2)è Sou/fca/nt Nieuwe complicaties in Voor-lndië De positie der Engelse Katholieken Een Sovjet-voorstel voor Palestina DINSDAG 4 NOVEMBER 1947 Bureaux Papengracht 32. Giro 103003. Telef. Administratie, Advertenties 20826. Eedactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 20935. Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN y- 38e JAARGANG No. 11230 Abonnementsprijs 0.30 per week, 1.30 per maand, ƒ3.90 per kwartaal. Franco per post ƒ4.65. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden 1.50. Wie de armste is Amsterdammer". „Er moet minder benzine wor den verbruikt, want zo komen we er niet. Ziedaar een ding dat vast staat. Wat zou nu logischer en redelijker zijn dan dat we al lemaal zeiden: accoord, ik ge bruik geen bezine als het niet strikt nodig is. Misschien zijn er zulke stille mensenvrienden. Maar de meesten rijden er maar op los onder het motto: een an der doet het ook, waarom ik niet? Iemand in Groningen heeft ge tracht door een proefproces te la ten uitmaken dat autorijden op Zondag hoewel verboden, niet strafbaar is, en hij heeft in eerste aanleg gelijk gekregen. Ziedaar hetgeen voor ieder ook zonder wettelijke bepalingen plicht moest zijn, verlaagd tot object van juristerij. En onder degenen, die nu nodeloos maar straffeloos langs ■'s Heren wegen tuffen, zit ten degenen, die straks het hardst zullen roepen dat de regering en de ambtenarij de schuld zijn van alles.'' Er zit veel waars in deze ontboe zeming. Eerstens dit: dikwijls komt de fel ste critiek juist van lieden, op wier eigen gedragingen héél veel zou zijn aan te merken. Vervolgens: aan een feitelijk bezit zijn plichten verbonden, óók al zijn deze niet in een wet vastgelegd en niet door strafbepalingen gesanction- neerd. Niet alleen hij, die goederen steelt' maar ook hij, die op rechtvaardige wijze verkregen goederen niet op be hoorlijke, sociale wijze gebruikt, han delt in strijd met de christelijke mo raal. Wie met geld smijt voor eigen vermaak, terwijl hij zijn buurman gebrek laat lijden, leeft niet chris telijk.... Dat alles is waar, en, als er meer aan werd gedacht en meer naar werd gehandeld, door vele christenen, zou er niet zo veel ergernis worden ge geven! Maar toch moet er een onderscheid worden gemaakt tussen het weelde rig gebruik van geld en goed door particulieren, die over eigen bezit be schikken zij' 't dan ook op onso ciale en dus slechte wijze en door personen in overheidsdienst, die be schikken over geld van anderen. Er is in een gemeente niemand zo arm als de gemeente zélf, óók. al be hoort die gemeente geenszins tot de noodlijdenden, maar zelfs tot de rijke gemeenten in het land. De armste mens in een gemeente zal nog wel van zichzelf een paar centen hebben: de gemeente heeft geen enkele cent, tenzij zij die eerst haalt uit de zak ken van anderen.Dat schijnt mis schien sommigen wat simplistisch beweerd, maar het is toch de sim pele waarheid. Indien daaraan meei werd gedacht, zou b.v. niet, zoals on langs in een stedelijke Raad ge schiedde, een Raadslid de opmerking maken, dat een discussie over de vraag: een paar duizend gulden meer of minder voor een auto, beneden de „standing" van een stedelijke ge meenteraad lag en thuis behoorde in een ,,boerenraad" waarbij be doeld raadslid, onbewust en onge wild, waardering betuigde voor het gezonde „boerenverstand"! Afzonderlijke vrede met Duitsland? De Amerikaanse senator Arthur Vandenberg heeft een pleidooi ge houden voor een afzonderlijke vrede met Duitsland, indien de vier minis ters van buitenlandse zaken het niet eens zouden kunnen worden. Hfj hoopt echter dat het niet zover zal komen. Vandenberg sprak op een bijeen komst van de universiteit van Michi gan ter gelegenheid van het eeuw feest der Nederlandse kolonisatie in die streek. Hij en ambassadeur Van Kleffens werden er bevorderd tot doctor honoris causa in de rechten. Mikolajczijk, de vroegere Poolse Boerenleider, is veilig in Engeland aangekomen. Hier ziet U hem in zeischap van zijn vrouw. DE TOESTAND IN VOOR-INDIë wordt voortdurend meer gecompli ceerd; de Ipdiërs maken meer en meer gebruik van hun pas verworven vlijheid, om elkaar in de haren te vliegen. Terwijl de vijandelijkheden tussen een invasieleger en troepen van India in Kasjmir voortduren, heeft zich een tegenhanger van de kwestie-Kasjmir aan de Westkust van Voor-lndië ontwikkeld. Troepen van India zijn Zaterdag de twee klei ne' gebieden Babariwad en Mangrol, deel uitmakend van een bij Pakistan aangesloten staat Junagadh, binnengetrokken. ten onderhoud met de leider der Mo hammedanen, Jinnah, De premier van India, Pandit Nehroe, heeft ge weigerdJinnah te ontmoeten. Invasie-legers over en weer De regering van Pakistan hêeft te gen deze actie een krachtig protest ingediend bij de regering van India. In een communiqué verklaarde zij o.m. bericht te hebben ontvangen, dat troepen van India de stad Na- vanagar binnenrukten, het paleis al daar omsingelden, de paleiswacht neerschoten, het bestuur in handen namen en de bestuurder ontvoerden. loen deze twee dominions India en Pakistan zelfbestuur kregen, sloot de staat Junagadh zich bij Pakistan aan en werd een Mohammedaans eiland is midden van Hindoe-stater. De twee gebieden van Babariwad en Mangrol in Junagadh verklaarden evenwel zich bij India te willen voe gen. Dit voorstel illustreert ten duide lijkste de hopeloze gecompliceerdheid der verhoudingen, die bij de scherpe rassen- en religieuze tegenstellingen weinig goeds doet verwachten van de verdeling van Voor-lndië. De gouverneur-generral van In dia. lord Mountbatten, heeft zich naar Lahore begeven om een vergadering van de gevormde gemeenschappelij ke verdedigingsraad van India en Pakistan te presideren. Men verwacht van hem een poging tot verzoening, voordat het tot een algemene uitbar sting zou komen. Mountbatten had DE BEULEN DER CONCENTRATIE KAMPEN. Oswald Pohl, de vroegere generaal der S.S. en de expert op het gebied van concentratiekampen, is door het Amerikaanse militaire gerechtshof te Neurenberg schuldig bevonden aan misdaden tegen de mensheid. Het vonnis luidt: dood door de- strop. Pohl, die terecht stond met zeven tien andere hoofden van concentra tiekampen, is verantwoordelijk voor het gevangen zetten van tien mil- lioen mensen. Ook zou hij medeplich tig zijn aan het plunderen van de be zittingen van millioenen slachtoffers, d'e zelfs hun gouden tanden moesten afstaan voordat zij de dood in de gas kamers vonden. Het hof heeft Pohl, die het hoofd van de commerciële afdeling van de SS was, schuldig bevonden op drie punten oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid en lidmaa^han van een misdadige organisatie. Pohl en zijn satellieten hebben zich ook schuldig gemaakt aan de beruchte medische experimenten op kampbe woners en aan het systematisch uit roeien van de Joden in het ghetto van Warschau. Zijn naaste medewerkers. Georg Loerner, Eirenschmalz en Sommer zijn eveneens veroordeeld tot de dood door de strop. Frank en Keifér kregen levenslan ge gevangenisstraf. De straffen voor de overigen variëerden van tien jaar tot levepslang. Twee beschuldigden, Schelde en Klein, zijn vrijgesproken. KLOOSTER AANGEVALLEN. Een aantal leden van een in heemse stad heeft een R.K. klooster, te Baramoede, 48 km. ten Westen van Srinagar, aangevallen. Twee Engel sen, luitenaijt-koolnel Dykes en zijn echtgenote, benevens de toegevoegd? moeder-overste werden gedood. De drie kinderen van kolonel Dykes, die naar verluidt in het klooster op school gingen, worden vermist. Ovei 20 andere Engelsen in dit district heeft men ook niets meer verno men. Engelse Kath. Vrouwenbond mag hulde-adres aanbieden Dezer dagen hebben wij gemeld, dat het aan een deputatie der Katho lieken in Engeland niet toegestaan was, om bij gelegenheid van het hu welijk van prinses Elisabeth een hulde-dres aan de koning persoonlijk aan te bieden, omdat de Katholieke Kerk in Engeland niet behoort tot de circa twintig z.g. geprivolegieerde lichamen, waartoe andere kerkge nootschappen wel behoren. De Katholieke Vrouwenbond heeft zich daarop tot de koning gewend met het verzoek om een hulde-adres te mogen aanbieden en deze gelegen heid heeft de koning aangegrepen om althans gedeeltelijk een einde te ma ken aan de uitdezonderingstoestand, waarin de Engelse Katholieken sinds de troonafstand van Jacobus II in 1689 verkeren. Zondag j.l. is nl. een decreet bekend gemaakt, dat de National Board of Catholic Women een hulde-adres mag komen aanbieden. Het decreet van de Engelse ko ning betekent een welwillend en WETTELIJKE REGELING AUTO VERVOER PERSONEN. Een ontwerp van Wet tot wijziging van de Wet Autovervoer v. Personen bevindt zich in gevorderde staat van voorbereiding. Dit is medegedeeld in de Memorie van Antwoord op het Voorlopig Verslag der Eerste Kamer over het ontwerp van Wet tot intrek king van het vierde Uitvoeringsbe sluit van de secretaris-generaal van het departement van Waterstaat van 1 Juli 1940. spoedig antwoord op de petitie door de Engelse bond van Katholieke Vrouwen op 29 October j.l. aan hem toegezonden. De patitie hield o.m. in, dat „Zijner Majesteits millioenen Ka tholieke onderdanen ten volle de vreugde der natie delen (ter gelegen heid van het huwelijk der kroonprin ses), doch met spijt vernamen, dat hun kerkelijke overheden alleen zijn uitgesloten van het overhandige» van een adres van hulde". De kanselarij van Kardinaal Grif fin, Aartsbisschop van Westminster, gaf de volgende verklaring uit: „Kar dinaal Griffin was niet op de hoogte van de stap, ondernomen door du Na tional Board of Catholic Women. Hij herinnert eraan, dat Z.M. Koning Ed ward VII op 3 Mei 1901, ter gelegen heid van zijn troonbestijging, een de putatie geleid door Z.Em. Kardinaal Vaughan ontving. Kardinaal Griffin zond een boodschap aan de Koning en de Koningin in naam v9h Zijner Majeteits Katholieke onderdanen, toen de verloving van Prinses Elisa beth werd aangekondigd. Hierop zond Z.M. een welwillend antwoord. Z.M. neemt zich voor, nogmaals een bood schap te zenden naar aanleiding van het vorstelijk huwelijk." Er zij echter op gewezen, dat Kar dinaal Vaughan indertijd als Dr. Vaughan, dus niet als Katholieke ker kelijke gezagsdrager, door Edward VII werd ontvangen. Voornamelijk de Katholieken op het continent toonden zich toen onaangenaam getroffen, om dat de Kardinaal, zoals het ceremo nieel eiste, aan het Hof van St. Ja mes de knie boog voor de koning. ZES GESNEUVELDEN IN INDIë. Het Nederlandse communiqué van Zaterdag meldt, dat de verliezen aan Nederlandse zijde bedroegen 6 ge sneuvelden en 16 gewonden. Op West- Java en Oost-Java werd krachtig op getreden tegen omzwervende benden, die onze tropen aanvielen. Op Mid den-Java waren republikeinse strijd groepen in de randgebieden actief. Nederlandse detachementen bij Soe- mowono werden met automatische wapens beschoten.Op Java en Sumatra werden Nederlandse posten door re publikeinse benden beschoten. GEMEENTE-AMBTENAREN KUNNEN NAAR INDIë. De Minister van binnenlandse za- ken heeft aan de gemeentebesturen wachten dat er deze winter een ern- meegedeeld, dat ambtenaren bij de s^g tekort aan brandstoffen zal heer- Indische gouvernementsdienst kun- sen in de Verenigde Staten. De voor- nen worden gedetacheerd. Zij behou.naamste oorzaak is het tekort aan den hun positie en pensioenrechten niiddelen van vervoer, en kunnen, eventueel een tropentoe- Amerika bezit bijna twee millioen slag of een salaris op basis van de goederenwagens, maar er zijn er zo- Indische bezoldigingsregelingen krij- veel nodig voor het transport van De cholera bedreigd de wereld In Egypte eiste de cholera reeds 9000 slachtoffers. Het lijkt er echter op dat de epidemie thans iets terug loopt, mede dank zij de huLp van vele landen aan Egypte, Pakistan en India VORDERING VAN ƒ50.000 VAN EX-N.S.B.-KAMERLID ERKEND. De Raad van Rechtsherstel te Utrecht heeft uitspraak gedaan in het geding van de heer Sloos, directeur van de Leidse Onderwijsinstellingen N.V. te Leiden, contra mr. A. J. van Vessem te Utrecht. De heer Sloos vorderde nietigver klaring van een vordering van de heer Van Vessem, groot 2500 per jaar gedurende twintig jaar. wegens door de laatste aan de eerste verleen de rechtsbijstand. Met deze bijstand bewerkstelligde mr. Van Vessem, lid voor de N.S.B. van de Eerste Kanlfer, de invrijheid stelling van de Leidse directeur, toen deze tijdens de bezetting door de Duitsers was gearresteerd. De raad stelde eiser in het ongelijk. Zo n Zwijn Het is uitgekomen zoals ik gedacht had. Vanmorgen deed ik de deur open en zat er een wild zwijn op mijn stoep. Onmiddellijk smeet ik de deur weer dicht; het beest keek me te vuil-aan met zijn kleine var kensoog] es. Hebt u wel eens zo'n wilde gloed zien smeulen in kleine varkensoogjes? lik rilde ervan en keek voorzichtig door de gleuf van de brievenbus. Maar het zwijn was even slim als ik en gluurde terug aan de andere kant. Wat 'n situatie! Zat-ie nou maar met z'n staart tussen de deur, dan had ik de karbonaadjes Maar dan was de vraag of ik het beest te pakken had of dat het beest mij te pak ken had. Mijn jongste spruit holde geestdriftig naar het raam en riep: „Hij zit onder de roje den- ders, pa". „Rhododendrons, jongen' ver telde ik nog snel en zocht in tussen wanhopig naar een wa pen, maar in zulke ogenblikken vind je ndets anders dan een stopnaald en een kachelpook. Inmiddels had mijn zoon z'n pis tool gegrepen, waarmee hij houten pijltjes met zuigertje er aan kan afschieten. Hij spuwde extra zwaar op het zuigertje „Dan plakt-ie beter" en schoot door de brievenbus op de „roje denders". Een wild gehuil steeg op, het zwijn brulde en mijn zoon hief een Idianen-kreet aan. „Wat voeren jullie toch uit?'" riep mijn vrouw van boven. „Er is een evenzwijn in de tuin" riep ik terug. „Jullie zijn gek", zei mijn vrouw en voegde er zeer onlo gisch aan toe: „Waar zit dat beest dan?" „Ja, nou is-ie weg", consta teerden wij allemaal. In de betrokken subcommissie voor Palestina der Verenigde Naties heeft de Sowjetafgevaardigde het Ameri kaanse voorstel tot verdeling van Pa lestina tegen 1 Juli 1948 van de hand gewezen. De Russische gedelegeerde stelde voor, dat het Britse mandaat 1 Ja nuari 1948 zal worden beëindigd, dat de tussenperiode niet langer dan een jaar zal duren en dat er onmiddellijk een commissie, bestaande uit leden van de Veiligheidsraad, naar Palesti na zal worden gezonden. De Veilig- Nadat de Engelse Katholieke bis-1 heidsraad zou onmiddellijk in de schoppen tevergeefs verzocht hadden, in hun officiële kerkelijke waardig heid toegelaten te worden bij de troonbestijging en het regeringsjubi leum van George V, ondernamen zij geen stappen meer te dien aa—ien. Joodse en in de Arabische staat een provisoire regeringsraad moeten in stellen, ter\vijl de Britse troepen drie a vier maanden na het aflopen van het Britse mandaat over Palestina het land zouden moeten hebben verlaten. Amerika verwacht tekort aan brandstof Amerikaanse deskundigen gen. In beide gevallen zullen zij bo vendien nog een bonus ontvangen, welke na terugkeer hier te lande zal worden uitbetaald. Hoewel er in Nederland ook gebrek is aan vakbekwame ambtenaren, ver trouwt de minister, dat men bereid zal zijn alle medewerking te verle nen, want in Indië is het gebrek nog veel groter. Mykolajczyk in Engeland aangekomen TTERWIJL EEN POOLSE parlementaire commissie zich het hoofd breekt over de vraag, hoe Mikolajvzyk, de leider van de oppositie, uit zijn land heeft kunnen ontsnappen, heeft het Britse parlement onder gejuich de verklaring van het ministerie van buitenlandse zaken aangehoord; dat Mikolajczyk in Engeland was aangekomen en dat men hem verlof heeft gegeven, er te blijven. Hij arriveerde met een vliegtuig van de R.A.F. op het vliegveld Monston, ten Zuid-Oosten van Londen. Over zijn vlucht vertelde hij: „Ik ben uit Polen gevlucht naar de Russische zóne van Duitsland en van daar naar de Engelse. Een vliegtuig van de R.A.F. heeft mij in het grootste ge heim naar Engeland gebracht. Ik liep uit mijn land weg, toen ik be greep, dat men mij door een militai re rechtbank ter dood wilde laten verdordelen." Enkele uren na zijn aankomst stajdte de 46-jarige oppositieleider het huis binnen in een van de voor steden van Londen, waar zijn vrouw twee jaar lang op' hem heeft ge wacht Zij bleef achter, toen Miko lajczyk in 1945 naar Polen vertrok met de opdracht van Churchill om als bemiddelaar op te treden tusser. Rusland en de Westelijke mogendne- den. Waarschijnlijk is men zowel te Lon den als te Washington op de hoogte geweest van Mikolajczyks plainer.. Het was opvallend, dat men na zijn vlucht volstrekt niet ongerust was over zijn lot. Dit vormde een scherp contrast met de opschudding en ongerustheid, welke er anders pleegt te heersen wanneer er iets aan de hand is met een oppositieleider in een van de landen, welke onder Russische invloed slaan. granen naar fabrieken en havens en van steenkoo1 naar ijzergieterijen, electrische bedrijven en exportha vens, dat er voor het verkeer ten bate van de binnenlandse industrie en par ticulieren niet veel overblijven. Bovendien is overal de vraag naar brandstoffen toegenomen. Amerikaan se verbruikers1 nemen nu per jaar on geveer twee keer zoveel gas af als tien jaar geleden. Niet minder dan een millioen nieuwe afnemers staan op de wachtlijst voor een aansluiting. De gasbedrijven kunnen de toene ming niet bijbenen. Met de electrische stroom is het net zo gesteld. De vraag hiernaar is twaalf procent groter dan gedurende de oorlog. Nieuwe instal laties kunnen niet vlug genoeg wor den bijgebouwd wegens gebrek aan de nodige metalen. „Tenslotte neemt het tekort aan kolen ook nog toe door de extra grote verschepingen naar Europa. SPOORWEGEN WERKEN AAN EEN NIEUW SEINSTELSEL. In het kader van de vernieuwing onzer spoorwegen en met gebruik making van de steeds voortschrijden de techniek, ook op het gebied der be veiliging, gaan de Nederlandse Spoor wegen door met de invoering van lichtseinen ter vervanging van de tot nu toe gebruikte armseinen. Er is een stelsel ontworpen met lichtseinen in drie hoogten voor stations en aanslui tingen. Het hoogste licht geeft aan de hoogste snelheid, die toegelaten is, het onderste een snelheid van 45 km. per uur en het middelste een tussen- snelheid, afhankelijk van de omstan digheden ter plaatse en aangegeven met een snelheidsbord. In de seinbeelden komt slechts één kleur voor: groen, geel of rood; de overige lichten vertonen een neutra le kleur (z.g. „lunar-white") en die nen alleen om de hoogten def wer kelijke seinen te bepalen. Het systeem van vóór- en hoofd seinpaal wordt verlaten, daar iedere seinpaal zal dienen als voorseinpaal voor de volgende. Wanneer de productie bij de Am sterdamse meelfabriek „Holland", waar nu al meer dan twee maanden gestaakt wordt, niet spoedig wordt hervat, zal de regering in het belang van de voedselvoorziening van het Nederlandse volk ingrijpen De re gering zal dan zelf maatregelen ne men om de „Holland" weer in bedrijf te stellen. Dit werd medegedeeld op een door de directie bijeengeroepen ver gadering in Krasnapolsky. De Stich ting Van de Arbeid en de Raad van Vakcentralen hadden de directie verzocht deze vergadering te hou den, teneinde de arbeiders de gele genheid te geven het werk te her vatten Er waren echter slechts en kele arbeiders gekomen, want het stakimgscomité had besloten geen gehoor te geven aan de gproep De directie verklaarde, dat geen enkel verlangen kan worden inge- willig zolang de staking duurt. Na opheffing zullen de langs organisa torische weg kenbaar gemaakte wensen door de directie en het Col lege van Rijksbsmiddelaars in be handeling worden genomen. De rust in het bedrijf wordt vol gens de directie telkens weer ver stoord door een kleine groep, die blijk geeft van onvoldoende besef voor de plaats, die de meelfabriek in de voedselvoorziening inneemt. Alle arbeiders worden in de gelegen heid gesteld het werk te hervatten met uitzondering van een achttal met name genoemde personen. MINISTER ADVISEERT BOKS- VERBODEN OP TE HEFFEN. Het boksverbod, dat sommige bur gemeesters hebben uitgevaardigd, be hoeft naar de mening van de minister van binnenlandse zaken niet langer te worden gehandhaafd. De minister van onderwijs acht n.l. bij bokswed strijden, door of onder auspiciën van de Ned. Boksbond georganiseerd, vol doende waarborgen ter handhaving van de openbare orde en veiligheid aanwezig. Op die gronden geeft mi nister Witteman de burgemeesters dan ook in overweging voortaan voor wedstrijden, welke met instemming van de Boksbond worden uitgeschre ven, toestemming te verlenen. In diplomatieke kringen te Londen verklaart men, dat het Sow jet-voor stel waarschijnlijk de steun van het Britse kabinet zal verkrijgen, mits na Januari 1948, wanneer het mandaat zou zijn opgeheven, de Britse troepen zich alleen zouden kunnen bezig houden met het voorbereiden van de ontruimingen niet met het handha ven van gezag en orde. WALLACE ZIET HET NIET ZO ERNSTIG IN. Henry Wallace, redacteur van de „New Republic" en voormalig vice- president der V.S., die op weg is naar de V. S. van zijn trip naar Palestina, heeft verklaard, dat hem niet geble ken is, dat Arabische legers aan de grens van Palestina zouden zijn sa mengetrokken. Ook de berichten over de gespannen toestand in het H. Land achtte hij zeer overdreven. Het deed hem genoegen, dat de oplossing van het Palestijnse vraagstuk gevonden zou worden in de geest van de aanbe velingen der commissie voor Palesti na van de V. N. „Er zal misschien wat gevochten worden, doch ik denk niet, dat het veel te betekenen zal hebben. Zo er sprake is van vijandschap, is deze naar het schijnt min of meer be perkt tot de hogere kringen. Ik ben er zeker van dat de doorsnee Ara bier zijn Joodse tegenhanger niet vijandig gezind is Hetgeen eveneens van de Joden gezegd kan worden". Republikeinse parachutisten op Zuid-Borneo Een officieel communiqué van de Nederl. Indische regering meldt, dat blijkens verklaringen van een in Zuid-Borneo gevangen genomen pa rachutist een groep van 20 republi keinse parachutisten, onder leiding majoor Raden Soeprapto en kapitein Soepardjo van de T.N.I. op 12 Oct. j.l. in het landschap Kotawaringin op Zuid-Borneo zou zijn uitgeworpen Deze groep zou in een Dakota met een Amerikaanse piloot zijn overge vlogen. De parachutisten waren aan zienlijk bewapend en zij hadden de opdracht de bevolking tot een opstand aan te zetten om dan tevens een kern van gewelddadig optreden te vormen. Volgens het communiqué worden de andere leden van de groep opge spoord. De zegsman verklaarde te vens, dat andere soortgelijke avon turen in het voornemen liggen, ter wijl de organisatie van deze actie van Djogja zou uitgaan. Het commu niqué eindigt met te verklaren, dat mocht zich een herhaling van soort gelijke acties voordoen, de regering zich genoodzaakt zal zien geëigende maatregelen' te treffen. £en koJVue,ttj&. Wie een werk aanvaardt, aan vaardt daarvan de consequenties. Wie $e consequenties niet aanvaarden kan, aanvaarde het werk niet.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1