3)e Ccictoe (Sou/tont Communistische nederlaag in Frankrijk Commissie van Drie gaat beginnen De steun van de K. V. P. aan het Kabinet Beel MAANDAG 27 OCTOBER 1947 Bureaux Papengracht 32. Giro 103003. Telef. Administratie, Advertenties 20826. Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 20935. Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 38e JAARGANG No. 11224 Abonnementsprijs f 0.30 per week, ƒ1.30 per maand, 3.90 per kwartaal. Franco per post ƒ4.65. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden ƒ1.50. Het congres der K.V.P. ZONDER twijfel: het eerste Congres der Katholieke Volkspartij, Zater dag en Zondag te Utrecht gehóuden, is geslaagd» Klaar en duidelijk is daar in ple naire vergaderingen en sectie-bijeen komsten verklaard, wat is de houding der K.V.P. in deze tijd, wat zij wil en nastreeft. Wij willen een „doorbraak", aldus ce voorzitter van de Tweede-Kamer fractie der K.V.P., prof. Romme. Niet een doorbraak van organisatie-vor men, derch van onze beginselen van zeden, omdat 's lands belang dat eist. De door ons aanvaarde beginselen in zake goed en kwaad op het terrein van het staatkundig leven zijn zo als wij nog betoogden in de L. Crt. van 16 October j.l. ingesloten in of gebaseerd op de natuurwet, zodat zij door allen moeten of kunnen worden aanvaard. Deze „doorbraak" wordt door ons gewenst. Wij willen publiekrechtelijke be drijfsorganisatie. En dat niet als een instituut van groepsegoïsme, niet als een dwangbuis van staatswege, maar als een steun en stut voor de bedrijfs- genoten voor de doeltreffende ont plooiing van hun werkzaamheid doeltreffend voor zichzelf en voor de gemeenschap. Wij willen bezitsspreiding. Wij er kennen het recht op bezit als een na tuurlijke drang in de mens, en ver oordelen dus een toestand, waarin de massa er van is verstoken, om aan die natuurlijke drang gevolg te geven. In het bovenstaande brengen wij enkele verlangens der K.V.P. naar voren. Wij volstaan verder voor vandaag met een verwijzing naar het verslag. Het eerste Congres der K.V.P. is Waarheid" schrijft in haar nummer van 24 October in de kolom „Binnenlands Overzicht" onder het hoofd „Het Congres van de K.V.P.": het is bekend, dat de politiek welke de K.V.P. voert niet hier maar in Rome wordt bepaald. De Paus geeft in zijn functie van hoofd van een bui tenlandse mogendheid richtlijnen Dat is een dwaasheid natuurlijk. De Paus bemoeit zich niet met de po litiek der K.V.P. in Nederland, aldus voorzitter AndriesSen op het Partij congres. Maar wel heeft de Paus waardering voor de politiek der Ka tholieken in Nederland! Bij tweede deel der gemeenteraadsverkiezingen B" HET GISTEREN gehouden tweede deel der Franse gemeenteraadsver kiezingen is het meest opmerkenswaardig de nederlaag der communis tische partij. Zij zijn in de districten, waar gisteren gestemd is, belangrijk achteruitgegaan. Het betreft hier weliswaar nog slechts gedeeltelijke cij fers, doch de communistische nederlaag is duidelijk. Deze nederlaag is voor hen te ernstiger, omdat zij in de afgelopen week in deze streken een intensieve actie op touw hadden gezet, terwijl de partij van de Gaulle hier niet uitgebreid georganiseerd was en in vele plaatsen geen candi- óaten op d.e lijsten had. anders dan afgevaardigden van een buitenlands dictatorschap zijn, waar voor de armoede van de mens slechts als springplank dient voor een gena deloze overheersing. Generaal de Gaulle heeft heden een verklaring uitgegeven, waarin hij on middellijke ontbinding van het Fran se parlement en nieuwe algemene verkiezingen verlangt. Volgens de Gaulle vertegenwoordigt de huidige combinatie van partijen in het parle ment een nationale minderheid en zijn de gebeurtenissen te dreigend om .uitstel te gedogen. „Ieder weet dat de staat, zoals die thans is samenge steld en geleid wordt, gevaar loopt ineen te storten en in anarchie te ver vallen; het gebruikelijke voorspel voor een invasie". Tevens vroeg hij in deze aan de pers afgelegde verkla ring om een eenvoudig systeem van stemming bij meerderheid in plaats van de huidige evenredige vertegen woordiging. Volgens de Gaulle zal steeds meer blijken, dat de separatis ten (communisten), die tenminste een zevende van hun kiezers en vele ge meentezetels verloren hebben, niet MOORDPLAN TEGEN KONING LEOPOLD? Het rechtse Belgische weekblad „Accident" verklaart, dat de onder communistische leiding staande Bel gische verzetsgroep „Front de l'Inde- pendence" van plan was om koning Leopold in aan het eind van de oor log te vermoorden. Naar hét rapport beweert, heeft de politie op 26 Mei 1945 een vertrou welijk rapport aan de toenmalige Belgische premier, van Acker, ge zonden, waarin melding werd ge maakt van de samenzwering. ^E DOOR DE VEILIGHEIDSRAAD ingestelde Commissie van Drie om het Indonesische conflict op te lossefn gaat haar werkzaamheden begin nen. Het eerste punt veroorzaakt reeds moeilijkheden, n.l. de plaats, waar de besprekingen gehouden moeten worden. De leden der Commissie zijn thans te Batavia aangekomen, maar het is de vraag of zij daar zul len blijven. "Voorlopig staat alleen vast. dat te Batavia tijd, plaats en proceduren van de verdere besprekin gen zullen worden vastgesteld. In de loop van deze week zal zij naar Djokja „of een andere geschikte plaats gaan" om met de republiek te overleggen over „een neutrale plaats-, welke beide partijen welgevallig is" teneinde daar de „essentiële confe renties" te houden. Australië en de Republiek willen Singapore aanwijzen. De Neder lands-Indische regering houdt echter vast aan Batavia. Zij is van oordeel, dat de onderhandelingen met de Re publiek eerst kunnen beginnen, wan neer de commissie erin slaagt een ge meenschappelijke basis voor bespre kingen te vinden. BRITSE TROEPEN VERLATEN IRAK. Het Britse leger heeft het terug trekken uit Irak Zondag definitief voltooid, aldus deelt het algemeen hoofdkwartier van de Britse land strijdkrachten in het Midden-Oos ten officieel mee. Volgens deze ver klaring, waarin er op wordt gewezen, dat deze stap is genomen in overeen stemming met de politiek van de Brit se regering, keren de regeringen van Engeland en Irak thans terug tot de toestand waarover men het bij het Engels-Irakse bondgenootschapsver drag van 1930 eens werd. Volgens dit verdrag handhaaft Engeland in Irak alleen de Britse militaire missie en de vliegtuigbases der RAF te Chab- banijach en Sjaibach. VLIEGENDE SCHOTELS EN POLITIEK. Valerain Zorin, de Sovjet-Russi sche afgevaardigde in de sociale com missie der V.N., heeft in een verga dering dezer commissie de Zweedse en Engelse persberichten over mys terieuze projectielen, die van de over zijde der Oostzee komende in Zwe den neervielen, lasterlijk genoemd Hij betrok eveneens in zijn aanval len de verklaring van een Zweeds dagblad, dat de S.U. met Spanje van Franco zou hebben onderhandeld over een vriendschapsverdrag. Volgens Zorin lag een politieke bedoeling ach ter die berichten over vliegende scho tels, die men in verschillende deler van de wereld zou gezien hebben. DODEN VAN VLIEGRAMP IN UTAH GEBORGEN. Zaterdag heeft men kans gezien ae totaal verminkte lijken van de drie Europeanen en de 49 Amerikanen, die in het Douglas DC. 6 toestel za ten, dat in Zuid-Utah verongelukt is. te bergen. Het onderzoek naar de oorzaak van de ramp zal waarschijn lijk een week duren. De K.V.P. heeft te Utrecht in Ti- voli zijn Partijcongres gehouden vele prominente figuren waren op dit congres aanwezig. V.l.n.r. Gouve- neur Kasteel, minister Gielen en de Kamer-president mr v. Schaik. Opheffing Franse communistische partij voorgesteld. André Mutter, leider van de uiterst- rechtse fractie in het Franse parle ment. heefr een resolutie ingediend, waarin de regering wordt verzocht de communistische partij op te heffen. Nieuwe treinramp in Engeland .21 Doden, 71 gewonden De sneltrein van Edinburg naar Londen is gisteren om half een op 10 km. van de Schotse kustplaats Ber wiek uit de rails gelopen. Het aantal doden bedraagt 18, het aantal gewon den tussen de 30 en 40. Elf van de veertien rijtuigen wer den uit de rails gedrukt en vernield en drie vielen van de spoordijk op het bouwland. In allerijl werd het nabu- Tige clubhuis van een golfclub tot noodziekenhuis ingericht. Van hier werden de gewonden naar het zieken huis van Berwick overgebracht. De machinist en de stoker konden uit de wrakstukken van de locomotief be vrijd worden. Zij waren beiden ge wond. Volgens de laatste cijfers zijn bij het ongeluk 21 personen gedood en 71 gewond. Men vreest dat nog meer lijke geborgen zullen worden. Toen de locomotief uit de rails liep schoot de restauratiewagen eer ste klasse (het was juist lunchtijd) honderd meter door en kantelde. Wonder boven wonder werd geen van de inzittenden gewond. iDe restauratiewagen derde klasse werd echter geheel versplinterd. In deze afdeling zijn de meeste doden te betreuren. DOCUMENTEN OVER HITLER'S PLANNEN GEPUBLICEERD. De Britse admiraliteit heeft de laatste uitgave het licht doen zien van in beslag genomen Nazi-docu menten „Conferenties van de Fueh rer in 1941 over marine-aangelegen- heden". Uit de stukken blijkt, dat het Duitse economische verdrag met de Sowjet-Unie slechts bedoeld was om de aanval op de Sowjet-Unie, vijf maanden later, te camoufleren, en een onderdeel was van de uitgebreide maatregelen om Hitlers ware plannen te verbergen. In dezelfde tijd werden voorberei dingen getroffen om in Oostelijke richting aan te vallen. De acties wer den gecamoufleerd als gericht tegen Engeland. Hitier zeide, dat Stalin be schouwd moest worden als een koel bloedige chanteur, die als het hem uit kwam elk verdrag zou verbreken. Het blijkt, dat de toenmarige Britse am- bassedeur te Moskou, sir Stafford Cripps, reeds in het voorjaar van 1941 de juiste datum van de aanval had voorspeld. Hitier blijkt een mogelijke opstand in Frankrijk als een groot gevaar gezien te hebben. Daarom werd besloten, dat Frankrijk indien het moeite ging veroorzaken, verbrij zeld en de Franse vloot veroverd of vernietigd moest worden. Andere do cumenten tonen aan, dat Hitier reeds in het begin van 1941 een diep wan trouwen jegens Italië koesterde. Hij gelastte daarom, dat de Naziplannen voor Italië geheim gehouden moesten worden. De Italiaanse koninklijke fa milie verdacht hij van overbrenging van berichten naar de Britse gehei me dienst. De vice-president en de secretaris generaal van de Poolse boerenpartij hebben aan de president van de repu bliek medegedeeld, dat de leider van de Boerenpartij, Mikolajczyk, zich met drie van zijn medewerkers en hun echtgenoten paar het buiten land heeft begeven. Buitenlanders, die kortelings Mi kolajczyk hebben ontmoet, achten het waarschijnlijk, dat hij persoon lijk van mening was, dat zijn lot ge lijk zou zijn.aan dat van de onlangs oDgehangen Bulgaarse oppositieleidex Petkof FRANS LEGERVLIEGTUIG VERONGELUKT. Een tweemotorig toestel van de Franse luchtmacht is Zaterdag in de buurt van Saint Etienne neergestort en ontploft. De zes inzittenden kwa men om het leven. SKYMASTER VAN DE „PANAMERICAN AIRWAYS" VERONGELUKT? Een skymaster van de „Paname- rican Airways" met 13 passagiers en een 5 leden tellende bemanning aan boord wordt sinds gistermiddag ver mist. Men vermoedt, dat het toestel dat op weg was van Seattle (V.S.) naar Juneau (Alaska) in neergestort, daar het laatste bericht van de pi loot is opgevangen door het radio contrólestation op het eiland Annet te (ongeveer 350 kilometer ten Zui den van Alaska). De piloot meldde, dat hij niet' op het eiland kon lan den, daar hij door buitengewoon he vige windstromingen gedwongen werd van koers te veranderen. Vol gens een functionaris van de maat schappij Inoet de benzine van het vliegtuig op zijn, terwijl er zich in deze buurt geen noodlandingsterrein bevindt. Nadat het controlestation op het eiland Annette de piloot toe stemming had gegeven naar Juneau door te vliegen, heeft men geen be vestiging meer gekregen van de ont vangst van deze boodschap. De na- sporingswerkzaamheden worden door de heiige storm bemoeilijkt. Naar verluidt bevinden zich in het toe stel alleen Amerikanen. Op een boerderij te Sankt Peter, in de Russische zone van Oostenrijk, heeft men de lijken gevonden van èlf mensen vijf volwassenen en zes kinderen. Zij hadden allen een schot wond op dezelfde plaats, n.l. in het achterhoofd. De slachtoffers waren leden van twee- gezinnen, die tezamen de boerderij bewoonden. Twee kleine kinderen hebben de slachting overleefd. Toen de politie het huis binnenkwam, verstopten zij zich onder de bedden en werden bijna krankzinnig van angst. Aanvankelijk wilden zij geen woord zeggen over bet drama, maar later hebben zij ein delijk verteld wat er is gebeurd\Twee mannen waren op de boerderij geko men en hadden alle persoonsbewijzen gevraagd. Ze legden veel belangstel ling aan de dag voor Amhofer, de knecht, die pas enige maanden bij de familie werkte. Hij was uit Tsjecho- slowakije afkomstig. De mannen on dervroegen hem in het Tsjechisch. De kinderen werden naar bed ge stuurd met het vermaan: „Die man nen zijn dronken, maar wees maar niet bang Wij krijgen ze wel het huis uit." Midden in de nacht werden de jongens wakker door een vreselijk kabaal. Er werd geschoten en men sen liepen door het huis. Ook in hun slaapkamer was iemand geweest maar ze hadden zich doodstil gehouden en waren aan de aandacht van de vre deling ontsnapt. De Oostenrijkse politie, huiverig als zij is om iets te zeggen in geval len, waarbij wel eens soldaten van de bezettende mogendheden betrokken zouden kunnen zijn, weigerde te zeg gen, of de onbekende bezoekers in uniform waren, en op grond waarvan zij naar persoonsbewijzen vroegen. ELKANDERS DIPLOMATEN VASTGEHOUDEN. Te Rio de Janeiro is van officiële Eraziliaanse zijde bekend gemaakt, dat de Sovjet-Russische diplomaten in Brazilië zullen worden vastgehou den tot de Braziliaanse regering door de Amerikaanse ambassade te Mos kou -er van in kennis is gesteld, dat de Braziliaanse diplomaten in Sovjet-Unie het land kunnen verla ten. De Sovjet-Russische ambassadeur te Buenos-Aires (Argentinië) die met „vacantie" naar Moskou zou vertrek ken, heeft van zijn regering opdracht ontvangen om zijn reis voor onbe paalde tijd uit te stellen. Melkprijs voor veehou der 20 ct. Toen op 28 September j.l. de win- terprijs van 17 cent voor melk inging is reeds medegedeeld, dat los van deze prijs eind October 1947 de jaar prijs, welke zal gelden tot eind Oc tober 1948, zou worden vastgesteld. Deze prijs is thans ingaande 27 Oc tober voorlopig vastgesteld op 18 cent per kg bij een vetgehalte van 3.30 procent. Om deze reden is de winterprijs, geldende tot eind April 1948, voorlopig vastgesteld op 20 cent per kg De definitieve vaststelling zal ge schieden, nadat een grondige bestu dering van de rapporten over de kostprijsberekening van het Land bouw Economisch Instituut door de regering en de georganiseerde land bouw is geschied. Naar het ministe rie nader mededeelt, is nog niet be paald in hoeverre verhoging van de melkprijs zal worden doorberekend in de prijs van de melk voor de con sument. DE BOER KRIJGT MEER VOOR ZIJN VARKENS. Zoals de Minister van Landbouw in de Tweede Kamer heeft aange kondigd, was op grond van nieuwe kostprijsberekeningen van het Land- bouw-Economisch Instituut een nieu we prijs voor varkens te verwachten. De regering heeft aan de hand van deze nieuwe berekeningen besloten de richtprijs van slacht varkens per kg geslacht gewicht van 1.85 op 2.05 te verhogen met ingang van heden, 27 October Het ministerie van Landbouw voegt aan deze mede deling toe, dat nog nader zal worden bepaald of en in hoeverre deze prijs verhoging in de prijzen van varkens vlees voor de consument tot uitdruk king moet komen. Bedrijfsorganisatie en bezitsspreiding Zaterdag hebben wij een verslag dart men de indruk krijgt, dat er aan geplaatst van de eerste plenaire zit ting van het Congres der K.V.P. On der de ongeveer 1300 aanwezigen waren er uit alle delen van het land; en opvallend veel jonge m'ensen. Het aantal aanwezige dames is echter te tellen aan de vingers van beide han den. Er bewegen zich nochtans jonge vrouwen in de wandelgangen; dat zijn actieve eersie jaars-studenten, die de betekenis Van pas-verschenen partij-uitgaven verklaren en die het nieuwe partij-insigne aanprijzen. Zondag om half een ving de twee de plenaire zitting aan. Deze werd o.m. bijgewoond door de minister president dr. Beel en de ministers van Maarsenveen. Fievez en Witteman, de voorzitter van de Tweede Kamer, mr. v. Schaik, de hoofdaalmoezenier kolonel v. Strae- len Na een begroetingswoord van de partijvoorzitter de heer Andriessen kwam prof. mr. C. Romme, voorzitter der Katholieke Tweede Kamerfractie aan het woord tot het uitbrengen verslag over het parlementaire werk in de afgelopen periode. Hij merkte op, dat dit reglementair is voorgeschreven. Het is geen kwestie an het afleggen van verantwoor ding. Als het allervoornaamste van wat er is geschied, zeide spr. te ach ten het besluit tot het geven van steun aan het parlementaire kabinet- Beel. Omdat men dr. Beel kende heeft men het vertrouwen na tuurlijk critisch vertrouwen de uitnodiging om met hem te overleg gen aangenomen en we hebben er geen spijt van gehad, verklaarde spr. onder luide toejuichingen. Daarna ging hij in op het program, dat de formateur voorlegde. Men kent daar in de geest van het urgentieprogram ma der Katholieke Volkspartij terug. In de Troonrede is medegedeeld, dat de wet op de publiekrechtelijke be drijfsorganisatie in dit zittingsjaar tegemoet kan worden gezien. Wij re kenen er heel stellig op, zeide de heer Romme, dat dit zal geschieden. Wanneer wij het regeringsprogram en het urgentieprogram der K.V.P. naast elkaar leggen blijkt dat steeds overeenkomst constateert. Met een aantal tot stand gebrachte wet ten en toonde hij dit nader aan. Uit het feit, dat door de constel latie in ons land, waarbij de K.V.P. een minderheid vormt, zij het de grootste minderheid, een regering op twbe partijen rr/oet steunen, vloeit voort, dat in het regeringsprogram niet overgenomen kan worden alles wat in het urgentie-program staat en dat men rekening heeft te houden met de verlangens van hen die uit andere beginselen leven. Zo is het ook met de andere samenwerkende partij. De heer Romme merkte op, dat thans de bezitsspreiding aan de orde zal komen, zeventien jaar nadat daar in in „Quadragesimo Anno" werd gesproken. De bezitloosheid van de massa kwalificeerde hij als een der onchristelijke schandemerken in ons zich toch christelijk noemende land. Het is z.i. een dure plicht daaraan een einde te maken. Met voorbeelden toonde de heer Romme vervolgens aan, hoe omwille van de juiste koers, door middel van amendementen of moties wijzigingen in wetsontwerpen zijn aangebracht. Voorts betoogde spr., dat. er beheer sing van lonen en prijzen moet zijn, maar er kan een ogenblik komen, LEVENSMIDDELENTOESLAGEN BIJZONDERE ARBEID. Veranderde regeling. Ondanks de toeslagen, welke ar beiders ontvangen, die bij hun arbeid meer dan normale lichamelijke in spanning gan de dag m'oeten leggen, bestaan er voor hen grotere verschil len tussen hetgeen zij in totaal aan voedingsmiddelen ontvangen en het geen zij theoretisch nodig hebben, dan voor degenen, die normaal li chamelijke arbeid verrichten en dus geen toeslag ontvangen, aldus de af deling voorlichting van het ministe rie van Landbouw. In "de afgelopen zomer besloot de regering binnen het kader van deze bijzondere toewijzingen een zodanige wijziging in de regeling aan te bren gen, dat de relatieve verschillen on geveer genivelleerd zouden worden. Deze regeling is thans gereed. Zij treedt op 23 November a.s. in wer king. De nieuwe regeling vormt in een groot aantal gevallen een ver ruiming in vergelijking met de oude. Zo ontvangen thans allen, die voor een toeslag in aanmerking komen, suiker. Zij, die.landarbeid verrichten, ont vangen voortaan een gewijzigde toe slag gedurende een geheel jaar. DAAR GAAN DE TURVEN! In Den Helder legden de buurt bewoners van Tuindorp iedere week een paar dubbeltjes op zij met de bedoeling tegen de winter gezame- lijk turf in te kopen als aanvulling op het brandstoffen rantsoen. De 58- jarige penningmeester M. had het geld onder zijn beheer. Toen hij ech ter 14 dagen niet kwam opdagen, kreeg men argwaan en waarschuwde de politie, die hem weldra opspoorde echter zonder geld. M. bekende het gehele samengespaarde bedrag van 4.900,- te hebben verbrast in café's te Amsterdam, Zwolle, Den Haag en in Drente. de rechtvaardige verdeling van onze armoede iets hapert en dat men ge voelt, dat er iets aan moet worden gedaan. In dit verband noemde hij het aanvaarden van de motie-Groen, waardoor het prijsbeleid ten aanzien van de landbouw nader in overwe ging genomen zullen worden. Welke fouten en feilen er aan ons werk hebben gekleefd, zeker is het geen fout geweest aldus prof. Romme in de concrete omstandig heden Waarin wij waren en zijn, de samenwerking met de Partij van de Arbeid in het steunen van het kabi- net-Beel te aanvaarden. Verbreding van. de samenwerking ware toe te juichen, versmalling er van zou spr. betreuren. Maar wij moeten onze samenwerking geven uit een bol werk van zuiver gehouden vaste be ginseleenheid. De heer Romme verklaarde een doorbraak te willen, niet van organi satorische vorm'en, maar van onze beginselen, niet van geloof, doch van zeden, omdat 's lands belang dat eist. Ten aanzien van het Indonesische vraagstuk betoogde spr., dat zware verantwoordelijkheid dwingt telkens weer een tot het einde toe het sen timent te stellen onder controle van het verstand en van de vraag: wat is doeltreffend? Het doel blijft de in lossing van de belofte in de Konink lijke rede van December 1942. Het is omwille dezer doelmatigheid, dat wij de regering zijn gevolgd in de zaak der politionele actie, verklaarde prof. Romme. Op de vraag aan de leider der oppositie, de heer Schouten, of hij een andere beleidslijn kon aangeven aldus constateerde spr. o.m. is het eenvoudige „ja" of „neen" ach terwege gebleven. Verder betoogde spr., dat men het Indonesiche pro bleem moet zien als een kwestie van opbouw. Er mogen dan verschillen in het Nederlandse volk zijn, die niet kunnen worden overbrugd, hij zou het gehele volk toch willen toeroe pen: sla dan toch de handen in el kaar voor het opbouwwerk in Indo nesië. Tenslotte spoorde prof. Romme er toe aan niet te vergeten, dat dit eer ste congres der K.V.P. samenvalt rwet het feest van Christus-Koning. Zijn heerschappijis onze bezieling, Zijn heerschappij, ook over het ko ninkrijk der Nederlanden is onze kracht; Zijn heerschappij is onze licht geworden verantwoordelijkheid. Na deze rede werd spontaan een ovatie gebracht aan de even glas heldere als gevoelvolle spreker, die men zowel om de inhoud en vorm van zijn .rede als om de voordracht als een eminente redenaar moet waarderen Na een korte gedachten wisseling over de rede van de heer Romme, boden de voorzitters de resoluties der sectievergaderingen aan. Deze reso luties worden ter kennis van het par tijbestuur gebracht. Dit bestuur is gehouden deze wensen te doen be handelen in de daaroe geeigende or ganen der partij, zijnde partijraad, partijbestuur of dagelijks bestuur. Vervolgens werd besloten aan H.M. de Konigin een telegram te zenden, waarin trou>v en aanhanke lijkheid betuigd worden en de beste wensen voor een voorspoedig her stel van H.M. worden geuit. Aan H.K.H.de prinses-regentes werd een telegram van aanhanke lijkheid en trouw gezonden. In een telegram aan Z. Em. Kardinaal de Jong betuigt het congres zijne emi nentie oprechte eerbied en hulde. De ipartij voorzitter sprak daarna een slotwoord, waarin hij o.a. het welslagei^ van het congres consta teerde, mededeling deed van de mo- geijkheid een congresboek te doen verschijnen en bijzondere dank bracht aan prof. Romme, de hoop uit sprekend, dat hij lang als voorzitter der katholieke Tweede Kamerfractie zal optreden, waarbij de vergadering zich door langdurig applaus aansloot. Na het zingen van „Aan u o koning der eeuwen" ging het congres uit- Voor bijeenkomsten van de sectie vergaderingen leze men het tweede blad. KATH. MIDDENSTANDSBOND EN „ALLERHEILIGEN". Het bestuur van de Katholieke Middenstandsbond doet een beroep op alle katholieke middenstanders om op 1 November a.s. het feest van Allerheiligen hun bedrijven ge sloten .te houden. In verband met de ook door het Bondsbestuur overwogen moeilijk heden, mede voor het kopend publiek, wordt in overweging gegeven onthef fing van het algemene sluitingsvoor schrift (J8 uur) op Vrijdag 31 Octo ber a.s. te bewerkstelligen. Aan de gemeentelijke Overheid dient daartoe verzocht te worden het sluitingsuur te bepalen op 20 of 21 uur. Het bestuur van de Katholieke Middenstands/beweging in Nederland doet tenslotte een dringend beroep op het publiek zich op die dag zoveel mogelijk van kopen te onthouden. Een koAïettfe... In de bange, diepe uren van het leven, wordt de ziel het best ge vormd. prof. R. Casimir

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1