3)e Ceicbe 6ou/fca/nt Planmatige onrust-stokerij in Italië Franse Nationale vergadering aanvaardt Blum niet KATERDAG 22 NOVEMBER 1947 Bureaux Papengracht 32. Giro 103003. Telef. Administratie, Advertenties 20826. Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 20935. Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. KATHOLIEK waarin opgenomen DAGBLAD VOOR ,DE BURCHT" LEIDEN EN OMSTREKEN g 38e JAARGANG No. 11246 Abonnementsprijs 0.30 per week, 1.30 per maand, f 3.90 per kwartaal. Franco per post ƒ4.65. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. medodelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden 1.50. Problemen wervelen dooreen IJ ET IS EEN EEWOGEN tijdperk, waarin wij op het ogenblik ver keren! Problemen van allerlei aard zijn aan de orde en schoksgewijze vol trekken zich wijzigingen ,die het aanschijn der aarde kunnen veran deren. De Alg. Vergadering der Ver. Na ties te Lake Success loopt op haar laatste benen en de gedelegeerden zullen straks naar huis gaan, verwon derd aangestaard door hun landgeno ten, die zich zullen afvragen, wat zij eigenlijk hebben uitgevoerd, „De kwestie van het veto—recht delege ren aan de z.g. „Kleine Assemblée", zullen zij dan zeggen ,,en besluiten, dat de volgende vergadering in Euro pa zal worden gehouden". Maar deze z.g. Kleine Assemblée wordt geboy cot door Rusland en zijn satellieten en het verhuizen naar Europa kost 1 millioen dollar extra. Inmiddels zijn Amerika en Rus land het eens geworden over de ver deling van Palestina, zodat ook dit probleem z'n oplossing tegemoet gaat, zonder één van beide partijen tevreden te stellen. Het oude probleem van Duitslands vredesverdrag komt dan weer aan de orde en wel de volgende week te Londen waar de grote vier zullen bij eenkomen. Frankrijk zal weer door Bidault worden vertegenwoordigd on danks de wisseling van bewind, ver oorzaakt door het aftreden van Ra- madier, die het niet tegen de verenig de druk van communisten en Gaullis ten heeft kunnen bolwerken. Blum heeft vergeefs getracht de politieke vre de te herstellen en t' land weer aan het werk te krijgen. Daar in Frank rijk -wordt e^n klein deel van de grote strijd om de macht uitgestre den, waarvan ook het plan-Marshall een onderdeel vormt Truman heeft dit plan tegelijk met voorstellen ter sanering van de Amerikaanse eco nomie bij het Congres ingediend. En inmiddels zouden we haast ver geten, dat wij zelf ook in een wereld probleem verstrikt zitten, n.l. "het In donesische conflict, waarin de com missie van goede diensten bezig is beidé partijen o zo langzaam en behoedzaam tot elkaar te bren gen. Daartussen door is het een verkwik king een prinselijk huwelijk mee te maken, dat bij alle soberheid van feestviering toch duidelijk demon streert hoe sterk de traditie van het Britse vorstenhuis verankerd ligt in het hart van het Engelse volk. IN DEZE WERVELING van gebeur- tenissen is de indiening van het Marshall-plan bij het speciaal daar voor vèrvroegd bijeengeroepen Con gres wel van de meeste importantie. Truman schetste het belang van zijn voorstellen zelf aldus „De toekopist der vrije naties van Europa staat op het spel. De toekomst van onze eigen econo mie is in gevaar. De maat regelen welke u zult nemen, zullen met grote letters in de annalen van de geschiedenis van ons land en van de hele wereld worden neergeschre ven." Wat de Amerikaanse president aan de orde stelde, komt in 't kort zegd hierop neer: lo. De grootscheepse hulpverle ning op lange termijn aan de 16 lan- -den van Eurpa, welke aan het Mar shall-plan meedoen. 2o. De tussentijdse onmiddellijke hulp aan Oostenrijk Frankrijk Italië, de drie landen, die voor economische debacle staan, als niet snel wordt ingegrepen. 3o. Maatregelen, om de inflatie tegen te gaan in Amerika zelf. Truman heeft dus niet volstaan met de indiening van het Marshall-plan zelf, maar hij heeft tevens de moed gehad om het Congres te wijzen op de onvermijdelijke maatregelen, ter afwering van de nadelige invloeden, welke er aan het Marshall-plan vast zitten. De algemene gevolgen van de oor log, voortspruitende uit de geleden verliezen en de goederentekorten, hebben ook de Ver. Staten niet onbe roerd gelaten. Ook daar zijn sommi ge goederen schaars, ook daar heerst woninggebrek, ook daar gaan de prij zen sneller omhoog dan de lonen. Kortom, ook daar is de inflatie-spi raal merkbaar. Deze inflatie houdt verband met de dollarcrisis in Euro pa en de daardoor veroorzaakte ach teruitgang in de koopkracht. Verho ging van deze koopkracht is nood zakelijk om de Amerikaanse nijver heid en haar export op peil te hou den. Maar in de daartoe benodigde maatregelen zit ook weer een bron van prijsstijging en mogelijke infla tie, welke bepaalde bestrijdingsmid delen nodig maakt. Doordat er nog een algemene schaarste aan de mees te noodzakelijke artikelen heerst be tekent welhaast iedere uitvoer een schaarste op de eigen markt en daar mee het gevaar voor stijging van de prijzen, dat tot zekerheid wordt in dien er van overheidszijde geen maatregelen tegen worden beraamd. Het zijn echter deze maatregelen, (controle-maatregelen op de prijzen, tegengaan van speculatieve handel, export-voorschriften, rantsoenering enz.), welke een ijzige stilte oprie pen in de gelederen van het Congres. De heren waren verrast. Met het denkbeeld enige milliarden dollars te moeten spenderen, om een goede klant als Europa niet te verliezen, hadden zij zich reeds verzoend. Daarvoor zijn de Yankees ten slotte goede zakenlui. Maar dat zij daar voor zulk een prijs moesten beta len, dat zij die zelfs tijdens de oorlog aan overvloed gewend wa ren zich thans zouden moeten be krimpen en iets prijs zouden moe ten geven van hun zo hoog verhe ven vrijheid dat viel de heren niet mee. Men is dan ook bang, dat deze laatste maatregelen aanleiding tot vertraging zullen geven in een zaak, welke zo weinig vertraging velen kan. Hoe eerder en hoe beter Europa zal zijn gesaneerd, des te beter zal het zijn voor de hele wereld. Tekort aan arbeidskrachten C*R is in ons land een tekort aan arbeidskrachten. De Minister van Sociale Zaken zegt daarover in zijn antwoord op het voorlopig verslag der Tweede Kamer over hoofdstuk XII der rijks begroting voor 1948: Het tekort aan werkkrachten blijft nog steeds aanzienlijk; relatief is het tekort aan vrouwelijke arbeidskrach ten nog zeer groot zowel in de huis houding als in de industrie. Dok de minister geeft verre de voorkeur aan indirecte beïnvloeding boven dwang. Een oplossing van dit vraagstuk op korte termijn is overigens niet te verwachten, aldus de Minister. Het tekort aan arbeidskrachten zou bij benadering op - 75000 mannen en 26000 vrouwen kunnen worden ge steld, gelet op de bij de gewestelijke arbeidsbureaux openstaande aanvra gen. In het cijfer, genoemd voor de mannen, zijn ongeveer 7500 arbeids krachten voor de landbouw opgeno men, aan welke derhalve slechts op bepaalde tijden van het jaar behoef te bestaat. Het belang van het behoud en de uitbreiding van een geschoold ar- beidsapparaat, waarop vele leden wezen als een onmisbare voorwaarde voor het herstel van onze welvaart en de evolutie onzer plaats in de producerende volkerengemeenschap, wordt door de minister ten volle er kend. Tot zover de minister. Het tekort aan arbeidskrachten be treft voornamelijk geschoolde ar beidskrachten, goede vakmensen! De oorzaak hiervan ligt o.m. in het feit, dat er zo vele ouders zijn, die hun kinderen niet een vak laten le- doch hen, als ze maar even kun nen, laten „verder leren", terwijl ze veel beter geschikt zouden zijn, om éen goed smid, timmerman enz. te worden Nu worden en blijven ze waarschijnlijk halve krachten. De maatschappij zal in de naaste toe komst aan goede vakmensen behoef te hebben als aan het dagelijks brood. En de waardering van het vak zal daardoor ook automatisch stijgen. Dat de ouders alleen reeds om deze laatste reden verstandiger mogen zijn in de beroepskeuze voor hun kinderen! „Meneer U heeft daarnet een grote fout gemaakt!" U wist waarschijn lijk nog niet dat de rijweg nooit schuin mag worden overgestoken". In de grootste steden van ons land H. M. DE KONINGIN BEGIN DECEMBER TE AMSTERDAM. H. M. de Koningin is voornemens Maandag 1 December a.s. voor een verblijf van enige tijd haar intrek te is men aangevangen met een Veilig- nemen in het paleis te Amsterdam. Verkeer-actie. Gp het ogenblik zijn/* de voetgangers aan de beurt. Wanneer u een fout heeft gemaakt, wordt deze op een formulier aangestreept, ter wijl tevens op de goede manier wordt gewezen. Ook deze heer deed het niet zoals het behoorde. NIEUWS OVER INDIE KWESTIE MADOERA WEKT ONRUST IN BATAVIA. De leden van de commissie van goede diensten, die gistermiddag een bijeenkomst hebben gehouden, hou den zich levendig bezig met de be richten over de onverwachte houding der Nederlanders op Madoera, aldus meldt het Franse persbureau A.F.P. Paul van Zeeland, die gistermiddag van een kort bezoek aan Makassar is teruggekeerd, is door zijn collega's di rect op de hoogte gebracht van de situatie. Enige onrust heerst in repu blikeinse kringen te Batavia, waar men van oordeel is, dat de vreedza me penetratie der Nederlanders op Madoera gevolgd zou moeten worden door strenge tegenmaatregelen van de commissie van goede diensten, willen geen soortgelijke handelin gen plaats hebben in de republikein se zones van Java en Sumatra, „die slecht verdedigd werden door gebrek kig uitgeruste republikeinse troepen". Het geschenk van H. M. de Konin gin aan prinses Elizabeth en hertog van Edinburgh zal bestaan uit een da mast tafelgarnituur, in opdracht van de Koningin speciaal door de firma van Dissel te Eindhoven geweven. Zwakke redevoering. Voor deze nederlaag had Blum een tamelijk zwakke redevoering in de vergadering gehouden, waarin hij zich fel kantte tegen de communis ten en generaal De Gaulle. Hij riep de republikeinen op een derde groe pering te vormen, maar kon weinig anders in het vooruitzicht stelllen om uit de economische crisis te geraken dan de beloofde hulp van Amerika. Scheuring in M.R.P. De Repuklikeinse Volkspartij (M. R.P.) heeft twee van haar leden ont slagen wegens Gaullistische sympa thieën. Het zijn Edmund Michelet, ARDINAAL ALFRED SCHUSTER, aartsbisschop van Milaan, heeft Donderdag in de kathedraal aldaar een rede gehouden, waarin hij de jongste ongeregeldheden in Italië besprak. Hij zeide o.m., dat de opeen volgende stakingen, rumoerige vergaderingen, gevolgd door verwoestingen van lokalen en fabrieken en de door onbekend gebleven personen ge worpen bommen deel uitmaken van e en weloverwogen en vooraf beraamd plan waarvan het doel bekend is, n. 1. de taak van de regering onmogelijk te maken en algehele wanorde te stichten, teneinde daardoor de regering te kunnen overnemen. Op deze wijze zal Italië toegevoegd worden aan de sterren die aan de Moscovitische hemel schitteren, de Kardinaal betoogde verder, dat de Kerk weliswaar de gelovigen vrij laat hun politieke aspiraties te vol gen, maar dat zij van hen eist, dat het land geregeerd wordt door 'n regering welk beantwoord aan het katholieke karakter van het land. Drie bomaanslagen te Rome Vrijdagavond is in he't gebouw van de Christelijke Democratische Partij (de partij van de minister-president de Gasperi) te Rome een bom ont ploft. Er schijnen geen personen ge wond te zijn. Kort daarna ontplofte een tweede bom in het dichtbij ge legen gebouw van de „Uomo Qualun- que". Ook 'hier deden zich geen per soonlijke ongevallen voor, doch de schade was groter dan bij de eerste J^E FRANSE nationale vergadering heeft zich niet accoord verklaard met het verzoek van Blum om hem de vorming van een nieuwe e- gering toe te vertrouwen door hem tweemaal achtereen de vereiste ab solute meerderheid van 309 stemmen te onthouden. Hij zal dus niet als ka binetsformateur optreden. Bij de eerste stemming zijn er 302 stemmen vóór hem uitgebracht, bij de tweede 300. Beide keren zijn er 277 stem men tegen Blum uitgebracht. Men verwacht, dat Robert Schumann, mi nister van financiën in het demissionaire kabinet, de opdracht zal krijgen voormalig minister van oorlog, en Jeam Palewski, broer van Gaston Palewski, voormalig kabinetschef :van generaal de Gaulle. Zij zouden een nevenparlementsfractie van aan hangers van de Gaulle hebben wil len vormen. Zeven andere leden van de MRP hebben uit protest tegen dit ontslag hun lidmaatschap opge zegd. Stakingsvloedgolf stijgt. Intussen wordt de siuatie in Frank rijk voortdurend slechter door de toenemende stakingen. De Parijse bouwvakarbeiders heb ben besloten een staking te begin nen, de werkplaatsen te bezetten ei. pesten uil te zetten. De staking van metaalbewerkers heeft zich uitge breid tot andere fabriekeil in Pa rijs, o.a. te Le Bourget, waar onge veer 1000 arbeiders werken. In het overige gebied van Frank rijk is de stakingsgolf in sommige streken aangezwollen, in andere te ruggelopen. Voor a.s. Maandag is een algemene staking van Franse havenarbeiders afgekondigd. Marcel Flouret, voorzitter van bestuursraad van het genationali seerde Franse spoorwegnet, heeft een beroep op de arbeiders met kiem betoogd, dat een staking van poorwegarbeiders „catastrophale ge volgen" zou hebben voor de Franse economie. De spoorwegstaking, die in Marseille begon en zich in de loop van gisteren tot Nice uitbreidde, is nu ook naar Toulon overgeslagen, Het aantal stakers in Marseille be draagt thans 200.000. .F.P. meldt voorts, dat de mijn werkersstaking zich eveneens uit breidt. Het personeel van de Parij koelhuizen zal Maandag staken. Te Toulon is het werk op de scheeps werven stilgelegd. Ongeveer 370.000 jongens en meis jes in Frankrijks hoofdstad, profite ren van "het „spijbelen" van de on derwijzers, van wie er 12.000 in sta king zijn gegaan. Woensdag reeds hadden de hoofden van de scholen aan de kinderen een briefje meege gevens, met de mededeling voor de ouders, dat het onderwijzende per soneel zou gaan staken om hogere salarissen te krijgen. bom. Een derde bom werd voor de explosie gevonden en verwijderd in he't hoofdkantoor van de Christelijke Democratische Partij te Rome LOCKHEED VERONGELUKT. Een Lockheed-Neptune-bommen- werper van de marine der V.S. is on geveer 1600 KM. van San Diego in zee verongelukt. Er waren elf perso nen aan boord van wie er volgens Amerikaanse marine-autoriteiten slechts twee gered zijn. Deze laatsten zijn opgepikt door de Amerikaanse onderzeeër „Pomadon". Een heel eenvoudig maar aardige jonigemeisjesjurk met wijde halve mouwen en ruime rok. Zeejacht met munitie en wapens in beslag genomen In de middensluis te Hansweert ligt het Nederlandse jacht, de „Zon netij 1". Aan boord van de „Zonnetij 1" be vonden zich elf personen: een Joods gezin, bestaande uit vier personen, een niet-Joods gezin en de beman ning. Toen de opvarenden door de doua ne gefouilleerd werden, bleken eni ge van hen een scherp geladen re vol ver bij zich te dragen. Dit was voldoende om het schip aan een uiterst* nauwkeurig onderzoek te on derwerpen. Dit onderzoek bracht verrassende dingen aan het licht: karabijnen, sten-guns, revolvers, mu. nitie, een grote partij ondergoed, bontjassen, drank, verrekijkers, En gels, Nederlands en Zuid-Afrikaans geld, zilver, goud, edelgesteenten en nog veel meer. Deze gevaarlijke en kostbare goe deren zijn in beslag genomen, ter wijl de opvarenden na gearresteerd te zijn, ter beschikking zijn gesteld van de officier van Justitie te Mid delburg. Hoewel de gearresteerden dit niet hebben toegegeven, bestaan er ge gronde vermoedens, dat het jacht vertrokken was met bestemming Pa lestina. Verliezen in Indië De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen in de afge lopen week de volgende verlie zen zijn gerapporteerd: KONINKLIJKE MARINE. Mar. 3 A. Smits uit Leiden; sgt. Mar. A. Klarenberg uit Den Haag. KONINKLIJKE LANDMACHT. Korp. B. Attema, uit Wonse- radeel; serg. J. Beekman, uit Doornut; sold. G. Borgers, uit Barneveld; korp. L. Bravenboer, uit Barendrecht; serg. K. Breeuwsma, uit Wymbritsera- d'eel; korp. M. J. Ham van 3 Reg Prinses Irene, uit Leidschendam; sold.^lste kl. K. Keesman, uit Hoogkarpsel (N.H.); korp. A. F. Kok, uit 's-Hertogenbosch; sold, lste kl. J. Moeselaar, uit Den Haag; sold. F. H. San ting, uit Zwolle; serg. M. Schonthaler, uit Haarlem; sold, le kl. H. Vis ser, uit Wymbritseradeel; korp. A. Wartena, uit Menalduma- deel (Fr.). Rectificatie: Sold. P. J. Willems van 4-3 RI, werd op 11 Augustus 1947 ge meld als: overleden na .vermis sing, Betrokkene is echter nog in leven en op 8 November 1947 na vermissing teruggekeerd. KON. NED.-INDISCH LEGER Serg. Inf. J. J. Gordus; mil. wachtmeester art. L. Klaare; Jav. sold-. 2e kl. Sawal. 30.000 kilo goud terug uit Duitsland Na de diamanten is hedenmorgen tegen tien uur in vier tons trucks van „Van Gend en Loos" 30.000 kilo van de dooi- de Duitsers tijdens de bezet ting uit ons land geroofde goudvoor raad naar Amsterdam teruggebracht. Het bestaat voor ongeveer de helft uit baren en voor de andere helft uit ge munt goud, waaronder gouden mun ten van verschillende Europese lan den. In totaal vertegenwoordigt het teruggevoerde goud een waarde van 90 millioen gulden. Het was verpakt in 423 kluten, waarvan een groot gedeelte ammuni- tiekisten, die alle door eigen perso neel in de kluizen van de Nederlandse Bank aan het Rokin te Amsterdam zijn opgeslagen. Het was de controleur-generaal van de Nederlandsche Bank, reserve-kolo nel W. C. Roest van Limburg, die als vertegenwoordiger van de Nederland se regering gisteren in Frankfort/ Main de kostbare lading van de Ame rikaanse bezettingsautoriteiten in ontvangst nam. Hij was vergezeld van de chef-keldermeester der Nederland sche Bank, de heer A. J. Schuurman, en 's Rijks muntmeester, de heer J. W. A. van Hengel. Daar aan het transport van deze kostbare lading van te voren zo wei nig mogelijk ruchtbaarheid in ons land was gegeven, geschiedde het uit laden opvallend rustig. Het passeren de publiek op het Ro'kin nam er dan ook hoegenaamd geen notitie van en binnen een half uur waren de 30 ton goud uit de trucks geladen en in de kluizen verhuisd. Vliegtuig met het prinselijk paar had motorpech Het prinselijk paar is gisteravond te kwart voor zeven met de Dakota PH-PBA op het vliegveld Soesterberg aangekomen. Daar dit vliegveld' niet voorzien is van een naohbverlichting, fungeerde een auto als landingsba- ken en markeerde met lichtsignalen de plaats waar ihet vliegtuig moest landen. Hét vertrek uit Londen heeft niet zonder moeilijkheden plaats igehad, want tot driemaal toe moest de start worden uitgesteld wegens motorpech. Het moterdefect openbaarde zich pas, -toen het vliegtuig zich reeds op de startbaan bevond. TWEEDE KAMER Minister Witteman heeft zijn begro ting binnen. De Kamer was hem in tweede termijn gunstig gezind van wege zijn mededeling, dat aan de gepensionneerden een extra-uitke ring zal worden gegeven. De minis ter kwam hierop in zoverre terug, dat zij, die na 1 Januari 1945 zijn gepen- sionneerd, niet voor een voorschot in aanmerking komen, aangezien hun pensioen ten dele al naar de hogere normen is vastgesteld. Overigens was men de rriiniuter niet dankbaar. Zijn antwoord was vluchtig en op tal van punten onbe vredigend. Ds. Fokkema (A.R.) wees hem er op, dat het gemengde karakter van ons volk nooit een reden kan zijn in breuk te maken op de normen van Gods Woord. Hij had immers slechts gevraagd om bevordering van de Zon dagsrust, niet van Zondagsheiliging. Bij ontstentenis van de heer Maenen (K.V.P.) bekapittelde mr. Derks de bewindsman over de luchthartigheid, waarmede deze de Zondagsrust en de verwildering der zeden had behan deld. U doet toch werkelijk goed be ter te letten op het exceu dan op het BINNENLAND. Z. Em. Kardinaal de Jong heeft de inwijding verricht van de her bouwde en gerestaureerde sociëteit van de studenten-ver. „St. Francis- cus Xaverius" aan de Landbouwhoge school te Wageningen. Tegen de directeuren van v. d. Giessen en Zonens Scheepswerven is door het Rotterdams Bijzonder Ge rechtshof geëist: tegen C. v. d. G. 40.000 gld. boete of 6 maanden hech tenis, tegen P. v. d. G. 8 jaar gevan genisstraf. Een twintig-jarige typiste te Am sterdam is gisteren, toen zij van de tram stapte door twee kerels gegre pen en in een twee meter diepe kel der geworpen. De daders sloegen op de vlucht, maar zijn later in een na burig café geknipt. Het motief van deze daad is nog onbekend, daar het meisje wegens haar zware verwon dingen nog niet gehoord kan worden. De toevoer van leerling-ver pleegsters naar de ziekenhuizen be gint bevredigend te worden, in tegen stelling met de psychiatrische inrich tingen en sanatoria, excuus, was de teneur van sprekers Voor het Bijz. Ger. te Almelo is OPDRACHT AAN ROBERT SCHUMANN. Robert Schumann heeft opdracht gekregen een nieuwe Franse rege ring te vormen. HONGAARSE BANKEN WORDEN GENATIONALISEERD. De grote banken in Hongarije zul len worden genationaliseerd. Het par lement heeft gisteren het wetsont werp hiertoe aangenomen. Ook heeft het parlement zijn goed keuring gehecht aan de arrestatie van Karoly Payer, de vroegere leider van de Sociaal-democratische partij, die sinds Woensdag spoorloos is verdwe nen. Een petitie, waarbij de Hongaarse onafhankelijkheidspartij van Zoltan Pfeiffer haar ontevredenheid over de verkiezingen in Augustus tot uiting wilde brengen, is in het parlement verworpen. Kalman Hadjonen en 1st- van Foldar, twee voormalige afge vaardigden van Pfeiffers partij, zijn gearresteerd. Zij worden van oorlogs- ophitsing en het verspreiden van valse geruchten beschuldigd. betoog. Dr. Witteman beloofde daar> op de zaak op te nemen met de minis ter van Justitie. DE KWALITEIT VAN HET BROOD. In tegenstelling tot bepaalde ge ruchten, die de ronde doen, wordt er van officiële zijde op gewezen, dat ten aanzien van de uitmaling van het graan, dat tot broodbloem wordt ver werkt, een bepaald percentage is voorgeschreven, zonder dat een toe laatbare speling is vastgesteld. Elke fabriek dient er voor te zorgen, dat voorgeschreven uitmaling bij voortduring zo dicht mogelijk wordt benaderd. Indien bij controle blijkt, dat over een bepaalde periode het in de practijk behaalde uitmaalpercen tage hoger is dan het voorgeschreven, dan heeft toch financiële verrekening met de meelfabriek plaats op basis van het voorgeschreven percentage. Van extra winsten bij een hogere bloemopbrengst dan voorgeschreven is, kan dus geen sprake zijn. BEURSOVERZICHT Gisteren werd ter beurze van Am sterdam gehandeld zonder het hoofd- koersen systeem, doch op de wijze zoals vroeger altijd gebruikelijk was. In de marktpositie was daardoor geen verandering gekomen, maar bij de opening bood de markt een leven dige aanblik, omdat zich in diverse aandelen onmiddellijk open hoeken werden. Prolongatie 2K procent. tegen jhr. mr. R. J. B. M. von Bön- ninghausen, N.S.B.-burgemeester van Hilversum en Tubbergen, V/z jaar ge vangenisstraf geëist. Op 58-jarige leeftijd is plotseling overleden mr. H. P. C. M. de Witt Wijnen, oud-wethouder van Gouda en lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland voor de P. v. d. Vrijh. BUITENLAND. De minister van industrie in Al banië droeg de naam van Nako Spiro. Thans heeft hij hem niet meer nodig, want hij is overleden. Zijn eigen revolver heeft hem onverhoeds doodgeschoten. De Amerikaanse Congrescom" missie voor onderzoek van de atoom energie- heeft verklaard dat het le gertje spionnen rondom de atoom- fabriek te Oakridge geen kwaad kan, daar zij systematisch om de tuih worden geleid. De Deense danseres Adeline Go- nee is thans 69 jaar- Zij danst nog altijd door het leven. Gaat dat zien. Een vliegtuig van de Roemeens- Russische Mij. Tars is gisteren in Bohemen neergestort. Zeven inzit tenden kwamen om het leven. Te Forli in Italië zijn schoten ge lost op de bisschop aldaar. De bis schop werd niet ernstig gewond. Een kcyVuettje.... Wie arbeidsvreugde wil, cultiveere den blijden lach.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1