>UC JvCiClvC C^Otl/uMU Het huwelijk van twee koningskinderen „Besprekingen gaan vooruit" Leon Blum als kabinetsformateur De treffende .plechtigheid in de Westminster Abbey VRIJDAG 21 NOVEMBER 1947 S A 38c JAARGANG No. 11245 Bureaux Papengracht 32. Giro 103003, VOS A B OS i C y% m L* - T Abonnementsprijs 0.30 per week, 1.30 abonnementen 20935. V WF W W W |<VV Vf Attenties: !5 cent per m:m. Inger rM7 DTTDruT» mededelingen dubbel tarief. By contract Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD. waarin opgenomen „Uti Dtnlnl belangryke korting. Hoofdredacteur: TH. WILMER. KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Telefoontjes: 30 woorden f 1.50. Brandweerinstallatie onvoldoende. De marineleiding heeft het vlieg veld Valkenburg voorlopig gesloten voor alle luchtverkeer, behalve voor zogenaamde „Air Sea Rescue" (het helpen van in zee neergestorte vlieg tuigen). Het is nl. gebleken, dat de bij het vliegveld aangetroffen brand- blusmiddelen in gebrekkige staat ver keerden. Men hoopt het vliegveld over een dag of veertien weer te kun nen openstellen. WAT DE K.L.M. PRESTEERDE De K.L.M. vervoerde over de pe riode Januari tot Augustus 1947 niet minder dan 12.301 passagiers naar Indonesië, tegen 8695 gedurende de zelfde periode van 1946. Ook het ver voer van post naar Indonesië nam aanmerkelijk toe en was niet minder dan 398.202 kg. Als we aanneipen, dat iedere brief gemiddeld 10 gram weegt komt dit er dus op neer, dat vliegtuigen van de Indië-route 39829200 brieven overbrachten. Arme brievenbestellers. ALCOHOL LEIDDE WEER TOT EEN DODELIJK ONGELUK Op -de grote verkeersweg Bergen op ZoomSteenbergen is gisteravond' de 36-jarige A. M. v. d. H. door een auto aangereden. In ernstige toestand is hij naar het gasthuis te Bergen op Zoom vervoerd, waar hij spoedig overleed. De bestuurder verkeerde onder de invloed van sterkedrank en is door de politie opgesloten. Overzicht vanaf het dak van Buckingham Palace. Een Al wie door ootmoed werd herbo- rèn, is van het hemelse geslacht. Vondèl. Valkenburg gesloten voor alle luchtverkeer AUDIëNTIE. Z.H.Exc. de Bisschop van Haar lem zal Woensdag 26 November geen audiëntie verlenen. COMMISSIE VAN GQEDE DIENSTEN ZEGT: r\E COMMISSIE VAN GOEDE DIENSTEN heeft gisteravond in een communiqué medegedeeld, dat er degelijke vooruitgang is gemaakt bij de besprekingen tussen de Nederlan ders en Indonesische commissies tot uitvoering van de order tot het staken der vijandelijkheden. „In goede verstand houding" „In goede verstandhouding", aldus het communiqué, „hebben de com missies vriendschappelijke besprekin gen gehouden. Behalve het afwerken van routinezaken, welke altijd ge- rd gaan met alle conferenties, alsmede de besprekingen van vele technische details met de militaire adviseurs der beide commissies en der Commissie van Goede Diensten, is wederzijds begrip gevonden (meeting of minds) aangaande de volgende pun ten van het beginselprogramma: Het achterwege laten van radio- uitzendingen of enige nadere vorm v- propaganda met het doel. te provoce ren of onrust te verwekken onder troepen en burgers. Het onmiddellijk staken van publicatie der dagelijks, militaire communiqué's, betreffende de ope raties, tenzij voorafgaande, weder zijdse schriftelijke overeenstemming Uitgezonderd' zijn de wekelijkse pu- blicatiees van de verlieslijsten met namen, legernummers en thuis adressen. 3. Volledige gelegenheid zal gege ven worden voor waarnemingen aan de adviseurs der Commissie van Goede diensten. 4. Ingesteld zullen worden radio- uitzendingen en andere soortgelijkë maatregelen om alle troepen en bur gers op de hoogte te stellen van de delicate situatie. Voor dit doel zijn beide partijen overeengekomen, alle geschikte middelen, het uitwerpen van pamfletten en het gebruikma ken van mobiele radiowagens inbe- glepen, aan te grijpen. De Commissie van Goede Diensten heeft zich be schikbaar gesteld om op alle moge lijke wijzen behulpzaam te zijn, ten einde toe te zien, dat de voorlichting over de huidige situatie zo wijd mo gelijk wordt verspreid. uit te delern Volgens Setiadjit bete kent dit, dat de Nederlanders de re publikeinse zóne van Madoera mili tair bezet hebben „een aperte schen ding van de resolutie van de Veilig heidsraad betreffende het „Staakt het vuren". Hij voegde er aan toe, dat hij deze aangelegenheid zal voorleg gen aan de commissie van goede diensten. Van zijn kant heeft de woordvoer der van de Nederlands-Indische re gering ontkend, dat Nederlandse troe pen op Madoera opereren, en ver klaard: „Wij hebben Madoera niet bezet, maar laten er patrouilles rond trekken". Wijziging aflossing van troepen in Indië De ontwikkeling der gebeurtenis sen in Indonesië heeft geleid tot on voorziene omstandigheden, welke het aflossingsschema, dat voor de al daar verblijvende troepen ontwor pen was, enigszins in de war heb ben gestuurd, en lezen wij in „Het Lichtspoor". Dit schema is thans in dier voege gewijzigd, dat de reser visten en dienstplichtigen van het KNIL zullen demobiliseren tussen medio December en medio Maart a.s. Tegelijk met hen zal een derde van dat recht heeft op recuperatieverlof, het beroepspersoneel van het KNIL, 5e compagnie Gezagsbaltaljons in gerepatrieerd worden, samen met de I Ned. Indië. Vervolgens zal de beurt zijn aan de eerste vier bataljons O.V.W.'e.s, die destijds per „Alcantara" naar In dië vertroken zijn; hun repatriëring zou einde Maart beëindigd zijn. Het schema, volgens hetwelk de overige onderdelen der Koninklijke Land macht gedemobiliseerd zullen wór den, zal later worden bekendge maakt. Huur-pakje Bent u ook wel eens getrouwd in een gehuurd jaquetje? Ja? Nu dan weet u, dat zoiets niet on verdeeld prettig is. Ofwel het ding is te wijd en je ziet er uit als een aangeklede aap of het harnas is te eng en je durft niet te gaan zitten. Het enige plezier, dat ik er ooit van gehad heb, was tijdens een begrafenis, toen ik in één #der zakken een tientje vond. Een troost voor al degenen, die in deze tijden van textielnood hun toevlucht moeten zoeken tot zulke instituten tot hulp der mensheid als verhuur-inrichtin gen van dit genre zijn, moge het bericht zijn, dat zelfs koningen er wel eens gebruik van moeten maken. Zo kwam dezer dagen ex-ko ning Peter van Joegoslavië naar Londen om tegenwoordig te zijn bij de feestelijkheden ter gele genheid van het huwelijk van prinses Elisabeth. Dinsdagavond was er een fuif in Buckingham Palace en al ben je dan maar ex- koning, je kunt daar niet in een gewoon colbertje verschijnen. Maar de ex-koning had geen avondkleding, hij had z'n zwarte pakje in Parijs laten liggen. Tezamen met zijn adjudant is hij er toen op uitgetrokken om in Londen een zwart pakje te huren. „Contant betalen", zei de man van de verhuurinrichting, „want iedereen kan wel zeggen, dat hij ex-koning van Joegoslavië is". De koning kreeg z'n pakje mee, na veel getelefoneer met hotel Claridge, maar hij had geen prettige avond. VOLGEN JAAR ZITTING ALGEMENE VERGADERING IN EUROPA. De Algemene Vergadering hèeft haar definitieve goedkeuring gehecht aan het plan, de volgende zitting (1948) in Europa te houden, door de begroting voor 1948 aan te nemen. Het houden van een zitting in Euro pa kost 1 millioen dollar extra. En geland en de S.U. onthielden zich van stemming. Geheel Madoera onder Ned. controle. De Nederlands-Indische regering heeft een communiqué gepubliceei*d, waarin erkend wordt, dat de Neder landers Sinds enkele dagen het ge hele eiland Madoera onder controle hebben gekregen. Madoera, op de hoogte van de Noord-Oostkust van Java gelegen, was evenals Java en Sumatra in twee zones verdeeld. Vol gens het regeringscommuniqé zijn de plaatselijke burgerlijke Nederlandse en Indonesische autoriteiten begon nen kleding en levensmiddelen aldaar Onrustig Italië In Gravin a heeft een groot, aantal demonstranten een poging gedaan om het bureau van de Italiaanse Christen-democratische partij' binnen te dringen. Toen daarop geschoten werd. viel er één dode en werden verscheiden personen gewond. De te- lefonische en telegrafische verbinding met Gravina werd verbroken. In een kamp te Salentina ontstond een schietpartij tussen demonstranten en politie. Twee stakers werden ge dood, 6 stakers en 8 politie-agenten gewond. HONGAARSE O N AFHANKELIJK - HEIDSPARTIJ ONTBONDEN. Het Hongaarse parlement heeft gisteren besloten de Onafhankelijk- heidspartij (Oppositie), waarvan Zol- tan Pfeiffer de leider was (Pfeiffer vluchtte naar de V.S.), te ontbinden. Hierdoor is ook de parlementaire on schendbaarheid van de leden dezer partij opgeheven .De politie heeft het hoofdkwartier der partij later geslo ten. pE FRANSE PRESIDENT AURIOL heeft gistermiddag de 75-jarige oud premier Leon Blum aangewezen als kabinetsformateur. Heden zal Blum voor de Assemblée de politiek uiteenzetten, die een door hem te vor men kabinet zou volgen. Indien hij dan van de Nationale Vergadering een vertrouwensvotum krijgt, zal hij met de vorming van een kabinet aan vangen. Men neemt aan, dat Blum een regering op zo breed mogelijke basis wil vormen, vanzelfsprekend zonder de communisten. Het schijnt in de bedoeling te liggen, dat Bidault aan zal blijven als minister van Bui tenlandse Zaken, om de Franse dele gatie ter conferentie der Grote Viër te Londen te leiden. ben de arbeiders van deze fabrieken besloten het werk te hervatten. Deze stemming werd beschouwd als de toetssteen van de macht der anti-com munistische oppositiegroep in de C.G.T. Het land staakt In een persconferentie heeft giste ren president Auriol een beroep ge daan op de stakende arbeiders om zo snel mogelijk de arbeid te hervatten. Iedere dag, aldus Auriol, gaan dui zenden tonnen steenkool voor huis brand en fabrieken, meel, groenten fruit voor de consumptie verloren, daar door de toch reeds zo zorglijke voedselpositie nog toespitsend. Het recht van staking erkennende, zeide de president, dat in de Grondwet ech ter ook het recht op vrijheid van ar beid was erkend, en dat ellende en hongersnood zeker niet in overeen stemming met de Grondwet waren. Dit moeten de arbeiders om huns- zelfs wil begrijpen. Auriol drong er bij de journalisten op ftan bij te dra gen tot het scheppen van de zo nodi ge atmosfeer van rust. Dit beroep heeft reeds succes gehad ten aanzien van de staking in de Ci- troënfabrieken. Met 4978 tegen 1201 stemmen bij 269 onthoudingen heb- Te Marseille hebben evenwel de spoorwegarbeiders zich gistermiddag aangesloten bij de thans 130.000 sta kers in de haven en de stad. MARSHALL NAAR LONDEN VERTROKKEN. George Marshall, minister van bui tenlandse zaken der V. S., is uit Washington naar Londen vertrokken, waar hij de conferentie van ministers van buitenlandse zaken der grote vier zal bijwonen. Marshall verklaarde vóór zijn ver trek, dat zijn enige doel zou zijn de middelen te vinden om de „tragische impasse", waarin :de Sowjetrussisch- Amerikaanse betrekkingen zich thans bevinden, op te lossen. Huweijk Prinses Elizabeth en Lt. Phi lip Mountbt Overzicht van de plechtigheid in Westminster Abbèy. E'EN MILLIOEN MENSEN was gistermorgen in Londen op de been om het huwelijk van prinses Elizabeth met luitenant Philips Mountbatten gade te slaan. Velen van onze lezers zullen het voortreffelijke radio-ver slag van de Hilversumse zender hebben beluisterd; zij hebben de plech tigheid in de Westminster Abbey als Ijet ware op de voet kunnen volgen. Zij hebben gehoord hoe de bruidegom op de vraag van de grijze aarts- bisachopx van Canterbury of hij Elizabeth als zijn wettige echtgenote zal liefhebben en steunen, ferm antwoordde: „Y will" (ik wil) en de bruid be deesder met dezelfde woorden beloofde, haar man te zullen liefhebben, gehoorzamen en dienen. Ook hebben zij# de woorden gehoord, waarmede de aartsbisschop de huwelijksvoltrekking besloot: „Wie God samen ge voegd heeft, scheiden mensen niet". een grote menigte gereed u te verwei. komen als man en vrouw. Moge Gods onwankelbare liefde u steeds omrin gen en beschermen". Na votum en zegenbede en het „God save the King" begaf het bruidspaar terwijl het koor de 67ste Psalm aanhief, zich naar de kapel van Eduard de Belijder, waar naar oude traditie de huwelijksregisters zittend werden getekend. Zittend, omdat eens de handtekeningen zo onleerbaar wa ren, dat zij niet meer konden worden ontcijferd. Vervolgens verlaat het prinselijk paar, terwijl het orgel de bruilofts mars van Mendelssohn speelt, de kerk. Bij het voorbijgaan van de ko ning en de koningin buigt Philip het hoofd, terwijl de prinses een diepe buiging maakt. Gelofte en zegen Hierna hield de aartsbisschop van York een korte toespraak tot de jong gehuwden. „In tegenwoordigheid van deze ge meente en voor de oren van een on zichtbaar gehoor uit alle delen der wereld, zijt gij thans verenigd tot man en vrouw", aldus de aartsbis schop. „Nog nooit heeft een huwelijk zulk een belangstelling gewekt, doch deze dienst was dezelfde als gehou den zou worden voor elke arbeider die vandaag ergens in een klein hoekje in een afgelegen kerkje in ons land in het huwelijk zou treden. Immers, altijd en overal is deze dienst gebouwd rondom de gelofte en de zegen. De gelofte elkander trouw te blijven in voor- en tegenspoed, in ziekte en gezondheid, totdat de dood u scheidt, hebt gij afgelegd, omdat gij u aan elkander hebt gewijd in die nende liefde. Liefde zoekt niet zich zelf en daarin ligt het ware geheim voor een gelukkig en gezegend leven. Leert dus elkanders lasten te dragen. Door deze levenshouding zult gij uw woning kunnen maken tot een oase van vrede en liefde. Een gelukkig hu welijksleven zal u in staat stellen om te gereder in te gaan in de vreugden en zorgen van een volk wiens liefde voor de woning het is aangeboren. Toch is deze dienst meer dan het uitspreken van een belofte of het ont vangen van de zegen. Moge de eeuwig levende Christus hier zijn om u te ze genen. Zijn volmaakte liefde zal uw liefde verdiepen. Vraagt Hem elke dag om Zijn hulp en zegen. In deze hoop laten wij u gaan. Buiten staat De koning en de prinses gevolgd door een escorte bij het verlaten van Buckingham Palace. HET SCHOUWSPEL DER GEKROONDE HOOFDEN. Een bijzonder schouwspel bood de aanblik van zoveel gekroonde hoof den in de Westminster Abbey, van de twaalf jaar oude koning van Irak, Feisal, tot de 75-jarige koning Haa kon van Noorwegen. Prinses Juliana, in bont gehuld, zat naast lady Mount batten, de echtgenote van de gouver neur-generaal van India, terwijl prins Bernhard zijn plaats had naast de rijzige koning Haakon. De terugtocht van de Westminster Abdij naar Buckingham Palace was, begunstigd door de straffe bries, die de druilerige regen heeft verjaagd, een grote zegetocht. Het gejuich ken de geen grenzen. De koninklijke cavalerie was voor het eerst sinds acht jaar weer in haar traditionele uniform met de glimmen de helmen, rode tuniek, witte strak over de dijen gespannen broeken en zwarte laarzen. Het was een door en door levendig en kleurig schouwspel. En tussen dit alles reed een glazen koets met twee gelukkige koningskin deren. Vriendelijk gliijilachend bogen zij naar alle kanten, doch intussen haddén zij ook nog, gelijk het pas ge trouwden betaamt, oog voor elkaar. Dan, na deze zegetocht, die in zeer langzaam tempo werd afgelegd, reed ten slotte de koets door het monu mentale hek het voorplein van het Buckingham Palace op, verwelkomd door de staf van het paleis, waaron der zich moeders bevonden met ba- bies in de armen. De menigte dacht niet aan weg. gaan, integendeel, doorbrak de cor dons en drong het voorplein op, roe pende „We want the bride". De politie stond machteloos. Na enige ogenblik ken verschenen op het balkon prin-, ses Elizabeth, nog in haar bruidstooi, met haar hertog, gevolgd door de ko ninklijke ouders en andere leden der koninklijke familie. Deze trokken zich echter spoedig weer terug. En de jonggehuwden stonden daar alleen, gewend naar de deinende mensenzee, die met haar onbeschrijfelijk enthou siasme de lucht vervulde. Zelfs de be reden politie kon niets uitrichten te gen de massa, die het gehele voorplein had overstroomd. VELEN VIELEN FLAUW. Meer dan 2.000 personen, de mees te wegens flauw vallen, zijn gister middag door de ambulance-diensten langs de weg geholpen; 37 van hen moesten naar het ziekenhuis worden overgebracht. Er waren zeer weinig gevallen van gebroken ledematen ten gevolge van het gedrang der me nigte TELEVISIE HELPT BERICHT GEVING. Dit is de eerste huwelijksplechtig heid, die per televisie is uitgezonden. Het is tevens de eerste keer, dat te levisie werd gebruikt voor het over brengen van bulletins voor de kran ten^ Een Brits persbureau gebruik te éen televisie-apparaat. Naar aan leiding van de beelden, die op het te- Irvisie-apparaat verschenen, werden berichten opgesteld, die naar de kran ten werden doorgegeven. Officieel wordt medegedeeld, dat de volledige titel van de hertog van Edinburgh luidt; „Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Philip Hertog van Edinburgh". Hij zal behoren tot de Britse prinsen. Prinses Elizabeth zal voortaan offi cieel bekend staan als „Hare Konink lijke Hoogheid Prinses Elizabeth, Hertogin van Edinburg". ARGENTIJNSE GOEDEREN VOOR NED. CARITAS MISSIE Gistermiddag heeft de directeur van de Nederlandse Caritas Missie, pater drs. B. Korver O.F.M., uit handen van de Argentijnse consul in Rotterdam, Antonio Bettin Rella, een zending levensmiddelen en kleding als ge schenk van de Argentijnse regering ontvangen. De sending bestaat uit een 87-tal kistüi levensmiddelen en textiel, te zamen met een gewicht van 9.500 kilo. De leiding der missie neemt zich voor de goederen als volgt te verdelen: 4.000 kilo in hoofdzaak textiel) blijft in Nederland lüOO kilo igaat naar Oos tenrijk, waar het zal worden verdeeld! c r aldaar vertoevende ontheem den. De rest gaat naar Duitsland en zal worden toegewezen aan' onder voede en tuberculeuee kinderen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1