3)e Ceicbe, Sou/zoid Van Zeeland vervangen in de Comm. van goede diensten Truman's voorstellen verrassen het Congres DINSDAG 18 NOVEMBER 1947 Bureaux Papengracht 32. Giro 103003. Telef. Administratie, Advertenties 20826. Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 20935. Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen „DE BURCHT9' KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 38e JAARGANG No. 11242 Abonnementsprijs 0.30 per week, 1.30 per maand, ƒ3.90 per kwartaal. Franco per post 4.65. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belan|rijke korting. Telefoontjes: 30 woorden 1.50. V Een antwoord van ds Vossers IN het Leids Hervormd Kerkblad geeft ds. D. J. Vossers een toe lichting bij de rede, die hij op 31 Oc tober in de Pieterskerk heeft gehou den ter herdenking van de „Kerk hervorming", om zich te verweren tegen wat de „Leidse Courant" van 3 Nov. heeft geschreven naar aan leiding van een verslag van bedoel de rede in het „Leidsch Dagblad". Ds. Vossers erkent, dat hij gro tendeels" gezegd, heeft, wat in het verslag vermeld staat, „al geeft", zo schrijft hij, „het verslag tóch een eenzijdige indrnk van mijn preek, ge tuige reeds het opschrift: „Ds. D. J. Vossers waarschuwt voor de macht en leer der R. K. Keidc"." En nu moeten wij, na lezing van wat Ds. Vossers zelf in het .Her vormd Weekblad" schrijft, tot onze spijt constateren, dat hij werkelijk heeft gezegd wat wij in zijn rede imeenden te moeten kwalificeren en veroordelen als objectief onwaar en lasterlijk. Wij willen ook om aan een verlangen van ds. Vossers te vol doen onmiddellijke benadrukken: objectief onwaar, en lasterlijk, want wij sluiten uit, dat een man als dominé Vossers, willens en wetens, zou verkondigen en propa geren onwaarheid, v/elRe vopr an deren de katholieken diffame rend is, 'hen treffend in hun -goede naam, grievend en beledigend. Of is ds. Vossers het niet met ons 1 -eens, dat men een Christen niet méér beledigen kan, dan dat men hem van niets minder beschuldigt, dan vanafgoderij? En dat heeft ds. Vossers voor zijn gehoor in de Pieterskerk gedaan, zoals hij zélf ten slotte erkent! Ds. Vossers schrijft wel; „De Leid se Courant beschuldigt mij er van, dat ik de laster verspreid heb, dat aan Maria goddelijke eer zou zijn toegebracht. Ik heb daarover op 31 October geen woord gezegd". Maar even te voren erkent hij zelf, dat hij. letterlijk heeft gezegd: „Als wij lezen, welke afgoderij er op dat congres gepleegd is met het beeld van Fatima" enz. Ds. Vossers zal toch wel niet willen beweren, dat af goderij rondom een beeltenis van Maria minder erg zou zijn, dan- een afgodische verering van de Moeder Gods zelf? Hoewel ds. Vossers in de Pieters kerk niet gezegd heeft, zoals hij schrijft, dat de katholieken aan Maria goddelijke eer bewijzen, gaat hij nu tóch in het „Hervormd Kerk blad" de katholieken verwijten, dat zij aan Maria titels geven, welke in strijd zijn met het Christelijk Geloof, dat Jezus, en Hij alléén, onze Zalig maker is. Die titels bedoelen niets anders, dan een erkenning van de verheven v/aardigheid der Moeder Gods, die door God is uitverkoren als een vrijwillig instrumentin het Godde lijk werk der Verlossing en in de Goddelijke uitdeling der Genade. Als men die door ds. Vossers geme moreerde titels zonder vooroordeel overweegt, dan zal men er niet toe komen, om daaruit te concluderen, dat de katholieken een schepsel, hoe verheven ook, zouden vereenzelvigen met de Goddelijke Schepper En moeten wij nu weer eens her halen, dat de katholieken natuurlijk niet vereren een beeld als zodanig, nl. als een stuk materie, maar door het beeld degene, die het voorstelt zoals ook in het maatschappelijk leven vaak geschiedt met de beel tenis van een vereerd en geliefd persoon. En om bijzondere redenen om bijzondere omstandigheden kan een bepaalde beeltenis voor iemand ook zeer bijzondere waarde hebben. Wij zouden te uitvoerig worden als wij hierop nader zouden ingaan. Doch het moge voldoende zijn, om ds. Vossers te overtuigen, dat wij zijn beschuldiging van afgoderij, ook na zijn verweer, moeten blijven be oordelen, zoals wij dat hebben ge daan in ons nummer van 3 Nov. jl. Wij hebben ook gereageerd in ons nummer van 3 Nov. op de volgende passage uit ds. Vossers rede: „De Vrede met God moet ons meer waard zijn, dan alle schatten der aarde. Deze vrede kent de Katholiek Kerk niet." En ds Vossers komt nu met eene uitspraak van het Concilie van Trente over de „Rechtvaardi ging". Onze geachte opponent zal begrijpen, dat het dagblad niet de geëigende plaats is voor een contro- vers over dit onderwerp Maar gaar ne willen wij trachten hem antwoord te geven op zijn concrete vraag, wat het Concilie van Trente, bedoelt met de door hem geciteerde uitspraak Het Concilie van Trente bedoelt, dat een katholiek tijdens zijn leven niet de „geloofszekerheid" kan hebben van de eeuwige zaligheid, omdat hij niet de zekerheid heeft bij zijn dood te zijn in staat van genade, in vriendschap met God. De Katholiek, die goed .leeft, zal dus streven naar het bereiken van zijn eeuwig doel in vrees, maar: in die vrees, waarvan de Psalmist jubelt, dat zij, die de Heer vrezen, op Hem hopen; in een vertrouwensvolle vrees, die de mens blijheid des geestes schenkt. Het is ons niet aangenaam geweest, deze polemiek te voeren om het feit, dat zij gevoerd móest worden. Ds. Vossers besluit zijn artikel in het „Hervormd Kerkblad": „Wanneer het ooit nog eens komt tot een eerlijk gesprek tussen Pro testanten en Rooms-Katholieken over de gehele linie, wat ik hartelijk DAUL VAN ZEELAND, de Belgische vertegenwoordiger in de Com missie voor goede diensten in Ned.-Indië, zal, volgens United Press. Zondag a.s. per vliegtuig naar België terugkeren. Een plaatsvervanger voor Van Zeeland is reeds op weg naar Batavia. Van officiële zijde werd medegedeeld, dat de terugkeer van Van Zeeland in verband staat, met de binnenlandse politieke ontwikkeling in België. Het is niet. onmogelijk, dat het vertrek van Van Zeeland lot gevolg heeft, dat de poging tot op lossing van het conflict in Indië vertraagd wórdt. de sprekers, .dat aan beide zijden man nen van ervaring herhaaldelijk ge zegd hebben, dat in het belang van een goede en vérstrekkende overeen komst, al het mogelijke gedaan moest worden om de atmosfeer te verbete ren en de rust en de kalmte te her stellen. De commissie van goede diensten kan alleen van nut zijn, wanneer op haar oproepen acht ge slagen wordt. „Het is onze plicht u allen te vertellen naar onze raad te luisteren. Wanneer u dat doet, wat wij hopen, dan zal er onmiddellijk een einde komen aan het doden en aan de vernieling". Toespraken van de Commissie Van Zeeland en Kirby, de Austra lische vertegenwoordiger in decom missie, hebben gisteren via radi^ Ba tavia en radio Djokja een eensluiden de toespraak gehouden ten einde „alle inwoners van Indonesië op de hoog te te stellen van de taak en het doel der technische commissiea van repu blikeinen en Nederlanders, die op het ogenblik besprekingen voeren over het ten uitvoer leggen van de order „Staakt het vuren". De eerste stap, aldus de beide ra diosprekers, was de uiteenzetting van de standpunten van de commissies, hetgeen zou kunnen leiden tot een ontmoeting van afgevaardigden van de beide partijen. „Het is van het grootste belang, dat zij bij elkaar ko men, ten einde het eens te worden over een overeenkomst, die op een waarachtige en afdoende manier een einde zou maken aan het doden, aan alle handelingen voortkomend uit haat, aan vernieling en dood in iede re vorm en op iedere plaats in Indo nesië," aldus de sprekers. Terwijl zij weigerden „enigerlei houding van de partijen te interprete ren of er op vooruit te lopen", zeiden PIERRE DE GAULLE BURGEMEESTER VAN PARIJS Pierre de Gaulle, de broer van ge neraal Charles de Gaulle, die leider is van de R.P.F., is naar officieel wordt meegedeeld, tot burgemeester van Parijs gekozen. Zeer heftige tonelen hadden plaats, toen na de verkiezing het commu nistische j-aadslid Raymond Bossu het aftreden van de nieuwe burgemeester verlangde en de leden van de Ras- semiblement du Peuple Francais „Vichy-isten en collaborateurs" noemde. De leden van de R.P.F. antwoord den mèt kreten als „Ga naar Moskou terug". Beide partijen schreeuwden en sloegen op hun lessenaar, zodat de voorzitter 'tevergeefs de bel liet weerklinken. Pas na een kwartier kerde de rust weer. De 25 commu nistische raadsleden verlieten daar na als één man de zaal. OOK EEN KOMINFORM. VOOR AZIë. Uit betrouwbare bron wordt verno men, dat op 20 December te Charbin (Mandsjoerije) een conferentie van communistische partijen zal worden gehouden om te komen tot de oprich ting van een communistisch informa tiebureau voor Azië. De conferentie zal worden bijge woond door afgevaardigden uit Chi na, Mongolië, Korea, Indonesië, In dia, de Maleise Statenbond en An- nam. Export van bollen in gevaar Aangezien het entomologisch bu reau van het Amerikaanse departe ment van Landbouw reductie en zelfs verbod van de invoer van gekweekte planten overweegt, wanneer dat noodzakelijk wordt geoordeeld om het binnendringen van plantenziekten te voorkomen, heeft Nederland 2 vooraanstaande deskundigen naar Amerika gezonden, die- vandaag in het Amerikaanse ministerie van Landbouw verklaringen hebben afge legd over het zeer hoge peil van dc controle op plantenziekten, dat in Ne derland is bereikt. Een en ander is vooral van belang met betrekking tot onze bloembollenexport, die voor Ne derland een van de grootste uitvoer - posten naar de Verenigde Staten is. In 1946 werd voor acht mitlioen dol lar aan Amerika verkocht. Ook de heer H. R. G. Dekens zal. als verte genwoordiger van de Nederlandse plantenexportvereniging, tezamen met gevolmachtigden van Nederland se bloembollenkwekers, getuigenis af leggen over de controle op planten ziekten. hoop, dan zal het ook over deze ge schilpunten gaan". Wij hopen dat óók van harte. Maar zo'n „eerlijk gesprek" behoeft o. i. niet noodzakelijk over de „gehele linie" te geschieden. En mogen wij belangstellenden aanbevelen zulk gedrukt eerlijk „gesprek" van Ge rard Brom? (Gerard Brom; „Gesprek over de eenheid van de Kerk, „Urbi et Orbi", Amsterdam). Wij wezen in ons artikel van Nov. op „de grote, essentiëele, we zenlijke verschillen, die er helaas be staan tussen katholieken en protes' tanten". Deze verschillen zijn e: Maar er zijn óók verschillen welke essentiël schijnen, doch het eigenlijk niet zijn, en welke bij een „eerlijk gesprek" gevoerd op de basis van gemeenschappelijke beginselen, zou den kunnen vervallen of terugge bracht tot verschillen in accentue ring. Rusland en Amerika zijn het eens over Palestina Rusland en Amerkia zijn het vol ledig eens geworden over het plan voor de verdeling van Palestina. Op 1 Augustus 1948 moeten de Engelse troepen het land hebben verlaten. Twee maanden, nadat de laatste Engelse soldaat uit het Heilige Land zal zijn vertrokken, zullen de Joodse 1 en de Arabische staat onafhankelijk worden. DE GUERILLA IN GRIEKENLAND De Griekse pl.v. minister-president Tsaldaris heeft medegedeeld, dat er een gezamelijke Grieks-Amerikaanse staf gevormd is ter bestrijding van de guerilla-operaties. HUWELIJKSGESCHENK VAN HET PRINSELIJK PAAR. Het huwelijksgeschenk van prinses regentes Juliana en prins Bernhard aan prinses Elisabeth van Engeland en luit. Philip Mountbatten bestaat uit vier bijzettafeltjes van palisander- hout. Men kan deze tafeltjes onder elkaar schuiven, zodat zij weinig plaats innemen. 34.713 TON STEENKOOL PER DAG De productie der Nederlandse steenkolenmijnen. In de week van 3 t.m. 8 November 1947 werden uit de Nederlandse Steenkolenmijnen in totaal 208.277 ton kolen naar boven gehaald tegen 172.359 ton in de' voorafgaande week. Dit betekent een gemiddelde produc tie per dag van 34.713 ton (vorige week 34.472 ton). 'VI/zu^'en voor eeuwig de kans verliezen om een wereld te scheppen waarin vrije volkeren in vrede kunnen leven, tenzij het Congres snel zijn goedkeuring hecht aan de tussentijdse hulp voor Europa". M*et deze woorden begon President Truman zijn boodschap aan het Congres over hulp aan Europa en maatregelen ter bestrijding van inflatie in de Ver enigde Staten. en prijsbeheersing aan de regering zou tegenwerken. Deskundigen waren het erover eens, dat deze maatregelen niet eer der dan over zes maanden in werking zouden kunnen treden. De voorzitter der commissie voor buitenlandse zaken van het Huis van Afgevaardigden, Charles Eaton, zei- de, dat het voorstel voor de prijscon trole de aandacht zal afleiden van de tussentijdse hulp aan Europa, waar voor het Congres eigenlijk vervroegd samengekomen was, en dat de wet voor de interim-hulp waarschijnlijk vertraagd zou worden. Ook rantsoenering voorgesteld Met klem steunde hij Marshalls verzoek om 597 millioen dollar ter beschikking te stellen om Frankrijk, Oostenrijk en Italië op de been te houden. „Indien een deel van West- Europa deze winter ineenstort, om dat wij het verschil tussen middelen en behoeften niet overbruggen, be staat er geen kans op economisch her stel." Zijn voorstellen om de inflatie te gen te gaan, houden o.a. in: Controle op de prijzen van belang rijke artikelen. Rantsoenering van producten, waaraan een tekort bestaat. Truman zeide, dat Amerika zich door critiek van bepaalde landen er niet van af kan laten houden om op vriendschappelijke wijze samen te werken met andere landen, „welke evenals wij, de vrijheid lief hebben en de vrede en stabiliteit van de we reld trachten te bevorderen". Hij be treurde de geschillen die zijn gerezen en de zo luide uitgesproken critiek. Weinig enthousiasme. Toen de president was uitgespro ken bleef applaus vrijwel geheel ach terwege. Men vat dit op als een te ken dat zijn voorstellen ter voorko ming van inflatie als een verrassing kwamen. Alleen toen de president zijn op merking aan het adres der Sowjet- Unie maakte, was er iets van een goedkeurend gemompel merkbaar. Overigens zaten de mannen van het Congres stil en oplettend te luisteren. De* zaal was overvol en op de tribu nes verdrong men zich. Ervaren waarnemers menen, dat het Congres Truman op vele punten zoals de instelling van controle op de toewijzingen, de uitbreiding van de controle op de export en dergelij ke zal steunen, doch dat het in ieder geval voorlopig het verlenen van volmachten voor rantsoenering H.K.H. Prinses Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard zijn in Engeland aan gekomen ten einde het huwelijk tus sen Prinses Elisatbeth en Lt, Philip Mountbatten, bij te wonen. De aankomst van het Prinselijk Paar op het vliegveld Northolt. PRETTIG VOORUITZICHT Het Siamese militaire opperbevel heeft de twintigjarige koning Phoe- miphon Adjulde't van Siam, die te Lausanne studeert, gewaarschuwd, dat er een aanslag op hem zal worden gepleegd. Volgens kolonel Laoeng Katre Songfcram, de plaatsvervangende commandant van het Siamese leger is de aanslag een actie van de samen zweerders tegen de monarchie. De staatsgreep van 9 November heeft de samenzwering grotendeels verijdeld. Zondag zijn er zeven personen ge arresteerd, die worden verdacht van de moord op koning Amanda Ma li idol, de vroegere broer van de koning. Zij hebben verklaard, dat de moord is bedreven door een vroegere mari ne-officier, terwijl zij op wach't had den gestaan. Men heeft aan de politie in het bui tenland verzocht om alle vliegvelden en havens te bewaken om de pleger van de aanslag, die op weg is naar Lausanne te arresteren. VERLAAGDE INVOERTARIEVEN Het secretariaat van de V.N. te Genève heeft vandaag in de hoofd steden van alle deelnemende landen een 1300 bladzijden tellend -document gepubliceerd, dat geheel nieuwe ta rieftabellen voor 23 landen bevat en de veelomvattendste en ingrijpendste overeenkomst in de geschiedenis van de wereldhandel wordt genoemd. De Benelux-landen zullen er dit voordeel bij hebben, dat de import- heffingen op tuinbouwproducten ver minderd worden en faciliteiten ver leend worden voor de export naar Engeland van linnenweefsels en ruw ijzer. Kardinaal Griffin en de Huwelijks plechtigheden te Londen Kardinaal Griffin heeft een uit- bisschop van Canterbury en York. odieirta van Koning George VI van Onder de 23 leden der katholieke de- nodigirtg van Koning George VI van Engeland aanvaard om tegenwoordig te zijn bij de feestelijkheden, die op 18 November ter gelegenheid van het huwelijk van Prinses Elisabeth 's middags in St. James Palace en 's avonds in Buckingham Palace zul len worden gegeven. Op 13 November ontving Koning officieel een Katholieke delegatie, die hem de gelukwensen der Engel se katholieken kwam aanbieden met het huwelijk der prinses. Met dit toe te staan heeft de Koning dus per soonlijk ingegrepen na de van Kath. zijde geuite protesten tegen de ach terstelling der Katholieken en meer speciaal der Katholieke hiërarchie. De delegatie met aan het hoofd Kar dinaal Griffin werd door de Koning ontvangen na de Anglicaanse aarts- De herfststormen razen weer over ons land en de zee is onstuimig. De Noord-Zuid-Hollandse Reddingmij. staat klaar om bij het eerste alarm zich naar het bedreigd schip te bege ven. Iedere dag vaart de reddingboot „Arthur" uit en zoals men ziet op de foto hebben ook zij met zware zee te kampen. Een mooi beroep maar gevaarlijk. Onder de 23 leden der katholieke de legatie bevonden zich, behalve Kar dinaal Gr if fin, de Aartsbisschoppen van Liverpool en Birmingham en de Bisschop van Menevia, (provincie Cardiff); de Hertog van Norfolk, de Earl van Perth, Lord Holden en Lord Pakenhaim, Brits Minister voor Duit se aangelegenheden. Voorts waren er o.m. vier parlementsleden, Admiraal Sir Henry Harwood (namens de Navy), Generaal Festing (namens het Leger) Lord Semphill (namens de R.A.F.) alsmede Dr. Genevieve Rew- castle namens de Nationaal Board of Catholic Woman, die voor enige we ken een verzoekschrift aan de Koning zond, om hem te verzoeken de Katho lieken niet uit te sluiten van de offi ciële aanbieding van gelukwensen. Prof. Aalbersf Vandaag is het 50 jaar geleden, dat prof. mr. P. J. M. Aalberse te Lei den de doctorstitel behaalde. Aalberse het is de naam, die ver bonden zal blijven aan de geschiede nis.1 der sociale wetgeving, aan de ge schiedenis der sociale emancipatie in Nederland. Hij heeft met anderen, o.m. met zijn vriend prof. Aengenent, grond slagen gelegd, waarop nu kan en moet worden verder gebouwd. Prof. Aalberse is dezelfde geble ven... Hij, de evenwichtige, eerlijke, eenvoudige mens is niet veranderd onder, de last van hoge waardighe den. En wat zijn gezondheid betreft: nóg staat hij met zijn belangstellend meeleven midden in het openbare leven! „Volendam" vernielt brug Het 15.500 ton metendie s.s. Volen dam van de Holland-Amerika Lijn, is gisteren in het Suezkanaal tegen een draaibrug opgevaren. Het schip liep even boven de waterlijn schade aan de voorsteven op. Het Oostelijk gedeelte van de ijzeren brug is geheel vernield, zodat zij zal moeten wor den gesloopt. De Volendam vaart onder auspi ciën van de Rotterdamse Lloyd tij delijk op Indonesië. Het schip ver trok 5 November met 2100 militairen uit de Merwe-haven te Rotterdam naar de Oost. Hoewel het, om alle contact «met het door cholera geteis terde Egypte te (mijden, om de Kaap zou koersen, is op het laatste ogenblik toch de route door het Suezkanaal ge nomen. Op 13 November verliet he't schip Port Said. Het ongeluk is toe te schrij ven aan stroom en wind. Reeds meermalen heeft de maatschappij, diie het Suez kanaal exploiteert, de aandacht der Egyptische regering gevestigd op deze brug, die gevaar opleverde voor de scheepvaart. Nu de brug onbruikbaar is, is ook het probleem van het verkeer tussen Palestina en Egypte weer gerezen. Het mag niet uitgesloten worden ge acht, dat men een tunnel onder het kanaal gaat bouwen. SAMENWONEN 2 woningnood doet zich steeds meer kennen als een der grootste no den van deze na-oorlogse tijd. Hij is uitgegroeid tot een slopende ziekte, die voortwoekert in het godsdienstig, zedelijk en maatschappelijk leven van ons volk en duizenden met een onmiddellijke ondergang bedreigt. Daar zijn de oorlogsslachtoffers, de uit hun kleine woning gegroeide gezinnen, de jongelui met huwelijks- plannen, de gerepatrieerden, welke na jarenlange scheiding in de Japan se kampen hunkeren naar het her stel van hun gezinsverband, de ont slagen delinquenten en talloze an deren. Is er dan geen oplossing voor dit probleem? De beantwoording van deze vraag schijnt vrij eenvoudig: Huizen bou wen. Maar wij zouden geen kinderen van onze tijd zijn, indien wij niet ogenblikkelijk begrepen, dat juist hier de onafzienbare reeks moeilijk heden begint. Door het tekort aan arbeidskrachten, materiaal en devie zen zal de woningnood nog jaren voortduren. Met het constateren van dit ramp zalige feit, zijn wij echter geenszins van'het probleem- af. Daarvoor is he' te urgent en daarvoor staan er te veel waarden, die ons volk zich moei zaam eigen heeft gemaakt, op het spel. In de huidige omstandigheden zul len wij dus een noodoplossing moe ten vinden en eerlijk gezegd is deze reeds gevonden: Het samenwonen. Wij raken hier een teer punt! Het samenwonen heeft namelijk twee as pecten. Aan de ene kant de gedu peerden, wieV leven dragelijker wordt, maar aan de andere kant de bewoners van ruime huizen, die in belangrijk minder gunstige omstan digheden komen te verkeren, daar zij zich allerlei beperkingen moeten opleggen. We kunnen het er over eens zijn, dat samenwonen niet prettig is. Het is zelfs een kwaad, maareen noodzakelijk kwaad. We leven nu eenmaal in een moeilijke tijd, die daden vraagt, welke moeilijk te stel len zijn. Laten wij niet wachten, tot wij van overheidswege gedwongen wor den een gezin op te nemen, maar ge heel uit vrije wil medewerken om deze nood te lenigen. Dan is de on: derlinge verstandhouding al direct beter. Waarom zouden we elkaar het leven lastiger maken dan nodig is? Door onderling overleg in goede ver standhouding kunnen de meeste moei lijkheden worden voorkomen. Stelt van tevoren een overeenkomst op, waarin de kosten van deze noodvoor ziening worden geregeld en doet hetzelfde voor gelegenheden, waar van een gemeenschappelijk gebruik moet worden gemaakt. Van het groot ste belang is voorts een zoveel mo gelijke splitsing van de woning, op dat de zelfstandigheid van de be trokken gezinnen zo groot mogelijk is. Speciaal het aanleggen van een noodkeuken wordt ten zeerste aanbe volen. Mochten zich ondanks deze voor zorgsmaatregelen toch nog moeilijk heden voordoen, laten we dan boven al mens blijven. Vooral het feit, dat wij christenen zijn, moet ons aanzetten tot deze daad van naastenliefde. Christus vraagt van zijn volgelingen offers en de bereidheid om deze offers te brengen, is het typisch kenmerk van de ware christen. Moge *ook op ons van toepassing zijn de woorden, die over de eerste christenen zijn opge tekend: „Ziet, hoe zij elkander lief hebben". Sen HoJiAettje... „Een kunstenaar prijzen wij in zijn kunst, de goddelijke genade vereren wij in Zijn meesterwerk, dat de ziel van Maria is." Gerard Brom. Gesprek over de eenheid van de Kerk. BLz. 236.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1