3)e Ceicbe Sou/rant Nederlandse voorwaarden blijven dezelfde Onmiddellijke hulp aan Europa is noodzakelijk VRIJDAG 26 SEPTEMBER 1947 Bureaux Papengracht 32. Giro 103003. Telef.: Administratie, Advertenties 20826. Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 2C935. Directeur: C. M. VAN HAMERS VELD Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 37e JAARGANG No. 11199 Abonnementsprijs f 0.26 per week, 1.10 per maand, f 3.25 per kwartaal. Franco per post 4. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden 1.50. Een eeuwfeest CR zijn jubilea, die we verplicht Zijn te vieren, om uiting te geven aan onze dankbaarheid aan God. En zulk een jubileum is het, dat in April 1948 zal worden gevierd door het R.K. Bijzonder Onderwijs in Ne derland- Dan is het n.l. honderd jaar geleden, dat onder Koning Willem II de vrijheid van onderwijs werd inge voerd; dat de katholieken en ande ren zich het recht zagen toegekend om voor hun kinderen een onderwijs volgens hun eigen katholieke begin selen te verlangen. Een vrijheid, die in geen enkel ander land bestaat. Tegelijkertijd kan dan worden ge vierd het feit, dat het in 1945 25 jaar geleden was, dat de kroon op her werk werd gezet door de financiële gelijkstelling op het gebied van la ger onderwijs onder het bestuur van Hare Majesteit onze geëerbiedigde Koningin Wilhelmina. Overvloedige reden is er om in grote dankbaarheid te herdenken, de- zie feiten, die voor héél het Neder landse volk zegenrijk in hun gevol gen zijn geweest. Over de wijze van herdenking ko men natuurlijk nog nadere meaede- lmgen. Wij volstaan vandaag met de vermelding, dat er zal worden geor ganiseerd een grote tentoonstelling op Houtrust te 's-Gravenhage onder de naam „Schoolstad". Economische delicten HET economisch leven mag niet no deloos worden omkneld door al lerlei wettelijke bepalingen. Niet nodeloos. Maar vele wetten zijn inderdaad nodig, om de samenleving te bescher men tegen misdaden. In het bijzon der vooral in deze tijd tegen de mis daad van de woeker. De afschuwelijke misdaad van de woeker is door de Katholieke Kerk door alle tijden heen krachtdadig bestreden. (Dit feit wordt niet gelo- chenstraft door verkeerde praktijken, v/aaraan zich helaas ook katholieken schuldig maken!). Men herinnert zich het schrijven van het Nederlands Episcopaat tijdens de bezettingsjaren over het vragen van te hoge prij zen, zelfs voor de dingen, die voor het dagelijks leven noodzakelijk zijn. „Het besef van de morele verwer pelijkheid der economische delicten leeft nog niet onder de massa. De be zettingstijd is daaraan voor een goed deel schuldig. Indien niet werkelijke zware straffen kunnen worden opge legd en ook regelmatig opgelegd wor den, achten velen het geregeld be gaan van economische delicten met het risico van een lichte straf, zake lijk beschouwd, voordeliger dan het zorgvuldig nakomen van de voor schriften. Zonder voldoende bestraf fing zullen de door de overheid op economisch gebied getroffen maatre gelen hun effect missen". Aldus de Regering in de toelich ting bij een door haar ingediend wets ontwerp, regelende de opsporing, de vervolging en de berechting van eco nomische delicten, welk wetsontwerp ten doel heeft, de bestaande gang van zaken op dit terrein straffer en strak ker te maken. Dat moet de instemming hebben van allen, die tegen roof op de ge meenschap een zo doeltreffend moge lijke strijd willen aanbinden. Maar onder éénbelangrijke voorwaarde. Deze: dat de ambtena ren, met opsporing van economische delicten belast, niet hun tijd ver knoeien en het de mensen lastig en vérvelend maken met opsporing van „misdaden" als het vergeten van een prijsaanduiding op één van de dui zend aanwezige artikelen, het abusie velijk prijzen op 49.50 inplaats van op 49.40, enz. Het moet werkelijk gaan om economische delicten, d. w.z.: misdaden! D&n is scherpe con trole en strenge bestraffing een so ciaal zeer te waarderen goed! Samenwerking van gemeenten SAMENVOEGING van gemeenten kan in het belang der betrokken gemeenten gewenst zijn, evenzo de annexatie van een deel ener gemeen te door een andere. Maar over het algemeen gevoelen wij meer voor samenwerking dan voor samenvoeging. Het historisch ge groeide heeft zijn op nuttigheid en doelmatigheid gefundeerde rechten. Dat is één der redenen, waarom wij niet tot de hartstochtelijke annexio- nisten willen behoren! Indertijd heb ben wij deze en de andere redenen, die ons tot dit standpunt hebben ge leid, uitvoerig uiteengezet, mede aan de hand van een zeer diepgaande stu die over dit vraagstuk van wijlen staatsraad Struycken. Met voldoening hebben wij dan ook vernomen, dat een door de Regering ingestelde commissie (de commissie- Koelma) in haar dezer dagen uitge bracht rapport voorstelt, aan de Kroon de bevoegdheid te geven, ge meenten, voor welke door het samen hangen van het maatschappelijk ver keer bepaalde openbare belangen een gemeenschappelijke voorziening vordèren, als district aan te wijzen. Deze aanwijzing geschiedt nadat de gemeenteraden, Gedeputeerde Staten en de Raad van State gehoord zijn. Krachtens de wet is een zodanig dis trict een openbaar lichaam. Het be stuur van het district is opgedragen aan een districtsraad, waarin de deel nemende gemeenten vertegenwoor digd zijn. Deze kwestie is ook voor Leiden en omliggende gemeenten van byzon ier belang. Verandering te Djokja echter noodzakelijk tf"\P EEN PERSCONFERENTIE te Batavia de eerste sedert zijn be zoek aan Nederland en de Ver. Staten heeft dr. Van Mook op een vraag of het „niet een voorwaarde voor besprekingen met de Republiek is, dat de Djokja-regering verandert" verklaard, dat „een verandering in het hart van de Republiek noodzakelijk is". Overigens gelden voor ba sisbesprekingen in grote lijnen nog altijd dezelfde voorwaarden als voor heen, met inbegrip van de voorwaarde betreffende de gezamenlijke gen darmerie. Voorts verklaarde dr. Van Mook, dat er geen sprake kan zijn van terugtrekken van de Nederlandse troepen, zolang er geen garantie voor de veiligheid kan worden gegeven. baai en Penanagan ten Zuid-oOslen van Soekaboemi. Een republikeinse troep heeft een aanval ondernomen nabij Kalipondank, 20 k.m. ten Wes ten v. Cheribon. Een Nederands de tachement in Tjamalaka in het ge bied van Bandoeng hóeft een aan val afgeslagen. Op Midden-Java had den republikeinse aanvallen plaats op een Nederlands detachement bij Wangon benoorden Tjilatap en bij Ketangoenan bezuiden Tegal. Op Oost-Java zijn Nederlandse patrouilles beschoten in de omge ving van Loemadjang, Banjoewangi en Malang. Een Nederlandse patrouil le verdreef ten Zuiden van Loemad jang 100 man. Op Sumatra in het ge bied van Medan zijn bij Kabandjahe en Loeboekpakan terroristen verdre ven. Onder de gesneuvelden bevond zich één Japannees. Bij Bindjai schr ten republikeinen met geweren op badende militairen. Reeds onderhandelaars benoemd De republikeinse regering heefi een delegatie van zes personen be noemd, om haar te vertegenwoordi gen bij eventuele onderhandelingen met Nederland, die uit de bemidde lingspogingen van de commissie-van drie zouden kunnen voortkomen Aan het hoofd der delegatie staat de minister-president, Amir Sjari- foeddin. De delegatie bestaat ver der uit de minister van Onderwijs, Ali Sastomidjojo, de minister van Buitenlandse Zaken Hadi Agoes Sa- lim, het lid van de parlementaire werkcommissie dr. Samsoeddin, de vroegere minister van Binnenlandse Zaken Mohammed Roem en dr. Tsjoasekien, een vooraanstaande Chi nees uit Soerabaja. OFFICIëLE NEDERLANDSE GEGEVENS. Van officiële zijde wordt medege deeld, dat de Nederlandse verliezen voor zover bekend op 24 September bedroegen: 5 gesneuvelden en 15 ge wonden. Op West-Java hebhen Ne derlandse troepen benden verdreven bij Pisangan Wet en ten Noord- Oosten van Hangerang, in de kam pong Tjilengka aan de Wijnkoops- MONTGOMERY VOOR TERUG TREKKING UIT PALESTINA. Naar uit weingelichte bron van mi litaire zijde wordt vernomen, zou maarschalk Montgomery, chef van de Britse imperiale generale staf, voorstander zijn van algehele terug trekking van de Britse troepen uit Palestina. Hij zou een verdeling de enig mogelijke oplossing voor de Pa lestijnse kwestie achten. Na de ver anderingen, welke in Voor-Indië hebben plaats gevonden, en gezien de nieuw defensie-plannen voor het Imperium zou Montgomery het geen strategische noodzaak meer achten nog Britse troepen in Palestina te handhaven. De bewaking van de oliebelangen zou volgens hem door een burgerlijke dienst waargenomen kunnen worden. Men verwacht dat de mening van Mongomery van invloed zal zijn op de door het Britse kabi net na de debatten in de Algemene Vergadering van de V.N. te nemen beslissing. JODEN ONDERLING SLAAGS. Voor de eerste maal heeft een ern stige botsing plaats gehad tussen le den van het Joodse ondergrondse leger, de Haganah, en de verzets groep Irgoen. Twee groepen, ieder van ongeveer 30 man, hebben elkaar in de nacht van Woensdag op Don derdag bij Rehovoth met vuurwa pens en handgranaten bestookt. Toen de politie tussenbeide kwam, gingen de strijders op de vlucht, hun ge wonden meevoerend. Leden van de Haganah beweren, dat de Irgpen ge tracht heeft een Amerikaanse offi cier van de Haganah te ontvoeren. KEIZER HIROHITO ONSCHULDIG VERKLAARD. De procureur-generaal bij het ge rechtshof voor oorlogsmisdaden te Tokio, Joseph Keenan, heeft ver klaard, dat keizer Hirohito van Japan onschuldig is aan het ontketenen van de oorlog in de Stille Oceaan. De procureur verklaarde, dat de Japanse generaals, die thans voor het hof terecht staan, het Japanse volk in de waan gebracht hebben, dat de kei zer achte rhen stond. De Nederlandse Spoorwegen werken met man en macht aan de verbetering en vernieuwing van het baanvak. Hier ziet men een zogenaamde Bal- lastploeg, uit Zweden geïmporteerd, die de steenslag gelijkmatig over het te verzwaren gedeelte van het baan vak: verdeelt. DE TROEBELEN IN DE PENDSJAAB. Verscheidene duizenden Moham medanen hebben gistermiddag onge veer 40 k.m. ten Westen van La hore bij Kamoke een trein van uit geweken personen, bestaande uit Sikhs en Hindoes, aangevallen, al dus meldt de regering van West- Pendsjaab. Zij doodden 340 Sikhs en Hindoes en wondden er 250. De troepen, die de trein escorteer den, doodden 78 aanvallers. Zy wondden een ongeveer even groot aantaL „ONOPHOUDELIJKE STROOM VLUCHTELINGEN UIT SOWJET-ZONE". Naar de Duitse nieuwsdienst in de Britse zone meldt, hebben de hoofden van de vluchtelingenbureaux in de Brits-Amerikaanse zóne zich tot de Duitse minister-president van Rijn- land-Westfalen gewend met het ver zoek om de geallieerde autoriteiten ii. te lichten over de „ongewoon ernsti ge" situatie, die ontstaan is door de „onophoudelijke stroom vluchtelingen die van de Sowjetzóne naar de Wes telijke zones komt". Naar werd vertelaard, hebben de Duitse autoriteiten onvoldoende macht om de toestand, waarvan de gevolgen gedurende de winter „on berekenbaar" zouden zijn, meester te worden. HOE KOMEN WIJ UIT DE IMPASSE Aanbevelingen van vooraanstaande Indonesiërs MAAR AANLEIDING van besprekingen, welke een aantal Nederlanders 1en Indonesiërs de laatste weken met elkaar hebben gehad hebben Soekawati, president van Oost-Indonesië, sultan Hamid II minister Ha melink, minister Anak Agoeng, ir. P. F. S. Otten en de heer De Vries he den enige aanbevelingen aan de regering en aan de fracties der Eerste en Tweede Kamer van de Staten-Generaal aangeboden. Zij hebben ernaar gestreefd, in grote lijnen te analyseren, welke de werkelijke oorzaken z(jn van de impasse waarin Nederland en Indonesië (met name ten aan zien van de Repoebliek) zijn geraakt, om door deze analyse te komen tot richtlynen ter bevordering ener duurzame vereniging hunner volkeren VOOR ALLES HERSTEL DER RECHTSORDE. De aanbevelingen komen hierop neer: 1. Herstel van rechtsorde in alle gebieden waar dit tot dusverre nog niet is geschied, in een volgorde door de verantwoordelijke instanties te be palen. Een juist begrip van het nood zakelijke en onafwendbare hiervan zal zowel bij onze eigen volkeren als bij andere volken (die vandaag maar al te graag en al te veel in onze eigen woning willen huishouden) eerst dan ontstaan en deze vrijmaking met de sterke arm eerst dan aanvaarden, irn- dien zij inderdaad door een juiste en psychologische voorlichting tot oor delen in s-taat zijn. 2. Laten wij vervolgens gezamenlijk een betrouwbare politiemacht opbou wen om de taak over te nemen, die vandaag bij gebrek aan iets anders door het leger moet worden vervuld. Wanneer wij zover zijn, dan zul len verkiezingen moeten worden ge houden in vrijheid, dat is: zonder enige pressie van welke groep dan ook om te lromen tot een repre sentatieve vertegenwoordiging voor elk gebiedsdeel. Volgens de ervaring, verkregen bij de totstandkoming der Malino- staten, regele daarna ieder gebieds deel zijn eigen status en bestuurs vorm. 5. Afgevaardigden dier gebiedsdelen zullen vervolgens aan de ronde tafel moeten gaan zitten om gezamenlijk bepalen, op welke wijze zij de „Verenigde Staten van Indonesië" zullen vormen. Hier moet zoveel mo gelijk „de schijn des kwaads" worden vermeden, zodat aan deze tafel bij voorkeur uitsluitend Indonesiërs zul len plaats nemen, indien en voor zo ver door hen zelf de behoefte niet wordt gevoeld of indien dit in hun welbegrepen belang zoude zijn door wijze Nederlanders te worden voor gezeten of bijgestaan. 6. Aan deze ronde tafel zou kunnen worden besproken op welke wijze de Indonesiërs (dus de „federatie van Indonesische staten") een vrijwillig door hen met Nederland aanvaarde staatsrechtelijke band willen uitwer ken. Indien wij te dien opzichte be ginnen met vertrouwen te schenken, en indien beiderzijds door het schep pen van een vertrouwensbasis de noodzaak of het belang van te voren posities te willen bepalen of in nemen, niet meer aanwezig is, dan zullen wij na gegeven vertrouwen, vertrouwen terug krijgen en daardoor de door de Indonesiërs zelf aanvaar de band met Nederland sterker zijn dan zij tot nu toe is besproken en vastgelegd. Wanneer wij ter zake een materia listische en onpsychologische proce dure volgen, zal het daaruit voortko mende niet gezond en daarom niet blijvend zijn. BRITSE PROTESTNOTA AAN BULGARIJE. Een woordvoerder van het Britse ministerie van buitenlandse zaken heeft medegedeeld, dat Engeland m een nota aan de regering van Bul garije krachtig heeft gaprotesteerd tegen de executie van Petkof. DE AS-SATELLIETEN EN DE V.N. Bij de opening van de gistermiddag gehouden zitting van de Veiligheids raad heeft de Amerikaanse afgevaar digde, Johnson, een warm pleidooi gehouden voor toelating van Italië als lid van de V.N. Hij zeide, dat Italië thans Volledige souvereiniteit bezit en de vriend schappelijk betrekkingen met andere landen heeft hersteld. De Sowjet-Russische afgevaardig de verklaarde zich bereid om zijn goedkeuring aan Italië's toelating te geven mits dan tegelijkertijd ook Bul garije, Finland, Hongarije en Roeme nië zullen worden toegelaten. ALS GOOCHELAARS CONFEREREN. Gisteren is te Parijs de interna tionale conferentie van goochelaars geopend, die tot Zondag zal duren. Er nemen ongeveer 500 goochelaars uit 14 landen aan deel. In het hotel, waar de deelnemers zijn onderge bracht, heerst een feestelijke stem ming. De afgevaardigden laten in drukwekkende hoeveelheden cognac op wonderbaarlijke wijze verdwijnen en halen cigaretten uit elkanders oren. TWEE NEDERLANDERS IN DUITSLAND VEROORDEELD. De vorige week hadden de radio technicus P. van L. en de architect H. S., beiden uit Amsterdam, zich voor het Britse militaire gerechtshof te Krefeld te verantwoorden wegens het vervalsen van Nederlandse tex- tielkaarten. Zij hadden bij een clandestiene reis naar Duitsland ^en textielikaart mee genomen en er te Dusseldorf een cli ché van laten maken. Zij zochten daarop contact met een drukker, die echter dó zaak aanbracht bij de Ne derlandse consul. V. L. werd veroordeeld tot gievan- genistraf van een jaar en betaling van een boete van 10.000 mark. sub- sidair een jaar gevangenisstraf. S. kreeg een jaar en de clichémaker uit Dusseldorf eveneens. Een millioen voor particuliere nieuwbouw In het laatste kwartaal 1947 komen de eerste woningen, door particulie ren gebouwd, met steun op grond van de financieringsregeling nieuwbouw 1947 klaar. In 1948 zal hiervoor 1 millioen worden uitgegeven. Om in 1948 het bouwvermogen zo hoog mogelijk op te voeren zal over gegaan worden tot de bouw van mon tagewoningen. De opdrachten hier voor geschieden centraal door het Rijk, terwijl de woningen rechtstreeks worden doorgeleverd aan de gegadig den. MILITAIREN NAAR HET AARDAPPELFRONT. Teneinde de binnenlandse aardap pelpositie veilig te stellen zullen in totaal twee duizend militairen drie weken lang in de provincie Gronin gen gaan assisteren bij het rooien van aardappelen. Heden is een contin gent troepen van 10-3 R.I. per trein uit Den Bosch vertrokken, terwijl de rest der manschappen daarna zal voL gen. Truman wil zelfs niet wachten op Congres PRESIDENT TRUMAN zal Maandag, tijdens de besprekingen met de leiders van het Congres, aandringen op onmiddellijke maatregelen om te voorzien in de directe behoeften van Europa. Hij hoopt, dat de fond sen, nodig om Europa voor koude en honger te behoeden, verkregen kun nen worclen, zonder dat het Congres in bijzondere zitting bijeen wordt ge roepen. Er zijn in Europa problemen, die op hun oplossing niet kunnen wachten, totdat het Congres het rapport van de zestien landen heeft be studeerd. Daarom heeft de Amerikaanse president een groep bebelangrij- ke leden van het Congres verzocht, met hem samen maatregelen te be ramen voor het herstel van Europa. Deze maatregelen zouden vooruit lo pen op de besluiten van het Congres. ter van een commissie van onpartij dige burgers, die plannen zullen op stellen om de noodzaak van het be sparen van voedsel onder de ogen van de Amerikanen te brengen. Tevreden over rapport Over het rapport der zestien lan den was de president zeer tevreden. Het is, zo zegt hij, gebaseerd op prin cipes, die zullen spreken tot het ge zonde verstand van het Amerikaan se volk. Vervolgens zei Truman, dat de Amerikaanse regering overleg zal moeten plegen met vertegenwoordi gers van de Europese commissie van samenwerking ter opheldering en aanvulling van het rapport. De president zal een rapport laten publiceren van de kabinetscommis sie voor de voedselproblemen in de wereld, waarin aan iedere Ameri kaan wordt gevraagd, ogenblikke lijk maatregelen te nemen om te be zuinigen op het gebruik van goede ren, waarmee men Europa kan hel pen. Het rapport van deze Amerikaan se commissie toont aan, dat de slech te maisoogst er de oorzaak van zal zijn, dat de export van graan uit de Verenigde Staten minder zal zijn dan vorig jaar. De commissie wijst er op, dat men zal moeten bezuinigen op het binnen lands verbruik van levensmiddelen Om dit te bereiken heeft president Truman Luckman, directeur van Le ver Bothers, aangesteld als voorzit- Kosten levensonderhoud 1,5 percent gedaald Het Centraal Bureau voor Statistiek heeft thans de indexcijfers van de kosten voor levensonderhoud bere kend over de maanden Juni, Juli en Augustus 1947. Het indexcijfer voor de totale kos ten van levensonderhoud daalde van Mei tot Augustus 1947 van 200 tot 197, of wel met 1,5 percent. De voornaamste oorzaak van deze daling is de nieuwe loonbelastingta bel, die op 1 Juli van dit jaar is in gegaan. De daling van het indexcijfer is mede een resultaat van de prijsverla gingen voor fruit en kaas, al konden deze de stijgingen, veroorzaakt door aardappelen, groenten, brood, krui deniers- en grutterswaren niet com penseren. Voor de voedingsmiddelen alléén is het indexcijfer gestegen van 208 tot 209 (0.5 percent), en voor kle ding van 308 tot 313 (1.6 percent). Het indexcijfer voor de overige posten is echter verlaagd van 161 tot 152 (5.6 percent). Hersens Hebt u ook het wijze hoofd ge schud over die „electronen-her- sens", waarmee dat vliegtuig was uitgerust, dat zómaar zonder pi loot over de Oceaan vloog? Wij hebben tegenwoordig zelf geen hersens meer nodig. Straks koop je een wagen als er tenminste weer deviezen zijn met electronen-hersens. Je stopt een paar papiertjes erin, waarin wordt aangegeven, waar je naar toe wil en dan hoef je niets anders te doen dan in de wagen te gaan zitten; de rest gaat vanzelf. Op je kantoor vindt je een tele foon, die automatisch alle inko mende gesprekken optekent, op een lint bijvoorbeeld. Je haalt het lint er uit, stopt het in een andere machine en deze schift automa tisch de orders en de klachten en geeft ze een passend antwoord. Thuis heeft je vrouw een kook- toestel, dat ze op „peentjes1", „boe renkool", „spruitjes" enz. kan stel len en ze heeft de groenten er maar in te gooien. De dienstboden- nood bestaat niet meer, want we hebben een electronen-dienst- maagd, die klopt, veegt, zuigt, bor den wast, en niets breekt. En zo kunnen we doorgaan. Het eerste wat ik mij aanschaf is een automaat, die stukjes voor mij schrijft. Waarom niet? Waarom zou ik er wel hersens op na houden, als niemand ze meer heeft? De Groot-Hertogin van Luxemburg zal als pete-moeder optreldien tijdens de doopplechtigheid van Prinses Ma rijke op 9 Oct. a.s. in de Domkerk te Utrecht. NOODLIJDENDE GEMEENTEN. Bijdragen van ƒ160 millioen. Voor bijdragen aan gemeenten, die voor 1948 geen sluitende begroting kunnen samenstellen, is een bedrag van 160 millioen opgebracht. De bijdrage is thans zodanig, dat daaruit in beginsel alle gemeentelijke tekorten kunnen worden bestreden. PROVINCIAAL DIRECTEUR VAN WINTERHULP IN VRIJHEID GESTELD. Voor het Haags tribunaal onder voorzitterschap van mr. Plantenga had zich te verantwoorden W. F. van L. die eind 1940 provinciaal direc teur van Winterhulp was in Utrecht, daarna provinciaal directeur van Win terhulp in Zuid-Holland en die, na als zodanig ontslagen te zijn, zich be gin Maart 1945 liet benoemen tot re- ferendaris bij de gemeentelijke dienst van maatschappelijk hulpbetoon te 's Gravenhage en tot wnd. wethouder van sociale zaken. Van Leeuwen werd in 1942 lid van de N.S.B. Beschuldig de had, nadat hij een betrekking als bestuurder van de neutrale vakbond was kwijt geraakt, de functie van di recteur van Winterhulp aangenomen. In 1942 was hij pas lid geworden van de N.S.B., doch hij is altijd een lauw lid geweest, naar zijn raadsman mee deelde. Deze vestigde er de aandacht op, dat beschuldigde in zijn kwaliteit van directeur van Winterhulp ieder een heeft geholpen, zonder onder scheid te maken. Met dolle Dinsdag bleef hij op zijn post. Toen de N.S.B.- ers terugkwamen namen zij hem zulks kwalijk, waarna zijn ontslag volgde. Na 6 maanden zonder betrekking ge weest te zijn, liet hij zich tenslotte als wnd. wethouder van sociale zaken in 's Gravenhage benoemen. De raads man vroeg het tribunaal om de tijd van beschuldigde'» internering als een voldoende straf aan te merken. Na een aanwijzing van de voorzitter vroeg de raadsman de onmiddellijke invrijheidstelling van beschuldigde. Na in raadkamer te zijn geweest deelde de voorzitter mee, dat het tri bunaal van mening is, dat, als deze zaak eerder zou zijn behandeld de be schuldigde eerder in vrijheid zou zijn gesteld. Beschuldigde werd hierna on middellijk in vrijheid gesteld. Zen kaAA&ttje, 'k Was jong en vroeg: „wie is de Vrije Man?" Een grijsaard antwoordde op mijn vragen: ,,'t Is Hij, die, zonder morrend klagen, het onverkrijgb're missen kan". A. C. W. Staring.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1