3)e Sou/fco/tif In Parijs dreigt een algemeene staking r VAN VELSEN DONDERDAG 16 OCTOBER 1947 Bureaux Papengracht 32. Giro 103003. Telef. Administratie, Advertenties 20826. Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 20935. Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 38e JAARGANG No. 11215 Abonnementsprijs f 0.30 per week, 1.30 per maand, 3.90 per kwartaal. Franco per post 4.65. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting, telefoontjes: 30 woorden 1.50. Wat goed en wat kwaad is De mensheid heeft zo veel gemeen schappelijks. Het oordeel over wat goed en wat kwaad is in de kwestie van le*c- tuur b.v. wordt meestal feitelijk verschillend gevormd naar ver schillende wereldbeschouwing en ge loofsovertuiging. En toch zouden de menschen in vele kwesties van goed en kwaad met elkaar kunnen overeenstemmen, on danks hun overige principiële ver schillen. Ook wij, katholieken, kunnen eni germate mede schuldig staan aan dat gebrek in overeenstemming, indien wij als speciaal katholieke opvatting verkondigen of aanvaarden, wat is een consequentie van de natuurwet door de Kerk weliswaar als goed of kwaad geleraard, maar niet tot goed of kwaad gemaakt! Naar aanleiding van de kwestie over het „gemengd zwemmen" schrijft A. v. D. (v. Duinkerken) in „Vrij Ne derland": „De vraag over de gewenstheid van gemengde zwemgelegenheden dient beantwoord te worden over eenkomstig normen, waarbij het gezond verstand de gelding der na tuurlijke zedenleer ten volle er kent". En verder: „Om de afkeer der kerkelijke partijen van het gemengde zwem men naar juiste waarde te beoor delen, dient men zich er reken schap van te geven, dat het hiér gaat over een beginsel, afgeleid uit de natuurlijke zedenwet. Er is ggen speciaal christelijk geloofspunt, waarmede het gemengd zwemmen volstrekt onverenigbaar zou zijn. Hieromtrent doen soms de malste denkbeelden de ronde. Evenals moorden, stelen, liegen, is ontucht een afwijking van de menselijke karakteradel. Iemand, die zich aan deze overtredingen schuldig maakt, bedrijft naar ker kelijke opvatting een zonde. -Dit zondebegrip is echter een geestelijk eigendom van de gehele mensheid, al zal men het buiten confessionele kringen misschien liever schuldbe sef noemen. Het behoort strikt tot het gebied van de natuurlijke mo raal. Niemand kan er zich geheel aan onttrekken, zelfs niet, al zou hij om welke reden dan ook, de leugen, de diefstal, de moord of de ontucht propageren". Deze zienswijze op de norm van wat goed en kwaad is moet door ons in "de practijk van het dagelijks leven worden gevolgd. Maar wij moeten er toch wel bij in overweging nemen, dat kennis van de Bijbel, kennis van de voorschrif ten, geboden en verboden, der Kerk de uit de natuurwet afgeleide beginselen vóór ons duidelijker maakt en in een klaarder licht voor ons stelt. En dat wijvoor deze kennis, voor deze onverdiende genade dankbaar moeten zijn, en dat zij ons meer verplichtin gen oplegt, dan velen anderen, die deze kenbronnen moeten missen. V De cijfers der Rekenkamer WIJ zouden het toejuichen, als de Rekenkamer voortdurend 's lands uitgaven naging, controleerde en haar bevindingen publiceerde. Het pas verschenen rapport be wijst wel héél duidelijk het grote nut van een dergelijke controle en publicatie. Het is waar, dat in het rapport geen conclusies worden ge trokken maar die-kunnen en moeten anderen trekken. De Regering en de Volksvertegenwoordiging. Wij zou den er niet het minste bezwaar te gen hebben, het aantal Kamerleden met de helft uit te breiden, als die helft zich bezig hield met hetzelfde werk als de Rekenkamer, de Reken kamer assisteerde en aan haar con clusies practisch resultaat verbond! Over de in het verslag der Re kenkamer gevoerde feiten mag nu niet verder gezwegen worden. De schuldigen zijn gemakkelijk te ach terhalen en zullen zich moeten ver antwoorden en moeten teruggeven wat zij door hun grove geldsmijterij hebben gestolen. Mgr. Mutsaerts, Bisschop van 's-Hertogenbosche, vertrok per KLM vliegtuig naar Rome, waar hij het eens in de 5 ja af plaatshebbende bezoek aan Z. H. de Paus gaat af leggen. Derde van links de Bisschop. Marshall pleit voor onmiddellijke hulp ^^EORGE MARSHALL, de Ameri kaanse minister van buitenlandse za ken, heeft op de slotzitting van de bijeenkomst van het C.I.O.C. (een van de twee grote Amerikaanse vak verenigingen) te Boston met klem ge wezen op de dringende noodzakelijkheid van positieve tussentijdse maat regelen om een noodlottige achteruitgang van Europa, politiek, econo misch en psychologisch, te voorkom en, zolang het Congres nog niet vol doende tijd heeft om een mogelijk pi an op lange termijn voor Amerikaan se hulp te overwegen en uit te voer en. Productie de sleutel tot wereldherstel Marshall ging de geschiedenis van haalde de voorwaarde, dat de V. S. het plan-Marshall nog eens na en her- er van moeten verzekerd zijn, dat de deelnemende lanid'en al het mogelijke in het werk zullen stellen om de pro- ductiequanta te bereiken, die zij zich hebben voorgesteld, en de noodzake lijke financiële hervormingen zullen aanbrengen. Bij herhaling legde hij er de nadruk op, dat het vraagstuk van het wereldherstel er in de grond één is van productie, en hij herinner de zijn Amerikaans gehoor eraan* dat verhoogde productie onvermijdelijk zwaarder werken vereist,hetgeen aan de andere kant weer meer, niet piinder voedsel noodzakelijk maakt. In diplomatieke kringen te Was hington beschouwd men Marshall's te "Boston gehouden rede als een waarschuwing zowel tot de V. S., als tot het continent. Men is van oordeel, dat in zijn verklaring, dat de Wester se beschaving dreigt te verdwijnen tengevolge van de huidige wereld situatie, een beroep ligt opgesloten niet alleen om de communistische ar gumenten regelrecht te verwerpen, doch ook om een positieve en blij vende bijdrage te leveren voor het programma van economische hulp, dat naar men verwacht, meer dan iets anders in staat wordt geacht om eventueel deze argumenten krachte loos te maken. In deze kringen voelde men achter Marshall's woorden het besef van het gevaar van inflatie voor de Amerikaanse economie en het plan-Marshall en in het bijzonder van een mogelijke nieuwe serie van loon-eisen, dde men in sommige krin gen te Washington in het volgend jaar van de vakverenigingen ver wacht. President Traman heeft gisteren de Amerikaanse minister van Oorlog ge machtigd, voor een bedrag van 50 millioen dollar aan Franse francs te kopen met het tweeledige doel, Frankrijk aan dolars te helpen en de Amerikaanse troepen in de gelegen heid te stellen, aankopen in dit land te doen. Tegelijkertijd voorspelde de Ame rikaanse onder-minister van Buiten landse Zaken, Lovetf, dat Frankrijk binnenkort nog meer millioenen dol lars v§n de V.S. zal krijgen. George Bidault, de Franse minis ter van Buitenlandse Zaken, heeft gisteren aan het kabinet de verzeke ring gegeven, dat de dollarhulp van de V.S. voldoende zal zijn om de Franse industrie op gang te houden, totdat het plan-Marshall in werking treedt. Van betrouwbare zijde verneemt Reuter, dat William Clayton, die zo als gemeld, ontslag heeft genomen als Amerikaanse onderstaats-secre- taris van economische zaken, voor stander is van een belangrijk grotere tussentijdse dollarhulp aan Frank rijk en Italië dan de regering1 van Truman bereid js te vragen. GAS ALS WAPEN BIJ TREINROOF. Rovers hebben gisternacht de in zittenden van een slaapwagen van de trein BoekarestIasi (Roemenië) door middel van gas in slaap gemaakt en „uitgeschud". Toen de passagiers des morgens ontwaakten, bemerkten zij, dat al hun bagage .verdwenen was. STAKING VAN DE EGYPTISCHE POLITIE GEëINDIGD. De leden van de Egyptische politie, die gisteren in het gehele land in sta king zijn gegaan, hebben hun werk hervat nadat de adjudant van Koning Faroek hun verzekerd had, dat de koning hun eisen in overweging zou nemen. VEERTIEN DODEN BIJ AUTOBUS RAMP IN ZWEDEN. Op een onbewaakte overweg bij Karlstadt in Zweden is tijdens mistig weer een autobus met 19 mensen door een trein, die een kwartier over tijd was, gegrepen. Veertien personen werden gedood, de vijf andere zwaar gewond. BESCHIETINGEN OP JAVA NEMEN AF. Het Nederlandse legercommuniqué van gisteren maakt melding van be schietingen op verschillende plaat sen van Nederlandse posten en pa trouilles. Niettemin blijft het aantal inbreuken zich van v/eek tot week in dalen dé lijn bewegen, dank zij het optreden van onze troepen tegen het bendewezen. De Nederlandse verliezen op 14 October waren 3 ge sneuvelden en 5 gewonden. BELGISCHE BEAMBTEN IN STAKING. Het overheidspersoneel, dat in ge heel België een proteststaking van 24 uur zou houden, heeft slechts in som mige plaatsen het werk tijdelijk neer- In Antwerpen lagen alle gemeente diensten, met uitzondering van poli tie, brandweer, ziekenhuizen en ha vendiensten, stil. Ook te Luik is bij na het gehele overheidspersoneel niet op het werk verschenen. Te Brussel echter hebben slechts weinig arbei ders gestaakt, omdat de katholieke vakbond zich geheel buiten de kwes tie wenste te houden. Het sterk links georiënteerde co mité van actie van de algemene bond van personeel in overheidsdienst te Brussel had tot de staking geadvi seerd uit protest tegen de trage wij ze, waarop de nieuwe loonschalen worden toegepast. Mevr. Spoor tijdens een van haar gesprekken voor de radio, welke er zoveel toebijdragen dat het contact tussen de zieken en gewonden mili tairen en hun familie in Nederland gehandhaafd blijft. Volgens een telegram uit Washing ton in de New York Times heeft de Sovjet-Unie een „vrij Duits leger" door Amerikaanse functionarissen ge schat op een sterkte van honderd a honderdtienduizend man op de been op Russische bodem. Deze legermacht zou voornamelijk bestaan uit manschappen van het Duitse 6e leger, dat zich na de slag om Stalingrad heeft overgegeven en onder commando staan van de gene raals von Paulus en von Seydlitz. De manschappen zouden Sovjet- Russische uniformen dragen. Alle of ficieren zouden Duitsers zijn doch aan de verschillende eenheden zou den Sovjet-commissarissen zijn toe gevoegd, die voor inwijding in de beginselen van het Communisme zorgdragen. J_JET HOOFDBESTUUR van het ve rbond van vakverenigingen in het district Parijs, de hoogste instan tie van het Franse vakverbond C.G.T., is bijeengeroepen voor een vergade ring op Maandagmorgen om 9 uur. Volgens waarnemers uit vakverenig ingskringen houdt dit besluit de mo gelijkheid in, dat er de volgende week in Parijs en omstreken een algemene staking zal uitbreken. Regering zwicht Heden in de vroege ochtend heeft de Franse regering besloten de eisen om 11 percent loonsverhoging voor de arbeiders in de gas- en electriciteits- fabrieken in overweging te nemen, waardoor de dreigende staking van honderdduizend arbeiders in deze be drijven wordt voorkomen. Officieel werd bekend gemaakt, dat de voorstellen van de vakvereni gingsgedelegeerden in beginsel door de regering zijn aanvaard. 'Het Franse persbureau A.F.P. meldt, dat na onderhandelingen tus sen vertegenwoordigers van het per soneel van de koopvaardij en de mi nister van openbare werken, die gis teren een gedeelte van de avond in beslag hebben genomen,- het enkele dagen geleden gegeven stakingsbe vel is gehandhaafd1 en dat met ingang van vandaag 7 uur in alle havens van Frankrijk en Algerië het werk vol ledig wordt neergelegd. ARABISCHE BOYCOT VAN JOODSE GOEDEREN. Op de laatste zitting van de raad van de Arabische Liga heeft men besloten, de boycot van het Zionisme te verscherpen. Alle Arabische lan den zullen hun grenzen voor de Jo den sluiten. Joodse goederen mogen niet meer worden ingevoerd. DE KARDINAAL. Naar aanleiding van critiek, welke enige bladen uitgeoefend hebben op de plaats, welke Kardinaal de Jong innam bij de plechtige beëdiging var H. K. H. Prinses Juliana als regen tes van het koninkrijk, welke bladen van mening waren, dat de Kardinaal zijn plaats had moeten vinden tus sen de vertegenwoordigers van de an. dere kerkgenootschappen, deelt men aan het A.N.P. van bevoegde zijde mede ter voorkoming van verder i verstand, dat Kardinaal de Jong niet was uitgenodigd als kerkelijke auto riteit, doch als grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw evenals prof. Gerbrandy, generaal Winkel man en admiraal Helfrich. Hieruit volgt, dat des Kardinaals plaats niet was bij de uitgenodigde kerkelijke vertegenwoordigers, onder wie de op perrabbijn in het ressort 's Graven- hage. Dat de Kardinaal bovendien zijn plaats niet had tezelfder hoogte als de grootkruisen in de orde van de Nederlandse Leeuw vindt 2ijn oor zaak hierin, dat hij internationaal protocolair wordt beschouwd als prins van den bloede. Bij de .plechtigheid is geheel gehandeld overeenkomstig het desbetreffende protocol. DE REGENTES ONTVANGT DE MINISTER-PRESIDENT. De regentes heeft heden op het pa leis Soestdijk ontvangen de minister president dr. L .J. M. Beel. 35.000 WONINGEN ZIJN AANBESTEED EN GEGUND. Voorlopig geen nieuwe woningwet woningen. Om de bouwnijverheid niet over matig te belasten en om het gevaar te ontgaan, dat op reeds in uitvoering zijnde bouwwerken door tekort aan arbeidskrachten en mogelijk niet tij dig beschikbaar zijnde materialen, stagnatie optreedt, heeft de minister van Wederopbouw en Volkshuisves ting bepaald, dat tot 1 Januari 1948 geen rijksgoedkeuringen meer zullen worden verleend voor de bouw van woningwetwoningen. Van deze maat regelen zijn uitdrukkelijk uitgezon derd de particuliere bouw, al dan niet met overheidssteun, en de her bouw. Opdrachtgevers zullen dus wel kunnen overgaan tot aanbesteding en gunning van woningwetwoningen, terwijl de uitvoerders alle maatrege len kunnen nemen, om na 1 Januari 1948, als rijksgoedkeuring wordt ver leend, aan de uitvoering van nieuwe wrningen te beginnen. Aldus de mededeling van over heidswege. De door minister Nehèr in Mei getroffen maatregel tot stimu lering van de aanbestedingen heeft tot resultaat gehad, dat thans voor 1947 in totaal 35.000 woningen zijn aanbesteed en gegund. Blijkbaar acht men van overheidswege hiermee de grens van het uitvoerbare bereikt. Betrokkenen kunnen thans nog wel overgaan tot aanbestedingen en gun ning, maar de rijksgoedkeuring daar op zal dit jaar niet meer worden ver leend, die wordt, eventueel, eerst in 1948 verstrekt. FIANCIERINGSREGELING WONINGBOUW 1947. Tot 1 September 1947 zijn de plan nen voor 2400 woningen, welke bouwd zullen worden met steun voor de financreringsregeling woningbouw 1947, goedgekeurd. Alleen in de maand Augustus werden reeds 187 definitieve plannen goedgekeurd, be trekking hebbend op de bouw var 1007 woningen. Voor bovengenoemde 2400 wonin gen werd een jaarlijkse rijksbijdrage toegezegd tot een totaalbedrag van ƒ820.211, hetgeen neerkomt op ge middeld 341.75 pér woning. De eerste voorschotten, welke de gemeenten in staat stellen geldlenin gen onder verband van tweede hy potheek te verstrekken, w"erden ïr Augustus toegekend tot een totaalbe drag van 16.490. Deze voorschot ten hadden betrekking op 7 wonin gen. MGR. PAOLO GIOBBE NAAR ROME. De pauselijke Internuntius Mgr. Paolo Giobbe ia Dinsdag per trein voor een maand verlof naar Rome vertrokken. Installatierede Grondwetsherziening De Minister-President, dr. L. J. M. Beel, heeft vandaag in zijn kabinet de Grondwetscommissie geïnstalleerd. Hij schetste daarbij als taak der com missie zich te beraden over de vraag in hoeverre het wenselijk is de Grond wet te wijzigen in dier voege, dat de daarin gelegen beletselen voor de hervorming van de staatkundige structuur van het koninkrijk worden weggenomen. Deze hervorming van de staatkun dige structuur van het koninkrijk werd reeds aangekondigd in de Ko ninklijke rede van 10 Mei 1941. Deze hervorming zelve nu behoort niet tot de taak onzer commissie, al dus dr. Beel, haar werkingssfeer is beperkter. Zij toch zal zich enkel heb ben te beraden, hoe de weg, die be wandeld dient te worden om te gera ken tot het einddoel, grondwettelijk begaanbaar te maken. Intussen, zo ging de minister-pre sident verder, is noodzakelijk geble ken een overgangstructuur, waarbij de noodzakelijke aanpassing wordt gevonden aan de zozeer gewijzigde en zich nog steeds wijzigende omstan digheden en anderzijds voor de ver dere voorbereiding der uiteindelijke hervorming de mogelijkheid wordt geboden. De noodzakelijkheid hier toe ook de afwijking derhalve van de grondwettelijke bepalingen is voorzien door de regéring tijdens haar verblijf te Londen. In 1943 werden reeds noodvoorzie ningen getroffen. De regering acht het echter niet juist hierop te blij ven voortwerken. Zij zijn trouwens ontoereikend en passen niet aan de inmiddels weer veranderde situatie aan. Hoe verder wij voortschrijden op de weg naar de uiteindelijke rege ling hoe groter divergentie dreigt te ontstaan tussen het huidig grondwet, telijke bestel en de werkelijke ver houdingen. De eerbied voor onze con stitutie ,zo mede de noodzaak der vernieuwing, nopen, naar de rege- ring oordeelt, tot een onderzoek, als aan deze commissie opgedragen. VRAGEN VAN KAMERLEDEN. Het lid der Tweede Kamer, de heer Dassen, heeft aan de minister van Ju stitie de volgende vragen gesteld: 1. Heeft de minister kennis geno men van berichten betreffende de uitzetting van een 68-jarige Rijks- duitse gepensionneerde mijnwerker Kerszmann? 2. Kan de minister mededelen, of reeds uit een deskundig onderzoek gebleken is van enig causaal verband tussen de wijze van vervoer en het overlijden van Kerszmann. Zo niet, is de minister dan bereid alsnog hier omtrent een onderzoek te doen instel len en mededeling te doen omtrent het resultaat hiervan? 3. Kan de minister mededelen, op grond van welke concrete en door politie-onderzoek vaststaande feiten deze uitzetting geschiedde? 4. Heeft in bedoeld geval N. A. het overlijden van betrokkene door of vanwege de politie een nieuw on derzoek omtrent de politieke gedra gingen van Kerszmann plaats gevon den, en, zo ja, zijn er dan bij dit on derzoek nieuwe feiten en andere as pecten in deze zaak naar voren ge komen, en, zo ja, welke? 5. Indien het eerste gedeelte van vraag 2 bevestigend zou moeten wor den beantwoord, kan de minister dan mededelen of niet reeds vóór het transport op het gevaar hiervan voor óe gezondheidstoestand van Kersz mann gewezen was en welke maatre gelen hij zal nemen om herhaling in soortgelijke omstandigheden te voor komen? 6. Indien vraag 4 bevestigend moet worden beantwooord, blijkt hieruit dan niet reeds onafhankelijk van de resultaten van het nader onder zoekdat er rekening wordt gehou den met de-mogelijkheden van on volledige rapporten in eerste instan tie', en, zo dit niet het motief tot na der onderzoek is geweest, kan de mi nister dan mededelen, om welke re den het nader onderzoek wel plaats vond? Het lid der Tweede Kamer, de heer Andriessen heeft aan de minister van Economische Zaken de volgende vra gen gesteld: 1. Is het juist, dat sinds Augustus 1945 geen serviespunten aan anderen dan gehuwden zijn verstrekt? 2. Is de minister niet van oordeel, dat door het niet verstrekken van Een jubileum Een leuke verrassing is dat, als je zonder van iets te weten, op eens bemerkt, dat je de 100.000ste bezoeker bent of het 30 millioen- ste ei gekocht hebt. Ik kom vandaag de redactie binnen en tuimel pardoes over een gespannen draadje. De col lega's hadden n.l. uitgevist, dat het precies de half millioenste maa'l was, dat ik het redactielo- caal binnen stapte. HJet kostte mij een bloedneus en een voortand, maar ik was vandaag de gevierde man. Toch wel aardig, zo'n attentie. Ik kreeg een pakje cigaretten cadeau, om te verdelen onder de collega's. Zelf heb ik er ook 'eentje mogen houden. En ik zit njj met een prop watten in mijn neus en een cigaret op de plek waar eens een voortand troonde, met tranen van aandoening in mijn ogen, dit stukje te schrijven. Maar ik krijg ze wel, die he ren, wacht maar! DISTRIBUTIENIEUWS OFFICIËLE BONNENLIJST VOOR HET TIJDVAK VAN IS OCTOBER tm. 1 NOVEMBER. Elk der volgende bonnen geeft recht op het kopen van: BONKAARTEN KA, KB, KC 711 (Serie P) P-05 div750 gram suiker, bo terhamstrooisel enz. of 1500 gram jam, stroop enz., of 750 gr. versnaperingen >6 div250 gr. waspoeder. BONKAARTEN KD, KE 711. (Serie P) P-13, P-14 div. 250 gram suiker, bo terhamstrooisel enz. of 500 gr. jam, stroop enz., of 250 gram ver snaperingen P-15 div250 gr. waspoeder P-16 div500 gram bloem of zelfrijzend bakm. of kindermeel alle soor ten) of kinderbisc. P-17 reseve 250 gram waspoeder. BONKAARTEN MA, MD, MH 711 (Serie P) (Bijz. arbeid, a.s. moeders'eh zieken) P-21 suiker 250 gram suiker, bo terhamstrooisel, enz, stroop, enz. of 250 gr strop, enz., of 250 gr. versnaperingen. TABAK- EN VERSNAPERINGS- KAARTEN ENZ. QA, QB QC 711 P-01, P-02 1 rantsoen sigaretten tabak of kerftabak P-03 tabak 2 rantsoenen cigaret ten of kerftabak P-01 versn. 200 gram versnape ringen of 200 gram suiker, boterham- strooisel enz. of 400 gram jam, stroop enz P-03 versn. 100 gram versnape ringen of 100 gram suiker, boterhamstr. enz., of 200 gr. jam, stroop, enz. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 17 October worden gebruikt. De niet-aangewezen bon nen van serie N kunnen worden ver nietigd, evenals de niet aangewezen bonnen van de serie M van de bon kaarten K 709 en do niet-aangewe zen bonnen der oude tabaks- en ver sn aperingenkaarten Q 707. HERENHOEDEN DAMESHOEDEN KINDERH0EDEN WOLLEN BARETS VILT-ALPINS f. 4.95 Speciaalzaak v. Dames-en Herenhoeden Donkersteeg 3, Tel.21406 zulke punten onhoudbare toestanden, vooral in gezinnen met kinderen, ont staan zijn? 3. Is de minister bereid zodanige wijzigingen in het verstrekken van punten voor de aankoop van servies goederen aan te brengen, dat ook an deren dan huwenden zich het nood zakelijke serviesgoed kunnen aan schaffen? PRINS BERNHARDKAPEL TERUG. Met het m.s. „Kota Inten" zal de Prins Bernhardkapel binnenkort uit Indië in het vaderland aankomen. De kapel heeft een Soendanees geadop teerd, die keurig geüniformeerd met de kapel mee terugreist. Aan boord bevindt zich ook de mascotte der ka pel, de bekende „Kees de bok", die gezelschap heeft gekregen van een geit, enkele papegaaien en apen. Op 8 October blies de kapel op de kade van Tandjong Priok de af- scheidstaptoe, firn koJiAe-ttje... De eenvoudigen hebben een rustig en klaar gemoed.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1