3)e Cetebe Sou/fccwt Het raderwerk van de arbeid lig stil Zeer weinig verwachtingen van Londens conferentie Eerste Nederlandse kinderen uit Duitsland aangekomen DINSDAG 25 NOVEMBER 1947 Bureaux Papengracht 32. Giro 103003. Telef. Administratie, Advertenties 20826. Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 20935. Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 38c JAARGANG No. 11248 Abonnementsprijs f 0.30 per week, 1.30 per maand, 3.90 per kwartaal. Franco per post ƒ4.65. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. -■mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden 1.50. DE STAKINGSWOEDE IN FRANKRIJK yooR SCHUMAN EN ZIJN NIEUWE FRANSE KABINET was het geen prettig begin, toen zij gisteren hun ambtsperiode begonnen. Een mil- lioen Fransen, staakten, er liepen bij na geen treinen meer, alle havens lagen stil, de meeste kolenmijnen en alle scholen te Parijs en omgeving waren gesloten. Ondanks al deze rust was het toch niet rustig te Parijs, want militairen en politietroepen pa trouilleerden door de straten van de Franse hoofdstad in verband met d£ communistische dreigementen. De spoorwegstaking heeft zich tot het Noorden uitgebreid, tot nabij Ca lais. Postende stakers verhinderen alle treinverkeer. Minister Badault kon onmogelijk per trein naar Lon den vertrekken en moest een vlieg tuig charteren. Bij de steenkolenmijnen in het Noorden is de staking door 150.000 mijnwerkers voorgezet. Ook de mijn werkers in de omgezing van Parijs zijn niet aan het werk gegaan. De havenarbeiders slaan nog alle records. Gisteren hebben die van Bor deaux, Loriënt, La Rochelle, Calais, Boulogne sur mer, Caen en Le Ha vre zich bij hun stakende collega's aangesloten en het ogenblik is wel licht niet ver meer dat alle haven arbeiders en zeelieden het werk zul len neerleggen. Er zijn uiteraard hon derdduizenden tonnen voedsel niet gelost. Daarentegen zijn de melk- voorraden voor kinderen te Parijs wel gelostdoor de stakers zelf. Op de Parijse postkantoren heeft de regering ciculaires verspreid, waarin men de stakers aanraadt on middellijk het werk te hervatten, om dat zij anders tot nader order zullen Tussentijdse hulp is broodnodig Als de Verenigde Staten geen tus sentijdse hulp aan Frankrijk, Italië en Oostenrijk verlenen.dan is de kans groot, dat cr een nieuwe oorlog zal uitbreken. Dit zien de republikeinse senator Vandenberg in een rede, waarin hij er bij het Congres op aandrong het wets voorstel tot tussentijdse hulp ten be drage van 597 miïlioen dollar onmid dellijk goed te'keuren. Vandenberg oefende critiek uit op president Truman, die de tussentijdse hulp wil laten afhangen v~n zijn maatregelen tegen de inflatie. Niets, aldus de senator, mag het Congrei er van afschrikken om te stemmen voor de hulp aan Frankrijk, Oostenrijk en Italië. Vandenberg betreurde het, dat het wetsontwerp niet tevens over de tus sentijdse hulp aan China handelde. Het ministerie van buienlandse za ken zou echter binnenkort een afzon derlijk plan voor China indienen. GROOT VOLKSLEGER IN NOORD-KOREA? Amerikaanse „intelligence officers" te Seoel (Korea) hebben berichten ontvangen, die er op wijzen dat in het door de Sow jet-Russen bezette deel van Korea ten Noorden van de 38ste graad een volksleger van 200.000 opgeleide en uitgeruste manschappen gereed staat. Vooraanstaande offi cieren in de staf van luitenant-gene raal John Hodge, Amerikaans bevel- hebbèr van het door de V. S. bezette Zuid-Korea, zijn van mening, dat dit leger mogelijk .in de toekomst d^ grens der zones zal overschrijden en Zuid-Korea zal binnenvallen. Men vraagt zich in Amerikaanse kringen af, of de „invasie" uitgesteld zal worde;, totdat de bezettingstroe pen vertrokken zijn in Welk geval liet tot een burgeroorlog zal komen, zij het ook met vrij beperkt karakter, daar de Koreanen van nature geen vechters zijn, of daarvoor zal plaats vinden. Sinds November 1945 weten de Amerikaanse officieren af van een communistisch plan om de macht in Zuid-Korea in bezit te nemen. Een poging in October 1946 faalde,, waar bij bijna 150 politieagenten Werden gedood- Een tweede poging voor Augustus van dit jaar werd tijdig ver ijdeld. De eerste foto van hét Engels Prinselijk Paar gedurende hun Wit tebroodsweken. Prinses Elizabeth en de Duke of Edinburgh tijdens hun verblijf te Broadlands worden geschorst. Daarentegen heeft de bond van hoogleraren zijnleden aangespoord het werk neer te leggen, zonder veel resultaat. De lagere scho len zijn nog steeds gesloten. De stemming over dit alles is nog al verdeeld. Sommigen menen dat de situatie op een staking over de ge hele linie zal uitlopen, anderen vra gen zich af of de leiders van de sta kingsbeweging de toestand meester kunnen blijven en op de arbeiders kunnen blijven rekenen. STALIN ZWIJGT LIEVER Het Katholieke weekblad „De Li nie" heeft reeds enige weken lang een kolom afgestaan aan de „De Groene" in rui], voor een kolom voor de „Linie" in de „Groene" Deze ko- lommenruil is een interessant expe riment, doch nog interessanter is het experiment, dat de „vader van de atoombom" dr Leo Szilard te Chicago voorstelt. Hij heeft, een open brief geschreven aan Stalin en wil Stalin „rechtstreekt en persoonlijk" eens per maand via de radio doen spreken tot het Amerikaanse volk, terwijl de Amerikaanse president dan gelegen heid zou krijgen om even dikwijls het woord te richten tot het Russische volk. Maar dan ook een. even gro'te •mate van publiciteit over en weer. Gelooft u, dat Stalin erop in gaat? HOE 'T ER IN DE RUSSISCHE ZÓNE TOEGAAT. Het liberaal-democratische lid van het gewestelijke parlement van Sak- sen-Anhalt, Franz Holler, is illegaal uit de Sowjetzóne naar de zóne der V.S. gereisd, daar hij vreesde „gear resteerd te worden door de Russische geheime politie". Holler beweert, dat er dagelijks in het Saksische straf kamp Muehlberg 75 mensen sterven. DE PAUS TERUG NAAR VATIC A AN. Z. H. de Paus heeft met het oog op zijn a.s. verttek uit Castel Gandolfo, dat op Donderdag is vastgesteld vol gens een gebruik der laatste jaren, de bevolking van het stadje gelegen heid geboden van hem afscheid te ne men. Een delegatie der bevolking aan het hoofd waarvan de burgemeester en de pastoor boden Zijne Heiligheid de meest karakteristieke voortbreng selen uit hun streek aan. De Paus be tuigde hun hiervoor zijn dank en schonk zijn zegen. SOCIALISTEN TEGEN KONING LEOPOLD. Het bestuur der Belgische socialis tische partij heeft gisteravond na een bijeenkomst een verklaring uitgege ven, waarin nogmaals krachtig stel ling genomen wordt tegen „iedere poging om Leopold ni op de Belgi sche trjon te helpen". Met verwij zing naar de royalistische vergade ring, die Zondag in Brussel wer ge houden en werd bijgewoond door 5 ministers van de Christelijke Volles- partij, zegt het communiqué, dat „het reactionnair karakter van deze agita tie de binnenlandse vrede slechts kan verstoren". ^l/ANDAAG BEGINT TE LONDEN de bijeenkomst van de ministers van buitenlandse zaken der grote vier, nl. Marshall (Amerika), Bevin (Engeland), Bidault (Frankrijk) en Molotof (Rusland). De vooruitzichten voor het welslagen dezer conferentie zijn vrij somber. De voorbereidende zittingen der plaatsvervangers (men heeft er der- ti—i gehouden) zijn Zaterdag zonder het geringsteresultaat beëindigd. Als gevolg daarvan moesten de ministers hun werk aanvangen zonder een agenda als basis. de langverwachte ontknoping zal op leveren. Men gelooft, dat Marshall ge kant is tegen de gedachte aan een afzonderlijk vredesverdrag met West- Duitsland, zelfs als de vier ministers niet tot overeenstemming mochten komen. De Fransen hebben echter reeds te kennen gegeven, dat zij hun zóne met de Brits-Amerikaanse zul len verenigen, ingeval de conferen tie geen positieve resultaten oplevert. Marshall heeft weinig geduld In Washington verwacht men, dat de Amerikaanse minister van buiten landse zaken, George Marshall, en zijn delegatie „zeer spoedig" naar huis zullen terugkeren, indien Molo tof, de So wj et-Russische minister van buitenlandse zaken, weer zal be ginnen met wat men beschouwt als „de gebruikelijke Russische vertra gingstactiek". Niemand in Washing ton gelooft, dat Marshall er veel voor voelt om weken achtereen naargees tige debatten over procedure-kwes ties aan te horen of te voeren, indien Molotof niet met voorstellen komt, die een redelijke kans bieden om de huidige impasse te verbreken. Zowel in officiële als in perskringen ver wacht men, dat de aanstaande zitting der ministers van buitenlandse zaken DE VERSTREKKING VAN SERVIESPUNTEN. Op vragen va"n de heer Andriessen betreffende de verstrekking van ser- viespunten heeft de minister van eco nomische zaken a.i., S. L, Manr/ioit, het volgende geantwoord: Sinds Augustus 1945 zijn, behalve huwenden, ook een aantal overige verbruikers-categorieën, die geacht werden daarvoor in de eerste plaats in aanmerking te komen o.m. oor logsslachtoffers, repatriërenden, ho recabedrijven, scheepvaartmaatschap pijen in dedistributie van ser viesgoederen betrokken. Bovendien is, vooral met hèt oog op de gezin nen met kinderen, aan alle ingeze tenen tot de leeftijd van 21 jaar een aantal punten voor de aankoop van serviesgoederen verstrekt. De minister erkent, dat ondanks hneroved genoemde maatregel zich vooral in gezinnen met kinderen moeilijkheden als gevolg van een te kort aan serviesgoederen kunnen voordoen. De beschikbare hoeveel heid van deze goederen heeft even wel tot dusverre geen ruimere voor ziening toegelaten. Het is dan ook voorshands niet mogelijk het distri butiesysteem te wijzigen in die zin dat meer punten worden verstrekt. Niettemin is de minister van oor deel, dat de bedoelde voorziening verbetering behoeft. De moeilijkhe den te dezer zake hebben dan ook bij voortduring zijn 'aandacht. Het eerste contingent van ruim 100 kinderen van Nederlandse oudei's uit Duitsland is in ons land aangekomen. Zij zullen hier een paar maanden blijven om vooral te sterken. De douane onderzoekt de koffers der kinderen. MGR. VERHOEKS IN NEDERLAND Met het m.s. „Oranje" is Zondag Mgr. M. Verhoeks, apostolisch vica ris van Soerabaja in Amsterdam ge arriveerd. Mgr. Verhoeks heeft in de oorlog enkele jaren doorgebracht in gen Japans concentratiekamp. In zijn geboorteplaats Velddriel wachtte de missiebisschop nog dezelfde dag een enthousiaste ontvangst door de bur gerij. De gast werd door talrijke autoriteiten verwelkomd, waarna een kerkelijke plechtigheid gehouden werd Vervolgens bezocht de bis schop zijn 84-jarige moeder. Op 8 Dec. zal Mgr Verhoeks in de nood kapel te Velddriel een pontificale H. Mis celebreren. RADIO-UITZENDING VAN VASTENMEDITATIES. Tijdens de Vastentijd 1948 zuleln d- wekelijkse Lijdens-meditaties, welke door de KRO worden uitgezonden, worden verzorgd door pater G. Ma thot, C.S.S.R., professor te Wittem. Deze meditaties worden gehouden in de Kathedrale Kerk te Utrecht. Het koor „St. Gregorius Magnus" zal daartoe een aantal bijzondere wer ken in studie nemen. 400.- 200.- 100.- STAATSLOTERIJ. 5e klasse, 2e lijst. 1.7407 1987? 20924 21671 14843 5549 5840 6014 12105 21311 Met enige vertraging arriveerde gis termiddag om half zes in Venlo hei eerste transport uit Duitsland van Ne derlandse kinderen, die voor een pe riode van drie maanden in Neder landse gezinnen gastvrijheid zullen vinden. Op het- station waren verschilende autoriteiten, die van hun belangstel ling blijk gaven, aanwezig, onder wie de directeur-generaal van de volksgezondheid dr. C. van den Berg, rector J. J. van Hussen van de bisschoppelijke hulpactie, vertegen woordigsters van het corps vrouwe lijke vrijwilligsters, alsmede verschil lende inspecteurs van de volksge zondheid. Dit eerste transport was als proeftransport bedoeld en om vatte een honderdtal katholieke kin deren uit de „Kreis" Düsseldorf. Het ligt in de bedoeling om binnenkort vier transporten per week dor te la ten komen. De kinderen verkeerden ondanks de lange reis en het grote avontuur in" een uitstekende stemming. In de trein werden al druk Sinterklaas liedjes gezongen. Rector van Hussen deelde ons me de, dat er ook met de Russische be zettingsautoriteiten besprekingen worden gevoerd om kinderen uit de Russische zóne naar Nederland te la ten komen, en indien de Nederlandse regering het toestaat hoopt men ook, als begin van een ruimere actie 500 katholieke kinderen uit Oostenrijk en 500 protestantse kinderen uit Hon garije een verblijf in Nederland te bezorgen. „Maar indien de voedsel situatie blijft als thans, kan daar nog niet aan gedacht worden", aldus rec tor'van Hussen. De honderd kinderen van dit eer ste transport gaan naar Schagen en Wervershoef, Den Helder en komen R.K. Landarbeidersbond krijgt veertig duizend dollar terug De „Volkskrant" meldt: De Raad voor Rechtsherstel heeft heden een eerste uitspraak gedaan in zaken een dollarvordering, welke een der Nedei'landse organisaties, die in dertijd dollars in Amerika hadden ondergebracht, had gesteld. Daarbij is aan de R.K. Landarbeidersbond te Haarlem de vordering, groot 40.000 dollar, definitief toegewezen. De bond zal dit bedrag nu in Nederlandse te genwaarde krijgen uitgekeerd. Een andere organisatie bij het N.V.V. aangesloten de Nederlandse Dader van de moord gegrepen Slachtofferten grave gedragen (Van onze correspondent). De politie heeft te Rotterdam een man gearresteerd, die wordt verdacht een der daders te zijn, die verleden week in een taxi tussen Rotterdam en Amsterdam de taxi-chauffeur A. G. Clobus hebben vermoord en be roofd. Het stoffelijk overschot van het slachtoffer is gistermiddag onder enorme belangstelling op begraaf plaats Crooswijk te Rotterdam ter aarde' besteld. BEURSOVERZICHT Zoals gevoeglij kerwijze verwacht kon worden werd de aandacht ter beurze van Amsterdam gisteren voor namelijk in beslaggenomen door claims Koninklijke en de aandelen Koninklijke Petroleum. Deze belang stelling was van dien, aard, en vooral de handel in claims van dusdanige proporties, dat de affaire op de an dere afdelingen van de beurs daar door zichtbaar te lijden had, want de affaire was overigens onbetekenend. Prolopgatie 2 X procent. Bond van Scheepswerktuigkundigen kreeg eveneens de vordering van 40.000 dollar toegewezen. De Amsterdamse Raad voor Rechts herstel heeft nu de juistheid van de vordering van de katholieke land- erbeiders erkend, nadat tevoren de Raad in Utrecht deze in een andere procedure 'had ontkend- De Utrechtse Raad stelde zich in dertijd op (het zeer formalistische standpunt dat de beslissingen van Woudenberg van het N.A.F. rechts geldig waren geweest, zodat de K.A.B. geen recht meer zou hebben op haar eigen geld. De Amsterdamse Raad heeft anders beslist. Directe gevolgen voor de vele an dere dollar-vorderingen, die de K.A.B. en verschillende aangesloten vakbonden nog hebben, brengt deze beslissing niet mee. Elke zaak moet bij een bepaalde Raad aanhangig worden gemaakt. De Amsterdamse uitspraak geeft echter blijk van ge zond verstand. Daar krijgen de land- erbeiders ten minste hun eigen dol lars terug, al had Woudenberg gepro beerd er mee te knoeien. Reeds geruime tijd is het wachten op een wetontwerp van minister Van Maarseveen, waarin aan handelingen van Woudenberg en het N.A.F. rechtsgeldigheid wordt ontzegd. De minister van Sociale Zaken deelt nu in zijn Memorie van Antwoord bij de begroting weer mee, dat de minister van Justitie een dergelijk wetsont werp in zal dienen. GEDEELTELIJKE OPHEFFING VAN DE MAXIMUMPRIJZEN EIEREN. Omdat de maximum prijzen in de eierhandel belemmerend werken op een regelmatige afzet, heeft het be drijfschap voor pluimvee en eieren de maximum prijsregeling voor pro ducent, verzamelaar en handelaar opgeheven. ook in de meest echt Hollandse plat telandsdorpjes als de Weere, Nibbix- woud, enz. De kinderen, die in elk opzicht een zeer goede indruk maakten, wer den na geregistreerd te zijn, met twee autobussen naar Horst-Sevenum vervoerd. Daar wachte hen in de spe ciaal voor deze ontvangst ingerichte DUW-kampen warme borden erwten soep en een zindelijke krib. Hedenochtend werden alle kinde ren nog eens doorgelicht, waarna zij de reis naar Noord-Holland aanvin gen. Het grootste deel van de kin deren spreekt alleen Duits. Slechts enkelen van de groep, die gister avond te Venlo aankwamen, spraken Nederlands. Diogenes De nieuwe Franse minister president Schuman is een sober man. Hij is juist de man om de Fransen de noodzakelijkheid van een zuinig en arbeidszaam leven bij te brengen, wat een moeilijke taak schijnt te zijn in deze dagen. Weliswaar is hij persoonlijk geen aantrekkelijk voorbeeld, want hij kijkt vrij zuur en is door zijn haren heen, maar hij geeft ten minste het voorbeeld. Dat is de beste wijze om de zuinigheid" te bepleiten. Ik ben juiste dezer dagen een minister tegen gekomen, die daar ook mee bezig was. „Je moet de mensen laten zien hoe het moet" zei hij. Mij hing aan de lus van een.Haagse tram en had een sjofel regenjasje aan, net als u en ik. Hij toonde met een zekere de monstratieve ingenomenheid zijn afgezakte sokken. „Massa's men sen kunnen geen sokophouders kopen. Ik laat ze zien, dat ver sobering geen schande is. In te gendeel: Diogenes leefde in een ton en was een wijs man. Hij had ook geen sok op houders". ,,U is een waardige navolger van deze wijze man, Excellen tie", zei ik met bewondering in mijn stem. „Maar ik heb geen ton, hoor. Tenminste geen gewone ton. Je moet het natuurlijk niet te gek maliën, maar als je leeft als een gewoon normaal mens tussen doodgewone normale mensen, dan is het wonderlijk hoe nor male ideeën je krijgt. Ik heb mijn ambtenaren ook aangeraden, om in regenjasjes aan de lus van de tram te gaan hangen". „En doen ze dat., Excellentie?" „Ze zeiden, dat ze geen dubbel tje voor de tram konden missen. Misschien is lopen nog r ieer in de geest van Diogenes. Ik ga het eens proberen.'' „Geweldig, Excellentie," zei ik, maar hij was al uit de tram. Nieuwe prijzen Voor varkensvl^s, zuivel- en melkproducten gelden thans de vol gende prijzen: VARKENSVLEES: Fricandeau 2.90 per kilo (oude prijs 2.55), carbonade 2.55 2.25), spek 1.90 1.70), poten en krabben 1.0.85), gehakt f 1.85 (onver anderd). Vleeswarenproducten, waar in varkensvlees is verwerkt, stijgen gemiddeld in prijs met één cent per 100 gram. Producten, waarin uitslui tend varkensvlees is verwerkt, on dergaan een prijsverhoging, welke variëert van 7 tot 14 cent per 100 gram. De grootste stijging in deze groep ondergaat blaasham, namelijk 14 cent per 100 gram. Dit product moet wel onderschei den worden van het zogenaamde hamspek, dat vrijwel geheel bestaat uit nuchter kalfsvlees en in de prijs verhoging niet is betrokken. KAAS: De prijzen voor kaas per kilo zijn: (A) volvette kaas met uitzondering van de onder F en H vermelde soor ten, 2.20 (oude prijs f 1.85), (B) alle soorten 40-plus kaas, al of niet voorzien van kruidnagels en/of ko mijn, met uitzondering van de onder C, G en I genoemde soorten 2.20 1.70), (C) 40-plus fabrieks Leid- sekaas, 40-plus Friese nagelkaas en 40-plus kanterkaas f 2.20 1.85), (D) 20-plus fabriek Leidsekaas, 20-plus Friese nagelkaas en 20-plus kanter kaas 1.90 1.60), (E) boeren Leid- se- en Delftse kaas 2.10 1.80), (F) volvette korstloze (blokkaas) en smeerkaas in verpakkingen boven 50 gram 2.30 2.00), (G) 40-plus korstloze (blokkaas) en smeerkaas in verpakkingen boven 50 gram 2.20 1.90), (H) volvette korstloze kaas (blokkaas) in verpakkingen tot en met 50 gram 2.70 2.40), (I) 40- plus korstloze kaas (blokkaas) in verpakkingen tot en met 50 gram 2.60 2.30.) Limburgse en Her- vese kaas per kaasje van 200 gram bij verkoop in de provincie Limburg, jonger dan vier weken f 0.43 0.31), vier weken of ouder 0.46 0.33). MELK EN MELKPRODUCTEN: In allx rayons stijgt de tot 23 No vember geldende melkprijs met 2 ct. per liter gestandaardiseerde melk. In het zogenaamde „vollemelk-gebied" stijgt de prijs met 3 cent per liter. Alle melkproducten van gestandaar diseerde melk, zoals pap, yoghurt, zijn eveneens met 2 cent per liter verhoogd. H.M. Koningin Wilhelmina zal 1 December Haar werkzaamheden weer hervatten. £m koM£.Ctj&... Slechts weinig mensenharten is het ingeplant de vriend, die rijk geze gend is, zonder afgunst te zien. Aeschylus. BINNENLAND. Ter nagedachtenis aan ongeveer 300 oorlogsslachtoffers, is op het ter rein van de Koninklijke Rotterdamse Lloyd een monument onthuld- Door de rijkspolitie te Alphen (N.Br.) werd aangehouden ook' DK W-auto, welke van een geheime bergplaats bleek voorzien, die ruim 7000 meter elastiek bevatte, De be stuurder S. uit Groningen, kreeg vrij logies op de Alphense kazerne, met een snelle rechtspraak in het vooruitzicht. Wildstropers uit de omgeving van Sevenum (L.) hebben een wilid zwijn van 160 kg neergeschoten. Proeven hebben uitgewezen, dat de kachel door het stoken van aard appelschillen niet langer brandt ent niet méér warmte geeft. In Bergen op Zoom is een inbre kersbende van 20 personen gearres teerd. BUITENLAND. Van trouwen komt trouwen, zegt het spreekwoord. Koning Michael van Roemenië en prinses Thereza van Orleans Breganzo, de jongste zuster van de Braziliaanse troonpre tendent, hebben beide dc huwelijks plechtigheden te Londen meegemaakt en.... nu ja, zij hebben een oogje op elkaar. Te Montreal is men druk bezig gauw nog 5 millioen bushel graan naar Europa te verschepen voordat de haven voor de rest van de winter dicht vriest. In Brussel heeft het weer ge knald gisternacht. In verschillende wijken hebben zich bomontploffin gen voorgedaan. Ook thans weer zijn de bommen zo vriendelijJc ge- weerst geen persoonlijke ongelukken te veroorzaken. Waarschijnlijk be treft het hier een actie tegen vrij gelaten politieke delinqunenten. Bij Beauset (Frankrijk) is een militaire vrachtauto in een ravijn ge stort. Een-en-twintig soldaten verlo ren het leven, 15 werden gewond. Slechts één kreeg niets dan een schrammetje en dat was een Moor, Zwarte Pieten komen er meer goed van af.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1