S)e Ceicbe OowtawX Marshall-plan zal V. S. 12 a 17 milliard kosten Staakt het vuren Samenzwering tegen Surinaamse regering ontdekt Onbloedige staatsgreep in Siam MAANDAG 10 NOVEMBER 1947 Bureaux Papengracht 32. Giro 103003. Telef. Administratie, Advertenties 20826. Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 20935. Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. KATHOLIEK waarin opgenomen DAGBLAD VOOR ,DE BURCHT" LEIDEN EN OMSTREKEN 38e JAARGANG No. 11235 Abonnementsprijs ƒ0.30 per week, ƒ1.30 per maand, 3.90 per kwartaal. Franco per post ƒ4.65. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. By contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden 1.50. Ut Leken-apostolaat HET lekenapostolaat is niet speciaal van deze tijd. Het is zo oud als de Kerk. Reeds de apostelen hadden hun helpers onder de leken en in de verdere geschiedenis der Kerk is het leken-apostolaat voortgezet. In deze tijd heeft de Paus de leken opgeroepen om deel te nemen aan het hiërarchisch apostolaat der Kerk. En in deze tijd is het een hoogst verblijdend verschijnsel, dat zo vele leken uit alle maatschappelijke krin gen zich geroepen weten, zich bewust zijn van hun plicht, om expresselijk, doelbewust een apostolaat te vervul len tot uitbreiding van Gods Rijk het Rijk der heiligmakende genade om de Waarheid, hun door Christus geschonken in Zijn Kerk, ook door anderen te doen kennen. In de katechismus hebben we ge leerd, dat de mens is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. God is: goedheid. En de mens, die niet al te zeer Gods beeld in zich heeft ver wrongen, zal de behoefte en de aan drang gevoelen om: goed t-e zijn v/aarlijk goed. Hij zal willen mede delen van het goede, wat hij bezit, niet slechts van het stoffelijke goede, maar óók en evenzeer van zijn gees telijke rijkdom, van zijn kennis der waarheid, zijn vreugde en blijdschap, zijn tevredenheid en geluk Het bovenstaande is bedoeld als een kader, waarin wij willen plaatsen het bericht uit ons blad van j.l. Zater dag, dat n.l. Vrijdag door Z. H. Exc. de Bisschop van Haarlem op de Til- tenberg te Vogelenzang is geopend de Missieschool voor jonge vrouwen jonge vrouwen, die als leek in de Missie willen gaan werken, hard wer ken, om zoals de Bisschop het kort en kernachtig zeide de mensen bij God te brengen. De mensen bij God te brengen. Dat is het, wat die leken zich als direct levensdoel stellen. Een wijd uit stralend, zonnig perspectief in de ze tijd, waarin zo vaak dreigend-don kere wolken zich boven onze hoof den samen pakken! Mgr. Huiibers tijdens zijn rede bij de opening van de Missieschool voor jonge vrouwen op „De Tiltenberg" te Vogelenzang. Meer stilte. /"VP Vrijdag 21 November zal in het ^gehele land een actie voor „zwij gend" verkeer worden ingezet. Van af die datum zullen eerst de voet gangers en later ook de fietsers en automobilisten worden voorbereid op verkeer zonder bellen en claxons. Op deze wijze zullen alle wegge bruikers genoodzaakt zijn voorzich tiger te worden, wat de veiligheid en de rust ten goede zal komen. Tot zover een ons toegezonden me dedeling. Of veilig verkeer mogelijk is zon der bellen of claxons, willen wij hier niet beoordelen. Wij zien in deze actie een behoefte aan meer stilte in de schreeuwerige en lawaaierige samenleving. Meer stilte daaraan hebben we behoefte! ,En daarom is, ook sociaal bezien, het goed beleven van de Zondag van zulk een groot belang! De Paus, die van de kwalen van deze tijd telkens weer zuïk een scherpzinnige diagnose stelt, om dan tegelijkertijd de geneesmiddelen aan te wijzen, heeft onlangs de wereld voorgehouden, dat de viering van oe Zondag een noodzakelijke voorwaar de is, om tot een betere maatschap pij te komen. Op de Zondag kan er heersen rondom ons en daardoor ook in ons de stilte van de rust. Die stilte, waar in wijt... onszelf kunnen tegenko men, onszelf kunnen ontmoeten, met onszelf kunnen kennismaken. De Calvinistische opvatting van de Zondagsheiliging wijkt'af van de Ka tholieke. Maar véél meer wijkt af veler katholieken practyk betreffen de de Zondagsheiliging van de zui vere en juiste christelijke begin selen. De maatschappij heeft behoefte aan Zondagsheiliging. Zondagshei liging, óók in en door Zondagsrust! En aan de katholieken de plicht om voorbeeld te geven van een ernstige natuurlijk niet rigoureuse! Zon dagsrust. I"\E VERENIGDE STATEN zullen in het eerste jaar van de hulpverle- ^nirig aan Europa 5.750 millioen dollar moeten lenen of schenken aan de zestien landen, die op de conferentie te Parijs waren vertegenwoordigd. De totale kosten voor de uitvoering van het plan van Marshall worden op 12 tot 17 milliard dollar geraamd. A.1 dus het rapport van de commissie van 18 vooraanstaande burgers, dat bij Truman is ingediend en waarover het Congres zijn mening nog moet geven. Rapport van comm.-Harriman De commissie neemt krachtig stel ling tegen het voorstel om aan de Amerikaanse hulpverlening de voor waarde te verbinden, dat de ontvan gende landen geen socialistische poli tiek mogen voeren. Men schat de bijdragen van de in ternationale bank voor herstel en van particuliere beleggers op 11/4 mil liard dollar in vier jaar. Dit bedrag staat buiten de eigelijke hulpverle ning, die niet alleen dient om de ver woestingen tengevolge van de oorlog te niet te doen, maar evenzeer om de opzettelijke sabotage van communis ten te voorkomen. De communisten zien, zo luidt het in het rapport, in het voortduren van ellende en chaos hun sterkste bondgenoot. De commissie is niet al te optimis tisch over de export van Europa, die zoals zij is geraamd in het Parijse rapport, te grote ontberingen aan de binnenlandse verbruikers zou opleg gen. Het Amerikaanse aandeel in het Europese herstel zou slechts iets gro ter zijn dan het bedrag, dat de Ver enigde Staten thans besteden, voor hulp in het buitenland. Het eerste jaar zal 3 1/2 milliard dol lar aan Europa moeten worden ge schonken, omdat de geteisterde lan den dit bedrag waarschijnlijk niet •kunnen terugbetalen. De vrouw in Buitenl. Zaken Naar uit Boekarest gemeld wordt, is mevrouw Anna Pauker benoemd tot minister van Buitenlandse Zaken van Roemenië. Zij volgt als zodanig de liberaal Tatarescu op, die onder diverse aanklachten is afgetreden. Anna Pauker is de eerste vrouwe lijke Roemeense minister. Zij werd in 1921 lid van de communistische .partij en in 1936 werd ze door een militair gerechtshof wegens staats- vijandige activiteit veroordeeld. In 1940 werd zij vrijgelaten in ruil voor een gedelegeerde van de Nationale Boerenpartij, die door het Rode le ger in Bessarabië was gevangenge nomen. Anna Pauker ging toen naar Moskou waar zij gedurende de oor log» verbleef. Zij is lid van 'het centraal comité der communistische partij en één van de drijvende krachten der Roemeense communisten. Men zegt, dat zij het enige partijlid in Roemenië is, dat op elk ogenblik van de dag telefo nisch verbinding met Stalin 'kan krij gen. JUNAGAD INvHANDEN VAN INDISCHE TROEPEN. Radio New Delhi meldt, dat In dische troepen op uitnodiging van de regering van Junagad de stad Junagad zijn binnengerukt. De Indi sche troepen hebben zonder inciden ten het bestuur der stad overgeno men. Volgens vroegere berichten uit Rapkot op het schiereiland Kathia- war verwachtte men, dat de nabob van Junagad de Mohammedaanse bestuurder van een overheersend hindoese staat zou toestemmen in aansluiting van Junagad bij India en daarmede afzien van zijn besluit om de staat bij Pakistan aan te sluiten, GEMEENTEPERSONEEL VAN PARIJS WEER AAN HET WERK. Tijdens een massa-rrteeting van personeel der Parijse openbare dien sten heeft de overgrote meerderheid zich uitgesproken voor hervatting van het werk op Maandag en aan neming van de tegemoetkomende loonvoorstellen der regering. Tachtig procent van het personeel in open bare dienst was sinds Dinsdag in staking. PEST IN PERZIë. Te Teheran is officieel bekend ge maakt, dat in het Westen van Perzië de pest is uitgebroken. Er zouden reeds veertig mensen aan de ziekte bezweken zijn. De ministerraad is he denmorgen bijeen gekomen om maat regelen ter bestrijding van de ziek te te bespreken. Gisteren werd in Bagdad een communiqué uitgegeven, waarin ont kend werd, dat de cholera in Irak zou zijn uitgebroken. Verklaard werd, dat de cholera te Dubay aan de Perzische Golf 800 -km. ten Zuiden van de Iraakse grens was geconstateerd. Hedenmorgen om 7.37 is in de ka zerne van Charlesroi aan zeven en twintig gewezen Belgisehe SS-leden het doodvonnis voltrokken. Op de conferentie van plaatsver vangers van de vier ministers van buitenlandse zaken te Londen is tot nu toe geen enkelevordering ge maakt. Men slaagde er niet in over eenstemming te bereiken over de vraag welke landen mogen meedoen bij het opstellen van het vredesver drag met Duitsland. NED. COMMISSIE VAN UITVOERING Op korte termijn zal door Neder land een commissie benoemd wor den voor de uitvoering van het be vel „staakt het vuren", gelijk ook de republiek Indonesia heeft gedaan. VLIEGTUIG VERBRAND IN INDIE. Volgens een bericht van de Marvo van heden is een Catalinavliegboot op 6 November te Balikpapan in brand gevlogen. Blijkens de voorlopige be richten zijn het vliegtuig en de la ding verloren gegaan. Persoonlijke ongelukken hebben zich niet voor- Aneta tekent hierbij aan, dat, in dien de lading is verloren gegaan, het zeer waarschijnlijk is, dat ook een aanzienlijke hoeveelheid post hierbij is inbegrepen. MINISTER GÖTZEN. De pas benoemde minister zonder portefuille Lubertus Götzen, is op 10 October 1894 te Amsterdam geboren.% Hier doorliep hij de lagere en middel bare school er behaalde hij het eind diploma H.B.S.-B. Hij koos de ac- coutantsstudie en behaalde het diplo ma van accountant in 1920. In hetzelf de jaar behaalde hij de acte middel baar-boekhouden en de acte staat huishoudkunde en statistiek. Gedu rende de jaren 19141918 was hij als officier gemobiliseerd. I nl921 vertrok de heer Götzen naar Indi ëals accountant bij de Neder lands-Indische belastingsaccountants- dienst, waar hy alle rangen tot en met die van hoofd van deze dienst doorliep. In 1935 werd hij benoemd tot thesaurier-generaal, in November 1938 tot directeur van het departe ment van financiën te Batavia, in welke functie hij bleef tot de Japanse inval. Hij werd geïnterneerd en na de Japanse capitulatie hervatte hij zijn werkzaamheden in de oude functie tot zijn vertrek naar Nederland in Octo ber 1946. Hier werd hij benoemd tot hoofd van de tweede (financiële) af deling van het departement van Over zeese gebiedsdelen. Be heer Götzen woonde als gedele geerde tal van internationale confe renties bij. De heer Götzen is niet bij een poli tieke partij aangesloten. De jongeren voor! Naar Aneta verneemt, heeft de Su rinaamse politie een samenzwering van jonge lieden ontdekt, die van plan waren een voorlopige regering te vormen na het bezetten van de militaire barakken, het hoofdkwar tier van politie en de telefoon- en te- legraafinstallaties. De Leider hiervan was Simon Sanches, een Surinamer, die na verscheidene jaren in Neder land gewoond te hebben, onlangs in Suriname is teruggekeerd. Hij heeft zijn plannen voor deze samenzwering reeds bekend. Simon Sanches is 32 jaar en heeft bij de Nederlandse marine als verple ger gediend. Hij heeft een Nederland* FENHEDEN VAN HET SIAMESE LEGER hebben zich gisterochtend, *-J na een onbloedige staatsgreep, van de macht in het land meester gemaakt. Afgezien van enkele samenscholingen, is het overal rustig. De bevolking is aan het werk gebleven. Tengevolge van de censtuur komen er slechts weinig berichten door. Bevolking trekt er zich weinig van aan Maarschalk Phiboen Sonkram leidde de staatsgreep, Omstreeks mid dernacht bezetten zijn troepen het radiostation van Bangkok; Zij hiel den de bevolking voortdurend op de hoogte van de gang van zaken. Bloed is er niet vergoten, daar de marine en de luchtmacht het eens zijn met de actie van het leger. Op de Zondagsmarkten en in de tempels was het even druk als an ders en van opwinding onder de be volking was weinig te merken. Het schijnt dat vele Siamezen de omwen teling goedkeuren. De maarschalk heeft alle ambtenaren verzocht, in fuctie te blijven. De ministeries en andere bureaux worden bewaakt. Phiboen was tijdens de Japanse bezetting minister-president, en verklaarde in 1942 de geallieerden de oorlog.. In 1945 werd hij gear resteerd wegens collaboratie, maar in Maart 1946 weer vrijgelaten, daar de wet op oorlogsmisdaden niet met terugwerkende kracht kon worden toegepast. Het einde van Rommel Naar verluidt is de voormalige lui tenant—generaal Ernst Maisel, op verzoek van het zuiveringstribunaal te Berchtesgaden, gearresteerd onder verdenking van medeplichtigheid aan moord op veldmaarschalk Rommel, bevelhebber van het Duitse Afrika- corps. Deze moord zou op order van Hitier uitgevoerd zijn. Rommel over. leed op 14 October 1944-, toen hij herstellende was van de verwondin gen, opgelopen bij een beschieting van zijn auto door een Amerikaanse jager aan het Westelijk front. Hitier zou hem een flesje vergif 'hebben doen toekomen met de boodschap, dat hij een begrafenis met militaire eer zou krijgen wanneer hij de hand aan zichzelf zou slaan, en dat in dat geval zijn familieleden gespaard zou den blijven, doch dat hij vermoord zou worden wanneer hij het niet zelf deed. Rommel zou in ongenade ge vallen zijn doordat hij was uitgeko men voor zijn eigen realistische kijk op het verloop van de strijd. Volgens de weduwe van Rommel kwam generaal Maisel tezamen met generaal Burgdorf, Hitiers adudant, op de dag van Rommels overlijden op bezoek in zijn huis bij Ulm. Na dat Rommel met hen 'had gesproken zeide hij zijn vrouw, dat hij nog maar een kwartier te leven had en dat de generaals hem op order van Hitier vergif gebracht hadden. Hij vérklaar- de bereid te zijn voor het volksge recht te verschijnen doch er van overtuigd te zijn dat hij nooit in Berlijn zou aankomen. Met de twee generaals vertrok hij in een auto en later hoorde zijn echtgenote, dat hij naar het ziekenhuis te Ulm gebracht was dood. Rommel werd met mi litaire eer begraven. Aan het hoofd van de verjaagde regering stond Loeang Dhamrong Na waswat, die in de oorlog samenwerk te met de verzetbeweging, zoals de meeste leden van zijn kabinet. Wat er van deze mannen is geworden, weet men niet precies. Zij schijnen uit Bangkok weggevoerd te zijn. Maarschalk Phiboen heeft ook de revolutie van 1932 geleid, waarmee hij een einde maakte aan de absolu te monarchie. Hij dwong toen ko ning Pradjahipok, de girondwet te aanvaarden. Hij is nu van plan, een coalitie kabinet te vormen, voor een groot deel bestaande uit voormalige be roepsofficieren, maar hij zal zelf de leiding Van dit kabinet niet op zich nemen. BINNENLAND Eerste vrouwelijke rechter Het A.N.P. had gelegenheid een kort gesprek te hebben met mej. mr dr J. C. Hudig, die benoemd is tot rechter in de rechtbank te Rotterdam met de bedoeling, dat zij in die recht bank als kinderrechter zial optre den. Mej. Hudig zeide van mening te zijn dat het ambt van rechter in 't algemeen niet bij uitstek geschikt is om door vrouwen te worden be kleed, maar wel dient het voor vrou wen open te staan, zoals trouwens in vele landen reeds het geval is waar deze openstelling goed voldoet, voor al waar zij optreedt als kinderrech ter. Voor dit ambt bestaat onder de mannen niet veel animo en zeker zullen maar weinig mannen tot rech ter benoemd worden om de enkele reden, dat zij zo geschikt voor kin derrechter zijn. Mej. was verheugd over deze benoeming niet alleen voor haarzelf, maar tevens voor de ontwikkeling van de rechtspraak in Nederland. HET GEBREK AAN LERAREN. Het „Weekblad voor Gymn. en Midd. Onderwijs" schrijft onder het hoofd „Sprokkels": Aan een Chr. Lyceum in het Wes ten van ons land worden 30 lesuren wiskunde gegeven door een predikant in functie, die geen speciale studie in de richting van wiskunde gedaan heeft. Aan dezelfde school geeft een andere predikant 10 lesuren Neder lands, terwijl er Frans gedoceerd wordt door een jonge dame, die dit jaar voor de akte Frans A is afgewe zen. Dit is voorbereidend hoger on derwijs in Nederland anno 1947. Aan een gymnasium in het centrum van het land wordt al sinds Januari geen onderwijs meer gegeven in aard rijkskunde: er is géén leraar voor dit vak. De rector, doctor in de klassieke letteren, doceert nu aardrijkskunde in de eerste klassen. Aan een lyceum (R.H.B.S. 4- gem. gymnasia als afd.) in het Noorden des lands is sedert September géén leraar Frans meer. De rector, docto randus in de wis. en natuurkunde, geeft nu dit vak in de 5de klasse. se vrouw en vier kinderen, die ook in Suriname vertoeven. Donderdag avond werd hij gearresteerd en be kende hij dat het tijdstip van het om verwerpen van de Surinaamse rege ring was bepaald op Vrijdagavond 4*1 Het plan bestond om gouverpeur Brons onder arrest te stellen en iemand van eigen keuze aan het hoofd van de voorlopige regering te plaatsen. PRINSES MARIJKE WEER THUIS. Prinses Marijke, die kort geleden voor een nabehandeling in het Gast huis voor ooglijders te Utrecht werd opgenomen is op Paleis Soestdijk te ruggekeerd. In Zuid-Holland voor 80000 koeien geen voer Een door landbouworganisaties in gestelde commissie heeft berekend, dat in de provincie Zuid-Holland de thans beschikbare hoeveelheid win- tervoer (hooi, loof, voederbieten enz.) voor het vee ongeveer 40 pet. minder is dan normaal. Dit betekent, dat in dien geen uitweg wordt gevonden, er voor 80.000 koeien in die provincie geen voedsel beschikbaar is. Gooi geen aardappel schillen weg De- afdeling voorliohting van het mi nisterie van landbouw en voedsel voorziening schrijft ons; ,.De veevoedenpositie is dit jaar bijzonder nijpend in verband met de uitzonderlijke droogte in de zomer. Vele veehouders waren gedwongen een gedeelte van hun vee voor de slacht aan te bieden, omdat niet vol doende veevoeder 'beschikbaar was. Mede door deze omstandigheden liep de melk en zuivelproductie terug ten gevolge waarvan tot rantsoenverla ging moest worden overgegaan. De Nederlandse bevolking kan zelf een niet onbelangrijke bijdrage leveren tot verbetering van de veevoeder- positie. Dagelijks worden n.l. in ge heel Nederland hondderduizenden kilo's aardappelschillen weggegooid. Dit betekent het vernietigen van een gelijk kwantum aan veevoeder, waar van duizenden koeien zouden kun nen leven. Gooi dus geen aardappel schillen weg, maar geef ze aap de schillenboer. Het is in uw eigen be lang." VEEL TE VEEL SLACHTVEE. Er wordt zoveel slachtvee aange voerd, dat deze week in een groot aantal provincies geen slachtvee of slachtschapen van de boeren zullen worden afgenomen. Het Bedrijfschap voor vee en vlees heeft dit besluit geldig verklaard voor: Friesland, Drente, Gelderland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Limburg. De reeds aangekondigde markten voor de overneming van slachtschapen voor export en van nuchtere kalveren gaan normaal door. In de niet-genoemde provincies zullen de markten voor de overne ming van slachtvee volgende week niet doorgaan. Voor Zeeland zullen nog afzonderlijke maatregelen wor den genomen. Bedrijfspensioenfondsen land* en tuinbouw In afwachting van de in het voor jaar van 1948 te verwachten wette lijke basis van de, door de Stichting voor de Landbouw, voor land- en tuinbouw opgerichte bedrijfspensioen fondsen treffen deze organisaties, zo wel centraal als regionaal, voorberei dingen voor de uitvoering. In alle 400 gemeentekringen worden sociale ver zekeringscommissies ingesteld ter re gistratie van de personen, die onder de fondsen zulen vallen en die na 1 Mei 1947 reeds aanspraak hebben op ouderdoms-, invaliditeits -of wedu wen. en wezenpensioen. Bij wettelijke goedkeuring zullen de pensioenen reeds van die datum af worden uit gekeerd. Het ligt in de bedoeling van de regering, behalve de werknemers, ook de landbouwers en tuinders in de fondsen op te nemen, hetzij verplicht, hetzij vrijwillig. Ordelijke ongeregeldheden Wanneer studenten wat aan pakken doenzij het gewoonlijk radicaal. Zo ook de studenten van Leu ven. Zij hadden wat nu eenmaal tot het studentenleven behoort vrij veel te maken met restau rants, koffiehuizen en derge lijke eet- en drinkgelegenheden, want studeren maakt hongerig ei vooral dorstig. Daarnaast hadden zij wat ook tot het studentenleven schijnt te behoren een chro nisch gebrek aan gereed geld. Vandaar dat zij eens een hartig woordje spraken met de eige naars dezer établissementen in zake het dure leven. Waarop de eigenaars met tranen in de ogen bezwoeren, dat zij er zelf op toe legden. Andere argumenten werden nu voor de dag gehaald: de studen ten deelden strooibiljetten uit wat erg is), hielden redevoerin gen (wat nog erger is) en stelden posten voor de deuren der res taurants wat het allerergste is). Ging toch een onvoorzichtige bezoeker naar binnen, dan werd hij onder het aanheffen van een spreekkoor het lokaal uitgesme ten. Studenten zijn experts in zulke zaken. Maar zij deden het handig en netjes, om zo te zeg gen: vakkundig, v/ant de „Gazet van Antwerpen'' schreef, dat deze ongeregeldheden „in de grootste orde" plaats vonden en dat de politie niet tussenbeide behoefde te komen. De politie in sommige universi teitssteden pijnigt zich nu het hoofd over de vraag, of geregel de ongeregeldheden van studen ten nu zo ongeregeld zijn, dat er geregeld tussenbeide gekomen pioet worden KATHOLIEK THUISFRONT Zoals gemeld, is vice-adqn. L. A. C. M. Doorman met ingang van 1 Novemiber benoemd tot directeur van Katholiek Thuisfront. Hij neemt hier de taak over van kap. Th. J. H. Corman, aap wien op verzoek ont sla? is verleend. Kap. Corman heeft in Aug. 1946 van de hoofdaalmoeze nier opdracht gekregen tot vonming van Katholiek Thuisfront en zich ten volle gewijd aan het pionierswerk, dat in het eerste jaar moest worden verricht. BONNEN VOOR 100 GRAM BESCHUIT, ONTBIJTKOEK, ENZ. Het broodrantsoen per week zal van 2000 gr. op 2100 gr. worden gebracht met dien verstande, dat 2000 gr. voor het brood blijft en op 100 gr. beschuit, ontbijtkoek, vermicelli en macaroni kan worden gekocht. De datum van invoering zal nader worden vastge steld. Voorts worden de geruchten, dat binnenkort het suikerrantsoen zal worden verhoogd van bevoegde zijde tegengesproken. OPNIEUW STAKING TE TILBURG. Opnieuw is in de Tilburgse textiel industrie een wilde staking uitgebro ken. Ruim 600 textielarbeiders van de AaBe(wollenstoffen- en wollendeken- fabriek) in Tilburg zijn Vrijdag in staking gegaan, uit protest tegen de nieuwe C.A.O. De directie van AaBe heeft nog steeds een verzoek lopen bij het Col lege van Rijksbemiddelaars om goed keuring voor het invoeren van een bepaald systeem in het bedryf, waar bij echter door bijzondere arbeids prestaties het door 't college toege stane loon-plafond iets overschreden wordt. Tot nu toe had de directie wel is waar nog slechts het toploon van 96 cent uitbetaald, maar achterop het loonzakje stond het surplus, hangen de deze kwestie, als een tegoed geno teerd. De arbeiders nemen hier ech ter geen genoegen mee en willen door deze wilde staking een snellere be slissing bij het college forceren. AUTOBUS KANTELDE VAN DE DIJK. 21 gewonden. Zaterdagmiddag tegen half vijf is op de Oostdijk bij IJselmonde (Z.H.) een autobus, waarin zich 43 passagiers be vonden, van de dijk gegleden en ge kanteld. De autobus, welke de dienst RidderkerkRotterdam onderhoudt, kwam uit Rotterdam en bij het pas seren van een auto kwamen de lin- kerwielen van de bus te veel op de berm terecht, waardoor de wagen weggleed en terechtkwam op de drie meter lager gelegen oprit, waar hij gekanteld bleef liggen. De paniek was groot. De passagiers deden wanhopige pogingen de bus te verlaten. Spoedig waren enkele auto's van de G.G.D. ter plaatse, die de ge wonden, 21 in getal, na de eerste hulp verleend te hebben, ijlings naar Rot terdam vervoerden. De 49-jarige W. S uit Rotterdam bekwam een voor- hoofdfractuur en moest in het zieken huis Coolsingel ter verpleging wor den opgenomen; de overige gewonden liepen slechts snijwonden op. De ge havende autobus moest worden weg gesleept. Een te%.„ Geduld is een wapen, dat bijna al tijd de overwinning behaalt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1