3)e Soina/nt Tussentijdse Amerikaanse hulp noodzakelijk Palestijnse Arabieren ontevreden Herkerstening van het gezin van primair belang DINSDAG 30 SEPTEMBER 1947 Bureaux Papengracht 32. Giro 103003. Telef. Administratie, Advertenties 20826. Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 20935. Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Het Congres zal er in gekend moeten worden /"\P HET WJTTE HUIS te Washing ton is gistermiddag een zeer belang- rijke conferentie gehouden van president Truman met zijn voornaam ste ministers en leiders van het Congres. Op deze conferentie moest een beslissing genomen worden omtrent de rol, welke de V. S. zullen spelen bij de onmiddellijke hulpverlening aan Europa. Na 2H uur vergaderen is men definitief tot de conclusie gekomen, dat er geen gelden mogelij kerwijs beschikbaar gesteld kunnen worden voor voorlopige hulp aan Europa, zonder dat het Congres hiertoe het initiatief neemt. President Truman heeft daarop de commissie voor buitenlandse aangelegenheden en de commissie voor toewijzingen van het Amerikaanse Congres ver zocht, zo spoedig mogelijk het werk te beginnen aan het program voor tussentijdse hulp ad 580 millioen dollar aap Frankrijk, Italië en Oosten rijk. 600 millioen voor West-Duitsland Truman deelde tpdens e buiten gewone persconferentie mee, dat de beslissing om het Congres in speciale zitting bijeen te roepen, in grote ma te afhankelijk is van de bevindingen van de diverse commissies. Hij heeft de rekenkamers, de Senaatscommissie voor de buitenlandse betrekkingen en de commissie van het Huis van Af gevaardigden voor de buitelandse be trekkingen verzocht bijeen te komen. Behalve de 580 millioen dollar voor de drie Europese landen, die volgens Truman in uiterste nood verkeren, acht de president nog 600 millioen dollar nodig om de bevolking van de Britse en Amerikaanse zones van Duitsland te voeden. Truman legde er de nadruk op, dat deze bijdragen, die dienen voor on middellijke hulp, geheel buiten het plan-Marshall vallen. Frankrijk, Ita lië en Oostenrijk zullen, zo zei de president, met behulp van 580 mil lioen dollar, tot December op de been kunnen blijven. Maar, zo zei Truman, deze volkeren zullen dan juist vol doende hebben om niet van honger om te komen. Daarna zullen aanvul lende bedragen nodig zijn om deze landen door de winter heen te hel pen. Truman sprak over de kritieke economische toestand in West-Europa en drong bij de Congresleiders op uiterste spoed aan. DE PAUS WAARSCHUWT TEGEN INDIVIDUALISME EN MARXISME. Tweevoudige functie van de eigendom. Ter gelegenheid van de aanstaan de Sociale Studieweek te Napels heeft de Paus door Mgr. Montini een schrijven doen richten aan de voor zitter van de Italiaanse Katholieke Actie, Veronese. In dit schrijven ver maant de H. Vader de katholieken om zich op gelijke wijze te onthouden van „de twee uitersten die beiden even gevaarlijk zijn; het agnostische liberale individualisme en het marxistische collectivisme". Ten aan zien van de eigendom schreef Mgr. Montini in naam van de Paus: „Op het ogenblik dient men er meer dan ooit rekening mee te houden, dat door de Wil van God zelf aan de eigendom een tweeledig karakter en een dubbele functie zijn toegekend: een individuele functie omdat hij moet voorzien in de rechtmatige be hoeften van hen die hem bezitten en tezelfdertijd een sociale functie om dat hij de onaantastbare noden moet dienen van alle leden der menselijke familie, DE PAUS ZENDT KRANTEN PAPIER EN FIETSEN NAAR DUITSLAND. Een gift van Z.H. de Paus aan de Duitse katholieken, bestaande uit 100 rijwielen en 400 ton krantenpapier is in Duitsland aangekomen. De rijwie len zijn bestemd voor priesters in de Oostelijke provincies, die parochies besturen, welke zich uitstrekken over ontzaggelijke diaspora-gebieden. Motorvoertuigen zijn bijna niet voor handen. Dat deze rijwielen onmis baar zijn, blijkt wel uit de zo juist verkregen cijfers uit de Sovjet-zone, die 'n duidelijk beeld geven van dg enorme taak waarvoor de katholieke geestelijkheid aldaar zich ziet ge steld. In de provincie Saksen-Anhalt bijvoorbeeld moeten 240 priesters de zielzorg uitoefenen over 800.000 ge lovigen tegenover 150 priesters die voor de oorlog in dit gebied werkzaam waren onder een katho lieke bevolking van 150.000 zielen. Sommige parochies in deze gebieden omvatten dan ook niet minder dan 90 tot 100 steden en dorpen. Het krantenpapier zal gebruikt worden voor de uitgave van dringend ge wenste catechismusboekjes. Honger en politiek. Truman betreurde het, nog niet in staat te zijn de noden van Engeland te verlichten. Truman noemde een be drag van 500 millioen dollar, nodig om de Britse financiële verplichtin gen in Duitsland over te nemen. De president wees de Congresleiders op de slechte oogsten in Europa, op de hogere kosten van levensonderhoud en op de verminderde voedselversche- pingen uit de Verenigde Staten. De voedsel- en brandstofvoorraden van Frankrijk en Italië zijn uitgeput. Verwijzende naar de gevaarlijke politieke verhoudingen in genoemde landen, verklaarde Truman, dat on middellijke hulp noodzakelijk is, om Frankrijk en Italië als vrije en onaf hankelijke naties te doen voortbe staan. Duizend vluchtelingen verdronken De Pendsjaab, dat ongelukkige deel van Vóór-Indië, blijft waarlijk nis's bespaard. Bij de ellende van de bloe dige burgertwistsen heeft zich nu weer een overstroming gevoegd. By Lahore zijn ongeveer 1000 ge vluchte Mohammedanen, die zich in een kamp aan een rivier bevonden, verdronken tengevolge van over stroming, veroorzaakt door de over vloedige regens, aldus het ministerie voor vluchtelingen van West-Pends- jaab. In het lager gelegen gedeelte der stad moesten duizenden hun wonin gen verlaten. SJAHRIR BIJ BEVIN? Volgens Agence France Presse heeft Sjahrir, die momenteel in -Lon den vertoeft, besprekingen gevoerd met Bevin en enige andere personen van het Britsche ministerie van bui tenlandse zaken. Na het onderhoud zou Sjahrir gezegd hebben: „Bevin is een groot bemiddelaar en wenst, dat de pijnlijke situatie, waarin mijn land zich bevindt, zo spoedig mogelijk wordt opgelost". Volgens hetzelfde bericht hoopt Sjahrir Bevin nogmaals te ontmoeten alvorens Engeland te verlaten. VERLIEZEN IN GRIEKENLAND. 45.000 doden. De Griekse minister van openbare orde heeft bekend gemaakt, dat sinds de bevrijding in October 1944 45.214 burgers in de burgeroorlog om het le ven zijn gekomen. In dezelfde perio de werden verder 3.031 politiebeamb ten en gendarmes gedood. De verlie zen van het leger worden niet opge geven. OOK FRANKRIJK HEEFT ZIJN ATOOMONDERZOEK. Ook Frankrijk heeft thans zijn „atoomstad". Fort Chatillon in de Parijse banlieue, waar onder leiding van Frederic Joliot-Curie 130 Fraifse onderzoekers aan het experimenteren zijn. Daarmede hebben zij een werk hervat, waaraan reeds geruime tijd voor de oorlog bekende Franse ge leerden hun krachten hadden gege ven. Immers in Frankrijk was het onderzoek der radio-activiteit en- der kernphysica ver gevorderd, sedert Henri Becquerel de radio-activiteit en Pierre en Marie Curie de radio-ac tieve elementen hadden ontdekt. Sedert het uitbreken van de oorlog ging het initiatief over in Ameri kaanse handen. Intussen is Frankrijks slechte eco nomische toestand een belemmering voor de nieuwe ontwikkeling van het atoomonderzoek. De grootste moei lijkheid is het gebrek aan uranium erts, dat zoals bekend vooral in de Belgische Congo en in Canada voor komt en daar in grote hoeveelheden wordt opgekocht door de Amerika nen. -v In weerwil van alle obstakels heeft Joliot-Curie na 16 maanden arbeid de regering kunnen rapporteren, „dat Frankrijk binnen afzienbare tijd in het bezit zal zijn van installaties, die het in staat zullen stellen een nuttige bijdrage te leveren tot het vreedzaam gebruik van atoomenergie". Jamal Hoesseini, leider van het Arabische Hoge Comité, heeft op een bijeenkomst van de commissie voor Palestina van de U.N.O. gezegd, dat het rapport van de U.N.O. over Pa lestina onmogelijk de basis kan vor men van een poging om een oplos sing te vinden voor de moeilijkheden in dat land. Met alle middelen zullen de Arabie ren zich verzetten tegen verdeling van Palestina. Hoesseini voerde aan, dat de Ara bieren immer in het practische bezit van Palestina zijn geweest en dat zij niets verlangen dat niet het hunne is. De Zionisten, aldus Hoesseini, voe ren een campagne, om een land in hun bezit te krijgen, dat niet het hun ne is. Onze strijd tegen de Zionisten heeft niets te maken met anti-semie tisme. Dit ontstond in het Westen als product van onverdraagzaamheid, tefwijl de Arabische wereld een der zeldzame vluchthavens vormde, waar nimmer progroms voorkwamen en waar nimmer ghetto's bestonden. VRIJDAG A.S. STAKING IN PALESTINA. Een woordvoerder van het Ara bische Hoge Comité heeft verklaard, dat de Arabieren van geheel Pales tina 3 October van zonsopgang tot zonsondergang zullen staken als pro test tegen het rapport van de com missie voor Palestina der V. N. Een deputatie van vier man zal alle bui tenlandse consulaten te Jeruzalem bezoeken om een formeel protest te overhandigen. Zes Prinsen der Kerk tijdens het Eucharistische Congres te Buffalo in de Verenigde Staten, waar een pon- tificcale Hoogmis werd opgedragen. V.l.n.r.: Aartsbisschop van Westmin ster, Engeland, idem van Sao Paulo, Brazilië, idem van Toronto, Sanada, idem van New York, U.S.A., idem van Sydney Australië, idem van Lima Peru. KNAL-EFFECT OP LOOFHUTTEN FEEST. Het hoofdbureau van politie te Haifa is gistermorgen door Joodse verzetslieedn opgeblazen. Tien per sonen, o.w. 3 Britse en 4 Arabische politiemannen, werden gedood, ter wijl 29 Britse poliemannen, 14 Jood se en 11 Arabische burgers gewond werden. In de vroege morgenuren van het Loofhuttenfeest verscheen een vrachtauto met terroristen bij het ge bouw, die een soort loopplank uitleg den en daarover een vat met explo sieve stoffen uitrolden. Een hevige explosie volgde en het vijf verdiepin gen hoge gebouw stortte geheel in. Talrijke gebouwen in de omgeving, de modernste zakenwijk van Palesti na, werden zwaar beschadigd. Hon derden politiemannen en arbeiders namen aan het reddingswerk deel, terwijl anderen poogden een brand te blussen, die na de ontploffing was ontstaan. ZO LIQUIDEERT MEN TEGENSTANDERS. Volgens de „Times" wordt in ver schillende uit Boedapest ontvangen particuliere berichten uiting gegeven aan de veronderstelling, dat Bela Ko- vacs, voormalig secretaris-generaal van de Hongaarse partij der Kleine Boeren, ongeveer tien dagen geleden is gestorven in de onder Sowjetbe- stuur staande militaire gevangenis te Boedapest. OM DE ZINKENDE FRANC TE REDDEN. Naar in welingelichte kringen te Parijs wordt vernomen, zal minister president Ramadier wellicht op 28 October drie weken voor de vast gestelde tijd de algemene verga dering bijeenroepen voor het behan delen der voorgestelde noodmaatre gelen „om de franc te redden". Men neemt aan, dat de maatregelen voor het redden van de franc, die geen parlementaire goedkeuring be hoeven, in de loop van deze week zullen worden bekend gemaakt. DOORN TEGEN TERUGKEER DER HOHENZOLLERNS. Tijdens de gistermiddag gehouden zitting van de gemeenteraad van Doorn is een motie aangenomen, waarin de Raad zich, in verband met berichten in "de pers over een moge lijke teruggave van Huize Doorn en de daarbij behorende bezittingen aan de familie Hohenzollern, verzet te gen terugkeer van of toelating van Duitsers in de gemeente Doorn. De Raad acht terugkeer der Hohenzol- lerns volkomen in strijd met de ge voelens, die daaromtrent onder de Doornse bevolking leven. De Raad heeft besloten deze uitspraak ter kennis van de minister te brengen. Hier een foto van Buckingham Pa lace waar binnenkort de bruilofts feesten voor Prinses Elisabeth van Engeland en luitenant Philips Mount- batten gevierd zullen worden. 20 nieuwe textielpunten Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat wederom 20 punten op de textielkaarten VA 705 worden aangewezen. Met onmiddellijke in gang worden geldig verklaart de bonnen gemerkt: Textiel E één punt, Textiel E vijf punten, Textiel F één punt en Textiel F vijf punten. De bonnen Textiel E reserve en Textiel F reserve zijn derhalve niet aangewezen voor de aankoop van textielgoede ren Nederl. Spoorwegen INVOERING NIEUWE DIENST REGELING. Belangrijke veranderingen voor Leiden. Op Zondag 5 October gaat de nieu we beperkte dienstregeling van de Ndderlandse spoorwegen in. Omtrent de overgang van de thans geldende dienstregeling op de beperkte dienst regeling van 5 October wordt het vol gende bepaald: De reizigerstrein, wel ke in de nacht van Zaterdag 4 op Zondag 5 October loopt, zal tot 5 uur volgens de bestaande dienstregeling lopen en van 5 uur af volgens de nieuwe regeling. Voor Leiden, zijn enkele belang rijke punten aan te wijzen. De oude lijn AmsterdamLLeidenDen Haag Rotterdam ziet zich bijv. op de spits uren beter bediend, evenals de ver binding UtrechtDen Haag. Ter ont lasting wordt op de spitsuren van de overdrukke halfuursdienst een elec- trisch treinenpaar ingelegd. Deze treinen stoppen echter niet in Lei den. De treinen Amsterdam C.S. v. 16.05 naar Rotterdam en Rotterdam v. 15.44 naar Amsterdam zullen ook des Zondags tussen Leiden en Haar lem lopen. Diesel-electrische treinstellen zijn er weinig en de meeste verkeren in dusdanige staat, wat de motoren be treft, dat verdere exploitatie niet ver antwoord is. Daarom zag Utrecht Leiden de D.E.-dienst vervangen door een stoomdienst. De reisduur wordt een kwartier langer. Op werkdagen wordt een ochtendtreinenpaar inge legd Leiden v. 6.45Utrecht a. 7.50 en Utrecht v. 7.18—Leiden a. 8.22 Moest de D.E.-dienst geheel in Utrecht beginnen, thans kan een sloomstel te Leiden aanvangen, waar door een zo gewenste vroege och- tentrein kon worden ingelegd: Lei den v. 6.45—Utrecht a. 7.50, alleen op werkdagen. De laatste avondtrein Leiden v. 23.30—Utrecht komt om de zelfde reden te vervallen. EXTRA TREINEN 3 OCTOBER- FEESTEN LEIDEN. In verband met de drie October- feesten te Leiden zullen de Ne'd. Spoorwegen een aantal extra-treinen inlassen en een aantal in reserve houden. Vrijdag 3 October: Amsterdam v. 23.00 Haarlem a 23.15, v. 23.17 HeemstedeAerden- hout a. 23.22, v. 23.23 Leiden a. 23.41. Rotterdam D.P. v. 23.08, Schiedam a. 23.13, v, 23.15 Delf a 23,25, v. 23.27, Den Haag a. 23.34, v. 23.37 Leiden a 23.49. Zaterdag 4 October (in de nacht van 3 op 4 October): Leiden v. 00.10 Alphen a. d. Rijn a 00.23, v. 00.26 Bodegraven a 00.34, v. 00.36 Woerden a. 00.46, v. 00.48 Utrecht a 01.02. Leiden v. 00.23 Heemstede-Aerden- hout a. 00.42, v. 00.44 Haarlem a. 00.49, v. 00.52 Amsterdam a. 01.02. Alphen a. d. Rijn v. 00.29 Bode graven a. 00 36, v. 00.38 Wad'dinxveen a. 00.44 v. 00.46 Gouda a. 00.55. Leiden v. 00.12 Den Haag a. 00.24, v. 00.27 Delft a. 00.34, v. 00.36 Schie dam a. 00 46, v. 00.48 Rotterdam DP. a. 00.53. BEURSOVERZICHT. De situatie op de effectenbeurs te Amsterdam was er bij de aanvang van de nieuwe week niet op veran derd. Evenals in de afgelopen week meestentijds het geval was, bestond er enig aanbod, terwijl de kooplust bij na geheel ontbrak en het gevolg hier van was, dat de hoofdkoersen in ver scheidene gevallen iets lager waren dan de vorige slotnoteringen en voor al gold dit voor de industriepapieren. De variaties' waren echter niet groot. Prolongatie 2%. NOG ééN JAAR EEN BEPERKT H. B. S. B-EXAMEN. In 1949 wordt de normale toestand hersteld. Dit jaar zullen alle gymnasiale en middelbare scholen weer het cen trale schriftelijke werk aan hun leer lingen dienen voor te leggen. Wat de leerstof betreft vervallen daarbij voor de HBS-A alle beperkingen. De opgaven voor het schriftelijke werk voor de HBS-B zullen echter nog geen vragen bevatten over de volgende onderwerpen: a. stelkunde o.a. samengestelde in terestrekening en eenvoudige begin selen der differentiaal- en integraal rekening; b. meetkunde: de meetkundige be handeling van de eenvoudigste eigenschappen van de elips, de para bool en de hyperbool. c. stereometrie: constructies van onbekende elementen uit drie ge gevens van een drievlakshoek, aflei ding van formules voor inhoud van boldelen; d. beschrijvende meetkunde: vraag stukken, die betrekking hebben op kegels en cylinders, waarvan de as sen niet loodrecht staan op de pro jectie vlakken; e. mechanica; plaats en plaatsbe paling van het zwaartepunt (het be grip moet bekend zijn), samenstel ling van krachten in de ruimte; f. natuurkunde; geluid en licht met uitzondering van de trillings leer en de geometrische otia, welke onderwerpen dus wel weer worden geëist; 9, scheikunde: de metalen, voor zo ver dezè niet bij andere hoofdstuk ken der scheikunde ter sprake ko men, behalve dat het ijzer en zijn verbindingen wel worden geëist. Het ligt in de bedoeling in 1949 alle beperkingen op te heffen. Gerepatrieerde leerlin.s/en zullen, zo nodig, ook in 1948 een verlicht examen voor Duits kunnen afleggen. In bijzondere gevallen kon onthef fing van bovenstaande regeling wor den aangevraagd. Het trekt de aandacht, dat reeds zo vroeg deze beperkingen door de inspectie bekend gemaakt zijn. Dat heeft het grote voordeel, dat de scholen niet zo lang als anders in het onzekere worden gelaten. REGELING PENSIOEN VAN ONTSLAGEN MILITAIREN. Ten behoeve van militairen, die, als gevolg van de opheffing van hun betrekking, na de capitulatie op 14 Mei 1940, op wachtgeld zijn ge steld of werden gepensionneerd we gens langdurige dienst, is bij de Tweede Kamer een wetsontwerp ingediend om hun pensioenen te regelen. 37e JAARGANG No. 11202 Abonnementsprijs f 0.30 per week, 1.30 per maand, ƒ3.90 per kwartaal. Franco per post 4.65. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden 1.50. „Walvis in zicht" De walvissen hebben mijn klacht over het walvissenleed in de Poolzee gelezen en mij uitge nodigd tot het bijwonen van de film „Walvis in zicht", een film relaas van de eerste expeditie van de „Willem Barendsz". Een aardige attentie, vindt u niet. Zij hadden daarbij tevens gelegenheid, er op te wijzen, dat walvissen geen waterkolommen uit hun neusgaten spuiten, maar lucht, die door de kou tot stoom condenseert. Mijn excuus. Intussen is wel gebleken, dat de walvissen alle reden hebben om zich ongerust te maken, want het werk, dat de bemanning van de „Willem Barendsz" en van de venijnige jagertjes met hun har poenen verzet, is enorm. De film, gemaakt uit de opnamen van de camera-man Hannes de Boer, vertelt er van op werkelijk pret tige wijze prettig dan voor de toeschouwer, die er anderhalf uur geboeid naar zit te kijken en een beeld krijgt van dit zware werk in de Poolzee, waarvan een gewone landrot geen flauw idee heeft. Ik voor mij heb mij over vele dingen verbaasd. Vooreerst over de enorme afmetingen van zo'n djer, dat zich zo argeloos laat verschalken, aan boord laat slepen, zich in moten laat sny- den en wat voor moten! en tot traan laat koken. Voor 13 millioen gulden traan is er vorig jaar maar even uitgekomen! Dan over de mannen, die het in dit drijvend abattoir van bloed en blubber en stank hebben uitge houden. Stom verbaasd heb ik mij afgevraagd, hoe onze voor ouders dat hebben klaar ge speeld, zonder de hulp van al die kostbare moderne machinerieën. En ten slotte heb ik eerlijke be wondering voor de camera-man, die zulke fraaie opnamen heeft gemaakt, alsof hij niet in de Poolzee maar in een studio zat. Te zijner tijd zal Leiden ook wel gelegenheid krijgen, om een reisje naar de Zuidpool te ma ken. Dan moet u eens kijken naar de potsierlijke pinguins, die gewillig mee geholpen hebben on.1 komieke noten in het ver haal te brengen. En natuurlijk ook naar de walvissen ,die nu in de margarine zitten. U zult ervan smullen; van de film bedoel ik. Deken J. P. A. BRINKMAN. De nieuw-benoemide deken en pastoor van Noordwijk, de zeereerw. heer J. P. A. Brinkman. ..REDDEND CHRISTENDOM" Het landelijk secretariaat van de Katholieke Actie heeft in samenwer king met de standsorganisaties, de vrouwen- en jeugdbeweging een pro gram van actie en bezinning uitgege ven onder de titel „Reddend Chris tendom". Het program ziet de oplossing van de huidige ontwrichting der wereld niet op politiek gebied, wel komt zij hier misschien het sterkst tot uiting daar de feilen en falen dagelijks in de kranten geregistreerd worden Voor de Katholieke Actie ligt de op lossing bij het gezin, uitgaande van de overtuiging, dat, als het gezin ge zond is, ook de stad, de stsasat en de internationale verhoudingen gezond zullen zijn. Terecht zal dan ook alleen de her kerstening van het gezin uitkomsts kunnen brengen. De aanrading van het gezinsleven neemt steeds grotere vormen aan. Het is een der meest dreigende gevaren van onze tijd. Wij moeten trachten het gezin weer te maken tot een chris telijke gemeenschap. De allereerste taak der ouders in dit opzicht is hun kinderen op te voeden in de eerbied voor het gezag, gebaseerd op christe lijke beginselen. Want naarmate de sfeer der opvoeding beter is zullen het gezag sterker en de naleving der christselijke beginselen intenser zijn. Op deze wijze zal het gezin goede christenen voortbrengen, waardoor wij een redelijke waarborg verkrij gen dat de christelijke geest reddend werkt. Om de taak der ouders aan te vul len en te verlichtep^ heeft de Katho lieke Actie zich van de medewerking verzekerd van de jeugdbeweging en de standsorganisaties. Zij heeft daar toe een oproep gericht aan de meisjes om zich te uiten in dienende liefde. Aan de jongemannen verzoekt zij de arbeid te zien als een apostolaat, waardoor zij zich zeiven en de ande ren veredelen. Zij hebben dit pro gram reeds jaren tot het hunne ge maakt, doch het is nu meer dan ooit nodig het levend te maken door het om te zetten in personlijke daden. De standsorganisaties zullen hun beste krachten wijden aan de door voering vah de katholieke maatschap pij-leer, waarbij zij in het bijzonder hun aandacht zullen schenken aan de bevordering van een gezonde sociale wetgeving. Om dit mogelijk te ma ken zullen zij met kracht het com munisme bestrijden. Na de oorlog heeft de vruchtbare samenwerking, die reeds op vele gebieden tussen de Katholieke Actie en de standsorgani saties bestond, vaste vorm gekregen in het aKtholiek Bureau voor Maat- schapeplijk en Cultureel Overleg. Een ttoMzttje.... „De moed van de mens draagt ztfn krankheid. Maar een verslagen geest, wie kan hem opbeuren". Spreuken 18, 14.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1