Se Ccicbe Sou^cmt Min. Marshall ontvouwt zijn plan De samenzwering in Suriname Nederl. huipaan noodlijdenden in het buitenland Hoe De Gaulle aan de macht kan komen DINSDAG 11 NOVEMBER 1947 Bureaux Papengracht 32. Giro 103003. Telef. Administratie, Advertenties 20826. Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 20935. Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 38e JAARGANG No. 11236 Abonnementsprijs 0.30 per week, 1.30 per maand, 3.90 per kwartaal. Franco per post ƒ4.65. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden 1.50. V Geen man en geen cent r\EZE bekende leuze moeten wij in *^deze tijd tot de onze maken, in deze zin: geen man en geen cent voor zaken, dit niet sociaal verantwooro zijn! De Stichting tot Daadwerkelijke Bestrijding van het Inflatiegevaar heefi er dezer dagen in een adres aan de regering op gèwezen, dat het Overheidsapparaat te veel productieve krachten absorbeert, opslurpt! En men kan dat niet ontkenner. Het is zowel in het overheids- als in het particulier bedrijf onsociaal, personen in dienst te houden, terwijl er eigenlijk geen voldoende werk voor hen is, die elders nuttiger •werkzaam zouden kunnen„zijn. Men begrijpe ons hier vooral niet verkeerd. Onsociaal en onchristelijk is hel, om, miskennend de mense lijke waardigheid en de eisen van rechtvaardigheid en billijkheid, men selijke arbeidskrachten te beschou wen en te behandelen als waren het machines, welke men opzijzet, wan neer men ze niet meer nodig heeft Tegen een dergelijke bejegening van arbeidskrachten moet altijd en onder alle omstandigheden worden geprotesteerd! Maar wij hebben op het oog per sonen, die, zoals wij zeiden, elders nuttiger werkzaam zouden kunnen zija en die men uit sleur of gemaks halve maar laat op de plaats, waar zij zijn. Het gevaar voor zulk een economisch èn sociaal ongewenst handelen is groo^in bedrijven of in stellingen, welke uit overheidskas sen worden gefinancierd. Dit is dui delijk. En daarom is hier een scherp toezient van een haar sociale verant woordelijkheid bewuste leiding een eerste vereiste. Er moet in ons land meer gepro duceerd worden. En daarom: zoveel mogelijk krachten aan een zo effi cient mogelijke productie. De boterprijs wordt - verhoogd De in de regeringsverklaring van het najaar van 1946 aangekondigde^ verhoging van de prijs van de room boter zal zeer waarschijnlijk deze maand nog ingaan. Daar de subsidie geheel of grotendeels zal komen te vervallen wordt de roomboter negen tig cent a één gulden per kilo duur der. Door op de boterbon naar keu ze roomboter of margarine beschik baar te stellen, wordt niemand ver plicht de duurdere boter te gebrui ken. Het betrekken van roomboter op de margarinebon zal niet worden toegestaan. De prijsverhoging van roomboter zal waax-schijnlijk worden gevolgd door een duurder wordenvan melk en kaas. Daarnaast nemen de aange kondigde prijsverlagingen voor ver scheidene andere artikelen vastere vorm aan. De regering overweegt de ze o.a. voor: aardappelen, grutters waren, geconserveerde groenten, ver schillende huishoudelijke artikelen, textiel en schoenen. Ook de Neder landse Spoorwegen en d$ P. T. T. overwegen een verlaging der tarie ven. ZILVERPRIJS BLUFT STIJGEN. De zilverprijs vertoont een voort durende stijging. De notering te Am sterdam, medegedeeld door Drijfhout, is voor zilver per kg. fijn vanaf 10 Nov. verhoogd Van 69,2572.75 tot 70.4573.95. Eind Sept. be droeg de notering 67.6571.15, terwijl 2 Nov. deze verhoogd werd tot 69.25—72.75. PROF. BOUMAN OVERLEDEN. Op 73-jarige leeftijd is Zaterdag te Amsterdam plotseling overleden de bekende neuroloog en psychiater, prof. dr. K. H. Bouman. In 1905 pro moveerde de heer Bouman aan de Amsterdamse univerrsiteit, waaraan hij in 1916 tot hoogleraar in de psy chiatrie en neurologie werd benoemd. Tot 1945 vervulde hij het hoogleraars ambt. De overledene was lid van ver schillende buitenlandse wetenschap pelijke genootschappen en Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De begrafenis heeft plaats Woens dag om 13.00 uur op Zorgvliet. Het gebrek aan drinkwater op het eiland Urk was de laatste "tijd zeer erg geworden. Men liet water uit Kampen komen. Ter besparing van drinkwater werd voor was- en werk- water gebruik gemaakt van ge zuiverd zeewater, dat op verscillen- de plaatsen in het dorp uit pompen verkrijgbaar is. De was- en wérk- waterpomp genoot een goede be langstelling. r\E AMERIKAANSE minister van Buitenlandse Zaken, George Mars hall, heeft gisteren het Congres verzocht 597 millioen dollar beschik baar te stellen voor een spoedeisende hulpverlening aan Frankrijk, Italië en Oostenrijk tot 31 Maart a.s. Volgen s zijn schatting is voor het uit te voe ren programma op lange termijn, waarmee op 1 April 1948 zal worden begonnen, een bedrag nodig van tussen de 16 en 20 milliard dollar, een hogere begroting derhalve dan die van de commissie van vooraanstaande burgers der Verenigde Staten, die voor de uitvoering van het plan-Mars hall 1217 milliard voldoende achtte. doelingen achter schuilen. Het is een programma voor opbouw, productie en herstel. Geen enkel land wordt er door bedreigd. Het plan is speciaal ontworpen om in zo kort mogelijke tijd een einde te maken aan de afhankelijkheid van die landen van de hulp uit de Ver enigde Staten. Onze enige bedoeling is, dat zij voor zichzelf zullen kun nen zorgen. Vier beginselen. Marshall besloot zijn verklaring met de opsomming van vier beginse len, die bij de administratie van de fondsen, waarvan, afgezien van de spoedeisende hulp, in de drie maan den tot 30 Juni 1,5 milliard en ver volgens gedurende een jaar 7,5 mil liard zal worden gedistribueerd, in het oog moeten worden gehouden. Deze beginselen zijn: 1. Het plan moet volledig in over eenstemming zijn met de Amerikaan se buitenlandse politiek; 2. De organisatie moet zo soepel mogelijk zijn; 3. Bij de uitvoering van onderdelen van het programma, die binnen het bereik van reeds bestaande regerings- instanrties vallen, moeten deze in stanties zo volledig mogelijk worden ingeschakeld. 4. Er is eenheid nodig bij de instan ties, die de leiding hebben bij de uit voering van het programma. Vrijheid in Europa mag niet vernietigd De besluiten, die op de komende speciale zitting van het Congres zul len worden gehouden, aldus Marshall voor de Amerikaanse commissie voor hulp aan het buitenland, zullen mins tens even belangrijk zijn, zowel voor ons eigen land aid voor de gehele we reld, als die uit de oorlogsjaren. Wij mogen niet toestaan, dat de vrije ge meenschap van Europa vernietigd wordt. Indien dit gebeurt, zou het een ramp betekenen voor de wereld. Aan het begin van zijn verklaringen keerde Marshall zich fel tegen Rus land. Terwijl Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten een politiek vol gen om Europa weer gezond te ma ken, zo zeide hij, blijkt thans, dat er slechts één mogendheid is, die op grond van eigen overwegingen dit doel niet nastreeft. Die mogenheid is de Sowjet-Unie. Ondanks de pogin gen der Verenigde Staten om de ge hele Europese samenleving te hel pen zijn niet alle landen in Europa vrijgelaten om hun plaats in te ne men in de gemeenschap waarvan zij logischerwijze deeluitmaken. Ten Oosten van de grens, waar de geal lieerde legers de oorlog in Duitsland beëindigden, is een vreemde hand onmiskenbaar. Als gevolg daarvan wordt de geografische grens van het herstelprogramma, dat Amerika overweegt, beperkt tot die landen die in overeenstemming met hun natio nale tradities vrijheid van handelen hebben. Gift of lening De minister gaf vervolgens een uit eenzetting van de wijze, waarop vol gens hem het programma diende te werken. Als. algemeen principle zou de hulp de vorm moeten hebben van giften of leningen, die in ieder afzon derlijk geval zouden afhangen van de solvabiliteit van het betreffende land van de uitwerking, die accumula- van extra buitenlandse hulp op het bereikte herstel zou hebben. In de practijk voelt men, dat, waar de behoefte duidelijk wordt gedemon streerd en waar de terugbetaling re delijkerwijze niet verwacht kan wor den, de invoer van goederen, als le vensmiddelen, kunstmest, brandstof en onontbeerlijke kapitaalsgoederen voor onmiddellijke vervanging door middel van giften dient te worden ge financierd. De leningen, die betrekking dienen te hebben op invoer van kapitaals goederen en grondstoffen, die de mid delen voor terugbetaling rechtstreeks zullen opleveren, dienen plaats te hebben in de gevallen waar terugbe taling redelijker wijze verwacht kan worden. Tegelijkertijd dient het spoedige initiatief van particuliere financiering op alie manieren te worden aange moedigd, ten einde de noodzaak van rechtstreekse hulp door de Ver. Sta ten zoveel mogelijk uit te schakelen. Wereldherstel. De economische uitwerking van het hulpprogramma, aldus Marshall, zal ver buiten de grenzen van de betrok ken zestien landen worden gevoeld. Het zal inderdaad een programma voor het wereldherstel worden. „Ik behoef u niet te vertellen, dat er bij dit programma ten opzichte van de buitenlandse economie niet naar een bepaald voordeel gestreefd wordt, en dat er geen duistere be- Op het Damplantsoen te Amster dam is de verkoop in vierkante cen timeter van het middendamterrein, waar het oorlogsmonument zal ver rijzen, begonnen. Burgermeester d'Ailly van Amsterdam koopt als eerste 20 vierkante centimeter. NIEUWS OVER 1NDIE NOG EEN PLANTER GEDOOD. Ook een employé van de rubberon derneming Bodjong Gedeh bij Bui tenzorg blijkt het slachtoffer van een moordenaarsbende te zijn geworden. Verleden week hebben extremisten hem op klaarlichte dag ontvoerd en daarna omgebracht. Dit is binnen veertien dagen reeds het tweede geval van die aard. Zoals men vorige week in dit blad heeft kunnen lezen zijn de eerste twee do den onder de teruggekeerde plan ters gevallen op de thee-onderne ming Garboeng bij Bandoeng. Omtrent de gebeurtenissen in Su riname verneemt het A.N.P. nog na der, dat bij de beweging tot weder rechtelijk ingrijpen in de bestaande bestuursvormen aldaar een 80-tal personen betrokken is, nagenoeg al len uit Indonesië teruggekeerde Su rinaamse oorlogsvrijwilligers. Om de gedemobiliseerde militairen in de ge legenheid te stellen zich een positie n de Surinaamse samenleving te ver- HET RECHT VAN VETO. Frankrijk heeft gisteren ten aan zien van de toelating van nieuwe le den tot de V.N. afstand gedaan van zijn recht van veto, dat het in Veilig heidsraad bezit. Frankrijk is de derde grote mo gendheid, die dit doet. Engeland en de V.S. hebben reeds verklaard, dat zij hun recht van veto bij dergelijke besluit enniet zullen gebruiken. Alexander Parodi (Frankrijk) deel de het Franse besluit mede in de po litieke commissie. Frankrijk is be reid zich van stemming bij lidmaat- schapsaanvragen, die het niet goed keurt, te onthouden om de meerder heid de gelegenheid tot een beslis sing te geven. OFFENSIEF VAN GRIEKS LEGER De Griekse minister van buiten landse zaken Constantin Tsaldaris, heeft medegedeeld, dat de Griekse regering order gegeven heeft "tot „liquidatie van het verzet" in Grie kenland. Het leger heeft bevel ge kregen onmiddellijk tot de aanval over te gaan. „Aangezien de geste van de staat geen weerklank gevonden heeft, zal thans met geweld van wa penen worden opgetreden" aldus zeide Tsaldaris, zinspelende op het door de regering eerder gedane aan bod van amnestie voor alle verzets lieden, die zich zouden overgeven aan de autoriteiten. De voortekenen wijzen er op, dat deze winter een harde tijd zal wor den voor velen in Centraal Europa. Waar nu reeds grote armoede heerst, is bij toenemende schaarste en win terkoude bittere ellende te verwach ten. Onder deze omstandigheden is hulp van buiten dringend nodig. Hoeveel ons Nederlanders nog moge ontbre ken, het is een niet te weerspreken feit, dat de toestand in ons land on vergelijkelijk veel gunstigr is dan die in Centraal-Europa. Dat maakt het voor ons tot een christenplicht de noodlijdenden de helpende hand te bieden. Het Ned. R.K. Huisvestings-Comité te 's-Hertogenbosch, dat na de vorige wereldoorlog een uitgebreide hulp actie heeft op touw gezet, en in het bijzonder het lot van ondervoede en vei'zwakte kinderen heeft aangetrok ken, heeft ook thans nu de nood zakelijke medewerking der Regering is verkregen het initiatief tot zulk een hulpactie genomen.' Binnen en kele weken zullen 500 Oostenrijkse kinderen tijdelijk worden gehuisvest; kinderen' van in Duitsland wonende Nederlandse ouders zullen spoedig volgen. Alles geschiedt in overleg met de Regering en onder controle van de Dienst van Volksgezondheid. Voor deze actie wordt op de Neder landse katholieken in dubbel opzicht een beroep gedaan Wie wil ter liefde ^en te leggen. Gods en dus zonder enige vergoeding een kleine vreemdeling in zijn gezin opnemen voor ten hoogste een half jaar? Wie wil de actie steunen door een bijdrage? Het gironummer van het Ned. R.K. Huisvestings-Comité ia 34348. Het adres: Hekellaan 6, 's-Hertogenbosch. Een meevaller voor de gemeenten De minister van Financiën heeft be kend gemaakt, dat de inkomsten van het Gemeentefonds over 1947 aan zienlijk de raming zullen overschrij den. De gemeenten krijgen' dienten gevolge een extra uitkering over 1947 van ƒ3.75 per* inwoner. PHILIPS-VESTIGING IN KLAZIENAVEEN GAAT NIET DOOR Intern veranderde inzichten ten aanzien van de dislocatie 'hebben de N.V. Philips te Eindhoven doen be sluiten af te zien van haar vesti gingsplannen te Klazienaveen. Mo menteel worden er pogingen in het werk gesteld, om gezien de gunstige factoren, die Klazienaveen voor - de vestiging van indystrie biedt, met andere takken van industrie contac- heeft de regering een vakop leiding in het leven geroepen en een wekelijkse kostwinnersvergoeding van 15.— Jot f 20.toegekend. Onder de samenzweerders heerste echter een verbiterde stemming om dat er naar hun mening vrijwel niets voor hen gedaan werd. De leider der beweging, Simon E. H. Sanches, vertoefde dertien jaren in Nederland en bij zijn terugkeer in Suriname in Augustus van dit jaar trachtte hij zich reeds dadelijk een leiderspositie te verwerven. Tegelijk met Sanches zijn 15 anderen aange houden, onder wie 7 Surinaamse mi litairen. De bedoeling was de gouverneur en enkele vooraanstaande Nederlanders te gijzelen teneinde de instelling van een nieuw onafhankelijkheidsbestuur af te dwingen. De uitvoering van dit plan kon door tijdig ingrijpen van politie en par ket worden voorkomen. De toestand is rustig. Gebrek aan huisbrandkolen in Duitsland Met het naderen van de koude is men in Duitsland weer 'begonnen met het plunderen van kolentreinen, aldus Reuters correspondent. In de vorige winter zijn duizenden tonnen kolen uit de treinen geroofd en er bestaan aanwijzingen, dat de klei nere diefstallen gedurende de zomer plaats zullen maken voor georga niseerde overvallen ter voorziening van de zwarte markt. Daarom heb ben spoorweg- en politieautoriteiten maatregelen getToffen om de kolen- transporten te beschermen, waarbij gebruik zal worden gemaakt van de opgedane ervaringen. In de meeste steden beginnen houten hekken en banken reeds te verdwijnen. Ook de bossen uit de omgeving moeten het ontgelden. De ruïnes van gebom bardeerde gebouwen worden nog maals op brandbaar materiaal door zocht. De prijs van zwarte kolen was ge durende de zomer het tienvoud van de normale prijs; verwacht wordt, dat deze zal stijgen tot het zeven- tienvoudige. Hoewel de officiële toewijzing groter is dan in de vorige winter, klagen de Duitsers over de geringe hoeveelheid. Zij beschouwen de toewijzing slechts als een aan vulling op de nog aanwezige voor raden. Deze zijn nu echter uitgeput. Verder doet zioh het verschijnsel voor, dat de kolen tegen normale prijs slechts in zeer kleine hoeveel heden te verkrijgen zijn. De meeste Duitsers menen, dat de beperkte toewijzing het gevolg is van uitvoer ten behoeve van herstelbetalingen, hoewel van bevoegde Duitse en Britse zijde meermalen 'het tegendeel bevestigd is./ ROMMEL PLEEGDE ZELFMOORD. Luitenant-generaal Maisel, die in verband met de dood van veldmaar schalk Rommel is gearresteerd, heeft verklaard, dat Rommel zelfmoord heeft gepleegd. Hij ontkende alle me deplichtigheid aan moord op Rom mel, aldus de Duitse politie. Nu De Gaulle kenbaar heeft ge maakt, dat het terstond tot ontbin ding van de Nationale Vergadering en nieuwe verkiezingen voor deze tak van het parlement dient te komen, is de vraag gerezen, of dit volgens de grondwet wel mogelijk is. Deze houdt slechts één bepaling in, die van ont bindingsmogelijkheid waagt, n.l. art. 51, dat aan de regering het recht toe kent om de nationale vergadering te ontbinden, wanneer binnen 18 maan den tijds tot 2 keer toe een ministe riële crisis is ontstaan tengevolge van verwerping van een motie #an ver trouwen, of aannemen van den motie van afkeuring ten opzichte van het kabinet. Hetzelfde artikel beperkt die mogelijkheid echter, doordat zij uit gesloten is gedurende de eerste 18 maanden van het bestaan van een Nationale Vergadering. Daarop nu is de door velen erkende stelling geba seerd, dat in het onderhavige geval de tegenwoordige Nationale Vergadering pas in Juni a.s. eventueel ontbonden zou kunnen worden en dus zou de door De Gaulle kenbaar gemaakte wens een aanwijzing bevatten, dat hij eigenlijk iets onconstitutioneels ver langt. Enige dagen geleden echter heeft een scherpzinnig schrijver van een ingezonden stuk in de Times er op gewezen, dat de Nationale Vergade ring zich met behulp van een bepaal de methode z^lf kan ontbinden. Hij bracht in herinnering, dat in het des tijds bij referendum verworpen ont- werp-grondwet, dat ontwerp enerzijds de zittingsduur van de Nationale Ver gadering had vastgeelgd (stelsel, dat, evenals ook in onze grondwet, in na genoeg alle overige constituties voor komt), maar anderzijds een bepaling bevatte, die aan het direct door de kiezers gekozen lichaam het recht toe kende met 2/3 meerderheid zichzelf te ontbinden. Laatstbedoeld artikel komt thans in de Franse constitutie niet meer voor, maar evenmin bepaalt zij de levensduur van de Nationale Vergadering. Die liet zij over aan de gewone wetgever en wel aan de kies wet, die een termijn van 5 jaar ver meldt. Door wijziging nu van die wet, waarvoor slechts een gewone meer derheid nodig is, zou de Nationale Vergadering gerechtigd zijn, ook on der de bestaande voorschriften, ten slotte haar eigen ontbinding te be werkstelligen: zij kort eenvoudig haar levensduur. Aldus de theorie van bedoelde in zender in de Times, alsook van ver schillende Fransen, onder wie zelfs juristen van internationale naam. Hiertegenover kan echter worden betoogd, dat kennelijk de grondwet gever tenslotte niet meer aan de Na tionale Vergadering een dergelijk recht heeft willen geven en dat hij daarom het artikel, dat aan een sterkte meerderheid de bevoegdheid gaf een ontbindingsbesluit tot stand te brengen, weg liet. Volgens de aan hangers van deze leer moet men er van uit gaan, dat constitutionele ont binding slechts geoorloofd is uit hoof de van regeringsinitiatief, zoals dat i>-' aangegeven in art. 51 van de grond wet. Dit artikel zou dan ook het middel om langs de weg van wijziging van de kieswet plotseling de ontbinding nog weer wel mogelijk te maken, on grondwettig maken. Aldus in grote trekken de twee te gen over elkaar staande standpunten over het zeer actuele vraagstuk van het al dan niet constitutionele van een besluit door de Nationale Vergadering om nog voor afloop van de eerste 18 maanden van haar bestaan er zelf zoals De Gaulle blijkbaar wil een eind aan te maken. Overigens kan aan het bovenstaan de nog worden toegevoegd, dat het vrijwel uitgesloten te achten is, dat er op het moment in de Nationale Vergadering een meerderheid zou zijn, die bereid ware een verandering van de kieswet, tals boven bedoeld, onverwijld tot stand te brengen. OVERSTROMING IN ANATOLIë In Anada, een provincie in Ana- lolië, zijn tengevolge van hevige re gens, die 60 uur aanhielden, de dij ken van een rivier bezweken. Meer dan 20C personen zijn verdronken en ongeveer 1500 zijn dakloos. Het water bedreigt de stad Adana en duizenden mensen vluchten uit vrees voor de overstroming. Men vreest, dat enkele kleinere dorpen hevig te lijden hebben gehad. Aan de gebie den van Adana, waar katoen en si naasappelen verbouwd worden, is zware schade toegebracht. Nader wordt gemeld, dat 1000 per sonen vermist worden en men vreest dat zij verdronken zijn in de vloed golf, die na 60 uur regen over de vlakte van Adana spoelt. Rechtspraak-jubileum De politie- en kinderrecht spraak bestaat in Nederland reeds 25 jaar en ter gelegenheid daarvan geeft het Maandblad vari berechting en reclassering een Jubileumnummer uit. Zelfs in zo'n maandblad staat wel eens iets aardigs. Zo maakt het Jubi leumnummer melding van een Londense politierchter, die na 21 dienstjaren heen ging en op zijn laatste zitting de hulde van een deputatie van straathandelaren in ontvangst had te nemen. De woordvoerder was een straathan delaar, die reeds meer dan 100 maal door de rechter was ver oordeeld. Maar zij hadden altijd tot elkaar gesproken „als een heer tot een andere heer". Ziet u, zoiets ontroert mij. Dat geeft rooskleurige visioenen op rechters en rechtbanken. Ik zie de jaren in de toekomst vervlieden en in een gouden schijn zie ik de Commissie voor de Perszuivering haar jubileum vieren. De leden zijn allen ver grijsd in de vervulling van hun verantwoordelijke taak en zij hebben juist de laatste joufnalist gezuiverd. Hem werd in een ver gulde lijst een gecalligrafeerde verklaring van geen bezwaar overhandigd, waarvoor de gezui verde ontroerd dankte en vroeg, of hij hierop nu pensioen cf ouder domsuitkering kon krijgen. Een deputatie van gezuiverde journalisten bood de commissip zilveren snuifdozen aan en een echte Rembrandt van v. Meege ren, waarop de heren commissie leden in 17e eeuwse kleedij wor den voorgesteld als Staalmees ters, allen wakker kijkend en vergeelde krantenknipsels keu rend. „Dit is een plechtig ogenblik, zei de voorzitter, het ogenblik, waarop wij deze levenstaak gaan neerleggen. Er valt thans niets meer te zuiveren, tenzij een nieu we Noodwet op de Noodwet ter vervanging van de Noodwet, laatstelijk gewijzigd door de Noodwet op de Nood.Nood Nood. Het waren zijn laatste woor den. De ontroering was hem te machtig gebleken. DE AGENDA DER PLAATS VERVANGERS. De plaatsvervangers van de minis ters van buitenlandse zaken der „grote vier" hebben Maandag te Lon den besloten de volledige agenda voor de raad van ministers te bespre ken, aldus wordt van gezaghebbende zijde vernomen. De Sowjet-Russische afgevaardig de, Smirnof, heeft een ontwerp-agcn- da ingediend, waarop de volgende vijf punten voorkomen, ten aanzien waarvan op de Berlijnse conferen tie der „grote vier" geen overeen stemming is bereikt: 1. De procedure voor het samen stellen van het Duitse vredesverdrag; 2. ode Duitse politieke organisatie; 3. het rapport van de Duitse be stuurscommissie over de demilitari- satie; 4. het Duitse industriepeil en de herstelbetalingen en 5. het rapport van de viermogend- hedencommissie voor het Oostenrijk se vredesverdrag. HET PROCES TEGEN MANIOE. Tien van de aangeklaagden in het proces tegen dr. Manioe, de Roemeen se Boerenleider, en 18 anderen, die beschuldigd worden van pogingen tot het omverwerpen der regering, heb ben gisteren hun laatste verklaringen afgelegd. Vandaag zal het vonnis wor den uitgesproken. In een gloedvolle slotrede, die her haaldelijk door kolonel Petrescoe, voorzitter van het gerechtshof, werd onderbroken, verklaarde dr. Manioe, dat hij zowel in het politieke als in zijn particuliere leven steeds tegen geheime militaire organisaties is ge weest. Dr. Manioe ontkende, dat hij met Amerikaanse agenten heeft ge werkt en eiste bewijzen van de be schuldigingen. Hij ontkende ten stel ligst schulüig te zijn aan het bera men van een plan tot omverwerping der regering. TEKORT HANDELSBALANS RUIM 2 MILLIARD. De Nederlandse invoer in Oct. be droeg 1.436.804 (v.m. 1.422.567) ton ter waarde van 380,5 (334,9) mil lioen. De uitvoer beliep, zoals gemeld, 217,3 (160,2) millioen. Het tekort op de handelsbalans over 1947 heeft de 2 milliard overschreden; het be draagt n.l. ca. 2003 millioen. £en (caAA&fctfe. Uit een gedicht van prof. dr. Titus Brandsma O.Carm.., £ieschreven in de gevangenis. Zoals men weet, is Titus Brandsma overleden in een Duits concentratiekamp na een vre selijk lijden. O, laat mij hier maar stil alleen, Het kil en koud zijn om mij heen En laat geen mensen bij mij toe: 't Alleen zijn wordt ik hier niet Want Gij, o Jezus, zijt bij mij, Ik was U nimmer zo nabij, Blijf bij mij, bij mij, Jesus zoet, Uw bijzijn maakt mij alles g<oed.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1