3)e Ccicfoe (Sou/tont Rede van mr. van Kleftens in de Veiligheidsraad Maar het onbreekt aan kleine vuurwapens Franse ministers stellen Ramadier hun portefeuilles ter beschikking VAN VELSEN PONDERDAG 23 OCTOBER 1947 Bureaux Papengracht 32. Giro 103003. Telef. Administratie, Advertenties 20826. Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 20935. Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 38e JAARGANG No. 11221 Abonnementsprijs 0.30 per week, 1.30 per maand, ƒ3.90 per kwartaal. Franco per post 4.65. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden 1.50. Het allerbelangrijkste ÏN DUX schrijft dr. Nic. Perquin S.J. een artikel over „dwang in de godsdienstige opvoeding", in welke beschouwing voor alle opvoeders zeer nuttige wenken worden gegeven voor wat het allerbelangrijkste is de vorming van een godsdienstig leven. Bij deze vorming moet men met het opleggen van verplichtingen (bui ten de door de Kerk gegeven ver plichtingen) heel voorzichtig zijn. Va der en moeder moeten zelf niet an^ ders doen, dan zij van hun kinderen verlangen en ook niet onberekenbaar zijn in hun opdrachten. Men zal het ter-kerke-gaan niet op leggen als een last, als iets wat wij moeten doen, maar veel meer veel meer als iets wat wij mogen doen. De opvoeders moeten iets in de kinder zielen weten aan te roeren, waardoor zij innerlijk aanvaarden als iets goeds, wat van hen wordt verlangd. De jeugd moet geleid worden naar wat goed voor haar is. En dat geldt heel bijzonder voor: het gebed! Niets kostbaarders kan bij de opvoeding worden geschonken dan goed te kun nen bidden. t), dat ik bidden mag, Mijn God. mijn Liefde! O, dat ik bidden mag, Mijn dank daarvoor! Pater Perquin concludeert: „Er is geen bezwaar tegen het opleggen van een verplichting, mits er een sterke band Van liefde en vertrouwen is1. Die verplichting moet echter matig zijn, binnen de grenzen van het jeugdig gods dienstig vermogen. Bovendien moet de verplichting soepel zijn, er moet royaal plaats zijn voor uitzonderingen en het is helemaal niet erg, dat om bij zondere redenen allen een enkele keer vrijgelaten worden. Dit kan niet anders dan goed werken". - Wij hebben enkele kern-gedachten genomen uit bedoeld artikel van pa ter Perquin om de zaak zelf: het al lerbelangrijkste, n.l. de vorming van een godsdienstig leven. En om de aandacht te vestigen op Dux „katholiek maandblad voor al len, die medewerken aan dei vrije jeugdvorming", waarvan in OctoBer is verschenen de eerste aflevering van de vijftiende jaargang. NIEUWE COMMISSIE BESTU DEERT DE VERZOENING TUSSEN ARABIEREN EN JODEN. De commissie voor Palestina van de Uno heeft in de subcommissie voor verzoening benoemd: Australië, Siam, IJsland, Nederland en San Salvador. De nieuwe subcommissie zal het voorstel van San Salvador bestuderen, dat een verzoening tus sen Arabieren en Joden wil. Voor de twee andere subcommissies voor de verdeling en voor het geunificèerde Palestina kon men geen leden vin den. Het aanwijzen van de leden zal men nu aan de voorzitter overlaten. De grote trek naar Palestina Van welingelichte zijde wordt vernomen, dat gerekend moet wor- dfen op een aanhouden van het ille gaal over de Oostenrijkse grens ko men van joden uit het buitenland, die zich in de Amerikaanse bezet- tinszöne proberen te verzamelen. Deze trek naar Oostenrijk zou door een politieke Joodse organisatie ge organiseerd worden. Deze organisatie aldus Oost. Tel. Ag., maakt door middel van haar agenten.in Zuidoost- Europa propaganda voor uitwijking naar Palestina en belooft een kort stondig. oponthoud in Oostenrijk in afwachting van het 'transport naar Palestina. Echter schijnen aan het verdere transport van deze emigran ten aanzienlijke hindernissen in de weg te liggen, tengevolge waarvan velen er toe komen op illegale wijze naar Italië, Frankrijk en de Ameri kaanse zóne van Duitsland te gaan, waar betere mogeijkheden voor ver der transport naar Palestina zouden bestaan. DUITSE ARBEIDERS IN STAKING. Voor het eerste sinds de lijst van fabrieken, die ontmanteld moeten worden, bekend is gemaakt, hebben Duitse arbeiders een proteststaking gehouden tegen de „afbraak van de industrie". Zestig arbeiders van de Engels-staalfabrieken te Velbert, in de buurt van Essen, hebben het werk neergelegd. In de Veiligheidsraad is de Indo nesische kwestie aan de orde geko men. M. E. van Kleffens heeft een rede gehouden, waaraan wij het volgende ontlenen: Ik veroorloof mij op te merken, dat wij de wensen van de Veiligheids raad naar de geest hebben opge volgd. Wij hebben in het bijzonder (en ik -breng dit punt nadrukkelijk naar voren) nooit gebruik gemaakt van onze gewapende macht (om de woorden van de Amerikaanse afge vaardigde te gebruiken) om het ge bied, dat zich op 4 Augustus onder onze controle bevond, ingrijpend te wijzigen. Ik ben er zeker van, dat wij gehandeld hebben zoals de meeste landen, die in deze Raad vertegen woordigd zijn, in dezelfde omstan digheden zouden hebben gedaan- Ik ben van mening, dat deze lan de, indien zij de omstandigheden had den gekend, zoals wij die kennen, aan de uitnodiging het vuren te sta ken eenzelfde uitleg hadden gege ven. U zult zich herinneren, dat ik op 25 Augustus een voorbeeld heb aange haald, dat bewijzen moest, waarom er op het „staakt het vuren" inbreuk moest worden gemaakt. Het betrof hier ongeveer vierduizend Chinezen, die door de Indonesiërs buiten onze linies op een kerkhof bijeen gedre ven waren, zonder voedsel, water of bescherming tegen de tropische zon. Ik deelde mede, dat wij de linie had den overschreden, om deze mensen te redden, en ik vroeg, zonder een on dubbelzinnig antwoord op mijn vraag te krijgen, „moeten wij ons onthouden van dergelijke technische overtredingen?" Dit is een voorbeeld, dat zonder moeite met andere kan worden ver meerderd, hetgeen ik dan ook niet zal nalaten te doen, indien dit no dig blijkt. Ik wil niet in herhaling vallen, mijnheer de voorzitter, doch ik moet hier wederom herinneren aan de be velen en aansporingen van de hoog ste republikeinse leiders, zowel ci viele als militaire, aan hun volge lingen in en buiten het leger om ons aan te vallen en de economische hulpbronnen van het land, welke het zo broodnodig heeft voor de we deropbouw, te vernietigen. Ik meen ik volle overtuiging te mo gen opmerken, dat een gehoor ge ven aan het beroep het vuren te sta ken op letterlijke, formalistische wij ze in deze omstandigheden een mis daad zou zijn geweest, waarvoor noch wij noch naar ik meen de meer derheid van de Veiligheidsraad ver antwoordelijk zou willen zijn. Indien de Raad er zeker van had willen zijn, dat de uitnodiging om het vuren te staken letterlijk zou worden Eerste stap van de Drie-Landencommissie A.F.P. vêrneemt van bevoegde zij de, dat de Drie-Landencommissie haar eerste officiële boodschap de republikeinse regering gezonden (heeft. De republikeinse regering wordt daarin verzocht zich in ver binding te stellen met de Nederlandse autoriteiten, nog vóór de commissie in Indonesië zal zijn aangekomen. De boodschap is gericht aan dr. Ga- ni, die haar weer aan Djogja heeft doorgegeven. Hedenavond wordt het republikeinse antwoord verwacht. De commissie zou a.s. Zaterdag te Bata via arriveren en onmiddellijk con tact opnemen met de republikeinse en Nederlandse' autoriteiten. Uit betrouwbare bron verneemt A. N.P., dat de republikeinse vice-pre mier, da-. Gani, de laatste dagen par ticuliere besprekingen heeft gevoerd met verschillende Nederlandse auto riteiten te Batavia, voornamelijk met de secretaris van de lt.-gouverner- generaal. Dit betekent het eerste con tact tussen Nederlanders en republi keinen sinds het uitbreken der vijan delijkheden. De besprekingen zou den in overeenstemming zijn met de wensen van de commissie van drie. opgevolgd, dan zou terzelfdetijd een aanbod moeten zijn gedaan tot het zenden van strijdkrachten, teneinde de uitvoering te garanderen. Wij wensen onze bezetting te be ëindigen, zodra de omstandigheden ons dit veroorloven. Wij zijn er niet om er te blijven. Wij zijn er om vrede en veiligheid te waarborgen, zolang als het naar ons oordeel de ergste lichtzinnigheid zou zijn om terug te trekken. Hoe eerder wij dit kunnen doen, des te beter zullen wij het vin den. Denkt iemand ernstig, dat het handhaven van een bezettingsmacht voordelig voor ons is? Aangaande de samenvatting van het consulaire rapport ben ik van me ning, dat dit niet een docifment is, waarvan wij kunnen uitgaan en dat is een van mijn bezwaren tegen dé Sow jet- en Australische voorstellen en tevens tegen althans een deel van het Amerikaanse voorstel. (Vooraf gaande zin niet geheel zeker wegens verminking van het telegram. Red. A.N.P.). Waarom zouden wij niet enige da gen kunnen wachten, totdat wij ken nis genomen hebben van het volle dige consulaire rapport? Men beoordeelt immers ook een boek niet aan de hand van de in houdsopgave? Ik was diep teleurge steld, dat enige leden van deze raad enerzijds getracht hebben die passa ges uit de samenvatting, welke voor ons gunstig waren, als onbelangrijk ter zijde te schuiven, terwijl zij alles deden om alles dat ongunstig was zo groot mogelijk voor te stellen en an derzijds de passages, welke ongunstig waren voor de andere partij, in het duister lieten. Bedoelde leden sche nen over-ijverige advocaten van één partij te zijn, uitgaande van voorop gezette meningen, eerder dan onpar tijdige leden van dit hoge forum, waarvan volgens het handvest ver ondersteld wordt, dat zij niet optre den als agenten van de buitenlandse politiek hunner eigen regeringen, doch uit naam van de gezamenlijke leden der V. N. Wij hebben ons in woord en daad herhaaldelijk verbonden om met de Indonesische volkeren aan hun vrij heid te bouwen. Deze gelofte blijft onveranderlijk van kracht. Ik wil ook wijzen op de grote gebieden van Oost- Indonesië en Borneo, waar Nederlan ders en Indonesiërs hebben getoond, dat zij kunnen samenwerken in con structieve geest en goede wil. De or delijke toestand in deze gebieden heeft de verkiezing van stabiele de mocratische regeringen mogelijk ge maakt, onder wier leiding de weder opbouw en de uitvoering van plan nen energiek worden ter hand geno men met hulp en advies van Neder landse deskundigen. Gelukkig is de bemiddelingscom missie op weg naar Batavia. Wij ho pen, dat zij haar taak met succes zal uitvoeren. De commissie heeft een grote verantwoordelijkheid op zich genomen, doch het hoog gehalte van haar leden geeft ons reden voor de verwachting, dat zij er wezenlijk toe zal bijdragen een basis te leggen voor een durende en practische regeling der betrekkingen tussen de Nederlan ders en de bevolking van Java en Su matra. Hoe eerder een dergelijke re geling tot stand komt, hoe eerder de volkeren van deze eilanden de vruch ten kunnen smaken van een oprechte samenwerking, hoe eerder zij zich kunnen aansluiten bij de bevolking van Oost-Indonesië en Borneo in de aibeid voorde dag, waarop Neder land zijn taak om vrijheid'te schen ken tot een einde kan brengen, een taak, welke wij in de eerste jaren van deze eeuw op ons genomen heb ben en welke wij zonder onderbre king in steeds voller omvang hebben trachten uit te voeren. Omdat wij lange jaren als beheerder zijn opge treden, voelen wij ons verantwoorde lijk, dat de Indonesische volkeren een werkelijke en geen zogenaamde vrij heid krijgen. MEDEWERKING GENOEG IN INDIE De „Star Weekly" over de toestand in Indonesië Het te Batavia verschijnend Chine se blad „Star Weekly" schreef in zijn editie van 12 Oct.: „De activiteit van de Laskars is be gin deze week verminderd. Van Ne derlandse zijde is dit toegeschreven aan de zuiveringsacties, welke thans krachtiger worden uitgevoerd. Deze zienswijze is niet helemaal juist.-Wij hebben er reeds eerder op gewezen, dat een effectieve gueriila- oorlog van de lagere kaders meer be kwaamheid, initiatief en moed ver eist dan een gewone oorlog, die door de generale staf geleid wordt. „Geniale" leiders als Lawrence van Arabië en Mao Tse Tung bezit de re publiek niet. Een andere reden is ook, dat bij de inzetting van- de poltionele actie de „Semanga" (geestdrift) v. d. Laskars niet groot was. Alleen door middel van de redevoeringen van Boeng To- mo werden de Laskars tijdelijk ac tief. Indien dan ook de aanvallen en het initiatief van de Laskars na een tijdje verslappen, dan is dat niet' te ver wonderen. Temeer nu de Nederlan ders gelegenheid hebben gekregen Cm hun politie- en bestuursorganen uit te breiden. Ondanks dit alles is de toestand in de diverse gebieden nog niet veilig te noemen. Kleine posten worden zo nu en dan aangevallen en het trein en autoverkeer geschiedt nog steeds met risico's. In verafgelegen gebieden zoals Pa- meunpeuk in de Preanger hebben de T.N.I.-benden nog steeds het ge zag, hetgeen duidelijk is gebleken toen het Amerikaanse vliegtuig een noodlanding moest maken. Ongeduldige mensen hebben zich afgevraagd of de Nederlanders over voldoende troepen beschikken om de veiligheid in al die gebieden te her stellen. Wij hebben moeite gedaan om hier op een antwoord te geven en uit de berichten, welke ons bereiken, blijkt dat de Nederlanders over voldoende mensen (Indonesiërs) beschikken, die In het hoofdgebouw der P.T.T. te Den Haag werd het borstbeeld van dr. ir.-M. H. Damme ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag door dr. ir. A. H. W. Hacke aan de heer Damme aangeboden. Tijdens de overdracht v.l.n.r-: de heren Houweling, directeur-generaal der P.T.T.ir. Hacke, voorzitter van het huldigingscomité; Minister Neher REDE VAN SOEKARNO. Soekarno hield Maandagavond te Solo een rede, waarin hij er op wees, dat het precies drie maanden geleden is dat de „aanval" op de republiek begon. Verder zeide hij o.m.: „Onze nationale aspiratie is, dat het Indo nesische volk zal leven als een vrij volk onder leiding ener vrije rege ring in de schaduw van de rood-witte vlag. De republiek is slechts een voor. lopig resultaat, want onze aspiraties omvatten geheel Indonesië". DRIE DODEN EN 10 GEWONDEN. Van officiële zijde wordt gemeld, dat de Nederlandse verliezen op 21 October volgens tot dusverre ontvan gen berichten hebben bedragen 3 ge sneuvelden en 10 gewonden. Op ver schillende plaatsen werden benden verdreven en uiteengejaagd In de omgeving van Garoet werd boven dien een hoeveelheid dum-dummuni- tie buit gemaakt. bereid zijn om toe te treden tot de politie, hulppolitie, tjamat (dorps hoofd) e.d., maar dat de Nederland se regering tekort heeft aan kleine vuurwapens, zoals geweren, revol vers e-d. Blijkbaar is het Nederlandse leger speciaal uitgerust met zware wapens is de voorraad kleine wapens klein. Daar komt bij, dat de van de Laskars buitgemaakte geweren niet talrijke zijn als men had ver wacht bij de inzetting van de politio nele actie. d is bijv. de beschikbare voor raad geweren voor de bewaking van de ondernemingen onvoldoende Des- lieden, die tot de ondernemingspoli- tie willen toetreden, zijn er daaren tegen genoeg. POOLSE COMMUNISTEN VERSTOREN KERKELIJKE BEGRAFENISSEN. Bisschop protesteert tegen misbruik van kerkelijke plechtigheden voor propagandadoeleinden. De onwilligheid van de Poolse geestelijkheid om kerkelijke plechtig heden tot politieke demonstraties te maken, leidt soms tot directe con flicten. Het jongste van deze conflic ten werd gevolgd door een protest van Mgr. Lakomski, bisschop van Lomza, tegen politieke propaganda bij begrafenissen. Dit protest betrof het incident bij de recente begrafenis van een plaat selijke autoriteit te Lomza, toen ge wapende troepen en communisten met hun rode vanen het kerkhof be traden. Aangezien de protesten van de aanwezige geestelijken zonder uit werking bleven, verlieten deze de be graafplaats, waarna de begrafenis de vorm van een politieke demonstratie aannam, compleet met redevoeringen en het zingen van „De Rode Vaan". In zijn protest zeide Mgr. Lakomski: „De goddetozen en vijanden der Kerk zijn hun strijd tegen de Kerk altijd begonnen met 't profaneren van ge wijde plaatsen en godsdienstige za ken en waarden en vervolgens be ginnen zij met de ontwijding van de kerken". NA DE COMMUNISTISCHE MOORD OP FEDERICI. Verklaring van Kardinaal Schuster. Hij dens de gemeenteraadsverkiezin gen te Rome. werd de katholiek - stu dent Gervasio Federici, die een ictie- ve rol speelde in de Katholieke Volks partij, door politieke tegenstanders, onder het uitroepen van communis tische strijdkreten, vermoord. In een mededeling aan de gelovigen wijst Kardinaal Schuster erop, dat deze jonge martelaar een leerling van de Jezuieten was, die als slachtoffer is gevallen van zijn overtuiging. Zijn moordenaars waren alle be kende communisten. „Aan deze vruchten herkent men de school" zo als Kardinaal Schuster zeide. „Deze zijn in alle delen van Italië nu zo tal rijk geworden, dat de burgerij niet langer een onverschillige houding te genover hen kan aannemen, maar zich op de krachtige woorden moet 'bezinnen, waarmede de Paus tegm de communistische bedreiging van Europa gewaarschuwd heeft. Wij ver heffen onze stem niet om tot haat of wraak op te wekken. Wij willen de gelovigen slechts vermanen, goed over dergelijke voorvallen na te den ken en niet slechts op woorden te let ten. maar ook op de onverbiddelijke logica, welke door de feiten tot uit drukking wordt gebracht." CHOLERA EISTE IN EEN ETMAAL 561 DODEN. In het laatste etmaal zijn 561 Egyp- tenaren aan de cholera overleden. Dit is het grootste aantal sterfgeval len sinds het begin van de epidemie. Het aantal ziektegevallen stijj^ nog steeds, hoewel in sommige provincies de toestand verbetert. Het gehele spoorwegverkeer is in de afgelopen nacht voor vier dagen stilgelegd om de verbreiding van de cholera, die Egypte reeds meer dan DISTRIBUTIENIEUWS 26 OCTOBER t.m. 8 NOVEMBER. Elk der volgende bonnen geeft recht op het kopen van: BONKAARTEN KA, KB, KC 711 (Serie Q) 800 gram brood 125 gram boter 125 gram margarine of 100 gram vet 250 gram margarine of 200 gram vet 100 gram vlees 490 gram vlees 4 liter melk 6 liter melk 6 1/2 liter melk 100 gr. kaas of 125 gr. korstl. kaas 50 gram cacao 1600 gram brood 200 gr. kaas of 250 gr korstloze kaas gram brood BONKAARTEN KD, KE 711. (Serie Q) 800 gram brood 250 gram boter 125 gram margarine - of 100 gram vet Q-01 brood Q-01 boter Q-02 boter Q-03 boter Q-01 vlees Q-02 vlees Q-01 melk Q-03 melk Q-05 melk 3-01 div Q-02 div. Q-03 reserve Q-04 reserve Q-06 reserve Q-ll brood 11 boter Q-12 boter TC'ENSTEIMMIG hebben alle Franse ministers besloten, hun portefeuille ter beschikking te stellen. Zij hebben hun ontslagaanvrage overhan digd aan minister-president Rama dier, die zelf geen ontslag heeft inge diend. Op het bureau van de premier verklaart men met nadruk, dat de regering niet is afgetreden, maar dat de ministers de beslissing in handen hebben gelegd van Ramadier, om hem vrij te laten, een reorganisatie tot stand te brengen, zoals hij dat wenselijk acht. besloten tot vervroegde bijeenroe ping van het parlement op 28 Octo ber, voor een bespreking van de cri sis op economisch, sociaal en politiek gebied. Vannacht laat kwamen uit Parijs nog de volgende bijzonderheden: Ramadier, wiens vorige kabinet ne gen maanden lang aan het bewind is geweest, zal in zijn nieuwe, dat uit ell man bestaat, de leiding over economische aangelegenheden in han den leggen van één ministerie: dat van nationale economie. Pierre Henri Teitgen (MR.P.) zal aan het hoofd staan. Twee socialisten, André Philip, mi nister van nationale economie, en Tanguy Prigent, minister van land bouw, zullen uitvallen, alsmede ver scheidene ministers, van wie men aanneemt, dat zij volgelingen zijn van De Gaulle. ZEVEN DODEN BIJ ONGELUK MET EEN AMERIKAANS MARINE- VLIEGTUIG Dicht bij zijn basis is een vlieg tuig van de Amerikaanse marine neergestort. Van de uit elf koppen bestaande bemanning zijn er zeven om het leven gekomen.. Het ongeluk gebeurde toen het toe stel bij een poging om op het vlieg veld Argentia op Newfoundland te landen, ui de koers raakte en in de haven terecht kwam. Het zonk zeer snel weg. De geredden waren allen gewond en zijn naar het hospitaal gebracht. Minister-president zelf treedt niet af Het schijnt Ramadier's bedoeling te. zijn, een -kabinet te vormen met een klein aantal ministers, wier activiteit geconcentreerd moet worden op de economische moeilijkheden van Frankrijk. Deze onverwachte ontwikkeling wordt op tweeërlei wijze uitgelegd 1. Het voorlopige succes van De Gaulle heeft de gang van zaken ver sneld. Een en ander kan het gevolg zijn van de ontevredenheid in het kabinet over de wijze, waarop Mayer, de mi nister van arbeid, het conflict bij de Métro heeft opgelost. In politieke kringen te Parijs is men van mening, dat Ramadier zich zal beperken tot een tijdelijke her verdeling van de portefeuilles, totdat de resultaten van de tweede helft der gemeenteraadsverkiezingen be kend zijn. Enige uren voor het kabinet bijeen kwam voor deze zitting, had het al DE^, SOVJET-SATELLIETEN". Lord Vansittart, voormalig voor aanstaande diplomatiek adviseur van de Britse regering, heeft een motie opgesteld, welke vijf November in behandeling zal worden genomen en waarin er op aan wordt gedrongen, dat de vredesverdragen met de „Sov jet-satellieten", welke verdragen ieeds door Engeland zijn getekend, opnieuw in behandeling zullen ko- Vansittard meent, dat dit moet ge schieden wegens de „hardnekkige schending" van de verplichtingen om het genot der mensenrechten en fun damentele vrijheden te garanderen. Q-ll, Q-12 vlees 100 gram vlees Q-13, Q-15 melk 10 liter melk Q-ll diversen 100 gr. kaas of 125 gr korstloze kaas Q-12 diversen 50 gram cacao Q-13 reserve 800 gram brood Q-14 reserve 100 gram rozijnen (voor inlevering) BONKAARTEN MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG, MH 712. (Bijz. arbeid, a.s. moeders en zieken) (Serie Q) Q-21 brood 800 gram brood Q-21 boter 250 gram boter Q-22 boter Q-21 melk Q-21 vlees Q-22 vlees Q-21 kaas Q-21 eieren 250 gram margarine of 200 gram vet 5 liter melk 300 gram vlees 100 gram vlees 200 gr. kaas of 250 gr korstloze kaas 5 eieren. De bonnen Q14 reserve voor rozij nen moeten uiterlijk Zaterdag 8 No vember bij een detaillist worden in geleverd. VOOR.... DAMESHOEDEN HERENHOEDEN KINDERHOEDEN DONKERSTEEG 3, LEIDEN - TEL. 21406 Weer 100 gram vlees extra Voor het tijdvak van 24 October tot en met 8 November zijn op bon Q-03 vlees 100 gram vlees of vlees waren verkrijgbaar. De koudere dagen in het begin van deze week hebben het aanbod van slachtvee plotseling doen toenemen. Om het aangevoerde vlees te kun nen verwerken, is het nodig, boven het rantsoen van 500 gram, dat in de bonnenlijst van 23 October is opge- nom'en, nog een rantsoen vgm 100 gram beschikbaar te stellen voor personen van vijf jaar en ouder. Geen boter maar margarine De voor deze winter gereserveerde botervoorraad staat niet toe de hoe veelheid boter in het totale vetrant- soen ongewijzigd te handhaven. Een aantal keren zal voor personen van vijf jaar en ouder 125 gram boter in het veertiendaagse rantsoen ver vangen moeten worden door 125 gram margarine, zodat voor deze groep het rantsoen dan geheel uit margarine en/of vet zal bestaan. Deze wijziging zal voor de eerste maal geschieden in het rantsoen, dat in de bonnenlijst van 6 November bekend wordt gemaakt. VASTE BRANDSTOFFEN VOOR KANTOREN EN WERKPLAATSEN. De bonnen één.Eenheid 7e periode tot en met één Eenheid 12e periode van de brandstoffenkaarten WA 707 zijn geldig verklaard elk voor het kopen van één eenheid vaste brand stoffen. Voorts zijn de bonnen vijf Éénheden 7e periode tot en met vijf Éénheden 12e periode van de brand stoffenkaarten WB 707 geldig ver klaard elk voor het kopen van vijf éénheden vaste brandstoffen. Ge noemde brandstoffenkaarten zijn uit gereikt aan niet-particuliere huis brandverbruikers zoals kantoren en werkplaatsen. DE K.M.A. WEG UIT BREDA? De minister van oorlog, luitenant kolonel A. K. J. F. Fievez, zal mor gen een bezoek brengen aan Breda teneinde te onderzoeken of het wen selijk is de Koninklijke Militaire Academie elders te vestigen. £en koJiAeUfe... „De vane omhoog! en immer voort die weerbaar is gestreden! Wie is als God! weergalme 't woord des zegepraals nog heden." Guido Gezelle.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1