een sterk centraal bestuur, dus geen federalistisch Duitsland, maar een eenheidsstaat. Ook hier is de be doeling duidelijk, wanneer men weet, dat dit centrale bestuur dan volgens Russisch model moet worden opge bouwd n.l. steunend op de vakver enigingen. Dat is „democratisch", zegt Moskou en zij denkt: dan heb ik niel één maar minstens twee of drie vin gers in de pap. Dit zijn zo enige problemen, welke de Londense conferentie krijgt op te lossen. Er zijn nog veel meer kleinere vraagstukken, waarvan ons bijv. de kwestie van de Westerse grenscorrec ties na aan het hart ligt, maar de grote zullen wel eerst opgelost moeten zijn, voordat de kleine een kans krijgen. Heel groot lijkt die kans niet, tenzij de Russen wederom een verrassende volte face maken en opeenjs van tactiek veranderen. Over 't algemeen is Moskou realistisch ge noeg aangelegd, om over overstag te gaan als de wind uit een verkeer de hoek begint te waaien. En 't is mogelijk, dat de vastberaden tegen stand van Amerika Molotof er toe brengt, om zijn eisen wat te matigen. Want de wind is inderdaad niet gun stig voor Moskou. De eventuele af loop van de stakingen in Frankrijk kunnen misschien heel wat bijdra gen tot een juist begrip van de in de wereld heersende windrichting. Nadat wij gisteren een artikeltje hadden geschréven onder de kop: „Voor de bekende soldaat", ontvin gen wij per post nummer 3 en 4 van het geïllustreerd maandblad voor de Nederlandse Strijdkrachten, uit gave van Katholiek Thuisfront. Het is een demobilisatie-nummer. En het blad Salvo biedt zeer inte ressante, leerzame lectuur. De redacteur drs. L. A. M. Goos- sens, O.F.M., majoor-aalmoezenier schrijft o.m. over de „Mentaliteit van de oorlogsvrijwilligers". Veel van wat daarin gezegd wordt van de oorlogsvrijwilligers is ook van toe passing op de dienstplichtigen. Lekenrechtspraak T\E minister van justitie heeft in de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer op zijn begroting me degedeeld, dat hij, hoewel waarde rend de wijze waarop leken in dé tribunalen hun taak hebben vol bracht, niet voornemens is, de leken rechtspraak in de rechtsspraak blij vend in te voeren. En, naar onze mening, heeft de mi nister gelijk. Misschien stelt men ons de vraag, of dan iedere jurist beter rechter is dan iedere „leek". Natuurlijk niet. Maar, als overigens alle andere omstandigheden gelijk zijn, is iemand, die theoretisch en practisch het Nederlandse recht kent, een be ter rechter, dan een ander, die daar van geen studie heeft gemaakt en geen ervaring op dit gebied heeft. Bii de tribunalen zijn ongetwijfeld voorbeelden van „leken", die hun taak volwaardig uitoefenen, maar óók voorbeelden van „leken", die in. tellectueel verre de mindere bleken te zijn van de beschuldigde, die zij moesten beoordelen. Als we beweren, dat rechtsspraak in handen moet zijn van juristen, dan houdt dat natuurlijk niet in, dat wij iedere jurist bekwaam en ge schikt achten om als rechter te fun geren. Daarvoor worden ook en op de eerste plaats morele kwaliteiten vereist, terwijl een rechter door zijn belangstelling en kennis midden in het leven moet staan. Maar, als de laatstbedoelde voorwaarden zijn ver vuld. heeft de jurist in de recht spraak allqs voor boven een „leek". NAZI'S NEMEN DE WIJK NAAR Z.-AMERIKA. Er komen steeds meer bewijzen, dat er een internationale organisatie bestaat, die ten doel heeft voormalige nazi's te helpen naar Zuid-Amerika te ontsnappen. In Denemarken en Noorwegen von den nieuwe arrestaties plaats in ver band met valse paspoorten. Ook uit Stockholm en Hamburg komen be richten van arrestaties, op grond van soortgelijke beschuldigingen. De po litie in Kopenhagen is van mening, dat daar reeds een 150 Duitsers er in geslaagd zijn naar Zuid-Amerika uit te wijken. Zij voegde hieraan toe, er van overtuigd te zijn, dat zij thans de voornaamste handlangers van de or ganisatie in handen heeft. FINSE AMBTENARENSTAKING GEËINDIGD. Het verbond van ambtenaren in Finland heeft Vrijdagmiddag beëin diging verordend van de de staking, welke twee dagen geduurd heeft. De telefoon- en telegraafdiensten zijn weer in werking. Majoor Goossens schrijft o.m.: „Levensgevaar leert bidden en maakt godsdienstiger. Hij (de oorlogs vrijwilliger) heeft dichter bij zijn geestelijke verzorgers geleefd, dan toen hij burger was. De aalmoeze nier en de veldprediker waren eigen mannen, waarvoor hij grote waarde ring en dikwijls vriendschap voelde. De vrijwilligers, die van huis uit godsdienstzin meebrachten, zullen dieper .godsdienstig zijn geworden Al kwam hij incidenteel wellicht meer tot een misstap dan vroeger. Het kameraadschappelijk leven heeft de verschillende godsdienstige overtuigingen, in beter begrijpen, dichter bij elkaar gebracht. Naar zijn gezin, zijn moeder, zijn .vrouw, zijn meisje verlangt hij sterk. Door de lange en verre afwe zigheid hebben sommigen hun dier baren geidealiseerd, hetgeen straks aanleiding tot conflicten kan geven, als de werkelijkheid minder ideaal blijkt te zijn. Er zijn vrijwillige!s, aan wie de lange scheiding te zwaar is gevallen, daar zijn conflicten niet uitgebleven. Wanneer de soldaat weer terug keert in het oude be geerde midden zal een mild begrip voor de moeilijkheden der overscha keling het beste hulpmiddel zijn, om de meesten hun plaats te doen her vinden. Het kleine milieu van de eigen j straat heeft iets familiairs en gezel ligs voor hem. Hij zal er echter de wijdte missen en de soldatenkame- raadschap. Hij zal er de kleine mate riële zorgen treffen en de vernau wing. De vrije vogel, die terugkeert zal niet altijd voldoende tam kun nen worden. Sommigen zullen er naar verlangen, om opnieuw uit te vlie gen." De terugkeer in het burgerlijk le ven zal dus niet zo gemakkelijk gaan. „Maar zo vervolgt aalmoezen ie/ Goossens ieder goed initiatief en alles wat reëel en goed functionneert zal in hem een ondernemend en werklustig helper vinden. In het algemeen zal men kunnen erVaren, dat er met deze mannen va derlands land te bezeilen valt. Het zullen gezonde en reële, felle men sen zijn. Meer gelouterd en gehard, enigszins verrumd misschien, maar zelden gepsychopatiseerd.. Dat ruig en wild uitgegroeide plan ten, die een zorgzame en kundige hand, en af en toe het snoeimes be hoeven, om te veredelen en om zelf rijker te worden en anderen rijker te maken." Het Duits Episcopaat over de ontvoering van kinderen Ingevolge mededelingen in de pers over een verzoekschrift, door het Duitse Episcopaat bij de Geallieerde Contróleraad te Berlijn ingediend, opdat deze zich over het lot der in de Sow jet-zóne ontvoerde kinderen en jongeren zou ontfermen, heeft het Secretariaat van de Sow jet-delegatie bij genoemde contróleraad verklaard, dat „Noch een brief noch een protest van de Duitse bisschoppen of andere geestelijke ambtsdragers is ontvan gen." In antwoord hierop verklaart het Aartsbisschoppelijk Generaal-Vika- riat te Keulen, dat het verzoekschrift, ondertekend door Kardinaal Frings, reeds op 19 September j. 1. langs de voorgeschreven weg aan de Contróle raad was toegezonden. In dit ver zoekschrift werd vastgesteld, dat al leen reeds bij Katholieke kerkelijke instanties de arrestatie en ontvoe ring tvan 2000 jongeren staat geregi streerd en dat in 1255 dezer gevallen volledig personalia op speciaal daar toe aangelegde lijsten konden wor den geplaatst. Het Generaal-Vikariat te Keulen deelt voorts mede, dat het Duitse Episcopaat niets uitstaande heeft met vroegere berichten in de pers en de daarop volgende polemieken, doch de noodzaak van zijn verzoekschrift ba seert op onaanvechtbare gegevens, die het in zijn bezit heeft. Een antwoord van de Contróleraad is tot nog toe niet ontvangen. PJET GEZAG in de provincie Milaan is aan de burgerlijke autoriteiten ontnomen en in handen gegeven van de militairen. De situatie in Mi laan was gisteren uiterst verward. De prefect Troilo was door de Ita liaanse ministerraad afgezet, waarna de burgemeester van Milaan (een socialist) zijn ontslag nam uit solidariteit met Troilo. Dit ontslag heeft weer tengevolge gehad, dat er een algemene staking werd afgekondigd. ALGEMENE STAKING GEËINDIGD Ofschoon de toestand zich ernstig liet aanzien, zijn er toch geen onge lukken gebeurd. Te Rome is officieel bekend gemaakt, dat de algemene sta king geëindigd is, nadat bij besprekin gen in de praefectuur te Milaan over eenstemming was bereikt. De strijd krachten der verzetslieden hebben zich van het gebouw der praefectuur teruggetrokken en het leven in de stad heeft weer normaal voortgang. BETOGERS DRINGEN PREFECTUUR BINNEN. Duizenden arbeiders hebben bij de prefectuur betogingen gehouden, om dat zij Troilo als prefect terug wen sen. Zij gedroegen zich echter vrij rustig. Het verkeer stond stil en alle winkels en fabrieken waren gesloten. De troepen'hebben stellingen geno men op de belangrijkste punten van de stad. Zij staan onder bevel van ge neraal Opizzi, die zijn hoofdkwartier heeft opgeslagen in de prefectuur. De Milanese commissaris van politie heeft gisteravond de noodtoestand afgekondigd. Tanks en politie bewa ken het hoofdbureau van politie. Alle soldaten moeten in de kazernes blij ven. De Franse delegatie heeft in de Al gemene Vergadering der Verenigde Naties voorgesteld de stemming over de deling van Palestina 24 uur op te schorten, opdat een poging gedaan zou kunnen worden, te elfder ure een ver zoening tussen Arabieren en Joden stand te brengen. Het voorstel werd met 2515 stemmen aanvaard. Er worden dit winterseizoen weer allerlei truien en pullovers ge bracht. Op het eerste gezicht doen deze lange over de rok gedraggn exemplaren misschien wat ouderwets aan, maar in feite gelden ze als hyper modern. IN GESPANNEN AFWACHTING. Grenspatrouilles van het Joodse vefdedigingsleger, Haganah, die naar schatting 80.000 man sterk zijn, heb ben gisteravond ter verdediging van afgelegen Joodse nederzettingen ope ratiebases aan de Noord- en Noord oostgrenzen van Palestina betrokken, terwijl het land wacht op de beslis sing, die de algemene vergadering hedennacht of in de vroege ochtend over Palestina zal nemen. De Moefti heeft reeds door een boodschap in de Arabische pers de ongeveer 1.200.000 in Palestina woon achtige Arabieren opgeroepen voor de heilige taak de verdediging van hun vaderland, hun eer, hun volk en hun geld. „Geen gevolg geven aan deze oproep is een onvergeeflijke misdaad", aldus dt Moefti. Vele Joden begaven zich heden naar de klaagmuur in de oude stad Jeruzalem om deel te nemen aan het speciale gebed, dat „de naties de rechtvaardigheid van de Joodse zaak mogen inzien". DJOGJA LIEGT WEER EENS. Radio-Djogja heeft gisterenavond medegedeeld dat „vier Nederlandse divisies gereed staan republikeins ge. bied binnen te vallen". De uitzen ding werd gerelayeerd naar India en Australië en de bevolking van de re publiek werd aangespoord niet te evaeuëren, maar rustig te blijven en tegenstand te bieden. Deze mededelingen van radio-Djog- ja worden in een communiqué van de legervoorlichtingsdienst genoemd: „Een volkomen tarten van de waar heid". OOK ELDERS IS HET ONRUSTIG. Ook in andere delen van Italië dan te Milaan is het onrustig, aldus meldt het Franse persbureau A.F.P. In de provincie Mantua hebben demon stranten de gebouwen van de partij der Christen-democraten van de ,,Uomo Qualunque", de monarchisten en de Italiaanse socialistische bewe ging geplunderd. Te Bologna en te Viareggio hebben werklozen gedemonstreerd. In Zuid- Italië schijnen de stakingen in he vigheid af te nemen. Het laatste nieuwtje op het gebied van sproeimachines werd te Kent (Eng.) gedemonstreerd. Verliezen in Jndië De regering maakt bekend, dat tot haaf- leedwezen in de afgelo pen week de navolgende verlie zen zijn gerapporteerd: KON. MARINE: Mar. H. P. Spee, uit Maas tricht. KON. LANDMACHT: Sold. G. H. Wulffaert, uit Sas van Gent; korp. J. Vaartjes, uit gem. Den Ham; serg. H. Rhoen, uit Haarlem; serg. J. H. Hoen dervanger, uit Den Haag; sold. J. H. Stravers, uit Amsterdam; sold. D. H. Seeger, uit Den Haag; korp. B. Booi, uit Dubbeldam; sold. E. v. d. Koek, uit Haaks bergen. KON. NED.-IND. LEGER: Sold. A. A. Postma; sold. F. A. Binongkan; Mad. sold. Paki; sold. F. W. Simon; Menad. sold. P. Raintema; Menad. sold. H. B. Tuway. REGERING MOBILISEERT HAAR SOLDATEN Nadat Schunran zijn votum van vertrouwen van het Franse parlement had verkregen, is hij er thans toe overgegaan om zijn belofte te verwe zenlijken, dat de regering binnen 24 uur maatregelen tegen de stakin gen zou ondernemen. De ministerraad heeft n.l. besloten het tweede deel van de lichting 1946 onder de wapenen té roepen. Het eerste deel was reeds vorige week Za terdag opgeroepen. Dat het hoognodig wordt, de stakers een halt toe te roepen, blijkt wel uit het gisteravond weer door he t Franse vakverbond van mijnwer kers genomen besluit om een algemene mijnwerkersstaking af te kondi gen. Verschillende telefoon- en postkantoren te Parijs zijn nu door mili tairen bezet. „Sit-down" stakers zijn uit openbare gebouwen verdreven. rans Algemeen Vakverbond (CGT) is gisteren een stap verder gekomen, doordat de leiders van de minder heid in de vakvereniging van het post-, telefoon- en telegraaf bedrijf hebben besloten naar aanleiding van de stakingskwestie zich af te schei-; den en een beroep, hebben gedaan op hun aanhangers om uit de vakver eniging te treden. Robert Lacoste, de Franse minister van productie, heeft gisteravond in een radiotoesgpraak de mijnwerkers gevraagd Maandagmorge:n het werk te hervatten, Parijs wordt volledig verlamd Parijs wordt thans bedreigd met een volledige verlamming van hét gewone leven, daar stakingsbevelen aan alle P.T.T.-beambten zijn uitge vaardigd. Het verbond van het per soneel van gas- en electriciteitsbe- drijven schaarde zich aan de zijdé van de vakbonden die officieel reeds in staking zijn. Tenslotte heeft het verbond van het Parijse gemeente- personeel een staking afgekondigd, die Zaterdagochtend zou beginnen. Indien deze gevelen worden opge volgd, zal Parijs geheel van licht, water, telefoon-, post- en telegrafi sche verbindingen verstoken zijn. Volgens een communiqué van het departement van publieke werken en vervoer hebben er daden van sa botage plaats gehad, welke „op be vel van derden volvoerd zijn en ver ontwaardigd van de- hand worden gewezen dooi de overgrote meerder heid der spoorwegmannen". Men zou onder meer voertuigen tot stop pen hebben gedwongen en stations met stakers hebben doen vollopen, zodat het personeel zijn werk niet kon verrichten. Er zijn nationale stakingscornrrris- sies gevormd, die de actie der vak bonden, welke officieel aan de sta king deelnemen, zullen ondersteu nen. De commissies houden contact met de „commissies voor verdediging der republiek", die „op initiatief der sommunisten zo veel mogelijk in fa brieken en werkplaatsen gevormd zijn" Het is niet nauwkeurig be kend, zo voegt Reuter er aan toe, hoeveel personen staken. Sommigén schatten het aantal stakers op een millioen, terwijl de communisten het op twee millioen ramen. Volgens personen uit de omgeving van ge neraal de Gaulle zou geen van beide partijen op dit stadium aansturen op een burgeroorlog. ANTI-STAKINGS-ACTIE IN FRANKRIJK. De anti-stakingsactie van de niet communistische minderheid, van het Vermakelijkheden worden hoger belast Het heffingspercentage van de ver makelij khedenbelasting zal, aldus wordt bericht op 1 Januari 1948 dooi de gemeentebesturen tot 50% moeten worden opgevoerd en in gemeenten, waar deze belasting nog niet wordt geheven, dient zij met ingang van die datum te worden ingesteld- Dit is de slotsom van een circulaire, door de minister van Binnenlandse Zaken de zer dagen aan de gemeentebesturen verzonden. Het genoemde percentage zal niet algemeen hoeven te gelden. Voor in stellingen van serieuze kunst en voor vermakelijkheden, die een cultureel of opvoedkundig karakter dragen, kan met 20% worden volstaan. Hier onder vallen concerten, muziek- en. zanguitvoeringen, toneel en daarmee gelijk testellen cabaretvoorstellingen, lezingen en voetbal-, korfbal-, hoc key-, athletiek- en soortgelijke wed strijden. Voor bioscoopvoorstellingen be veelt de minister een gemiddelde hef fing van 45% aan, waarbij voor de lagere rangen ook een lager percen tage kan worden gevraagd. Indien een gemeente de voorkeur geeft aan een uniforme heffing, zal die op 45 pet. voor alle rangen moeten worden gesteld. Het maximum percentage van 50% blijft over voor die vermakelijkhe den, waarin een cultureel of* opvoed kundig element niet of vrijwel niet aanwezig is. De minister noemt als zodanig bals, dancings, lunaparken, kermisinrichtingen, cirsus, revues, operettes, variété's, café-chantant en wedstrijden met overwegend sensa tioneel karakter. De minister laat er gen twijfel over bestaan, dat, wan neer de resultaten niet naar verwach ting zullen zijn, het Rijk deze materie ter hand zal nemen. KINDERAFTREK VOOR STUDENTEN De minister van financiën heeft zich bereid verklaard vdor studerende zoons boven de 25 jaar kinderaftrek toe te kennen, indien de studie ten gevolge van militaire dienst onder broken is geweest en daardoor nog wordt voortgezet, nadat de 25-jarige leeftijd is bereikt. OUDE MAN VERMOORD TE GRONINGEN Toen de heer K. S. te Groningen gisteravond om ongeveer kwart voor tien een praatje wilde maken met zijn benedenbuur, de 69-jarige C. de B., trof hij deze, met messteken door boord, dood in zijn woning aan. De politie stelde direct een onderzoek in. De heer S. had niets vernomen en ook de overige buren konden niets mede delen. GENERAAL LECLERC OMGEKOMEN. Volgens te Parijs ontvangen offi cieel bevestigde berichten is de uit de oorlog bekende Franse generaal Jacques Philippe Leclerc bij een on geluk met - een vliegend fort nabij Oran in Frans Noord-Afrika om het leven gekomen. Dit bericht zal niet nalaten in Frankrijk vooral onder de huidige omstandigheden grote beroering te wekken, omdat generaal Leclerc een der meest vooraanstaande aanhangers van generaal de Gaulle was. Reeds hoort men in sommige kringen ver luiden, dat het ongeval, waarby de generaal om het leven kwam. een ge volg was van sabotage. Generaal Leclerc, die op 18 No vember 1902 werd geboren, heeft in de afgelopen oorlog een merkwaardig snelle promotie gemaakt. Hij begon de strijd tegen Duitsland als cavale- rie-officier, vluchtte over Spanje naar Portugal en voegde zich reeds in Juli 1940 te Londen bij generaal de Gaulle. EEN LERAAR. DIE „ONWAAR HEID" LEERT, TOCH BENOEMD! Toen de voordracht van B. en W. om de heer Daniëls tot leraar aan het gemeentelijk lyceum te Zaandam te benoemen voor het tijdvak van 1 September 19471 September 1948 gisteren in de Zaandamse Raad in stemming kwam, stemden acht le den van de C.P.N. tegen. Zij moti veerden deze stem aldus:* „De C.P.N. acht het niet verantwoord dat een man voor de klas staat, die de leer lingen onwaarheden vertelt. De heer Daniëls heeft de leerlingen van de vijfde klas van het gymnasium ge dicteerd, dat de Franse communisten eerst in 1941, na het verbreken van h$t anti-aanvalspact RuslandDuits land, actief aan het verzet hadden deelgenomen." De heer Daniëls verkreeg van de andere fracties alle, t.w. 16 stem men. ten kcMve.itje.... De wereld te weerstaan ja, maar ook haar te winnen voor de waarheid, Europa terug te geven aan Christus en Zijn Kerk, dat is voor de katholie ken van de twintigste eeuw de kwes tie van „er op of er onder". Blijken de Europese katholieken van vandaag te bot, te zwak of te lui voor deze taak, dan moeten wij vrezen, dat dit werelddeel in de één en twintigste eeuw voor het katholicisme verloren zal zijn, ook onze eigen nakomelin gen. Wie dit inziet, heeft het juiste begrip van de Katholieke Actie en mag zich afvragen, of ook hij in haar dienst misschien een taak te vervul len vindt. Prof. dr. L. Rogier.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1