3)e Ccicbc Sou/^a/nt Zo gaat het in Oostenrijk WOENSDAG 15 OCTOBER 1947 Bureaux Papengracht 32. Giro 103003. Telef. Administratie, Advertenties 20826. Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 20935. Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 38e JAARGANG No. 11214 Abonnementsprijs 0.30 per week. 1.30 per maand, 3.90 per kwartaal. Franco per post 4.65. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden 1.50. O' .•it HET RAPPORT DER CONSULS „Er bestaat weinig haat tegen de Nederlanders" De consulaire missie van de Veiligheidsraad heeft gisteren uit Batavia haar rapport aan de Veiligheidsraad doen toekomen. In dit rapport wor den de oorzaken van het falen van de order „staakt het vuren" omschre ven. Ook wordt er op gewezen, dat de inlandse bevolking reeds vóór de po- litionele actie aanzienlijk te lijden had van banditisme en van de politiek der verschroeide aarde. „Er bestaat weinig haat tegen de Nederlanders", zo komen de zes leden in hun rapport tot de conclusie, „de Nederlandse hulp bij het beheer van het land wordt overal onontbeerlijk geacht". WAAROM HET VUREN NIET GESTAAKT WERD. Het falen van de order „staakt het vuren" wordt geweten aan*Üe ver schillende interpretaties die beide partijen hieraan hebben gegeven. Terwijl de republikeinse regering haar troepen opdracht gaf in stelling te blijven en de vijandelijkheden te staken, beschouwden de Nederlan ders het als hun plicht voort te gaan met het herstellen van wet en orde binnen de linies, die door hen gede- marceerd waren. Ten gevolge van deze actie, aldus het rapport, gaven de republikeinen hun troepen op dracht zich te verzetten tegen de troe penbewegingen in het door de Neder landers bezette gebied. Een tweede oorzaak van het falen zien de consulaire vertegenwoordigers in het feit, dat noch bij de Nederlan ders noch bij de republikeinen het vertrouwen bestond, dat de andere partij het „staakt het vuren" ten uit voer zou brengen en geen van beide partijen hebben pogingen onderno men, met de tegenpartij tot overeen komst te geraken aangaande de wij ze, waarop men uitvoering aan deze opdracht zou geven. NEDERLANDS COMMÜNIQtié. Het Nederlands communiqué van gisteren meldt, dat. volgens de tot dusverre binnengekomen berichten de Nederlandse verliezen op 13 Oc tober bedragen 2 gesneuvelden en 5 gewonden. Een aantal Nederlandse posten en patrouilles werden bescho ten. DE TOESTAND IN DE BEVRIJDE GEBIEDEN VAN JAVA. Van officiële zijde wordt medege deeld: Volgens de laatste gegevens kan de toestand in Oost-Java gunsti ger worden genoemd dan in West- Java, waar het aantal schendingen van de order „Staakt het vuren" gro ter is, evenals het aantal gevallen van terreur tegen de bevolking. De laatste dagen ligt het zwaartepunt dei- terroristische activiteit in West-Java in de streek van Garoet. Langs de weg van Garoet naar Band jar en Tasikmalaja bleek het noodzakelijk op te treden tegen ben den, die wegversperringen legden en de bevolking terroriseerden. De zui veringsacties hebben echter succes en de bevolking, die gevlucht was, keert weer naar haar woonplaatsen terug. Ook in de gebieden ten Oosten en ten Zuid-oosten van Soemedang heer ste enige bei^denactiviteit. In de ove rige gebieden van West-Java is de toestand tamelijk gunstig. De sterkte der benden schijnt iets af te nemen en de bendeleden beginnen blijkbaar in te zien, dat de tijd, toen zij onge straft hun terreur konden uitoefenen, voorbij is. Overigens blijven, de repu blikeinen ook in West-Java opruien de pamfletten verspreiden, maar deze wekken bij de bevolking geen reacties meer. De positie der strijdgroepen verbetert niet, hetgeen ook valt op te maken uit de halfslachtige wijze van hun optreden. Een andere factor, die het optreden van deze benden sterk beïnvloedt, is het feit, dat de Neder landse troepen tijdens hun patrouille gang het ene geheime republikeinse wapendepot na het andere vinden. De gevonden ivapens worden natuur lijk in beslag genomen en de voor raden hiervan zijn niet onaanzienlijk. De „Keng Po" verneemt van repu blikeinse zijde, dat de republikeinse gouverneur van West-Java, Sewaka, zich met zijn staf nog in West-Java bevindt: hij zou zich in radiografisch contact met Djokja bevinden en dit zou verklaren, waarom Djokja het eerst op de hoogte was van de lan ding van het Amerikaanse „Beech- craff'-toestel te Pameungpeuk. Een der laatste officiële foto's van H.K.H. Prinses Juliana, welke door H.K H. ter publicatie werd afgestaan Amerikaans voorstel voor interim-commissie De Amerikaanse afgevaardigde, John Foster Dulles, heeft in de poli tieke commissie der V.N. een resolu tie ingediend, waarin wordt aange drongen op het instellen van een in terim-werkcommissie, die zal optre den, terwijl de Algemene Vergade ring geen zitting meer heeft. De voorgestelde interim-commissie zou de volgende vier belangrijkste functies hebben: 1. Bespreking van aangelegenheden met betrekking tot het bewaren van de internationale vrede en veiligheid en de vriend schappelijke betrekkingen tussen de landen, welke aangelegenheden wel licht bij het secretariaat-generaal worden ingediend voor opneming op de agenda van de volgende Algeme ne Vergadering. 2. De commissie zou beschikbaar zijn voor gedelegeerde WISJINSKY WAS HET ER NATUURLIJK NIET MEE EENS. Hij verklaarde, dat de vorming van de voorgestelde commissie een ernsti ge schending van het handvest zou zijn en gelijk staat met een poging om de eenstemmigheid der grote mo gendheden te omzeilen. Wisjinsky be schuldigde de V. S. er van, dat zij een lichaam trachten in te stellen, dat naast de Veiligheidsraad zou werken* met groter bevoegdheid dan de Vei ligheidsraad zelf en dat het Ameri kaanse voorstel was uitgedacht nadat alle pogingen om het veto der grote mogendheden af te schaffen hadden gefaald. BETER MET STALIN DAN MET MOLOTOF. James Byrnes, voormalig minister van buitenlandse zaken der V. S., heeft te Spartanburg (in Coralina), zijn geboortestad, tijdens een receptie ter gelegenheid van de publicatie va.i zijn nieuwe boek, getiteld „Oprecht gesproken", verklaard, dat men kwes ties, waarover geen eensgezindheid bestaat* beter kan oplossen met Sta lin dan met Molotof. Het nieuwe boek van Byrnes han delt over de conferenties te Jalta Potsdam en de latere conferenties tussen de „grote vier". „Ik vond Stalin oprecht. Bij ver scheidene gelegenheden heb ik over eenkomsten met hem gesloten, wan neer ik dit niet kon met Molotof." DREIGENDE BREUK TUSSEN BRAZILIë EN RUSLAND. De regering van Brazilië heeft offi- taken. 3. Zij zou de Algemene Ver- cieel in Moskou geprotesteerd tegen gadering in staat stellen aanbevelin gen te doen aangaande algemene be ginselen voor samenwerking bij het bewaren van de internationale-vrede en studies voor het bevorderen van de internationale samenwerking op politiek gebied te laten beginnen. 4. De interim-commissie zou de Alge mene Vergadering rapporteren of het wenselijk zou zijn een dergelijke werkcommissie op permante basis in te stellen. een beledigend artikel in het Russi sche blad „Izwestia" over Enrico Gas par Dutra, de Braziliaanse president. Op de vraag van correspondenten, of er een mogelijkheid bestaat, dat Bra zilië de diplomatieke betrekkingen met de Sowjet-Unie zal verbreken, antwoordde Fernanides, de Braziliaan se minister van Buitenlandse Zaken: „Het antwoord van Rusland zal be slissen of onze diplomatieke betrek kingen gehandhaafd blijven of niet". HET PROCES TEGEN MGR. UKMAR Rechtspraak in het gebied van Tito Regent van het Seminarie te Capodistria naar gevangenis Don Marcello Labor, regent van het seminarie te Capodistria, gelegen in de door Joego-Slavië bezette zone van Triëst, is veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf. Hem werd ten laste gelegd het hamsteren van levensmiddelen, geldspeculaties, on derdrukking van Slavische studenten Don Marcello Labor werd gearres teerd na de communistische relletjes tegen het seminarie op 13 Augus tus j.l. Een zegsman in Triëst deel de mede, dat de grote populariteit van de regent en zijn vriendschap met Mgr. Antonio Santin, de bis schop .van Triëst „de voornaamste re denen zijn voor zijn veroordeling". Regent Labor, vroeger een Joodse arts, -bekeerde zich tot het Katholi cisme en gaf zijn bezittingen prijs om katholiek priester te worden. Tijdens de Duitse bezetting "bracht hij een jaar door in 't concentratie kamp Dachau. Een andere priester Stjepan Cek, pastoor van Ianischie, waar de aan hangers van Tito hun schandelijke aanval deden op Mgr. Ukmar; tij dens welke pater Bulesich werd ver moord, werd veroordeeld tot zes ja ren dwangarbeid. De beschuldiging luidde, dat hij „de relletjes op 24 Augustus tezamen met de bisschop v. Triëst, Mgr. Santin had uitgelokt". Andere personen, die getracht had den Mgr. Ukmar te verdedigen kre gen van drie tot tien maanden gevan genisstraf Mgr. Ukmar zelf, die in opdracht van de H. Stoel het H. Vormsel moest toedienen en bij de aanval der communisten ernstig gewond werd, kreeg 'n maand dwangarbeid. Omdat hij zich reeds sedert 28 Augustus m de gevangenis bevond, werd hij in vrijheid gesteld. Zijn lichamelijke toestand is echter van dien aard', dat hij niet naar Triëst kan terugkeren. Hij is in het ziekenhuis van'Pisino HARRIMAN ONTVOUWT PLAN VAN ACTIE TEGEN KOMINFORM. Averell Harriman, de Amerikaanse minister van Handel, die vroeger am- bassaideur in Moskou was, heeft een plan van „positieve actie" der V. S. ontvouwd ter neutralisatie van de nieuwe communistische organisatie. Dit plan omvat allereerst een uitbrei ding van de economische en diploma tieke activiteit der V. S., terwijl ver der versterking van de defensie en uitbreiding van de propaganda in Europa de grondpijlers van Harri- man's ideeën vormen. Economisch wereldherstel acht Harriman van het eerste belang voor de stabiliteit van vrije regeringen. De V. S. zijn volgens hem het enige land, dat daarin leiding kan geven. Op politiek en diplomatiek terrein bepleit Harriman „een even energie ken en vruchtbaren wedijver "Van grote en kleine staten in het bevor deren en handhaven van de mense lijke waardigheid en de menselijke rechten als waarmede zij, die de vrij heid van de mens willen ondermijnen, him doelstellingen nastreven". ter verpleging opgenomen. De moor denaar van Pater Bulesich, Slavko Sankovich en Elvio Midizza, die Mgr. Ukmar zwaar letsel toebracht, wer den beiden tot 5 maanden dwang arbeid veroordeeld. In een commentaar op dit proces en de uitspraak schrijft de Osserva- tore: „De aanvallers worden be schuldigd van een exces van zelf verdediging, de aangevallenen die een dode en een zwaargewonde aan hun zijde telden, van vrijwillige aanranding. De Joego-Slavische autoriteiten kunnen doen wat zij willen om te trachten zich een schijn van recht te verzekeren, zelfs door de slachtoffers te beschuldigen een verdediging te hebben voorbereid tegen deze laffe aanval, zij zullen daarin op geen en kele wijze behoorlijk kunnen sla gen." Overzicht in de Ridderzaal gedurende de beëdiging van H.K.H. Prinses Juliana als Regentesse van het Ko ninkrijk. Algemene Missiezondag Zondag a.s. viert de H. Kerk over de gehele wereld de jaarlijkse Al gemene Missie-Zondag. Zij roept dan al haar kinderen in en buiten de missies op, zich te verenigen in een grote smeking, om Gods genade over haar missie-arbeid te verkrijgen. Aan allen vraagt zij de H. Mis, de H. Communie en een milde bijdrage ir een bijzondere collecte. Daarenbo ven wekt zy hen nog eens dringend op, deel te nemen aan de Pauselijke Missiegenootschappen, in het bijzon der aan het Pauselijk Genootschap tot Voortplanting des Geloofs, dat al le missiën steunt, en de grondslag en het uitgangspunt vormt van de me dewerking der gelovigen aan de uit breiding der Kerk, en daarom in iedere parochie georganiseerd is, om een dagelijks gebed en een geregelde aalmoes van allen te verkrijgen. De gehele Kerk werkt aan de uitbrei ding in het Godsrijk: alle gelovigen voor alle ongelovigen. DE STAKINGEN TE PARIJS. De Franse regering heeft Dinsdag avond de 30.000 stakers in Parijs ge dreigd met militaire dienstplicht en gevangenisstraf, indien zij in him sta king volharden. Bij deze staking zul len zich voegien: 1.800 arbeiders van de Renault-fabrieken; de bouwvak arbeiders in het gebied van Lyon (vandaag) en (morgen) 31.500 zee lieden en bootwerkers. De regering onderhandelt nog met de arbeiders van de gas en electriciteitsbedrijven. INE OOSTENRIJKSE KANSELIER Leopold Figl heeft Maandagmiddag 'n speciale zitting van 't kabinet bijeengeroepen om zijn ministers mede te delen, dat op last van de Sowjet-autoriteiten de chefs der burger- lyke politie in Sankt Poelten, Wiener Neustadt en Baden, van hun posten zijn ontheven, om vervangen te worden door communistische functiona rissen. In een communiqué, na de kabmetszitting uitgegeven, wordt ver klaard, dat alle doeltreffende maatregelen zullen worden genomen ter handhaving van de privileges der regering, zoals deze gewaarborgd worden door de controle-overeenkomst van de geallieerde raad. Oostenrijkers verzetten zich Ook werd geprotesteerd tegen het verbieden van de door de drie Weste lijke mogendheden gecontroleerde dagbladen in het door de Sowjets be zette district Sankt Poelten. Men neemt aan, dat de zaak voor de geallieerde raad zal worden ge bracht en dat de regering zich ook rechtstreeks tot de Russische autori teiten zal wenden. De Oostenrijkse minister van Bui tenlandse Zaken, Carl Gruber, heeft verklaard, dat Oostenrijk zonder het herstel van zijn oude grenzen geen enkel vredesverdrag zal accepteren. Deze mededeling is actueel, daar grenscorrectie in verband met de Joe goslavische aanspraken op Oosten rijks gebied één der punten is, waar over de commissie van deskundigen der vier grote mogendheden het niet eens is geworden. CLAYTON NEEMT ONTSLAG. Naar de „New-York Times" uit Washington meldt, heeft de Ameri kaanse onderstaatssecretaris voor eco nomische zaken William Clayton zijn ontslag ingediend. President Truman heeft dit. ontslag „met tegenzin" aan vaard, aldus het blad. DE OP DE OCEAAN GELANDE VLIEGBOOT. De Amerikaanse vliegboot, die we gens zware tegenwind in de nabijheid van een weerkundig observatieschip od de Atlantische Oceaan moest da len, drijft thans rond in een steeds heviger wordende storm. Volgens ont vangen radioberichten zijn 48 inzit tenden op het weerkundig observatie schip in veiligheid gebracht, terwijl de 21 overigen zich nog aan boord van de vliegboot bevinden. DE GASPERI'S AANHANG VERDUBBELD. Bij de Zondag gehouden gemeen- reraadsverkiezingen in Rome is de paitij van minisier-president de Gas- peri aanmerkelijk versterkt uit de stembus' gekomen in vergelijking met de uitslagen van November van het vorige jaar. De christen-democraten hebben hun aanhang verdubbeld; in November behaa'den zij 104.627 stem men, thans 204.247. Zij zijn hiermee slechts ruim vier duizend stemmen onder het totaal gebleven, dat het communistisch-socialistische volks- blok heeft behaald. Deze coalitie be haalde in November 190.038 stemmen, thans 208.566. HET GOUDEN ZWAARD AAN EISENHOWER OVERHANDIGD. Dinsdag heeft mr. van Kleffens het gouden zwaard, dat door koningin Wilhelmina is aangeboden, aan gene raal Eisenhower overhandigd. Bij de plechtigheid, die in de Nederlandse ambassade te Washington plaats had, verklaarde mr. van Kleffens, dat het zwaard een symbool is van de suc cesvolle geallieerde oorlog tegen de totalitaire onderdrukking. „Het is een blijk van de dankbaarheid en bewon dering, die wij voor de geallieerde strijdkrachten en in het bijzonder voor uw leiderschap koesteren", zeide mr. van Kleffens. Generaal Eisenhower antwoordde, dat het geschenk bijzondere betekenis voor hem had. „In de donkere dagen vopr de bevrijding heeft de dapper heid van het Nederlandse volk nooit nagelaten indruk te maken op onze strijdkrachten. Dit zwaard zal voor millioenen Amerikanen een herinne ring zijn aan de moed der Nederlan ders", aldus- de generaal. TWEEDE KAMER. Een interpellatie over rantsoen- verlagingen. De Tweede Kamer heeft gistermid dag de interpellatie van de heer Wa genaar (C.P.N.) over de rantsoen ver lagingen over zich heen laten gaan. Behalve de interpellant voerde nie mand het woord. En de interpellant zelf ging niet diep op de zaak in. De interpellant formuleerde ten slotte drie eisen: Rantsoen verlaging ongedaan maken; vrije artikelen op de bon, de fijne patentbloem in het gewone brood verwerken en niet ge bruiken voor luxe broodjes. Minister Mansholt heeft kort en zakelijk geantwoord. Al zouden wij meer willen importeren, wij zouden het toch niet kunnen kopen, niet op grond van de deviezen, maar omdat er nu eenmaal een tekort is. Wij kun nen dus niet willkeurig besluiten de rantsoenen te verhogen. Inderdaad wordt overwogen koek, beschuit en biscuit weer in de distri butie op te nemen. Dit zal zeker wei gebeuren, wanneer opnieuw tot rant soenverlaging overgegaan zal moeten worden, maar, indien er geen tegen slagen komen, hoopt de regering de huidige rantsoenen te kunnen handha ven. Peulvruchten distribueren heeft geen zin, aangezien er in totaal slechts één pond per persoon aanwe zig is. De restaurants verbruiken slechts 2/10 pet. van het beschikbare brood. Door de verkoop van luxe broodjes is het mogelijk, het gewone brood op de huidige prijs te houden. De ervaring leert bovendien, dat niet alleen welgestelden luxe broodjes ko pen, maar dat men in brede lagen van het volk daarop gesteld is. GEZINSHERENIGING KRACHTIGER AANGEPAKT. Termijn wordt teruggebracht tot 3 maanden. De autoriteiten in Den Haag zien heel goed in, dat gezinshereniging dringende eis is om de zaken in Indië vlotter te doen marcheren. Daarom gaat de Regering deze zaak metterdaad aanpakken. In November en December vertrek ken ruim 3000 vrouwen; in de eerste tien maanden van het jaar werden er slechts 2000 overgebracht. 5000 Aanvragen moeten door O. G. in volgorde van binnenkomst worden afgewerkt, waarbij ongeveer 9 a 10.000 vrouwen en kinderen zijn be trokken. Ongeveer de helft zal begin 1948 nog een kans moeten krijgen. Tegen het midden van het volgen de jaar hoopt men evenwel zover te zijn, wat de scheepsruimte betreft, dat de huidige termijn van 6 a 9 maanden is teruggebracht tot 3 maan den. DUITSERS WORDEN DEZE WINTER NIET UITGEWEZEN. Binnenkort zal de uitwijzing van ongewenste Duitsers uit ons land tij delijk worden stopgezet. Dit geschiedt uit menslievende overwegingen in verband met de koude in de kampen, aldus de .Nieu we Courant". Zou hier ook de bedoe ling kunnen voorzitten om de gehele regeling van de uitwijzing van Duit sers te herzien enhet reeds ge dane onrecht te herstellen. Wij ho pen het! R.K. JOURNALISTEN-OPLEIDING. De commissie voor R.K. journalis tenopleiding ingesteld door het be stuur van de Katholieke Nederland se Journalistenkring is zoals be kend, overgegaan tot stichting van het instituut vakopleiding te Nijme gen. Het bestuur is als volgt samenge steld: L. Hanekroot, voorzitter van de Katholieke Journalistenkring, voor zitter, prof. dr. R. Post, rector-mag- nificus van de R.K. Universiteit te Nijmegen, vice-voorzitter, C. Drabbe, mr. W. Huynen, F. Oremus, leden van de R.K. Dagbladpers, C. J. Wubben, van het Christelijk Studie centrum, en H. Hermans, secretaris van minister-president Beel. -Ach ja Te Londen is opgericht het anti-vrouwengenootschap voor mannen rechten. Stichter en voor zitter is de heer Fred Wormuil. „Wij zijn geen vrouwenhaters", aldus de heer Wormuil, „maar wij geloven, dat de vrouwen te veel inbreuk maken op de man- nenrechten en dat zij de mannen, als men haar niet in toom houdt, van hun zelfstandigheid zullen beroven." Ik heb dit berichtje nog eens overgelezen, en het toen nóg eens gelezen. Zou het waar zijn, dat de vrouwen teveel praats krijgen? Zouden ze nu werkelijk de zelfstandigheid van de man bedreigen? Het is een schokken de gedachte voor een man en ik ben er van overstuur. Ik wil mijn zelfstandigheid in geen geval verliezen. Ik wil zo laat thuis komen als ik wil en als mijn vrouw vraagt,, waar ik zo laat vandaan kom, wil ik zeggen: Dat gaat je niets aan'. Mijn vrouw wil zich een lange jurk aanschaffen volgens de nog komende mode, van mijn textiel punten en van mijn centen, maar ik sta er op, dat zij de vooroorlogse met de motgaatjes aantrekt. Want mijn textielpun ten en mijn portemonnaie mogen hun zelfstandigheid niet verlie zen. Ja, ja, dat wil ik allemaal. Of liever, ik zou dat wel willen willen. Maar ik vrees, dat de toestand erger is dan het anti-vrouwenge nootschap meent. Alleen Adam was zelfstandig vóór Eva ge maakt werd Toen was hy nog in het paradijs. Ach ja.... KARDINAAL DE JONG DOCTOR HONORIS CAUSA. De Leuvense Universiteit heeft kar dinaal De Jong, aartsbisschop van Utrecht, gepromoveerd tot doctor ho noris causa in de theologie. De aarts- bischoppen van Westminster, New Lork en Toulouse is dezelfde eer te beurt gevallen. Door deze promoties wordt deze aartsbisschoppen hulde gebracht voor hun verzet tegen het fascisme. GENERAAL KAPITTEL GEZELSCH. GODD. WOORD. Het Generale Kapittel van het Gezelschap van het Goddelijk Woord (S.V.D.) heeft tot generale overste gekozen de hoogeerw. pater A. Kap penberg, die provinciaal was van de Oostenrijkse provincie. Tot zijn as sistent de Nederlandse pater J. v. d. Heijden, geboren te Cuyk, missiona ris van de Kleine Soenda-eilanden (Flores). PRIESTER VAN HET H. HART VAN JEZUS (S.C.J.) Op het Generaal Kapittel van de Congregatie van de Priesters van het H. Hart te Bologna werd de hoog eerwaarde pater W. Th. Go vaart (ge boren te Schiedam) herkozen tot Ge neraal Overste en de hoogeerw. pa ter A. van 't Westende (geboren te -Stoppeldijk Zld.) tot General Eco noom. TRANSVAAL WIL NEDERLANDSE ONDERWIJZERS AANSTELLEN. Het departement van onderwijs van de provincie Transvaal Zuid- Af rika), is van plan een beperkt aan tal Nederlandse leraren en onderwij zers te benoemen voor betrekWngen in Transvaal. De canidaten moeten in staat zijn, om in het Engels of in het Afrikaans te doceren. £en (taAAettje...

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1