3)e Êcicbe Sou/fca/nt De overwinning van de Gaulle Geleidelijke opheffing bijzondere rechtspraak DINSDAG 21 OCTOBER 1947 Bureaux Papengracht 32. Giro 103003. Telef. Administratie, Advertenties 20826. Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 20935. Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen KATHOLIEK DAGBLAD VOOR ,DE BURCHT" LEIDEN EN OMSTREKEN 38e JAARGANG No. 11219 Abonnementsprijs 0.30 per week; 1.30 per maand, 3.90 per kwartaal. Franco per post 4.65. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangi^jke korting. Telefoontjes: 30 woorden ƒ1.50. De Gaulle's zegepraal De Rassemblement du Peuple Fran cais, in de moderne stenographie-taal bekend als de R.P.F., de beweging van generaal de Gaulle, heeft met over tuigende cijfers de slag gewonnen bij de Franse gemeenteraadsverkiezin gen van Zondag j.l. Het was de eerste maal, dat deze partij, die geen partii wil ziin en ge kant is te^en het bestaande partij, svsteem en de partijen-regering in Frankrijk meedeed met verkiezin gen en de uitslag heeft bewezen, dat de generaal een sterke stroming ach ter zich heeft. Bliikens de geliiktiidige sterke ach teruitgang van de Mouvement Repu- blicain Populaire (de M.R.P., waarin vooral de Katholieken zich hadden georganiseerd), hebben voornamelijk .de aanhangers van deze partij zich achter de Gaulle ferehaard, waardoor de invloed der M.R.P., djo bij de voor laatste verkiezingen zulk een span nende nek-aan -nek race hield met de communisten en bijna als grootste partij uit de stembus kwam, danig getaand zal blijken. Ook in zaken, welke het gemeentebelang te boven gaan. Het eerste, dat men zich afvraagt, is: wat zijn de oorzaken van deze éclatante overwinning van de Gaulle? Op de eerste plaats schrijft men de Gaulle's succes toe aan de regering. Niet om wat deze deed. maar om wat ze niet depd. Met andere woordpn, de futloosheid, de besluiteloosheid, de onmacht van de huidige regering was een dankbaar object voor de Gaulle's redevoeringen pn zijn woorden moes ten in het Franse volk een goed klankbord vinden omdat iedere Fransman voelde, dat het mis lien in het land. Vandaar die bereidwillig heid om aan de sterke man een kans te geven. Aan dat inzicht van het Franse volk. dat het de verkeerde weg op ging. heeft de stakingsgolf van de laatste tijd niet weinig bij gedragen. En wan neer wii lezen, dat de Gaulle in Pa rijs zelfs de absolute meerderheid heeft behaald, dan ligt het voor de hand, dat de staking van de Métro in dit succes een groot aandeel heeft gehad. Dat was geenszins dé bedoe ling van de stakingsleiding, welker politieke oogmerken een geheel ande re kan uit gingen. De bom is evenwel verkeerd gebarsten en wat bedoeld was als1 een verkiezingsmanoeuvre ten voordele der onruststokers van pro fessie, de communisten, heeft een averechtse uitwerking gehad. Deze staking was bij de Parijzenaars hoogst onpopulair en de wrevel daarover heeft geresulteerd in stemmenwinst voor de Gaulle, de heftigste tegen stander der communisten. In 't algemeen kan men zeggen, dat de afkeer van de communistische woelarbeid de .grote drijfveer is' ge weest om de Gaulle te steunen. Deze afkeer groeit naarmate het inzicht in de bedoelingen en strevingen der communistische agitatie helderder wordt en tot. breder lagen der bevol king doordringt. De Gaulle heeft daartoe het zijne bij gedragen, want in al zijn redevoeringen heeft hij de communisten scherp aangevallen. De tweede vraag, welke men zich nu stelt, is even natuurlijk als de eer ste. en wel: wat zal er nu gebeuren? De overwinning van de Gaulle heeft natuurlijk z'n gevolgen ook op de landspolitiek. Voorlopig heeft de generaal in-het parlement meer te genstanders dan aanhangers, ofschoon het mogelijk is, dat verscheidene af gevaardigden- van de M.R.P. zich als voorstanders van de Gaulle zullen ontponpsn. Maar graag of niet, zowel regering als parlement-zullen met de gewijzigde situatie in het kiezers corps rekening moeten houden en de bakens moeten verzetten. Met houdt het niet voor onmoge lijk, dat een poging zal worden on dernomen, een centrale regering te vormen, die zonder directe medewer king van de Gaulle een programma zou kunnen opstellen en uitvoeren volgens de richtlijnen van de R.P.F. „Onmogelijk", zeggen de Gaullis ten. „Zonder de ingrijpende constitu tionele wijzigingen^ welke wij beplei ten, met name een versteviging van de uitvoerende macht der regering, komt er niets van terecht". Wat wij verwachten, is een nieuwe ineenstorting van die regeringspoli- tiek, thans verhaast door de stembus overwinning der R.P.F., waarna op nieuw een beroep op het volk zal worden gedaan en de Gaulle op legale wijze de macht zal kunnen overne men. In elk geval staat Frankrijk op een tweesprong van zijn historie. JAMMERLIJKE TOESTAND IN JAPAN. Japen, dat bedreigd wordt door epidemieën als gevolg van de over stromingen, die door typhoons wer den veroorzaakt staat nu ook nog voor een economische crisis. Niet alleen verdronken honderden personen, en werden meer dan een millioen men sen toegevoegd aan het reeds grote leger daklozen, doch de overstromin gen hebben eveneens minstens 5 mil lioen bushel van de rijstooogst weg gevaagd. Toen het water nog nauwe lijks teruggelopen was, steeg de zwar te prijs van de yen in Tokio reeds met 40 pet, terwijl de regering de eisen van de rijksambtenaren tot verhoging der voedselrantsoenen en de lonen van de hand wees. Naar men in de afdelingen voor arbeidszaken van het hoofdkwartier van generaal MacArthur verklaart, dreigt de economische crisis „iedere positieve maatregel der bezetting" te niet te doen. Een chemische fabriek in Stratford in Engeland, welke in geheime op dracht van de Engelse regering werkte, is geteisterd door een geweldige explosie. Hierbij werden drie personen gedood. De oorzaak van het on geluk is onbekend. De politie op zoek naar de slachtoffers. Hij wil geen macht zonder referendum J^AAR HET FRANSE BLAD „Le Monde" meldt, heeft Malraux. be stuurslid van de Rassemblement du Peuple Frangais, op een perscon ferentie verklaard, dat generaal de Gaulle, indien de president van de republiek hem de macht zou aanbieden, dit niet zal aannemen dan na een volksstemming, waardoor het volk zelf hem het mandaat zal geven. zich verenigden, zouden zij alle re publikeinen om zich bijeen hebben en tesamen een belangrijke rol kun nen spelen bij de bepaling va'n de richting der Franse politiek". Ramadier zwicht, Métro Drielanden-commissie voor het eerst bijeen De driemogendhedencommissie is gisteren voor het eerst in een hotel in Blue Mountains bij Sydney (Australië) bijeengekomen. Men was overeengekomen, dat de drie leden dezelfde rechten en verantwoorde lijkheden zouden hebben en dat zij niet één van de betreffende partijen zouden vertegenwoordigen, doch op treden als een lichaam, handelend in de geest van zijn doelstellingen en de beginselen van de Verenigde Naties. Een en ander werd bekendgemaakt !n een communiqué van de commis sie. Strijd in China wordt heviger De gevechten tussen de communis ten en de centrale regering in Mandsjoerije zijn de laatste 24 uur in hevigheid toegenomen, daar opnieuw verschillende communistische eenhe den de Soengari-rivier zijn overge stoken. Naarwordt gemeld, bevin den zich drie belangrijke steden van de regering, Kirin, Tehwei en Foe- sjoen, in een critieke positie. Genera lissimus Tsjiang Kai Sjek is Voor de tweede maal in 10 dagen te Peking aangekomen om besprekingen met de militaire leiders te voeren over de toestand in Mandsjoerije. Waar de R.P.F. de leiding heeft Omtrent de uitslagen van de Fran se gemeenteraadsverkiezingen is nog bekend geworden, dat te Parijs, Bor deaux, Straatsburg, Nantes en Algiers de Rassemblement du Peuple Fran cais de absolute meerderheid in de gemeenteraad heeft behaald, terwijl .deze partij te Marseille, Lyon, Rijssel, Nancy, Rennes en Grenoble de lei ding heeft. Het is opmerkelijk, dat de R.P.F. aanzienlijke successen boekt in de dichtbevolkte voorsteden van Parijs, die bij traditie communistische bol werken waren. Volgens een- gisteravond door de Franse communistische partij uitge geven verklaring heeft 1 op de 3 stemgerechtigden Zondag bij de ge meenteraadsverkiezingen op de com munistische partij, gestemd en heeft deze partij in de beslissende centra van het land meer dan 30 pet. der stemmen behaald. Na te hebben vast gesteld, dat de R.P.F. „slechts" 47 pet. had geboekt, eindigde de verklaring met de volgende woorden: „De com munistische en de socialistische par tij vertegenwoordigen samen meer dan de helft der kiezers. Indien zij Gepruts in Ver. Naties De berichten, welke over de dag van gisteren uit het hoofdkwartier van de Ver. Naties zijn binnengeko men, zijn niet erg geschikt om het vertrouwen in de arbeid der V.N. te verstevigen. Vooreerst heeft Sovjet-Rusland op nieuw gepoogd de instelling van een grensbewakingscommissie op de Êal- kan op te houden. Voorts werd op nieuw, doch wederom vruchteloos, gepoogd een elfde laatste lid voor de Veiligheidsraad, alsmede de twee laatste leden van de beheers raad te kiezen. Noch de Oekraïne noch India be haalden de vereiste tweederde meer derheid van stemmen. Vervolgens heeft de Veiligheids raad voor de derde maal besloten dc behandeling van de Indonesische kwestie uit te stellen en wel tot van daag 21 October. Ten laatste heeft Sovjet-Rusland gisteren formeel geëist, dat de As- semblée het besluit tot instelling van een commisie van 57 landen de z.g. kleine Assemblée zal intrek ken en dat het Amerikaanse en Brit se militaire personeel zal-gelast wor den Griekenland te verlaten. HET KATHOLIEKE LEVEN IN SOERABAJA BEGINT WEER OP TE LEVEN. Gedurende de Japanse bezetting was het Katholieke leven in Soera- ba ja practisch geheel aan banden ge legd, Alle missionarissen waren gear resteerd en gedeporteerd. Slee its twee inlandse priesters, behorende tot het naburige vicariaat Semarang, waren in functie gebleven. Ondanks al hun ijver en goede wil konden zij onmogelijk alle werk verzetten. Thans echter is in geheel Soerabaja het ka tholieke leven weer in volle opbloei. Tal van katholieke verenigingen zijn opnieuw opgericht en gereorga niseerd, o.m. de^ Katholieke Weten schappelijke Vereniging, de Katholie ke Jeugdbeweging, Katholieke lera ren- en Onderwijzersverenigingen en op politiek gebied de Katholieke Volkspartij. Vooral de scholen zijn weer druk bezocht. Sinds 1 Augustus van dit jaar tel den de zes lagere scholen 2.657 leer lingen.. D drie scholen vooy voorbe reidend lager onderwijs 278 leerlin gen. Wegens plaatsgebrek en de af standen waren niettemin nog 1500 katholieke kinderen verplicht de openbare scholen te bezoeken. Op deze scholen geven de missionarissen wekelijks anderhalf uur godsdienst onderricht. De middelbare school in Soerabaja heeft thans weer ruim 150 leerlingen. rijdt weer Officieel wordt meegedeeld, dat het personeel van Métro en busdiensten te Parijs vandaag 't werk zal her vatten. De stakers hebben overeen stemming met de regering bereikt. De overeenkomst is mogelijk gewor den, doordat de regering heeft toege geven met betrekking tot de voor. naamste eisen van de transportarbei dersbond. Indirect heeft de regering ook wat betreft de kwestie der beta ling van dagen, waarop gestaakt is, het standpunt van de wederpartij aanvaard. Z H. DE PAUS VOLTOOIDE TE CASTEL GANDOLFO ZIJN NIEUWE ENCYCLIEK. Gedurende zijn verblijf van bijna "drie maanden in Castel Gandolfo heeft Z.H. de Paus de tekst beëin digd van zijn nieuwe encycliek, waar van we de verschijning reeds enige tijd geleden konden aankondigen. Dit buitengewoon belangrijke docu ment zal gericht zijn aan het episco paat der gehele wereld. Het spreek vanzelf, dat omtrent de inhoud van deze encycliek nog wei nig kan worden gezegd. Wel mag het waarschijnlijk worden geacht, dat zij, van godsdienstig standpunt uit, uit voerig zal ingaan op de verplichtin gen van de Kerk en de Katholieken in de huidige critieke wereldsituatie. De medewerkers van de Paus bij de uitgave van de encycliek niet alleen de kerkelijke medewerkers, doch ook zelfs de zetters van de „Tipografia Poliglotta Vaticana" zijn tot de grootste geheimhouding verplicht krachtens strenge bepalin gen van de Congregatie van het H. Officie. In de namiddag van 4 November keert de H. Vader naar Rome terug teneinde aanwezig te kunnen zijn bij de Requiemmis voor de dit jaar over leden Kardinalen Caccia Dominioni en Villaneuve op 5 November. Op Zondag 9 November geschiedt de plechtige Zaligverklaring van de Franse kloosterzuster Jeanne de la Noue. ONDERZOEK NAAR COMMUNISTISCHE ACTIVITEIT IN HOLLYWOOD. De commissie voor on-Amerikaanse activiteit uit het Huis van Afgevaar digden is een onderzoek begonnen naar communistische en revolution- naire invloeden te Hollywood. Uit Hol lywood zijn stemmen opgegaan, vol gens welke het gehele onderzoek „in strijd met de wet is, omdat de wer kelijke bedoeling zou zijn de inhoud van films voor te schrijven met behulp van censuur en politieke intimidatie. VERVALLEN POSTZEGELS. Op 1 Januari 1948 worden de vol gende series postzegels buiten ge bruik gesteld en verliezen dus hun geldigheid voor frankering: a. Oorlogszegels. b. De z.g. nationale tóulpzegels 1947. c. Prinsessezegels 1946. d. Kinderzegels 1946. DUITSE INDUSTRIE GAAT BUIZEN VOOR ONS MAKEN. Tussen de Nederlandse Trust Mij. en de Duitse industrie in de^ Engelse zóne is een overeenkomst fot stand gekomen, Waarbij Nederland 9 373 ton staal en 5.343 ton steenkool zal leveren, om dit te doen verwerken tot 8.067 ton stalen buizen. Dit is de tweede overeenkomst die de Trust Mij. met Duitse staalfabrie ken heeft gesloten. Op het ogenblik worden onderhan delingen gevoerd over een derde overeenkomst, waarbij Nederland 20.000 ton Amerikaanse steenkool zal leveren, alsmede 20.000 ton Zweeds ijzererts, dat door de industrie in de Engelse zone zal worden verwerkt tot 10.000 ton rails. NOG WEENSE SCHATTEN IN HET RIJKSMUSEUUM. Nu de schilderijen en een deel van ce Bourgondische schat naar Parijs zijn verzonden heeft de directie van het Rijksmuseum' de opstelling van de nog zeef belangrijke overgeble ven kunstschatten van de Weense tentoonstelling gereorganiseerd. Aan de verzameling van beeldhouwerk edelsmeedwerk wantapijten, berg kristal, juwelen, wapenrustingen enz. is toegevoegd een tiental 16e eeuwse Brusselse tapijten en enige Vlaamse miniaturen, o.a. van Gerard Horebout, die in ons land nog niet te voren waren tentoongesteld. Boven dien werden de verluchte handschrif ten op andere bladzijden opengelegd, zodat de fijnproevers van veel niéuws kunnen genieten, waaronder is cle kroniek van Jeruzalem een vervolg verhaal in 12 taferelen en het regle ment van de stalmeester van het Bourgondische hof. Deze gewijzigde tentoonstelling, die zich over de eregaleraij, drie grote zalen en een aantal kabinetten uit strekt, blijft tot en met Zondag 2 November dagelijks (niet 's avonds) geopend. WETSONTWERP INGEDIEND: Tribunalen verdwijnen 1 Januari a. s. De voorgenomen opheffing van de Bijzondere Gerechtshoven, de Bijzon dere Raad van Cassatie en de Tribu nalen zal nog niet in volle omvang onmiddellijk ten uitvoer kunnen worden gelegd. Kunnen de Tribuna len zonder al te grote bezwaren met ingang van 1 Januari a.s. worden vervangen, dit is niet het geval met de Bijzondere Gerechtshoven en de Bijz. Raad van Cassatie. Het aantal niet berechte zaken bij deze colleges is zo gtoot, dat een onmiddellijke al gehele overgang naar de organen van de gewone Justitie zou leiden tot stagnatie in de afdoening van die za ken en tot vertraging in de berech ting der reeds zo lang preventief ge detineerde delinquenten. Het ligt in het voornemen zo blijkt thans uit een ingediend wets ontwerp deze colleges op te hef fen, zodra het aantal nog niet afge dane zaken dit mogelijk maakt. Dit tijdstip kan voor de afzonderlijke gerechten uiteraard verschillend zijn en zal ten 'aanzien van elk door de Kroon afzonderlijk worden be paald. Volgens de ontworpen regeling gaat de rechtsmacht van een Bijz. Gerechtshof bij opheffing over op de Arrondissementsrechtbank. De be rechting zal dan gelijk zijn aan de gewone berechting van misdrijven. Het instituut van de bewaring komt te vervallen, zodat de gewone voor schriften betreffende de voorlopige hechtenis zullen moeten worden na geleefd. Zoowel met het oog op een snelle afdoening van de nog niet be rechte gevallen als ter handhaving van de rechtsgelijkheid met betrek king tot de reeds afgedane zaken staat volgens het ontwerp geen hoger beFoep open van de rechtsbankvon' nissen ter zake van misdrijven, waar op het besluit buitengewoon straf recht van toepassing is- De cassatie is gehandhaafd in de Batavia, In het R-K. Militair Zie kenhuis te Batavia is een tentoon stelling ingericht van foto's die het verloop der politionele actie en de daarop volgende periode in beeld brengen. Een overzicht van de Expo sitie na de opening. tot dusver gebruikelijke vorm, welke gedeeltelijk het hoger beroep ver vangt. Bij opheffing van de Bijz. Raad van Cassatie (pas na opheffing van alle Bijz. Gerechtshoven) gaat diens rechtsmacht over op de Hoge Raao. Volgens de voorgestelde regeling zullen de Tribunalen met ingang van 1 Januari a.s. worden opgege ven. Voor zover de berechting van dc eigenlijke tribunaalzaken op dat moment nog niet is'beëindigd, zal de rechtsmacht der opgeheven Tribun a len overgaan op de Kantongerech ten. Wanneer een bijzonder gerechtshof, en dus ook de functie van proc.-fis caal, wordt opgeheven, komt de ver lening van een fiat-behandeling over eenkomstig het tribunaalbesluit aan de Officieren van Justitie binnen het voormalig rechtsgebied van het Hof De functie van hoge autoriteit wordt overgenomen door de presi denten van de gerechtshoven. Met ingang van een nader door de Kroon te bepalen tijdstip kan de bijzondere maatregel van interne ring worden ten uitvoer gelegd als gevangenisstraf te ondergaan in een Rijkswerkinrichting. Deze bepaling is opgenomen met hef oog op de moge lijkheid, dat een opgelegde maatre gel van internering nog zou moeten worden ten uitvoer gelegd nadat de interneringskampen reeds zijn opge heven. De koe als actrice In onze tijd neemt men ook bij het toneelspel alle denkbare mid delen te baat, om een zo groot mogelijk succes te kunnen oog sten. Tijdens een toneelstuk, dat zich op een ziekenzaal afspeelde, liet de regisseur een etherluchtje in de zaal verspreiden, waar door de aanwezigen zich werke lijk in een ziekenhuis waanden. „Ha, ha", dacht de personeels vereniging van de firma Pander, die Zaterdagavond in de grote zaal van de Haagse Dierentuin een feestavond had georgani- seerd, „zoiets kunnen wij ook, maar dan nog veel origineler". En inderdaad! Na een paar leuke schetsjes, wat aardige mu ziek en enkele goede zangnum mers kwam het programmapunt, dat met een ruim gebruik van de psychologische wetenschap was ontworpen. Het was een boeren dans. In een allergezelligst dé cor op de voorgrond een kip penhok en op de achtergrond een boerenbruiloft kwamen vier boertjes vergezeld van vier boerinnetjes het toneel opgehup peld. De mensen vonden het zo al grappig, terwijl de klap op de vuurpijl nog in aantocht was. Plotseling kwam er een heer met een touwtje voor het voetlicnt en aan dat touwtje zat een echte koe, die ogenblikkelijk een wan delingetje begon tussen de dan sende paartjes. Het werd een ongekend suc ces. Om aan de bijvalsbetuigin gen tegemoet te komen, werd de koe voor de microfoon gehaald. Ze liet zich echter geen woord ontvallen. Wel liet de koe zich iets anders ontvallen! Dat was niet netjes, want voor een derge lijke bezigheid moet men zich enkele minuten uit de samenle ving terugtrekken. De dansende boerenlui beke ken angstvallig hun kleren. Ach ter in de zaal klonk een dave rend gelach en op de eerste rijen kneep men de neuzen dicht. De knecht, die belast is met het schoonhouden van het toneel, kon de humor er niet van in zien. „Het is alle kanten opge vlogen", mopperde hij. „Ja, als het toneel zich zó gaat ontwik kelen, zullen we naast dc toneel knechten ook stalknechten moe ten aanschaffen." Herziening der Provinciale financiën De commissie voor het herstel van de financiële zelfstandigheid van ge. meenten en provinciën (de „com- missi-Oud'") heeft een rapport be treffende de herziening der provin ciale financiën uitgebracht. De commissie is na rijpe overwe ging tot de conclusie gekomen, dat aan de behoeften der provinciën voorshands in voldoende mate wordt tegemoetgekomen, indien er naar gestreefd wordt het totaal der alge mene^ dekkingsmiddelen voor de pro vinciën te brengen op ongeveer 43.000.000. Ten aanzien van de vraag op welke wijze de provinciën over het nodig geachte bedrag de beschikking dienen te krijgen, heeft de commissie zich met name afge vraagd, of er plaats is voor nieuwe provinciale belastingen. Zij heeft Vooralsnog geen geschikte nieuwe provinciale belastingbronnen kunnen aangeven. Zij ziet in de in 1943 ge kozen vorm ook thans het middel, om de beschikbare gelden naar be hoefte en billijkheid over de provin ciën te verdelen Het schijnt haar echter gewenst, het'te verdelen be drag niet langer afhankelijk te doen zijn van de opbrengst van de grond en personele belasting, doch van de opbrengst van alle daarvoor in aan merking komende rijksbelastingen. Na ampele overweging meent de commissie, dat een bevredigende uit komst wordt verkregen, indien de verdeling van het beschikbare be drag geschiedt; a) voor één derde gedeelte naar evenredigheid van de oppervlakte per provinciën, b) voor één derde gedeelte naar evenredigheid van het aantal inwo ners der provinciën, c) voor één derde gedeelte in elf gelijke delen. Voor de wegenfinanciering acht de commissie het noodzakelijk een aparte regeling te behouden, welke op zichzelf voor dat doel toereikend is. Zal het gehele vraagstuk de comm'ssie vestigt de aandacht op een rijwiel belasting binnenkort in beschouwing worden genomen, het staat voor de commissie vast, dat het noodzakelijk is, 'de provinciën reeds terstond op de basis, gelegd in de wet op het Verkeersfonds, enige extra middelen te verschaffen ter tegemoetkoming in de zeer gestegen kosten zowel van aanleg als onder houd der wegen. De voorgestelde maatregel zal de inkomsten der pro vinciën ten behoeve van de wegen verhogen met rond f 2.800.000. BON VOOR ROZIJNEN VOOR DE 2—5 JARIGEN. Er is een kleine partij rozijnen aangevoerd, die juist toereikend is, om aan de kinderen van 25 jaar (de D-groep) één rantsoen van 100 gram te verstrekken. Voor deze groep zal in de bonnenlijst Van deze week een voorinleveringsbon, tever"* koopbon, worden bekend gem a aio1 J RENTEBIJSCHRIJVING RIJKSPOSTSPAARBANK. De Rijkspostspaarbank te Amster dam ziet zich genoodzaakt de rente bijschrijving op de spaarbankboekjes tijdelijk te staken. Gedurende dit jaar werd de rente bijgeschreven op 1 millioen boekjes. Dit heeft bij de centrale administra tie echter zoveel werk medegebracht, dat men tot deze tijdelijke stopzet ting is moeten overgaan. MENGELBERGS, VONNIS VERZACHT. De Centrale Ereraad voor de Kunst heeft heden uitspraak gedaan in het hoger beroep, door prof. dr. Willem Mengelberg ingesteld tegen de uit spraak door de Ereraad voor de Mu ziek d.d. 2 Juli 1945, waarbij hem een verbod werd opgelegd de diri geerstok in Nederland weer op te heffen voor de duur van het leven. Uitspraak doende vernietigde de Centrale Ereraad de uitspraak door de Ereraad voor de Muziek op 2 Juli 1945 tegen de kunstenaar gewezen en nam ten aanzien van hem de navol gende maatregel: verbod van beroeps uitoefening in het openbaar in iedere vorm, daaronder begrepen het lid maatschap of bestuurslidmaatschap van enige beroepsvereniging voor de tijd van zes jaar, welke geacht moet worden te zijn ingegaan op 1 Juli 1945 en mitsdien zal eindigen op, 1 Juli 1951. £eti ko-VieUfe.... Het kunnen genieten van de natuur is een geschenk van God, dat men zichzelf niet geven en evenmin ont nemen kan. Bismarck.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1