'srsstusrar: >2/2. \JZ\x\Wl UOlmltU i"""1—1 Krachten-coördinatie tegen Amerika Generaal De Gaulle beschuldigt de communisten Belooft verhoging van de prijzen voor eieren, melk varkensvlees en wintergraan 1 Op korte golf MAANDAG 6 OCTOBER 1947 38e JAARGANG No. 11206 Bureaux Papengracht 32. Giro 103003. Wl/t A L/ B A- Abonnementsprijs 0.30 per week. 1.30 abonnementen 20935. V™W W W V VV W Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD. waarin opgenomen „DE BURCHT belangrijke korting. Hoofdredacteur: TH. WILMER. KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Telefoontjes: 30 woorden 1.50. Nieuwe Communistische Centrale te Belgrado VERTEGENWOORDIGERS van de communistische partijen van Frank rijk, Italië, Rusland, Polen, Roemenië, Bulgarije, Hongarije, Tsjecho- slowakije en Zuidslavië zijn te Belgra do bijeen geweest. Men heeft er een organisatie opgericht voor de coördina tie van de werkzaamheden der com munistische partijen in Europa. De organisatie heeft haar hoofdkwartier te Belgrado. De Komintern herleeft Dit bewijs van de bundeling van de communistische activiteit is het eerste sinds" de Derde Internationale voor ontbonden werd verklaard kort voor het uitbreken van de laatste oorlog. Reuters correspondent te Londen wijst op de lange lijst van landen, waar de communistische partij niet bij de nieuwe organisatie is aange sloten. Tot deze landen benoren Scandinavië, Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Grieken land en Engeland. Volgens de corres pondent zijn dit landen, waar deze partij geen redelijke kans heeft om met revolutionnaire middelen aan de macht te komen. WAT DE WERELD ERVAN DENKT. Sovjet-Rusland. Welingelichte waarnemers te Mos kou zijn van mening, dat de bekend making van de nieuwe internationale communistische coördinatie te Belgra do de belangrijkste communistische politieke ontwikkeling sinds het ont binden van de Komintern in 1943 is. Volgens deze waarnemers komt het neer op een oorlogsverklaring aan de imperialistische en expansionele krachten, die in de V. S. geconcen treerd zijn. Het betekent een uitslaan van de communistische grijparmen over de gehele wereld. Het zou on juist zijn om deze nieuwe stap als een beperkte herleving van de Komintern te beschouwen, daar hier 60 landen in waren vertegenwoor digd, aldus deze waarnemers. De „Prawda" wijdde bijna een ge hele pagina met de allergrootste kop pen aan dit feit. DE GASPERI ZIT NOG VAST IN 'T ZADEL. De Italiaanse regering van Alcide de Gasperi (christen-democraat) heeft Zaterdagavond gezegevierd, toen twee moties van wantrouwen, die werden ingediend door linkse oppo sitiepartijen werden verworpen. De derde motie van wantrouwen, die door de communistische partij ter tafel gebracht werd, werd door de cammiuniistiscbe leider Togliatti la ter ingetrokken. STEMMING IN HET SAARGEBIED. Gisteren hebben in het Saargebied verkiezingen plaats gevonden. Vol gens- voorlopige schatting hebben de drie partijen in het Saargebied, wel ke de economische unie met Frankrijk voorstaan, 70 pet. van het stemmen- aantal ontvangen. Gemiddeld meer dan 90 pet. der stemgerechtigden brachten 'hun stem uit. Volgens de voorlopige uitslagen heeft de Christelijke Volkspartij aan zienlijk meer stemmen dan de andere drie partijen. Het percentage der kie zers, dat op de communisten heeft ge stemd, was bijna hetzelfde als bij de plaatselijke verkiezingen verleden jaar: ongeveer 8 pet. De nieuwe De mocratische Partij staat tot nog toe on- der aan bij de resultaten. Er is een aanzienlijk aantal niet-geldige stem men uitgebracht. NEDERLANDS SCHIP OP MIJN GELOPEN. Het Nederlandse motorschip „Ca- ribia", op weg van Lysekim naar Antwerpen, is ter hoogte van Gre- nam op een mijn gelopen en ernstig beschadigd. Het schip heeft de ha ven van Grenam kunnen Ibereiken, SCHEEPSRAMP IN DE SONT. In de Sont, tussen Denemarken en Zweden, zijn Zaterdagavond twee schepen op elkaar gelopen. Beide schepen zonken. Zes opvarenden wor den vermist. Het Deense stoomschip Jolantha, -dat een bemanning van negentien koppen aan boord had, zonk vrijwel onmiddellijk. Drie Denen werden aan boord genomen door het andere schip, de Troll, een Noors motor schip. dat echter eveneens spoedig in de golven verdween. De bemanning van het Noorse schip en de drie ge redde Denen bereikten in twee sloe pen de kust. Wat er van de zes ande re Denen is terechtgekomen, is niet bekend. HET TREINONGELUK BIJ NAMEN Zaterdagmorgen tegen half vijf kwam een markttrein uit Virton (België) tengevolge van een manke ment bij Saint Vincent Bellefontaine tot stilstand. Toen de trein zidh weer twaalf achterste' wagons, die geladen in beweging zette, geraakten de waren met ijzer, los en reden in volle vaart die helling af. Zij stootten op een achterop komende Micheleine vol reizigers, die juist uit Meix was vertrokken. De losgelaten wagons pl-us de Micheline reden terug naar het station vao Meix, alwaar alles ontspoorde. Een aantal wagons kwam dwars over het spoor te staan, ter wijl enkele tegen de muur van het stationsgebouw opbotsten. Zes perso nen kwamen om het leven, terwijl er zes ernstig werden gewond. Polen. Volgens „Glos Ludu". het blad van de Poolse communistische partij be tekent de conferentie te Warschau het begin van een nieuwe periode voor de Marxistische beweging. Engeland. In politieke kringen te Londen be schouwt men de oprichting van het bureau als een poging om tor een betere coördinatie van communisti sche oppositie tegen het plan Marshall en tegen de Amerikaanse politiek in het algemeen te komen. Aan Frank rijk en Italië is een sleutelpositie toe gewezen, waarschijnlijk omdat men in de V. S. de ontwikkeling in deze beide landen van bijzonder belang acht. Reuter's correspondent te Londen herinnert er aan, dat de communisten in Frankrijk, België en Italië de laat ste tijd binnen enkele weken uit de coalitieregeringen zijn getreden en stuk voor stuk orders hebben uitge vaardigd voor onafhankelijke actie in vakverenigingen en fabrieken en voor open aanvallen op rechtse socia listen en vakverenigingsleidera Frankrijk. In Franse politieke kringen ziet men deze organisatie als een voorlo per van een nieuwe Sowjetrussische politiek inzake de betrekkingen met het Westen en in het bijzonder met Frankrijk en Italië. Vertegenwoordi gers van andere dan de communisti sche partij zien in deze nieuwste ont wikkeling bovenal een weerspiegeling van de vrees van het Kremlin, dat de Sowjet-Unie zich na de November- vergadering van de „grote vier" meer geïsoleerd zal vinden en ten tweede dat het Kremlin van oordeel is dat de communistische partij in Frankrijk en Italië de Sowjetrussische politiek beter kan dienen door in haar land voorbereidingen te treffen voor een heviger oppositie dan door te trach ten deel te nemen aan coalitieregerin gen en dientengevolge de communis tische zijde van haar propaganda iets minder te moeten accentueren. Amerika. Amerikaanse regeringsfunctionaris sen te Washington zeggen: „Dit is practisch een politieke oorlogsverkla ring aan de V. S. en bijna het tref fendste bewijs van de voortgezette ar beid van de internationale communis tische beweging, die de Russen sinds de jaren voor de oorlog hebben op gezet". NIEUWS UIT INDIE SJAHRIR WEER ONDERHANDELAAR. Sjahrir, de Republikinse premier, die het veld moest ruimen, omdat zijn verzoeningspolitiek het werkcomité uit het voorlopige Republikeinse par lement veel te verging, is thans be noemd tot lid van de Republikeinse delegatie bij de Commissie van Drie. Antara formuleert dit bericht aldus, dat Sjahrir deel zal uitmaken van de Republikeinse delegatie, welke on der toezicht van de Commissie van Drie met de Nederlanders zal onder handelen. AMERIKAANSE NOODLANDING OP JAVA. Een Amerikaans vliegtuig, met twee Amerikaanse militaire waarne mers, drie Nederlandse militairen en een Amerikaanse bemanning van drie koppen aan boord, heeft tijdens een inspectietocht, wegens benzinegebrek, een noodlanding moeten maken aan de Zuidkust van Java, in een gebied waar de T.N.I. nog aanwezig was. Na dat. een Nederlandse Dakota te hulp was gekomen en benzine, een trech ter en een pomp had uitgeworpen, kon het vliegtuig weer opstijgen, maar, toen het toestel in Batavia aan kwam, bleek, dat de republikeinse bevelhebber wel de Amerikanen, maar niet de Nederlanders had laten WEER EEN VERHAAL OVER HTTLER. De voormalige Duitse piloot Peter Baumgart, die als Duits 'krijgsgevan gene verdacht van oorlogsmisdaden door- de geallieerden aan Polen is uitgeleverd, heeft weer een nieuw verhaal toegevoegd aan de vele be staande over mogelijk in leven zijn van Hitier. Baumgart heeft te Warschau be weerd, dat hij Hitier en Eva Braun 26 April 1945, enkele dagen vóór de datum, waarop men achit dat zij zelfmoord hebben igeipleegd, van Ber lijn naar Denemarken heeft gevlo gen. Spanje, Patagonië, Eire en Liech tenstein behoren tot de plaatsen waar men beweert Hitler in levende lijve te hebben aarfschouwd. Volgens een hardnekkig gerucht is hij met Eva Braun per onderzeeboot naar Argen tinië gebracht. Voetbaluitslagen EERSTE KLAS K.N.V.B. DISTRICT I: AjaxHaarlem 50; Neptu- nusVolewijckers 32; RFC Xerxes 17; Hermes DVSZee. burgia 2—1; VSV—HBS 3—1. DISTRICT II: ADO—Excelsior 1—1; DFC Stormvogels 33; DOSBlauw Wit 12; FeijenoordSparta 3—2; DWS—DHC 1—1. DISTRICT Hl: VitessenNEC 14; Ensched. BöysEnschede 05: AGOW Zwolsche Boys 30; Quick Wageningen 01; Be Quick Go Ahead 22. DISTRICT IV: Spechten'Baronie DNL 62; LongaEindhoven 51; Mau- ritsSittardse Boys 12; BW TSC 4—0; Juliana—Willem n 2—3. DISTRICT V: LeeuwardenVeen-dam 31; Be QuickEmmen 62; GVAV Frisia 22; AchillesVelocitas 2—1; HSC—Sneek 1—1. DISTRICT VI: NO ADBleijerheide 27; PSV—MW 2—0; Vliss.—WV 17; NACHelmondia 21; Sportclub EmmaLimburgia 0—2. gaan. De drie Nederlandse militairen waren gevangen genomen. Walter Foote was voornemens per radio een verzoek tot Soekarno te richten om de Nederlanders vrij te la ten. Het betreft hier majoor Van der Ham, contact-officier te Bandoeng, sergeant-majoor Van Kalken en een soldaat, die uit Tasikmalaja was mee genomen omdat hij in verband met een ziektegeval met spoed naar zijn familie in Nederland moest. De naam van deze soldaat was nog niet be kend. GENEVE IS TOCH VOORDELIGER. Frankrijk en de Sovjet-Unie heb ben in de commissie voor de begro ting der V. N. hun steun verleend aan een voorstel van de Zweedse af gevaardigde Gunnar Hagglof om de mogelijkheid te overwegen, de vol gende Algemene Vergadering der V. N. te Genève te houden. Volgens Hagglof wijst de ervaring uit, dat de kosten van een vergadering in Genè ve aanzienlijk minder zijn dan ie New York. DE NA-KAAGWERSTRIJ DEN OP DE KAAG. FRANKRIJK AAN DE RAND VAN DE AFGROND GENERAAL DE GAULLE heeft gisteren te Vincennes een redevoering gehouden, waarin hij 'n somber be eld gaf van Frankrijk, „dat siddert aan de rand van 'n financiële en soci ale afgrond en van buitenaf bedreigd wordt door de compacte massa van twee derde deel van Europa onder rechtstreekse leiding van de Sowjet- dictatuur, die voortdurend naar het Westen opdringt". De Gaulle was in zijn beschuldigin gen aan het adres van de Franse communisten nog duidelijker dan bij voorgaande gelegenheden. Hij noem de hen altijd en in alles ondergeschikt aan de dictators van het Oosten. Er is geen vrije burger in de wereld, al dus de Gaulle die het besluit van de Ver. Staten niet toejuicht om hun 'macht te gebruiken als tegenwicht voor de ambities van de Sowjets. Voorts verklaarde de generaal, dat Frankrijk boven zijn stand leeft en de uitgaven met ruim een derde moe ten worden verminderd. Alle Fran sen moeten zich verenigen om het land te bevrijden van de onvrucht bare greep der partijen. Zij moeten harder werken en de militaire lands verdediging weer opbouwen. De Gaulle waarschuwde er voor dat wanneer het land blijft in de chro nische toestand van materiële en mo rele crisis, het spoedig niets meer zal zijn dan een gebroken stuk speelgoed in de handen van buitenlandse con currenten, terwijl het in een nieuwe oorlog een zeer geschikt slagveld zoii kunnen blijken te zijn. Frankrijk produceert niet voldoen de, omdat zijn activiteit wordt ge remd door de te grote overheidsbe- MINISTER MANSHOLT EN DE BOEREN Het vertrouwen van de boeren stand in het regeringsbeleid is de laatste tijd ten zeerst^ geschokt, voegde de voorzitter van de N.C.B. tijdens een door meer dan duizend leden bezochte vergadering, minister Mansholt toe. De door de N.C.B. bepleitte com pensatiebijslag is door uwe exellen- tie voor de tweede maal van de hand gewezen en de verlaging van de prijzen voor melk, eieren en ak kerbouwproducten, dit voorjaar af gekondigd, heeft grote ontstemming gewekt. De uitkomsten van onze be drijven bieden geen lonend bestaan meer. Minister Mansholt heeft daarop vertelt, dat de moeilijkheden in de landbouw steeds van internationale aard zijn. Armoede en schaarste aan goederen maakten, dat de regering lonen en prijzen krachtig in de hand WAT ER NOG TE DOEN IS AAN BRUGGENBOUW. Brug bij Katerveer geopend. Met de opening door ir. H. Vos, minister van Verkeer en Waterstaat, van de nieuwe brug over de IJsel bij Zwolle is Zaterdagmiddag opnieuw een uiterst belangrijke schakel in het verkeersnet hersteld. Het Westen en Noord-Oosten van ons land zijn weer definitief verbonden. Kort voor de opening gaf ir. H. P. C. de Bruyn, hoofdingenieur-direc teur van de directie bruggen van rijkswaterstaat, een overzicht van de bruggen, die nog hersteld moeten worden. De bruggen bij Keizersveer en Deventer zullen in de zomer van 1948 voltooid zijn. De laatste over spanning van de brug over de Moer dijk wordt dezer dagen ingevaren, maar het zal wel tot het voorjaar van 1948 duren, voor de brug geheel is hersteld. Het herstel van de St. Servaasbrug te Maastricht wordt nog dit jaar verwacht, terwijl een nieu we noodbrug bij Venlo voor de win ter gereed zal zijn. Meii zal probe ren de -brug bij Vianen volgend jaar hersteld te krijgen, naar Arnhem zal zeker tot 1949 moeten wachten. Bij 't bouwen van nieuwe bruggen komt Gorinchem het eerst aan de beurt. Ook Doesburg is een van de eerste gegadigden, maar tevoren zullen alle vernielde bruggen hersteld moeten zijn. moest houden. Als men meer kunst mest zou gebruiken, zou de land bouw .beter geintenviseerd kunnen worden. Het berekenen van een een heidskostprijs voor het gehele land is zeer bezwarlijk. Van een compensatiebijslag ver klaarde de minister zich geen voor stander. Hij stelde evenwel in de naaste toekomst een verhoging van de prijzen voor eieren, melk, var kensvlees en winter-zaaigranen in het verschiet, aldus meldt het „Al gemeen Dagblad" Tenslotte beloofde de minister nog te zullen meewerken aan een ver zachting van de distributiebepalin gen, opdat zo weinig mogelijk las ten op het bedrijf worden gelegd. KERKBRAND TE BAFLO. Gistermorgen om ongeveer 10 uur, toen de organist van de Ned. Herv. Kerk te Baflo, de heer G. Boerema, zich naar de kerk begaf, ontdekte hij grote rookwolken in het kerkgebouw. Toen men het kerkgebouw binnen ging, bleek van de preekstoel niet veel meer over te zijn. Er was ech ter geen vuur te ontdekken. De ver moedelijke oorzaak moet gezocht worden in kortsluiting aan de electri- sche leiding naar de kansel. Zaterdag avond was deze leiding van niet stoppen voorzien. Het voorlopig derzoek wees uit, dat men hiervoor waarschijnlijk gerepareerde stoppen heeft gebruikt. Het kerkgebouw, dat van de 13de eeuw dateert leed nogal schade. $.25.000.000 CREDIET AAN NEDERLAND. De Amerikaanse War Assets Ad ministration heeft aan de Nederland se regering een crediet verleend ten bedrage van 25.000.000 dollar voor de aankoop van surplusgoederen, waar bij Nederland geen prioriteit zal ge nieten. De voorwaarden stemmen overeen met de voor vaarden van de wederopbouw-leningen van de Ex port-import Bank. De interest van de lening, welke binnen een jaar moet zijn opgebruikt, bedraagt 3 pet. In beginsel zal iedere aankoop in 13 ter mijnen kunnen wordien terugbetaald, terwijl het totale bedrag in 15 jaar moet worden gerestitueerd. moeiing. De weg moet worden open gesteld voor vrijheid en initiatief in plaats van voor distributie van steen kool, brood, melk, suiker en vetten. De arbeid moet een nationale plicht worden. De wanorde in Frankrijk heeft ge leid tot een geweldige verspilling, ze denverval en een atmosfeer van on verschilligheid, die ohs aan onszelf doet twijfelen en ons in de ogen van buitenlanders verlaagt. Zo ging de Gaulle voort. Het enige middel daar tegen is de vestiging van een nieuw gezag, dat onpartijdig is en de wet zonder zwakheid toepast. De com munisten in Frankrijk dringen zich overal in en stichten verwarring. Het is nog niet te laat om te handelen. De gemeenteraadsverkiezingen, zo besloot de generaal, geven het volk een kans te laten zien, dat het weet waarom het gaat. EEN BOTERHAM MINDER, OM DE VREDE TE REDDEN. President Truman heeft in een radiouitzending voor de gehele V. S. gisteren een beroep op het Ameri kaanse volk gedaan om op zidh te ten, Dinsdags geen vlees en Don derdags geen gevogelte en eieren te eten. Truman verzocht elk gezin één snede brood per dag uit te sparen de openbare eetgelegehheden om brood en boter alleen op verzoek op tafel te zetten. „Indien de vrede verloren zou worden, omdat de Ame rikanen hun voedsel niet met hon gerige mensen hébben gedeeld, zou dit het meest tragische voorbeeld in de gehele geschiedenis zijn van een nodeloos verloren vrede" aldus Tru man. 1000000000000000000000000000000000 0 z i TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO tOpblazertje „Blèèèè", dreinde het opbla zertje. „Schei uit", riep ik, „de 3-Oc- tober is allang achter de rug!" Ik had mijn kinderen op 3 Oc tober rijkelijk voorzien van toe ters, opblazertjes, fluitjes, lucht ballonnen, papieren mutsen, kortom van al die helse uitvin dingen, welke van de liefste kin deren in één slag de ergste kwell duivels kunnen maken. De toeters waren gesneuveld op het veld van eer, op het Schuttersveld onder de voet ge lopen. De luchtballonnen heb ben de nacht niet overleefd en zijn tot zielige vodjes ineenge schrompeld; de fluitjes deden 't 's avonds al niet meer. Maar dit éne dreinende, zeurende, bier- remde opblazertje heeft het over leefd. Tot de dag van vandaag, want vandaag zingt-is z'n zwa nenzang, blaast-ie de kraaien mars, de taptoe van z'n leven, vandaag vermoord ik hem, eigen handig. „Och, het kind is er zoet mee", zegt m'n vrouw. „Wat je zoet noemt", zeg ik met een gezicht ze zuur als azijn. „Daar begint 't alweer!" „Blèèèè." ,,Ook 'ns doen, pa?" nodigt m'n zoon mij uit. Ik zie m'n kans; ik zal 'm op blazen tot-ie ploft. Floep, zegt 't venijnige ding en springt tussen m'n lippen van daan. Op de grond blert-ie tot in 't ineindige. „Ikke ook doen", juicht mijn spruit. Hij blaast z'n wangetjes bou, maar bereikt niet het bege renswaardige maximum van mijn resultaat. Boos trapt hij er op: een gier van een fil aan het ene eind en een plof aan de andere kant en het opblazertje is ter ziele. „Eindelijk rust", zucht jk. „Blèèèè", begint mijn spruit. BINNENLAND. Het rectoraat der paters Fran ciscanen te Wychen is tot parochie verheven. Eerste pastoor is pater dr. Tr. Gerz O.F.M. Broeder Michael van de Broe ders van Oudenbosch reed Donderdag op de Bredase baan te Roosendaal met zijn motorrijwiel tegen een wa gen en bekwam een zware hersen schudding. De dichteres Henriëtte Roland Holst-van der Schalk heeft in haar woning te Zundert een lelijke val ge maakt. Zij struikelle over een drem pel en brak daarbij haar heupbeen. Dr. A. de Weert uit Zundert die haar behandelde, heeft haar eerst naar het Diaconessenhuis te Breda laten ver voeren, maar vandaag heeft hij haar voor een verdere behandeling naar het Prinsengracht-ziekenhuis te Am sterdam laten overbrengen. De bietencampagne is begonnen, de geraamde opbrengst van 1750 mil- lioen kg. het vooroorlogse kwan tum wordt in verband met de droogte niet gehaald; men schat nu de opbrengst op 1530 millioen kg., d.i. nog 70 millioen kg. minder dan ver leden gaar, hoewel er nu 6000 h.a. meer bezaaid wah. In Lichtenvoorde is Zaterdag de 10.000 inwoner aangegeven, een doch tertje van het eohtpaar Ter Holder- Goossen. De Langstraat heeft weer een trein. Zaterdag is de lijn Lage Zwa- luweDen Bosch weer in gebruik genomen. Het baanvak ZutphenWinters wijk is eveneens Zaterdag weer in gebruik genomen. Wegens materiaal gebrek hadden de spoorwegen deze dienst 4 Mei j.l. op geseven. De oud-directeur van de Ned. Spoorwegen, ir. W. F. H. van Rijcke- i vorsel, is benoemd tot commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. Ir. Th. W. Mundt te Bilthoven, hoofd ingenieur der N. S., is benoemd tot ridder in de Orde vat de Nederlandse Leeuw, ir. H. J. van Lessen te Zeist, hoofingenieur der N. S., tot officier in de Orde van OranjeNassau. Met het oog op het besmettings gevaar ten gevolge van de vergelings- ziekte heeft de Stichting voor de landbouw in Zeeland besloten aan de Prov. Staten van Zeeland te verzoe ken om een verordening uit te vaar digen. waarbij de teelt van suikerbie ten- en voerderbieten- en ander zaad in Zeeland wordt verboden. In ver band met de grote kans op roestbe- smetting van zomergerst werd tevèns besloten er op aan te dringen, dat de verbouw van wintergerst in Zeeland wordt verboden. BUITENLAND. De voormalige Beierse minister voor de zuivering. Loritz, die zelf niet zuiver zijnde, sinds Juli zit opgeslo ten te München, gilde Zaterdag van de kiespijn. Bewaker ijlt naar tand arts, Loritz ijlt de poort uit. Hij is nog niet terug. Ex-koning Carol van Roemenië ie met zijn vrouw (madame Lupercu) te Lissabon aangekomen. Zijn bagage bestaat uit 145 koffers, 2 auto's, 4 honden en 1 kanarie. De beroemde 83-jarige Oosten rijkse componist Richard Strauss is in Engeland gearriveerd. Hij komt centen halen, want hij zit op zwart zaad en in Engeland is men hem nog een bedrag van 3000 pond schuldig. In Saksen is de eerste sneeuw gevallen. KERKNIEUWS BENOEMINGEN BISDOM HAARLEM. Z. H. Exc. de Bisschop van Haar lem heeft benoemd tot: Pastoor te Rotterdam (O. L. Vr. O. O.) de Hoog- eerw. heer Deken J. H. Niekel; tot Deservitor te Rotterdam (H. Larur. de weleerw. heer Pater J. H. van Gassel, C.ss.R.; tot kapelaan te "s-Gravenhage (H. Jac.) de weleerw. Zeergel. heer Dr. G. Neefjes, te Am sterdam (H. Agnes) de weleerw. héér H. J. van Nobelen; te Volendam de weleerw. heer L. L. Pas; te Boven- karspel de weleerw. heer F. L. Kok, te Bloemendaal de weleerw. heer P. de Groot; te Dordrecht (H. Bon.) de weleerw. heer H. H. Groeneveld; te Delft (H. Sacr.) de weleerw. heer C. M. Schuttelaar; te Heemstede (O. L. Vr. Hem.) de weleerw. heer P. Re- mijn; te Oudorp de weleerw. heer J. L. van Kesteren en te Nootdorp de weleerw. heer N. Bijnsdorp, die ka pelaan was te Oosterblokker. Een „Ik ben hét behoud van Mijn volk, zegt de Heer: in iedere nood, waarin zij Mij te hulp roepen, zal Ik naar hen luisteren; Ik zal hun Heer zijn voor eeuwig". Introïtus uit de Mis van gisteren.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1