3)e Cetebe Gcni/fca/iit Rusland ook voor verdeling van Palestina Russische resolutie verworpen DINSDAG 14 OCTOBER 1947 'Bureaux Papengracht 32. Giro 103003. Telef. Administratie, Advertenties 20826. Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 20935. Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. KATHOLIEK waarin opgenomen DAGBLAD VOOR „DE BURCHT" LEIDEN EN OMSTREKEN 38e JAARGANG No. 11213 Abonnementsprijs 0.30 per week, 1.30 per maand, ƒ3.90 per kwartaal. Franco per post 4.65. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract oelangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden ƒ1.50. PJET BLIJKT, dat Amerika en Rusland het toch niet altijd en in alles oneens zijn. Tsarapkin, de vertegenwoordiger van Rusland in de com missie voor Palestina, is n.l. van oordeel, dat men de Joden het recht niet kan ontzeggen, in, Palestina eeji eigen staat te stichten. Daarom zal ook Rusland evenals Amerika deed in beginsel zijn steun geven aan de aanbevelingen van het rapport van de commissie: verdeling van het Hei lige Land in een Joodse en een Arabische staat. De Joodse kolonisten wijzen erop, dat er in hun nederzettingen geen sprake is van paniek. Zij nemen maat regelen om het hoofd te kunnen bie den aan een Arabische inval en zijn vast besloten, zich niet onder de voet te laten lopen. AANSLAGEN IN JERUZALEM. Op het Amerikaanse consulaat in Jeruzalem is> een bomaanslag ge pleegd, die alleen materiële schade heeft aangericht. Eerder ontplofte zoals gemeld een bom voor de deur van het Poolse consulaat. Beide aanslagen worden in verband ge bracht met dreigementen van de Ara bische terroristische organisatie Ji- dah, die repressailles in het vooruit zicht heeft gesteld tegen alle landen, die voor het meerderheidsrapport van de Palestina-commissie van de UNO zouden stemmen, waarin een verde ling van het Heilige Lgnd tussen Jo den en Arabieren wordt voorgesteld. Arabieren nog rustig Geruchten, als zouden de legers van de Arabische Liga binnen enkele da gen een inval doen in Palestina, wor den weerlegd door het feit, dat de Arabische troepen rustig in hun ten tenkampen langs de grens blijven lig gen. Men kan er echter zeker van zijn, dat, zodra de Britse troepen het Hei lige Land gaan verlaten, de Arabie ren tot actie overgaan. De Arabische leiders hebben besloten, dat het „Ara bische Legioen" van Transjordanië, door de Engelsen opgeleid, zal wor den gebruikt voor een snelle militai re bezetting van Palestina. De andere landen van de Liga zullen er alleen enige detachementen aan toevoegen. Fawzi el Kawkaji, die de leider is geweest van enige revoluties, zal de opperbevelhebber zijn van het inva sie-leger. DE ARABISCHE LIGA TREKT OP TEGEN PALESTINA JN DE POLITIEKE COMMISSIE der Verenigde Naties is gisteren gestemd over een Sovjet-Russische resolutie, waarin alle schuld voor de onlus ten in de Balkan op de schouders van de Griekse regering wordt gelegd en verzocht wordt om terugtrekking van de buitenlandse troepen en op richting van een commissie der Verenigde Naties tot toezicht op de Ame rikaanse hulp aan Griekenland. De uitslag der stemming luidde: 7 vóór (de gebruikelijke Sovjet-Russische groep en Hindoestan), 39 tegen (waaronder de Ver. Staten, Engeland, Frankrijk en Pakistan), 10 ont houdingen. Wisjinski wist het wel In de rede, welke hij tijdens de zit ting hield, heeft Winsjinski, volgens A. P., verklaard, dat hij geen moment veronderstelde, dat zijn bovenom schreven resolutie zou worden aange nomen, maar deze wetenschap zou hem er niet van weerhouden over het Balkan-probleem het zijne te zeggen, omdat Rusland zal blijven strijden te gen de bedreiging, welke Griekenland voor de Balkan vormt. Nadat Wisjins ki had gesproken betraden Ruslands paladijnen onmiddellijk een voor een het spreekgestoelte om zijn eisen te steunen. DE kRANTEN MOETEN GROTER ZIJN. De commissie van de Unesco, welke een onderzoek heeft ingesteld naar de technische behoeften van tien door de oorlog verwoeste landen van Euro pa, waaronder Nederland, en van ChL na en de Philippijnen op. het gebied van pers, radio en film, is blijkens haar rapport van mening, dat voor een juiste nieuwsvoorziening de om vang van een krant ten minste acht standaardbladzijden moet zijn, hierbij inbegrepen artikelen en advertenties. Een omvang der vier bladzijden is echter voldoende om in de directe be hoefte te voorzien, in aanmerking ge nomen het succes, dat sommige kran ten met een dergelijke omvang heb ben bereikt. Wat Nederland betreft zijn nieuwe machines noodzakelijk, indien er meer papier beschikbaar zou komen, terwijl ook een tekort aan goede journalisten voelbaar zou wor den. De commissie beveelt aan, dat uit beschikbaar komende fondsen een som van vijf millioen dollar zal wor den toegewezen voor het verkrijgen van papiervoorraden voor landen, waar aanvullende voorraden dringend noodzakelijk zijn, in het bijzonder Frankrijk, Nederland en China. In de meeste landen is er een be hoefte aan bekwame journalisten, die het niveau van het vak hoog kunnen brengen. WAAROM WILLEN ZE TOCH WEG? De Russische marine in de Zwarte Zee patrouilleert dag en nacht met kleine, zwaar bewapende schepen langs de Roemeense en Bulgaarse kus ten om een einde te maken aan de uittocht van politieke vluchtelingen, die naar Turkije trachten 'te komen. Reeds zouden twee schepen met Roe menen tot zinken zijn gebracht. De Bulgaren hebben hun patrouilles langs de grenzen zodanig versterkt, dat grensoverschrijding zo goed als onmogelijk is geworden. Dezer dagen zijn twee officieren met een klein verkenningsvliegtuig uit Roemenië ontvlucht en op Turks grondgebied aangekomen. NIEUWE STAKINGSGOLF TE PARIJS. Gistermorgen gingen in Parijs 20.000 arbeiders der openbare ver voermiddelen in staking. Alle Parijze naars zullen de gevolgen van deze sta king gewaar worden. -Ook officieren en manschappen van de Franse koop vaardijvloot en de arbeiders van de gas- en electriciteitsbedrijven hebben gedreigd het werk te zullen neerleg gen. PARIJSE STAKING POLITIEKE MANOEUVRE. De transportstaking te Parijs wordt natuurlijk druk besproken in de Pa- rijse bladen. De linkse bladen verkla ren de regering voor de staking ver antwoordelijk, terwijl de rechtse bla den de communisten beschuldigen van het zaaien van onrust of het door ae communisten beheerste algemeen werkverbond zwakheid van houding verwijten wegens het steunen van de oorspronkelijk door de Metro-em- ployé's begonnen staking. Bij de uitvoering van Leids „Victorie" in de Stadsgehoorzaal zag de foto graaf bovenstaand beeld uit de me- nuetdans. Complot tegen Bevin? Het Londense blad „Evening Standard" meldt friet grote koppen, dat Scotland Yard een complot zou hebben ontdekt om de minister van buitenlandse zaken Bevin van het le ven te beroven. Volgens het blad zou een speciale afdeling van Scotland Yard hebben meegedeeld, dat de de tectives, belast met de bewaking van de minister, gewaarschuwd zijn, dat het complot waarschijnlijk spoedig zijn slag zou trachten te slaan. Nader wordt echter vernomen,-dat Scotland Yard wel de maatregelen ter bescherming van Bevin heeft ver sterkt, daar tijdens het weekeinde dreigementen zijn ontvangen, dat Be vin door terroristen zou kunnen wor den aangevallen, doch dat in het ge heel geen complot is ontdekt. DE GEVECHTEN IN ACHTER-INDIë Volgens het Franse legerbericht volvoeren de Franse troepen met suc ces operaties ten Noorden van de stad Hanoi. Behalve dat enkele belangrij ke plaats enbezet werden, werd de weg LangsonCoabang onder con trole der Franse troepen gebracht. De Vietnamese eenheden boden slechts hier en daar tegenstand. Bij de gevechten te Son-Tay heb ben de Vietnamezen 100 doden en een# groot aantal gevangenen verlo ren. Bij Nam-Dinh verloren de Viet namezen 50 doden. Een groep parti- sanen in Cochin-China leed zware verliezen. Van de Fransen werden drie manschappen gedood. STAKING OVERHEIDSPERSONEEL IN BELGISCH BRABANT. Uit protest tegen de trage wijze, waarop de nieuwe loonschalen wor den toegepast, heeft het personeel in overheidsdienst in de Belgische pro vincie Brabant besloten het werk morgen gedurende vier-en-twintig uur neer te leggen. Er zijn maatrege len genomen om de gas-, electrici- teits- en watervoorziening normaal te doen verlopen. Naar het zich laat aan zien zal deze. stakingsbeweging zich tot de overige provincies uitbreiden. KLEIN VERLOF MILITAIRE DIENST VOOR BOUWVAK ARBEIDERS. De mogelijkheid is geopend om ook aan dienstplichtigen van de lichting 1945 en volgende lichtingen, als se dert de datum van opkomst twaalf maanden zijn verstreken, in zeer drin gende gevallen klein verlof voor za ken te verlenen. Wanneer de minister verzoeken be reiken van bouwvakarbeiders, zul.cn deze zoveel als dit met het belang van de militaire dienst in overeenstem ming is te brengen, worden ingewil ligd. - NEDERLAND SCHENKT VEE AAN ENGELAND De Engelse landbouw heeft tenge volge van de .zeer strenge, winter 1946/47 zeer grote schade geleden. Niet minder dan 4 millioen schapen en lammeren, alsmede 50.000 stuks vee zijn tengevolge van strenge vorst, hevige sneeuwstormen en gebrek om gekomen, terwijl in de lente grote overstromingen het land hebben ge teisterd. Uit sympathie voor de oude bondgenoot heeft de Nederlandse re gering besloten 500 dragende vaar zen aan de Engelse regering aan te bieden. Deze dieren stammen uit het bekende zwartbonte Fries-Hollands veeslag. Het zijn geen officiële stam- boekdieren, doch met goede gebruiks waarden, hetgeen blijkt uit de bij de afstarpming vermelde productie- gegeven^. De eerste zending van 170 stuks is inmiddels naar Engeland verzonden en de rest zal in twee groepen volgen. OPENING EERSTE KATHOLIEKE MIDDELBARE LANDBOUW SCHOOL TE ROERMOND. Maandagmorgen geschiedde te Roermond de opening van de door de katholieke boeren- en tuindersbond opgerichte katholieke middelbare landbouwschool- Vele autoriteiten op landbouwge bied waren bij deze opening aanwe zig, o.a. 'ir. C. Staff in zijn dubbele kwaliteit van vertegenwoordiger van de minister van landbouw en van directeur-generaal van de land bouw, de Commissaris der Koningin in Limburg, mr. dr. Fr. Houben, ir. Van Vliet, hoofd der afdeling land bouwonderwijs van het directoraat- generaal van de landbouw en de bur gemeester van Roermond, mr. dr- R. Geuljans. VERPLICHTE EIERENLEVERING WORDT VERHOOGD. Het aantal eieren, dat de pluimvee houders in het komende seizoen moe ten inleveren, is verhoogd van 85 tot 120 stuks per kip, terwijl voor de eendeneieren de minimum-aanslag is vastgesteld op 200 stuks per eend. Voor het berekenen van een verplich ten aanslag zal worden uitgegaan van het aantal dieren,' dat op 7 De cember a.s. op de bedrijven aanwezig is, waarbij evenals verleden jaar de eerste 10 beesten van verplichte le vering worden vrijgesteld. Voor 19471948 mogen alleen zij, die een land- of tuinbouwbedrijf exploiteren of daarin regelmatig ais arbeider werkzaam zijn ten hoogste 50 stuks pluimvee aanhouden zonder een op naam verstrekte vergunning. Particulieren mogen ten hoogste 10 stuks pluimvee aanhouden. St. Adelbertsvereniging Een taak in deze nieuwe tijd Na de bevrijding mocht het nog niet gelukken, de St. Adelbertsver eniging uit te bouwen tot een waar dig sluitstuk van de katholieke standsorganisaties. De reden daar van werd j.l. Zaterdag uiteengezet door de voorzitter van de Landelijke Centrale, jhr. mr. P. G. M. van Meeuwen, tijdens het congres, dat in het Gemeenschapsoord D-akenburg te Hilversum werd gehouden. Belangrijk was in dit veband de inleiding van prof. ir. M. J. Granpré Molière over de taak van de St. Adel bertsvereniging. Deze spreker be schreef de nood van onze tijd als een beschavingsnood, waarin de. Kerk zich inmiddels had vrijgemaakt van wereldsgezag. Cultuur en bescha ving moeten nu worden hersteld; en voor w^ betreft de gelovige leek is er aöe aanleiding, dat K.A en Adelbertsvereniging elkaar de hand i eiken. Nadat spr. had verklaard, dat de Adelbertsvereniging de enige ka tholieke organisatie is, die de chris telijke beschaving onmiddellijk ten doel stelt, wees hij op de plicht van de leden, aan die doelstelling vorm en inhoud te geven. Hij achtte de strijd tegen de duisternis principieel ge legen in het ontsteken van licht. Uit dit betoog en de daarop ge volgde interessante gedachtenwisse- ling trok rector A. A. M. Sanders en- keie practische conclusies. Wij geven die schematisch weer: Het wakker maken van de geest gaat uit boven het scheppen van nieuwe vormen op het gebied van organisatie en financieel beleid. De taak van de Adelbertsvereni ging vraagt op de eerste plaats inzet van alle bovenatuurlijke krachten en middelen. Men moet de ganse activiteit plan ten op de geest van de Kerk, mede met behulp van contemplatieven. Er moet studie worden gemaakt van de zielzorg voor de hogere stan den. Natuurlijke middelen moeten wor den gebruikt, voral die, welke eigen zijn aan die hogere standen. Als nu de werkwijze van de Adel bertsvereniging zal worden bepaald door eisen van tijd en milieu, dan acht rector Sanders vooral nodig: ontwikkeling, onderscheidingsvermo gen en beoefening van deugd. De Adelbertsvereniging als standsorgani satie moet uitgaan van wat historisch is gegroeid en contact zoeken met K. A, Geloof en Wetenschap, Volksho gescholen en andere. Hierop heeft de heer L. Bouwman, voorzitter van de studiecommissie, de vraag gesteld, of de St. Adelberts vereniging stands- dan wel vakorga nisatie moet zijn Hij stelde prijs op een uitspraak van het Hoogwaardig Episcopaat. Mede in verband met de ze vraag werd besloten, de commis- sie-Boutyman opnieuw samen te stel len, door afgevaardigden van elk dio cees. Begin Januari zal een rapport verschijnen, dat dan in de afdelin gen zal worden besproken. RANTSOENBONNEN VOOR SCHEERZEEP. In verband met de aanwijzing van bon „Tabak 5 reserve" der tabaks- kaart voor een rantsoen scheerzeep maakt het Centraal Distributiekan toor bekend, dat mannelijke personen van 18 jaar en ouder, die in het bezit zijn van een gecombineerde of ver- snaperingenkaart zich op nader vast te stellen dagen tot de distributie- dienst kunnen wenden. Deze dienst zal hun tegen overlegging der tweede distributiestamkaart een rantsoenbon voor scheerzeep uitreiken. Een knokploegleider Krijgsraad eis^ acht jaar Op 18 December 1944 schoot de Am sterdamse knokploegleider Nico van Dijk in een huis in de Jan Luyken- straat in de hoofdstad een zekere Steenbergen dood, omdat deze naar zijn overtuiging in contact met de S.D. stond en o.a. zijn vrouw en doch tertje had verraden. Gisteren werd deze zaak voor de Krijgsraad behan deld, waarbij werd nagegaan, of de liquidatie van Steenbergen al dan niet gerechtvaardigd was. De audi teur-militair, mr. W. J. Smits, .eiste acht jaar gevangenisstraf. Van Dijk werd door res.-majoor D., eertijds districtscommandant van de B.S. in Amsterdam-West, een war hoofd en een fantast genoemd, doch de verdediger legde een brief over van majoor D., waarin deze aan Van Dijk schreef, dat „lastige landwach- ters gerust konden worden opge ruimd, omdat men van hogerhand wel een oogje dicht zou doen'!! Nico van Dijk zo luidde zijn ver- zetsschuilnaam had naar zijn oor deel overtuigende bewijzen in han den, dat Steenbergen een bij hem on dergedoken gezin aan de Duitsers had overgeleverd en later ook zijn vrouw en dochtertje had verraden. In zijn requisitoir wees de audi teur-militair op het feit, dat het wet telijk bewijs van het S.D.er-schap van Steenbergen niet werd geleverd, wes halve de liquidatie geen wettige gronden had. Hij eiste daarom acht jaar wegens doodslag. De verdediger, mr. Frangois Pau wels, bestreed de opvatting van den auditeur, De Krijgsraad doet uitspraak op 24 October. De knoeierijen bij beheersinstituut te Amersfoort Naar de omvang van de bij het Beheersinstituut te Amersfoort ge pleegde malversaties wordt een uit gebreid onderzoek ingesteld. Thans staat reeds met vrij grote zekerheid vast, dat de gevoerde administratie tot chaotische toestanden heeft geleid. Van de aanvankelijk gearresteerde employe's V. B., E. S., de J., V, en J. is laatstgenoemde weer op vrije voe ten en heeft zijn werkzaamheden her vat. De vier anderen zijn voor de of ficier van justitie te Utrecht geleid, de gearresteerde V., candidaat-notaris te Hilversum en secretaris van het Beheersinstituut, was eerst sedert én kele maanden te Amersfoort werk zaam. De arrestaties geschiedden na dat een Amersfoortse ingezetene, die als Duitse was uitgewezen, bij terug keer in haar woning cigaretten, drank en enige voorwerpen miste en een aanklacht bij de politie indiende. Leider van een roofbende DADERS OVERVAL OP SIGAREN WINKEL GEARRESTEERD. De twee daders van de overval op de sigarenwinkel in Amsterdam Oost j.l. Woensdagavond, zijn Vrijdag en Zaterdag door de politie gearresteerd en hebben een volledige bekentenis afgelegd. Het zijn de 41-jarige D., die in het voorjaar van '47 naar ons land „repatrieerde", nadat hij in de Ver. Staten gratie had gekregen en was uitgewezen - hij was daar tot levens lang veroordeeld voor moord en de 37-jarige Bbeiden zijn Amsterdam mers. D., de hoofddader, die reeds eerder een overval pleegde, had naar zijn vrouw, die in Den Haag woont, een aangetekende envelop met 1300 gld. opgestuurd. Via dit feit kwam de zaak aan het rollen en kon de politie zijn mededader en nog een aantal le den van deze aanhouden. In de stam kroeg van D., op de Zeedijk te Am sterdam, werden de gestolen siera den, de bij de overval gebruikte kle ding en de twee revolvers met de munitie bij een inval gevonden. De caféhouder en zijn echtgenote zijn wegens heling in arrest gesteld. Voorts zijn de eigenaar van de vracht auto, de chauffeur en een bekende zwarte-handelaar, in totaal 8 perso nen aangehouden. DE WEENSE KUNSTSCHATTEN. Dank zij de medewerking van Oos tenrijkse autoriteiten is het gelukt een deel van de Weense kunstschat ten nog enige tijd te exposeren in het Rijksmeseum. Hedenavond vertrekt naar Parijs een transport van deze kunstschatten, waarbij de schilderijen, de schat van het Gulden Vlies en en kele andere voorwerpen. Ze zullen in het Petit Palais gedurende de win ter worden tentoongesteld. In het Rijksmuseum zullen van Woensdag 15 October tot Zondag 2 November nog te zien zijn de beeld houwwerken, het edelsmeedwerk, de wandtapijten en enige andere kostba re collecties. De tentoonstelling zal echter niet 's> avonds te bezichtigen zijn. Het totale bezoek van de ten toonstelling tot Zondagmiddag toe is: 263637. BEURSOVERZICHT Evenals in de tweede helft van de afgelopen week ging gisteren ter beurze van Amsterdam de belangstel ling in de eerste plaats uit naar de Rubberaandelen, waarvoor zich we derom goede vraag openbaarde en waarbij klaarblijkelijk dezelfde mo tieven golden, welke ook de laatste beursdagen opgeld deden. Ook de Ta bakken ontmoetten goede vraag en de hoofdkoersen van aandelen Deli Maatschappij en Senembah lagen eni ge punten boven het vorige slot, ter wijl ook de Suikerwaarden iets vas ter waren. De gehele beurs was trou wens goed gedisponeerd. De beleggingsmarkt was kalm. In de Nederlandse staatspapieren ging niet veel om, maar de nieuwe con versielening 1947 ontmoette nogal enig aanbod De 3 proceruts Indische leningen waren iets luier. De affaire in pandbrieven was onbetekend. De koersen zo goed als onveranderd en hetzelfde gold voor gemeentelijke en Provinciale obligatiën. Enige Indische gemeentelijke leningen echter waren iets beter. Prolongatie 2 yK procent. De Consuls-Generaal te Sitoenbondo tijdens hun inspectietocht door Oost- Java. V.l.n.r.: Overste van Gijn, mr. Eaton (Australië(, mr. Lambert (En geland en ds. Hamel. - Onder water - Gisteren door de radio ge hoord, heus waar. Pror. Picard is onder water ge doken met Cosijns in de „Bogd van Geneé" en heeft een radio reportage uitgezonden uit de ko gel op de bodem van de zee. Verbazend interessant. Je hoorde, hoe 't borrelde in en bui ten de kogel en je kon de ver kouden vissen horen hoesten. Prof. Picard was wat nerveus en begon te vroeg met de uitzen ding.' „Die verdraaide lamp vertikt het alweer", zei de prof. in het Belgisch met een Frans accent. ,,Ik zie geen steek". „Je hebt je bril vergeten. Zet 'm op, en kijk eens door mfrn ruitje. Wat 'n kanjèèèrü Maar houd je lange benen thuis en zit niet zo met je neus tegen 't glas, want anders beslaat de ruit." ,,'t Is een stekelbaars", con stateerde de prof. „Je bent zelf een stekelbaars Ga toch weg met je lange be nen". Die Cosijns was ook even ze nuwachtig! Ja, maar hij moest aan alles denken, want prof. Picard is wat verstrooid. Hij wou juist even uitstappen om die stekelbaars te pakken, hetgeen op 4000 M. onder water geen peuleschilletje is. „Geef mij dan die ouwc-klare- kruik maar 'ns aan, Cosijntje", hoorde ik Picard zeggen. Even was het stil, klok-kolk, een zucht van voldoening en de eigenlijke uitzending begon. „Dames en heren, wij bevinden ons hier in de studio.pardon, in een bolleke in de zee (fluis terend: „Waar zitten we ook weer, Cosijns"?). „Het is een sprookje, dames en heren. Om me heen allemaal voor ij wereld lijke monsters, stekelbaarzen..." Juist hoor ik, dat de afdaling pas over een paar weken plaats vindt. Pech. U kunt het stukje uitknippen. Over twee weken opnieuw lezen. Koning Frederik en koningin Ingrid van Denemarken brengen op het ogenblik een bezoek aan Zweden, waar zij o.a. aan een diner de gasten waren van koning Gustav van Zwe den. Koningin Ingrid en koning Gus tav, gevolgd door de Zweedse kroon prinses Louise (zuster van Lord Mountbatten en koning Frederik be geven zich naar het diner. Een kcPiAettje... „Vriendschap is wel een van de heerlijkste levensgaven, geeft troost, moed en kracht. Moge het gegeven zijn, over en weer gesterkt door het bewustzijn dier verhouding, voor de uitbreiding van het Godsrijk vrucht baar werkzaam te zijn Uit een brief van Mgr. dr. Ariëns aan een vriend.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1