mV> t /ij r\ An i I* ractie r^rtie'tokkeru en VvIVIvv WIV i/v|/l rr ^6. ,5P£r m.m. [ngK. De schaduw van de Gaulle Indonesiërs op de voorgrond Oorlogsophitsing en razernij Vliegtuig met 52 inzitienden verongelukt ZATERDAG 25 OCTOBER 1947 38e JAARGANG No. 11223 Telef. Administratie, Advertenties 20826. Ml 1 V 19 M A 'U y/\AJ 1 >1 VB 1 7 4 I I 1 per post 4.65. abonnementen 20935. mededelingen dubbel tarief. Bij contract Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD. waariD opgenomen „DE BURCHT" belangrijke korting. Hoofdredacteur: TH. WILMER. KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Telefoontjes: 30 woorden 1.50. F*^E NAAM van de Gaulle was deze *^wéek op ieders lippen na de écla tante overwinning, welke zijn Rassemblement du Peuple Frangais had behaald bij de gemeenteraads verkiezingen in Frankrijk van Zon dag j.L Nog zijn alle uitslagen niet bekend, doch het komt er wel op neer. dat on geveer 40 pet. der stemmen op aan hangers van de Gaulle zijn uitge bracht. Latere uitslagen hebben aan dit percentage wat geknabbeld, doch of het nu 40 of 39 of zelfs 38 pro cent is, doet weinig af aan het feit, dat de „party" van de Gaulle de grootste bleek te zijn en 'veel meer stemmen op zich heeft verenigd dan die der communisten. Daarmee is de generaal weer op het platform van de actieve politiek teruggekeerd, waar hij in Januari 1946 van was af gestapt. Generaal de Gaulle is de man van het verzet in Frankrijk. Hij was de organisator, die de strijd tegen de Duitsers voortzette nadat Frankrijk had gecapituleerd. En na de bevrij ding was zijn figuur het symbool van de wederopstanding der Franse natie. Hij werd het hoofd van de voorlopi ge regering en heeft heel wat moe ten vechten om Frankrijk weer een plaats te geven in de rij der „grote Vier". Maar in Januari 1946 trok hij zich ploseling terug. Het ging hem niet naar de zin. De Gaulle is een hooghartig man, een autocraat, en het werken met de z.g. Constituante lag hem niet Speciaal de invloed van de Communisten was hem een doorn in het oog; hij zag hoe op die manier het land z'n onder gang tegemoet moest gaan en de oude verzetsgeest werd weer wakker. De Gaulle trok er tussen uit en ging op zijn landhuisje in Colomby-les Deux Eglises zitten broeien óp nieuwe plannen. Maandenlang scheen het alsof de generaal voorgoed het politieke le ven had vaarwel gezegd, maar toen begon hij redevoeringen te houden, welke onmiddellijk de communisten tegen hem in 't harnas joegen, en niet lang geleden kwam hij met de idee van een algemene beweging boven de partijen voor de dag. Men wist doen nog niet, wat men aan die be weging had en wat men er van den ken moest. Het leek speciaal de poli tici van de M.R.P., waarin vooral de Katholieken zich hadden georiën teerd, te gevaarlijk; het voorbee.d van andere „sterke mannen" was geen aanmoediging gebleken. Maar desondanks hebben thans bij de eer ste de beste gelegenheid, waarin de kiezers de kans kregen om van 'nu.- stellingname blijk te geven, zeer ve le leden van de M.R.P. op de Gaulle gestemd, met het gevolg, dat de M. R.P. een gevoelig verlies aan stem men heeft geleden. INMIDDELS is de schaduw van de generaal reeds gevallen over het kabinet-Ramadier. Dat het succes van de R.P-F. z'n gevolgen zou heb ben, niet alleen op de gemeentepoli tiek, (daa rover praat niemand) maar voornamelijk op de landspolitiek, was van meet af aan duidelijk: Maar dat het kabinet van Ramadier reeds Woensdag op de vlucht zou zijn, kwam als een verrassing. Vlak daar op gevolgd door een tweede verras sing, n.l. de terugkeer van Ramadier met een nieuw ministerie. Het blijkt, na deze iouping, dat twaalf minis ters uit Ramadiers vliegtuig zijn ge vallen, o.a. de socialist André- Phi lip, een felle voorstander van de z.g. geleide economie. De premier maakt zich blykbaar op, om aan de komende storm in het parlement het hoofd te bieden. En die storm zal opsteken, zowel van rechts als van links. De Franse regering ziet zich nu eenmaal geplaatst voor grote proble men; men denke aan de nieuwe loon eisen van de C.G.T., het algemeen vakverbond, dat zijn eisen kracht bijzet door te drejten met een alge mene staking. Moet de regering „neen" zeggen en een algemene sta king riskeren? Een staking zou de Gaulle in de kaart spelen. Of moet de regering „ja" zeggen en de Fran se franc in gevaar brengen? Ook dat zou de Gaulle in de kaart spelen zijn, want dan verwijt hij met recht de regering haar verregaande zwakheid. Er dienen juist alle maatregelen ge nomen te worden om de positie van de schatkist te verbeteren, want deze lijdt aan acute bloedarmoede. Het lijkt een hopeloos geval en er zijn dan ook niet weinigen, die het nieuwe kabinet-Ramadier geen lang leven beschoren zien. Volgen ,e week Dinsdag komt het Franse pailement in spoedzitting bij een. Ramadier zal dan de kwestie van vertrouwen stellen en het par lement vragen de voorstellen waar mede hij dan voor de dag zal ko men, goed te keuren. Er zijn gun parlemc.itsverkie/irgen gehouden, :odat de erhoudirgen in het par ament officieel ongewijzigd zijn ge bleven. M-.ar in Frankrijk is po! ti« as-zij'i een baantje en de hen;n zul- !°n reKonig houden met de n'euwe stemming onder hun kiezers. De geest •/an de Caulle zai over veien van hen /aardig geworden zl.'r, zo-hit het moeilijk valt een voorspelling te doen. Maa" niemand zal er van schrikrcen, als het nieuwe Icibir.et Raman.or Dinsdag a.s. plotseling overlijdt bij a.s. besprekingen met republiek NAAR ANETA TE BATAVIA VERNEEMT, zullen Abdoelkadir, jhr. mr. Ch. V. de Villeneuve en jhr. mr. Van Vredenburch worden aangewe zen yoor het eerste contact met de C-ommissie-van-Drie. Abdoelkadir zal, gelijk gemeld, dr. Idenburg, die naar Nederland komt, tijdens diens afwe zigheid vervangen als plaatsvervangend lt.-G.G. Deze benoeming bete kent dat een Indonesiër, zij het slechts tijdelijk, tot het hoogste ambt na dat van den luit.-gouVemeur-generaal wordt geroepen. Vernomen wordt voorts, dat Ab doelkadir belast zal worden met de leiding van de Nederlandse delegatie, eventueel besprekingen met de Republiek zal voeren. Tot de Ned. ge delegeerden zouden, naar Aneta ver nam, waarschijnlijk nog enige Indo nesiërs. onder wie vertegenwoordi gers van de deelstaten, behoren. Het overleg tussen Den Haag en Batavia over de aanwijzing van gedelegeer den is nog lopende. REPUBLIEK VERKLAART ZICH BEREID. De republikeinse regering heeft rechter, Kirby, het Australische lid der Commissie van Drie, doen weten, dat zij bereid is om aan de inleiden de besprekingen, welke deze commis sie zal organiseren, deel te nemen. Verliezen in Indië De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen in de afgelo pen week de navolgende verlie zen zijn gerapporteerd: KON. LANDMACHT: Sold. P. van Duuren, uit Bre da; korp. A. B. Peppelenbosch, uit Zutphen; sold. A. H. A. Ko len, uit Tilburg; sold. C. Schil der, uit Volendam; sold. J. P. Vissers, uit Dinteloord; korp. J. L. van Aerde. uit Den Haag; sold. F. Hoekstra, uit Leeuwarden; sold. H. Visscher, uit Zwartsluis; serg. M. Leloux, uit Den Haag; sold. E. C. van Rossum; Prorp. A. Kranenburg, uit Rotterdam; sold. A. Sanders, uit Zweelo (Dr.): sold. D. Veenkamp, uitGroningen; sold. H. de Vos. uit Stavenisse; Iste It. D. N. van Wijk, uit Haar lem; sold. L. van Mulligen uit Voorschoten, gesneuveld 13 Augustus 1947 te Salatiga. (Aan vankelijk bericht ontvangen: „overleden t. g. v. een ongeval", later werd gemeld: „een gevolge van vijandelijke actie"). Ruim 200 gesneuvelden. Officieel is bekendgemaakt, dat de Nederlandse verliezen in Indië tussen 4 Augustus (de dag waarop het be vel tot staking van het vuren werd gegeven) en 9 October bedragen 209 gesneuvelden, 628 gewonden en 15 vermisten. Gedurende de afgelopen week zijn te Modjokerto drie districtshoofden en zeven dessahoofden beroofd en ontvoerd. DE PAUS OVER HET GEWELD. 8 October 1.1., bij gelegenheid van een particuliere audiëntie, verleend aan de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers der Ver. Slaten, die deel uitmaken van de Commissie voor militaire zaken van dit lichaam zei de Paus: „Een Commissie voor militaire za ken van een wetgevend lichaam is veelbelovend. De benaming veron derstelt een wederzijdse afhankelijk heid, 'die waarlijk gezond is. De wet en de orde hebben soms het mach tige wapen van geweld nodig. Som mige vijanden van de rechtvaardig heid kunnen slechts in bedwang ge houden worden door het geweld. Maar steeds zou het geweld moeten worden geleid door de wet en de orde en slechts gebruikt moeten wordeh voor hun verdediging. Nooit mag de mens zich beschouwen alsof hij in zichzelf de bron van orde bezit." „Indien dit principe overal aange nomen en in de praktijk gebracht werd, zou er thans een groter gevoel van veiligheid heersen onder de vol ken." „Wij groeten de edelachtbare le den van de Volksvertegenwoordi ging, en de geachte leden van de strijdkrachten. Moge de zegen van God rusten op uw vriendschappelijke samenwerking tot het grootst moge lijke welzijn van uw dierbaar vader land en van d>e hele wereld. Wij bidden. Hem ook allen te zegenen, die u dierbaar zijn." IN NAAM VAN HET TURKSE VOLK klaag ik bij deze de Sow jet-pers en -radio formeel bij de Verenigde Naties aan, wegens het tegen el kaar opzetten van Turkse burgers, het aansporen van het Turkse leger tot rebellie tegen de staat, wegens pogingen om zich te mengen in Turkse binnenlandse aangelegenheden, het propageren van agressieve bedoelin gen tegen de territoriale integriteit van Turkije, het opzetten der buur landen tegen Turkije en het ophitsen van het Sowjet-volk tegen het Turkse volk." Aldus sprak gisteren de Turkse af gevaardigde bij de Ver. Naties in de politieke commissie bij de behande ling van een Russische ontwerp-reso- lutie. die Amerika, Turkije en Grie kenland beschuldigd van oorlogsop- hitsinig. Vidjaja Laksjmi Pandit (India), waarschuwde tegen een dreigend ge vaar, dat zij wellicht nog groter noemde dan een oorlog, namelijk de mogelijkheid tot een conflict, „geba seerd op razernij". Wysjinsky, de Russische vertegen woordiger, gaf hiervan ter zitting een straaltje weg. „Wie zijn schuld aan de dreiging DE REDE VAN ZJDANOF TE WARSCHAU. Te Londen heeft men thans de vol ledige tekst ontvangen van de rede, die Andrei Zjdanof, secretaris- van de Sowjetrussische communistische par tij, te Warschau, ter gelegenheid van de oprichting van het internationaal inlichtingenbureau der communisti sche partijen in 9 landen te Belgrado heeft gehouden. Deze rede is in twee opzichten in teressant, aldus Reuter's diplomatie ke correspondent te Londen. Ten eer ste bekrachtigt zij het onlangs door Harriman, de Amerikaanse minister van handel, naar voren gebrachte ar gument, dat de Komintern zich aller eerst ten doel stelt, door actieve op positie het plan-Marshall voor her stel van Europa te doen falen. Ten tweede wordt het Ruhrgebied in de ze rede de voornaamste potentiële basis voor de oorlogsindustrie van het anti-Sowjetrussische blok en de belangrijkste kwestie van de interna tionale politiek genoemd. Zjdanof werkt zijn redenering uit, dat het plan-Marshall eenvoudig een nauw verholen Amerikaans voor wendsel is om Europa politiek en eco nomisch tot slaaf te maken, en ver klaart ronduit, dat de Sowjet-Unie, voor zover het haar betreft, alles' in het werk zal stellen om de volvoering van dit plan te voorkomen. Hieruit kan men wel de gevolg trekking maken, aldus Reutels cor respondent, dat de Sow jetdelegatie voor de raad van ministers van bui tenlandse zaken meer dan ooit met de vaste wil naar Londen zal komen óm te volharden in de Russische eis tot een internationaal beheerd Ruhr gebied met deelneming van de S.U. in het bestuurslichaam en tot leve ring van herstelbetalingen aan de S. ~U. uit de lopende productie der Ruhr- industrieën. van een nieuwe oorlog?" zo riep hij uit. „Zijn het niet de helden van Ful ton (Churchill) en de Amerikaanse monopoliehouders, die de nieuwe koers in de Amerikaanse buitenland se politiek aangeven, psychopathische aartsbarbaren, paranoialijders en schizophrenen, bezeten door waan zinnige ideeën?" Leuke discussies! Kardinaal de Jong naar Keulen Z. Em. Kardinaal Frings, aartsbis schop van Keulen, die, zoals men weet Maandag en Dinsdag j.l. een be zoek bracht aan Kardinaal De Jong te Utrecht, heeft deze tot een tegen bezoek aan zijn residentie uitgeno digd. De bedoeling is, dat onze Kar dinaal dan tevens tegenwoordig is bij de plechtigheid der weder ingebruik neming van de Keulse Dom, welke gebeurtenis samenvalt met het 700- jarig bestaan dezer kerk. Een en an der zal het volgend jaar plaats vin den. Kardinaal De Jong heeft de uit nodiging aanvaard. NEDERLAND HEEFT GEEN TUSSENTIJDSE HULP AAN DE V.S. GEVRAAGD Dr Hirschfeld, economisch advi seur van het Nederlandse ministerie van buitenlandse zaken, die momen teel te Washington als lid van de commissie voor Europese samen werking met de Amerikaanse autori teiten besprekingen voert over de mogelijkheid van ten uitvoerlegging van het plan-Marshall, heeft giste ren verklaard, dat Nederland geen hulp heeft gevraagd om de periode voorafgaande aan het in werking tre-_ den van dit plan te overbruggen. Hij bevestigde evenwel dat Nederland momenteel met 2 ernstige problemen te kampen heeft die het economisch herstel van het land -belemmeren, t.w. 1. het wegvallen van zijn han del met Duitsland en 2. De onmoge lijkheid om de in Indonesië geïnves teerde kapitalen rentegevend te ma ken. NEDERLANDSE VROUWEN- COMITé TEGEN VESTIGING BUTLINKAMP. Het Nederlandse vrouwencomité gevormd door: de Christen Jonge Vrouwen Fede ratie, de Nationale Vereniging voor Vrouwenarbeid, de Nationale Vrouwenraad, de Nederlandse Bond van Platte- landsvrouwen, de Nederlandse Christen Vrouwen bond, de Nederlandse Vereniging van I Huisvrouwen, de Nederlandse Vereniging van Vrouwen met Academische Oplei- ding, de R.K. Arbeidersvrouwenorgani- 'satiek, de R.K. Boerinnenbond, het Centrum der Nederlandse Ka tholieke Vrouwenbeweging, de Unie van Vrouwelijke Vrijwil ligers en Vrouwenbond van de Par tij van de Arbeid heeft in een tele gram aan de ministerraad geprotes teerd tegen de plannen tot vestiging van een z.g. Butlinkamp in Zand- voort, met medewerking van over heidsinstanties. Uit de overweging, „dat een derge lijk kamp ontegenzeggelijk leidt tot betreurenswaardige vervlakking van alle deelnemers, en dat daardoor aan al het werk dat geschiedt voor de geestelijke opbouw van jongeren en ouderen ernstig schade wordt ge daan, waardoor ons volksleven scha de zal ondervinden", verzoekt het Nederlandse Vrouwencomité de Raad deze plannen geen voortgang te doen hebben. PEN VIERMOTORIG PASSAGIERSVLIEGTUIG van de United airlines, van Los Angeles op weg naar Den ven. is in een bergkloof in Zuid-Utah neergestort en verbrand. Het toestel had acht en veertig passagiers en een uit vier koppen bestaande bemanning aan boord. Allen zijn omgekomen het mogelijk het onderzoek daarop te concentreren. Het verongelukte toestel is een Douglas DC 6. Volgens de Douglas Aircraft Company te Los Angeles be treft hét het eerste ongeluk met dit type vliegtuig. Staart stond in brand De piloot seinde dat de staart van zijn machine in brand stond en dat hij zou proberen, een noodlanding te maken. Daarna heeft men niets meer van het toestel gehoord. Reddingsploegen hebben slechts een geringe kans om het wrak spoe dig te bereiken, want de kloof, waar in het ligt, bevindt zich in een onher bergzaam land, temidden van de ber gen, waarvan er sommige meer dan 3000 m. hoog zijn. Volgens de laatste berichten zijn 52 personen omgekomen. Bij het eerder genoemde aantal passagiers waren niet twee babies meegerekend. Volgens de president van de Uni ted Airlines heeft de piloot al het mo gelijke gedaan om het vliegtuig te redden. Zijn mededeling dat het vuur ir de bagageafdeling woedde, maakt BRAZILIAANSE GEZANTSCHAP MAG MOSKOU NIET VERLATEN De Russische regering heeft be sloten de Braziliaanse ambassadeur en zijn staf te Moskou vast te hou den. Zij zijn onder bewaking gesteld en mogen de stad niet verlaten, „zo lang de veiligheid van de Russische diplomaten in Brazilië niet verze kerd is." Volgens Russische berichten zijn Sokolof, de Russische ambassadeur te Rio de Janeiro, en zijn eerste secretaris op straat aangevallen. De Braziliaanse politie zou de be volking hebben aangemoedigd om de Russische ambassadeur met stenen te bekogelen. Het bericht dat Soko- lofs zoontje gewond zou zijn heeft in Rusland grote verontwaardiging ge wekt. KARDINAAL SALOTTI t. Te Rome is kardinaal Carlo Sa- lotti in de leeftijd van zeven-en-ze ventig jaar overleden. Op 13 Maart 1933 werd hij tot kardinaal ge creëerd en op 16 December 1935 werd hij bisschop van Palestrina (vicariaat van Rome). Hij was prefect van de Congregatie der Riten en verder lid van de Congregaties van de Oosterse Kerken, de Sacramenten, de Voort planting der Geloofs en de Semina- riën. burgemeester van alkmaar gaat heen. De burgemeester van Alkmaar, prof. mr. A. Koelma, de opvolger van jhr. mr. F. H. van Kinschot, zal om gezondsheidsredenen zijn ambt neer leggen. Het professoraat aan de Han delshogeschool te Rotterdam hoopt hij na zijn herstel weer waar te nemen. OVERSCHRIJVING TEELTRECHT VOOR BLOEMBOLLEN. ,De Voorlichtingsdienst van het De partement zond gisteren een bericht rond, dat met ingang van 23 October de beperkende bepalingen van het teeltrecht van bloembollen zijp op geheven. Bij informatie deelde de Siertpeltcentrale ons mede, dat het hier de officiële afkondiging betreft van een reeds sedert half Juli in practijk zijnde bepaling is. GEMEENTEKLASSE-INDELING GEHANDHAAFD. De minister van Sociale Zaken heeft in antwoord op desbetreffende vragen medegedeeld, dat in de ge meenteklasse-indeling, vastgesteld met betrekking tot de noodwet ouder domsvoorziening geen wijziging zal worden gebracht. Het Tweede Kamerlid jhr. mr. G. A. M. J. Ruys de Beerenbrouck (K. V.P.) had de minister over de clas sificatie vragen gesteld. PROFESSOR VISSER. Zoals men weet zal binnenkort moeten worden voorzien in de op volging van prof. Visser, die te Wa- geningen onderwijs geeft in de land- bouwwerktuigkunde en wat daarmee samenhangt. Hoogstwaarschijnlijk zal ir. van der Ban uit Wageningen hem opvolgen, doch de beslissing stuit nog steeds op ambtelijke moeilijkheden. Er zal nl. tegelijkertijd, een behoorlijk Instituut 'voor Landbouwmachines worden gesticht, waaraan in de te genwoordige tijd, nu de mechanisatie der bedrijven van steeds groter bete kenis wordt, dringend behoefte is. Doch men is het er nog niet over eens, of hier het laatste woord moat worden gesproken door de Afd. On derwijs van het Min. van Landbouw, dan wel door de afd. Voorlichting. Enerzijds zou men ir. Van der Ban als professor, zowel als directeur van het Instituut willen benoemen, doch anderzijds vreest men, dat deze dub bele taak te veel .van één man zou vergen. Nu zou het mogelijk zijn een afzonderlijke directeur aan te stel len, die ondergeschikt'zou zijn aan de nieuw te benoemen hoogleraar, doch het schijnt, dat Voorlichting daar niet mee accoord gaat. Het uit blijven van een beslissing in deze be lemmert de uitvoering der dringend noodzakelijke plannen en is ook aller minst bevorderlijk voor het onder wijs aan de Landbouwhogeschool. Het is dan ook hoogst gewenst, dat de bé- slissing thans op korte termijn wordt genomen. Serviesgoed blijft nog op de bon Binnen afzienbare tijd is het vrij komen van het serviesgoed niet te verwachten. De optimistische geruch ten hierover zijn niet gerechtvaar digd. De binnenlandse productie bedraagt 80 procent van de voor-oorlogse, de import ligt echter nog aanzienlijk be neden dit peil, doordat het buitenland nog zo veel zelf nodig heeft. Zoals de toestand nu is, is het al een hele toer oorlogsslachtoffers, hu wenden, repatriërenden en dergelijke groepen te helpen. TOEWIJZING VAN TUINDERGLAS De verschillende berichten, welke de laatste tijd in de Nederlandse pers gepubliceerd en warvan de strek king is, dat speciale toewijzingen voor tuindersglas' uit de Nederlandse productie worden verstrekt, spreekt het ministerie van economische za ken nadrukkelijk tegen. Tuindersglas mag, onverschillig of het van binnenlandse dan wel van buitenlandse herkomst is, uitslui tend op de normale daarvoor uitge geven bonnen worden betrokken. Wel kan, in verband met de rui me aanvoeren welke de laatste tijd uit het buitenland hebebn plaatsge vonden, als met de ontwikkeling dex Nederlandse productie, de toewijzing van tuindersglasbonnen thans op rui mer schaal dan tot dusverre geschie den. ^■De kachel staat „O ouwe trouwe potkachel", sprak ik met ontroering in mijn stem, „daar sta je weer". De potkachel was echter zo doof als een pot en zweeg. „Zou ik je al aansteken?" ging ik verder. „Zou ik je buikje vul len met lekkere steenkolen? Mooie ronde eierkooltjes? Of wenst u wat anthraciet of een luchtig stukje cokes?" De potkachel keek zwart. „Geef me nu eens een goede raad", hield ik vol. „Zal ik nu in de kou gaan zitten of zal ik het riskeren, dat ik straks in de kou kom te zitten? Wat zegt jouw ervaring van vele oorlogs winters?" Ik streek hem eens vriendelijk onder de kin, maar hij gaf zwart af. „Heb je soms bange voorge voelens, dat ik weer allerlei rare rommel in de buik zal stoppen? Oude kranten en wrakke stoel poten lusten andere kachels graag; dat moet je niet vergeten. Nu ja, misschien zaten er wel eens dikke spijkers in, maar voortaan trek ik ze erüit. En als ik briketten koop, koop ik van nu af aan alleen prima spul, en geen zand met klei. Ik kan niet altijd aythraciet zonder stenen garanderen, dat moet je begrij pen. Zou je nu willen branden, als ik je wat zeegras voer, ver mengd met een kapot kleedje en een oude beddetyk?" Hij zweeg, maar stootte zo'n miserabele rookwolk uit, dat ik de ramen moest opengooien, waardoor het nog veel kouder werd. „Nare zwartkijker, zei ik, ik ben blij als je weer ophoepelt". V.J WIJZIGING EXTRA-RANTSOENEN VOOR ZWARE ARBEID. Het ligt in het voornemen van het ministerie van Voedselvoorziening een nieuwe regeling te treffen ten aanzien van de extra-rantsoenen voor arbeiders, die zware of langdurige ar beid verrichten, aldus „Parool". Tot dusver kende men een indeling in drie groepen n.l. toeslag voor nor male arbeid onder verzwarende om standigheden (hieronder rekende men giftige en langdurige arbeid), matig zware arbeid en zware arbeid. Om te komen tot een rationeler ver deling., beoogt men nu, vijf klassen in te stellen. De regeling wordt dan als volgt: toeslag voor de licht verzwaar de arbeid, matig zware arbeid, zwa re arbeid, zeer zware arbeid en uiterst zware arbeid. (Dat zal 'n uit- zoekerij geven! Red. L.Crt.). Een uit gebreid schema zal aangeven, in wel ke klasse de verschillende soorten ar beid moeten worden ondergebracht. Men verwacht, dat deze nieuwe re geling, die waarschijnlijk aan het eind van de volgende maand in werking zal kunnen treden, een stimulerende invloed op de arbeidsproductiviteit zal hebben. EENS PER ACHT WEKEN SCHOENENCIJFERS. Het ligt, volgeps „Parool" in het voamemen der betrokken instanties om in het systeem van de schoenen distributie een wijziging te brengen, waarbij de aanwijzing van het schoe- nencijfer eens per acht weken in plaats van éénmaal per zes weken zal geschieden, hoofdzakelijk met het doel belanghebbenden een extra gang naar het distributiekantoor te besparen. De uitreiking der schoe nenbonnen zal dan samenvallen met die der bonkaarten. Door een bijzon der systeem van nummering zal men er echter voor zorgen, dat het aan tal uit te reiken schoenenbonnen niet geringer wordt. Het streven blijft: iedereen éénmaal in het anderhalf jaar een paar schoenen te verstrek ken, EXTRA-BRANDSTOF BIJ GEBOORTE. Aan gezinnen, waarin op 1 Novem ber of na die datum een baby wordt geboren, zal voor dit seizoen een ex tra eenheid brandstoffen worden ver strekt. Nederlands grootste aardappelmeel fabriek, welke een capaciteit van 80.000 H.L. per week zal hebben, na dert zyn voltooiing. De volgende campagne in 1948 zal deze fabriek, de „Oranje" genaamd, in gebruik wor den genomen. De fabriek in aanbouw in Neilen (Drente). Naar HUIBERS Haarlemmerstraat 1 23, Leiden voor ngen ALLERHEILIGEN. Allerheiligen 1 November is voor de katholieken een „Zondag". Wij dringen er nu'reeds op aan, om die dag niet te kopen. Dat kleine of fertje heeft men er toch wel voor over, opdat we zelf en anderen goed den „Zondag" kunnen vieren. Een. „Hierom gelukt het aan zo weini gen verlicht en vrij van harte te worden, om'dat zij zichzelven niet ten volle weten te verloochenen". Thomas a Kempis.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1