3)e Ceicbc (Sou/tcwt „Het atoombomgeheim is geen geheim meer' Ondernemingsraad voor grote bedrijven De kleine Assemblée aanvaard VRIJDAG 7 NOVEMBER 1947 Bureaux Papengracht 32. Giro 103003. TeJef. Administratie, Advertenties 20826. Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 20935. Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 38e JAARGANG No. 11233 Abonnementsprijs 0.30 per week, 11.30 per maand, ƒ3.90 per kwartaal. Franco per post ƒ4.65. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden 1.50. Reglementen KVP raadsvergadering der K.V.P. aan de orde de aanvaarding van nieuwe reglementen, waarbij o.m. geregeld wordt de candidaatstelling voor de Tweede Kamer. Wij hebben nog niet veel belang stelling kunnen constateren! Dit verwondert ons niet, als we be denken, dat er voor dergelijke vraag stukken van organisatorische aard over het algemeen maar heel weinig interesse bestaat. Die interese mag ook niet van alle worden vereist of bij éllen worden verwacht. Er is zó veel wat de be langstelling van velen vraagt, zodat er voor zaken, als hier bedoeld, als 't ware geen tijd overblijft. Maar dat gemis aan belangstelling wordt ongetwijfeld een tekortkoming, een verzuim als het óók moet wor den geconstateerd bij bestuurders van de politieke organisatie der K. V.P., met name bij de bestuurders der locale afdelingen. Deze hebben, doordat zij een be stuursfunctie hebben aanvaard, de plicht, zich Van de aanhangig gemaak te kwerties op de hoogte te stellen en er zich een oordeel over te vormen. De kiezers moeten indien zij dat wensen er op kunnen vertrouwen, dat hun plaatselijk bestuur inderdaad belangstelling heeft voor alle derge lijke kwesties. En -u willen wij hier in verband daarmede één opmerking maken. Voorgesteld worden uniforme bepa lingen voor alle plaatselijke afdelin gen der K.V.P. Dat achten wij over bodig en schadelijk. Overbodig wij zien er de noodzakelijkheid niet van in. Schadelijk, daardoor wordt de zelfstandigheid van de locale afdelin gen, die rekening moeten houden met plaatselijke omstandigheden, op zij geschoven. Er wordt zelfs voorge schreven, hoe groot het aantal be stuursleden moet zijn! Volstaan kan en moet o.i. worden met de bepaling, dat plaatselijke reglementen de goed keuring van het Partijbestuur behoe ven. Méér is, naar onze mening, no dig noch gewenst. REGERINGSPLANNEN In de memorie van antwoord op het Voorlopig Verslag der Tweede Kamer deelt de Regering o.m. mede. VOORLOPIG GEEN VERHOGING VAN HUISHUUR. Een verhoging van de huishuren meent de regering voorlopig niet te kunnen toestaan, omdat er dan geen stabiel loon- en prijspeil kan worden gehandhaafd. VERHOGING SALARISSEN LERAREN. De leraren komen in aanmerking voor een verhoging van hun inkomen. Er is in het kabinet overeenstemming bereikt over de principiële punten en de commissie van advies en overleg werkt nu de nieuwe regeling uit. Zij zal voor de leraren de mededeling in houden, dat de verhoogde salarissen van 1 September af zullen worden uitbetaald. DE PRIJSSUBSIDIES. In onderzoek is de kwestie of de welgest dden kunnen worden uitge zonderd van de profijten, welke thans ieder heeft van de prijssubsidies op het levensmiddelenpakket. DE GRENSCORRECTIES. Verkrijging van grenscorrecties aan onze Oostelijke grens acht de Rege ring nog steeds van. het grootste be lang. Daardoor zal de door Duitsland zo - aar .geteisterde Nederlandse eco nomie weer een krachtige basis krij gen. Den Haag hoopt dan ook, dat de Nederlandse wensen bij de geallieer den een gewillig oor znillen vinden. Over de herstelbetalingen van Duits land zullen binnenkort nadere mede delingen worden gedaan. DE MIDDENSTAND. Een herziening van de Winkelslui tingswet zal niet te lang meer op zich laten wachten. Hetzelfde geldt voor een herziening van de Vestigingswet kleinbedrijf. Verder zal er een rege ling van het cadeaustelsel komen. VERGOEDING OORLOGSSCHADE. Een wet inzake de vergoeding van matefiële oorlogsschade en een wet betreffende een aantal onderwerpen van de .ïerbouw zullen spoedig bij de Kamer worden ingediend. DE CLASSIFICATIE. De classificatie van de gemeenten wordt als verouderd beschouwd. Bin nenkort zullen hierover met enkele lichamen besprekingen worden ge voerd. DE FINANCIëN. Minister Lieftinck keert zich ten stelligste tegen de overtuiging, dat de financiële toestand van het land noL ernstiger is dan in de miïlioenennota wordt voorgesteld. Over de mogelijk heden van bezuinigingen op het rijks apparaat maakt men zich naar zijn oordeel meestal te grote voorstellin gen. Onderzocht wordt af en hoe de exportwinsten van bepaalde indu- stieën zullen kunnen worden belast. De afroming van de winsten bij uit voer van landbouwproducten beginsel aanvaard. NAAR PRIJSVERLAGING Van officiële zijde wordt medege deeld: „Prijsverlagingen, die deze v/eek zijn bekend geworden voor Philips-producten en voor de tarie ven van het goederenvervoer langs de weg, zullen in de komende weken worden gevolgd door prijsverlagin gen in verscheidene andere sectoren van het bedrijfsleven. Daarnaast zijn sommige verhogin gen in de agrarische sector onvermij delijk. Momenteel worden nog bespre kingen gevoerd tussen de directeur- generaal van de prijzen en vertegen woordigers van het bedrijfsleven om, in gezamenlijk overleg, te komen tot een verlaging van de bestaande winst en handelsmarges Industrie en handel hebben de re gering bij dit streven naar prijsverla ging in beginsel medewerking toege zegd. Concrete gegevens hierover, die in verband met de lopende besprekingen nog niet bekend zijn, zullen in de loop der maand bekend worden gemaakt". TWEEDE KAMER Het enquête-voorstel van mr. v. d. Goes van Naters is door de Tweede Kamer aanvaard zelfs zonder hoof delijke stemming. De enquête zal door aanneming van een amendement-Bierema nog meer omvatten dan de voorsteller verlangde: Nu zal er ook onder vallen het tijdperk van 20 Juli tot 20 Nov. 1945. Toen het daartoe strekkend amendement was aangenomen met slecht de fractie van de Party van de Arbeid plus 2 K.V.P.-ers „tegen", ging het enquête-voorstel zelf er zon der hoofdelijke stemming door. Ver moedelijk was het voorstel, juist nu ook de meest gecritiseerde periode van het Kabinet-Schermerhorm onder de enquête zal vallen, voor de anti- revolutionnairen en christelijk- his- torischen plotseling bepaald aantrek kelijk geworden. Tot de overige zonder hoofdelijke stemming aangenomen voorstellen behoorde het wetsontwerp tot ver betering van de salariëring van de rechterlijke macht. De trawler Sch 245 van de rederij A. v. d. Zwan is op het Zuidelijk havenhoofd te Scheveningen vast gelopen. De boot in haar benarde positie. HUWELIJK EN GEZIN. De regering heeft een regeling overwogen, waardoor het verbod aan bedienaren van de godsdienst tot slui ting van een kerkelijk huwelijk vóór dat een burgerlijk huwelijk is geslo ten zou komen te vervallen. Daarbij is gebleken, dat zulk een regeling op vele technische bezwaren stuit. In verband hiermede zal het vraagstuk aan een hiertoe in te stellen commis sie ter bestudering worden toever trouwd. Wat het vraagstuk der gezinshulp betreft, te betwijfelen valt, of ver hoging van de leeftijdgrens voor on- dernemingsarbeid door meisjes een resultaat van betekenis zou geven, tenzij bij die verhoging zeer ver werd gegaan. Weinig heil is te verwachten yan een maatregel, welke de meisjes zou dwingen een huishoudelijke betrek king te aanvaarden. Met een dergelfj^ ke maatregel zou, naar de mening van ondergetekende, noch de huisvrouw, noch het jonge meisje gediend zijn. WAS DE N.A.D. EEN NAZI- INSTELING? Vier jaar geëist tegen oud commandant. Over de Nederlandse Arbeidsdienst is na het einde van de oorlog veel verwarring ontstaan. Was dit op Duit se leest geschoeide instituut 'n natio- naal-socialistisch centrum of was het, zoals anderen suggereren, een cen trum voor onderduikers? Het Bijzon der Gerechtshof te Utrecht zal op de ze vragen een antwoord geven, wan neer het over veertien dagen een von nis uitspreekt over de voormalige commandant L. A. C. Bock, die gis teren voor dat Hof vier jaar gevan genisstraf met aftrek en ontzetting uit de rechten voor de tijd van het leven tegen zich hoorde eisen. Im mers, zo merkt „Trouw" op, treft het geen de „General-Arbeitsleiter" wordt ten laste gelegd, tegelijk de ge hele arbeidsdienst. Molotof op de 30ste verjaardag der revolutie JJJET IS BEKEND, dat de politiek der Verenigde Staten gebaseerd is op het alleen-bezit van het geheim van de atoombom, ofschoon dit geheim geen geheim meer is", heeft Molotof gezegd op een bijeenkomst ter viering van de dertigste verjaardag van de Russische revolutie. Moskou is vredelievend Toeziende taak OPBRENGST EERSTE SIGARETTEN-ACTIE N. V. H. De opbrengst van de eerste sigaret ten-actie van Nederlands Volksherstel bedraagt in totaal3.150.867. In de vorm van een Ontwerp van Wet heeft de commissie, die belast is met de bestudering van het vraag stuk om te komen tot een wettelijke regeling van de ondernemingsraden en die bestaat uit vertegenwoordigers van de erkende vakbonden, de drie werkgeversbonden, het ministerie van Sociale Zaken en een econoom, thans een rapport over dit onder werp doen verschijnen, aldus weet de „Volkskrant mede te delen. Daarbij heeft de meerderheid der commissie kennen gegeven, dat zij op het stand punt staat, dat een wettelijke rege ling der ondernemingsraden onder deel behoort uit te maken van de wettelijke regeling der publiekrech telijke organisatie van het bedrijfs leven, welke thans in voorberei ding is. Vandaar, dat in het rapport wordt voorgesteld het bedrijfschap de be voegdheid te geven om aan de leiding van de tot zijn gebied behorende on dernemingen de verplichting te kun nen opleggen een ondernemingsraad in te stallen. Over het algemeen zal zo'n verordening echter alleen gelden voor bedrijven, die meer dan 25 werknemers in dienst hebben. Een ondernemingsraad kan bestaan uit ten minste 3 en ten hoogste 25 personen. Voorzitter is het hoofd of de bestuurder der onderneming; de overigen zijn leden, die, aan de hand van een of meer candidatenlijsten. welke door de erkende vakverenigin- gingen zijn opgesteld, gekozen wor den door het personeel, dat kiesge rechtigd is. Daarmede worden be doeld de werknemers, die 21 jaar zijn, ten minste een jaar zonder onderbre king in hetzelfde bedrijf hebben werkt en niet het kiesrecht hebben verloren. Om tot lid van een raad gekozen te kunnen worden, moet een werk nemer kiesgerechtigd, 23 jaar en ten minste drie jaar ononderbroken bij een en dezelfde onderneming werk zaam zijn. Elke candidatenlijst is zo danig samengesteld, dat zoveel mo gelijk alle categorieën van werkne mers in de raad vertegenwoordigd zullen zijn. De gekozen leden hebben Na de geschiedenis van de Sovjet- Unie te hebben besproken gaf hij een overzicht van de polit'exc toestand in het buitenland- Hij legde er de nadruk op, dat de Sovjet-Unie tot het uitersie de be'an- gen van de wereldvrede zou verdedi gen. Als bewijs van deze vredeswil noemde hij de vijf-jarenplannen. Volgens Molotof is het echter dui delijk, dat ..de imperialistische lan den nieuwe militaire en maritieme bases aan 't vormen zijn en dat 't ge beurt met agressieve bedoelingen." Tossen weten en maken is groot verschil In Amerika heeft Molotofs opmer king over de atoombom sterk de aandacht getrokken. Te Washington was men niet bereid, te ontkennen, dat het geheim van de bom niet lan ger bestaat. Wel zei men. dat ei een groot verschil bestaat tussen het we ten van het geheim en het fabriceren van atoombommen. Vooi dit laatste is geld. arbeid en materiaal nodig. „Goed nieuws", zegt Duclos. Een grote menivte Franse commu nisten. die op het Velodrome d'Hiver te Parijs waren samengestroomd, hieven gisteravond een enthousiast gejuich aan. dat 20 minuten duu-de, toen ^ïun nartij-secretaris Duclos, hun mededeelde: „Kameraden, ik heb goed nieuws voor jullie. Ik heb zojuist gehoord, dat kameraad Molotof te Moskou heeft bekend gemaakt, dat het ge heim van de atoombom niet langer het monopolie is van een enkele staat". gedurende-twee jaar zitting, doch zijn terstond herkiesbaar. De .aak van de ondernemingsraad is m het rapport zeer algemeen om schreven. Zij bestaat uit toezicht op de uitvoering van alle daarvoor in aanmerking komende aangelegenhe den, welke het bedrijf betreffen en voorts het bevorderen van een goede verstandhouding en samenwerking in de onderneming, opdat zij zo goed mogelijk functionnere. Bij het bepa len van de werkwijze van de onder nemingsraad is de commissie van de overweging uitgegaan, dat het niet de taak is van de wetgever om haar in details te regelen. Zij zal door we derzijds begrip tot rijpheid moeten komen. In verband hiermede ma ook nog wel worden opgemerkt, dat er een wezenlijk verschil bestaat tussen de thans voorgestelde ondernemings raden en de bedrijfskernen, die hier en daar reeds werkzaam zijn. De laat ste vormen slechts een personeelsver tegenwoordiging tegenover de werk gever, de eerstgenoemde echter is een orgaan van gezamehlijk overleg, om dat daarin èn de bedrijfsleiding èn het personeel zitting hebben. Om zijn werkwijze nauwer te rege len, dient de ondernemingsraad een reglement op te stellen. Alvorens het in werking treedt of voordat het wordt ewijzigd is de goedkeuring no dig van het bedrijfschap, dat ook toe zicht uitoefent op de naleving van het reglement. Al naar de stand van zaken in een bepaald geval is de mogelijkheid openTelaten, om ook ongeorganiseer den, zo hun aantal verhoudingsgewij ze daartoe aanleiding geeft, het recht te doen hebben candidaten te stellen. HOGE AMERIKAANSE ONDERSCHEIDING. De heer H- Zijlmans te Schijndel (N.B.) is door het Amerikaanse partement van oorlog onderscheiden met de Medal of Freedom. Deze on derscheiding, welke slechts zelden wordt verleend, is hem toegekend wegens moedig gedrag gedurende de operaties door para-troopers der 501e luchtlandingsinfanteriegroep rond Arnhem van 17 Sept. tot 24 Nov. 1944. ROEMEENSE LIBERALEN WORDEN UITGESCHAKELD. George Tatarescoe, de Roemeense minister van buitenlandse zaken, is afgetreden. Ook de andere liberale ministers hebben hun ontslag inge diend. Tatarescoe is leider van de na tionale liberale partij. In invloedriike communistische kringen in de Roemeense hoofdstad werd verklaard, dat de Roemeense communisten niet langer bereid zijn om het parlementaire spel verder te spelen. Massa-arrestaties in Polen op komst De Poolse regering speurt ijverig naar de personen, die hebben gehol pen bij de ontvluchting van Mikolajc- zyk. Naar Asa. Press uit Warschau meldt, worden er binnenkort arresta ties op grote schaal verwacht. De Poolse regering beschuldigt een van de ambassadeur te Warschau van het verlenen van hulp bij de vlucht. Zowel de Engelse als de Amerikaan se ambassadeur hebben echter ver klaard van niets te weten. Verscheidene boerenleiders, die uit landen in Oost-Europa zijn ge vlucht, zullen spoedig te Londen met Mikolaiczyk vergaderen over de wij ze, waarop men de strijd tegen het communisme zal voortzetten. NIEUWS OVER INDIE NEDERLANDSE MILITAIREN IN IN HOSPITAAL IN DJOGJA. Aan het verslag van de correspon dent van Aneta over het verblijf van de commissie van goede diensten in Djogja wordt het volgende ontleend: In het Petronella hospitaal te Djogja worden 3 Nederlandse krijgsgevan genen verpleegd, n.l. de 23-jarige sergeant Leendert Mos uit Rotterdam, de 21-jarige soldaat Gerard Steen voorden uit Noordwijk-Binnen en de 21-jarige soldaat Jacob Sleegers uit Deurne, Noord-Brabant. Bij een be zoek bleek, dat zij in een tweetal aparte kamertjes waren onderge bracht, grenzende aan de grote zie kenzaal. Zij werden door militaire politie bewaakt. Alle drie waren te vreden over de behandeling en zij verklaarden voldoende voedsel te ontvangen, terwijl hen geen rook verbod was opgelegd. Voorts ontvin gen zij Nederlandse boeken- Twee van deze militairen zijn Katholiek en eens per week komt een Katholiek priester hen bezoeken. De 3 militai ren wisten niet of zich nog andtre Nederlandse militairen in Dojgja of elders bevonden. Bandoeng gesloten stad. Volgens een residentiële verorde ning is Bandoeng met ingang van gis teren tot gesloten stad verklaard. PFEIFFER UIT OOSTENRIJK VERTROKKEN. Be leider van de Hongaarse onaf hankelijkheidspartij Pfeiffer, die Woensdag op zijn vlucht uit Hongarije te Wenen was aangekomen, bevindt zich, naar in betrouwbare kringen worden vernomen ,niet langer in Oos tenrijk. Het is nog niet bekend, wanneer en hoe Pfeiffer Oostenrijk heeft verlaten en waarheen hij zich heeft begeven. Uit Boedapest wordt gemeld, dat het wekelijkse orgaan van de Hon gaarse onafhankelijkheidspartij niet meer zal verschijnen. BENOEMING HOOGLERAREN TE AMSTERDAM. De Gemeenteraad van Amsterdam heeft gisteravond twee gewone en twee buitengewone hoogleraren be noemd aan de zevende faculteit der Gem. Universiteit. Benoemd werden dr. J. Suys tot hoogleraar in de wetenschap der po litiek; dr. S. Kleerkoper tot hoogle raar in de beginselen der economie, alsmede der economische en sociale politiek; dr. J. Presser tot buitenge woon hoogleraar in de geschiedenis van de nieuwste tijd en dr. K Basch- witz tot buitengewoon hoogleraar in de leer van de pers, openbare mening en propaganda. Dr. Suys verkreeg 24, dr. Kleereko- per 29, dr. Presser 28 en dr. Basch- witz 29 der 41 uitgebrachte stemmen. De leden der Prot. Chr., K.V.P. en Partij .van de Vrijheid-fracties heb ben blanco gestemd, omdat Curatoren mplaats van zoals Reglement voor schrijft een met redenen omklede aanbevelingslijst voor iedere plaats slechts één candidaat hebben aanbe volen en omdat de bevende faculteit door de benoeming dezer voorgedra gen candidaten een zeer eenzijdig ka rakter krijgt. Naar wij vernemen ligt het in de bedoeling der Raadsleden bij de nister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, die deze benoemin gen moet goedkeuren, in verzet te gaan. „Trouw". DAGEN VOOR GEESTELIJKE VERDIEPING OP DRAKENBURGH Evenals in de voorgaande jaren, zullen ook dit jaar door de katho lieke volkshogeschool „Drakenburgh" nabij Hilversum, een aantal bezin ningsdagen van 20 tot 24 Decem ber ter voorbereiding van Kerst mis worden georganiseerd. Een aantal sprekers zullen de volgende onderwerpen behandelen: de Mes- siasverwachting in en buiten Israel, de verlosingsgedachte in de mens heid, de ontwikeling van de Kerst viering in de eerste christen-eeuwen en de liturgie van Advent en Kerst mis. Voorts worden voordrachten ge houden van algemeen cultureel ka rakter o.a. over muziek, declamatie en beeldende kunst. Tijdens de be zinningsdagen, die ook voor niet-ka- tholieken toegankelijk zijn, worden de deelnemers op de Drankenburgh gehuisvest Prijsverlaging binnenlands papier Voor de papierprijzen is een nieu we regeling getroffen, welke een ver laging van ongeveer 20 pet. betekent van de prijs der binnenlandse papier soorten. Het papier, dat tot dekking van de meest dringende behoefte no dig is, zal tegen belangrijk lagere prijzen kunnen worden gekocht. Het duurdere buitenlands papier zal dan n.l. moeten worden verwerkt in de meer luxe papierwaren. Het behoeft weinig betoog, dat de prijsverlaging invloed heeft op de koeten van de verwerkende industrie (verpakkings materiaal enz.) en op de prijzen van papierwaren (schrijfblocs enz.). Sovjets zullen haar boycotten T^E POLITIEKE COMMISSIE der Verenigde Naties heeft het voorstel, *"^tot instelling van een „kleine algemene vergadering", met 43 tegen 6 stemmen bij 6 onthoudingen, aanvaard. De Sowjet-afgevaardigde Wi sjinski deelde mede, dat de Sowjct-Unie haar medewerking aan de „klei ne algemene vergadering" zou onthouden. Hij verklaarde verder, dat de Sow- jet-Unie zich met hand en tand zal verzetten tegen elke poging om Rus land van het lidmaatschap der Ver enigde Naties uit te sluiten. In een scherpen aanval op dr. José Arce van Argentinië, die Woensdag had geopperd, dat Rusland van de Verenigde Naties uitgesloten moest worden, zei Wisjinski: „Dr. Arce, zo ver zullen uw handen niet reiken". Amerikaanse delgatie, dde de reso tie betreffende de „Kleine Assem blée" heeft ingediend, verklaarde, dat het besluit der commisie het meest belangrijke was sinds San Francisco toen de V.N. werden op gericht. Het herendeel der afgevaar digden verheelden zijn bezorgdheid niet over „het probleem der ledige plaatsen" de methoda der Sow- jet-Russen om ieder lichaam der V.N., dat hun goedkeuring niet heeft, te boycotten. De So wj et-boycot strekt zich nu uit over de Beheers raad, de Balkancommissie, de Ko reaanse commisie, de „Kleine Assem blée" en alle speciale commissies op één na. ONTPLOFFING IN FINSE HOUT PULPFABRIEK. Zestien lijken heeft men reeds ge borgen uit de puinhopen van een fa briek van houtpulp in het Finse stad je Raumo. welke eergisteravond de lucht in is gevlogen. Ongeveer hon derd mensen zijn gewond of vergif tigd. Het bergingswerk wordt belemmerd door dichte wolken chloorgas, waarte gen de gasmaskers van de brandweer niet bestand bleken. Het gas verdreef de bewoners van twee dorpen uit hun huizen. Het aantal doden zal, naar men verwacht, nog stijgen. Spoorwagons uit Duitsland terug Drieduizend goederenwagons en 700 personenrijtuigen van Franse, Belgi sche. Luxemburgse en Nederlandse herkomst, die zich in Rijnland en Westfalen bevinden, waar zij na de capitulatie in beslag zijn genomen, zullen één dezer dagen aan de be trokken landen worden teruggegeven, aldus verneemt A.F.P. DE CONFERENTIE DER PLAATSVERVANGERS. Gisteren is de conferentie der plaatsvervangers van de ministers van buitenlandse zaken der „grote vier" te Londen begonnen. De voornaamste agendapunten zijn: 1. de procedure voor het ontwer pen van het Duitse vredesverdrag en 2. de vorm en de bevoegdheid van de voorlopige regering voor Duitsland. Engeland deed het voorstel, dat, in dien de plaatsvervangers het over een kwestie niet eens konden worden, zij terstond met een andere moesten beginnen. De Franse plaatsvervanger deelde mede, dat hij gemachtigd was met dit voorstel accoord te gaan. De plaatsvervangers van de Sowjet-Unie en de V.S. hadden echter nog geen instructies hieromtrent ontvangen. De martelgang van een scheeps schroef. De schroef van de Willem Ruys mag nu eindelijk zijn tocht ver volgen, ci.w.z. vanuit Zevenbergen per schip naar Rotterdam. De schroef in de nauwe straatjes in Zevenbergen Een HaAAe&ie... „Er zijn zielen, die de gave hebben om overal vreugde te vinden, en haar achter te laten, als zij heengaan. De vreugde stroomt hun als het ware ge lijk lichtstralen uit de vingeren. Lou ter in him tegenwoordigheid, in him stil gezelschap ligt iets, waaruit men vreugde kan scheppen en bewaren". Faber.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1