S)e Cetebe Sou^cwt Ruhrgebied voor geheel Europa Rumoerige zitting van de Franse Nationale Vergadering Een auto sloeg bij Sassenheim over de kop WOENSDAG 19 NOVEMBER 194? Bureaux Papengracht 32. Giro 103003. Telef. Administratie, Advertenties 20826. Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 20935. Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 38e JAARGANG No. 11243 Abonnementsprijs 0.30 per week, 1.30 per maand, 3.90 per kwartaal. Franco per post ƒ4.65. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden 1.50. „Congres over lijkverbranding' J Mei 1948 wordt in Den Haag 'n internationaal cremaHstencongres ge houden, waaraan door een groot aan tal landen zal worden deelgenomen. Hét congres-comité had de minis ter-president schriftelijk verzocht me dewerking te verlenen en voor het verstrekken van inlichtingen een audiëntie toe te staan. Het antwoord van dr. Beel d.d. 18 Juli 1947 luidde: „Naar aanleiding van Uw schrijven d.d. 8 Juli 1947 nr. 1213 deel ik U me de, dat de daarin gevraagde mede werking door de Regering tot haar leedwezen niet kan worden verleend. In verband hiermede meen ik van het toestaan ener audiëntie te kunnen afzien". Lijkverbranding is in ons land niet geoorloofd in strijd met de wet. Het. gebeurt toch. Er wordt na iedere crematie proces-verbaal opge maakt, zonder verdere gevolgen; maar het is in strijd met de wet. En nu schrijft de „Nieuwe Cou rant", dat het pijnlijk aandoet, dat de minister-president geweigerd heeft het organisatie-comité van bovenbe doeld congres te ontvangen, want en men lette hier goed op de moti vering „Nederland heeft er alle be lang bij, dat zoveel mogelijk vreem delingen te ontzent vertoeven Het gaat dus m.a.w. om: deviezen. Maar moeten we dan de moraal gaan huldigen, dat alles goed is, als er maar deviezen door in het laadje ko men? Het heeft er de schijn van! Want: wat inderdaad pijnlijk zou moetert aandoen, is het feit, dat de minister direct of indirect zou mee werken aan een congres voor lijk verbranding, welke door de Neder landse wetgever niet is toegelaten! Wie redelijk is in zijn verwachtin gen, kon niet verwachten, dat minis ter Beel anders zou handelen ten op zichte van bedoeld congres dian hij gehandeld heeft. MARSHALL BESCHULDIGT SOVJET-UNIE George Marshall, de minister van buitenlandse zaken der V. S., hééft verklaard, dat hij zou aandringen op volledige beveiliging der reserves en industriële krachten van het Ruhr-gebied, opdat de voortbrengselen gebruikt zouden kunnen worden voor het welzijn der gehele Europese gemeenschap. Voorts zou hij aandringen op de instelling van een voor lopig centraal bestuur in een federatief Duitsland. Een en ander hoppte hij. voor te stellen, wanneer men de volgende week in-Londen tot het ontwerpen van een Duits vredes- verdrag tracht te geraken. Marshall betichtte de Sovjet-Unie ervan, de „tegenwoordige onbevre digende toestand in Europa" tot in het oneindige te willen doen "vóórt bestaan. kan, bestaan, al moet er op toegezien worden, dat. een opgeknapt"Duits land niet opnieuw de Europese ^eco nomie zal kunnen gaan bedreigen. In dit verband wees hij nogmaals op het Amerikaanse aanbod voor een veertigjarig pact tussen de vier gro te mogendheden, welk aanbod n'li steeds openstaat. Marshall verklaarde tenslotte, nog verder ingaande op de verhouding tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. dat het volk van de Verenigde Staten aan het einde van de oorlog hoge waai-dering koester de voor volk. leger en leiders van de Sovjet-Unie, doch dat de Sovjet- Russische regering sindsdien alles had gedaan om de wrevel van het Amerikaanse volk op te wekken. En nu het Amerikaanse volk aldus eenmaal in het harnas is gejaagd, wordt het er van beschuldigd déze nublieke wrevel te hebben aange stookt. Marshall voegde er evenwel aan toe, dat hij niet pessimistisch was over de door de V. N.'tijdens de huidige Algemene Vergadering ge maakte voortgang. „Verachtelijke propaganda" Marshall legde er de nadruk op, dat er waarborgen gesteld moeten worden, dat de economische kracht van Duitsland door een toekomstige Duitse regering niet gebruikt zal worden als een wapen voor het be vorderen van exclusieve Duitse po litieke doeleinden. In het bijzonder mogen de steenkool- en staalreser- ves van het Ruhrgebied niet worden overgelaten aan de exclusieve con trole van' enige toekomstige Duitse regering; die reserves moeten aange wend worden ten bate van de Euro pese gemeenschap als een geheel. Marshall beschuldigde de Sovjet- Russische gedelegeerden er van, in de Algemene Vergadering van de V. N een „meest verachtelijke propa ganda" te voeren. Hij zeide, zich van dergelijke practijken te willen onthouden, ongeacht eventuele pro vocatie, en zich alleen te willen con centreren op het vinden van een aannemelijke basis voor een over eenkomst ter beëindiging van de huidige tragische impasse. Verder betoogde hij, dat er zonder een op leving van de Duitse productie geen opleving van de Europese economie De Franse minister van binnenland se zaken, 'Depreux, heeft de Nationa le Vergadering gisteravond gevraagd de parlementaire onschendbaarheid van de communistische afgevaardigde Jean Christofol en het communisti sche lid van de Raad der Republiek Leon David op te heffen. Beiden wor den er van beschuldigd betrokken te zijn geweest bij de ordeverstoringen te Marseille. Het verzoek van Depreux werd met boze kreten van dé zijde der communisten begroet, maar met een luid,gejuich van de rest der Kamer. Toen Depreux verklaarde, dat er zich een aantal buitenlanders onder de demonstranten te Marseille hadden bevonden en dat Frankrijk niet kon toelaten, dat buitenlanders de orde in het land komen verstoren, riep de communisten: „En het leger van An ders dan?" (Dat is het Poolse leger van generaal Anders, dat tijdens de oorlog aan de zijde der geallieerden heeft gevochten. Velen er van wei gerden later naar Polen terug te ke ren). De communistische afgevaar digde André Marty, leidende persoon lijkheid aan republikeinse zijde tij dens de Spaanse burgeroorlog, riep uit: „Er lopen gewapende mannen van Anders in Parijs rond, maar de regering doet niets, omdat zij fascis ten zijn." Op dit ogenblik ontstond er een tumuult en de rede van de mi nister ging gedurende verscheidene minuten in het lawaai op. Er weerklonk wedierom een applaus van de zijde van rechts en het cen trum en een afkeurend geroep van de zijde der communisten, toen De preux zei, dat de gebeurtenissen te Marseille zeer ernstig zijn en de re gering haar plicht tegenover alle op standige elementen zal vervullen. Ook eerder tijdens de vergadering waren er boze woorden gewisseld tus sen communistische afgevaardigden en ministers. De vergadering bleef stormachtig en men bleef elkaar tot het eind bittere verwijten toevoegen. Een besluit is nog niet genomen. DE STAKINGSELLENDE IN FRANKRIJK. Zoals bekend zijn de stakingen, die in Noord- en Zuid-Frankrijk om zich heen grijpen, ook naar Parijs over geslagen. Er zijn tekenen, die er op wijzen, dat zij in vele richtingen in kracht zullen winnen, daar de leiders der arbeiders een campagne vceren voor een loonsverhoging van 25 pet. In de vitale mijnen in het Noorden van het land waren gistermiddag on geveer 130.000 mijnwerkers in sta king: De staking begon Maandag avond, toen 'n groep van 30.000 mijn werkers het werk neerlegde. Er is ook geen verbetering ingetreden in de stakingstoestand in Marseilles, waar minstens drie kwart van de werkende bevolking sedert het begin van de yorige week staakt. De arbei ders der Citroen- en Hotchkissfabrie- ken hebben zich bij de stakenden van de Renault-, Penhard- en Simcafa- brieken gevoegd. De Franse auto-in dustrie is hierdoor bijna geheel stil gelegd. Het communistische blad „Ce Soir" voorspelde gisteren, dat bin nen 48 uur alle arbeiders in de me taalindustrie het werk zullen neer- K. L. M. DAGELIJKS NAAR BATAVIA. Thans wordt gesneld dat de K. L. M. met ingang van Zaterdag a.s. voor taan dagelijks van Amsterdam naar Batavia en omgekeerd gaat vliegen. Driemaal per week zal do dienst met Constellations worden gevlogen voor het overige met Skymasters. Bij het vliegveld van New-Castle, in de nabijheid van de.stad Wilming ton in de Amerikaanse staat Dela ware is een Constellation van de Transworld Airways bij een proef vlucht verongelukt. De vijf inzitten den kwamen om het leven. DE STATUS VAN JERUZALEM. Volgens het verdelingsplan voor Palestina zal Jeruzalem een interna tionale zóne worden. De gouverneur zal worden gekozen op grond, van speciale kwaliteiten, zonder aanzien van nationaliteit, doch hij zal geen Palestijns burger mogen zijn. Hij zal een speciale politiemacht vormen, te vecruteren buiten Palestina. Jeruza lem zal gedemilitariseerd worden.' OPLEVING STRIJD IN VIETNAM. Het Vietnamese militaire commu niqué meldt, dat tweehonderd Fran se soldaten gisteren tijdens een op leving van de Vietnamese militaire activiteit zijn gedood. De Vietnamese strijdkrachten deden een aanval op de haven van Hoinan. Truman nam teveel hooi op zijn vork De vlotte afwikkeling van het Europese herstelprogram wordt be dreigd, doordat 'een aanzienlijk aan tal democraten zich aansluiten bij de republikeinen tegen het anti-infla tieprogram van president Truman. De radicale en onverwachte voor stellen, die Truman Maandag ta.v. prijsbeheersing en rantsoenering uit eengezet heeft, schijnen het zwaarte punt in de huidige speciale zitting van het Congres van de buitenlandse aangelegenheden naar de binnenland se verlegd te hebben. Het schijnt, dat Truman opnieuw voedsel gegeven heeft aan de bewe ringen, dat de ontzaglijke Ameri kaanse export in verband met het hulpprogram zo niet de voornaamste, dan toch een van de oorzaken zou zijn van de inflatie. Ervaren waarnemers bij het Ame rikaanse Congres verklaarden, dat het Congres Truman op vele punten van zijn program voor het bestrij den van inflatie zou steunen, doch zij waren van mening, dat de leden van het Congres niet te vinden zouden zijn voor prijscontrole en rantsoene ring. De voorzitter van de commissie voor buitenlandse zaken van het Huis van Afgevaardigden, Eaton, was van mening, dat het te berde brengen van de „veelomstreden prijscontrole" waarschijnlijk een belemmering zou worden voor het wetsontwerp tot hulp aan het buitenland. TWEEDE KAMER CONFLICT IN DE BLOEMEN HANDEL Er dreigt aldus het A.N.P. een conflict in de bloemenhandel. Aanvankelijk bestond er een rege ling, dat aan omzetbelasting door de kwekers en door de handel elk 3 pet, betaald wordt. De kwekers wil den hun aandeel verlagen tot 1 pet.'Hiermede heeft dt minister zich echter niet accoord verklaard. Op aandrang van enkele grote kwekers hebben de veilingbesturen thans besloten 1 y« pet. op de kopers in rekening te brengen. In verband hiermee zijn de laatste weken verscheidene pro testvergaderingen gehouden. De bloemenhandel (grossiers, winke liers en straathandel) heeft nu be sloten met ingang van 1 December a.s. niet meer op de veilingen te ko pen. DE EXPORT VAN BLOEMBOLLEN Het Centraal Bureau voor de Sta tistiek maakt bekend, dat in Septem ber 1947 aan bloembollen werden uitgevoerd .16.836.368 kg. met een waarde van 33.209.891.Vanaf 1 Jan. tot en met 30 Sept. 1947 be droeg de uitvoer 23.354.977 kg, met. een waarde van 47.668.982. DE BLOEMBOLLEN-SANERING. De afdeling Beverwijk van de Alg. Ver. Bloembollencultuur besloot tol aanvaarding van een ingediend, ver zoek aan het hoofdbestuur, waarbij verzocht wordt, dat dit er op zal aan dringen bij de regering om de sane de veilingservice rmgsmaatregelen per 1 Januari 1948 op te heffen, terwijl bovendien veel te hoge areaalheffing dient te verdwijnen. Op de komende Decem- bervergadering van de Alg. Vereni ging, wil men deze motie in stemming brengen en vermoedelijk nog wel iets meer aan de orde stellen, naar het bestuur van de afd- Beverwijk mede deelde. Gistermiddag hebben nog enkple leden aan het algemeen debat deel genomen. De minister-president, de hèer Beel, merkte op, dat een deel der op merkingen zich niet richtte tot de regering, een ander deel tot de mi nister van financiën. Hij volstond met de beantwoording van enkele opmer kingen. De regering zal zich door het fèit, dat sommigen zich van de onderhan delingen distanciëren, er niet van la- ten afhouden met de verbetering der j avond weer eens ontvreemd. Heel Nederland draagt zijn steentje bij. In het gebouwtje op de Dam waar de certificaten worden verkocht voor het Nationale Monument door boerinnen uit alle provincies zijn deze week de Friezinnen aan de beurt en deze weren zich bizonder en maken zeer goede zaken. In de wagen lag het lijk van een vermoorde /GISTERAVOND is op de Rijksweg onder Sassenheim, nabij de Kaag, een auto over de kop geslagen. De twee passagiers lieten de wagen in de steek en reden met een andere auto door naar Amsterdam. In de ver ongelukte wagen bleek zich het lijk te bevinden van een door een revol- -erschot vermoorde taxi-chauffeur, de 62-jarige A. G. Clobus uit Rotter dam. Het lijk is naar het St. Bernar dus-huis te Sassenheim overgebracht Voor de beide daders van de aan slag betekende de diefstal van de lan taarns een onvoorziene handicap bij de ten uitvoerlegging van hun plan nen, welke die dan ook geweest mo gen zijn. Hun wagen slipte naar het linker gedeelte van de weg, sloeg over {le kop, maar kwam weer op de wielen op het zachte gedeelte tussen de twee wegen in terecht, echter nu met de neus in de richting Den Haag. Df1 wagen was onklaar geraakt, zodat zij deze, met het stoffelijk overschot van de taxichauffeur er in, in de steek lieten en naar Amsterdam lift ten. Naar het motief van deze aanslag kan men voorlop'ig slechts gissen. Een der veronderstellingen is, dat roof de aanleiding is geweest. Daders zijn verdwenen Uit de voorlopige door de Rijkspoli tie te Sassenheim in samenwerking met de burgemeester opgestelde re constructie van de aanslag blijkt, dat er waarschijnlijk twee daders zijn ge weest. Gisteravond omstreeks 9 uur vroe gen twee nog onbekende, er ietwat verfomfaaid uitziende, jonge mannen bij het viaduct nabij Sassenheim op de weg Den HaagAmsterdam een passerend automobilist of hij hun een lift wilde geven tot Amsterdam. Onderweg deden zij hem een ver- ard verhaal, waaruit bleek, dat zij zelf met een wagen op weg waren geweest naar de hoofdstad, maar ter hoogte van het viaduct, waar het wegdek is opgebroken en afgezet, met hun wagen tweemaal over de kop waren gevlogen, doordat zij de omlegging niet tijdig hadden be merkt. De gastvrije automobilist zette zijn lifters later af, maar keerde terug naar Sassenhé?m, omdat hij het ver haal niet geheel vertrouwde. Zijn wantrouwen bleek toen ge rechtvaardigd te zijn, want in de in derdaad over de kop geslagen Che vrolet 1946 had de Rijkspolitie te Sassenheim intussen het lijk aange troffen van de taxi-chauffeur. Men gelooft nu, dat de ongeluk kige chauffeur reeds van het leven was beroofd nog voor de auto bij het viaduct verongelukte. Waar schijnlijk heeft een der daders de wagen bestuurd. Dat hij in zijn agita tie de omlegging bij de opgebroken weg niet tijdig in het oog kreeg, be hoeft geen verwondering te wekken, want de noodverlichting, die beves tigd was aan de afzetting, was gister salarissen van de leraren voort te gaan. De leraren dienen echter te be- dienken, dat het plafond niet door-1 broken mag worden. In verband met de Grondwetsher ziening merkt hij op, dat sommige onderwerpen zich voor voorstudie le nen, Overwogen zal nader worden, wat ter zake is in het midden ge bracht. Het resultaat van deze over weging wordt aan de Kamer zo spoe dig mogelijk medegedeeld. De ontwikkeling der gebeurtenissen in Indonesië geeft geen aanleiding tot nieuwe verklaringen. De minister president kan niet toegeven, dat de politionele actie niet doeltreffend zou zijn geweest, al moet ze dan niet vol komen geslaagd geacht worden. De actie moet gezien worden in het licht der doelstelling van de regering en die is bereikt. Als er ministers naar Indië gaan zal daarvan mededeling worden gedaan. Thans is er geen sprake van. De minister-president betoogt ver der, dat de regering op het standpunt staat, dat zij moet vasthouden aan het huidige loonniveau. 'Het denkbeeld van de heer Romme, om met de kinderbijslag voor zelf standigen in verband te brengen de opbrengst der omzetbelasting, zal spr. in het kabinet ter sprake brengen. De minister van financiën, de heer Lieftinck zet uiteen, dat bij de rege ring wel degelijk een streven aanwe zig is de uitgaven omlaag te brengen, De omvang der geldcirculatie is be slist niet verontrustend. De belasting opbrengst loop op. De deviezen-posi tie is precair. Spr. verklaart, dat de financiële toestand van ons land zich aan het verbeteren is. De minister verwacht dat de hulp op grond van het plan-Marshall tij- Behalve de taxi zijn dan ook an dere automobilisten gisteravond ir moeilijkheden geraakt, doordat zij de afzetting niet tijdig opmerkten. Ver scheidene van hen glipten door het harde remmen rechts van de dubbe le weg de berm af, anderen reden tegen de onverlichte afzetting op. behandeling van de hoofdstukken van de rijksbegroting .Bij het hoofd stuk Nationale Schuld verdedigde prof. Lieftinck, na opmerkingen van de heer Teulings (K.V.P.), de politiek van „goedkoop geld". In de avondvergadering is met Buitenlandse Zaken een begin ge maakt. Zowel de heer Serrarens (K.V.P.) s o.m. dr. Bruins Slot (A.R.) en de heer Schmal (C.H.- verweten de mi nister dat verscheidene handelingen of nalatigheden in de oorlogsjaren, die men aan leden van ons diploma tieke corj)s verwijt, al te zeer met de mantel'der liefde worden bedekt, Het blijft bij geheime rapporten inplaats van cb verschaffing van opening van zaken, waarop het par lement recht heeft. Een gezant, die zich misdragen heeft, moet uit het corps verwijdcd worden en niet slechts „gestraft" ,met verplaatsing naar een minder belangrijke post, zo gaf de heer Serrarens te kennen. Verder ter sprake gebrachte onder werpen waren natuurlijk het Duitse probleem, het door verschiller.ed af gevaardigden gecritiseerde veto recht dat de grote mogendheden in de Veiligheidsraad bezitten, het op treden van het Russische blok enz. Ook mr. Van der Goes van Naters (Arb.) gewaagde van de ernstige blaam, die er, al of niet terecht, rust PERSSPIEGEL AALBERSE. Herinnerend aan het feit, dat prof. mr. P. J. M. Aalberse gisteren 50 jaar geleden aan die Leidse Universiteit promoveerde, schrijft de Maasbode. „Toen Aalberse promoveerde was hij reeds candidaat in de letteren (ge schiedenis). Hij heeft steeds een dankbaar aandenken bewaard aan zijn groten leermeester prof. Robert Fruin, die, zoals hij eens aan Aalber se verklaarde, indien hij katholiek ware geweest, zeker Jesuiet zou zijn geworden. „U lacht daarom, aldus de hoogleraar tot Aalberse, maar ik ge loof het zeker. Ik zou dat heerlijk hebben gevonden zo onder leiding te staan van mannen, die ik tenvolle vertrouwde en dan in nederige ge hoorzaamheid tc doen het werk, dat mij werdi opgelegd in het vaste ver trouwen, dat O. L. Heer mij daar la ter wel voor lonen zou". De hoog leraar zag echter voor een katholiek geen toekomst in historische of archi valische richting. Aalberse's proefschrift over de on eerlijke concurrentie trok zeer de aandacht. In de pers werd hulde ge bracht aan de „behagelijken vorm" van dat geschrift en aan de studie zin van de schrijver. Daarenboven ook aan het actuele van het onder werp. De schrijver, al'dius werd ge constateerd, zoekt ijverig naar het nieuwe en betere, maar laat het oude en goede niet nodeloos los. Men vond dit iets zeldzaams bij een „vooruit strevend jongere". Aalberse, zo werd getuigd, paarde het vuur der jeugd aan de bezonkenheid van de rijperen leeftijd. Wij geloven, dat de gouden gepro moveerde steeds blijft tonen te zijn „een vooruitstrevend jongere". Oud geworden bleef hij nog steeds jong." Professor Aalberse heeft gisteren van vele zijden gelukwensen in ont vangst genomen. De senaat van de Leidse universiteit zon de de minis ter van Staat een gouden bul. op verschillende van onze buiten- Öig en in voldoende mate zal komen. landse vertegenwoordigers wegens Hierna ging de Kamer over tot de hun gedragingenin de oorlogsjaren. Uit de verklaringen van de automo 1 bilist, die de twee daders van de aan een lift gaf naar Amsterdam, heeft de rijkspolitic te Sassenheim het volgende signalement getrokken: De eerste is een jongeman vah naar schatting 18 a 19 jaar oud en 1.75 M. lang, sjofel gekleed in een colbert- costuum, zonder hoed en waarschijn lijk een donkerblauwe regenjas. De tweede is een beter geklede man van ongeveer 24 jaren oud, zeer slank postuur, klein snorretje, bruin costuum. Bij de bij het viaduct achtergeble ven taxi heeft de politie een hoed aangetroffen, die vermoedelijk aan de jongste dader toebehoort en waar in de initialen W. B. zijn bevestigd. Naar de automobilist voorts ver klaarde, heeft hij de beide mannen gisteravond omstreeks 21.15 uur op het Rembrandtplein te Amsterdam afgezet. De vermoorde chauffeur. De 62-jarige taxi-chauffeur A. G. Clobus, die het slachtoffer van de aanslag is geworden, was in dienst bij de autogarage „Ons Belang" te Rot terdam en woonde in de Boergoense- straat. Hij was voor de tweede maal gehuwd. Hij laat twee kinderen na uit zijn eerste huwelijk. Om kwart over zes gisteravond stond hij met zijn taxi bij het D.P - station in Rotterdam. Voor het laatst heeft men hem daar gezien, toen 3 heren in zijn wagen stapten en hij wegreed. Zuid-Holland heeft sluitende begroting! Ged. Staten van Zuid-Holland heb ben bij de Prov. Staten van dit ge west de begroting voor 1948 inge diend. De begroting sluit zonder na delig saldo, hetgeen echter slechts mogelijk was door rekening te hou den met de voorstellen van de com missie-Oud, hoewel deze nog niet tot wet zijn verheven. Door het maxi mum-aantal opcenten te heffen, me nen Ged:. Staten op de volle Rijks uitkering aanspraak te mogen ma ken. Ged. Staten kunnen zich overigens niet met de voorstellen van de com missie-Oud met betrekking tot de provinciale financiën verenigen. Zij maken ernstig bezwaar tegen de vel deling der Rijksuitkering over de verschillende provincies, die volgens het college niet moet geschieden vol gens de oppervlakte der provinciën Deze verdeling is n.l. voor de dichtst bevolkte provinciën zeer bezwaarlijk. EM. PASTOOR W. BORSBOOM t In de ouderdom van 75 jaar is in huize „St. Bavo" te Heemstede, over leden de Zeereerw. Heer W. J. J. A. Borsboom, em. pastoor van Noorden. Na zijn priesterwijding op 15 Augus tus 1900 is hij kapelaan geweest in Hoek van Holland, Heiloo, Nieuw koop, Zoeterwoude, Halfweg en Uit geest. In 1916 werd hij pastoor te •Rhoon, welke standplaats hij latei- verwisselde met Noorden, In Januari 1939 verkreeg hij zijn emeriaat. „Maasbode". DE EREPROMOTIE VAN MGR. DR. H. A. POELS. Naar wij vernemen zal de minis ter van onderwijs, kunsten en we tenschappen, dr. Jos. J. Gielen Za terdag a.s tegenwoordig zijn bij de erepromotie van mgr. dr. H. A. Poels, ter gelegenheid van de vie ring van het vierde lustrum der Ka tholieke Economische Plogeschool te Tilburg. Mgr. W. Mutsaerts, bis- schöp van 's Hertogenbosch en de bisschoppen coadjutoren mgr. Jo- sephen Baeten en mgr. dr. J. M. J. Hanssen zullen de plechtigheid even eens bijwonen. VERLAGING ABONNEMENTS PRIJS BIJ DE NEDERL. SPOORWEGEN. Ten einde mede te werken aan het streven der regering om tot zo laag mogelijke nrijzen te geraken, heb ben de Nederlandse Spoorwegen thans besloten, de prijzen van alle abonnementskaarten met ingang van 1 Jan. 1948 te verlagen met ongeveer 15 pet. Het betreft hier dus de alge mene abonnementskaarten, de maandtrajectkaarten. de weektraject kaarten, dc weekkaarten en de ieuedkaarten. Voor talrijke personen betekent deze verlaging een belang rijke besparing op de uitgaven, als gevolg van de afronding der eind bedragen zullen de verlagingsper centen een weinig kunnen verschil len van 15 pet. Dc definitieve bedra gen zullen zo spoedig mogelijk wor den gepubliceerd. PRIJSVER*.AG*NG INTERLOCALS BRIEFKAARTEN. Het porto voor briefkaarten voor interlocaal verkeer zal worden ver laagd van 7 y cent tot 6 cent. Men verwacht, dat deze verlaging per 1 Jan. a s. van kracht zal worden. „NIEUW AMSTERDAM" KRIJGT NIEUWE MEESTER. Het vlaggeschip van de Hollandse koopvaardijvloot, de „Nieuw Am sterdam", is gisteren van zijn eerste na-oorlogse reis naar New. York in Rotterdam teruggekeerd, onder com mando van kapitein A. Dekema, die zijn laatste reis maakte. Als de „Nieuw Amsterdam" 25 November a.s. haar tweede reis na dc vernieu wing zal aanvaarden, zal de heer S. Vlietstra de gezagvoerder zijn. „VOLENDAM" VAART DOOR. Het Nederlandse troepentransport schip ,,Volendam", dat Maandag in aanvaring is gekomen met een spoorbrug over bet Sucz-kanaal, heeft heden zijn reis voortgezet. Bij het ongeval zijn geen persoonlijke ongelukken gebeurd, en de schade, opgelopen aan het dek en de steven, is licht. £en koAAettje... „Tijd" is een wonderlijk iets, traag, als we hem „om" wensen, uiterst snel, als we hem behoeven.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1