3)e Ceidae Sonzout Benoeming van Nederlandse delegatie Verkiezingssucces van de Gaulle De duurte in 1918 en in 1947 MAANDAG 20 OCTOBER 19if Bureaux Papengracht 32. Giro 103003. Telef. Administratie, Advertenties 20826. Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 20935. Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN y 38e JAARGANG No. 11218 Abonnementsprijs 0.30 per week, 1.30 per maand, ƒ3.90 per kwartaal. Franco per post 4.65. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden 1.50. Niet meer concentratie NAAR aanleiding van het bericht over samensmelting van de Am sterdamse Bank en de Incasso Bank wordt in De Linie de opmerking ge maakt, dat er in meerdere kleinere plaatsen vaak meer dan twee filialen zijn van banken, wat voor de renda biliteit der betrokken instellingen zijn schaduwzijden heeft. De schrijver wil hier een oplossing zoeken in „enige inkrimping van het aantal filialen door onderling over- j leg", maar niet in nog verdere fusie, „waardoor het credietwezen in groter mate in enkele handen zou worden geconcentreerd, dan met het oog op het algemeen belang wenselijk is te achten". Met deze laatste opmerking zijn wij het volkomen eens. Ook in het bank wezen moet een gezonde concurren tie bestaan. Ook en vooral in het bankwezen is een concentratie van macht in handen van enkelen zeer gevaarlijk voor het algemeen be lang. Tegen socialisatie van het bankwe zen is uit de kringen der directies een heftig verzet gekomen wat wij kun nen begrijpen. Maar voor de meest overtuigde te genstander van socialisatie moet het klaar zijn als de dag, dat socialisatie te verkiezen is boven een monopolis tisch bedrijf, dat talloze belangen als oppermachtig in handen heeft. Indien met concentratie van het bankwezen zou v/orden voortgegaan, zou dat be tekenen een voorbereiding voor de socialisatie, de nationalisatie van het bankbedrijf. Om misverstand te voorkomen, zij nog opgemerkt, dat wij geen critiek willen uitoefenen op de fusie van de twee bovengenoemde bankinstellin gen; wij bedoelen te waarschuwen voor verdere fusie. Geen onnodige verdeeldheid OOK in ohs blad is melding ge maakt van wat in enkele protes tantse bladen werd geschreven over de plaats, die aan de Kardinaal was toegewezen bijde eedsaflegging van de Regentes.' Wij voegden er deze ééne regel commentaar bij: „Wie op ae hoogte is met de Hiërarchie in de Katholieke Kerk zal in deze rang schikking niets bevreemdends zien". Van officiële zijde is intussen een eveneens door ons1 gemelde verkla ring gekomen, die alle misverstand van Protestantse zijde kan doen ver dwijnen. Er is daarna nog wel wat nagesputterd, maar wij hopen met de „Maasbode", welk blad een in zeer irenische toon gesteld artikeltje aan het geval heeft gewijd, dat alle po lemiek over deze kwestie spoedig mo ge luwen, of nog beter: reeds moge geluwd zijn. Wij willen hierbij echter wel de op merking maken, dat de wijze, waarop enige katholieke „persstemmen" heb ben gereageerd op wat in bedoelde protestantse bladen werd geschreven, naar onze mening, niet was gesteld in een toon, waarin men gerezen mis verstand en verkeerd begrip kan rechtzetten en ophelderen! Velen, zowel onder katholieken als onder protestanten, zijn klaarblijke lijk er zich nog niet van bewust, dat wij elkaar nu, en waarschijnlijk méér nog in de komende tijd, te veel nodig hebben in een gemeenschappelijke strijd, dan dat wij als 't ware iedere gelegenheid, die zich aanbiedt, zouden aangrijpen, om ons in een felle polemiek verder van elkaar te verwijderen. V Over „zuivering" F\E „zuivering", zoals wij die ken- nen na de oorlog, was absoluut nodig. Als er niets van deze aard zou zijn geschied, dan zou terecht het volk geërgerd zijn. Maar er is, helaas, óók veel erger nis en gegronde ergernis ge wekt door die zuivering zelf. Erger nis doordat A zwaar werd gestraft, B licht en C in het geheel niet, ter wijl de gevallen van A. B en C betrek kelijk weinig van elkaar verschilden, en doordat „gezuiverd" werd, waar voor een objectieve, onbevooroordeel de beoordelaar niets te „zuiveren" viel. Nu moeten wij bij dit alles, om bil lijk te zijn, overwegen, dat aan men sen-werk altijd fouten kleven, en óók, dat in de tijd, onmiddellijk na de oorlog, bij een zeer groot deel van ons volk ook bij overigens ver standige mensen de nuchtere even wichtigheid in het oordelen had plaats gemaakt voor een onberede neerde gevoelsstemming. Maar er zijn, al laat men dit alles meewegen, grenzen overschreden, die zeker niet overschreden hadden mo. gen worden. Een treffendvoorbeeld hiervan geeft A B C in de „Leidse Post". Hij schrijft daar: „Wat doen wij thans tegen de com munistische infectie? Gelukkig mo gen wij thans in Nederland weer te gen het communisme waarschuwen. Er is een tijd geweest, dat dit blijk baar niet mocht. Althans in verschil lende uitspraken van de Commissie voor de Perszuivering kan men lezen, dat het aan journalisten euvel wordt geduid, dat zij tijdens de bezetting anti-communistische artikelen schre ven, want, zo heette het, daarmee speelden zij de bezetter in de kaart. Dwaze argumentatie! Alsof het communisme niet onder alle omstan digheden, ook tijdens nazi-terreur, een dodelijk gevaar betekent!" Aldus ABC. Ter hervatting der onderhandelingen met Djokja IJEDENMORGEN zou de raad van ministers bijeenkomen om t.a.v. 'het Indische beleid enige belangrijke beslissingen te nemen, aldus meldt „Trouw". Allereerst moet de Nederlandse delegatie worden benoemd, die binnen het kader van het aanbod van goede diensten van de Veilig heidsraad, dat geleid heeft tot de instelling van de Commissie van Drie, de onderhandelingen met de republikeinen zal hervatten. Zaterdagmor gen werd ons aldus „Trouw" van officiële zijde medegedeeld, dat het interimaat van de minister-president, dr. L. J. M. Beel, als minister van Overzeese Gebiedsdelen, voorlopig zal worden bestendigd. Deze me dedeling gaf aan een informatie die het blad uit bevoegde bron ontving, een grote mate van waarschijnlijkheid, n!ï. dat de regering overweegt minister Jonkman te benoemen tot lid van de Nederlandse delegatie. De overige leden van de delegatie zouden zijn: dr. H. van Mook, minister' L. Neher, mr, M. P. L. Steenberghe en jhr. M. van Vredenburgh. De twee de belangrijke beslissing, die het kabinet Beel tijdens de zitting van heden zou nemen, betreft de verdeling van de taken der verschillende mi nisters, in het bijzonder van het Indische beleid. West-Java bereid tot samenwerking In de slotzitting van de conferentie van West-Java is na vijf dagen ver gaderen met 27 stemmen vóór en 21 tegen een resolutie aangenomen, waarin werd vastgesteld, dat de be volking van West-Java na jaren van beproeving vóór alles behoefte heeft aan orde, rust en veiligheid en dat vereniging van alle krachten dringend noodzakelijk is voor het herstel van de welvaart. De vergadering kwam overeen, dat voor de wederopbouw samenwerking met de algeméne overheid onmisbaar is, dat deze samenwerking ook door de overgrote meerderheid van de In donesische bevolking van West-Java erlangd wordt en dat deze daartoe ook ^anstonds bereid is. Het werd dringend noodzakelijk geacht, dat ook aan het landsbestuur deelgeno men werd door leiders van het volk. e vergadering overwoog voorts, dat de bevolking van West-Java recht had op een eigen volksbestaan en uit eindelijk zelf het lot zou moeten be palen, doch dat in verband met de po litieke situatie in Indonesië de tijd voor een definitieve regeling van de status van West-Java nog niet geko- „KLEINE ALGEMENE VERGADERING" WORDT BESTUDEERD. De politieke commissie van de V.N. heeft met 38 tegen nul stemmen, bij vier onthoudingen .besloten tot in stelling van een subcommissi? ter be studering van het Amerikaanse voor stel Om een „kleine algemene verga dering" op te richten. Nederland zal in deze subcommis sie vertegenwoordigd zijn door mr. E. M. J. Sassen. Communisten krijgen de wind tegen Over de gehele wereld begint men zich te verzetten tegen het optreden der communisten. Zo heeft de Griekse regering twee te Athene verschijnende communisti sche bladen, namelijk de „Rizopastis" en de „Eleftheria Ellada" geschorst. De schorsing geschiedde naar aanlei ding van de publicatie van de pro clamatie van generaal Markos, de lei der der guerillastrijders. De politie verrichtte een doorzoeking van de bu reaux en verzegelde de machines. Voorts is grote verontwaardiging verwekt onder de bevolking van Costa Rica (Middel-Amerika), waar de communistische partij in een ma nifest haar aanhankelijkheid betuigd heeft aan het te Belgrado opgerichte communistische inlichtingenbureau. De veiligheidsdienst van Paraguay (Zuid-Amerika) heeft een rapport ge publiceerd over het optreden van de communistische partij, welke door de regering onwettig is verklaard. Dit rapport kwalificeert de communisti sche partij als een geheim agentschap voor het verkrijgen van inlichtingen ten behoeve van een buitenlandse mogendheid, welke propaganda on der voorwendsel van het voeren van een anti-imperialistische strijd ifi werkelijkheid is gericht tegen de V.S. Op het communistische hoofdkwar tier te Bristol (Engeland) is een bom aanslag gepleegd. Er ontstond gla; schade. Volgens de secretaris van de communisten te Bristol is dit de ze vende aanslag, die de laatste weken op het hoofdkwartier is gepleegd. Hij stelt „fascistische" elementen verant woordelijk. was. Derhalve werd aan de al gemene overheid verzocht een confe rentie bijeen te roepen van vertegen woordigers van alle delen van West- Java ten einde een voorlopige eigen bestuursorganisatie in te stellen. BELANGRIJK SUCCES. Ass. Press noemt deze resolutie „de belangrijkste politieke zege die Ne-» derland sinds de politionele actie heeft behaald" ten wijst er op, dat Djokja de Indonesiërs bevel had ge geven, niet mede te werken aan de vorming van „separatistische rege ringen" en had gedreigd degenen, die zouden samenwerken met de Neder landers, te zullen straffen. Vermoedelijk zal West-Java een se- mi-autonoom gebied worden binnen de voorgestelde Verenigde Staten van Indonesië, gelijk aan verschillende andere van dergelijke gebieden, waar van de Nederlanders in de vroegere republikeinse gebieden de oprichting trachten te bevorderen, aldus Ass. Press. Het in de Middel. Z ee verongelukte vliegtuig 41 SLACHTOFFERS Zaterdag maakten wij melding van de noodlanding van een Frans vlieg tuig op de Middellandse Zee. Het blijkt thans, dat een-en-veertig pas sagiers om het leven zijn gekomen. Van het aantal inzittenden, dat drie en veertig bedroeg, zijn er slechts twee gered. Het verongelukte toestel was een tweemotorige Bristol vrachtvliegtuig, dat voor passagiersvervoer was om gebouwd en vier en dertig zitplaatsen bood. De naam van de piloot is Remy, die 3000 vlieguren heeft. Hij is een van de twee geredden. De luchtvaart maatschappij, die het toestel exploi teerde, heeft predegedeeld, dat buiten de bemanning acht kinderen, zestien vrouwen en veertien mannen aan boord waren. Tot nog toe zijn elf lijken geborgen. De Franse autoriteiten hebben een onderzoek gelast. De Zondag plaats gehad hebbende verkiezingen voor de gemeenteraden in Frankrijk hebben over het hele land grote successen voor de bewe ging van generaal de Gaulle opgeleverd. In de Parijse gemeenteraad heeft de Rassemblement du Peuple Francais (de partij van de Gualle) de absolute meerderheid behaald. Volgens de tot nu toe bekende resultaten heeft de Gaulle over geheel Frankrijk meer dan 40 pet. der stemmen op zich verenigd; daarna komen de communisten met 30 pet., de socialisten met 14 pet., de M.R.P. met 9 pet. en de rest is verdeeld onder kleinere groepen. Het is duidelijk, dat de beweging van de Gaulle een grote overwinning heeft te boeken en de terugslag van deze overwinning op de landspolitiek zal spoedig te bem'erken zijn. De zege van de Gaulle gaat voornamelijk ten koste van deMR.P. (de Katholieke Partij) die bij de vorige verkiezingen de sterkste partij bleek te zijn. Absolute meerderheid in de Parijse gemeenteraad Voorzitter van de Parijse gemeen teraad zal waarschijnlijk worden Pierre de Gaulle, een broeder van de generaal. Generaal de Gaulle zelf heeft in Colombey-les-deux-Eglises, waar hij woont sedert zijn aftreden uit de re gering, 112 van de 168 stemmen ver kregen, zonder dat hij er zich candi- daat gesteld had. Hij is dus lid van de gemeenteraad van deze plaats ge worden. In Algiers zijn op de lijst van R.P.F.M.R.P. radicaal-socialisten en onafhankelijken 41.935 stemmen uit gebracht tegen 22.823 stemmen op de lijst van de socialisten en communis ten. Dit betekent een verplaatsing van de meerderheid in de gemeente raad van deze stad, waar de com munistische burgemeester Tubert aan het hoofd staat. STRATEGISCH DEFENSIEPLAN VOOR ALASKA. De Amerikaanse luchtmacht heeft een strategisch verdedigingsplan voor Alaska bekend gemaakt dat on der meer de aanleg van met radar uitgeruste waarschuwingsposten, ge vechtsbases, ondergrondse controle centra en bases voor zware bombar dementseenhedenomvat. Met deze bekendmaking hééft de Amerikaanse luchtmacht het lang bewaarde stil zwijgen over haar geheime operaties in de Noordpoolgebieden verbroken. Officieel is thans bekend gemaakt, dat de vliegtuigen in elk seizoen van het jaar overal in de Poolgebie den kunnen vliegen. DE CHOLERA IN EGYPTE. Naar het Egyptische ministerie van volksgezondheid mededeelt, zijn in Egypte de laatste vierentwintig uur 279 personen aan cholera gestorven. Hiermede wordt het totale aantal slachtoffers van de epidemie op 2.271 gebracht. In sommige streken schijnen de medische autoriteiten de toestand, niet meer meester te zijn. In de be smette .zones worden thans per uur vijftien doden en dertig nieuwe ge vallen gemeld. Cairo, Alexandrië en Port Said liggen tot dusver buiten de gevaarlijke zóne. De aartsbisschop van Keulen, Kar dinaal Frangs, heeft in een herder lijk schrijven uitdrukking gegeven aan zijn verwachting, dat het herstel aan de Keulse Dom tegen Augustus 1948 zover gevorderd zal zijn, dat het grootste gedeelte weer voor de ere dienst in gebruik zal kunnen worden genomen. DE KATHEDRALE KERK „ST. JAN" TE DEN BOSCH. Door een drietal Nederlandse vrou wen werden na de bevrijding 24.000 verzameld bestemd voor de vernieu wing van drie gebrandschilderde en door de oorlog vernielde ramen van de kapel van de Zoete Lieve Vrouw van den Bosch. Er zal een Nederlandse glazenier worden aangezocht om dit werk thans uit te voeren. Tevens zal er in de St. Jan te den Bosch een begin gemaakt worden met de restauratie van het gothische or gel, waarvoor reeds ƒ30.000 werden geschonken. Het Zweedse montage landhuis, dat momen teel te Oegstgeest door de firma de Rooy wordt gezet. Op deze foto ziet u het resultaat van on geveer 1 dag arbeid. In het Oosten van het land zijn de laatste tijd wilde zwijnen gesigna leerd. Tussen Zutphen en Lochem gelukte het jachtopziener Veldhui zen zo'n knaap van een everzwijn te schieten. Het gevaarlijke beestje wordt door vier man weggedragen. ALWEER EEN COMPLOT IN BULGARIJE. Radio-Sofia meldt, dat de Bulgaar se politie een complot t<?t omverwer ping van het regiem hèeft ontdekt, met „zeer uitgebreide vertakkingen", waarbij 130 personen zijn betrokken. De leiders zijn gearresteerd. Uitslagen eerste klas K. N. V. B. DISTRICT I: 't GooiVolewijckers 10 AjaxJCerxes 2—2 NeptunusZeeburgia 3—5 RFC—HBS 3—3 Hermes DVS—VSV 4—4 DISTRICT II. StormvogelsExcelsior 4—0 ADOBlauw Wit 2—2 DPCSparta 2—1 DOS—DHC 7—1 DWS—EDO 1—3 DISTRICT IV. EindhovenWillem II 1—1 JulianaSittardsche Boys 2—2 BWHelmond 3—1 de Baronie-DNLTSC 3—1 Longade Spechten 3—1 DISTRICT V. Be QuickFrisia 1—2 HSCVelocitas 0—1 HeerenveenVeendam 8—2 GVAVAchilles 5—1 LeeuwardenEmmen 3—4 DISTRICT VI. PSV—VVV 2—1 Sportcl. EmmaBrabantia 1—3 VlissingenNAC 0—3 NOADLimburgia 0—0 HelmondiaMVV 0—1 Zal er ook nu prijsdaling komen „Wij bevinden ons in een toestand van aperte schaarste, als gevolg waar van de Amerikaanse groothandels- prijzen de top van 1918 waarschijn lijk de hoogste in de geschiedenis der prijzen reeds hebben bereikt, ter wijl de prijzen der voedingsmiddelen die top reeds hebben overschreden. Naar alle menselijke berekening zal er t.z.t. "een daling en zelfs een scher pe daling komen. Zij zal komen zo dra het aanbod zich enigermate ver ruimt, en op de goederenmarkten de hausse-speculatie in een baisse-specu latie omslaat. In 1918 hadden wij een in het we zen der zaak gelijke situatie. De Ne- OP geen enkel terrein van wetenschap is het zo /moeilijk en gevaarlijk en onverantwoord uit vaststaande feitelijke gegevens conclusies te trekken, als op het terrein van de economie. Neem b.v. deze twee feiten: in de jaren 1919—1923 moest Duitsland zijn inflatie stoppen, omdet het an ders leeggekocht werd; nu is er inflatie in Frankrijk en men betaalt er veel hogere prijzen dan in zijn eigen vaderland! Maar, ondanks het wisselvallige en onberekenbare in de ontwikkeling van de economische verhoudingen, is het belangwekkend en heeft het zijn nut, om verschillende tijdperken in de economie met elkaar te vergelijken. Niemand minder dan de directeur-generaal van de prijzen in ons land prof, G. Brouwers schrijft in De Linie een artikel over de prijspolitiek der regering. En uit dat artikel willen wij hier 'n paar passages citeren, waarin hy o.m. constateert de overeenkomst in de economische toestand tussen 1918 en nu: derlandse groothandelsprijzen wa ren 3 Vi maal die van 1914. Binnen 2 jaar waren zij met 30 gedaald, binnen 4 jaar met 60 De omstan digheden liggen nu in verschillende opzichten anders. Het is moeilijk te zeggen of de komende val langer of korter zal duren, giroter of kleiner zal zijn. Het is echter ondenkbaar, dht de huidige abnormale verhouding tus sen vraag en aanbod zal blijven. Dat deze daling in velerlei opzicht nade lige gevolgen voor de wereld-econo mie zal hebben staat ook voor mij vast, maar daar is de waarschijnlijk heid van het feit niet mee weggerede neerd. De waarschijnlijkheid van deze om mekeer vormt het motief de kosten van het levensonderhoud te stabilise ren: 1) met het oog op de sociale vre de; 2) de handhaving van de munt hetgeen in verband met onze behoefte aan buitenlandse credieten en de af spraken van Bretton Woods noodza kelijk is -; en 3) met het oog op lage productiekosten in de toekomst. Deze laatste hebben wij dringend nodig om onszelf geleidelijk weer in te schake len in de wereldhandel, waarbuiten wij niet kunnen bestaan. Reeds wordt echter de internationale concurrentie merkbaar op het gebied der eindpro ducten. Wij hebben economische noch financiële reserves om de eerste klap pen daarvan op te vangen. Als wij onze goederen en diensten niet kun nen verkopen, gaan wij failliet. En wij kunnen ze slechts verkopen als ze goed en goedkoop zijn. Is in dit licht gezien ons prijs- en loonpeil, dat dus relatief laag moet zijn, onredelijk laag? Geenszins. De internationale grondstoffenprijzen hebben er, met uitzondering van dé prijzen van enkele essentiële voe dingsmiddelen volledig in doorge werkt. De subsidiëring van laatstge noemde prijzen is in alle ordelijke landen geschied, wegens de grote di recte invloed v^n deze prijzen op de kosten van levensonderhoud en dus op de lonen. Wij springen in dit op zicht niet uit de band. Ons prijsni veau verschilt wat orde van grootte betreft stellig niet abnormaal van dat in Engeland, Zweden, Zwitserland, België, de Scandinavische landen, kortom van dat in West-Europa, het inflationistische Frankrijk uitgezon derd. Wij zijn met Engeland in deze groep het laagst. Wij waren namelijk genoodzaakt, onze prijs- en loonpoli tiek scherper te voeren, omdat het ge vaar van een onbeheerste inflationis tische beweging bij ons groter was als gevolg van de (vergeleken met de ge noemde landen veel ernstiger) goe deren-schaarste. Van deze politiek plukken wij1 in de toekomst de vruch- DE HEER J. E. STOKVIS LID DER TWEEDE KAMER? De voorzitter van het centraal stembureau heeft benoemd verklaard tot lid der Tweede Kamer, de heer J. E. Stokvis te 's'-Gravenage, een Indi sche specialist van de Partij van de Arbeid. De heer Stokvis is thans aangewe zen, om de vacature-Logemann te vervullen. Het is in de Partij van de Arbeid echter usance geworden, (al dus het A.N.P.. Heeft de P. v. d. A. nu al een usance? Red. L. Crt,), dat Kamerleden, die de 65-jarige leeftijd bereikt hebben, geen zitting meer ne men. Of de heer Stokvis, die deze leeftijdsgrens reeds lang gepasseerd is, thans een uitzondering zairmaken, omdat prof. Logemann als Indische specialist door zijn benoeming te Lei den de Tweede Kamer verlaten heeft, is nog niet bekend. Hedenochtend, omstreeks 7 uur zijn op het inhaalspoor tussen Zwijn- drecht en Barendrecht twee ledige kolenwagens ontspoord van de werk- trein, die materiaal voor de baan- verzwaring loste. De hoofdsporen in beide richtin gen tussen Barendrecht en Zwijn- drecht zijn versperd. De uurdienst RotterdamD.P. Barendrecht loopt normaal. Van Ba rendrecht naar Dordrecht is- een rechtstreekse busdienst Rotterdam Dordrecht in gelegd. De D-trein naar Bazel liep hedenochtend via Utrecht. Tegen de middag hoopt men de trein dienst weer normaal te kunnen uitvoe ren. LANDWACHTER TRACTEERDE ZIJN BUREN OP SCHIETPARTIJ. De procureur-fiscaal aan het bijzon der gerechtshof te Amsterdam eiste een gevangenisstraf van twaalf jaar tegen de 29-jarige landwachter A. Brakel uit Amsterdam. Kort na dolle Dinsdag heeft B. in de Frans Hals straat te Amsterdam, waar hij woon de, een staaltje van zijn schietkunst ten beste gegeven, waarbij een 74-ja rige man dodelijk werd getroffen. B., die zijn meubilair naar een veiliger oord overbracht, loste voor hij de auto met zijn meubelen startte een zestal schoten. Eerst schoot hij de oude man neer, daarna richtte hij zijn wapen op zijn buurman, die met zijn vrouw voor het raam zat. Slechts door tijdig opzij te springen konden deze men sen aan de kogels ontkomen, die ter hoogte waar hun hoofden zich hadden bevonden door de ruiten vlogen. De president bepaalde de uitspraak op 1 November a.s. ten.' EEN KLUIS MET EEN RAAM! Naar A.N.P. verneemt, zou het ver dwijnen van ƒ4800 uit de „kluis" van het raadhuis.' te Eethen geweten moe ten worden aan diefstal van een on bekende, die gebruik maakte van de wetenschap, dat de kluis een raam in de buitenmuur had. Met een ladder klom hij naar het venster, drukte dit ir. en pikte het geldkistje daarop met een haak van zijn plaats. ti (ccwiettfe... „De ziel van de eenheid is de lief de, de ziel van de liefde is de dee moed. de ziel van de deemoed is de eerbied die zich buigt in volgen, die nen, offeren". Prof. dr. Gerard Brom.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1