9e Ceidóe Somont De nieuwe Komintern te Belgrado DINSDAG 7 OCTOBER 1947 Bureaux Papengracht 32. Giro 103003. Telef. Administratie, Advertenties 20826. Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 20935. Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 38e JAARGANG No. 11207 Abonnementsprijs 0.30 per week, 1.30 per maand, 3.90 per kwartaal. Franco per post 4.65. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden 1.50. Ons optimisme „LJET is een dwaasheid onszelf te sug *gereren, dat wij in vrede leven. Want in feite weten wij, dat niets van al datgene, waarvoor wij ge streden hebben, vrucht heeft gedra gen", aldus Kardinaal Spellman in een toespraak op het Eucharistisch Congres van Buffalo. Wij maken ons inderdaad schuldig aan zelfbedrog, als wij ons wijs ma ken, dat de mensheid in vrede leeft. Afwezigheid van oorlog betekent niet; vrede! Dat ondervindt de mens heid nu; nu is geëindigd de grote we reldoorlog, waardoor zij zo lang is gemarteld nu ondervindt zij de marteling van een dreigende nieuwe wereldorlog en feitelijk is er nóg in vele landen een onderdrukking en slavernij, een vertrapping van haast alle menselijke rechten, zoals wij in Nederland die in de tijd der be zetting hebben gekend. Wij in NederlandOok wij on dervinden gevolgen van de oorlog, in stoffelijk en ook in geestelijk op zicht maar wij leven hier toch als in het beloofde land in vergelijking met de verschrikkelijk toestanden elders. Van deze feitelijkheid moeten wij diep doordrongen zijn; zij moet voort durend vóór ons staan, als een wer kelijkheid, die ons stemt tot intense dankbaarheid, maar die óók ver plichtingen met zich meebrengt. Wij hebben het niet aan onszelf te danken, dat wij in zo veel gunstiger positie leven, dan talloze anderen. Deze bevoorrechting legt op ons bij zondere plichten van dankbaarheid jegens God! Welke zijn die plichten? Kardinaal Spellman besloot zijn bovenbedoelde toespraak met een dringende aansporing tot een gebeds kruistocht en wees er op, dat alléén terugkeer van het mensdom tot de liefde Gods de vrede kan brengen. Wij moeten bidden en wij moeten werken in christelijke liefde voor elkaar. Sociale activiteit, charitatieve ar beid, gedragen door gebed en chris telijk leven, kan de wereld redden en zal ons voor onszelf schenken die vrede welke bestaat in het heerlijk bewustzijn, dat wij er met Gods ge nader naar hebben gestreefd, om onze plicht te doen! Ieder onzer kan en moet dus mee werken om de mensheid in vrede te doen leven. Dat wij dit kunnen dccii. is ons lichtend optimisme. COMMENTAAR UIT ALLE LANDEN IJ ET BESLUIT van de negen communistische partijen om een nieuwe internationale communistische organisatie te stichten blijft over de gehele wereld commentaar opleveren. Een woordvoerder van de Finse so ciaaldemocratische partij verklaarde, dat de beslissing weinig invloed op de houding van zijn partij tegenover de communistische zou hebben, daar deze verhouding reeds „zeer koel" is. WETSONTWERP REGENTSCHAP INGEDIEND. Bij de Tweede Kamer is het wets ontwerp ingediend, met betrekking tot het tijdelijk overdragen van de Koninklijke macht door de Koningin aan Prinses Juliana. Prijsbepaling in de landbouw Regering zoekt contact met Stichting voor de Landbouw. Naai- wij vernemen heeft de minis terraad besloten gevolg te geven aan het verlangen van de Tweede Kamer uitgedrukt in de motie Groen c.s. waarbij de regering vorige week werd uitgenodigd om op korten ter mijn in overleg te treden met de ge- organiseerden boeren- en tuinders stand over de prijsbepaling. De Stich ting voor de Landbouw heeft een des betreffend schrijven ontvangen van minister Mansholt, waarin wordt me degedeeld, dat aan het overleg zullen deelnemen de minister-president en de ministers van Financiën, Sociale Zaken en Landbouw. Het Beheers-instituut Er heerst rondom het Beheersinsti tuut, speciaal het Bureau Vijandelijk vermogen, een sfeer van geheimzin nigheid: waar blijven jaarverslag, be groting, rekening en verantwoording? Hoeveel vermogens en tot welk totaal bedrag? zijn onder beheer gesteld en hoeveel zijn er inmiddels weer vrijgegeven? Hoe staat het met de liquidatie van Duits en ander vij andelijk vermogen? Welke bedragen zijn daaruit de Staat ten goede ge komen? Hoeveel non-enemy-verkla- ringen zijr. er afgegeven? Hoe is het toezicht geregeld? Bestaat er een ge regelde accountantscontrole? Waarom noemt de regering het beheer zo kost baar? Vormen de salarissen der be heerders de voornaamste kosten, of de tarieven van het Beheerinstituut? Ziedaar een serie vragen die de Ka mercommissie van privaat en straf recht de minister stelt in haar voor lopig verslag betreffende het wets ontwerp tot wijziging van het Besluit Vijandelijk Vermogen. Van de voor gestelde aanvulling zegt de commis sie voorts: Art. 6 zal ten gevolge hebben, dat het vermogen van personen, die na de datum van inwerktreiding van het Besluit Vijandelijk Vermogen vijan delijk onderdaan zijn geworden, van de dag, waarop ze vijandelijk onder daan zijn geworden af, geacht wordt op de staat te zijn overgegaan. De commissie meent, dat hierdoor ern stige onbillijkheden kunnen worden veroorzaakt, indien deze bepaling me de mocht slaan op Nederlandse vrou wen, die na de bevrijding met vijan delijke onderdanen zijn getrouwd', terwijl zulke vrouwen door haar hu welijk het Nederlanderschap 'niet ver liezen. Een woordvoerder van de Zweedse communistische partij zeide, dat de partij tot de organisatie zal toetre^ den, indien zij daartoe wordt uitgeno digd. Een der leidende functionarissen der communistische partij in de Ame rikaanse zóne van„ Duitsland ver klaarde, dat het besluit geen oproep voor een nieuwe Komintern kan zijn, daar dit de Amerikanen in de kaart zou spelen. Te Lake Success werd in sommige kringen der V. N. bezorgdheid te ken nen gegeven, dat de nieuwe organi satie een Sowj et-Russische stap tegen de Ver. Staten betekent. Het departement van buitenlandse zaken te Washington verklaarde, dat de ontwikkeling zorgvuldig wordt be studeerd. In officieuze kringen te Washing ton acht men de proclamatie een oor logsverklaring aan de Amerikaanse politiek ten opzichte van Europa en men acht het bijna zeker, dat zij de Amerikaans-Sowjet-Russische betrek kingen en de samenwerking der „Gro te Vier" kan verslechteren. Tevens is men te Washington van mening, dat de nieuwe communisti sche actie de communistische partijen in Italië en Frankrijk zal verzwakken. Het officieuze Vaticaanse blad organisatie een nieuw element in de „Osservatore Romano" noemde de wereldtweedracht, terwijl alle krach ten dienen te worden gebruikt om tot vrede te komen. „De communisten aarzelen niet er voor uit te komen, dat er een economische oorlog woedt, die dreigt een politieke oorlog tussen de V.S. en de U.S.S.R. te worden". Een Oostenrijkse socialistische woordvoerder verklaarde, daf de nieuwe communistische organisatie de eerste stap is op weg naar een af zonderlijke communistische Ver. Na ties. Het zou zeer nuttig zijn, aldus deze wodrdvoerder, als de socialisten zich eveneens zouden organiseren. VRIEND VAN DE PAUS VERMOORD. De politie in Rome verklaarde gis teren, dat zij vijf arrestaties heeft verricht en vijf mogelijke motieven onderzoekt voor de moord op de 72- jarige abt Placido Lugano, de Bene- dictijnse geleerde en persoonlijke vriend van Paus Pius XII. De bejaarde prelaat werd Zaterdag avond in het klooster naast de kerk in de buurt van het oude Romeinse fo rum gevonden. Hij was vastgebonden met een prop in de mond en geworgd. Hij bekleedde vele kerkelijke func ties en was verder schrijver, histori cus en archeoloog. De lekenbroeder van het klooster, de 25-jarige Serafino Sbrilli, die een verhaal deed van twee vreemdelin gen, die het klooster waren binnen gekomen om de abt te spreken, staat nog onder arrest, alsmede een Zwit serse Benedictijn, wiens naam niet ge noemd wordt, doch die een belangrij ke som gelds uit Zwitserland aan de abt overhandigde, en voorts drie bur gers uit het klooster, wier namen eveneens niet door de politie werden genoemd. De politie, waarbij de beste Ro meinse speurders zijn, geeft vijf waarschijnlijke motieven op voor de moord: eenvoudige roof, deelneming ir- een verkeerd afgelopen deviezen- smokkel, het verlangen om belangrij ke documenten te stelen, die in ver band zouden staan met een- voorge nomen reis van abt Lugano naar Rus land, een persoonlijke wraakneming, of misdadigheid van neo-fascisten, die, zoals Sbrilli verklaarde, aan de abt het verzoek deden een lijkmis' voor Mussolini op te dragen, welk verzoek de abt afwees. De Hongaarse socialistische plaats vervangend minister-president, Ar- pad Szkasits, noemde de communisti sche actie het natuurlijke gevolg van de Amerikaanse politiek. In een manifest, dat is uitgevaar digd door de Tsjecho-Slowaakse com munistische minister van voorlich ting, wordt verklaard, dat de verkla ring der communistische partijen een nieuw tijdperk in de internationale politiek inluidt" waarin een offensief vap de democratische en progressieve Europese machten tegen de plannen der Westerse imperialisten onder lei ding van de Amerikaanse reactie zal worden ontketend". Tevens werd aangekondigd, dat een dergelijk of fensief ook tegen de „binnenlandse reactie en de verraders" zou uit gaan van een „socialistisch blok", bestaande uit sociaal-democraten en communisten. De Franse socialistische partij heeft een officiële verklaring uitgegeven, waarin critiek wordt geoefend op de houding van de Sowj et-Unie, die „hiermede de communistische par tijen in de andere landen verder aan zich onderwerpt en hen tot willige instrumenten maakt bij haar strijd te gen de Westerse democratieën". De bekende mode-ontwerper Jacques Griff uit Parijs is momenteel bezig voor Prinses Elisabeth om een cos- tuum te ontwerpen. L£j PILOOTLOZE SKYMASTER VLIEGT WEER TERUG. De „Robert Lee", de Amerikaanse Skymaster met de automatische stuurinrichting, welke kort geleden een vlucht gemaakt heeft naar En geland, vertrekt weer naar Amerika. Het toestel zal op New Foundland met behulp van de piloot landen, daar de nodige installatie aldaar niet aan wezig is. Eindbestemming is Wilming ton (Ohio). NIEUWS UIT INDIE De fraude in Oost- Indonesië Verscheidene andere ministers erbij betrokken De Oost-Indonesische minister van Justitie, Soumokil, heeft verklaard, dat nog verscheidene andere Oost-In donesische ministers bij de Nadja- moeddin-affaire zijn betrokken, meldt het Chinese dagblad „Keng Po". Inmiddels is Nadjamoeddin door de Officier van Justitie te Batavia ver boord. Volgens het „Dagblad" is Nad jamoeddin in volle confesie. NEDERLANDS COMMUNIQUé. Het Nederlands legercommuniqué van gisteren meldt, dat volgens de tot dusverre ontvangen gegevens de Ne derlanders aan verliezen 1 gewonde hebben. Op West-Java zijn een bivak te Sin- gaparna en detachementen te Man- goeiredja en Tandjongsari beschoten. Op Midden-Java heeft een bende van 200 man een aanval gedaan op een detachement te Pandjaradja. De ze aanval werd afgeslagen. Ten Oos ten van Soemowono ontvingen Ne derlandse troepen mortier, en auto matisch vuur. Op Oost-Java is een bivak bij Ba- toe door terroristen beschoten. Eén post te Batoe Dakon ontving vuur van 20 m.m. geschut. Sumatra: Een patrouille nabij Soe- gaipariok kwam in contact met een republikeinse bende. Een Japans ser geant-majoor werd hierbij gedood. Andere Japannezen werden gevangen genomen. Ten Zuiden van Bin dj ai ontving een Nederlands detachement vuur van sluipschutters. UITBREIDING VAN DE CHOLERA IN EGYPTE. Een derde deel van de oppervlakte van Egypte is thans officieel door de cholera besmet verklaard. De epide mie breidt zich nog steeds uit. In 6 provincies zijn nieuwe gevallen ge constateerd. Het besmette gebied strekt zich thans met enkele onder brekingen uit van de delta van de Nijl af tot 500 kilometer ten Zuiden van Cairo in Boven-Egypte. PRINS BERNHARD REIKTE GROOT AANTAL ONDER SCHEIDINGEN UIT. In de burgerzaal van het Paleis te Amsterdam heeft gisteren Prins Bernhard een groot aantal onder scheidingen uitgereikt aan leden en voormalige leden van de Landmacht, de Marine, het K.N.I.L., en de koop vaardij. Vijf militairen werden hierbij tot ridder geslagen, n.l. luit.-ter-zee der eerste klasse J. F. van Duim, kapi tein der mariniers A. F. van Velsen, korporaal der mariniers oorlogsvrij williger A. Hoeben, res-luit.-kolonel der infanterie H. Mulder en res - luit.-kolonel der infanterie C. F. Overhoff, die allen onderscheiden zijn met de M.W.O. 4e klasse^ In zijn toespraak zei de Prins o.m.: Ik zeg trots op u te zijn. Ons volk kan uw daden als voorbeeld ne men. Ik doe een beroep op u, dat u in de nog steeds moeilijke tijden voor ons een voorbeeld zult willen blijven. Vervolgens heeft Prins Bernhard de ongeveer 150 overigen persoonlijk de eretekenen uitgereikt. Voor het Paleis is daarop een défi lé gehouden. Aanslag op Ramadier Doch de premier was al weg Gistermorgen vroeg is in de tuin bij het hpis van de Franse premier, Ramadier, te Decazeville een mijn ge worpen. Er waren geen slachtoffers te betreuren en er werd geen schade aangericht. De premier, die tevens burgemees ter van Decazeville is, had de Zondag in zijn geboortestad doorgebracht, in het kader van een verkiezingscam pagne, maar was verscheidene uren vóór de mijn kort na middernacht ontplofte naar Parijs vertrokken. De dader is nog niet bekend. De Franse bladen publiceren deze ge beurtenis met grote koppen, maar het bureau van de premier te Parijs deel de mede, dat het incident in de pers zeer werd overdreven en geen poli tieke betekenis heeft. ONRUST IN OOSTENRIJK. Naar de Weense correspondent van de „Times" meldt, zijn de politieke spanning en de onrust in de Oosten rijkse arbeiderswereld toegenomen ais gevolg van de teleurstelling over de mislukking van de onderhandelin gen over het vredesverdrag en ten gevolge van de eerste scherpe koude en het gebrek aan voedsel en kleding. In de Britse zóne doen zich een aan tal stakingen van mijnwerkers en ar beiders in de staalindustrie voor Een ondergrondse organisatie, die zich monarchistisch noemt, heeft pamflet ten verspreid, waarin wordt aange drongen op de terugkeer van „Keizer Otto". STAKING IN HONGARIJE. 20.000 arbeiders van het grootste industrieconcern van Hongarije, de machine- en wagonfabrieken te Cse- pel op 8 km. van Boedapest zijn een proteststaking begonnen tegen de ho ge prijzen. Zij trokken naar de parlementsge bouwen en vroegen om de beide vice- premiers, Rakosi (communist) en Szakasits (socialist) te zien. Beide ministers waren echter afwe zig, doch andere politieke leiders be loofden zonder uitstel een bezoek aan Csepel te brengen en over hun bevin dingen aan de arbeiders rapport uit te brengen. De arbeiders, die Zaterdag in sta king waren gegaan, verwierpen een voorstel van de communisten om al len tot de communistische partij toe te treden en hun petitie door middel van het partijbureau in te dienen. NEDERLANDER TE STRAATSBURG VERDRONKEN. De 44-jarige Cornelus Kooymann uit Amsterdam, kapitein van de „Noordwijck", is in de nacht van Za terdag op Zondag te Straatsburg bij het aanboord gaan van zijn schip te water geraakt en verdronken. NEDERLANDS SCHIP GEZONKEN NA AANVARING. Zaterdagmorgen is het Nederland se s.s. „Walenburg" ter hoogste van Bordeaux op de Garonne in aanvaring gekomen met een Franse vrachtboot. De „Walenburg" brak in tweeën en zcnk. De twaalf leden der bemanning konden worden gered. Het schip was met een lading groente op weg naar Marokko. Het Nederlandse motorchip „Vil- po" is in de Botnische Golf aan de grond, gelopen, meldt A.P. uit Stock holm. Vijf leden van de bemanning werden door een Zweedse reddings boot aan wal gebracht. Vijf anderen trachten het schip drijvend'te hou den. De „Vilpo" had een lading ce ment aan boord,-. Mr Oud wil nieuwe partij stichten Er is alreeds een comité gevormd. Er heeft zich op initiatief van mr. P. J. Oud een comité gevormd ter voorbereiding van een Democratische Volkspartij, waarin verschillende vroegere vrijzinnig-democraten zit ting hebben genomen. Uit het comité is reeds een bestuur samengesteld, aldus het „Algemeen Dagblad^". De sanering in het bloembollenvak Op verzoek van 15 der afdelingen zal de Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur op 27 October a.s. op een nog nader vast te stel len plaats een buitengewone verga dering houden, waarbij het voorstel tot afschaffing van alle sanerings maatregelen op tafel zal komen. Dit voorstel zal worden ingediend door de afdeling Grootebroek. Het zal naar verwacht wordt door een groot aan tal afdelingen worden gesteund. Intussen is er nog steeds de actie tot het houden van een referendum onder alle leden van de Algemene Vereniging over de al of niet af schaffing van de saneringsmaatrege len, welke actie is uitgegaan van de nieuwe voorziter jhr. van Nispen tot Pannerden. Het idee voor een referendum is in vakkringen zeer gunstig ontvangen, vooral omdat daardoor een einde zou komen aan de strijd die in bloem- bollenkringqp thans zeer fel woedt. Men verwacht, dat een referendum zal aantonen, dat de meerderheid van kwekers en exporteurs van de re geringsmaatregelen af wil. Om ech ter de mogelijkheid te openen, dat alle betrokenen hun stem uitbren gen, zou men het referendum ook willen uitstrekken tot de aangeslo tenen. Bij het bedrijfsschap voor sier teeltproducten, zodat een uitspraak zou worden verkregen, die de mening van het gehele bloembollenvak zou weergeven. De anti-saneerders heb ben inmiddels reeds een eigen ver eniging met een orgaan: ,,De vereni ging tot behoud van het bloembollen vak". DE BILT REGISTREERT AARD BEVING. Gisteravond om 9 uur werd door de seismografen van het KNMI te De Bilt een buitengewoon sterke aard beving opgetekend, waarvan de oor sprong in Turkije is gelegen, vermoe delijk in de omgeving van Smyrna. j Vergeten vaders V Vandaag heb ik pas gemerkt, dat het Zondag „Vaderdag" is geweest. En daar niemand van mijn gezin enig teken heeft ge geven van belangstelling voor deze „dag der dagen" gevoel ik mij veronachtzaamd. Staat er geen „hoofd" op mijn T. D. en richt de Inspectie der Directe Belastingen zich in haar aan- en vermaningen niet persoonlijk tot mij, als de verantwoordelijke leider en betaler van het ge hele gezin? „Ik heb er niks van gemerkt", zei mijn vrouw: „Niemand heeft er ook reclame mee gemaakt". Nee, natuurlijk niet. De eni gen, die er zich voor zouden in teresseren, zijn de sigarenwin keliers en dezen hebben moeite genoeg om het roken van sigaren binnen de perken van hun scha mele voorraadje te houden. Waarom zouden ze reclame ma ken? Maar moet ik dan reclame voor mezelf gaan maken, opdat mijn gezin zich mijner zal her inneren op .Vaderdag?' Wij zijn eigenlijk veel te bescheiden, wij, vaders. Wij eisen geen tol van bloemen, noch cijns van dure bonbons; onbetaalbare parfums hebben wij niet nodig. Het enige wat wij vragen. Ja, wat vragen wij eigenlijk, nu er geen extra sigaartje te krijgen is? „In ieder geval ben ik er goed koop van af gekomen", zegt mijn vrouw vergenoegd. Nu ja, ik eigenlijk ook, want ik had het toch betaald; de rekeningen komen altijd prompt bij mij. DE SURINAAMSE SINAAS APPELEN. i Geen vrije verkoop meer. In December worden weer sinaas appelen gedistribueerd. Naar wij ver nemen zullen, de sinaasappelen uit Suriname dan niet meer vrij ver kocht mogen worden, maar worden opgenomen in de distributieregeling. Dit brengt met zich mede, dat dan ook de prijs van de Surinaamse si naasappelen aan banden wordt ge legd. Hiermede wordt tevens voldaan aan het verlangen van de gouver neur van Suriname om de prijzen van het Surinaamse product niet te hoog te houden. PRIJZEN LUXE BROOD. Het komt herhaaldelijk voor, dat luxe broodsoorten onder de bena ming winstons, galles, stokbrood enz. in de handel worden gebracht en. dan Voor buitensporige prijzen wor den verkocht. Het directoraat-gene raal van de prijzen vestigt er de aan dacht op, dat alle soorten groot brood vallen onder de broodprijsverorde ning 1942 en behoudens toegestane uitzonderingen tegen de hierin ge noemde prijzen mogen worden ver kocht. Aan de ambtenaren der prijscon trole is opdracht gegeven op de na leving der broodprijsverordening streng toezicht te houden en bij overtreding onmiddellijk proces-ver. baal op te maken. PAUSELIJKE ONDERSCHEIDING. Het heeft Z.H. de Paus behaagd de heer J. J. Kortekaas, adjunct-di recteur van de gem. accountants dienst te 's-Gravenhage, wegens zijn bijzondere verdiensten op chari tatief en sociaal gebied te begif tigen met „Pro Ecclesia et Pontifice". Prof. Romme over actuele kwesties Voor de kring Den Helder van de K.V.P. heeft prof. mr. C. P. M. Rom me gesproken over het regeringsbe leid ten aanzien van de Land- en Ttuinbouw en t.a.v. Indonesië. Prof. Romme herinnerde aan de discussies in de Kamer naar aanlei ding van de moties Groen en Vonde ling, welke tot gevolg hadden, dat de Kamer de regering uitnodigde t.a.v. de prijsregeling in overleg te treden met het georganiseerde bedrijfsleven. Dit overleg zal worden gevoerd of is al gaande, maar, alidius spr., hiermee kan niet worden volstaan. Jlr zal een kinderbijslagregeling voor kleine zelfstandigen moeten komen, gecal culeerd in de prijs. In deze tijd van nationale armoede is het meer dan ooit noodzakelijk, om hén, die het 't moeilijkst hebben, het eei-st te hel pen. Voorts betoogde spr. dat er moet komen een beter georganiseerde ver antwoordelijkheid van de regering tegenover de Kamer. In dit verband bepleitte prof. Romme inschakeling van een centraal bedrijfsorgaan, dat advies omtrent prijsregelingen aan de minister uitbrengt. Als deze daar van afwijkt, zal, indien het Centraal Bedrijfsorgaan dit wenst, deze afwij ken le mening gepubliceerd dienen te worden, met het advies van bedoeld orgaan. Een en ander zou dan in han den gesteld' dienen te worden van vaste prij zencommissie uit de Kamer, die er rapport over uitbrengt aan .de Kamer. Komende tot zijn tweede onder werp: Indonesië, betoogde spr., dat over het doel der politiek t.a.v. Indo nesië minder verschil van mening is. dan over het te volgen beleid. Vele van de vroegere tegenstanders van de regeringspolitiek erkennen nu, aldus spreker, dat het beleid van het kabi- net-Beel de Indonesische kwestie een groot eind tot oplossing heeft ge bracht. Gedurende zijn verblijf in In-1 donesië heeft spr. ervaren, dat er on der de Indonesiërs voor- en tegen standers zijn van de republiek, dóch ook de tegenstanders waren over het algemeen verheugd over de overeen komst van Linggadjati in en buiten het parlement is er nog een ernstig verschil van mening over de vraag, of de republiek vernietigd moet wor den ja dan neen. Als men met de re publiek bedoelt het terreur-regime, dan zegt spr. volmondig ja. Al voegt hij er direct aan toe, dat degenen, die deze vraag stellen, zich ongelukkig uitdrukken. De vraag, of de republiek moet blijven of niet daarover moet door de Indonesiërs zelf worden be slist. Natuurlijk in omstandigheden van volledige vrijheid. Met nadruk zeide spr. rekening te houden met de ernstige waarschijnlijkheid, dat voor een deel van Indonesië de republiek een realiteit is en voor een nog gro ter deel een begrip in opmars naar een vrij en zelfstandig volk. Onze belangrijkste taak in Indone sië ligt niet in de oplossing van de moeilijkheden met de republiek, maar in het consolideren van de bevrijde gebieden, waar wij moeten tonen de rust en veiligheid te kunnen waar borgen en gelegenheid moeten geven aan de Indonesiërs tot het vormen van eigen bestuur. Het is een strikte gewetenszaak, dat wij alles dienen te vermijden, dat het noodzakelijke vertrouwen van de Indonesiërs in hun blanke broeders aan het wankelen kan brengen. Al leen een christelijke ordening, aldus spreker, zal ook hier de oplossing brengen. £en koAA&ttje. De wereld kan slechts gered wor den door hen, die de ziel van de mens hoger achten dan de gehele wereld.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1