3)e fondue Soinant De Oost-Indonesische premier bij corruptie-schandaal betrokken Bestaan der UNO staat op 't spel MAANDAG 22 SEPTEMBER 1947 Bureaux Papengracht 32. Giro 103003. Telef.: Administratie, Advertenties 20826. Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 2C935. Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 37e JAARGANG No. 11195 Abonnementsprijs 0.26 per week, 1.10 per maand, 3.25 per kwartaal Franco per post f 4. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden 1.50. Een nationale schande WIJ hebben in ons blad overgeno men protesten tegen uitwijzing van positief te goeder faam bekend staande Duitsers- Protesten, ontleend aan een parochieblad uit Bleyerheide en aan een intervieuw met pater B Körver O.F.M., directeur van de Ned. Caritas-missie te Sittard-Leyen- broek, in de „Maasbode". En wij hebben toen ons commentaar bij die protesten gegeven. Vooral de manier, waarop uitwij zingen zijn uitgevoerd, herinnert aan de Gestapo een manier, zoo me- dogenloos wreed, dat wij er ons, als Nederlanders, voor moeten schamen! Ambtenaren, die, aldus optredend, de meest elementaire en fundamen tele plichten van een gemeenschap die zich christelijk wil noemen, ver onachtzamen en vertrappen, moeten door hogere instanties bij de kraag worden gepakt en op hun plaats ge zet. Een van de meest gevaarlijke be smettingen, waarmee ons volk tijdens de bezetting is bedreigd, is: de ver heffing van brute macht en hard vochtigheid tot verstandelijke, gees telijke, zedelijke kracht. En er zijn, helaas, symptomen, die ei op wijzen, dat bedoelde besmet ting in ons volk wel enige sporen heeft achtergelaten! Wij erkennen, dat de hoogste over heid, met name de minister van Jus titie, een zeer moeilijke taak heeft, om abtenaren, die door bedoelde be smetting verstandelijk en geestelijk zijn gederailleerd, weer in het rech te spoor te brengen. Maar wij moeten verwachten, en wij vertrouwen ook, dat het deze bewindsman gelukken zal! Hij zélf zal er allereerst en al lermeest van overtuigd zijn, dat een dergelijk optreden niet geduld kan en mag worden. De „Maasbode" van Zaterdagavond komt nog even terug op wat het blad nu noemt „geruchten" over uitwij zingen van Duitsers, èn het blad schrijft dan o.m-: „Aangezien de personen, die voor uitwijzing in aanmerking komen, geen recht van verweer hebben, komt het soms voor, dat lagere politie-organen in hun methode van uitwijzing plaatse lijk willekeurig te werk gaan.-' Wij hebben „soms" vetgedrukt. Dat ,soms" is in tegenspraak met wat ge zegd werd in het bovengenoemde „Maasbode"-intervieuw! Maar, ook al is het slechts „soms", dan nog is er alle reden om de pu blieke belangstelling naar zulke ge vallen te trekken, opdat deze niet meer voorkomen en het daarbij be rokkende onverdiende leed nog zo veel mogelijk worde hersteld. Twijfel aan de juistheid van het „soms" schijnt ons echter gerecht vaardigd, als wij in hetzelfde num mer van de „Maasbode" lezen wéér correspondentie uit Limburg over verscheidene feiten van uitwijzing, die volgens de schrijver terecht! een „nationale schande" worden ge noemd en eveneens in hetzelfde num mer de vermelding, dat Z.H.Exc mgr. dr. G. Lemmens zich Woensdag met een protest-telegram tot de minister van Justitie heeft gewend, waarin Z. H.Exc. zich er over beklaagt, dat de toepassing van de verzachtende maat regelen, die minister Van Maarse- veen op 26 Augustus j.l. over de uit wijzing van Duitsers heeft gegeven, nog steeds achterwege blijft! DERDE EEUWFEEST PATERS FRANCISCANEN TE VENRAT. Ter gelegenheid van het derde eeuwfeest der paters Franciscanen te Venray. dat gisteren op grootse wijze is gevierd wij komen hierop nog terug is de zeereerw. pater H. Veldman O.F.M., gardiaan van het klooster aldaar, door H. M. de Ko ningin benoemd tot ridder in de Or de van Oranje Nassau als waardering voor het vele goede, dat de Francis caanse kloostergemeenschap te Ven ray heeft bereikt voor Limburg en in het bijzonder voor Venray en omge ving. RANTSOENBONNEN SERIE E BINNENKORT VERVALLEN. De rantsoenbonnen van de serie E zijn an 27 September vervallen. Na die datum zijn voor voedingsmidde len, tabak en zeepartikelen uitsluitend de rantsoenbonnen van de serie G geldig. Met een „vliegende jeep" de wereld rond Twee Amerikaanse vliegers zullen in een „Piper Club Super Cruiser" (een „vliegende jeep") een non-stopvlucht om de ge reld maken. Zij zullen volgende week van Gander (New Found- land) vertrekken. Benzine, olie, voedsel e.d. zullen in de lucht aan boord worden genomen bo ven vliegvelden, waarmede te voren per radio contact wordt gezocht. Het doel van de vlucht is de veiligheid en betrouwbaar heid van het eenmotorige vlieg tuig te demonstreren. De Oost-Indonesische regering heeft haar premier, tevens minister van economische zaken, Nadjamoeddin, ontslagen, omdat gebleken is, dat hy betrokken is bij een groot corruptieschandaal op het gebied van de goe der voorziening. Nadjamoeddin, die met Soekawati en de sultan van Pontianak de reis naar de Verenigde Staten en vervolgens naar Neder land heeft gemaakt, bevindt zich thans op de terugreis naar Indonesië. Nadjamoeddin kreeg z'n ontslag In een officieel te Makassar uit gegeven communiqué wordt gezegd, dat reeds eerder arrestaties zijn ver" richt, wegens corruptieschandalen op het gebied van de goederenvoorzie ning. Het onderzoek heeft uitgewe zen, dat het een heel netwerk van malversaties betreft, waarbij de mi nister-president op een dusdanige manier betrokken is, dat hij niet langer kon worden gehandhaafd. Dr. Warou, minister van Volksge zondheid is voorlopig met het pre mierschap belast. De regering van Oost-Indonesië, al dus vervolgt het communiqué, be treurt deze gang van zaken ten zeer ste en zij is er zich van bewust, dat de feiten een zware last leggen op de nog zo jonge staat. Maar tevens is zij er diep van doordrongen, dat zij zich niet mag laten terughouden van grondige saneringsmaatregel Thans heeft zij de gelegenheid aan de buitenwereld te tonen, dat in Oost-Indonesië een krachtige leiding zetelt, die zich van haar plicht be wust is en weet te voorkomen, dat de in opkomst zijnde gemeenschap afglijdt naar het peil van een cor- ruptiestaat, waarvan zij elders het droeve en afschrikwekkende voor beeld heeft gezien. Dr. VAN MOOK NAAR INDIë TERUG. Gistermiddag is de lt. gouv-.gen. dr. H. J, van Mook met een Con stellation van de gewone lijndienst van de K.L.M. van Schiphol naar Indië vertrokken. Tegenover de journalisten her haalde dr. Van Mook zijn verkla ring, dat de besprekingen in de V.S. veel tot verduidelijking van de In dische kwestie hebben bijgedragen. Uit het in Nederland gepleegde over leg was voorts volgens dr. Van Mook gebleken, dat er hier volledige overeenstemming bestaat. De lt. gouv.-generaal zeide te hopen, dat de periode van internationale waar neming in Indië zqu leiden tot een beter begrip van het Nederlandse standpunt. „Wij hopen tot een op lossing te komen", zo besloot hij „zonder de internationale bemidde ling te negeren". Een onafhankelijk guerrillaleger onder leiding van een beruchte Ja panse oorlogsmisdadiger voert op kleine schaal oorlog, zowel tegen In donesische nationalisten als tegen Nederlanders op Noord-Sumatra. Ne derlandse en Indonesische woord voerders hebben dit leger de Ha- rimau Liar (Wilde Tijgers) er van beschuldigd duizenden Indone siërs en Chinezen te ontvoeren, te beroven en te vermoorden. -De Wilde Tijgers staan onder lei ding van kapitein Inoue, een oud- strijder uit de Mandsjoerijse veld tocht, die hpoedig na de bezetting van Sumatra te Medan optrad als hoofd van de Kempetal, de Japanse Gestapo. Inoue maakte van de Wilde Tij gers een strijdmacht van 2000 man, die het platteland terroriseert. Ver leden maand hebben de Wilde Tij gers bijna 3000 Indonesiërs ont voerd. Onlangs hebben de Neder- Naar een politieke correspondent van Reuter meldt, heeft het Britse kalbinet, dat Zaterdag in speciale vergadering bijeen was gekomen, be sloten het mandaat in Palestina ter beschikking te stellen en de 100.000 man tellende strijdkrachten terug te trekken, als de V.N. niet spoedig met een uitvoerbaar plan komen. Naar van betrouwbare zijde wordt ver nomen, is deze beslissing in prim cipe genomen, daarbij rekening hou dend met de mogelijkheid van nieu we voorstellen door deV.N., wan neer een dezer dagen de kwestie Palestina ter sprake komt. De Britse vertegenwoordigers in de assemblée der V.N., zo wordt vernomen zullen elke nieuwe oplossing van het pro bleem op haar merites beoordelen. Het wordt echter onwaarschijnlijk geacht, dat de V.N. een oplossing zullen brengen, die Engeland of mét hulp van andere landen kan uit voeren. DE OVERSTROMING IN JAPAN. Volgens officiële, doch nog onvol ledige gegevens zijn vorige week by de overstroming in de buurt van To kio 386 personen om het leven ge komen, 1581 gewond en 1171 vermist. Naar schatting zijn 250.000 huizen overstroomd. PROTESTSTAKING VAN BELGISCHE WINKELIERS. Als protest tegen het drastische optreden van de autoriteiten tegen overtreders van de distributievoor schriften zullen de Belgische winke liers morgen een staking van 48 uur beginnen. In Augustus zijn van over heidswege 865 winkels tydelyk en 1.512 voorgoed gesloten. landers 1300 van dergelijke gevan genen bevrijd, toen zij een zieken huis in de buurt van Medan bezet ten. WAAROM ZE ZO ZOET WAREN! Door een Nederlandse patrouille is op Oost-Ja va te Telogowaroe, ten Z.O. van Malang. een schriftelijke order, gedateerd 4 Sept., gevonden, ondertekend door de commandant van het eerste bataljon der mobiele brigade „Besar Djawa Tim oer", be stemd voor de commandant van de derde compagnie van dit bataljon. De order luidt o.m.; „Alle stellingen moeten in orde zijn, alle posten ver sterkt, staakt het vuren moet stipt worden opgevolgd in verband met de mogelijkheid, dat van heden af een onderzoek wordt ingesteld door de consuls-generaal van Australië en Frankrijk". AANTAL CHINESE SLACHTOFFERS IN INDONESIë De Chinese consul-generaal te Ba- tavia^ heeft te Singapore medege deeld, dat het aantal Chinezen, dat ten gevolge de militaire operaties in Indonesië gedood is, ongeveer dui zend bedraagt, terwijl 'het aantal daklozen tot honderdduizend is ge stegen. ONGEVAL MET MITCHEL-ROMMENWERPER Eerst thans is een bericht vrijge geven over een- ongeval met een Mitchel-bommenwerper boven Ba- toedjadjar. het op 35 meter hoogte vliegende toestel, waarin acht per sonen, wierp als oefening -bommen uit met vertraagde werking. Op on verklaarbare wijze is tegelijk met de vertraagde bom een normale bom van 100 kilo uit het rek gevallen en geëxplodeerd. De inzittende Kloes- man werd op slag gedoodi, de inzit tende Larsay is aan zijn verwondin gen overleden, de korporaal Langen- doen werd zwaar, de overigen licht gewond. De piloot Kranenburg, die een beenwond had opgelopen, bracht het toestel naar het vliegveld Andir en maakte daar een geslaagde buik landing. Vanwege de militaire lucht vaart is een commissie van onder zoek ingesteld. Nederland acht splitsing niet onvermijdelijk ZATERDAG voerden wederom een aantal sprekers het woord tijdens de debatten in de Algemene Vergadering van de Ver. Naties. De meest belangrijke redevoeringen waren die van het plaatsvervangend hoofd van de Nederlandse delegatie, dr. J. H. van Royen en de Franse minister van Buitenlandse Zaken George Bidault. Terwijl dr. Van Royen verklaarde, dat het niet noodzakelijk is, dat de wereld in twee delen uiteen zal val len, klaagde Bidault er over, dat de Franse buitenlandse politiek van na de oorlog, die er op gericht was geweest de standpunten van de Sowjet- Unie en de Ver. Staten met elkaar te verzoenen, gefaald had. omdat mo menteel slechts weinig kans bestaat, dat er ook maar één aanknopings punt wordt gevonden in de verklaringen, die Marshall en Wisjinsky voor devergadering hebben afgelegd. De rede van Bidault droeg een openhar tig, maar uitgesproken pessimistisch karakter. Hij zeide dat het bestaan van de organisatie der V. N. op het spel staat en dat het gevaarlijk is de ernst van de crisis te verhelen. Nederlands standpunt Na Bidault kwam dr. Van Royen 2an het woord, die zich niet ontveins de, dat in het laatste jaar twijfel is gerezen over de vraag of de V N. in staat zullen blijken vrede en veilig heid te handhaven. De onbevredigen de gang van zaken is het gevolg van gebrek aan begrip tussen de grote mogendheden. Op deze zitting van de- Algemene Vergadering zal de Neder landse delegatie al het mogelijke coen om een overigens door de Nederlandse regering niet onvermij delijk geachte splitsing van de we reld te voorkomen. Naar de mening van dr. Van Royen zal het plan van minister Marshall Europa niet binnen de economische of zelfs de politieke invloedsfeer van ae Ver. Staten brengen. Nederland juicht dit plan toe, omdat het gelooft, dat dit plan de weg zal vrijmaken naar de zo noodzakelijke wederop bouw van de Europese landen. Met betrekking tot de Indische kwestie, waarover Wisjinski heeft ge sproken op een wijze, waarover de Nederlandse delegatie niet wenst te debatteren, merkte dr. Van Royen slechts op, dat Nederland met ver trouwen, doch met cngediild het rap port van de consulaire vertegenwoor digers in Batavia afwacht. Over het gebruik van het veto recht zeide dr. Van Royen, dat de Nederlandse delegatie iedere poging om het gebruik van dat recht tot uit zonderingsgevallen te beperken, zal steunen. Nederland steunt het voor stel van de Amerikaanse delegatie in zs*ke de vorming van een interim commissie voor vrede en veiligheid, omdat dit voorstel ten nauwste over eenkomst met het Nederlandse stand punt in de voorbereidende commissie van de V. N. te Londen. Fiorello Laguardia overleden Fiorello Laguardia, oud-burgemees ter van New York en voormalig di recteur-generaal van Unrra. is Zater dag overleden. Fiorello Laguardia werd op 11 De cember 1882 te New York geboren als zoon van een Italiaanse bandlei- 'der. Hij begon zijn carière als oor logscorrespondent. In 1933 werd hij met overweldigende meerderheid tot burgemeester van New York geko zen. Hij saneerde de financiën van de stad en hield opruiming onder de gangsters. Veel verbeteringen bracht hij aan in het schoolwezen en die ont- spanninigjsgelegenheden van de stad. In 1937 deed hij internationale dei ning ontstaan ontstaan door Hitier te betitelen als wereldséhurk nummer één" en „de fanaticus met het bruine hemd, die de wereldvrede bedreigt". Berlijn protesteerde heftig, doch La guardia kwam niet op zijn woorden terug. Het daaropvolgend jaar, toen een gezelschap vooraanstaande Nazi's een bezoek bracht aan New York, zorgden hij er voor, dat zij een ere wacht kregen, welke uitsluitend1 uit Jodien bestond. Sn 11/15 stelde hij zich niet opnieuw voor het burge meesterschap beschikbaar. Zijn ge zondheid ging achteruit. In 1946 werd hy voorzitter van de Unrra. Na maan den lang geijverd te hebben voor de voedselvoorziening voor de honge rende volkeren, legde hij deze functie weer neer. La Guardia werd door zijn medeburgers vergeleken met een vul- caan. behalve dan, aldus voegden zij er aan toe, dat een vulcaan niet al tijd aan het uitbarsten is. TSJECHO-SLOWAKIJE ACHTER MOSKOU. Toen Jan Masaryk het woord nam, schrok men even op, want zijn woor den waren het tegenovergestelde van die van de meeste vorige sprekers: hi; sloot zich aan bij de Russische zienswijze, hetgeen de Rupssen een applaus ontlokte. Ondertussen is Marshalls voorstel tot het instellen van een Veiligheids commissie, op de agenda van de As semblée geplaatst. Twee landen stem den tegen: Polen en de Sowjet-Unie. Volgens een correspondent van het liberale Engelse blad „News Cro- nicle" zijn de Russische strijdkrach ten in de Sowj et-zóne van Duitsland bezig strategische punten te bezetten om aan elke situatie het hoofd te bie den, die zou kunnen ontstaan wan neer de Londense conferentie van mi nisters van buitenlandse zaken in Ne- vember a.s. zou mislukken. Volgens de correspondent gelooft de Sowjet- regering, dat de conferentie de stra tegische positie van de Sowjet-Unie in Centraal-Europa onzeker kan ma ken, met het oog waarop „voorzorgs maatregelen" gewenst zijn. De troe penbewegingen worden officieel herfstmanoeuvres genoemd. In ver schillende plaatsen moeten de Duitse burgers plaats maken voor de Sowjet- strijdkrachten. JUSTITIëLE UITGAVEN STERK VERLAAGD. P.R.A. verdwijnt. De raming van uitgaven van hoofd stuk IV (Justitie) van de Rijksbegro ting (f 140.490.770) geeft voor de ge heel dienst in vergelijking met 1947 een vermindering te zien van f 39.255.934. Deze radicale verminde ring is verkregen door een ingrijpen de bezuiniging, speciaal op de bui tengewone dienst, als gevolg van het grotendeels aflopen, resp. verminde ren van de werkzaamheden op het terrein van de bijzondere rechtsple ging en de bijzondere jeugdzorg. Ook op de gewone dienst is zoveel mogelijk bezuinigd; op de afdeling Politie bijv. bijna ƒ7.00.000 als ge volg van diverse inkrimpingen en sa mensmeltingen. Met uitzondering van een politieke recherche-afdeling in elk ressort van de procureur-fiscaal der Bijzondere Gerechtshoven (in totaal 5), zullen de politieke recherche-afdelingen per ul timo 1947 worden opgeheven. DE VERHOGING VAN DE WIN- TERPRIJZEN VOOR KIPPEN EIEREN. Toen in Maart 1947 de nieuwe maximum kippeneierenprijzen wer den vastgesteld, is er reeds rekening mee gehouden, dat deze prijzen in het najaar verhoogd zouden moeten worden. De pluimveehouders wor den daardoor in staat gesteld extra kosten aan de verzorging der kip pen te besteden, waardoor de pro ductie in de wintermaanden wordt gestimuleerd. Op 21 Sept. a.s. zal deze prijsverhoging ingaan. De max. producentenprijs wordt dan van 1.96 op 2.28 per kg af boerderij pluimveehouder gebracht. Voor de consument stijgen de maximumprij zen met 2 ct. per stuk; deze prijzen worden dus klasse 1, 18 ct.; klasse 2' 17 ct., klasse 3, 16 ct., klasse 4, 15 ct., klasse 5, 14 ct., klasse 6, 12^ ct. De prijhverhoging geldt tot 3 Jan. 1948. CONGRES BOND. NED. MILITAIRE OORLOGSSLACHTOFFERS. Prinses Juliana bezoekt de oud- strijders. Zaterdagmiddag hield de Bond van Nederlandse militaire oorlogsslacht offers in gebouw Tivoli te Utrecht zijn derde congres. H. K. H. Prinses Juliana heeft een deel van het congres door haar tegen woordigheid opgeluisterd. Namens de Nationale Strijdersbond van België werd aan de Bond een vaandel aangeboden. Behalve door deze Belgische dele gatie en een delegatie van het Bel gisch Nat. Verbond der Verminkte en Invalide Soldaten van de Oorlog (N. V.I.) werd de vergadering bygewoond door lt. ter zee Gocssens namens de Koningin, majoor Geertsma namens Prins Bernhard, de ministers van Oorlog, It.-kol. Fiévez en tal van bur gerlijke en militaire autoriteiten. Tijdens het congres voerde de mi nister van Oorlog, lt.-kol Fiévez, het woord. „Wanneer het waar is", zo be gon spr. zijn toespraak, „dat een goed soldaat moet aanvallen, dan heeft de Bond van Ned. Mil. Oorlogsslachtof fers bewezen een goed soldaat te zijn, want er is vrijwel geen middel tot hulpverlening onbeproefd gebleven". De minister zeide voorts, dat er ech ter voor de regering soms bezwaren kunnen bestaan om aan bepaalde verlangens te voldoen. Voor zover de- 72 echter gerechtvaardigd zijn, zal de Eond steeds de nodige sympathie en •v elwillende medewerking ondervin den. Prinses Juliana begaf zich na. afloop van het congres naar een van de zij zalen, waar meerdere militaire oor logsslachtoffers persoonlijk aan haar vverden voorgesteld. WINTERMELKPRIJS VOOR DE VEEHOUDERS Gaat op 28 September 1947 in. Omdat de omstandigheden, waar op in andere jaren de wintermelk- prijs van kracht wordt dit is eind October begin November als ge volg van de droogte reeds thans aanwezig kunnen worden geacht, heeft de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening Vrij dag j.l. besloten de winterprijs op 28 September a.s. te doen ingaan en deze vast te stellen op 17 ent., aldus deelt de afdeling voorlichting van het ministerie van landbouw, visser- rij en voedselvoorziening mede. De ze prijs is gebaseerd op dezelfde ge gevens als die welke de grondslag hebben gevormd voor de vaststel ling van de thans geldende zomer- melkprijs van 14 cent. De op 28 Sep- deze vast te htellen op 17 cent, aldus staat derhalve los van de winter prijs, welke zal gelden van eind Oc tober 1947 tot eind April 1948 en welke zal zijn gebaseerd op de nieu we kostprijsberekeningen van het landbouw economisch instituut voor de vaststelling van een gemiddelde jaarprijs, gesplitst in een winter- en zomermelkprijs, voor het tijdvak van eind October 1947 tot eind October 1948. De nieuwe melkprys voor de boer brengt geen wijziging in de melkprys voor de consument. DOKTER VERMOORD. Even over de grens bij Putte (N.B.) heeft zich in een woning langs de verkeersweg van Hogeboom naar Eekeren in België een geheimzinnige moord voorgedaan. De dienstbode van de villabewoon ster, de weduwe v .d. St.P., was onwel geworden, zodat de dokter R. uit Kapelle werd gealarmeerd voor een spoedbezoek- Na aankomst van de dokter begaf deze zich onmiddellijk naar het zie ke meisje op de bovenetage, behan delde haar en ging toen weer naar be neden, waar hij zich in gezelschap begaf van mevrouw v. d. S. Even la ter hoorde het meisje, dat nog slechts drie dagen bij mevrouw v. d. S. in betrekking was, een aantal schoten. Op geroep van mevrouw snelde zij naar beneden en vond daar dr. R. dood in de kamer liggen. Mevrouw S. was gewond en vroeg aan de dienst bode haar een flesje aan te reiken, irin, naar achteraf bleek, vergif zat. Het flesje dronk zy leeg. De politie, onmiddellijk daarop door het meisje gewaarschuwd, vond naast het lijk van dr. R mevrouw v. d. S. in zeer ernstige toestand in de ka mer liggen. Zij is met spoed naar een ziekenhuis in Antwerpen ver voerd. Voor het drama zich afspeelde, moet er nog een man in de villa aan wezig zijn geweest. In welke betrek king deze tot meergenoemd drietal stond staat nog niet vast. Van deze man ontbreekt ieder spoor. De beide elftallen voor het begin van de wedstrijd NederlandZwitser land, die door Oranje met 62 werd gewonnen. C PERSSPIEGEL'j DE TROONREDE. Wij geven hier nog het slot van een beschouwing over de Troonrede, geschreven door ABC in de Leidse Post: „Wij hebben deze Troonrede een sober en somber stuk genoemd. Zo ooit, dan is nu wel nodig, dat alle goedwillenden zich hecht aan eensluiten om te redden, wat er nog te redden valt. De zinspreuk van de oude Republiek der Verenigde Ne derlanden heeft nog heden ten dage niets van haar zinvolle betekenis verloren, eendracht maakt macht. Zij, die critiek hebben op het re geringsbeleid gegronde critiek wellicht mogen bedenken, dat al leen een opbouwende critiek van waarde is voor de volksgemeenschap. Aan negativisme hebben wij minder dan ooit behoefte. Aan schreeuweri ge betweters evenmin. In moeilijke ogenblikken van onze geschiedenis heeft de Overheid op gewekt tot gemeenschappelijk gebed. Die opwekking wordt thans niet gegeven. Zij had naar ons gevoelen niet achterwege mogen blijven. Het tra ditionele zinnetje aan het slot had den wij gaarne wat warmer gekleurd gezien, wat inniger. Psychologisch zou het van veel be tekenis geweest zijn, indien deze Troonrede niet ware geëindigd met een zucht. Het is wel begrijpelijk. Wij zeiden het in het begin reeds. En daarom kunnen wij niet anders doen. dan deze beschouwing eindi gen met de wens, dat het onuitge sproken gebed onzer Vorstin en van Haar Radsalieden ondersteund worde door allen, die de ernst der tijden verstaan". BENOEMINGEN BISDOM HAARLEM. Z. H. Exc. de Bisschop van Haar lem heeft benoemd- tot Kapelaan te 's Gravenhage (H. Hart van Jezus) de Weleerw. Heer H. J. A. van Dijk, die Kapelaan was te Oegstgeest, Voorburg (O. L. Vr. Hemelvaart) de Weleerw. Heer P. J. M. Matthjj- scn, Beverwijk (H. Agatha) de Weleerw. Heer J. J. Tulp, Den Burg (Texel) de Weleerw. Heer P. M. de Groot, die Kapelaan v/as te Rhoon. H.H. WIJDINGEN IN BISDOM HAARLEM. Z.H.Exc. de Bisschop van Haarlem heeft Zaterdag 20 en Zondag 21 Sept. in de Kapel van het Theologi- cum te Warmond de volgende HH. Wijdingen toegediend: Het Diaconaat aan de eerw. heren: A. Bakkum, B. J. M. van Balgooy, P. H. I. Genemans, A. Th. Groenendijk, C. J. van Haastert, A. F. J. Hansen, Ph. T. Harding, A. L. M. Hermus, J. Th. Hoogervorst, W. J. de Jonge, H. J. Kaandorp, J. A. Kerstholft, A. de Korte, L. A. E. I. M. Lejeune. F. A. Th. M. Meyer, J. C. P. Plantinga, P. L. J. van Reisen, C. A. Rijk, L. Ver beek, W. A. de Wildt, W. J. Wortel, Chr. J. Wüst, Th. P. Wijnker. Vervolgens de vier lagere H H. Wij dingen aan de eerw. heren: P. A. M. Al, J. W. Bergen, J. Blom, W. Th. Friebel, A. M. Goeyenbier, M. A. Hek- ker, A. J. Hubers, C. Chr. de Jong, G. P. Keukens, Th. P. G. Klooster man, N. P. Landsman, P. C. M. Mus- sert, C. Nieuwenhuizen, P. N. Ob- clam. T. Overboom, C. A .M. Steins Bisschop, W. H. Suyker, A. J. M. Wiemers, P. Wij te, M. J. van der Zwaan. Allen studenten van het Theologicum te Warmond. £en koM&ttje... Slecht voorbeeld van hogere standen. Uit de roman „De dood van Iwan Iljitsy" van Tolstoi: „Gedurende zijn studiejaren had hij dingen uitgehaald, die hem inder tijd bijzonder gemeen toeschenen en hem een afkeer van zichzelf inboe zemden, nadat hij die had bedreven; maar, toen hij later zag, dat zulke dingen ook door hooggeplaatste per sonen werden gedaan en bij hem niet als slecht golden, toen beschouwde hy ze wel niet als goed, maar vergat ze volkomen en was in het geheel niet meer verdrietig, wanneer hij er nog wel eens aan dacht".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1