3)e Ccicbc Oou/ta/nt Staking op de Métro verloopt De tanden worden uitgetrokken VRIJDAG 17 OCTOBER 1947 Bureaux Papengracht 32. Giro 103003. Telef. Administratie, Advertenties 20826. Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 20935. Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 38e JAARGANG No. 11216 Abonnementsprijs 0.30 per week, 1.30 per maand, 3.90 per kwartaal. Franco per post ƒ4.65. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden 1.50. Over ordening ORDENING is een woord, dat veel oppositie losslaat. En het is begrijpelijk. Bij dit woord denkt men aan de rompslomp van bepalingen en de omketening met ambtenaren,- waar in het bedrijfsleven zich in deze tijd bevindt. Maar men mag niet vergeten, dat wij nu leven in een voorbijgaande noodtoestand als gevolg van de oor logsinvloeden. Wij moeten de vraag stellen, of ordening als duurzaam systeem de voorkeur verdient boven het vrije verkeer. En om het antwoord op deze vraag te kunnen geven moeten wij eerst weten, wat onder ordening moet worden verstaan. De Leidse hoogleraar Weststrate heeft in een lijvig boekwerk de voor- en nadelen van economische orde ning objectief uiteengezet en komt dan tot de conclusie, dat de keuze moet uitgaan naar ordening. Naar aanleiding van dit werk van genoemde schrijver betoogt 't Handels blad, dat hij het met de conclusie van de Leidse hoogleeiaar helemaal niet eens kan zijn en vervolgt dan: „De fouten van het vrije verkeer moeten op andere wijze correctie vinden, door steeds grotere ontwik keling der massa, door verbreding en verdieping van sociaal verantwoor delijkheidsgevoel, zoals dat ook in onze sociale instellingen tot uiting komt, door steeds grotere zekerhe den voor de economisch zwakkeren. Die waarborgen zijn voor de verdere uitbreiding vatbaar en de basis voor vruchtbare samenwerking tussen werknemers en werkgevers, zoals nu in de Stichting van de Arbeid, even eens. Een verstandige bedrijfsorga nisatie, samenwerking bij conjuc- tuuroniderzoek, dat alles en meer is mogelijk met vrije organen. zoals die uit het maatschappelijk leven zijn gegroeid. Zo kan een natuurlijke or dening van onder naar boven, d-w.z. uit vrije samenwerking en rijping ontstaan, logisch groeiend uit de werkelijkheid van het uiterst gevoe-^ lige en veelkantige sociaal-eoonomi- sche leven, dat niet van een alwe tend centraal overheidsstandpunt, is te overzien (behalve bij een beperkt en eenzijdig geval als oorlogvoering, waarbij alle normale verhoudingen terzijde kunnen worden geschoven) en dat nie„ in een keurslijf kan wor den gewrongen, verstard dobr een zich gestadig uitbreidende ambtelij ke bureaucratie. Wie van boven af gaat ordenen betreedt een hellena vlak, dat per se bij de staats-dicta- tuur uitkomt". Tot zover het „Handelsblad". Wij menen, dat men hier langs elkaar heenpraat zoals bij de kwestie-ordening méér gebeurt! De gematigde voorstanders van ordening staan even ver af van socia lisatie en ambtelijke bureaucratie als de schrijver in het „Handels blad". Ook zij willen ordening van onder af en wensen niet een „alwetend centraal overheidsstandpunt Ook zij willen ordening, die geba seerd is op „verbreding en verdie ping van sociaal verantwoordelijk heidsgevoel" en „vrijesamenwerking' en wensen niet een van boven-af voorgeschreven harnas, waarin het economist! leven moet worden vast geklonken. Wij wensen juist overheidsbe moeiing, om de vrijheid, de redelijke vrijheid in het economisch leven te verzekeren. Wij willen niet terug naar de tijd van bandeloze vrijheid op economisch terrein. Wij willen niet terug naar de tijd, waarin winst niet slechts was middel en persoonlijk doel maar ob jectief doel van het bedrijfsleven. Wij zijn er principieel van over tuigd, dat het bedrijfsleven objectief moet gericht zijn op bevrediging van redelijke behoeften en rechtmatige verlangens. En dat daarnaar moet wor den gestreefd in vrij ontplooiing van krachten en vrije samenwer king, maar dat voor de ordening overheidsbemoeiing niet zal kunnen worden gemist, en dat deze overheids bemoeiing dus gerechtvaardigd en geboden is, inzover zonder die be moeiing het bedrijfsleven het volks welzijn niet zou bevorderen en zou schaden. Wij willen niet terug naar de tijd, waarin door het ontbreken van elke ordening op economisch terrein nut teloze overvloed en nijpend gebrek schrille tegenstellingen vormden, die voorkomen hadden kunnen wor den. Wij willen dus niet terug naar de tijd van bandeloze vrijheid, ter wijl wij redelijke vrijheid als een der hoogste goederen zullen blijven waarderen en verlangen. HTWEE ONAFHANKELIJKE VAKBONDEN van stakende Métro-em- ployé's hebben gisteren bij stemming besloten om des middags^het werk te hervatten. Aangezien door dit besluit slechts 3300 van de 33.000 man personeel aan het werk zijn gegaan, konden nog slechts weinige Pa- rijzenaars van de herstelde verbindingen gebruik maken- De employé's, die de staking voortzetten en alle bij de C. G. T. aangesloten zijn, zouden gisteravond besluiten of zij al dan niet weer aan het werk zouden gaan. In de loop van de dag arriveerden verschillende detachementen van het leger in de Franse hoofdstad. De zeeliedenstaking, die gisteren uitbrak en waaraan 31.000 officieren minderen van de Franse koopvaar dijvloot deelnamen, deed alleen al in Marseille 12.000 reizigers stranden. Vertegenwoordigers van de vakbon den van de zeelieden hebben gister middag twee en een half uur op het ministerie van-Openbare Werken ge confereerd. Na afloop verklaarden, volgens Ass. Press, woordvoerders van beide partijen, d'at men spoedig tot een accoord zou komen. Eén ge delegeerde van de vakverenigingen DEENS VERZOEK TOT ONTRUIMING VAN GROENLAND. Gustav Rasmussen, de Deense mi nister van buitenlandse zaken, heeft in een interview te Washington ver klaard, dat hij voornemens is om aan het eind van deze week tot George Marshall, de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken het verzoek te richten, dat de V. S. Groenland vol ledig ontruimen. De V. S. hebben volgens het Deens- Amerikaanse defensieve verdrag van 1941 militaire bases en weerstations op dit eiland. Rasmussen, voegde er aan toe, dat Denemarken een sterk verlangen heeft om dit verdrag op te zeggen en hierover met de Amerikaanse re gering wil overleggen overeenkom stig artikel 10 van het verdrag, het-, welk bepaalt, dat het verdrag van kracht blijft totdat het gevaar voor de vrede en de veiligheid van het Amerikaanse continent voorbij is. Rasmussen sprak elke veronderstel ling tegen dat zijn regering deze stap neemt onder communistische druk. Hij voegde "er aan toe dat Denemar ken onder geen enkele omstandigheid bereid is verkoop van Groenland te overwegen. verwachtte dit accoord zelfs nog gis teravond. Arbeiders van de Renault-fabrie- ken, die een sympathie-staking wa ren begonnen, hebben gisteren het werk weer hervat. De Parijse taxi chauffeurs legden, zoals zij hadden aangekondigd, gisteren voor de tijd van 24 uur hun werk néér. Deze sta king was echter gedeeltelijk, omdat een aantal chauffeurs het niet met de houding van de vakbonden eens was. AMERIKANEN IN DE KLEM IN GRIEKENLAND. Het doen van een onderzoek naar het karakter van een guerilla-krijg is niet zonder risico. Dat hebben twee Amerikaanse Congresleden dezer da gen ondervonden, die als leden van dé commissie voor de Balkan, een subcommissie van de commissie voor buitenlandse zaken van het Ameri kaanse Huis van Afgevaardigden, Noord-Griekenland hadden bezocht, waar de guerilla-oorlog woedt. Zij werden ingesloten in dat gebied en konden er niet meer uit, omdat alle bruggen opgeblazen bleken. Per vliegtuig zijn de Amerikanen, na enige vergeefse pogingen, naar Athe ne teruggehaald. De strijd is nog steeds niet geluwd. Gisteren bliezen de verzetslieden een trein op, die van Demotika naar Feredjik (Thacië) reed. Dertig reizi gers werden gewond. Verder onder namen guerilla-strijders een aanval op het dorp Pythion, in de buurt van de Turkse grens. Na een gevecht van een uur slaagden zij erin de brug tus sen Pythion en Tyron te vernielen. Onmiddellijk zijn aan Turkse zijde maatregelen getroffen om de grens- bruggen beter te bewaken. In Turkse kringen word'en de berichten, volgens welke Turkse grenswachten het vuur geopend zouden hebben op Griekse guerilla-strijders, tegengesproken, Duits verzet tegen ontmanteling der oorlogsindustrie it een verslagen aanvaller de door hem aangerichte schade moet vergoeden, is een princiep, waarover allen het eens zijn. Maar minder ge makkelijk is het, dat princiep in prac- tijk te brengen. De vorige wereld oorlog heeft geleerd, dat men een land niet straffeloos leeg kan knij pen, want dat men daarbij niet alleen de overwonnenen schaadt, maar meer nog de overwinnaars. Thans willen de overwinnend landen de fouten van het verleden vermijden en trachten zij zich schadeloos te stellen met het overplaatsen van de ex-vijandelijke productiekracht, door het overheve len van Duitse fabrieken. Ook dat is niet zo eenvoudig, omdat men daar bij voorzichtig moet zijn, om Duits land niet voor altijd als afzetgebied uit te schakelen. Om de moeilijkheid te omzeilen willen de bezettingsauto riteiten nu alleen de zware Duitse oorlogsindustrie overbrengen en heb ben zij daartoe een lijst opgesteld van de industrie, welke „ontmanteld" moeten worden. Daaronder*bevinden zich Krupp te Essen, Rheinmetall-Borsig te Dussel- dorp, August Thyssen Hütte te Duis burg, I.G., Farben te Leverkusen en Ruhrstahl te Witten. Daar deze allen bedrijven zijn, waarop de Duitsers trots waren, is er in Duitsdand een grote reactie ont staan tegen de geallieerde ontmante' lingsplannen, die men „catastrO' phaal" noemt. De secretarissen-generaal van het gemeenschappelijke bestuur der Chris telijk Democratische Unie en de Christelijk Socialistische partijen noemden het program een „inmen ging in het Duitse economische leven, waarvan de gevolgen op pólitiek, economisch en sociaal terrein nog niet zijn' te overzien." Volgens deze verklaring is reeds thans te zeggen, dat het wegvoeren van de fabrieksin- stallaties een daling van de produc tie zal teweeg brengen. In politiek opzicht zal de uitvoering van het program de „negatieve machten" in de hand werken, waardoor de gehele wederopbouw van Duitsland in ge vaar wordt gebracht, aldus de verkla ring. Het hoofdkwartier van de commu nistische partij in Noordrijn-Westfa- 4en verklaarde, dat de ontmanteling een ernstig gevaar zou scheppen voor de economische basis van het demo cratisch herstel en het verrichten van herstelbetalingen in fabrieksgoede- ren zou kunnen belemmeren. Naar het onder Sovjet-Russische controle staande radiostation Berlijn meldt,' is de Duitse, adviesraad in de Britse zóne uit protest tegen het ontmantelingspl&n uiteengegaan. Tegen de Britse wensen in hebben _i gedelegeerden geweigerd hun werk voort te zetten en hebben zij de vergaderzaal en bloc verlaten, aldus radio-Berlijn. VERLAGING VAN PREFERENTIËLE RECHTEN. De „New-York Times" meldt uit Geneve, dat de Britse regering haar goedkeuring heeft gehecht aan een Brits-Amerikaanse tarief-overeen komst, waarbij voorzien wordt in een verlaging met vijf en twintig procent van de preferentiële rechten in het Britse Imperium. NIEUWE SCHEPEN MET ILLEGALE IMMIGRANTEN. Britse marine-autoriteiten hebben meegedeeld dat zij de scheepvaart op het Noordelijk deel van de Aegische Zee, vooral bij enid'e uitgang van de Dardanellen, nauwlettend gadeslaan, daar de schepen „Pan York" en „Pan Crescent" waarschijnlijk binnenkort uit Constanza aan de Zwarte Zee zul len vertrekken met verscheidene dui zenden illegale Joodse immigranten voor Palestina aan boord. Volgens te Athene binnengekomen berichten zullen de immigranten prikkeldraad versperringen oprichten om de Brit se marine het aan boord gaan te be letten. Heden is te Dert Haag de grondwets commissie door Minister Beel gein- stalleerd. V.l.n.r.: zittend: H. W. Ti- lanus, min. van Maarseveen, min. Jonkman, min.-pres. dr. Beel, dr. Prinsen, mevr. dr. Huart. Staand: v l.n.r.: J. Schouten, prof. Duynstee, prof. Logeman, mr. van Helsdingen, dr. Biereman, prof. 's Jacob, jhr. mr. van der Goes van Naters, prof. Romme, mr. B. J. Stokvis. HET DAGELIJKSE VERLIES CIJFER. Het Nederlandse legercommuniqué uit Indonesië blijft met de regelma tige eentonigheid van een tikkend uurwerk mededelen de dagelijkse verliescijfers van deze troepen. Voor gisteren bedroegen zij: zeven gewon den. DAT ZIET ER SLECHT UIT. Volgens Clinton- Anderson, de Amerikaanse minister van landbouw, is de Amerikaanse regering zeer be zorgd over de slechte vooruitzichten voor de oogst van wintertarwe in het over het algemeen vruchtbaarste ge deelte van het land. Volgens berich ten uit Kansas. Oklahoma en Texas, aldus Anderson, zijn uitgestrekte vel den, die anders in de herfst met tar- we worden beplant thans nog niet beplant en zullen misschien niet meer beplant worden tengevolge van het voortdurende buitengewoon droge weer. Dit betekent dat men het vol gend jaar een aanzienlijke achteruit gang in de tarweoogst moet verwach ten en een verdere verslechtering van de algemene voedsel positie in de wereld. DE PILOTEN-STAKING BIJ DE OVERSEAS AIRLINES. De staking der 173 Amerikaanse piloten, in dienst bij de Overseas Air lines, brengt ernstige consequenties met zich mede voor een groot deel .van het overige personeel. Als gevolg van de staking, die nu reeda 2J4 week voortduurt, boekt de A.O.A. naar deze luchtvaartmaatschappij officieel mededeelt een wekelijks verlies van 100.000 pounds. De directie ziet zich dientengevolge genoodzaakt dras tische maatregelen te treffen. Naar het A.N.P. verneemt hebben 1325 em. ployé's in de Verenigde Staten en 130 van de 600 employé's in Europa be richt ontvangen, dat hun de dienst Voor onbepaalde tijd is opgezegd. Een deel van hen is reeds zonder werk, een ander deel wordt nog tot 24 Oc tober a.s. uitbetaald. Dit ontslag is tijdelijk bedoeld: de betrokkenen zul len onmiddellijk weer in dienst wor den genomen, wanneer de staking wordt opgeheven. Ook voor 10 der 35 in Amsterdam en op Schiphol voor de A.O.A. werkende Nederlandse èm- ployé's dreigt thans ontslag. Intussen staat de luchtvloot der A. O.A. overal verspreid aan de grond genageld. 700 Passagiers zijn in ver schillende landen van Europa ge strand en kunnen de reis niet voort zetten. De tabaksonderneming „Helvetia" bij Medan op Sumatra's Oostkust levert reeds weer tabak af. Dit is de eerste onderneming die na het einde van de oorlog in Indië weer begonnen is. De tabak is geplukt en een meisje rijgt de bladen aaneen, om ze op te han gen in de droogschuren. Wat is research-werk? De geest openstellen voor het bereiken van nieuwe mogelijkheden UTRECHT, i6 October, (Van onze medewerker). Als gevolg van de economische moeilijkheden en wegens hec tekort aan natuurlijke hulpbronnen in ons land, zal het bedrijfsleven meer pro fijt moeten trekken van de vorderin gen van wetenschap en techniek. De Stichting voor ide Landbouw en de Hoofdgroep Industrie hébben dit in gezien en willen nu het toegepast we tenschappelijk onderzoek krachtig ter hand nemen. Van daar het Research- congres, dat gedurende twee dagen te Utrecht wordt gehouden en dat zich richt tot de ondernemers in in dustrie en landbouw. De oplossing ligt in een ruimere goederenvoorziening, heeft de con gres-voorzitter T. J. Twijnstra zegd; en dan is er maar één deugde lijk middel: produceren, méér produ ceren en beter produceren om dat te kunnen, is natuur-wetenschappelijk onderzoek in ons vaderland van be lang; wij moeten de geest openstellen en in samenwerking aanpakken. Minister Mansholt heeft uit naam van zijn ambtgenoot Huysmans spre- kend> het research-werk genoemd een wondermiddel, om uit bedrijfsmoel lijkhedente komen. Wanneer indU' strie en landbouw overleggen met betrekking tot de verbetering van productie, dan is de regering belang stellend, wat dit Research-congres zal opleveren. Naar het voorbeeld van Engeland, waar men vrijwillig is overgegaan tot collectief research- werk, zal men ook hier niet moeten aanpakken, liefst op eigen gelegen heid research gaan toepassen. De re gering overweegt reeds maatregelen, om dit werk te stimuleren. Men be- grijpe, dat research onverenigbaar is met haast. Het is moeizaam speuren, dat geenszins betekent een resultaat op korte termijn. Het Congres is toen ingelicht over d'e betekenis van researche in indu strie en landbouw. Prof. dr. G. Holst, die men de grondlegger van de Philips-research kan noemen, heeft wetenschappelijk onderzoek bepleit, om te kunnen ko men tot meer industrialisatie. Over research in de landbouw sprak prof. dr. ir. C. H. Edelman, hoogleraar aan de 'Landbouwhoge school. Hij vond research iets heel anders dan landbouwkundig onder zoek: research beoogt slechts het scheppen van nieuwe mogelijkheden. Research bijvoorbeeld heeft dorre heidegrond gebracht tot vruchtbaar land. Voor onze toekomst is het noidig, dat het research-werk in Nederland wordt voortgezet, liefst in samen werking met België, waar men landbouw-belangen heeft, die aan de onze gelijk zijn. Research voor de landbouw acht prof. Edelman gezien ook die noodzakelijkheid1 van samengaan met de Zuiderburen het best behartigd door de overheid. Na deze, meer breed-bedoelde, lei dende gedachten, heeft het Congres zich verdiept in détails. Het is bekend, aldus de ,.N. Leidse Crtdat de Regering reeds gerui me tijd zoekende is naar een „derde man", die met dr. Van Mook en jhr. van Vredenburgh het z.g. collegiaal orgaan voor Indië zou moeten vor men. Hierbij werd gedacht aan iemand, die#vooral op economisch ter rein leiding zou kunnen geven. Thans gaan geruchten dat mr, M. P. L. Steenberghe, oud-minister van Econ. Zaken dezer dagen naar Nederlands- Indië zal vertrekken. Men kan hier aan de conclusie verbinden, dat mr. Steenberghe zóu zijn bezweken voor de aandrang, een leidende rol in het Indische vraagstuk te gaan spelen. Mogelijk zal hij de gezochte derde man zijn. Men zal zich herinneren, dat mr. Steenberghe destijds is aan gezocht deel uit te maken van de Commissie-Generaal. Hij weigerde toen, met name, omdat hij er weinig voor voelde met prof. Schermerhorn samen te werken. Nu diens rol in het rechtstreekse Indische beleid is uit gespeeld, zal er voor mr. Steenberghe geen aanleiding meer bestaan zich op de achtergrond te houden, aldus noemd blad Naar het C.D K. mededeelt mogen detaillisten, die nog in het Bézit zijn van restanten gedroogde pruimen en abrikozen, deze tot 25 October vrij verkopen. ZWARTE HANDELAAR TE AMSTERDAM NEERGESCHOTEN. Gistermiddag hebben twee hoofd assistenten van de directe belastingen in de Nieuwezijds Armsteeg te Am sterdam een 24-jarige man aange houden, die ongebanderolleerde im- portcigaretten clandestien verhan delde. De man sloeg op de vlucht, waarop een van de assistenten zijn revolver trok en een waarschuwings schot loste. De man reageerde hier niet op, zodat de ambtenaar een tweede schot afvuurde, dat echter ketste. De vluchteling viel hem aan en wierp hem op de grond. De as sistent greep zijn arrestant met de vrije hand weer vast, maar tijdens de worsteling ging zijn pistool op nieuw af, waardoor de aanvaller on der de linkeroksel werd getroffen. Hij moést in zeer ernstige toestand naar het Binnengasthuis worden vervoerd. Nader vernemen we, dat J. S. is overleden. AMSTERDAMSE TEXTIEL. HANDELAARS GESNAPT. De Amsterdamse economische re cherche heeft gisteren op één der zwarte handel-centra van de hoofd stad, het J. D. Meijerplein, een om vangrijke zwarte handel in flanel opgerold. Een directeur van een Am sterdamse exportfirma verkocht van de tienduizend meter flanellen stof, die hij op zijn exportvergunning kreeg toegewezen, zeven duizend meter voor een prijs die driemaal de in koopsprijs bedroeg. Het onderzoek voerde naar Drente, waar 2000 meter kon worden opge spoord, in een pakhuis te Amsterdam werden nog drieduizend meter aange troffen. De recherche arresteerde 24 perso nen, waarvan er zeven terstond wer den berecht en veroordeeld tot boe ten variërende van 800 tot 2900 gul den en twee maanden voorwaardelijk. Koninklijke onderscheiding Mr. E. Bolsius Naar wij vernemen, is mr. E. J. M. H .Bolsius, lid van Ged. Staten van Zuid-Holland, wonende te Leiden, door H. M. de Koningin benoemd tot Ridder in de Orde van de Neder landse Leeuw. Mr. Bolsius heeft op verscheiden terrein van het openbare leven grote verdiensten. Van Nov. 1941 tot aan de bevrij ding van ons land is mr. Bolsius, met een korte onderbreking, waarnemend Commissaris van de Koningin in -de provincie Zuid-Holland geweest. Hij als gedeputeerde in deze functie krachtens de Nederlandse wetgeving benoemd in en door het College van Geduputeerden, en isdeZe functie blij ven vervullen, ondanks de zeer vele moeilijkheden daaraan in de bezet tingstijd verbonden. Hij is niet vrij willig van zijn post willen heengaan, om deze.vrij te geven voor een door de bezetters te benoemen functiona ris, en heeft aldus in het bovengronds verzet heel veel goed weten te be reiken envheel veel kwaad weten te keren. De aan mr. Bolsiup verleende hoge koninklijke onderscheiding zal zeer velen oprecht verheugen. Wij wen sen de nieuw-benoemde ridder daar mede van harte geluk. Zeventienduizend suikerrantsoenen zwart verhandeld. Toen ambtenaren van de C.C.D. een controle instelden bij een filiaal van het groot-winkelbedrijf v. W. in de Vlierboomstraat te 's Gravenhage, ontdekten zij aanzienlijke tekorten op de voorraden. Er ontbraken o.m. 3212 rantsoenen suiker, 521 rantsoenen boter en 946 rantsoenen kaas. De fi- liaanhouder E. bekende, dat deze te korten waren ontstaan doordat hij een deel van de werkvoorraad zwart verkocht had. In samenwerking met anderen had hij in totaal 17.600 sui-' kerrantsoenen tegen 8 en 13 per stuk verkocht. Tegen de filiaalhou der en 14 andere personen werd pro ces-verbaal opgemaakt. ZWENDEL ONTDEKT IN TABAKS RANTSOENEN. De CCD is, aldus de „Volkskr.", een zwendelzaak met vijf duizend ta baksrantsoenen op het spoor geko men. In Eindhoven kwam een siga renfabrikant bij de politie aangifte doen, dat hij zijn tas, inhoudende een polis, vijfhonderd gulden en vijf dui zend rantsoenen tabak, had verlo ren. Een CCD-ambtenaar, die bij de aangifte tegenwoordig was, vertrouw- i de de zaak maar half, te meer daar 'hij zich herinnerde een tip te hebben ontvangen over de sigarenrabrikant. De CCD-ambtenaar trok in zijn eentje op onderzoek uit en belandde ten slotte in een klein sigarenwinkel tje in de Goudsbloemdwarsstraat te Amsterdam. Bij huiszoeking vond hij daar ruim tweeduizend rantsoenen, het overschot van de vijf duizend rantsoenen, welke de winkelier zwart had gekocht van de sigarenfabrikant. De beide verdachten zijn gearres teerd. De sigarenfabrikant zal zich, behalve voor zwarte handel hebben te verantwoorden wegens valse aangifte. HAARLEMSE ARTS AANGERAND. Een 29-jarige arts te Bloemendaal had gisternacht een minder prettige ervaring. Hij keerde van een bezoek aan zijn verloofde in Prinsenhage naar huis terug. Bij de Moerdijk kreeg hij een lifter in zijn wagen, die op de Herenweg op de grens van Heemstede-Bennebroek de arts ver zocht te stoppen onder het voor wendsel een bezoek te willen bren gen op een nabijgelegen adres. Toen de auto stilstond bracht de lifter plot seling een ijzeren staaf te voorschijn en poogde de arts te overweldigen. Tussen de beide mannen ontstond eer. hevige vechtpartij waarbij de. lifter ten slotte de staaf weer aan de arts, die het gelukt was de staaf te pak ken te krijgen, wist te ontrukken. Hij bracht de onfortuinlijke geneesheer zeven wonden aan het hoofd toe. De arts was echter nog niet bewusteloos. De aanvaller koos hierop ten slotte het hazenpad. Een passerende auto mobilist verleende de arts eerste hulp en vervoerde hem naar Haar lem. De politie is er nog niet in ge slaagd de aanrander aan te houden. DE FRAUDE BIJ DE R.V.I. TE ARNHEM. Naar wij vernemen is het ander- zoek naar de fraude bij de R.V.I. te Arnhem 'nog in volle gang. De Vak groep goederenvervoer langs de weg deelt ons mede, dat geen leden van de Vakgroep goederenvervoer of van de adviescommissie van deze Vak groep bij de fraude zijn betrokken. Wel zou een lid van de regionale ad viescommissie voor de toewijzing van personenwagens tot de gearresteer den behoren. De fraude zou, naar de Vakgroep mededeelt, niet gepleegd zijn met vrachtauto's, doch uitsluitend met personenauto's. De Vakgroep personenvervoer langs den weg bericht ons, dat geen enkel lid der adviescommissie van de Vakgroep personenvervoer voor het district Gelderland is gearresteerd, noch onder verdenking staat. ZELFS DE VERDEDIGER TE BRUTAAL! De 29-jarige koopman P. N. M. Hooge uit Arnhem had tijdens de oorlog handlangersdiensten verricht voor de S.D.-commissaris van politie Van Dijk te Nijmegen en hierbij ille gale werkers en Joodse landgenoten uitgeleverd aan de Duitsers. Tijdens de benandeling van zijn zaak voor het Bijzonder Gerechtshof trad ver dachte zo brutaal op en vertelde dus danig veel leugens, dat zijn rechts kundig raadsman, mr. De Pont uit Amsterdam, de verdediging uit pro test neerlegde. Op verzoek van de president van het Hof nam hij daar na de verdediging, maar uitsluitend als „toegevoegd pleiter", weer op zich. De procureur-fiscaal, die de daden van H. als „het meest perfide ver raad" kenschetste, eiste tegen hem de doodstraf. Uitspraak 9 October. AUDIëNTIE BISSCHOP VAN HAARLEM. Z. H. Exc. de Bisschop van Haar lem zal Dinsdag 21 en Woensdag 22 October geen audiëntie verlenen. £&n fewtóftje... ,,Door de heilige Liturgie, die het jaar bouwt tot een geestelijke kathe draal van zangen en gebeden, van hymnen en lessen, van feesten en bit terste gedenkdagen, heeft elke dag zijn eigen wonder; en alles, alles stort zich naar God." Uit „Mijn Dagboek" van Pie- ter van der Meer de Walche ren.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1