3)e Ccidóc Sou^ont Waarom devijandelijkheden voortduren VRIJDAG 31 OCTOBER 1947 Bureaux Papengracht 32. Giro 103003. Telef. Administratie, Advertenties 20826. Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 20935. Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. KATHOLIEK waarin opgenomen DAGBLAD VOOR „DE BURCHT" LEIDEN EN OMSTREKEN 38e JAARGANG No. 11228 Abonnementsprijs 0.30 per week, 1.30 per maand, ƒ3.90 per kwartaal. Franco per post ƒ4.65. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden ƒ1.50. Met andete OlijJk DALLINGEN, kinderen van Eva, zuchtend en wenend in dit dat van tranen." Zo noemt ons de litur gie van de Kqrk in dat aangrijpende smeekgebed, dat zij dagelijks opstiert tot de Koningin, Moeder van. barm hartigheid. En als wij nuchter en eer lijk om ons heen zien in deze harde, ontwortelde wereld, als wij onver schrokken de realiteit van deze ge vallen mensheid in de ogen kijken, dan moeten wij tot de erkenning ko men, hoe waar het is. Dan moeten wij toegeven, dat wij ons inderdaad be vinden in een oord van ballingschap, een rijk van zonde, een dal van ver driet. Alom onrust, hebzucht, hoog- moe'di, ijdelheid, begeerlijkheid, af gunst, ontevredenheid, verbittering. Alom een wereld, die een combinatie is van zonde en lijden. Wij denken aan de onderwereld van onze grote steden, waar men leeft van de zon de in al haar vormen. Maar wij den ken ook aan onze ziekenhuizen, onze gestichten voor blinden en doofstom men, invaliden en krankzinnigen, on ze opvoedingsgestichten en door gangshuizen. En als we doordringen in het mensenleven, dan stuiten we overal op de beperktheid op onver vulde dromen, het aards, het mense lijk zijn, het tegen grenzen stoten, de onvolkomenheid. Dat is het diepste kenmerk van ieder mensenleven, de onvolkomen heid. Wij dromen van een ideaal, wij weten eigenlijk allen wel, hoe het ideale mensenleven zou moeten zijn, maar wij vinden in onze geschapen heid zelf een beperking, die ons ver hindert, onze vleugels uit te slaan. Ons willen blijft al te vaak beperkt tot een „ik zou wel willen." „Het goe de, dat ik wil, dat doe ik niet," zegt Paulus, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik wel. Rampzalige mens, die ik ben- Wie zal mij verlossen van dit lichaam des doods?" Paulus wist, dat er Verlossing be stond en wij hebben zijn oplossing vernomen. Twee dagen lang worden wij thans in den geest weggevoerd van deze vergankelijke, kortstondige wareld, om ons te vermeien in de we reld van onver de grenzen, de we reld, die niet kortstondig, niet ver gankelijk is, de andere wereld, de eigenlijke wereld, het rijk van God. Allerheiligen en Allerzielen staan voor de deur. Temidden van onze el lende worden wij ons bewust, dat nü op dit concrete moment van deze ver scheurde tijd, deze twintigste eeuw, het andere Rijk een feit is, de andere wereld bestaat. Er is een land, waar geen tranen zijn, er is een land, waar de schadu wen van de nacht voorgoed zijn weg gevlucht. Een land van eeuwige bloei, eeuwige weelde. Zonder afgunst, zon der wraakgierigheid, zonder hoog moed of hebzucht. Een land van de ware broederschap, de zoete, zuivere Liefde. Een land, waar de mensen le ven in het goddelijke Licht, waar God alles in allen is. Ja, laten wij het ons goed relalise- ren: dit ander Rijk, deze andere we reld bestaat. Op het moment, waarop wij tobben over kleine, aardse zor gen, waarop wij vechten moeten om trouw te blijven, waarop wij vol in nerlijke beschaming erkennen moe ten, dat ons leven weer zo laf en zo klein, misschien zelf afzichtelijk le lijk was, moeten wij ons bewust zijn, diat er een hemel is, een land van de smètteloze zuiverheid, de grondeloze vreugde, het onvermengde Geluk. Nü, op dit moment van de menselijke ge schiedenis, klinkt in onafgebroken wisselzang het driemaal „Heilig" op en bewegen de lichtende koren van engelen en heiligen zich in een zali ge, hemelse rondedans rondom de troon van God. Wij moeten daaraan denken niet met wanhoop in ons hart, als zou dit voor ons onbereikbaar zijn. Hét moet voor ons integendeel een hoopvolle, troostende gedachte zijn. De heiligen „zijn ons voorgegaan met het teken des Geloofs." Dat betekent, dat wij hen volgen moeten. Volgen, nü, in dit aardse leven, om ze eens te volgen in de eeuwigheid. Hoe zouden wij ze kunnen volgen? Wat 'lebben we met hen gemeen? Ligt er tussen hun leven en het onze niet een hemelsbrede kloof? Deze vraag kan slechts in betrekkelijke zin bevestigend beantwoord worden. Want de kloof, die ons van de heili gen scheidt, betreft slechts een grada tie, zij raakt het wezenlijke niet. Het wezenlijke hebben we met de heiligen gemeen. Ook wij zijn God's schep ping, voortgekomen uit Zijn Vader hand. Ook wij zijn verlost door het Bloed van het Lam, ook wij ontvin gen God's mysterieuze Genade als een flonkerend, maar verborgen klei nood in onze ziel. Wij dragen God's kus op ons voorhoofd, wij werden Zijn veelgeliefde kinderen, geroepen om eeuwig te rusten aan Zijn gronde loos Hart. Het komt er op aan, dat wij trouw zijn en niet versagen. Wa ren wij laf of zwak of slecht, Hij staat klaar met vergevende Vaderliefde, als wij slechts tot Hem terugkeren met een rouwmoedig hart. Zolang wij hier op aarde zijn, hebben we tijd en gelegenheid, om ons te bekeren: zo lang er nog leven is, is er nog hoop. En wij hebben daarbij deze éne, hart- vervoerénde zekerheid: „God wil de dood van de zondaar niet, maar dat hij zich bekere en leve!" Uiteindelijk zijn wij allen geroepen tot heiligheid, tot het smetteloos bestaan voor de xroon van God. Wel zal er veel te louteren zijn, eer we daar worden toegelaten. En nu denken we onmiddellijk aan dat twede domein van de andere wereld, waar de zielen van onze broeders en zusters gelouterd worden. Op Aller heiligen volgt Allerzielen. Het eerste moet ons vervullen met smachtend heimwee, het tweede met broederlij- HET EINDRAPPORT DER CONSULS Hf. EINDRAPPORT dat de consulaire commissie 14 Oct. j.I. aan de Vei ligheidsraad heeft doen toekomen, is tharts gepubliceerd. Het bevat vier hoofdstukken. Het eerste hoofd svuk is inleidend en geeft een over zicht van de verschillende werkzaamheden der consuls en der militairt at- taché's. Hoofdstuk II geeft een nadere omschrijving van het bevel „Staakt het vuren" en van de Nederlandse en de Republikeinse opvattingen daar omtrent. Verschil van interpretatie Geen der partijen, zo vervolgt het rapport, had een werkelijk vertrou wen, dat de order tot het staken der vijandelijkheden werkelijk door de andere partij zou worden uitgevoerd De commissie heeft geconstateerd, dat het Republikeinse opperbevel slechts geringe pogingen heeft ge daan om nauwkeurige en gedetail leerde orders uit te vaardigen aan al - le onderdelen van het leger. De algemene interpretatie van Re publikeinse zijde is: „Vuur niet, ten zij wanneer op u gevuurd wordt en neem geen enkel initiatief tot offen sieve acties. Consolideer de huidige verdedigingslinies. Ga voort met pa trouillering in de meest naar voren geschoven linies met het oog op de militaire verkenning. Verzet u krach tig tegen elke Nederlandse aanval". De Nederlandse interpretatie is ge baseerd op het beginsel, dat het mo gelijk is een gebied te beheersen en te controleren, zonder dat dit gebied noodzakelijk in zijn geheel is bezet. Toen de order tot beëindiging der operaties was ontvangen, waren alle strategische objecten, welke het doel waren van de politionele actie, bezet. De Nederlandse bevelhebber rappor teerde aan de lt.-gouverneur-gene raal, dat het gebied door deze strate gische punten beheerst, onder zyn controle was. Het standpunt van het Nederlandse leger is dus, dat alle Re publikeinse troepenbewegingen bin nen dit gebied een inbreuk vormen op het „staakt het vuren" en dat de Nederlandse strijdkrachten dus de vrijheid hebben maatregelen te ne men en tegen deze Republ. strijd krachten op te treden. Het rapport vervolgt: „Het lijdt geen twijfel, dat het voortduren der vijandelijkheden te wijten is aan het besluit der Nederlandse autoriteiten om militaire en administratieve con trole uit te oefenen over het gehele gebied door de voorlopige demarca tielijnen afgebakend en aan de weige ring van de Republikeinse autoritei ten om te erkennen, dat de Neder landers het recht hebben zulks te doen en ten slotte aan de voortdu rende acties van onverantwoordelij ke benden." Hoofdstuk II besluit dan met de uitspraak, dat de commissie geen bepaalde middelen aan de hand kan doen om de vijandelijkheden in feite te doen ophouden. INTELLECTUELE BOVENLAAG VAN SLECHTS 5 Hoofdstuk III behandelt de alge mene toestand van de bevolking. Met betrekking tot het republikeinse ge bied wordt o.m. gezegd: „Er bestaat zonder twijfel een levend nationaal bewustzijn onder dat gedeelte van de bevolking, dat onderwijs genoten heeft. De anti-Nederlandse gezind heid is niet tegen de Nederlander als zodanig, maar tegen het „kolonialis me" gericht. Hierbij dient in aanmer king genomen, dat de intellectuelen die in politiek opzicht en anderszins de m'eest invloedrijke groep vormen, naar schatting niet meer dan vijf procent van de gehele bevolking uit maken. Het is moeilijk te constate ren, in welke mate de nationalisti sche gevoelens in de massa zijn door gedrongen, maar het is. duidelijk, dat zij in het algemeen geen zin voor politiek heeft". „Het is bekend", zo vervolgt het rapport, „dat lieden, die blijk geven van anti-republikeinse gezindheid en zij, die verdacht worden van Neder landse sympathieën, aan strenge maatregelen- blootstaan, gewoonlijk in de vorm van gevangenneming en vrijheidsberoving (zonder proces) voor langen tijd". ke deernis. De zielen in het vagevuur vragen ook om een deel van onze universele, onze Katholieke Liefde. „Katholiek", xiat wil zeggen „alge meen", zich niet beperkend tot deze aarde alleen, maar zich uitstrekkend tot allen, die door hun Geloof en hun Liefde werden opgenomen in het grote, goddelijke gezinsverband, de gemeensohap der kinderen van God. In deze gemeenschap werden wij opgenomen, toen we bij het Heilig Doopsel in Christus zijn ingelijfd. En de liefdevolle zorg, die wij dragen voor allen, bijzonder voor hen, die lijden, hier of in het hiernamaals, zal onze harten verruimen. Wij zullen innerlijk groeien, onze- liefde zal vlammend om zich heen grijpen. Eigenlijk is het „onze" Liefde niet, het is God's Liefde, die in onze har ten werd uitgestort door de Heilige Geest, Die ons gegeven werd. Deze Liefde is het begin van de Hemel zelf. Zij zal onze eeuwige vreugde zijn en ons overgroot loon. Dr. HENRI VAN ROOIJEN, Kruisheer. De commissie heeft geconstateerd, dat het alg. bestuur redelijk goed is en de publieke nutsbedrijven, waar mogelijk, goed irrarcheren. Economisch herstel op Ned. gebied. Betreffende de toestand in de door Nederland bezette gebieden wordt opgemerkt, dat de handhaving van recht en orde in de reeds vóór de po litionele actie door Nederland bezet te steden verzekerd is en dat het eco. nomisch herstel hier reeds in volle gang is. In de pas door Nederland bezette gebieden verkeert de bevolking, uit gezonderd enige streken, in minder gelukkige omstandigheden dan in het republikeinse gebied, hetgeen te wijten is aan vrees zowel voor de terroristische benden als voor de be wegingen der Nederlandse troepen. Er bestaat een algemene vrees voor hetgeen zal geschieden, wanneer het republikeinse gezag weer zal terug keren, aangezien velen menen be schouwd te zullen wordep als mede werkers met de Nederlanders en het hun kwalijk zal genomen worden, dat,zij niet naar reoubhkeins gebied zijn teruggekeerd, waartoe de gele genheid bestaat met toestemming van de Nederlanders. Wanneer de toe. stand van hun farr'ilie in overweging wordt genomen, zijn deze Indonesiërs in grote moeilijkheden. In het laatste hoofdstuk wordt het gehele onderzoek in het kort samen gevat. Morgen, leest van Allerheiligen, zpl „De Leidse Courant" niet verschijnen. DE DIRECTIE Het m.s. „Nieuw Amsterdam", dat geheel gerestaureerd is, is. onder zeer grote belangstelling voor het eerst na de bevrijding naar New- York vertrokken. opgewondenheid te boedapest. In het Hongaarse parlement heeft de communistische afgevaardigde Zold de Onafhankelijkheidspartij van Zoltan Pfeiffer beschuldigd van oor logsophitsing door het verspreiden van allerlei geruchten. Hij zeide, dat alle oorlogsophitsers moesten wor den uitgeroeid. De afgevaardigden van de partij van Pfeiffer sprongen op en riepen: „Dit is aansporing tot moord". Zij verlieten de zaal, doch kwamen terug toen de president Zold tot de orde had geroepen. Het incident heeft de gemoederen te Boedapest sterk in beroering ge bracht. Gemeld wordt, dat velen de hoofdstad hebben verlaten. Sommige kranten hebben er op aangedrongen, dat in de ergste gevallen de dood straf wordt uitgesproken tegen de verspreiders van geruchten. Andere bladen vporspellen drastische maat regelen. Ramadier krijgt kleine meerderheid IVE FRANSE minister-president, Ramadier, die Dinsdag j.I. in het par- U lement de kwestie van vertrouwen1 had gesteld, heeft gisteren, toen over de vertrouwer.smotie gestemd werd, een kleine meerderheid be haald, n.l. 300 tegen 280. Tot de tegenstemmers behoorden de commu nisten, de aanhangers van de Gaulle, de "uiterst rechtse Republikeinse Vrijheidspartij, enkele Radicaal-Socialisten en het grootste deel van de So cialistische Verzetsunie. Van de stemming hebben zich 18 afgevaardigden onthouden, 20 anderen waren niet aanwezig. De socialisten en de M.R.P. schaarden zich achter Ramadier. In de gedachtenwisseling, die aan de stemming vooraf ging, had Lecourt (M.R.P.) nog onder meer te kennen gegeven, dat de M.R.P. niet wenste, dat twee groepen, de communistische en de Gaullistische, in Frankrijk slaags zouden raken. Mollet (Soc.) laakte zowel de poli tiek van de Gaulle als die der com munisten. Hij adviseerde, dat „alle democratische krachten" zich zouden verenigen tegen pogingen tot vesti ging van „een persoonlijk regiem of totalitaire ondernemingen". OM HET BEZIT DER OOSTENRIJKSE OLIE. De Britse ambassadeur te Moskou, sir Mauricé Peterson, heeft opdracht gekregen om bij de Sow jet-regering te protesteren tegen het beslag leggen op de olieraffinaderij te Lobau (Oos tenrijk). De raffinaderij werd in Augustus door Sowjet-troepen bezet, daar zij Duits bezit zou zijn. Zij is echter, aldus Reuter's correspondent gecombineerd Brits, Amerikaans en Nederlands bezit. De Britse en Ame rikaanse protesten in de geallieerde bestuursraad voor Oostenrijk en in de Viermogendhedencommissie voor de verdeling van Duitse eigendommen in Oostenrijk zijn tot nu toe niet op bevredigende wijze beantwoord. Daarom heeft de Britse regering be sloten om lange diplomatieke weg stappen te ondernemen. Naar ver luidt, zal de Amerikaanse regering op dezelfde wijze protesteren. De zeventienjarige zoon van Martin Bormann, Hitler's medewerker, ook Martin geheten, is, volgens persbe richten uit Salzbürg, te Kirchenstal bij Lofer gearresteerd. Hij verbleef sedert September j.I. te Kirchenstal onder de naam Bartin Bergmann als landarbeider en student. De Oosten rijkse politie, welke hem arresteerde heeft hem aan de Amerikaanse auto- r:re ten uitgeleverd. BUITENLAND. Atoombommen kunnen ook hun goede zijde hebben. Zo hebben de ge leerden vastgesteld, dat de bomen, die de bom op Hirosjima hebben over leefd, tweemaal vlugger groeien dan voorheen. Wie wil er een klein atoombommetje in z'n boomgaard? Mary Guthrie, een 30-jarige vrouwelijke piloot, is in het donker met een Spitfire geland in een laan tje bij Reading. Kende zij dat laantje soms in het donker? Zij kwam er goed van af. Verscheidene officieren van Haganah zijn Woensdagnacht te Tel Aviv door mannen van de Irgoen Zwai Leoemi aangevallen en gewond. In het kamp Sachsenhausen zijn 26 kubieke meter menselijke as, 650 kg. mensenhaar en de tanden van 80.000 personen gevonden. Er zijn daar meer dan 100.000 mensen ver. moord. Denemarken noemt het een „pe- nicilline-sensatie". De Deen Henry Christensen heeft een methode ont dekt om op grotere schaal dan tot nu toe mogelijk was penicilline te vaardigen, waardoor Denemarken thans op de wereldmarkt kan mede dingen, BINNENLAND. De gemeenteraad van Zandvoort besloot tot financiële gelijkstelling voor het bijz. kleuteronderwijs. Ook Arnhem richt zich weer op van de doorgestane ellende. De Grote Kerk wordt thans onderhanden geno men. Men is thans bezig met het bou wen van het dak op de geheel ver nielde kerk. De werkzaamheden zul len zeker enige jaren duren, voordat hier weer diensten gegeven kunnen worden. De Delftse gemeenteraad heeft beslist over de bestemming van het oude Barbaraklooster. Na een prae- adviesj van B. en W. is het gebouw aan de katholieke studentenvereni ging „Sanuctus Virgilius" toegewe zen. Met ingang van 1 November zal wederom telegrafische machti ging tot het uitbetalen der bedragen van cheque-adviezen kunnen wor den gevraagd. Door een vrachtauto aange reden is de 40-jarige A. Heijmans te Heilo. De m*an is aan zijn ver wondingen overleden. De zetel van „De Nederlanden van 1845" voor de Oostelijke pro vincies is na een afwezigheid van ongeveer vijf jaren weer te Arn hem gevestigd. Een bronzen gedenkplaat, ter herdenking van de spoorwegman nen die tijdens de oorlog bij de uitoefening van hun plicht het le ven lieten, is in de hal van het sta tion te Alkmaar onthuld. Het is de bedoeling op verschillende stations dergelijke gedenkplaten aan te bren gen en te Utrecht een monument op te richten, dat de herinnering aan de gevallenen in het gehele land zal levendig houden. Het Bijzondere gerechtshof te Assen heeft gisteren het lid van de Eerste Kamer en wethouder van de gemeente Emmen, R. Zegering Had. ders. wegens het doen arresteren van een geallieerde piloot veroor deeld tot een geldboete van tien duizend gulden of drie maanden hechtenis Het recht van cassatie werd hem verleend. De eis was tienduizend gulden of zes m*aanden. Het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam heeft tegen de 47-jarige E. Lehmann, directeur van de Utr. electrische apparatenfabriek „Leko" acht jaar gevangenisstraf geëist, een boete van 150.000 gld., verbeurd ver. klaring van een aantal effecten en juwelen. De fabriek vervaardigde onderdelen voor geheime wapens. Twintig jaar gevangenisstraf is te Leeuwarden geëist tegen de 42-jarige J. F Koster, onder-luite nant der gemeente-politie te Frane- ker, die o.a. geholpen heeft Joden naar een Concentratiekamp over te brengen en onderduikers op te spo ren. Twintig jaar gevangenisstraf is door het bijzonder gerechtshof ge- °ist te«en de melksliiter J. van de Meesnkker uit Waalre. die onder de beretting in zijn dorp berucht en «ehaat was om zijn jacht op onder- imkers en personen die in aanmer king kwamen voor tewerkstelling ■"an verdedigingswerken in Zee land. Een brand, die snoedig geblust "'as. heeft gistpren in de fabriek van Bri'vprppl te Zaandam eni»e gaten in hpf dak en het verlies van een nartii fineer veroorzaakt. DISTRTRUTJFNIFIJWS STTJKER OP Q-21 EN NIET OP Q-ll In de ons door 't A.N.P. toegezon den bonnenlijst van gisteren is een storende fout geslopen. Onder de ru briek MA, MD, MH 712 (bijzondere arbeid, a.s moeders en ziekenserie Q) staat Q-ll voor 250 grarrf suiker. Dit m'oet zijn: Q-21. 100 GRAM VLEES EXTRA. Voor het tijdvak van 30 October tot en met 8 November wordt we derom e^n extra rantsoen van 100 gram vlees beschikbaar gesteld. In verband hiermede deelt het centraal distributiekantoor mede, dat in ge noemd tijdvak bon Q-06 diversen geldig is voor 100 gram vlees of vleeswaren. De slang De dame wipte haar mantel van achteren op en maakte om slachtig aanstalten te gaan zit ten. „Rijje maar" riep de conduc teur, niet geheel volgens de voor schriften, en de tram zette zich met een ruk in beweging. De dame zat. Plotseling, zon der enige overgang of geleide lijkheid. „Hik" zei ze. Wat doe je in zo'n situatie, als dame zijnde? Het enige is: een ontwapende glimlach. Daar wil de de dame dan ook juist aan beginnen, toen zij verstijfde, want zij meende duidelijk een ladder te voelen kriebelen langs haar nylonnetje. Zoiets voel je als dame, ook al kun je niet di rect kijken, waar hij zit. Zij keek eens naar de man, die soezerig tegenover haar zat en met een uitgebrand peukje si gaar tussen zijn lippen scheen te dromen van onberekenbare verten. Haar blik gleed tersluiks en onopvallend naar beneden en toen zag zy het. „Een slang" kreet zij vol af grijzen. De ogen van de man keerden terug van de onberekenbare verten en er begon zelfs iets wa terigs te glimmen. „Zij die geloven zullen geen slagen vrezen", sprak hij plech tig. Hij greep onder de bank en tilde een kronkelende paling op, die het gezelschap van de dame echter prefereerde en op haar schoot glipte. „Ga weg" gilde ze en sprong op. De man deed het beest weer bedachtzaam in zijn zak met gras, maar in het nylonnetje zat nu werkelijk een levensgrote ladder. 60 NEDERLANDSE MISSIONARIS SEN NAAR ZUID - AME RIKA Met de „Algenip", een voor deze gelegenheid als pasagiersschip ge bruikte vrachtboot, vertrekken 60 Nederlandse missionarissen naar Zuid-Amerika. Onder hen bevinden zich negen Carmelieten onder leiding van de oud-missionaris, de hoogeerw. Pater Baptista Blenke, thans Procu rator-Generaal der Orde. Hij gaat in de hoedanigheid van Apostolisch Vi sitator en zal tevens voorzitten bij de Provinciale Kapittels in Rio de Janeiro en Bahia. rw HUIBERS Haarlemmerstraat 123, Lelden voor Geboorteaankondig'ngen WINKELPERSOï&lEL VAN BAKKERIJEN EN BROOD FABRIEKEN. Vanaf het begin van 1946 is door de bedrijfsunie voor het bakkersbe drijf zowel landelijk als plaatselijk gepoogd, de arbeidsvoorwaarden voor het winkelpersoneel in een arbeids regeling vastgelegd te krijgen. Tot op heden is geen enkel resultaat bereikt. Het uitblijven van een oplossing over een „regeling van arbeidsvoorwaar den", de middagsluiting eenmaal per week, en de algehele sluiting op de erkende chr. feestdagen, is punt van bespreking geweest in een vergade ring, die was belegd door de plaatse lijke afdelingen der algemene en katholieke bonden van arbeid (st)ers in het bakkersbedrijf. Op voorstel van de besturen werd besloten een schrijven tot de werk gevers, de Haagse bakkerij commis sie en de bedrijfsunie te richten met het verzoek nog vóór de a.s. feestda gen over de drie genoemde punten tot overeenstemming te komen. In de tweede helft van November zal opnieuw worden vergaderd. In dien dan over een landelijke regeling geen overeenstemming is bereikt, zal alles in het werk gesteld worden om een plaatselijke regeling te verkrij gen Argentinië smijt graan op brandstapel De wereld snakt er naar De Argentijnse regering heeft me- gedeeld, dat landbouwproducten ter waarde van 500 millioen dollar ver brand zullen moeten worden omdat zij niet kunnen worden uitgevoerd. De Argentijnse havens en de transport middelen verkeren in dusdanig slech te staat, aldus de verklaring, dat het onmogelijk is de grote hoeveelheden graan, die voor uitvoer gereed liggen, te vervoeren. Argentinië heeft dringend machi nes nodig om de havens uit te diepen en duizenden spoorwagons en vracht auto's voor het binnenlandse vervoer. De invoer van deze werktuigen en transportmiddelen wordt verhinderd door „een economische blokkade van Argentinië". Aldus de verklaring van de regering van Argentinië. Verder wordt verklaard: „Argentinië heeft veel gedaan om Europa te helpen. De reden, dat wij niet meer kunnen doen moet gezocht worden in deze econo mische blokkade". Tenslotte ver klaart de Argentijnse regering, dat zij alles zal blijven doen wat moge lijk is om aan de behoeften van de noodlijdende landen tegemoet te ko men. Een koM&ttie.... Het leven wordt (<Joor de dood) veranderd, niet weggenomen. (Uit de H. Mis voor de overledenen).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1