9c Ccicbc <2oivY<Mit Er komt schot in de aflossing van troepen in Indonesië Palestina-commissie aanvaardt verdelingsplan Treinverkeer in Frankrijk staat stil „De vier" werden het 'n keer eens 300.000 WOENSDAG 26 NOVEMBER 1947 Bureaux Papengracht 32. Giro 103003. Telef. Administratie, Advertenties 20826. Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 20935. Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen KATHOLIEK DAGBLAD VOOR „DE BURCHT" LEIDEN EN OMSTREKEN 38c JAARGANG No, 11249 Abonnementsprijs 0.30 per week, 1.30 per maand, 3.90 per kwartaal. Franco per post ƒ4.65. f\d verten ties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract Belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden 1.50. J^UITENANT-GENERAAL SPOOR heeft in een radiorede medegedeeld, dat de afgeloste troepen, die door de gebeurtenissen hun posten pas la ter kunnen verlaten dan was verwacht, dar nieuwe moeten worden vervangen. Alle eenheden moeten volledig gehandhaafd blijven voor de Nederlandse taak: waarborging van de veiligheid in de gecontroleerde ge bieden. Als eerste komen voor aflossing in aanmerking het reserve en dienst plichtig personeel van het Konink lijke Ned. Indische Leger, alsmede een derde van het beroepspersoneel, dat voor herstel-verlof in aanmerking komt. De militairen van de vijfde compagnie van de Koninklijke Land macht genieten was aflossing betreft dezelfde rechten. Deze groepen zullen tussen half December en half Maart naar Nederland terugkeren. Om streeks 1 Maart zullen ook de achter gebleven leden van de voormalige gezagsbataljons afgelost zijn. In de zelfde maand komen de militairen aan bod, die met de Alcantara uit Enge land zijn vertrokken. Zij kunnen ech ter pas verlof krijgen als er nieuwe troepen zijn gearriveerd. De overige oorlogsvrijwilligers zullen in de loop van het volgend jaar worden afgelost. Spaak waarschuwt de communisten Paul Henri Spaak, de Belgische premier, heeft gisteren in een zit ting van de Belgische senaat zich fel tegen de communisten gekeerd. Hij noemde de Kominform een Broertje van de Komintern en zei, dat. de on geregeldheden in Frankrijk en Italië oornamelijk zijn te wijten aan de werkzaamheden van deze Kominform. Spaak waarschuwde de „lieden, wie het aangaat" ervoor, dat België geen vruchtbaar land zal zijn voor de ex perimenten van de communisten. ,.Er u nog geen sprake van, de com munistische partij in België buiten de wet te stellen, zei hij, maar indien gij u zich niet aan de regels vanhet de mocratische spel houdt, dan zullen wij evenwel een manier vinden om de orde te bewaren, waarover wij liever niet willen spreken". OOK STAKINGEN IN FINLAND. Finland was van middernacht af van de buitenwereld geïsoleerd door een nationale staking van ambtena ren. De post-, telegraaf- en telefoon diensten functionneren niet meer. Daar ook de douane-beambten en emigratie-functionarissen bij de sta king betrokken zijn, kunnen treinen ol' vliegtuigen het land niet binnen komen gf uitgaan, tenzij de regering noodregelingen treft. Het kabinet tracht een compromis te vinden tussen de eisen der stakers (loonsverhogingen van 800 mark) en het aanbod der regeringscommissie voor de lonen (500 mark per maand). V Wat is onderwijs vernieuwing P|E invoering van muziek als ver- plicht vak op H.B.S. en Gymna sium is verblijdend óók als symp toom, als begin van onder wijs-ver nieuwing. Het is het begin van een breken van wat men noemt: het „intellectua lisme". Ben verkeerd woord eigen lijk. Men bedoelt vaak met „intel lectualisme": het volproppen van verstand en geheugen vooral: ge heugen met veel kennis van fei ten en feitelijkheden; en niet: het scherpzinnig gebruik van het intel lect, het verstand. En ook wordt met „intellectualisme" aangeduid: het eenzijdig ontwikkelen van het ver stand met veronachtzaming van het gevoel, van het karakter, m.a.w. van de gehele mens. Zoals iedere reactie brengt ook een reactie op de eenzijdigheid van het onderwijs gevaren mee van over drijving naar een ander uiterste. Veel positieve kennis, veel weten zal altijd zijn waarde blijven behou den. Een mens, die met maar heel weinig kennis door het leven wan delt, kan beklagenswaardig zijn. Maar'.... een .mens, die veel weet, doch niet kan waarderen de waar heid, de schoonheid en de goedheid, welke God hem op zijn levensweg wil laten genieten; die niet waai en schoon en goed weet te leven zulk een mens is beklagenswaardig. En nu moet bij de onderwijs-ver- nieuwing het doel hierop zijn ge richt, dat, zonder te kort te doen aan de verwerving van de nodige en ge wenste kennis, de mens leert, het hele leven, zoals God het hem heeft geschonken, te kennen en te bele ven. Die invoering van de muziek als verplicht vak zou volstrekt niet be antwoorden aan het gestelde doel, als men nu gaat leren namen van com ponisten met jaartallen van geboorte en overlijden, geschiedenis van de ontwikkeling der muziek en derge lijke dingen. De bedoeling is klaar blijkelijk, dat de aanleg om muziek te waarderen, te beoordelen, te ge nieten bij de leerlingen wordt gecul tiveerd, wordt ontwikkeld. En niet doordat er weer meer lesuren aan het lesrooster worden toegevoegd, maar in de plaats van andere les uren, die meer „intellectualistisch" zijn bedoeld. Er wordt van de leer lingen op onze scholen vaak zo veel ti,jd gevraagd, om hun geheugen te vullen met dingen, die zij ongetwij feld weer spoedig totaal zullen ver geten zonder enige schade voor hun beschavingspeil. De inspanning, nódig om dat alles te leren, kan goe de hersensgynmastiek zijn, maar de ze gymnastiek kan vaak ook wel op een nuttiger, een vruchtbaarder wij ze beoefend worden! Als wij de onderwijs-venieuwing zó bezien en zó is zij ten slotte door allen bedoeld dan moet over bodig worden geacht elk betoog, dai onderwijs moet worden gebaseerd op principiële grondslag; dat een katho liek niet anders verlangen kan dan katholiek onderwijs. Alléén bij ka tholiek onderwijs is voor de katho liek gegarandeerd een juiste appre ciatie van de elementen, welke naar zijn overtuiging, de mens moeten vormen tót een goed-gevormd, een goed-opgevoed mens in de samenle ving. r^E COMMISSIE van de Verenigde Naties voor Palestina heeft gister- avond het Russisch-Amerikaanse verdelingsplan voor Palestina met 25 stemmen voor en 13 tegen aangenomen. Het voorstel gaat nu door naar de algemene vergadering voor een slotstemming, waarbij een meerder heid van tweederden nodig is om het te doen aannemen. ARABISCHE TEGENWERKING. Vóór de stemming over dit verde lingsplan was het Arabische voorstel tot oprichting van een ongedeeld on afhankelijk Palestina verworpen met 29 tegen 12 stemmen. Ook wees de commissie het belangrijke Arabische voorstel van de hand, om de vraag, of de Algemene Vergadering bevoegd is tegen wensen der Palestijnse be volking in een verdeling ten uitvoer te leggen, te doen beslissen door het Internationale Hof van Justitie, te 's-Gravenhage (21 tegen 20). Indien dit voorstel zou zijn aange nomen, zou het verdelingsplan voor geruim en tijd van de baan geweest zijn. De Arabische gedelegeerden had den tijdens het voorafgaande debat hun uiterste krachten ingespannen, om het zover te krijgen. In de grote steden van ons land zijn de trams vaak boordevol, doch ook in Batavia heeft men, zo niet erger, met plaatsruimte te kampen in de openbare vervoermiddelen. Een tram op de Molenvliet te Batavia wordt bestormd. Thans meer dan anderhalf millioen stakers ff ET NATIONALE VERBOND van Franse spoorwegarbeiders heeft be sloten alle vakverbonden tot deelneming aan de staking uit te nodigen om deze effectief en algemeen te doen zijn. De eisen zijn: 1. een voorlopige duurte toeslag van 20 pet. met een minimum van 2.500 francs per maand; 2. herziening van de loonklasse. Het aantal stakers in Frankrijk be draagt, nil ook de spoorwegarbeiders het werk hebben neergelegd, 1.6 mil lioen. Bovengenoemde federatie telt namelijk 600.000 leden en door de reeds eerder afgekondigde stakmgen was het aantal stakers buiten de spoorwegen de laatste dagen reeds op gelopen tot een millioen. „MISVERSTANDEN, WRAAKGEVOELENS EN BITTERHEID". Op een persconferentie te Brussel sprak Paul van Zeeland, Belgisch lid van de commissie van goede diensten, als zijn overtuiging uit dat het voor al misverstanden, wraakgevoelens en bitterheid zijn, die de oplossing van het basisprobleem van de Indonesi sche kwestie in de weg staan. Beide partijen zijn echter, aldus de heer van Zeeland, van goede wil en pogen objectief te zijn. De verschillende le den van de commissie staan in inten sief contact met de twee regeringen. De werkmethode is aldus: als een der leden een bespreking heeft gevoerd, dan wordt het in de commissie ge bracht, waarna een verslag aan bei de partijen wordt overhandigd, waar door de sfeer van wederzijds ver trouwen en vertrouwen in de com missie wordt verhoogd. Op het ogenblik houdt een tech nische commissie zich bezig met het bestuderen van de modaliteiten van de wapenstilstand. Dit is tevens de reden, waarom de heer van Zeeland voorlopig in Indonesië gemist kan worden. De heer van Zeeland ver klaarde, dat het tijdstip van zijn te rugkeer nog niet vaststaat. Het is de bedoeling .dat over enige tijd, waarschijnlijk een of twee maan- dén(!) op een Amerikaans schip, op Amerikaanse bodem dus, -de politieke besprekingen zullen worden gevoerd door de beide jJartijen in aanwezig heid van de commissie van goede diensten. VOEDSELVOORZIENING LOOPT GEVAAR In de grote steden wordt de voed selvoorziening een probleem. Binnen enkele dagen staat Parijs voor een NOODORGAAN VOOR WEDER OPBOUW VAN EUROPA. De commissie voor hulp aan het buitenland van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een wetsontwerp ingediend, dat voorziet in de stichting van een „Noordorgaan voor de wederopbouw", met een be gin kapitaal van 500 millioen dollar* voor het uitvoeren van het hulppro gram voor Europa op lange termijn. Het orgaan zou zich niet bezig hou den met de tussentijdse hulpverle ning. Het zou voorraden voor de we deropbouw kopen en distribueren en toezien, dat deze goed worden ge bruikt. Een speciale commissie van het Amerikaanse Congres heeft beslo ten, dat voorraden tabak zullen wor den opgenomen bij de goederen, die krachtens het plan-Marshall naar Europa zullen gaar> Hier een foto van het nieuwe Franse kabinet dat door Rob. Schuman is gevormd. Op de voorste rij van links naar rechts zijn te zien: Andre Marie, Jules Moch, Rob. Schumann, Vine. Auriol, Bidault, Teitgen. .,HET BOEK DER BEHOEFTEN". Men spreekt zo graag van „de eeuw van het kind", wabrmee men zeggen wil. dat nimmer zo goed voor het kind is gezorgd als in onze eeuw. Een rapport van de Unesco, de or ganisatie voor onderwijs, wetenschap en cultuur der Ver. Naties, spreekt echter een andere taal. In Griekenland zwerven bijna hon derdduizend kinderen rond, die geen tehuis hebben. Zelfs in het hartje van de winter is er voor hen geen onderdak. Het rapport, dat de veelzeggende titel ,.Het boek der behoeften" draagt, onthult vele ernstige toestanden. Het geeft een grimmig beeld van de ver woestingen, het gebrek aan materiaal, de deplorable toestand van overwerk te onderwijzers en ondervoede kinde ren in vijftien landen, die door de oorlog zijn geteister. Het rapport somt de dringendste behoeften op, die volgens dr. Julian Huxley, de di recteur-generaal der Unesco, getuige nissen zijn van een wereldtragedie. Uit „Het boek der behoeften" blijkt, dat er voor ongeveer 500.000 wezen in Italië moet worden gezorgd. Meer dan 250 bibliotheken moeten opnieuw worden ingericht, maar er is geen materiaal voor. tekort aan melk en vlees, en Brood, het geliefkoosde voedsel van elke Parijzenaar, dat door de staking der meelfabrieken toch al schaars was, zal zo mogelijk in nog geringer hoe veelheden beschikbaar komen. Op de stations heerst als gevolg van dit alles een onhoudbare toe stand. Grote groepen reizigers staan te wachten, totdat er op het sein vart een ambtenaar ergens een trein ver trekt in hun richting. Zij stappen dan in, hopende zo ver mogelijk te ko men. Gisteren liepen de internationa le diensten nog vrij geregeld, doch de verwachting is, dat deze heden in <le loop van de dag volkomen stil zullen komen te staan. Het is niet uitgesloten, dat de poorwegstaking dergelijke acties van andere organisaties met zich zal sle pen. Terwijl de spoorwegfederatie vergaderde, waren soortgelijke bij eenkomsten gaande van de federatie van bouwvakarbeiders en van de bond van arbeiders in de chemischs industrie. Van deze bonden was de staking nog niet algemeen. Schuman is besloten geen duim breed voor muitende stakers op zij te gaan. Jlij heeft bevel gegeven, dat ieder postemployé, die zijn werk verlaten, onmiddellijk zal ontslagen worden. Bij de post is de toestand verward zonder voorafgaand bericht, laat staan na gemeenschappelijke rugge spraak, werd Maandagmorgen doo: een personeelsgroep van het hoofd bureau in de Rue du Louvre, een sta king afgekondigd, Tegelijkertijd ge beurde hetzelfde in een zestal ar rondissementen. De stakingskoorts heeft zelfs dc Sorbonne aangetast. De bibliotheex van de universiteit is gesloten het administratieve personeel van de letterkundige faculteit te Parijs is in staking. Aan de medische faculteit staakt slechts het laboratoriumper- soneel. Op de wis- en natuurkundige afdeling staakt de helft van de hoog leraren en het hogere personeel. Slechts de juridische faculteit func- tionneert normaal. BELASTING ONTDOKEN. De 51-jarige A. C. de K. en de 56- jarige C. J. de K., beiden te Middel burg, hadden zich voor de rechtbank aldaar te verantwoorden wegens be lastingontduiking. Zij hadden op een aangiftebiljet als inkomen opgegeven: „niets", terwijl.zij een winst hadden gemaakt van ongeveer 25.000. De officier van Justitie zeide, dat dit een schandelijk geknoei was en eiste tegen ieder zes maanden gevan genisstraf voorwaardelijk met een proeftijd van drie j'aar. De belastingdienst heeft elk der beide verdachten een boete van 64.000 opgelegd. Kardinaal Suhard over de stakingen. Kardinaal Suhard; aartsbisschop van Parijs heeft de eisen van de Franse arbeiders om een hoger mini mumloon ondersteund en hun recht op staking erkend, rfij voegde er ech ter aan toe, dat „stakingen een ge vaarlijk wapen vormen, dat slechts als uiterste middel gebruikt dient te worden". ,"\£an ganser harte hopen wij op een spoedig einde van de sta kingen, die nieuwe slagen betekenen voor onze nationale economie en ver schrikkelijke hindernissen op de weg naar ons herstel.' Doch wij wensen evenzeer van harte, dat aan de recht vaardige eisen van de arbeiders ge hoor gegeven zal worden en wij doen een vurig beroep op de verantwoor delijke personen geen poging na te laten om de arbeiders bevrediging te schenken." Binnenkort met Duitsland weer grensverkeer Met ingang van 1 Januari zal, naar uit betrouwbare bron wordt verno men, weer in beperkte omvang grens verkeer met Duitsland mogelijk zijn Voor familiebezoek. Eerst zal dan het verkeer van Nederland .naar Duits land worden hersteld. Later zal ook de Duitse grensbevolking Nederland weer kunnen bezoeken. Verkwisting In Engeland is men thans zeer zuinig met brandstof en met electrische energie, en niet zui nig met straffen tegen verwisten. Te Stoke in Trent had een fir ma de snoodheid begaan om een blikvanger in de etalage te la ten functioneren op een batte rijtje van 4y2 Volt. Dit feit had ten gevolge: lo. dat een controleur kwam kijken, de overtreding rook en naar binnen stapte; 2o. een levensgroot debat aan ving met de beheerder van de winkel over hetgeen al dan niet geoorloofd was; 3o. proces-verbaal opmaakte; 4o. diverse typistes gingen rapporten overtikken, in diverse veelvouden; 5o. aan de snode overtreder werd een proces-verbaal ter hand gesteld; 6o. Desnode overtreder klimt in de telefoon en belt diverse in stanties op; hij vindt- juist niet die instantie, welke hij hebben moet en vraagt na een dag bellen om assistentie van een rechtsge leerde; 7o. de rechtsgeleerde confe- reert met de wetsovertreder; 8o. de rechtsgeleerde raad pleegt de jurisprudentie en stelt een pleidooi samen; 9o. het gerecht komt in bewe ging; eenvoudigheidshalve alleen een politie-rechter, bodes, kler ken, griffier, die allen verwar ming en verlichting nodig heb ben; lOo. verhoor van verdachte, pleidooi van raadsman, verma ningen van politierechter, von nis; llo. verontwaardig nakaar ten van rechtsgeleerde en cliënt; 12o. stukken in de pers; 13o. ik schrijf er een „stuk- kie" over; 14o. u lacht er om. En dat alles om een batterijtje van 412 Volt. Wat 'n verkwis ting! EERSTE DAG DER LONDENSE CONFERENTIE I""\E MINISTERS van buitenlandse zaken der grote vier, Bevin (Groot- Brittannië), Marshall (V.S.), Molotof (Sowjet-Unie) en Bidault (Frankrijk) stapten gistermiddag over een rode loper Lancaster House -te Londen binnen, waar zy in de vergulde salon nogmaals zullen trach ten tot overeenstemming te komen over de vredesverdragen met Duits land en Oostenrijk. Het eerste probleem was overeenstemming te berei ken over het werkprogram. Het is ongelooflijk maar waar, dat de vier het inderdaad eens geworden zijn over niet minder dan zes punten der agenda. Molotof zei: Ja! De eerste verrassing kwam vart Mo lotof. toen hij onverwachts een voor stel aanvaardde om het z.g. verdrag van Byrnes voor de ontwapening en demilitarisering van Duitsland voor de komende 40 jaar, te bespreken. De vijf andere punten, die de mi nisters voor bespreking hebben aan vaard, zijn: 1. Rapport van de Weende commis sie inzake een Oostenrijks vre desverdrag. 2. Vorm en strekking van een voor lopige politieke structuur van Duitsland. 3 Economische principes betreffen de Duitsland. 4 Voorbereiding van een Duits vredesverdrag (grenzen en pro cedure). 5 Tenuitvoerlegging van de beslis singen, die in April te Moskou over de Duitse militarisering zijn genomen. Aan pater Wessels, Lazarist, die na een drie-jarige internering izondeir nog op verlof te zijn geweest, thans weer de functie van vlootaalmoeze- nier bekleedt te Soerabaja, werd het Kruis van Verdienste toegekend op grond van zijn moedig gedrag aan boord van de flottieljeleider Tromp in de slag van Straat Badoeng in 1942. Tijdens deze zeeslag werd de Tromp getroffen, doch pater Wessels aarzelde niet met eigen levensge vaar doden en gewonden bij te staan. Bij deze gelegenheid werd hij ook zelf gewond. Somber geluid van min. Neher bouwvakarbeiders te weinig Op een door de Rotaryclub te Sneek belegde bijeenkomst, heeft minister Neher medegedeeld, dat er momen teel in ons land 300.000 bouwvakar beiders te weinig zijn. De nieuw bouw geschiedt dientengevolge in een veel te langzaam tempo en minis ter Neher voorspelde, dat het ge dwongen samenwonen eer toe- dan afnemen zal, aldus „Trouw". Ook de materiaalpositie is niet roos kleurig. De voorraad hout en stenen wordt iets ruimer, doch de aanvoer van cement stagneert als gevolg van de langdurige lagen waterstand op de grote rivieren. Bij voldoenden aanvoer van mate rialen, zal de achterstand toch niet kunnen worden ingehaald, aldus mi nister Neher, zolang het huidige ge brek aan arbeidskrachten voortduurt, MINISTER NEHER NAAR INDIë. Naar gisterenavond tijdens een persexcursie van journalisten door de geteisterde gebieden bekend gemaakt werd zal de minister van wederop bouw en volkshuisvesting, de heer L. Neher, zich Maandag a.s. naar Ba tavia begeven teneinde besprekingen te voeren met de commissie van drie. Hoe lang de minister in Indië zal verblijven ia nog niet bekend. PROVINCIALE STATEN VAN ZUID-HOLLAND. De Provinciale Staten van Zuid- Holland hebben gisteren in het ge bouw der Eerste Kamer haar tweede gewone zitting 1947 gehouden onder voorzitterschap van de Commissaris der Koningin, mr. L. A. Kesper. De voorzitter wijdt waarderende woorden aan de nagedachtenis van het dezer dagen overleden lid mr. P. C M. de Witt Wijnen, die sedert de jongste verkiezingen deel uitmaaxte van het college. Vervolgens werd de agenda afge handeld. Dc verschillende punten werden hetzii in handen ener com missie gesteld, hetzij naar de afde lingen gezonden, hetzij voor kennis geving aangenomen. Met hartelijke woorden nam de voorzitter afscheid van de griffier der Staten, mr. Cremers, die benoemd is- tot burgemeester van Haarlem. Hij is slechts twee jaren griffier geweest. „Dit griffierschap is echter kort maar hevig" geweest, zeide mr. Kes per. De Staten hebben dan ook be sloten, hem dank te betuigen voor de uitnemende diensten, aan de pro vincie bev/ezen. De voorzitter ver trouwde en verwachtte, dat het Haarlem goed zal gaan onder deze burgemeester. Als oudste van de Statenleden sloot mrg. G. van Baren zich bij de woor den van de voorzitter aan. Mr. Cremer heeft voor deze woor den dank gezegd. De Staten zullen 16 December we der bijeenkomen. SCHOENWINKELIERS PROTESTEREN. Uitgaande van de federatie van schoenwinkeliers, waarin verenigd zijn de drie erkende bonden, werd gistermiddag te Zwolle de eerste pro testvergadering in den lande gehou den in verband met de verlaging der winstmarge voor schoenenverkoop. Ongeveer 200 detaillisten uit de Oos telijke en Noordelijke provincies wa ren op deze vergadering bijeen. „Ook de schoenwinkeliers zijn be reid de gevolgen van de oorlog te dra gen maar er wordt door het minis terie van economische zaken, met de werkelijke lasten van de detailhan del geen rekening gehouden", aldus sprekers. £&n Pco-VieÜje... De liefde kan niet bestaan zonder geven, zonder voortdurend brengen van offers.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1