S)e Ccicbe .(Sou/iant Oom uit Amerika De spoorloze verdwijning van personen te Berlijn Het communistische gevaar voor Europa Mackenzie King Amsterdams ere-doctor HPima* 3~Ca>de (g,aCf j ZATERDAG 15 NOVEMBER 1947 Bureaux Papengracht 32. Giro 103003. Telef. Administratie, Advertenties 20826. Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 20935. Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD. Hoofdredacteur: TH. W1LMER. KATHOLIEK waarin opgenomen DAGBLAD VOOR ,DE BURCHT" LEIDEN EN OMSTREKEN 38e JAARGANG No. 11240 Abonnementsprijs 0.30 per week, 1.30 per maand, 3.90 per kwartaal. Franco per post /4.65. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract Belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden 1.50. jyjACKENZIE KING, de Canadese premier, is in ons land ontvangen met al de hartelijkheid, waarmede een vertegenwoordiger van een door ..banden des bloeds" met Nederland verbonden volk maar kan ontvangen worden. „Banden des bloeds' in fi guurlijke en letterlijke zin, binden ons met Canada. Niet alleen ..vormden velen uit ons volk nieuwe familiere laties met deze jonge natie aan de andere zijde van de Oceaan, maar het zijn vooral de offers aan jonge mensenlevens, geofferd voor de vrij heid van Nederland, welke Canada voor altijd een plaats hebben gegeven in het hart van Nederland. Geen wonder, dat de sympathieke figuur van Canada's „grand old man" hier gaarne wordt gezien. Misschien is er nog kleine gedachte achter in onze hersens, die aan de fi guur van de Canadese premier de ge stalte van de rijke oom uit Amerika verbindt, waarbij wij dan gemaks halve onder Amerika zowel de Ver. Staten als Canada begrijpen. Want het Marshall-plan, dat ons aan de nodige dollars moet helpen, begint vastere vormen aan te remen en daarin wordt de wenselijkheid om ook Canada en sommige Zuid-Ame rikaanse staten in de herstelpoging voor West-Europa in te schakelen sterk naar voren gebracht. Dezer dagen is het rapport-Harri- man gepubliceerd, het laatste van de drie rapporten, waarop president Truman uiteindelijk het regerings plan baseren zal, dat vermoedelijk het Congres zal worden voorgelegd, wan neer dit Maandag a.s. in zitting bij eenkomt. Uit dit rapport blijkt, dat de Ver. Staten het niet helemaal eens zijn met het plan, zoals dat indertijd te Parijs :s opgesteld. Van de ene kant wordt op de bedragen, welke nodig werden geacht, wat beknibbeld, maar aan di andere kant wordt ook weer een royaal gebaar gemaakt. Een be drag van 3 Vi millard dollar wordt eenvoudig cadeau gedaan, hetgeen geschiedt eensdeels uit de erkenning, dat de Ver. Staten een deel van de oorlogsverwoestingen in West-Euro pa voor hun rekening behoren to ne men, anderdeels uit de overweging, dat vele betrokken landen de eerste hulpverleningen toch wel niet zullen kunnen terugbetalen. Of Nederland ook zo'n Sinterklaas- surprise zal krijgen, is nog niet be kend het Congres heeft tenslotte het laatste woord maar met de Nieuwe Courant, die daar onlangs over schreef, zijn wij het eens, dat Nederland er prijs op dient te stellen niet te veel cadeautjes te krijgen. Wij moeten onze eigen boontjes doppen en daarvoor willen wij wel lenen maar geen dollars cadeau krijgen. Een uitzondering maakt het'blad voor het herstel van verwoeste ker ken, musea, gemeentehuizen en der gelijke, maar de wederopbouw van ons productie-apparaat moeten wij liever in eigen hand houden. ARHALL'S PLAN heeft, zoals be- kend, een vrij sterke politieke in slag. Het was van den beginne af dui delijk, dat het doel van de groot scheepse herstelactie was: West-Euro pa immuun te maken voor het com munisme, dat het beste bloeien kan onder verpauperde en ontevreden volken. Moskou begreep deze bedoe ling ook zeer goed en vandaar zijn felle oppositie. Nu vraagt men zich wel eens af, of dat alles nog wel hel pen zal en of West-Europa niet red deloos verloren is tegenover de op dringende macht van de Russische kolos. In dit opzicht is het interessant, te bedenken, dat de Ameiikanen blijkbaar deze visie niet delen, want anders zouden zij geen goed geld naar kwaad geld gooien. Zij geloven blijkbaar in de levensvatbaarheid van een democratisch en niet-communis- tisch West-Eurooa, anders zouden de ze zakenlui niet bereid zijn, een zo groot bedrag in de onderneming te steken. Dat is in elk geval een hooo- volle overweging, welke versterkt wordt' door hétgeen de Amerikaans^ journalist Walter Lionmann schrijft na een reis door heel Europa. „Voor ons, zo schrijft hy, bestaat het grootste gevaar daarin, dat wij ons een vals idee van de Europese si tuatie maken, en dat wij de krachten, welke tegenover elkaar staan, ver keerd waarderen. Aldus zouden wij een houding van angst en geweld aannemen, terwijl wij in werkelijk heid vol vertrouwen, constructie" en grootmoedig zouden moeten zijn. Ons werkelijke probleem is niet meer te weten, hoe wij de koude oorlog (te gen Rusland) moeten voeren; hij is gevoerd en reeds gewonnen. De kwes tie is niet meer te overtuigen, hoe wij de Sovjet-expansie kunnen bedwin gen; zij :s ree^s bedwongen. Wij moe ten nu alle krachten inspannen om tot een accoord te komen, dat de her geboorte van Europa en van die we reld mogelijk maakt; en dat eei ont spanning bewerkt welke de angst kalmeert en de paniek doet ophou den". Of wij werkelijk zullen moeten po gen om thans met de Russen tot over eenstemming te komen, is een vraag, welke wij niet gaarne direct bevesti gend zouden willen beantwoorden, maar dat er reden is om aan te ne men, dat Moskou's greep naar het Westen mislukt is, is een visie op de sitatie, waarvan wij met voldoening kennis aemen. Op Schiphol arriveerde uit Batavia Dr. Gani, Minister in het Republ-i keinse Indonesische Kabinet. Links: Dr. Gani. EXPLOSIE ENGELS PROEF STATION. Men vreest, dat een amital perso- nen om het leven is gekomen bij een explosie in het proefstation voor pro jectielen met raketaandrijving, inge richt door de Britse regering, te West- cott nabij Aylesbury, in Bucking hamshire. Men gelooft dat sommige doden onder het puin, dat hoog is op gestapeld, liggen. De gewonden (som mige ernstig) zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Volgens een verklaring van admi raal Blandy, opperbevelhebber van de Amerikaanse vloot in de Atlan tische oceaan overwegen de Ameri kaanse marine-autoriteiten de bouw van met atoomenergie gedreven duik boten, die een jaar zouden kunnen varen zonder brandstof in te nemen met een snelheid van 30 knopen. Ad miraal Blandy, die de leiding had over de atoombomproeven bij Bikini, zeide, dat een speciale afdeling van het scheepsbureau der marine „voort durend werkte" aan de toepassing van atoomenergie op oorlogsschepen. De regelmatige verdwijning van vooraanstaande anti-commjahistische personen te Berlijn, houdt op het ogenblik de Duitse gemoederen ster ker bezig dan de ongunstige vooruit zichten voor het verloop der Londen. se conferentie, schrijft de A. N. P.- correspondent te Berlijn. Naar aanleiding van de jongste verdwijning, die van de journalist Friede. heéit zich over dit onderwerp Donderdagavond voor het eerst in het stadspark ment een bewogen de bat afgewikkeld. Daarna is met alle stemmen, behalve die der com munisten, een motie van wantrou wen tegen de politie-president aan genomen en de magistraat belast met een onderzoek naar de activiteit der politie in het opsporen van ver misten. In het geval-Friede had het vier dagen gduurd, voordat de politie van de vermissing wilde kennisne men, ofschoon het bekend was, dat Friede naar de Sovjet-sector der stad was ge'okt en niet was terug gekeerd De communistische politie- president, de voormalige ridder kruis-drager Markgraf, heefi niet ai leen zijn voorganger, doch ook drie van zijn naaste medewerkers, op dezelfde wijze als Friede, spoorloos doen verdwijnen. Hij wordt er in de pers van beschuldigd de x.aspeu- ringen opzettelijk te saboteren. Tijdens het debat legde oe socia listische woordvoerder Neumann een verklaring over van de Berlijnse po litieman Carbo, waarin deze zeide, dat zijn superieuren van hem ge- eischt hadden zijn partij politieke houding in communistische zin te herzien. Carbo was later doo*- twee mannen, die zich al leden dei Russi sche bezetting uitgaven, aan een ver hoor van zeven uren onderworpen. Daarna moest hij een ookei tenis te kenen dat hij zich tege.t de Duitse democratie en tegen de be ;eltlng ge richt had. Een tweede socialistic he woord voerder zeide, dat tot heden m Ber lijn 5413 personen verdwenen of ge- airesteerd zijn, over w.e niets meer vernomen is. Onder hm zouden 1250 jeugdigen, 1203 partij.ozen en 2828 voormalige leden der Na/i-partij zijn. De eis werd gesteld, dn deze spoor loos verdwenen personen voor een gerecht zullen worden gevoerd. De communistische pers heeft tot dusverre het geval-Fm-de verzwe gen, met uitzondering van het boule vard-blad „Berlin am Mictag", dat beweerde dat Friede niet verdwenen was, doch zich in de «Amerikaanse sector ophield. Deze bewering is even wel terstond door Friede's eigen blad gebrandmerkt als een leugen. Guitig en origineel is deze lichte vilt- hoed, die gegarneerd werd met ge vlochten tricot. Een grote kwast vol tooit het charmante geheel. De pogingen van vooraanstaande Duitse politici vóór de Londense con ferentie nog een vorm te vinden, voor de representatie der Duit-e me ning over de vraagstukken van de vrede, zijn thans ontaard tot een de monstratie van onmacht en verdeeld heid zoals het Duitse p-ihtViKe leven tot dusverre niet heeft gekend, schrijft de Berlijnse correspondent van het A.N.P. De resoluties waartoe de Berlijnse samenkomst van vertegenwoordigers van alle richtingen geleid heeft, zijn niet alleen op scherpe wijze afgewe zen door de C.D.U. in het Westen en door de sociaal-democratische partij, maar zij hebben tevens een crisis m reze laatste partij veroorzaakt. De voormalige soc.democratische Rijks dagvoorzitter Paul Loebe heeft open lijk verklaard, het niet eens te zijn met Schumachers verzet tegen elke samenwerking mpt vertegenwoorai gers der communisten. Het partijbe stuur zal Vr,jdcg te Bremen over de ontstane situatie beraadslagen. Inmiddels hebben de regeringschefs der landen van de Amerikaanse zóne het plan opgevat, vóór de Londense conferentie nog een bijeenkomst van Duitse minister-presidenten te hou den. Verwacht wordt evenwel, dat men de regeringschefs uit de Sovjet zóne daartoe niet zal uitnodigen, ten zij tevoren de zekerheid bestaat, dal men geen fiasco zal lijden zoals bij de eerste samenkomst te München. John Lodge, republikeins senator, heeft in de commissie voor buiten landse zaken van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden verklaard, da de USSR binnen twee weken ge heel Europa zou kunnen bezetten, in dien zij zou afzien van haar pogin gen om de Europese landen door grondwettige middelen te onderwer pen. Lodge zeide, dat hij op grond van een „intensieve studie", die hij de afgelopen zomer in Italië gemaakt heeft, gelooft, dat de communisten een program in drie fazen hebben voorbereid om de Europese landen in hun macht te krijgen ,n.l. door wetti ge middelen, door hun binnenlandse kracht (zoals momenteel door de on lusten te Marseille en Napels), of door oorlog. Lodge achtte de hulp, die aan Euro pa verleend wordt om het communis tische gevaar af te wenden, onvol doende. Hij zeide ervan overtuigd te zijn, dat de communistische coup in Italië De ongeregeldheden in Italië Gisteren werd in de provincie Mi laan een communistische arbeider door onbekende personen aangeval len en met drie revolverschoten ern stig gewond. Door twee handgrana ten, die Donderdagavond in een her berg te Codogno werden geworpen, werd een oude vrouw gewond, Een andere granaat viel in een kamer, waar twee kleine meisjes sliepen, doch een exDlosie bleef uit. In een beek bij Cernusco werd het lijk gevonden van een jonge christen democraat, wiens schedel was inge slagen, De vroegere generaal van^de fascistische militie, Gatti, die vorige week door onbekende in zijn flat was neergeschoten, is gisteren in het zie kenhuis overleden. Hoewel onder de waakzame ogen van militairen en politie in de meeste Italiaanse steden de rust is terugge keerd. blijft de toestand gesoannen en ook de verklaring van de commu nistische leider. Togliatti „dat een democratische revoli'Ve" mogelijk is, heeft er niets toe bijgedragen om de, snauniu» minder geladen te maken. Te Palermo oo Sicilië is het tot botsingen met de politie gekomen, waarbij drie communisten en een gendarm^ licht gewond werden. Naar R-^io-Rome meldt heeft de colitis te Florence traangas gebruikt legen een massademonstratie teCTen de regering, die ten slotte het hoofd kwartier van de Como-qualunque- par'tij wilde binnendringen. De de monstratie eindigde zonder verdere incidenten. VERHOGING VAN PRIJZEN IN FRANKRIJK. Het Franse kabinnet heeft Vrijdag besloten de prijzen van gas, electri- citeit en vervoer te verhogen. Ver der is besloten maatregelen te tref fen om de politieke rust te herstel len Deze zullen inhouden: ontbin ding van de gemeenteraad van Le Havre en de arrestatie van de kop stukken der onlusten te Marseille. In een officieel communiqué is me degedeeld, dat de prijsverhoging haar oorzaak vindt in de afschaffing van de rijkssubsidie voor steenkool. Bij zijn aankomst gisterenmiddag op het stadhuis te Amsterdam werd Mackenzie King, eerste burger van Canada, ontvangen door burgemees ter mr. A. J d'Ailly op het bordes, waarna in de hal de heer H. Göt- zen, voorzitter van het comité Ne derlandse oorlogsgraven, Canada's eerste burger toesprak en een album met foto's aanbood van de drie be graafplaatsen, waar Canadese sol daten in ons land een laatste rust plaats vonden. „Uw zonen zijn niet alleen begraven in onze bodem, doch ook in onze harten". Mackenzie King getuige van zijn ontroering over deze ontvangst. „Ik zou willen, dat ik u kon zeggen, hoe goed het de moeders in Canada doet te weten, hoe groot de liefde voor haar gevallen zonen is in het land, waar hun stoffelijke resten rusten. Dit album zal ik bewaren, het zal een nationaal bezit worden". In de Raadzaal werden de wethou ders voorgesteld, waarna de heer L. S. P. Scherffer, hoofd van de afde ling Stadsontwikkeling, een kort overzicht gaf van de groei van Am sterdam. De premier bleek zeer ge- interreseerd en hij sprak de hoop uit, ciat stadsarchitecten uit Canada naar Amsterdam zouden komen, want „de ze stadsplanning is een kunst!" Te vens deelde hij mede, dat in Ottawa een monument zal worden opgericht ter ere van de in de oorlog gevallen Canadese soldaten. Hun namen zullen ir> dit gedenkteken worden gebeiteld. Na de lunch in de ambtswoning van de burgemeester gebruikt, begaf de hoge gast zich met zijn gastheer en zyn gezelschap naar de gemeente lijke universiteit, waar hem de ere- graad van doctor in de Rechtsweten schappen werd aangeboden. Aanwe zig waren de minister-president dr. L J. M. Beel, de minister van Finan ciën, prof. mr. P. Lieftinck, de voor zitter van de Eerste Kamer, prof. R. Kranenburg, enige buitenlandse ge zanten, de commissaris van de Ko ningin, dr. J. E. baron de Vos van teenwijk en veel andere autoriteiten. Een lang stoet van hoogleraren, voor afgegaan door de rector-magnificus. nrof. G. C. Heringa, besloot de rij van deze grootse samenkomst. De begroe tingsrede door de rector-magnificus werd gevolgd door de zeer omvang rijke, doch vlotte Engelse toesnraak van de promotor, prof. mr. Marius G. Levenbach. Onder langdurïg aoplaus overhan. digde daarna prof. dr. W. Vechting. secretaris van de Senaat, de nieuwe doctor honoris causa in de rechtsge leerdheid de bul. Tijdens de receptie in de Senaats kamer ontving de eerste minister van Canada uit banden van de rector van de Unitas Studiosorum Amsteloda- mensium. de heer A. K. Faber, een tweede bul, namelijk die van zijn benoeming tot buitengewoon lid van deze studentenvereniging. Om vijf uur begaf het gezelschap van de premier zich per auto naar kasteel Oud Wassenaar, de voorste glanzende Chrysler nog steeds ver sierd met de goudgele bloemenslin gers uit Aalsmeer. Gisteravond zaten de Prinses-Re gentes en prins Bernhard aan bij een officieel diner, dat ter ere van de Canadese premier door de Canadese ambassadeur te zijnen huize werd ge geven. De heer en mevrouw Beel, alsmede de meeste Nederlandse mi nisters waren onder de gasten. bij Kou.Griep.Pijn in Maart zal komen, nadat alle Ame rikaanse troepen het land hebben verlaten, en even vóór April, wanneer de verkiezingen zullen worden ge houden. Lodge verklaarde, dat de commu nisten de gehele Povlakte onder con trole hebben en hij wees erop, dat, indien Italië zou vallen, ook Grieken land en Turkije verloren zouden zijn. NIEUWS OVER INDIE EERSTE ONTMOETING COMMIS SIE „STAAKT HET VUREN". De twee technische commissies, die zijn ingesteld om de order „staakt het vuren" te doen uitvoeren hebben gistermiddag een eerste, slechts formele ontmoeting gehad, waarbij werd afgesproken, dat de werkelijke besprekingen binnenkort bij een volgende ontmoeting zullen beginnen, aldus het communiqué der commissie van goede diensten, EN NU DE PRACTIJK. Van officiële zijde wordt gemeld, dat de Nederlandse verliezen op Don derdag bedroegen 1 dode en 6 ge wonden. Op Java en Sumatra wer den Nederlandse posten en patrouil les beschoten. In de grensgebieden van Oost-Java in de sector van Mod- iokerto en in het gebied rondom Malang hadden botsingen plaats met geïnfiltreerde TNI-benden. MASSA-ARRESTATIES OP JAVA? De correspondent van het Sovjet- persbureau Tass te Batavia seint, dat de Nederlandse autoriteiten voort gaan massa-arrestaties te verricht^ onder de Indonesische bevolking die aan de zijde der republiek staat. Hét republikeinse blad „Berita Indone sia" meldt, dat de laatste dagen 59 Indonesische burgers te Buitenzorg zijn gearresteerd. De plaatsvervangers der vier mi nisters van buitenlandse zaken heb ben twee punten op de agende ge plaatst (zonder volgorde te bepalen) en wel a) vorm en omvang van de voorlopige politieke organisatie in Duitsland b) het commissierapport over het verdrag met Oostenrijk. Een groot deel van de bijeenkomst van Vrijdag werd besteed aan be spreking van de kwestie of de plaats vervangers al dan niet zouden advi seren de meningsverschillen over enig punt te staken, indien men het daar over klaarblijkelijk voorlopig niet eens kon worden. Bevin had voorgesteld dat de plaatsvervangers de agenda zouden oostellen. Sm'rnof (S.U.) verschilde met de Britse minister van buiten landse zaken van gevoelen: de plaats vervangers moeten volgens Smirnof over de agenda van gedachten wisse len maar geen aan wii zin gen geven voor het reglement. Wat betreft het ount „economische ^rondslagen voor Duitsland" kon de Franse afgevaar digde. St.-Mardouin, zich niet ver enigen met de formuleringen, zoa^s die door de Sowmt-Unie en door de V S. zijn beproefd. DE TOESTAND IN MARSEILLE. In Marseille heeft gisteren enige onrust geheerst na de begrafenis van Victor Voulant. een communist, die bij de ongeregeldheden van Woens dag de dood vond. De ooenbare mid delen van vervoer functioneren ech ter nu weer en winkels en cafés zijn weer geopend, i BUITENLAND. Wat 'n ellende er moet heersen onder de bevolking van het voorma lige Brits-Indië, kan men enigszins nagaan, als men weet, dat tot dus verre meer dan 7 millioen vluchte lingen de grenzen van Pakistan in beide richtingen hebben overschre den. Graaf Cesare Maria de Vecchi marcheerde indertijd dapner mee met Mussolini's mars naar Rome. Na de val van Rome ging hij als monnik in een cel zitten, maar hij is desal niettemin veroordeeld tot 5 jaar ge vangenisstraf, uit te zitten in een andere cel. Zeven S.S.-leden en een burger hadden Amerikaanse piloten ver moord. Zij zijn nu te Landsberg op gehangen. BINNENLAND. De 51"jarige wielrijdster mevr G. de W. te 's-Gravenhage is onder een tram geraakt en ter plaatse over leden. Weer een streep aan de balk. Wij meldden belastingverlaging in Huizen, thans stellen B. en W. van Bussem 4 belastingenverlagingen AANVULLENDE MEELTOE- WIJZING VOOR NEDERLAND? Een woordvoeder van het Ameri kaanse departement van landbouw maakte gisteren bekend, dat Neder land waarschijnlijk een aanvullende meeltoe wij zing, overeenkomende met 12 000 ton tarwe, voor de maand November zal worden toegekend. Hij voegde hieraan toe, dat het echter twijfelachtig is of ook een aanvullen de tarwe 'toe wij zing aan Nederland zal worden toegekend. De verliezen in Indië De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen in de af gelopen week de navolgende ver liezen zijn gerapporteerd: KONINKLIJKE MARINE. Mar. II 7m, G. C. Groot uit Gouderak; mar. II o.v.w. J. Maes uit 's-Gravenhage; Mar. II o.v.w. J. H. Notermans uit Lanaken (België). KONINKLIJKE LANDMACHT Sold. 1ste kl. J. Moeselaar uit 's-Gravenhage; sold. 1ste kl. G. Willemse v. 7de afd. art. uit Utrecht; sold 1ste kl. A. Kooi man, van 16e cie leger genie '-it Dordrecht; sold. W. Korese, v 7-9 ri., uit gem. Barradeel; le It. W. J. le Noble, van le mitr. bat. c. div. 7 Dec., uit Amster dam; korp. Chr van Dijck, van 3e inf. bng. werkpl. 7 Dec. div., uit Maasniel: sold- J C. M. Hoch- stenbach van 3-14 r.i. uit Opho- ven, gem. Sittard; sold. G. J. Ymker, van esk. paw., uit Arn hem; sold. R. Koerts, van 3-12 r.i., uit Dwingelo. KON. NED.-INDISCHE LEGER. Wapt.-art. E. C. Filet, uit Maartensdijk; sold, le kl. J. H. G. Kloosterman uit Bussum; sold. 2e kl. J. A. Kneefel uit Ned.-Indië; res.-kapt. inf. J. Krijtenburg uit Harlingen. TWEEDE KAMER Onderwijs-vernieuwing De Tweede Kamer is gisteren be gonnen met de replieken in de alge- meene beschouwingen over de Rijks begroting 1948, welke niet veel nieuws opleverden. Deze zijn onder broken voor de behandeling van een wetsontwerp van minister Vos, waar door het stelsel der rijvergunningen een werkelijke basis krijgt. Het wets ontwerp is z.h.s. aangenomen. Minister Vos heeft medegedeeld, dat het rijverkeer voorlopig niet aan nieuwe beperkingen zal worden on derworpen. Er waren allerlei moge lijkheden, zoals distributie van ben zine, een rijverbod op bepaalde da gen of uren, maar al zulke maatre gelen zijn eigenlijk oneconomisch. Zij zullen slechts worden genomen, wan neer zou blijken, dat de weggebrui kers niet uit eigen beweging zich de nodige beperkingen zullen ge- troosten. Mor de hervorming van het middel baar en voorbereidend hoger onder wijs zal een eerste begin worden ge maakt. Minister Giclen heeft daar over enkele mededelingen gedaan in de Tweede Kamer bij de behandeling van desbetreffende wetsontwerpen, die vervolgens aan de orde kwamen. Bij het aanloopje dat nu genomen wordt, komt alvast het scheppen van de mogelijkheid om scholen met een afwijkend leerprogramma subsidie te geven. De muziek wordt als leervak inge voerd. De middelbare meisjesscholen zul len ook subs'die ontvangen. De grote veranderingen zullen pas komen bij de algemene herziening, waarin echter le nu aanhangige wij zigingen zullen passen, zodat ze een aanduiding zijn van hetgeen de mi nister van plan is. Bij de algemene herziening, zei de minister, zal worden voorgesteld te bepalen, dat het voorbereidend ho ger onderwijs en het middelbaar on derwijs zorg zullen moeten beste den aan de aesthetische vorming van de leerlingen en hen moeten oplei den lot goede staatsburgers. De minister zegde in beginsel toe, dat ook het godsdienstonderwijs zal worden gesubsidieerd. Gistermiddag om half drie is op een onbewaakte overweg in de spoorlijn HaarlemLeiden onder Woestduin een militaire vrachtauto gegreoen door de electrische trein uit Amster dam- Drie personen bevonden zich in de auto. Eén daarvan werd gedood, ene ander zwaar gewond, de derde licht gewond. Door de op de lijn lig gende wrakstuken moesten de uit Leiden' komende treinen enige tijd over verkeerd spoor geleid worden. Nader wordt gemeld: De militair, die bij het ongeluk gistermiddag op de onbewaakte overweg bij Woest duin om het leven is gekomen, is de 29-jarige sergeant-majoor Lous uit Geldermalsen. De verwondingen van de soldaat J. C. W. Bakker uit Amers foort zijn niet zo ernstig als oorspron kelijk werd gevreesd: een lichte her senschudding en een niet ernstige hoofdwonde. De adjudant W. Ver sohagen uit Den Haag is er, zoals ge meld. met zeer .lichte verwondigen afgekomen. Naar de commandant van het de pót A.A.T. te Haarlem ons mededeel de, is dit het eerste ongeval bij dit onderdeel in anderhalf jaar, terwijl in die tijd niet minder dan 4 millioen km. werden afgelegd. Nader wordt ons nog medegedeeld, dat de vertraging in de treinenloop beperkt bleef tot ruim een uur in de richting Amsterdam. £en Vernietig, ook in den ergsten nood, de kracht niet door klagen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1