Sk. Ccicbe (2o wimü Gaullisten en communisten slaags te Marseille De Gaulle ontvouwt zijn program DONDERDAG 13 NOVEMBER 1947 Bureaux Papengracht 32. Giro 103003. Telef. Administratie, Advertenties 20826. Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 20935. Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 38e JAARGANG No. 11238 Abonnementsprijs ƒ0.30 per week, ƒ1.30 per maand, 3.90 per kjwartaal. Franco per post ƒ4.65. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden 1.50. „Een stap achteruit" Bovenstaande kop plaatst het Vrije Volk" boven een beschou wing over de benoeming van rar. Cre- imers tot burgemeester van Haarlem. Wij nemen deze kop over, om daar in uit te drukken onze mening, dat het „Vrije Volk" met zijn beschou wing „een stap achteruit" doet! Mr. Cremers (Katholiek) is be noemd als opvolger van burgemeester Reinalda (Partij v. d. Arbeid), die nu bijna acht maanden geleden be noemd is tot Commissaris der Ko ningin in de provincie Utrecht. Wij begrijpen volkomen, dat de Partij v. d. Arbeid liever een lid de zer partij als burgemeester van Haar lem benoemd had gezien. Maarevenmin als onzerzijds indert'jd bezwaar is gemaakt bij de benoeming van de heer Reinalda tot burgemeester van Haarlem en on langs tot Commissaris der Koningin in de provincie Utrecht evenmin had het „Vrije Volk" nu critiek moe ten uitoefenen op de benoeming van mr. Cremers! De motivering van die critiek is. een stap achteruit! Een stap achter uit naar de tijd, dat men het Neder landse volk geliefde te scheiden in: katholieken en niet-katholieken (de laatste dan nog vaak aanduidend als „Protestanten"!), en dan aldus rede neerde: alléén als de meerderheid van de bevolking katholiek is, kan er een katholieke burgemeester worden be noemd; anders een, wiens levens overtuiging overstemt met die der an dere meerderheid, n.l. het niet-katho- lieke deel der bevolkingalsof dat niet-katholieke deel der bevolking wat levensovertuiging betreft, poli tiek en kerkelijk, niet gescheiden was in vele minderheden, elk op zich kleiner dan de katholieke minder heid! En nu schrijft het „Vrije Volk" in het nummer van gisteren: „Nu deze benoeming een feit is geworden, kan veilig worden ge zegd, dat de grote meerderheid der Haarlemse bevolking diep is te leurgesteld. Slechts een derde deel van de Haarlemse bevolking zal mr. Cremers als burgemeester met vreugde verwelkomen en dat is het rooms-katholieke bevolkingsdeel. Het overige tweederde deel staat zo niet volstrekt afwijzend dan toch met de uiterste reserve tegen over een burgemeester, die een le vensovertuiging aanhangt, die deze grote meerderheid vreemd is." Een simpele vraag: had het „Vrije Volk" niet precies hetzelfde kunnen schrijven indertijd bij de benoeming van de heer Reinalda tot burgemees ter van Haarlem en nadien tot Com missaris van de Koningin in de pro- cie Utrecht? De Regering heeft zich blijkbaar lang beraden over de benoeming van een nieuwe burgemeester te Haar lem. En zij zal uit sollicitanten van verschillende levensrichtingen de voor die functie meest bewame en geschikte hebben gekozen. Dat was dan in vroegere jaren voor de grotere steden altijd en per se een niet-ka- tholiek! Nu is het anders uitgevall enFanfares van katholieke zij de", zoals het „Vrije Volk" schrijft hebben wij gelukkig niet vernomen. En wij denken er niet aan, om die aan te heffen. Maar wèl willen wij „zeer in mineur" de „pessimistische klanken" van het „Vrije Volk" be treuren als „een stap achteruit". V Reglementen K.V.P. ^NDER deze titel maakten we en kele opmerkingen in ons blad van jl-1 Vrijdag. Wij moeten hier echter iets recti ficeren. Waar wij schreven, dat het Partij bestuur te ver gaat met ook voor de statuten van de plaatselijke afdelin gen der K.V.P. uniforme bepalingen vast te stellen, hebben wij een fout gemaakt. De uniforme statuten voor de plaatselijke afdelingen zijn reeds vastgesteld in een vorige Partijraads vergadering. Nu gaat het o.m. over reglementen op de kringen en de Sta- ten-kringen. Daartegen gaat ons zelfde bezwaar. Ook hierin wordt o.l. te veel uniform gereglementeerd. Dit blijkt al reeds uit voorgestelde amen dementen o.a. uit de kring Hoorn, welke amendementen gebaseerd zijn de gewestelijk gegroeide feitelijke verhoudingen. „Zeer vele leden" IN het Voorlopig Verslag der Twee- de Kamer over de begroting van Justitie klagen „zeer vele leden" over het feit, dat in Nederland nog steeds niet het „rechtsverkeer" hersteld is. m.a.w. dat Nederland nog steeds niet is de rechtsstaat, die het was vóór de oorlog. Nu vele politieke delinquenten 2o merken deze leden o.m. op in vrijheid worden gesteld, blijkt meer en meer, hoeveel-onregelmatigheden met hun eigendommen zijn begaan toen zij na de bevrijding gevangen werden genomen. Het beheersinstituut schijnt nu het standpunt in te nemen, dat hiervan geen terugvordering kan geschieden, ook niet wanneer vaststaat, dat zulKe goederen niet aan oorlogsslachtoffers zijn afgegeven, en dat het niet ge houden is aan de betrokken delin- De Canadese Premier Mackensy King i ons land aangekomen en zijn eerste bezoek gold de Canadese be graafplaats te Bergen op Zoom. Tijdens een rondgang op het kerkhof. PFEIFFER TE NEW-YORK. Zoltan Pfeiffer, leider van de Hon gaarse oppositiepartij, die sinds en kele dagen uit Boedapest is verdwe nen, is gistermiddag per vliegtuig met vrouw en dochter te New York aan gekomen. In afwachting van de in structies van het ministerie van bui tenlandse zaken hebben de autoritei ten het drietal gedetineerd. JAFFA AAN ARABIEREN TOEGEWEZEN. De commissie der V.N. voor de ver deling van Palestina heeft Woens dagavond besloten de stad Jaffa aan de Arabische Palestijnse staat toe te wijzen. De speciale commisie der V.N. had in haar rapport de- stad Jaffa bij do Joodse staat ingedeeld, doch wegens de 70.000 aldaar woonachtige Ara bieren, heeft de subcommissie beslo ten ,dat Jaffa een Arabisch enclave in de Joodse staat zal vormen. r\E BURGEMEESTER VAN MARSEILLE, Carlini (aanhanger van de U Gaulle), is gisteravond uit de gemeenteraadskamer in het stadhuis moeten vluchten toen een aantal demonstranten uit protest tegen in het verloop van de dag uitgesproken vonnissen tegen enkele hunner aanhan gers het sadhuis binnendrongen. schade werd aangericht. Naar ver luidt is er met geweren geschoten en zouden 6 personen ernstig gewond zijn. Eén van hen is reeds overleden. Het is.' mogelijk, dat er tengevolge van deze incidenten een algemene staking in de stad zal uitbreken. Het bestuur van de vakverenigingen te Marseille heeft besloten aan te drin gen op een algemene staking als pro test tegen de uitspraken van het ge rechtshof, die de aanleiding wa tot de ongeregeldheden. De leden van de vakverenigingen van arbeiders in de staalbedrijven de machinefabrieken, het bouwbe drijf en enkele levensmiddelenbedrij- ven hebben reeds evenals de haven arbeiders en de zeelieden het werk neergelegd. Burgemeester moet vluchten Overdag waren de ongeregeldheden reeds begonnen, toen enkele duizen- den vakverenigingsleden zich toegang verschaften tot het gerechtshof om twee gevangenen te bevrijden. Daar- trokken zij naar het stadhuis. Bin nen het gebouw raakten Gaullisten en communisten slaags, waarbij de burgemeester, zij het niet ernstig, werd gewond. De strijd breidde zich uit. Een vrouw liep op een Gaullis tisch gemeenteraadslid toe en sloeg hem. Het werd een ware heksenketel, waarbij stoelen, documenten en schrijfbehoeften door de zaal vlogen. De Gaullisten richtten voor de ka mer van de burgemeester een barri cade van- stoelen en tafels op, die echter werd neergehaald. Bij het ge vecht van man tegen man, dat volg de, liep burgemeester Carlini klap pen op. Verschillende communistische gemeenteraadsleden en een journalist werden gewond. De demonstranten slaagden er in de voormalige commu nistische burgemeester in de ambts kamer te installeren, waar hij de de monstranten en de communistische raadsleden toesprak, burgemeester Carlini wist met hulp van Gaullisten in een auto te ontkomen, hoewel deze zich met moeite een weg baande door de voor het gebouw opeengepakte me nigte. Een aantal politie-agenten moest tenslotte de weg vrij maken Volgens het Franse Persbureau A. F.P. zijn behalve de burgemeester en twee gemeenteraadsleden van de R. PF. (partij van de Gaulle) 13 perso nen gewond, onder wiè 6 communis tische raadsleden, die zich na verbon den te zijn naar huis konden-begeven. Bars en nachtgelegenheden moes ten het eveneens ontgelden. Met de kreet „Hang de Gaulle op!" drong men daar binnen, waarbij ernstige HET STATUUT VOOR DE NEGARA BORNEO. Het ontwerp-stauut voor de Negara Borneo (Kalimanten) is te Batavia tot stand gekomen. Het statuut, dat voorlopig ontwor pen is, moet aan de respectieve Dae- rahregeringen worden voorgelegd, al vorens definitief van kracht te wor den. In de staatkundige ontwikkeling van Borneo werd als eerste op 12 Mei van dit jaar de Daerah Istimewa West-Borneo erkend, daarna Groot- Dajak, Z. O.-Borneo en Oost-Borneo. Verwacht mag worden, dat binnen kort Hoeloe Oengei en Bandsjesmasin, resp. liggend in Oost- en Zuid-Borneo met de hervorming gereed zullen zijn er als Daerah zulen worden erkend quent opgave of afrekening van de opbrengst te doen. In elk geval meen den deze leden, dat in een rechtsstaat ook de ontslagen politieke delin quent er recht op heeft te weten, aan wie, door wie en voor welke be dragen zijn goederen zijn verkocht of ontvreemd en het provenu te ohtvan- gen, resp. de goederen zelf terug te krijgen. Dat „zeer vele leden" deze en an dere kwesties van rechtsherstel met klem onder de aandacht der rege ring brengen, is verheugend. Wij moeten herstellen de rechtsstaat Deze „zeer vele leden" protesteren tegen wat ij noemen: door officiële instanties gesanctioneerde diefstal. H. MIS IN DE MIDDAG. Op verzoek van een aantal Franse bisschoppen dat op het ogenblik hun bezoek ad limina bij de Paus aflegt, heeft de H. Vader goedgunstig toe gestaan aan de Franse priesters, dat deze op Zon- en feestdagen, in die parochiën waar de arbeiders verhin derd zijn de ochtendmis bij te wo nen, in de middaguren de Mis te le zen, mits een redelijk aantal dezer arbeiders daarbij tegenwoordig zal zijn. Met toestemming van de pries ter mogen zij ook in deze Mis c municeren, op voorwaarde dat zij zich minstens drie uur te voren van spijs onthouden hebben. Toegestaan is éér uur te voren niet-alcoholische dran ken te gebruiken. Zoals pater Michel Riquet S.J. me dedeelde heeft de Paus dit besluit genomen, teneinde een groot aantal Franse Katholieken in de gelegenheid te stellen de Mis op Zon- en feestda gen bij te wonen. TVE MACHT EN DE INVLOED van de R.P.F, zullen blijven toene- men", zei generaal De Gaulle gisteren op zijn eerste persconferentie sinds de oprichting van de beweging. „Zes maanden geleden heb ik mijn standpunt uiteengezet en het gebrek aan vertrouwen, dat bleek uit be paalde berichten in de pers, is besch aamd door de feiten. Van de 92 voor naamste gemeenten in Frankrijk worden nu, na de gemeenteraadsverkie zingen, 52 door vertegenwoordigers van de R.P.F. bestuurd. Een opkomende vloed Dé genex*aal vergeleek de groei van zijn partij met een opkomende vloed, welke gehfeel Frankrijk overstroomt. De critiek van hen, die buiten de R.P. F. blijven, zal niet meer betekenen dan een druppel in de Oceaan. „Men zegt dat de wereld in twee kampen is verdeelde Er is er echter nog een, en dat is Frankrijk, het land dat waarschijnlijk het meest wordt bedreigd door de macht, die gevaar lijker is dan welke ook in de histo- Hitiers Duitsland inbegrepen. Deze macht is des te gevaarlijker om dat zij in Frankrijk zelf haar hand langers heeft". Marshalls plan be schouwt De Gaulle als een gemeen schappelijk plan tot verdedigmg te gen een gemeenschappelijk gevaar. De Gaulle blijkt voorstander te zijn an een federatief Duitsland, zonder -centrale regering. Het moet zijn taak toegewezen krijgen bij 't herstel van Europa. De kwestie van de herstelbe talingen moet spoedig worden gere geld. Hij dringt aan op strenge geal lieerde controle, zowel wanneer Duitsland een eenheid wordt aL' wan neer het in twee gebieden uiteenvalt. Frankrijk mag niet instemmen met een fusie van de Franse zóne met een andere, wanneer het niet de ga rantie krijgt, dat het herrijzen van het Reich onmogelijk is. Op de vraag of de ontwikkeling van Frankrijk naai revolutie leidt, ant woordde De Gaulle, dat hij niet ge looft, dat de gevoelens van het land naar geweld uitgaan. De generaal zeide geen bezwaar te hebben tegen economische betrekkin gen met het tegenwoordige Spanje, hoewel hij het regime niet goed keurde. Hij riep de Franse vakverenigingen op, zich te reorganiseren. „Zij zijn een soort van feodale vestingen in handen van een partij, die een vreem de mogendheid vertegenwordigt." BRAND OP NORMANDIë WERK VAN DUITSE SPION? Het blad „France Amérique", dat te New York in de Franse taal ver schijnt, meldt heden, dat de brand, die de reusachtige Franse mailboot „Normandië" in 1942 te New-York vernielde, het wérk van een Duitse spion, die thans verdacht van moord, in Duitsland wordt gevangen gehou den. De „Normandië", welke toentertijd als troepenschip werd ingericht, zou hoofdzakelijk onder bewaking heb ben gestaan van leden van de „Ger man-American Bund" (een organisa tie van in de V.S. woonachtige Duit sers red. A.N.P.) en Wit-Russen, die weinig waren ingenomen met de Amerikaanse hulp aan de Sovjet- Unie. Brandende Skymaster landt veilig Op weg van San Francisco naar Tulsa, in Oklahoma, is een DC 6 Sky master met 21 passagiers en 4 man personeel aan boord in brand gevlo gen. Desondanks is het toestel veilig op het vliegveld van Gallup, New Maxico, kunnen landen. Naar intussen U.P. uit New York melde heeft dit ongeluk, dat een ramp had kunnen worden, de Ame rican Airlines aanleiding gegeven om al haar DC-6 toestellen op de grond te houden, hangende het onderzoek naar de oorzaak van de brand Vol gens de eerste berichten zouden er moeilijkheden met het verwarmings. systeem geweest zijn. Marshall diept oud-voorstel weer op De Minister van Buitenlandse Za ken der Verenigde Staten, George Marshall, heeft gisteren verklaard, dat hij in de raad van ministers van Buitenlandse Zaken te Londen op nieuw een voorstel zou doen, tot hét sluiten van een non-Agressiepact yoo» de duur van veertig jaren tussen de vier mogendheden, met het oog op Duitsland. Marshall zou niet kunnen goedkeu ren, dat de Amerikaanse strijdkrach ten op korten termijn uit Europa te ruggetrokken zouden worden. Frank rijk moet beveiligd zijn tegen Duits land, doch daarbij moet Duitsland, volgens Marshall, in zoverre her bouwd worden, dat het voor zichzelf kan zorgen. De verzekering, dat de Amerikaanse troepen in Europa zou den blijven en dat Duitsland gedu rende veertig jaren streng bewaakt zou worden, zou de vrees van Frank rijk en anderen doen afnemen. Het voorstel tot het verdrag was aanvankelijk afkomstig van de vori- gen Amerikaanse minister' van Bui tenlandse Zaken, Byrnes, die in een persoonlijk onderhoud met Stalin de steun van laatstgenoemde had gekre gen, aldus Marshall. Later was het voorstel verworpen door Molotof en heeft maarschalk Stalin ontkend, dat hij er ooit zijn goedkeuring aan ge hecht zou hebben. Als dank voor de gezonden bloem bollen naar Engeland heeft de Britse Ambassade 2 witte zwanen en 2 Ma- gehaense ganzen uit Engeland aan Nederland geschonken, die door Sir Neville Bland- in het Zuiderpark te Den Haag zijn losgelaten. De heren met de zwanen op weg naar het Zuiderpark. Mackenzie King in Nederland Ruim een uur later dan verwacht werd arriveerde de Canadese minis ter-president William Mackenzie King, die 'n vierdaags bezoek aan ons land brengt, gistermiddag om 5 uur aan de Nederlandse grens nabij Putte. De premier werd op Nederlandse bodem begroet door de Canadese am bassadeur in Nederland, de heer P. Dupuy, mr. J. Visser namens de Ne derlandse regering en door de heer G. H. M. Hofmans, burgemeester van Putte, de eerste Nederlandse gemeen te welke door de Canadezen werd bevrijd. Namens de inwoners van Putte werd de Canadese gast en Delfts blauw bord aangeboden. De tocht werd hierna voortgezet naar Bergen op Zoom, waar de heer Mackenzie King een bezoek bracht aan de Canadese militaire begraaf plaats. Minister Mackenzie King begaf zich hierop tussen de graven en betuigde zijn erkentelijkheid voor de wijze waarop de graven door de bevolking worden onderhouden. MACKENZIE KING NIET Bij" MINISTER BEEL. De Canadese minister-president, Mackenzie King, zou hedenochtend een bezoek brengen aan dr. "Becl in het kabinet van de minister-president aan het Plein 1813, waarbij tevens te genwoordig zouden zijn de Canadese ambassadeur en de minister van bui tenlandse zaken. Aangezien de heer Mackenzie King zeer vermoeid bleek van het reizen der laatste dagen, ging deze ontvangst niet door. In plaats daarvan bracht minister van Boetze- laer'de heer Mackenzie King een be zoek 'n het gebouw der ambassade te Wassenaar. JHR. MR. DE GEER ONTSLAGEN ALS MINISTER VAN STAAT. Naar het A.N.P. verneemt, is bij Kon. Besluit jhr. mr. D. J. de Geer, oud-minister-president, ontslagen als minister van Staat. Meer en goedkopere textielgoederen Binnenkort is een prijsverlaging te verwachten, die gemiddeld 10 pet. zal bedragen; herenkleding gaat 5 tot 7 pet. naar beneden, dameskleding 12 tot 14 pet. *D stoffenfabrieken, de kledingindustrie en de handel krij gen ieder een deel van de verla ging te dragen. Inde detailhandel voor herenkle ding bedraagt de winstmarge thans 33 1/3 pet., voor utility-goederen zal zij op ongeveer 29 pet. komen en voor niet-utilitygoederen op onge veer 35 pet. Van de wollenstoffenproductie moet 2/3 deel worden geleverd voor het maken van utility-kleding voor binnenlands gebruik. Van de linnen-, katoenen- en kunstzijdenstoffen zal 75 psct. van de waarde, dat is onge veer 80 pet. van de hoeveelheid, voor utility-kleding worden bestemd. Over de prijsverlaging van de kunstzijden garens kan nog worden gemeld, dat deze geschiedt in ver band met de actie van de regering om tot lagere prijzen van gebruiks artikelen te komen. De kunstzijde-in dustrie werkt daaraan mede, hoewel de binnenlandse prijzen voor kunst zijde-garens verreweg de laagste ter wereld zijn. Deze verlaging kan al leen worden gehandhaafd zolang niet nieuwe tegenwerkende omstandighe den haar onmogelijk maken. BLOEMENFEEST IN AALSMEER. Deze maand viert de Rijkstuin bouwschool in Aalsmeer haar 50-ja- rig bestaan. Ter gelegenheid hiervan worden feestavonden georganiseerd. Aansluitend wordt op 2021 Novem ber in de grote hall van de Centrale Aalsmeerse Veiling een grote natio nale keuring van cymlamen en or- chideëen gehouden. Op beide i^agen is deze bloemenshow vrij voor het publiek toegankelijk. Het wrak van de „Breskens 27" is vanmorgen op een diepte van 2,5 me ter in het Soragat van de Wester- schelde door de reddingboot „Presi dent J. V. Wierdsma" ontdekt. Een lantaarnbak en een gedeelte van het net werden geborgen. Van de uit drie koppen bestaande bemanning ont breekt echter elk spoor. Het staat wel vast, dat zij om het leven is gekomen. DE „ALPHERAT" IN BRAND. Het Nederlandse vrachtschip Al pherat van de Stoomvaartmaatschap pij Nievelt Goudriaan en Co. en va rende voor de Holland-Oost-Azië- lijn is in de Chinese Zee, op 145 kilo meter ten# Zuid-Oosten van Hong kong, in brand gevlogen. Twee andere schepen,de Chama en de Boonesborough, zijn in volle vaart op weg naar het in nood verke rende schip. De Alpherat heeft een radiobericht uitgezonden, dat geen onmiddellijk gebaar dreigt. Het s.s. Alpherat, de vroegere Wheaton Victory, metende 7.607 bru to reg. ton, heeft een bemanning van ongeveer 45 koppen aan boord en is geladen met stukgoed. Het bevindt zich op thuisreis en heeft als laatste haven Manilla aan- ENGELS STOOMSCHIP OP WADDENZEE VERGAAN. Bemanning van 16 koppen gered. Het Nederlandse s.s. „Rijn" heeft, zoals reeds bericht, Dinsdagnacht omstreeks twee uur op de Noordzee in de omgeving van Terschelling noodsignalen opgevangen van, gelijk later is gebleken, het 890 brt. meten de Engelse tankschip „Aqueity", dat op weg was van Hamburg naar En geland. De „Rijn" waarschuv/de de vuurtoren „Brandaris", waarna on- middelijk de reddingboot „Brandaris" en de sleepboot „Oceaan" uitvoeren. De schepen zijn gistermiddag onver richter zake teruggekeerd: van de „Aqueity" was niets meer te beken nen. Wel is bekend geworden, dat het schip Dinsdagavond om half elf op een mijn gelopen is. De uit zestien koppen bestaande bemanning is in tussen opgepikt door het Duitse s.s. „Ibis" en naar Lowestoft gebracht. BANKETBAKKERS ARBEID IN SINTERKLAAS-TIJD. In banketbakkerijen, die niet te vens broodbakerkijen zijn, mogen van 17_t.m. 28 November mannelijke ar beiders van 18 jaar of ouder elf uur per dag en ten hoogste zestig uur per week werken, aldus heeft de mi nister van Sociale Zaken beschikt. De arbeidstijd moet in zijn geheel ge legen zijn tussen 7 en 20 uur (op Za terdag 22 uur). De beschikking, die nog enkele nadere details bevat, is opgenomen in de Nederlandse Staats courant. DISTRIBUTIENIEUWS VOOR HET TIJDVAK VAN 16 t.m. 29 NOVEMBER 1947. Elk der volgende bonnen geeft recht op het kopen van: BONKAARTEN KA, KB, KC 711 (Serie R) R-04 diversen 500 gram suiker, bo- terhamstr. of 1000 gr jam, stroop enz. of 500 gram versnape ringen. R-05 diversen 225 gram huishoud zeep of 180 gram toi letzeep. BONKAARTEN KD, KE 711 (Serie R) R-ll, R--12 250 gram suiker, bo- diversen terhamstr. of 500 gr. jam, stroop, enz. of 250 gram versn. R-13 diversen 450 gram huishoudz. of 360 gram toiletz. R-16 reserve 500 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kindermeel (alle soorten) of kinder biscuits. BONKAARTEN MA, MD, MH 712 (Bijz. arbeid, a.s. moeders en zieken) (Serie R) R-21 suiker 250 gram suiker, bo- terhamstr. of 500 gr jam, stroop enz., of 250 gram versnape ringen TABAK- EN VERSNAPERINGEN- KAARTEN, ENZ. QA, QB, QC 711. R-01, R-02 1 rantsoen sigaretten tabak of kerftabak R-03 tabak 2 rantsoenen sigaret ten of kerftabak R-01 versn. -. 200 gram vernaperin- gen of 200 gram sui ker, boterhamstr. enz of 400 gram jam, stroop, enz. R-03 versn. 100 gram versnape ringen of 100 gram suiker, boterhamstr. enz. of 200 gram jam, stroop enz. De reeds aangawezen bon R-03 vlees voor 100 gram vlees is geldig t.m. 22 November. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 14 November worden gebruikt. De niet aangewezen bonnen van serie Q kun nen worden vernietigd. £en k.aAAje.ttje.... De machtigste is hij, die zichzelf in zijn macht heeft. Seneca.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1