3)e Ceicfoe Sou/tcwt Amerika en België steunen het Nederlandse standpunt Rusland zal Balkan-commissie boycotten In Frankrijk gaat men bezuinigen Een Arabische militaire actie in Palestina VRIJDAG 10 OCTOBER 1947 Bureaux Papengracht 32. Giro 103003. Telef. Administratie, Advertenties 20826. Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 20935. Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 38e JAARGANG No. 11210 Abonnementsprijs ƒ0.30 per week, ƒ1.30 per maand, 3.90 per kwartaal. Franco per post 4.65. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden 1.50. Drie universiteiten 17 R is uitgerekend, dat de uitga- r-1 ven, die het Rijk jaarlijks be steedt voor de bewaring en berech ting van politieke delinquenten, even veel bedragen, als die voor het on derhoud van drie universiteiten. Ook hierin ligt dus een reden om haast te maken met de afwikkeling van deze zaken, aangezien Nederland niet in zulk een positie verkeert, dat wij., met geld kunnen smijten! Naast de dringende redenen van morele aard, moet ook deze overwe ging van financiële aard zwaar ge wicht leggen in de schaal van het voor en tegen een spoedige, een zéér spoedige beëindiging van de kampen en alles wat daarmee samenhangt. Er schijnt nu schot in te komen. Op 27 Juni van dit jaar is in de Wet op de Bijzondere rechtspleging een nieuw artikel opgenomen, waar door het mogelijk gemaakt is politie ke delinquenten volgens een vereen voudigde procedure te berechten. Als gevolg hiervan zal mr. E. A. M. La- mers, president van 'een der kamers van het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam, op Zaterdag 18 October in het kamp Laren vonnis wijzen in een aantal eenvoudige zaken. Het ligt in de bedoeling dat het Bijzonder Gerechtshof op deze wijze regelma tig zitting zal houden in kamp La ren. De procureur-fiscaal bestudeert de dossiers der verdachten omzijn bureau te Amsterdam en doet aan de rechter mededeling van de door hem te stellen eis op de dag der zitting. Op de zitting zelf wordt de verdach te gehoord, terwijl ook de verdedi ging haar argumenten naar voren kan brengen. Er v/ordt onmiddellijk vonnis gewezen en de verdachte heeft de gelegenheid hiertegen verzet aan te tekenen. Deze procedure zal slechts toepassing vinden in geval len waarbij geen straf boven 6 jaar wordt verwacht. Uit het bovenestaande mogen wij de verwaching putten, dat men nu ein delijk eens gaat inzien, dat in 's lands dringend belang de procedure vlug ger en véél vlugger verlopen moet. Hoewel er vrees bij ons oprijst, als we lezen, dat nu, half October, toe passing gaat vinden een reeds op 27 Juni in werking getreden wetsbepa ling! Tijdelijke overdracht Koninklijk Gezag Verschenen is het voorlopig ver slag der Verenigde Vergadering der Staten-Generaal over het wetsont werp tot toepassing van art. 43 der grondwet. Algemeen werd betreurd, dat de gezondheidstoestand van Hare Ma jesteit de Koningin tot de indiening van dit wetsontwerp had geleid. Men sprak de hoop uit, dat daarin spoe dig een wending ten goede zou ko men en dat het onze Vorstin gegeven zou zyn, in goede welstand haar vijf tigjarige regering te vieren. Verscheidene leden oefenden cri- tiek op de voorgestelde regeling. De regeering heeft op de schrifte lijk gemaakte opmerkingen geant woord. Van ganser harte sluit de regering zich aan bij de in deze paragraaf ge uite wens. Moge het Hem, die het welzijn van vorsten in handen heeft, behagen onze geëerbiedigde Konin gin spoedig weer volledig herstel van krachten te schenken. Het is de vurige wens onzer Vorstin en het kabinet sluit zich daarbij van ganser harte aan zo spoedig haar krachten zulks toela ten, de uitoefening van het konink lijk gezag weer te hervatten. Het is 'echter niet uitgesloten, dat in de gezondheid van onze Vorstin na verloop van enige tijd na de her-» vatting van de uitoefening van haar taak een terugslag intreedt, welke H. M. de Koningin zou kunnen nopen de uitoefening van het koninklijk ge zag opnieuw tijdelijk neqj te leggen. In de gedachtengang van sommige leden zou dan een nieuwe wettelijke regeling dienen te worden uitgelokt, hoewel dezelfde oorzaak, die tot in diening van het onderhavig wetsont werp noopte, haar werking nog zou doen gevoelen. De regering is het met deze opvatting niet eens. Het ligt in de bedoeling, in het thans uit te vaardigen besluit, waarin het tijdstip bepaald wordt, waarop de uitoefening van het koninklijk ge zag wordt neergelegd, mede het tijd stip te bepalen, waarop de uitoefe ning van dat gezag zal worden her vat INDONESISCHE KWESTIE IN VEILIGHEIDSRAAD T^OG ALTIJD PARADEERT de Indonesische kwestie op de agenda van de Veiligheidsraad. Men is nog niet uitgepraat over de Russische eis, dat Nederland zijn troepen moet gelasten terug te trekken naar d'e stel lingen, welke zij innamen voor de actie in Juli begon. Zaterdag zal. Aus tralië. hierop een amendement indienen niet de strekking, dat dè troepén van beide partijen moeten worden teruggetrokken op vijf kilometer van de stellingen, welke zij op 1 Augustus innamen. Op die datum is het bevel „staakt het vuren" gegeven en de Australiërs menen, dat veel bloedvergieten kan worden voorkomen als de afstand tussen beide legers groter wordt. Dit amendement kan echter nog geen punt van discussie uitmaken, ornaat het alleen nog maar is aange kondigd. Daarom konden de spre kers zich Donderdag alleen voor of tegen het Russische voorstel uitspre ken. De Verenigde Staten en België verklaarden zich, evenals natuurlijk mr. Van Klef fens, tegen. De Nederlandse vertegenwoordiger stelde de vraag, welke redenen er zijn om aan te nemen, dat zijn land aan Java en Sumatra wil onthouden, wat het geheel eigener beweging aan Oost-Indonesië en Borneo heeft ge geven. De bewering van de heer Pa- lar, dat de legerleiding de Nederland se regering geheel naar haar hand zet, noemde hij pure fantasie. De afgevaardigde van de Philippij- nen hield zich zorgvuldig op de vlak te en verklaarde, dat de Veiligheids raad in alle eerlijkheid zou moeten toegeven, dat het gevaar van repre sailles bestaat, indien de Nederlandse troepen zouden worden teruggetrok ken. Gromyko kreeg dus Donderdag niet veel bijval voor zijn voorstel. Daarom uitte hij zelf vijf en twintig minuten lang beschuldigingen aan het adres van Nederland, België, de Verenigde Staten en de Veiligheidsraad. China en de Philippijnen verweet hij, dat zij de republiek te wqinig steun had den gegeven. Sumatra's oostkust autonoom verklaard Volgens een officiële bekendma king is de vorming van de staatkun dige eenheid Oost-SumatraDearah Istimowa Soematra Timoer bij de creet van de landvoogd, gedateerd 8 October, goedgekeurd. Het besluit behelst de erkenning van een voor bereidend comité voor Oost-Sumatra als voorlopige vertegenwoordiging vna de Dearah met dien verstande, dat het comité zal worden aangevuld met vertegenwoordigers van de nog niet voldoende vertegenwoordigde bevolkingsgroepen en dat het alsdan wordt omgezet in een voorlopige raad van de Dearah, die in samen werking mét de Recomba het statuut en de organisatie van het nieuwe ge biedsdeel ten uitvoer zal brengen. Omtrent de positie va nde zelfbestu ren zal een beslissing worden geno men, nadat regelmatige verkiezingen zullen zijn gehouden, in afwachting Omtrent de positie van de zelfbestu- voegdheden zal uitoefenen in overleg met de Recomba. Ook de interne vei ligheid valt onder de bevoegdheden. De vereiste middelen voor de werk zaamheden van de raad zullen, han gende nadere verrekening, voorlopig van regeringswege worden verstrekt. NEDERLANDS COMMUNIQUé. Het Nederlands legercommuniqué van gisteren meldt, dat volgens tot dusverre ontvangen berichten, de ver liezen aan Nederlandse zijde zijn: 5 gesneuvelden, 10 gewonden en 2 ver misten. West-Java: Nederlandse detachemen ten bij Soekanegara en Djampankoe- VIETNAM PROBEERT HET OOK MET DE VEILIGHEIDSRAAD. Vertegenwoordigers van de Vietna mese nationalistische regering heb ben de delegatie van India bij de V. N. officieus verzocht om het geschil tussen de Vietnamese nationalisten en Frankrijk aan de Veiligheidsraad voor te leggen. Een woordvoerder van de delegatie van India deelde, gisteravond mede, dat de Vietnamese regering zich eigenlijk rechtstreeks tot de regering te New-Delhi moet wenden. H.K.H- Prinses Juliana en Prins Bern hard met Prinses Marytóe begeven zich in de kerk. Ion zijn beschoten, evenals patrouil les op verschillende punten. Onze troepen ondernamen zuiveringsacties ir de omgeving van Tjiamis. Midden-Java: Onze troepen ver richtten zuiveringsacties in de omge- ving van Gombong, Poerwokerto, Te- gal Pekalongan en in het grensgebied beoosten Semarang bij Goeboeng. Oost-Java: Nederlandse posten by Pasirian en op Madoera hebben aan vallen afgeslagen. In de omgeving van Lahat op Su matra werd een bende verdreven. DE DOOPPLECHTIGHEID VAN PR INSES MARIJKE IN DE DOMKERK TE UTRECHT. Een overzicht tijdens de doopplechtigheid. WYSJINSKI, de Russische afgevaardigde, heeft gisteren in de politieke commissie verklaard, dat de Sovjet-Unie de voorgestelde commissie voor de Balkan zal boycotten, daar zij in strijijl is met de beginselen van de U.N.O. Rusland zal geen deel uitmaken van deze commissie en niet meestemmen bij de verkiezing van haar leden. „Moeten wij nu maar zeggen, dat wij ongelijk hebben"? Spaak drong er bij de commissie óp aan om zich aan het genomen besluit te houden hoe onaangenaam de Sovjet-Russische boycott ook is. De Amerikaanse afgevaardigde verklaarde, dat de Sovjet-Russische houding „ernstige bezorgdheid" wekt, ddch zij voor de commissie geen be letsel mag betekenen om haar taak voort te zetten. Dank voor „vriendelijke geste" Bebler, de Zuid-Slavische afge vaardigde, rees onmiddellijk van zijn stoel om Wysjinsky te danken voor „deze vriendelijke geste, die geheel in overeenstemming is met de prin cipes. die de grote Sovjet-Russische democratie inspireren". Oscar Lange (Polen) verklaarde eveneens, dat zijn land geen deel wil uitmaken van de commissie. Ook Wit-Rusland, de Oekraine en Tsjecho-Slowakije weigerden deel uit te maken van de commissie. De Belgische afgevaardigde, Spaak, laakte de Sovjet-groep om haar „ge brek aan wil tot samenwerking". „Gisteren", aldus Spaak, „kregen wij van geen van deze delegaties één amendement of zelfs maar een op bouwend voorstel te horen. Vandaag zeggen zij, dat de commissie een slechte resolutie heeft goedgekeurd en willen zij er geen part of deel aan hebben". Met evenveel sarcasme antwoordde Wysjinsky, dat het onmogelijk is om iets, dat men fundamenteel uit de boze acht, te amenderen. Spaak vroeg daarop Wysjinsky, wat hij wilde, dat de commissie in verband met de boycot zou doen. De Franse premier Paul Ramadier heeft in een radiorede meegedeeld, dat de staatsuitgaven met 23 procent zullen worden verlaagd. De tijd is thans gekomen, aldus Ramadier, om inkomsten en uitgaven van de staat geheel in evenwicht te brengen. De uitgaven zullen dit jaar van 900 mil liard tot minder dan 700 milliard francs worden teruggebracht. Voorts zal er voortaan slechts één begroting zijn; het verschil tussen de gewone en de buitengewone (we deropbouw-) begrooting zal dus ver dwijnen. De begroting zal geheel uit belastingen worden gefinancierd. De DE VEESMOKKEL NAAR BELGIë. Ambtenaren van de C.C.D. hadden een tip gekregen, dat een drietal koeien en een kalf, welke dieren in een weiland te Hoogeloon liepen zeer waarschijnlijk voor frauduleuze uit voer naar België bestemd waren. Na dat de ambtenaren in samenwer king met de politie enkele nach ten gepost hadden kwamen inder daad enkele personen opdagen, die aanstalten maakten de runderen mede te nemen. Voor de opsporingsambte naren konden ingrijpen, werden zij evenwel opgemerkt en namen de smokkelaars de vlucht. De runderen werden in beslag genomen. De volgende morgen werden onder verdachte omstandigheden in een an der weiland nog drie runderen aan getroffen. Ook deze dieren, waar van kwam vast te staan, dat zij voor de smokkel waren bestemd, werden in beslag genomen. De eigenaar van het weiland gaf aanwijzingen omtrent de vermoede lijke eigenaars. Een van hen werd gearresteerd en legde een bekentenis af. De beide anderen bleken naar België te zijn uitgeweken. Het on derzoek duurt voort. voorschotten van de bank van Frank rijk aan de staat, waardoor de bank biljetten-circulatie elke maand werd verhoogd, zullen dus eveneens ver dwijnen. Om deze herzieningen, die de basis zullen vormen van Frankrijk's strijd tegen de inflatie, uit te voeren, kun nen tweeërlei maatregelen worden genomen: verhoging der belastingen en bezuiniging op de staatsuitgaven. Verwacht wordt, dat de belastingen het volgende jaar 690 milliard francs zullen opleveren tegen een geschatte opbrengst van 665 milliard dit jaar. De beauiniging op de overheidsuit gaven zal in hoofdzaak betrekking hebben op de uitgaven voor leger, vloot, luchtmacht, ambtenarencorps en de burgerlijke wederopbouwpro- gramma's. H.M. Koningin Wilhelmina bij het verlaten der kerk. KINDERVERLAMMING IN HET NOORDEN DES LANDS. Volgens de officiële opgave van be smettelijke ziekten kwamen in de week van 2128 September j.l. 87 ge vallen van kinderverlamming voor tegen resp. 63 en 61 in de twee daar aan voorafgane weken. Uit de cijfers blijkt, dat de ziekte het ergst heerst in het Noorden des lands. Groningen en Friesland had den in genoemde week resp. 17 en 15 ziektegevallen, Overijsel 16. In Zeeland daarentegen kwam geen en kel geval voor. NOORDWIJK INSTALLATIE DEKEN BRINKMAN. Zondag a.s. vóór de Hoogmis zal Deken Brinkman worden geïnstal leerd door de hoogeerw. heer Deken Homtille van Leiden. Naar de secretaris-generaal en stichter van de Arabische liga, Azzam Pasja, heeft medegedeeld, hebben de minister-presidenten van Syrië, de Libanon, Irak, Transjordanië en Egypte in een geheime zitting in het Libanese bergplaatsje Aley besloten om „militaire actie" aan te bevelen in geval de Engelsen uit Palestina zouden terugtrekken. „Wij zijn het eens geworden over algemene maatregelen en over be paalde militaire maatregelen", aldus Azzam Pasja, „doch wij hebben de mogelijkheid van economische sanc ties nog niet besproken. De aanbeve lingen van de minister-presidenten zullen hedennacht aan de volledige vergadering van de Arabische Liga worden voorgelegd". De voltallige vergadering van de Arabische Liga heeft daarop met al gemene stemmen de resolutie, waarin op de Arabische staten een beroep wordt gedaan, alle mogelijke militai re hulp voor Palestina te „mobilise ren", om het hoofd te bieden aan de Joodse bedreiging van de veiligheid van Palestina, aanvaard. DE VIEZIGHEID VAN DE WALVIS-VANGST. De Ned. mij. voor de walvisvangst N.V. wenst naar aanleiding van be paalde publicaties van de zijde van de gewezen scheepsarts der „Willem Barendsz" dr. A. Melchior de vol gende mededeling te doen: Deze publicaties zijn een aaneen schakeling van tendentieus gekleurde voorstellingen, doorspekt met een groot aantal pertinent onjuiste fei ten. De maatschappij is niet van plan een polemiek over een en ander mei dr. Melchior aan te vangen. Echter moet geconstateerd worden, dat dr. Melchior verzuimd heeft na afloop van de reis bij zijn directie rapport uit te brengen over zijn bezwaren en klachten. H£t verschil in mentaliteit tussen de Nederlandse' en Scandina vische leden van de expeditie is uiteraard niet bevorderlijk geweest voor de goede sfeer aan boord. Ge zien het feit, dat op de thans aan gevangen nieuwe expeditie de be manning aan boord van de Willem Barendsz voor 99 pet. uit Nederlan ders bestaat en verder rekening hou dend met de belangrijke verbeterin gen en uitbreidingen, welke aan de hand van de ervaringen van het eerste seizoen in de uitrusting en ac- comodatie van de Willem Barendsz zijn aangebracht is de verwachting gewettigd, dat in dit tweede seizoen de verhoudingen in alle opzichten anmerkelijk gunstiger zullen lig gen. Ten slotte mag vastgesteld wor den, dat van de Nederlandse beman ning, die aan de eerste eenpeditie deelnam, meer dan 90 pet. bereid was om aan te monsteren. HET WAS TE VERLEIDELIJK. Bij een Haarlemse stomerij arri veerde dezer dagen een jas van een Beverwijkse manufacturier, waarin zich bankbiljetten ter waarde van 3500 gulden bevonden. De juffrouw, die was belaSt met het nakijken van de zakken, meende het bedrag goed te kunnen gebruiken en besteedde het tezamen met haar verloofde voor de aanschaffing van meubels, fietsen en een haard. Nadat de manufacturier had gemerkt, dat hij zijn geld naar de stomerij had gezonden, waarschuwde hij de politie en de vingervlugge jon gedame werd met haar verloofde in- geslotep. Onder de vele genodigden bij ae doopplechtigheid en Prinses Marijke bevond zich Z.Em. Kardinaal De Jong. AUDIëNTIE BISSCHOP VAN HAARLEM. Z. H. Exc. de Bisschop van Haar lem zal Dinsdag 14 October a.s. geen audiëntie verlenen. £en fc.oAJue.itje.... Het wederzijdse recht om eikan ker ernstig, hartelijk maar tevens onbewimpeld de barheid te zeggen, behoort de eerste voorwaarde te zijn, waaronder het verbond der vriend schap gesloten worde. Borger,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1