3)e Ccicbe (Bou/ïcwtt Algemene beraadslagingen over Rijksbegroting 1948 Nieuwe regeling van politiewezen De eerste Russische atoombom r WOENSDAG 12 NOVEMBER 1947 Bureaux Papengracht 32. Giro 103003. Telef. Administratie, Advertenties 20826. Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 20935. Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD. •Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN y 38e JAARGANG No. 11237 Abonnementsprijs 0.30 pér week, 1.30 per maand, 3.90 per kwartaal. Franco per post 4.6Jr, Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden 1.50. „De gemeenschap der heiligen" rf"\NDER auspiciën van het Ned. Oor- Vlogsgravencomité is de dag van het oorlogsgraf, de herinnering aan de geallieerde doden van twee we reldoorlogen, plechtig gevierd in een herdenkingsdienst in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, waar vele diplo matieke, militaire en consulaire ver tegenwoordigers aanwezig waren. On der de hoge kerkelijke autoriteiten bevond zich ook mrg. F. v. d. Loo, of- fiscaal van het Aartsbisdom. Naast enkele andere kerkelijke vertegenwoordigers sprak ook de majoor-hoofdaalmoezenier, pater L. A. M. Goossens, die zeide, dat het to tale leed van deze oorlog niet is te registreren; het is een grote zee van biter leed. „Wie niet bidden kan', zeide pater Goossens verder in zijn rede, „staat met lege handen op een kerkhof met zijn eendere witte krui sen, de symbolen van de eenheid der doden en van het appèl aan de le venden deze eenheid te bewaren.'' Temidden van „een grote zee van bitter leëd", zoals pater Goossens het uitdrukte, is het zo verkwikkend, zo troostrijk, zo schoon te beleven de leer der Kerk over de „gemeenschap der heiligen" deze leer te beleven, zoals ook de eerste christenen dat deden. De eerste christenen waren van de ze leer zo innig overtuigd, dat zij niet aarzelden hun eenvoudige aan roepingen op de grafstenen van hun dierbaren neer te schrijven. ïn de ingetogenheid der catecomben ver gezellen hun vredewensen de afge storvenen maar ook hun smeekbe den: „Denk aan ons in God, Marina! Sabbatius, bid en smeek voor uw broeders en gezellen. Vraag voor mij, uw echtgenoot Hyacinthus, de eeuwige verrijzenis Anatolius, on ze eersteling, waarvan wij zo kort stondig mochten genieten, bid voor ons". Dit is slechts een greep uit de grafschriften in de catacomben. De gemeenschap der ledematen van Christus overschrijdt de grenzen vdn leven en dood. Het is een geloofsverzwakking, als wij waaraan zo weinig denken- En, los van het positieve dogma van de „gemeenschap der heiligen", wijst het op een gebrek aan cultuur, als de mensen hun doden zo gauw uit hun herinnering laten verdwij nenEen gebrek aan cultuur is het, naar onze overtuiging, zo vluch tig en gedachtenloos te leven aan de oppervlakte van het leveil, dat men hen, met wie wij tijdens hun leven in een bepaalde gemeenschap hebben gestaan, na hun dood vergeten, als hadden zij niet bestaan. De katholieke leer over de „ge meenschap der heiligen" sluit dan ook harmonisch aan op de .natuurlij ke behoeften van de mens. En daar om is die leer zo schoon. De Tweede Kamer heeft gistermid dag een aanvang gemaakt met de al gemene beraadslagingen over de rijksbegroting voor 1948. Met de mi nister-president, dr. L. J. M. Beel, hadden acht ministers achter de re geringstafel plaats genomen. De beschouwingen worden geopend door de heer Schouten (A-R.). Hij verklaart, dat er reden is voor critiek ten aanzien van het tempo waarmede de regering de herziening der sala rissen van personeel bij bepaalde tak ken van onderwijs heeft ter hand ge nomen. Wat de technische herziening van de salarissen betreft, merkt hij op, dat belangrijke delen van het rijkspersoneel in sterke mate achter blijven bij de verhoging der salaris sen in industriële bedrijven. De landbouworganisaties en de or ganisaties der landarbeiders zijn van mening, dat de achterstand der land- bouwlonen geneutraliseerd dient te worden door een herziening dezer lonen. Ten aanzien der bakkerijen merkt hij op, dat de marges zo zijn, dat men kan spreken van een toe stand, welke ten gevolge heeft, dat men onvoldoende uit zijn arbeid kan halen, om in het levensonderhoud te voorzien. Het is in hoge mate wense lijk het gehele vraagstuk onder het oog te nemen. Vervolgens bespreekt de heer Schouten de verhouding van minis ters en parlement en van kabinet en parlement. Er moet naar de opvatting van de heer Schouten naar gestreefd worden, dat het gemeen overleg ook inder daad algemeen overleg blijft, uitslui tend in de Kamer en niet daarbuiten. Het aanvaarden van opdrachten en het doen van verantwoording aan partijen of partij-organen schijnt hem niet juist. Spr. acht het onjuist, dat ministers mededelingen over het regeringsbe leid doen op een congres van de Par tij van de Arbeid, mededelingen, wel ke aan anderen worden onthouden. Ten deze is hij het volkomen eens met prof. Aalberse, die gewaarschuwd heeft, dat men hier op de verkeerde weg is. Het komt spr. voor, dat men de laatste maanden, wat Indië betreft, meer achteruit dan vooruit gegaan is. Er staat in deze begroting geen en kel cijfer, dat licht geeft over de fi- nnaciële positie van Indië. In het beleid van dit kabinet acht spr. niet aanwezig een waarborg te gen dé -gevaren, dié"het leven bedrei gen. Hier past maar een middel: dat men zich onderwerpt aan God. Aan Hem moet men zich vastklemmen. Wanneer dat in het beleid van het kabinet voorop staat, dan is er mo gelijkheid van samenwerking en mo gelijkheid van vastheid. De heer Tilanus (C.-H.) betreurt De minister van Binnenlandse Za ken is met zijn ambtgenoot van Justi tie tot oevreenstemming gekomen aangaande de nieuwe regeling van politiewezen. De indiening van een „Breskens 27 met drie man vergaan? Dinsdagmorgen werd te Breskens gerapporteerd, dat nabij de Zuider plaat in de Westerschelde de mast van het vissersvaartuig „Breskens 27" boven water uitstak. De „Bres kens 27" was Maandagnacht met een bemanning van drie koppen ter gar- nalenvangst uitgevaren en des avonds niet in de thuishaven teruggekeerd. Vannacht, omstreeks 2 uur, is in de omgeving van Terschelling op ae Noordzee door het Nederlandse stoomschip „Rijn" noodsignalen op gevangen van een onbekend stoom schip. De „Rijn" gaf deze signalen di rect door naar de vuurtoren „Bran- daris" en onmiddellijk daarop is de redingboot „Brandaris" uitgevaren, terwijl ook de sleepboot „Oceaan" van de rederij Doeksen ter assistentie uitvoer. Tot nu toe heeft men niets van het schip, dat noodsignalen uit zond, kunnen ontdekken. Uit de sig nalen heeft men nog niet kunnen op maken met welk schip men te doen heeft. Het is op de Noordzee nood weer en het zicht is zeer slecht. VERJAARDAG MGR. HUIBERS. Z.H.Exc. Mgr. J. P. Huibers, Bis schop van Haarlem, zal ter gelegen heid van zijn verjaardag op Zaterdag 15 November a.s. receptie verlenen aan de Religieusen (Broeders en Zus ters) en de leken van 11 tot 12 uur, en aan de Priesters van 12 tot 1 uur. GIDSENBEWEGING OPGENOMEN IN WERELD- VERBAND. Op een Zaterdag te Utrecht -ge houden vergadering van het Ned. Padvindstersgilde is besloten tot de oprichting van een Nederlandse Padvindstersraad als overkoepelend orgaan van het Ned. Padvindsters gilde en de R. K. Gidsenbeweging in Nederland. De Gidsenbeweging, die tot nu toe niet was aangesloten bij de wereld bond der padvindsters, is door het oprichten van deze raad thans oök in internationaal verband verenigd. daartoe strekkend ontwerp van wet kan weldra te gemoet worden gezien, zo wordt medegedeeld in de Memorie van Antwoord over de begroting van Binnenlandse Zaken. Met betrekking tot de vraag, op welke wijze de regering de orde denkt, te handhaven, wanneer onver hoopt het politiekorps niet afdoende mocht blijken, merkt minister Witte- man op, dat het vraagstuk van het recruteren van burgers tot handha ving van de openbare orde en veilig heid bij de regering in overweging is«. Zij heeft» daartoe een commissie in gesteld onder voorzitterschap van de commissaris der Koningin in Over- ijsel. Deze commissie zal binnenkort aan de regering haar advies uitbren gen. De minister wacht dit rapport af alvorens zijn standpunt te. bepalen. Het bestuur van de Ver. van Ned. Gemeenten zal een bijzonder congres aan het politie-vraagstuk wijden. Het congres zal op Woensdag 19 Novem ber a.s. in het gebouw Tivoli, Kruis straat 1, te Utrecht worden gehou den. De leiding van deze vergadering die door talrijke burgemeesters zal worden' bezocht, berust bij de voor zitter der vereniging, mr. P. J. Oud. Behalve de voorzitter zullen het woord voeren de heren mr. dr. A. I. Romijn. burgemeester van Winscho ten, J. C. Haspels, burgemeester van Enkhuizen, mr. J. Pu D. van Banning, burgemeester van Sohaesberg en J. van der Haar, burgemeester van Mij drecht en Wilnis. Er zal gelegenheid tot discussie zijn. Han van Meegeren veroordeeld tot 1 jaar gevangenissraf Op 29 October heeft de Offi cier van Justitie mr. H. A. Was- senbergh, 2 jaar geëist tegen de kunstschilder Han van Meege ren, wegens „oplichting met be hulp van listige kunstgrepen" en het „opzettelijk valselijk signeren van kunstvoorwerpen". Uitspraak doende veroordeel de de rechtbank onder presi dium van mr. V. G. A.'Boll, hem hedenochtend tot een gevange nisstraf van 1 jaar. De rechtbank achtte het ten laste gelegde bewezen. Ten aan zien van de schilderijen heeft de rechtbank bepaald, dat zij aan de eigenaars zullen worden terug gegeven. de taalverarming op voorstel van de ministers doorgevoerd door het af schaffen van de buigings-n. Het Indische beleid van dit kabinet, zo betoogt spr. vervolgens, heeft ons land in beschamende internationale moeilijkheden gebracht. De nood, waarin ons volk zich be vond, maakte zo breed mogelijke sa menwerking noodzakelijk. Het is.' met name de Partij van de Arbeid ge weest, die dit niet heeft gewild. De C.-H. wensen geen conservatisme, geen reactionnaire en geen koloniale politiek. Zij zien zeer wel de nationale en internationale ontwikkeling der dingen en het ontwaken van het ver re Oosten. Maar zij wensen geen so cialisme en uitbreiding van de amb tenarij. Zij willen een sociale politiek op de grondslagen van Christendom en historie. Spr. constateert de wil der Neder landse bevolking tot herstel, waarvan b.v. de landbouwtentoonstellingen het bewije leveren. In dit verband de wederopbouw besprekend, wijst hij óp de overmaat van commissies en hg vraagt, of het niet tijd wordt vele dier commissies met een harde bezem weg te vegen. Nog onlangs is het boek van het militair gezag verschenen, dat naar hem ter ore kwam 60.000 kost, waarbij 40.000 auteursrecht. Hij ziet het nut daarvan niet in. (Als er geen conclusies 'uit worden getrokken ten aanzien van de schuldigen wij ook niet. Red. L. Crt.-. Hij betoogt, dat het sociaal onge rechtvaardigd is. dat de lonen in de landbouw lager zijn dan in de indus trie. Tenslotte komende tot het Indische beleid merkt spr. op, dat financiële gegevens in onvoldoende mate zijn verstrekt. Voorts vraagt hij, of dit kabinet de republiek erkent als een politieke realiteit, hetgeen z.i. juist de fout van de vorige regering is ge weest. Als wil de C.H.U. als gouvernemen tele partij de regering steunen, ten aanzien van het Indische beleid zegt de heer Tilanus de scherpst mogelijke afkeuring te rqoeten uitspreken. Mr. Van der Goes van Naters (P. v. d. A.) bracht de heer Tilanus ter stond een teleurstelling toe door aan te kondigen dat zijn partij ook in 1948 niet aan de vorming van een natio naal kabinet zal willen meedoen. De woordvoerder van de fractie van de P. v. d. A., die begonnen was met de hoop uit te spreken, dat de Koningin het volgend jaar haar jubileum in goede gezondheid zal mogen vieren, verkondigde, dat met Indonesië het wachten is op de factor tijd, die in het algemeen ook in de politiek en ten aanzien van de economie, een grote rol speelt. Krachtig geleide eco nomie noemde hij nodig. Vermeld zij nog, dat mr. v. d. Goes v. Naters een een philippica tegen het communisme liet horen, om, on der nogal wat gelach, te verkondigen, dat in wezen alleen de P. v. d. A. het groot gevaar van die kant toont te zien. Verder stipte hij aan, dat in het Ka tholieke volksdeel nog niet de bereid heid aanwezig is om een eigen par tijverband op te geven. Het Indisch beleid van de regering onderschreef de aanvoerder van de P. v. d. A. Deze zeide, veel te voelen voor een Raad van Tucht voor Parle mentsleden wier verwijdering uit de volksvertegenwoordiging zonder Grondwetsherziening niet mogelijk is. De heer Romme (K.V.P.- zegt, dat de nood der tijden hem er toe dwingt zich speciaal te richten naar de ma teriële inhoud van de gevoerde en nog te voeren politiek. De heer van der Goes van Naters' antwoordt hij, dat het voor de katholiek in confesso is, dat de katholieken zich in eigen katholiek milieu hebben te organi seren. Het gaat er niet om, of men in geweten verplicht is dat te doen. Het gaat er om, wat het algemeen wel zijn uit staatkundig oogpunt van ons vordert, aldus de heer Romme. Het zuiver staatkundige antwoord op deze staatkundige vraag is geweest dé op richting van de K.V.P. Over de zakelijke kant van de be noeming van de heer Götzen tot mi nister zonder portefeuille vraagt spr. nadere inlichtingen. Dat de staatkun dige hervorming zal berusten bij de minister-president en minister Jonk man verheugt spr. Wat de algehele herziening der grondwet betreft, betoogt hij, dat het noodzakelijk is de grondrechten der democratie onder de loupe te nemen. Een dictorale partij geniet thans volop van de democratische vrijheid. Spr. vraagt de voorbereiding van een algehele herziening der grondwet op dit punt. De politiek van levensruimte voor elk gezin wordt door de regering slechts schoorvoetend gevoerd, meent spr., die' in dit verband een correc tie van de kinderbijslag bepleit, wel ke de rechtvaardigheid voorschrijft. Wat de toekenning van kinderbijslag aan kleine zelfstandigen betreft, zou spr. niet willen wachten tot een alge hele regeling, z.i. dienen voorzienin gen getroffen te worden daar waar de nood het schrijnendst is. Behoud van de grbeidsvrede is noodzakelijk. Deze arbeidsvrede steunt op vertrouwen in het bedrijfs leven. Voor behoud van dit vertrou wen blijft verbetering van de positie der arbeiders steeds nodig. In dit ver- oand bespreekt de heer Romme het vraagstuk der bezitsspreiding. Met het toegezegde onderzoek ter zake talme de regering niet. Te kwart over vijf verdaagt de voorzitter de vergadering tot heden. Te Voorburg wordt een poppenten- toonstelling gehouden ten bate van het Oentraal Genootschap voor Kin derherstellingsoorden en gezono heidskolonies. H.K.H. Prinses Juliana heeft voor deze tentoonstelling 12 poppen beschikbaar gesteld. De 12 poppen worden geplaatst. NIEUWS OVER INDIE Mutaties in het republikeinse kabinet Gisteravond heeft radio-Djogja be langrijke wijzigingen in het republi keinse kabinet aangekondigd. Vijf portefeuilles zijn beschikbaar gesteld voor de Masjoemi, vijf voor de Partai Sosialis. Het Franse ministerie van Justitie is, volgens Reuter's correspondent, doende met een systematische her ziening van de vonnissen, welke zijn uitgesproken wegens collaboratie, ten einde opgelegde gevangenisstraffen te doen verlagen en eventueel dood vonnissen te verzachten. Volgens een hoge ambtenaar van het ministerie zijn van de herziene vonnissen in de meeste gevallen de gevangenisstraffen tot de helft terug gebracht. Van de 5386 doodvonnissen, die sedert de bevrijding wegens col laboratie zijn uitgesproken, zijn er slechts 634 ten uitvoer gebracht. De meeste andere doodvonissen zijn ver anderd in levenslange dwangarbeid In het afgelopen jaar zijn aldus on geveer 6000 vonnissen per maand her zien en men verwacht, dat nog ver schillende maanden zal worden voortgewerkt. jQE MOSKOUSE correspondent van het Parijse avondblad l'Intransi- gant bericht, dat de Sovjet-Unie haar eerste proefatoombom in de morgen van 10 Juni j.l. in een afgelegen gebied van Siberië liet explo deren. De correspondent, die zich John Griggs noemt, verklaarde, dat de explosie in een omtrek van 30 km werd gevoeld. Wij geven dit bericht onder voor behoud door, en wijzen op de om standigheid, dat, indien juist, dit be richt de Sovjetcensuur heeft kunnen passeren. Reeds in Siberië beproefd Het zou een kleine bom geweest zijn met een gewicht van ongeveer 6 kg. De deskundigen, die de explo sie hadden waargenomen, zouden eind Juli naar Moskou zijn teruggekeerd en sedertdien „in het grootste ge heim" werken aan rapporten voor maarschalk Stalin. De correspondent verklaart nog, dat de proefneming heeft plaatsge vonden in aanwezigheid van 290 Rus sische atoomdeskundigen en enige regeringsfunctionarissen. De stad, die het dichtstbij de plaats van de proef lag, zou Irkoets zijn geweest. Aan Griggs' zou „in het grootste vertrouwen" medegedeeld zijn, dat Sovjet-deskundigen hadden toegege ven, dat de Sovjet-Unie ,,vijf jaar bij de Amerikanen ten achter was in de productie van atoombommen." VERZET IN SIAM. Luitenant-generaal Phin Tsjoenha- wan, de plaatsvervangende opperbe velhebber van de Siamese strijd krachten onder het nieuwe bewind, heeft verklaard, dat er gevechten zijn uitgebroken tussen troepen van het leger en „strijdkrachten van het Sia mese volksverzet". Luit.-kol. Tsjoelalon, de perschef van het militaire opperbevel, ver klaarde tegenover journalisten, dat alle militaire eenheden in het gehele land met het opperbevel samenwer ken' hij sprak de berichten over gevechten tegen. De nieuwe Siamese regering heeft een bevel tot arrestatie uitgevaar digd tegen de vroegere minister van industrie en de plaatsvervangende minister van handel. Men neemt aan, dat de andere ministers, onder wie de minister-president, vrijuit kunnen gaan. Levenslang voor Manioe De Roemeense boerenleider dr. Manioe is schuldig bevonden op alle hoofdpunten van de aanklacht en tot levenslange dwangarbeid veroor deeld. Ion Mihalacke, vice-voorzitter van de Boerenpartij, is eveneens schuldig verklaard en zal een zelfde straf moeten ondergaan. De vier ministers, die in het buiten land vertoeven .en in hun afwezig heid berecht werden (Nicolescoe Bu- zesti, Cretzeanoe, Grafencoe en Vi- soianoe- kregen van 15 jaar tot le venslang, de overige beschuldigden gevangenisstraffen van 1 tot 17 jaar. HET SAARGEBIED EN FRANKRIJK Volgens hét blad van de Franse bazettingsautoriteiten in Ihet Saar- gebied, heeft de goeverneur, Grand- val verklaard, dat de economische samensmelting met Frankrijk binnen 14 dagen een feit zal zijn. De econo mische samenvoeging zal volgens het blad zonder wrijvingen tot stand komen. ENGELSE KONING ZAL KARDINAAL GRIFFIN ONTVANGEN De „Times" meldt, dat kardinaal Griffin, de Rooms-Katholieke aarts bisschop van Westminster, Donderdag aanstaande, op de trouwdag van prinses Elisabeth, naar Buckingham- Palace zal gaan om den koning de officiële gelukwens van de Rooms- Katholieke Kerk in Engeland over te brengen. Kardinaal Griffin zal ont vangen worden na de aartsbisschop pen van Canterbury en York. Dit zal voor de eerste maal zijn, dat een kardinaal een officiële gelukwens aanbiedt tezamen met lieden van ge privilegieerde lichamen, zoals de kerkprovincies van Canterbury en York. CHURCHILL WIL GEEN STANDBEELD Er bestonden plannen voor de op richting van een standbeeld van Churchill, van 70 meter hoogte, op de rotsen van Dover, dat Churchill in marine-uniform, een grote sigaar rokend zou voorstellen. In de punt van de sigaar zou een licht worden aangebracht, dat tot in Frankrijk zichtbaar zou zijn. Churchill heeft echter schriftelijk te kennen gegeven, dat hij de uit voering van het plan liever uitge steld zou zien totdat hij zich defini tief uit de politiek heeft teruggetrok ken of tot na zijn dood. Men heeft dientengevolge van het plan afge zien. BEVOEGDHEID VAN HOGERHUIS WORDT BEPERKT. Het Britse Lagerhuis heeft Dins dagovond in beginsel zijn goedkeu ring verleend aan het voornemen van de regering om de bevoegdheden van het Hogerhuis te beperken door de tijd, gedurende welke dit lichaam een door het Lagerhuis aangenomen wet kan ophouden, van twee tot één jaar terug te brengen. Een amendement van de oppositie om het wetsontwerp te verwerpen werd met 345 tegen 194 stemmen af gestemd en het ontwerp werd in tweede lezing aangenomen.. TWEE NEDERLANDERS IN BELGIë VAN MOORD BESCHULDIGD. Op 14 October jl. werd de bejaar de abt Gustave Vrindts, pastoor van de kerk Notre Dame de Neige te Bor- gerhout, op gruwelijke wijze door onbekenden vermoord en van een bedrag van fr. 10.000 beroofd. In verband met deze moord heeft gen darmerie van Luik thans twee per sonen aangehouden, die beantwoor den aan het signalement, zoals dat door de huishoudster van de pastoor is opgegeven:" Het betreft hier de beide Nederlanders Wilhelmus de Vos, oud 21 jaar, uit Utrecht en Ma- rinus Aarden, oud 19 jaar, uit Den Haag. Hoera, veroordeeld-. Han v. Meegeren wrijft zich in de handen; hij is vooroordeeld tot een jaar gevangenisstraf. Ge lukkig voor hem. Ja, stel u voor, dat de recht bank hem had vrij gesproken! Dan was hij niet de maker ge weest van de Vermeers, dan was hij niet de geniale vervalser, die de kunstkenners voor millioenen er tussen genomen had. Misschién waren de Vermeers dan wel echt geweest, maar dat kwam er minder op aan; de doe ken zouden dan maar doodgewo ne Vermeers zijn geweest. De eigenaars krijgen nu hun Vermeers terug. Maar het zijn niet langer Vermeers, het zijn van Meegerens geworden en zij worden nu veroordeeld om le venslang tegen de levens grote bewijzen van hun domheid aan te kijken. Tenzij zij bereid zijn om de schilderijen voor een appel en een ei te verkopen aan een han dige jongen, die er tentoonstel lingen van organiseert en er zo doende een slordige duit aan ver dienen lean. Want het zijn „be roemde" schilderstukken gewor den en zij worden straks nog „be roemder", want nu zijn er weer deskundigen, die pertinent ver- klrren, dat van Meegeren een kh. Ischilder is en beslist niet in staat moet worden geacht om zulke Vermeers te schilderen. Welke slimmeling duikt er straks op met de onthulling, dat niet van Meegeren, maar hij de ge niale vervalser is geweest? Ik heb er eerlijk gezegd over gedacht, want je wordt toch maar de held van de dag, niet waar? Maar ik wacht even tot van Meegeren zijn jaartje uitge zeten heeft. TWEEDE ALGEMENE CONGRES DER UNESCO MET PLECHTIGE H. MIS GEOPEND. Het tweede algemene congres van de UNESCO te Mexico-City is plech tig geopend met een H. Mis in de Ba siliek van O. L. Vrouw van Guada- loupe. Onder de vele persoonlijkhe den, die de plechtigheid bijwoonden, bevond zich ook Jacques Maritain, Frans gezant bij de H. Stoel en hoofd van de Franse delegatie op het Con gres, alsmede Kanunnik Rupp,. van de Notre-Dame in Parijs, die het con gres bijwoont als officiële waarne mer van het Vaticaan. Mgr. Harcurn, lid1 van de Libanese delegatie, wekte in het Frans zijn gehoor o j, om „de bijeenkomsten der UNESCO te stel len onder Gods bescherming". EEN „VERDRONKEN DORP" VIEL DROOG. De Britse pers brengt foto's van een „verdronken dorp", dat tengevolge van de abnormale droogte weer droog is gevallen. Het betreft het dorp Derwent, dat in 1943 werd prijs gegeven voor de vorming van een na tuurlijk waterreservoir, het Ladybo- wer reservoir, voor de watervoorzie ning van Sheffield. Van dit verlaten dorp staat nog de kerktoren over eind, waarvan in normale omstandig heden slechts de top van de spits bo ven water van het reservoir uit te zien is. Zondag j.l. echter trokken drommen kijklustigen van heinde en verre naar het eens populaire va- cantieoord, dat na vier jaren onder dompeling zijn ruines te zien gaf. DE ZWIERENDE MAGNETISCHE NOORDPOOL. Glenn Madill, chef van de „mag netische" afdeling van de „Dominion Observatories" in Canada, heeft ver klaard, dat de magnetische Noord pool gezocht moet worden op het Noorden van het eiland Prince of Wales. De Pool verandeit voortdu rend van positie, door dagelijks rond te draaien over een gebied met een normale diameter van ongeveer een kleine honderd kilometer. In perio den van magnetische sloringen kan deze diameter echter wel tweemaal zo groot zijn. Men heeft vastgesteld, dat de magnetische Noordpool nor maliter tussen midden en midder nacht van de meest Zuidelijke naar de meest Noordelijke positie beweegt, en in de andere helft van het etmaal in tegengestelde richting. Volgens Madill hebben nauwgezette waarne mingen geen bewijs kunnen opleve ren voor de stelling, dat zich secun daire polen zouden bevinden op het eiland Bathurst en het schiereiland Boothia. £m tcoJiAe.itje... „Waarin dan bestaat de taak en zending ten goede van het toneel en de film? Uw kunst moet dienen om door de levendigheid der voorstelling de geesten op te heffen tot een ver standelijk en zedelijk ideaal, dat uit gaat boven de zinnelijke waarneming en het gebied van de stof, met uit eindelijk doel, de toeschouwers dich ter te brengen tot God, de volstrekte Schoonheid, van Wien alle andere schoonheid een weerspiegeling is Z.H. Paus Pius XII in een toespraak tot de toneel- en filmkunstenaars op 26 Augus tus 1945

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1