Sint Willibrord rijdt weer door Utrecht SmEkI Neutraal schip wordt gebruikt als ontmoetingsplaats Ean voorlopig parlement voor West-Duitsland De „Osservatore Romano'' over Molotofs verklaring ■r HUIBERS ZATERDAG 8 NOVEMBER 1947 38c JAARGANG No. 11234 Bureaux Papengracht 32. Giro 103003. A A A i g JL J&A A Abonnementsprijs f 0.30 per week, f 1.30 Telef. Administratie, Advertenties 20826. B/j m JÊ /B *f\Ay 1 I /W| I Per maand, 3.90 per kwartaal. Franco Redactie 20015, Directie, drukkerij en A f Wg VB# I Kj^^Lf Per P°st 4-65. abonnementen 20935. J'Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. Directeur: C. M. van hamersveld. waarin opgenomen „DE BURCHT" ™angr«keekorttog.el ta"ef' BU contract Hoofdredacteur: th. wilmer. KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Telefoontjes: 30 woorden ƒ1.50. Moskou viert MOSKOU VIERT het feest van de - revolutie. Het herdenkt hoe 50 jaar geleden de bolsjewiki een eind maakten aan het bewind van Ke renski en de macht in handen namen. Dat feit is in Moskou al menigmaal herdacht, maar nimmer toonde deze herdenking een zó grimmig gelaat als bij dit zesde lustrum, Molotof heeft tijdens een rede te Moskou Donderdag gezegd, dat de Ver. Staten hun politiek baseren op het geheim van de atoombom, maar dat dit geheim geen geheim meer is. Een pracht onthulling om luister bij te zetten aan het feest der revo lutie. „Een heugelijk nieuws, kame raden", zei de Franse communisten- leider Duclos, en de „kameraden" juichten 20 minuten achter mekaar. Men wist reeds lang, hoe de spion nen van Moskou alles in het werk stelden om achter het geheim van de atoombom te komen en men wist ook, dat het hun althans gedeeltelijk gelukt was. Nu wordt officieel beves tigd, dat het de Russen inderdaad gelukt zou zijn, het geheim te stelen en zij gaan er nu groot op. Of Molotofs onthulling de waar heid is of niets meer dan bluf, kun nen wij moeilijk uitmaken. De Ame rikanen zijn geneigd om Molotofs woorden als een manoeuvre op te vatten, als een zet op het schaakbord der internationale politiek, die men evenzeer met zout moet nemen als beweringen omtrent Rusland's vre delievendheid- Bovendien wijzen zij er op, dat al weet men hoe de atoomboom te maken, daarom nog geen atoombom werkelijk gefabri ceerd kan worden. Daar is heel wat meer voor nodig dan de kennis van de juiste formule. Maar dat alles is slechts een doekje voor het bloeden. Het voornaamste is, dat Moskou blijk baar de tijd gekomen acht, om het masker af te werpen en tot openlijke strijd over te gaan. De onthulling van Molotof, hoe kennelijk ook bedoeld als opluistering van de revolutie herdenking, staat niet alleen -als symptoom. Zij wordt vergezeld dooi de oprichting van de Kom inform te Belgrado en door een reeks var. maatregelen in de buurlanden, tot een geforceerde bolsjewisering dier staten. Daarnaast staat de actie van Moskou's diplomaten om elke inter nationale conferentie te saboteren, waarvan het jongste staaltje is: de boycot van de zo pas aanvaardde z.g. Kleine Assemblee, een soort perma nente algemene vergadering geduren de de tijd, dat de grote Assemblée niet bijeen is. En straks zal zich daar nog bij voe gen: de vooropgezette mislukking van de conferentie der „grote vier", die het probleem van de vrede met Duitsland krijgt op te lossen. WAT ZICH op het ogenblik in Oost- Europa afspeelt, is niet bepaald geschikt om het vertrouwen in de wereldvrede groter te maken. Bijna gelijktijdig verdwijnen de oppositieleiders, hetzij doordat zij ge- arresteeerd worden steeds op het eenheidsrecept van beschuldiging van samenzwering hetzij dat zij op het laatste nippertje hun huid hebben weten te redden door de vlucht. Petkow heeft in Bulgarije de spits afgebeten en heeft zijn hoofd in de strop verloren. Nu is Manioe, de Boerenleider van Roemenië, aan de beurt; maar de leider der Poolse Boerenpartij Mikolajczyk, en de lei der der Hongaarse Onafhankelijke Fartij, Pfeiffer, hebben zich tijdig uit de voeten weten te maken. Het verloop is overal hetzelfde: de communisten stérk door de steun van Moskou in de rug, manoeuvre ren de oppositie sterk door. politieke processen, welke de leiders netjes uitrangeren. En met de leiders vallen natuurlijk hele stammen van aan hangers, die gearresteerd worden als zij karakter bezitten, of overlopen uit anvst als gij geen karakter bezitten. Zo zet het communisme zich in het zadel en schopt iedereen weg, die een mogelijke candidaat kan zijn voor een plaatsje op dat zadel. Rusland zal straks omringd zijn door een onafgebroken rij van staten, wier regeringen alle braaf buigen voor Moskou en dat des te beter kunnen doen, omdat zij door geen georganiserde oppositie op ue vingers gekeken worden, laat staan op de vingers getikt. Maar hoe dan verder? Zullen die randstaten dan weer op hun beurt moeten grenzen aan staten, die vrien delijke stijkages moeten maken te genover Moskou? Waar is het eind? Extra brandstoffen voor grote gezinnen Het C.D.K. deelt mede, dat aan ge zinnen welke op 1 Nov. j.l. uit acht of meer personen bestonden, binnen, kort rantsoenbonnen zullen worden uitgereikt voor twee eenheden brand stoffen. Deze rantsoenbonnen zijn te be schouwen als een toeslag op de reeds eerder verstrekte gezinskaart. Inwo nend en, familie en personeelsleden mogen in dit minimum van acht per sonen worden medegerekend mits aan deze personen niet reeds eerder een brandstoffenkaart voor kamer bewoonsters werd uitgereikt. Datum en plaats van uitreiking van deze toe slagbonnen zullen door de plaatselij ke distributiedientsen nader worden bekendgemaakt. Overpeinzingen bij een ruiter-standbeeld „Het lijkt helemaal niet op St. Wil librord" zeiden een paar school jongens tot elkaar, toen in het mid dagmuur, de heren in deftig zwart waren weggegaan en St. Willibrord op zijn paard een ere-rondje scheen te rijden voor de verbaasde scharen Utrechtenaren. Met deze jeugdige cri- tiek Waren we 't niet eens, maar dat was voor ons toch geen aanleiding met de jonge heren in discussie te treden. Er bestaat geen portret van St. Willibrord en iedereen kan zich de heilige missionaris voorstellen naar verkiezing en goeddunken. De opmerking trof ons, omdat die Utrechtse jongens zich blijkbaar al 'n denkbeeld hadden gemaakt van de Apostel der Nederlanden, en wij zou den er veel om durven verwedden, dat dde jongens Roomse, (of als men dat liever heeft, doch4 wat hetzelfde is) katholieke jongens waren. Voor geheel Nederland is St. Willibrord een figuur van nationale grootheid, maar voor het Katholiek-gebleven deel van Nederland is hij meer dan een figuur: een nog steeds en eeuwig lévende persoonlijkheid, wiens voor spraak gisteren zijn sterfdag met vernieuwde aandrang in alle ge kruiste kerken van ons dierbaar va derland is ingeroepen: „Heilige Va der Willibrord, leid uw kudde....". Niet van een figuur, alleen van een levende persoonlijkheid kan men voorspraak vragen en verwachten, en het is een heerlijke wetenschap, dat St. Willibrord, op een wijze, wel ke ons stervelingen, volledig ontgaat, van dat eenparige pleidooi kennis heeft genomen. Daarom was gisteren de onthulling van zijn ruiter-beeld op het Janskerk hof te Utrecht, voor ons geen histo rische herdenking, naar de uiterlijke vorm wat koud-officieel, maar een indrukwekkend ogenblik, waarop tijd en eeuwigheid samenvloeiden. Toen het doek van het beeld werd afge trokken, zagen we St. Willibrord weer de stad, zijn stad, inrijden en de weg inslaan naar de domkerk, zijn domkerk. Nu kunnen we trachten ons in te denken, wat St. Willibrord toen dacht, toen hij in levende lijve Utrecht in- en uitreed en wat hij nu denkt, nu hij in gegoten brons afge beeld o^er het Janskerkhof ruitert. Pastoor Nolet heeft het in zijn naar alle kanten uitgewogen toespraak ge zegd: „Wij betreuren de scheuring en berusten erin met schaamte Moge dan Willibrord ons vermanen, dat waar voorlopig de eenheid van gelo ven ontbreekt, de eenheid van liefde blijkbaar zij." Een paar zinnen, die werkelijk volzinnen zijn, vol van ge dachten van geloof, én van hoop, én van liefde. De opstelling van het ruiterbeeld is van een symboliek, die eensdeels gewild, van de andere kant ongewild zal zijn. St. Willibrord richt zijn blik naar de dom, waarvan het doorschij nend-glazen koor oprijst aan het ein de van de straat, en hij draait zijn rug toe aan de Janskerk, een van de vijf vroegere kapittelkerken van Utrecht, en ieder, die wat van historie weet, is ervan overtuigd, dat het te genwoordig kerkelijk bestuur er hoe genaamd geen behoefte aan gevoelt deze kapittel-kerken ooit weer in die waardigheid te herstellen. Termote, die de beeltenis boetseer de, en een edel kunstwerk schiep, had ook zo zijn eigen idee van St. Willi brord. Hij zocht en zocht naar 'n pas send model, tot op een zekeren dag een dokter uit Wassenaar in zijn ate lier kwam en hij in diens gelaatstrek ken zijn droombeeld van de geloofs verkondiger teruig vond. Wij kennen die dokter niet en wij weten ook niet, in hoeverre Termote zijn model heeft gevolgd. Maar hij heeft een St. Willi brord geschapen, waar men, hoe lan ger men er naar kijkt, des te meer van gaat houden. Het is de geest, die vorm geeft aan het lichaam. Mis schien heeft St. Willibrord er geheel anders uitgezien, maar wat wij van hem weten (en dat is tamelijk veel) vertoont in dit beeld een markante geestelijke gelijkenis: een verstorven, Z. Em. Kardinaal de Jong, Min. Beel, vertegenwoordigers van H. M. de Koningin en vele andere hoogwaar digheidsbekleders aanwezig waren bij de onthulling vart het St. Willibror- dusmonument te Utrecht. mager monniksgezicht, een wils krachtige mond en een adelaars neus, doch wat ons het meest trof is de humor, welke dat scherpe gezicht verzacht. Nu moet men humor niet samenkoppelen met het woord hu morist, want het een heeft met het ander zelden iets uit te staan. Humor is een welwillende wereld- en men sen-wijsheid, welke in zijn hoogste vorm het gedoe hier op aarde becri- tiseert met de vriendelijke barmhar tigheid van O. L. Heer zelve, en het geheel en al dóór heeft. St. Willibrord was een Engelsman, en humor is een van de beste eigenschappen van zijn land-aard. En zo kwam daar St. Willibrord plotseling voorrijden op zijn struise merrie, midden in het illuster gezeU schap van hoge hoeden, verenigd voor een streng-officiële plechtigheid, en toen vingen we een blik op uit die verre-ziende, goedige en wereld-wijze ogen, en we keken naar de kardinaal, die thans St. Willibrords stoel in neemt Hij, die twaalf eeuwen gele den als aartsbisschop in Utrecht ze telde en hij, die in kardinale luister er nu zetelt, waren één van geest. De plechtigheid had zo 'n strak ka rakter, omdat, al ging de aanbieding van het ruiterbeeld uit van de ver eniging „Katholiekendag", er kenne lijk naar gestreefd was, alles, wat in Nederland christen is, bij deze onty hulling te verzamelen. Ds. Grave- meyer was er en ds. Berkelbach van den Sprenkel en de oud-katholieke bisschop van Deventer en vele ande ren en wie zou zich daarover niet verblijden? Hoog uit de domtoren dartelde het klokkespel middeleeuw se antifoontjes op St. Willibrord, een koortje van de Kerkmuziekschool zong enkele Latijnse gezangen op de wijs van heel oude handschriften en tot slot werd door allen het „Wilhet mus" aangeheven, waarvan het 2e couplet. Dat ick sal wederkeren In mijnen Regiment klaarblijkelijk een fijn-gevoelde en innig-meegeleefde hulde was aan de Koningin, die door de oorlog „om Landt om Luyd ghebracht", na de be vrijding weer, zoals pastoor Nolet het Door die verheffing van St. Willi brord tot nationale figuur verviel de ze huldiging echter tot een eerbetoon van een abstractie van St. Willibrord. Wij vinden, hoe sympathiek wij ook staan ten opzichte van alles, wat de onderlinge verdeeldheid kan vermin deren ook wij verlangen dat „de eenheid van liefde blijkbaar zij" wij vinden geen reden om dat te ver doezelen. Want waarom rijdt St. Wil librord op het Janskerkhof op een paard? Niet om deze lage landen te kerstenen, want dat deed hij meestal te voet. Hij gebruikte een paard om ultra montes naar Rome te reizen, eerst om van de Paus de zending te vragen hier te prediken en een paar jaar later voor de tweede maal, om door de Paus tot aartsbisschop van Utrecht te worden gewijd. Deze ongetwijfeld nationale figuur, de grondlegger van onze nationale be schaving, is even ongetwijfeld Rooms. Dat weet iedereen. Daarom verheu gen we ons des te meer al was de onthulling van het Utrechtse beeld naar onze smaak te vormelijk dat de verdeeldheid rond zijn beeltenis samensmolt tot eensgezindheid Het voetstuk van het ruiterbeeld, waarop in kloeke gouden letters de naam Willibrord staat gehouwen is de aan gewezen sluitsteen van een eenheid bovena geloofsverdeeldheid. Mogen alle Nederlanders elkaar in St.. Willi brord terugvinden, opdat God ver- lene wat de Kerk gisteren op zijn feest bad, „dat wij met denzelfden herder tot de vreugde van het he mels leven geraken, door Christus onzen Heer." \70LGENS een communiqué van de commissie voor goede diensten hebben beide partijen zich accoord verklaard met het gebruik van een neutraal schip als ontmoetingsplaats voor beide partijen in het Indone sisch geschil. De Amerikaanse regering is verzocht zulk een schip ter beschikking te stellen. HONGAARS KATHOLIEK BLAD GESCHORST Het Hongaarse blad „De Nieuwe Mens" zal gedurende een maand ver boden zijn wegens publicatie van een brief van kardinaal Mindazenthy, welke brief gericht was aan de eerste minister Lajos Dinnyes, als protest tegen „de druk, die door de commu nistische partij wordt geoefend op hen, die weigeren zich bij haar aan te sluiten." De brief bevatte ook een protest tegen de activiteit van de politieke politie en er werd in ver langd, dat „alle partij privileges" af geschaft zouden worden. Enige weg uit impasse Het communiqué zegt, dat beide partijen thans formeel accepteren, dat het schip zal worden verschaft onder auspiciën van de commissie voor goede diensten en dat de commis sie maatregelen neemt zo spoedig mogelijk een schip ter plaats te doen zijn. In verband, met de wijze waar op de commissie is samengesteld, heb ben de Belgische en de Australische afgevaardigde aan de Amerikaanse gedelegeerde verzocht zijn regering te vragen, of zij een schip beschik baar kan stellen. Aangezien dit de enige wijze is, waarop de impasse kan worden verbroken, heeft Gra ham onmiddellijk zijn regering ver zocht een schip ter beschikking te stellen. Gistermiddag had de commissie voor goede diensten tevens een on derhoud met de consulaire commis sie, waarop de werkzaamheden van laatstgenoemde commissie volgens de bepalingen van de resolutie van de Veiligheidsraad d-d. 1 Novembei ziin besproken. De leden der consu laire commissie werd verzocht on middellijk hun regering te vragen al le militaire waarnemers, die hen des tijds assisteerden, wederom ter be schikking te stellen. PROCES TEG^N ZOLTAN PFEIFFER Te Boedapest is bekend gemaakt dat de naar het buitenland gevluchte leider van de rechtse Hongaarse on af hankelij kh eidspartij (oppositie), Zoltan Pfeiffer, aanstaande week in zijn afwezigheid berecht zal worden. Het St. Willibrordusmonument na de onthulling. De verliezen in Indië De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen in de afgelo pen week de navolgende verlie zen zijn gerapporteerd: KON MARINE: Mar. J. J. G. M. Crousen uit Heerlen, korp. J. S. A. Kop-Jan- sen uit Haarlem. KON. LANDMACHT: Sold. F. D. Baas uit Haarlem, sold. W. Boll uit Gouda, korp. J. Bongenaar uit Amsterdam, sold. F. Hoekstra uit 's-Graven- hage, sold. H. C. Krijnen uit Oos terhout, kapt H. Punter uit Nij megen, sol. H. P. Reudink uit Lochem, sold. A. Smits uit Utrecht, sold. B. H. Smits uit Culemborg, serg. H. A. Swinkels uit Beek en Donk (N.B.), korp. J. H. te Wiericke uit Hengelo. KON. NED.-IND. LEGER: Br.-Ind. sold. Alegapan, sold. F. J. Carli. ALS DE CONFERENTIE DER „GROTE VIER" MISLUKT 'T'E LONDEN is bekend gemaakt, dat Engeland en de Verenigde Staten voorlopige overeenstemming hebben bereikt over het in het leven roe pen van een voorlopig parlement voor West-Duitsland, wanneer de Gro te Vier er niet in slagen, een vredes verdrag met Duitsland op te stellen. FrankriiL rlnpt nok mpp maken. m°et men de csp.-ieiteit van rrdrmriJK Uüei UUH mee industrie tot de uiterste grens op- Men is van plan, vertegenwoordi- voeren teneinde door uitvoer van gers van de Duitse provincies in do producten de invoer van voedsel gecombineerde zóne aan te wijzen als gelük te maken, leden van het voorlopige parlement. Dit zou een beperkte wetgevende taak krijgen en in functie blijven totdat men kan overgaan tot de verkiezing van een definitieve volksvertegen woordiging. Bidault, de Franse minister van buitenlandse zaken, heeft de regerin gen van Engeland en Amerika reeds de verzekering gegeven, dat Frank rijk zijn zone zal voegen bij de ge combineerde Engels-Amerikaanse. De grote moeilijkheid bij het vor men van een West-Duitse staat is, hoe het land onafhankelijk te ma ken op economisch gebied. Daar het brood voor West-Duitsland in hoofd zaak wordt geleverd door het Oosten, dus door de Russische zone, zal het Westen aangewezen blijven op in* voer. Om deze invoer mogelijk te WYSJINSKY OVER INTERNATIONALE SAMENWERKING Het Amerikaanse blad „New York Post" publiceert een interview met de So wj et-Russische gedelegeerde bij de algemene vergadering der V.N., Wysjinsky, waarin de Sowjet-Rus- sisohe diplomaat verklaart, dat ka pitalisme en communisme in een we reld kunnen samenleven indien zij tot wederzijdse achting voor elkaar zouden komen. Deze wederzijdse achting, aldus verklaarde Wysinsky, is de basis voor vrede en voor op lossing der moeilijkheden in de V.N. en voor het tot stand brengen van betere internationale betrekkingen. Wysjinsky waarschuwde er evenwel voor, dat er zonder deze wederzijd se achting geen samenwerking mo gelijk, is tussen het So wj et-Russische blok en de meerderheid der V.N. DE OSSERVATORE OVER MOLOTOFS VERKLARING. AAN DE VERKLARINGEN, die Molotof, ter gelegenheid van de her denking der October-revolutie in 1917 heeft afgelegd en de reactie, die daarop is gevolgd, wordt door het officiële orgaan van het Vaticaan, de „Osservatore Romano', bijkans een gehele voorpagina gewijd. Als een gunstig vooruitzicht voor de we reld wordt hierin door het blad de passage uit Molotofs rede aangehaald, waarin hij beweert, dat Rusland op het ogenblik het geheim van de atoombom bezit. Volgens de „Osservatore" zijn er slechts twee middelen om de vrede te bewaren, n.l. zich op de oude wij ze op de oorlog voor te bereiden, of wel vrede te stichten. Tot op heden heeft het eerste slechts tot catastro- phen geleid. Door de wapenen, is volgens het blad geen enkele oorlog voorkomen kunnen worden. Mogelijk was er vroeger voor de Romeinen reden om een oorlog voor te bereiden ten ein de de vrede te kunnen verdedigen, maar zij leefden toen op een eiland midden in een zee van barbaarsheid. Thans staan de zaken evenwel an ders omdat beschaafde volken tegen over elkander komen te staan. Een ander middel om de .vrede te verkrij gen, de ontwapening, is nimmer be proefd, omdat daarbij de macht van het vertrouwen tussen partijen werd verondersteld. Sovjet-Rusland, zc vervolgt de „Os servatore", lijdt ongetwijfeld aan een aanvals-psychose op politiek, econo misch ei} militair gebied, en het lijdt daaraan evenzeer als de andere par tij vreest voor een Russische expan sie, waarvan men de symptomen wil zien in het Kominform, de veilig heidspolitiek enz- In deze atmosfeer nu heeft de atoombom zijn gewicht in de Sovjet- schaal geworpen, welke dreigde over te hellen naar een naderende en fa tale oorlog. Dit is de reden van de bestaande wrijvingen en verdachtma kingen. Men beweert thans, dat de atoom bom geen geheim meer is. Moge dit bijdragen om de geesten van het schrikbeeld van naderend gevaar te bevrijden, enige ontspanning te bren gen en meer vertrouwen te scheppen Laat ons al het goede aanvaarden, van welke zijde het ook moge komen, zo besluit het blad, als het in staat is er toe bij te dragen om een onher stelbare catastrophe af te wenden. Stalin is in verband met de fees telijkheden ter herdenking van de Russische revolutie tot ereburger van Boedapest benoemd. BEKENDE KATHOLIEKE POOLSE SCHRIJVERS GEARRESTEERD. De Poolse politie te Krakau Jjeeft de bekende katholieke schrijver Do- boszynski gearresteerd. Doboszynski b een bekeerling, die bijval oogstte met zijn in Egeland verschenen werk „Economies of Charity", waarin hij op uitmuntende wijze de leer van St. Thomas van Aquino toepast op de huidige sociale en economische om standigheden. Gedurende dé oorlog maakt hij deel uit van het leger van Generaal Anders. Na de oorlog werd hij leider van een nationalistische po litieke groep. HET VETO EN DE TOELATING VAN NIEUWE LEDEN. Argentinië heeft in de politieke commissie der V.N. voorgesteld, dat de Algemene Vergadering met voor bijzien van de Veiligheidsraad onmid dellijk Eire, Portugal, Trans-Jorda- nië en Italië als lid tot de organisatie der V.N. toelaat. Argentinië oefende critiek op het veto van de S.U. in de Veiligheidsraad, toen deze landen naar het lidmaatschap dongen en be toogde, dat het veto in het geval van Italië een schending van het Hand vest was, daar het veto niet van toe passing is op de toelating van nieuwe leden. Zweden stelde voor, dat de verzoe ken om toelating van Albanië, Oos tenrijk, Bulgarije. Eire, Finland, Hon garije, Italië, Mongolië, Portugal, Roemenië en Trans-Jordanië in de huidige zitting van de Algemene ver gadering opnieuw behandeld worden in het licht van het beginsel van het algpmene karakter der V.N." 'De Belgische afgevaardigde diende een formeel voorstel in om het inter nationale gerechtshof om een uit spraak te verzoeken over 'de volgen de kwestie: „Is een lid van de V.N. juridisch gerechtigd om zijn toe stemming aan het toelaten van nieu we leden afhankelijk te stellen van voorwaarden, waarin het Handvest niet uitdrukkelijk voorziet?" Dit voorstel werd als gericht tegen de Sovjet-Unie beschouwd, die in de Veiligheidsraad had verklaard, slechts haar goedkering aan de toela ting van Italië te willen hechten, in dien Roemenië, Bulgarije, Hongarije en Finland eveneens als leden wer den toegelaten. De Amerikaanse afgevaardigde, Stevenson steunde de Poolse resolu tie om de aanvragen van de vijf ge noemde landen opnieuw in overwe ging te nemen, en hy betoogde, dat ten aanzien van Oostenrijk eveneens een dergerlijke resolutie moet worden ingediend. Stevenson zeide, dat de V.S. in de Veiligheidsraad geen gebruik van het het vetorecht zouden maken tegen een der landen, die thans een verzoek om het lidmaatschap hebben inge diend en dat zij zelfs het vetorecht in verband met aanvragen om het lid maatschap te niet gedaan willen zien. rlemmerstraat 123, Leiden voor Geboorteaankondig ngen AMBTENARENSALARISSEN In verband met de lopende geruch ten, dat de salariscommissie ad hoe aocoord zou zijn gegaan met een sa larisverhoging van tien procent voor de rijksambtenaren deelt men ons mede, dat de salariscommissie op het voorstel van de centrale van vereni gingen van personeel in 's rijksdienst om de salarissen met ruim. 10 pet. te verhogen en over - 1947 een maand salaris ineens uit te keren, nog geen beslissing heeft genomen. Een De grootste zielen zijn de zacht- moedigen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1