3)e Ccicbe Sou/tont DE TROONREDE De tram Leiden-Haarlem zal bus-lijn worden Wil Djokja weer onderhandelen? DINSDAG 16 SEPTEMBER 1947 Bureaux Papengracht 32. Giro 103003. Telef.: Administratie, Advertenties 20826. Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 2C935. Directeur: C. L VAN HAMERS VELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen „DE BURCH1" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN - 37e JAARGANG No. 11190 Abonnementsprijs f 0.26 per week, 1.10 per maand, f 3.25 per kwartaal. Franco per post 4. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden 1.50. De Troonrede WAT ons in de Troonrede het meest heeft getroffen, is, dat openhartig teleurstellende feiten, onverbloemd, worden geconstateerd met een nuch tere zin voor de realiteit, terwijl te gelijker tijd in krachtig zelfvertrou wen een perspectief wordt geopend van een concrete activiteit, die land en volk ten zegen zal kunnen zijn. Wij beginnen met het laatste. Verheugend is de aankondiging van een wetsontwerp op de publiekrech telijke bedrijfsorganisatie. Maar meer nog verheugt ons de mededeling, .dat de commissie ter bestudering van het vraagsuk der ondernemingsraden dezer dagen met haar arbeid gereed zal komen, omdat vooral in en door de onderneming „een constructieve samenwerking van alle bij het be drijfsleven betrokkenen" kan worden bevordérd. In dit verband willen wij ook wijzen op de toezegging, dat zal worden gestreefd „naar vereenvoudi- gingi van de overheidsbemoeiing met het bedrijfsleven en naar dienover eenkomstige inkrimping van het overheidsapparaat". Moge het niet blijven bij woorden; wij zien met be langstelling de resultaten van dit streven tegemoet! Talrijke andere sociale maatregelen worden aangekondigd, v^arvan vele reeds eerder in de pers zijn vermeld. Men leze deze nu in de Troonrede. Op het sociale terrein wordt de ontwik keling van een grote activiteit toe gezegd. Dat „eerlang" aan de Staten-Gene- raal zal worden aangeboden een sche ma ter bevordering van de rationali satie in het landbouwbedrijf is een zeer belangrijke mededeling. Een be oordeling van dat schema kan van zelfsprekend eerst worden gegeven, wanneer het bekend is, maar het feit, d;at in deze richting wordt gestreefd, is op zichzelf al van zeer grote bete kenis. Het betreft hier een landsbe lang van primaire orde. Ook op het terrein van het onder wijs worden hervormingen aangekon digd. waarvan eveneens reeds eerder sprake was, maar die toch nu in eep vergevorderd stadium schijnen te zijn. Dat een nieuw burgerlijk wetboek in het vooruitzicht is gesteld, is een eis van de tijd, hoewel natuurlijk ook hier alles afhangt van de beantwoor ding! der vraag, hoe die vernieuwing er uit zal zien. Als wij zo verder gaan en stuk voor stuk de verschillende paragrafen in de Troonrede bezien, wij hebben er slechts een greep uit gedaan dan missen wij daarin toch één ding en een zeer belangrijk ding. De Regering zwijgt er helaas over, hoe zij denkt de nog steeds bestaande spanning tussen lonen en prijzen tot een oplossing te brengen. Onverbloemd, zoals wij schreven, worden in de Troonrede geconsta teerd teleurstellende feiten. Iedere stap op de weg vooruit moe ten wij nog steeds bevechten tegen „een stroom van nationale en inter nationale moeilijkheden". „Ernstige belemmeringen" ondervond de ont wikkeling der gebeurtenissen in In donesië, en de verhouding tot de re publiek heeft zich „in ongunstigen zin" gewijzigd, terwijl de^moeilijk- heden hier zich hebben „toegespitst". Do ontwikkeling van die internatio nale toestand blijft „zorgelijk". Het Duitse vraagstuk is „nauwelijks na der tot een oplossing gebracht". Aan Indonesië wordt een lange pa ragraaf gewijd, waarin zoals ieder kan begrijpen geen opzienbarende mededelingen worden gedaan en ook niet kunnen worden gedaan. Uit het hart van iedere Nederlander is ge grepen de eer. die gegeven wordt aan de Nederlandse krijgsmacht in Indië. Opvallend is de verklaring,.dat de regering óók zal bezuinigen op de uitgaven voor dfe krijgsmacht. Zij zegt toe „een geleidelijke, doch zeer aanzienlijke vermindering der perso nele sterkte". ..Met vasthoudendheid" zal zij stre ven naar beperking van de overheids uitgaven. Heel veel concreets deelt zij daarover echter verder niet mede. Vast staat echter, dat de Regering, ondanks de zo nodige bezuiniging, open oog zal blijven houden voor de noodzakelijkheid van materiële we deropbouw met name woning bouw en voor de culturele weder opbouw. zoals hulp aan vrije jeugd- vorming en ontplooiing der kunst. Paus Pius op weg in zijn draagstoel naar een audiëntie van Katholieke vrouwen van de Internationale Federatie van Kattholieke vrouwen. De Minister-President dr. Beel heeft hedenmiddag bij de opening der Staten-Generaal de volgende rede uit. gesproken: Leden der Staten-Generaal, Hare Majesteit de Koningin heeft mij opgedragen deze zitting van uw hoge college te openen, en mij ge machtigd daarbij voorlezing te doen van de rede, die Hare Majesteit voor nemens was uit le spreken. Hoewel in de ruim twee jaren, die ons scheiden van de dag der bevrij ding, het beeld van ons land, dank zij de toenemende krachtsinspanning van ons volk, alom zichtbare, gelukkige veranderingen heeft ondergaan, moe ten wij iedere stap op de weg voor uit nog steeds bevechten tegen een stroom van nationale en internatio nale moeilijkheden, die nauwelijks in kracht vermiftdert. De verbetering, die verleden jaar kon worden aangewezen in de ont wikkeling der gebeurtenissen in In donesië, ondervond ernstige belem meringen. Wel is waar zijn verdere schreden gezet op de weg naar de verwezen lijking ener nieuwe rechtsorde, steu nend op het beginsel van vrijwillige samenwerking. De stagt Oost-Indone- sië kwam tot stand. West-Borneo en andere delen van de archipel werden als zelfstandige gebieden met een eigen bestuur. Het stemt tot vreugde, dat een vertegenwoordiging uit In donesië, met de heer president van de staat Oost-Indonesië aan het hoofd, zich thans in Nederland be vindt, ten einde de wederzijdse goe de verstandhouding te versterken. Helaas echter heeft de verhouding tot de republiek zich in ongunstige zin ontwikkeld. Lange tijd mochten wij de hoop koesteren, dat het berei ken van een overeenkomst met haar in dit Indonesische gebied de terug keer zou inluiden van recht en veilig heid en een belangrijke schrede op de weg naar de nieuwe rechtsorde. Het zal ook u ten diepste hebben teleur gesteld, dat zulks niet het geval bleek en dat de moeilijkheden zich hier veeleer hebben toegespitst. Deze toe spitsing heeft offers en leed gebracht. Ere zij hen, die voor, tijdens en na het politioneel optreden onzer krijgs macht hun leven gaven, en vertroos ting moge de bevolking dezer gebie den vinden, die onder leed gebukt gaat. Een voorstel ,ten doel hebben de de mogelijkheid te openen de nieu- staatkundige structuur van het koninkrijk spoedig een wettelijke grondslag te geven wordt voorbereid. Op korte termijn zullen vertegen woordigers van Suriname en de Ne derlandse Antillen tot een ronde-ta felconferentie worden samengeroe pen. Een commissie van voorbereiding daartoe is reeds geïnstalleerd. De ontwikkeling van de internatio nale toestand blijft zorglijk. Hoewel in het afgelopen jaar een aantal vre desregelingen is tot stand gekomen, verkeren de besprekingen over de vrede met Japan nog in een voorbe reidend stadium, terwijl het Duitse vraagstuk, voor Europa van zo over heersend belang, nauwelijks nader tot oplossing is gebracht. Het r>eleid der regering met be trekking tot de Verenigde Naties blijft beheerst door het streven naar het bevorderen van goede internatio nale verhoudingen. Het valt te betreu- dat het optreden van de Veilig heidsraad er in het algemeen nog slechts weinig toe heeft bijgedragen om de bestaande onzekerheid te ver minderen. Ondanks het gerezen me ningsverschil nopens de bevoegdheid der Verenigde Naties in de Indonesi sche kwestie, bleven de internationale betrekkingen van vriendschappelijke aard. Het stemt tot bijzondere voldoening, dat de bestaande hartelijke verstand houding met België op velerlei ge bied nog is verdiept. Met grote waardering mogen de diensten worden herdacht, 'die zowel marine als landmacht bewijzen bij het herstel van de rechtsorde in Indone sië. De toestand van 's lands financiën eist, dat ook de uitgaven voor onze krijgsmacht zo beperkt mogelijk wor den gehouden. Dit zal er ons toe dwingen vooreerst geen meerdere ta ken voor deze krijgsmadht op ons te nemen en vervolgens, zoveel als de toestand in Indonesië zulks toelaat, haar taak over te dragen aan burger lijke gezagsorganen aldaar. Deze beperkingen zullen tot gelei delijke, doch zeer aanzienlijke ver mindering der personele sterkte voe- Maatregelen worden getroffen om de mannen, die hierdoor, alsmede door de aflossing der thans in Indo nesië vertoevende militairen, vrijko men, de terugkeer in de burgermaat schappij te vergemakkelijken. Het verlangen naar vernieuwing doet ook zijn invloed gelden op het rechtsleven. Voor de samenstelling van een nieuw burgerlijk wetboek is een op dracht verleend. De voorgenomen hervorming op dit uitgestrekte gebied zal ook omvatten de wetgeving van het internationaal privaatrecht. Naast de algemene herziening van het bur gerlijk recht wordt ook aan afzon derlijke vernieuwingen aandacht ge schonken. Wetsontwerpen mogen worden verwacht tot herziening van het ontslagrecht van werknemers en tot instelling van een overheidstoe zicht op bepaalde gezinnen, wier on maatschappelijk gedrag 'gevaar ople vert voor de samenleving. Eerstdaags kan een wetsontwerp te gemoet worden gezien om de bijzon dere rechtsprekende colleges en de tribunalen geleidelijk op te heffen en cm de nog resterende berechting van politieke delinquenten aan de grond wettelijke' met rechtspraak belaste organen op te dragen. Ook zal een wetsontwerp worden ingediend om een meer effectieve bestrijding van de economische delicten mogelijk te maken. Een voorlopige wettelijke voorzie ning met betrekking tot de financiële verhouding tussen rijk en gemeen ten zal op zeer korte termijn worden voorgesteld, evenals een regeling van het politiewezen. Een partiële wijzi ging van ae pensioenwet kan spoedig te gemoet worden gezien. Als verdere schreden op de weg der vernieuwing van het onderwijs zullen u voorstellen bereiken tot her ziening der regeling van het voorbe reidend hoger- en middelbaar- en van het nijverheidsonderwijs. Belangrijke voorzieningen vergt het technisch hoger onderwijs. Wettelijke grondslagen worden ont worpen voor de reorganisatie van het wetenschappelijk onderzoek, voor de monumentenzorg, de bescherming ran het beroep en de titel van „ar chitect", alsook voor de regeling van het radiovraagstuk. Er zal worden ■voortgegaan met hulp aan de vrije jeugdvorming^en aan de ontwikkeling en vrije ontplooiing der kunst. De stoffelijke welvaart van ons volk kan alleen worden verbeterd, in dien de productiviteit van ons eigen land omhoog wordt gevoerd. On danks de aandacht, die de regering hieraan blijft schenken, baart de voedselpositie in verband met de grote internationale goederenschaars- te ernstige zorg. De levering van goe deren en diensten naar het buiten land zal krachtig worden bevorderd en de economische samenwerking met de overzeese gebiedsdelen blijft een voorwerp van aanhoudende zorg. Met voortvarendheid zal gestreefd wor pen naar een verdere ontwikkeling van de economische unie met België en Luxemburg, zonder dat hierdoor het streven naar een nauwere eco nomische samenwerking met andere landen wordt verzwakt. Waar zulks toelaatbaar is, zal naar vereenvoudiging van de overheidsbe moeiing met het bedrijfsleven en naar dienovereenkomstige inkrimping van het overheidsapparaat worden ge streefd. De noodzakelijke verdere in dustriële uitbouw van ons land zal worden gestimuleerd. Constructieve samenwerking van B\le bij het bedrijfsleven betrokenen zal door de indiening van een wets ontwerp op de publiekrechtelijke be drijfsorganisatie worden .bevorderd. Voor de noodzakelijke maatregelen ter bevordering van de rationalisatie in het landbouwbedrijf is een schema van zes jaren opgesteld, dat eerlang aan de Staten-Generaal zal worden aangeboden. Op het gebied van het verkeer zijn voorstellen te wachten, betrekking hebbende op het vervoer van goede ren te land en te water, zomede een wetsontwerp betreffende de zeeha vens, terwijl voorts het nodige zal worden verricht om de regeling van het verkeer langs de weg wederom cp wettelijke grondslagen, gelegen buiten de bezettingsperiode, te doen berusten. Bij de verwezenlijking van een bouwprogramma, dat op de beschik bare arbeidskrachten en materialen is afgestemd en dat de meest urgen te werken zal bevatten, zal de wo ningbouw op de eerste plaats staan. De indiening van een wetsontwerp, waarbij een aantal onderwerpen, de wederopbouw betreffende, wordt ge regeld, is binnenkort te verwachten. De voorbereiding van een ontwerp- wachtgeld- en werkloosheidsverzeke ring is ver gevorderd. Van een ontwerp tot verbetering der positie van rentetrekkende inva liden, weduwen en wezen kunt gij ae indiening te gemoet zien. Over de herziening der sociale verzekering is een breed overleg met de Stichting van de Arbeid geopend. De indiening van een wetsontwerp op de bedrijfs pensioenfondsen wordt overwogen. De commissie ter bestudering van het vraagstuk der ondernemingsraden zal dezer dagen met haar arbeid gereed komen. Op het terrein der volksgezondheid worden voorbereid een nieuwe wette lijke regeling van het ziekenfondswe- zen en een nieuwe wettelijke organi satie der gezondheidszorg. Met voldoening moge worden vast gesteld, dat, dank zij het verkrijgen van buitenlandse leningen, een devie- zencrisis kon worden voorkomen. Niettemin blijft het welvaartsherstel bedreigd door schaarste aan buiten landse betalingsmiddelen. Derhalve zal, naast handhaving van een scher pe controle op het deviezengebruik, alles in het werk dienen te worden gesteld om de positie van de beta lingsbalans te verbeteren. Met vasthoudendheid zal worden Katwijk aan Zee krijgt nu definitief een haven. Op de foto ziet men het kanaaltje aan welke uiteinden flinke pieren zullen worden gelegd. gestreefd naar het beperken van overheidsuitgaven, welke, hoezeer ge wenst op zich zelf, toch vanwege de zorglijke toestand van 's lands finan ciën niet toelaatbaar zijn of naar la tere jaren behoren te worden ver schoven. De binnenkort aanvangende afwik keling van de geblokkeerde tegoeden zal gelijke tred houden met de inning van de voorlopige aanslagen in de vermogensheffingen. In het voorstel van wet tot rege ling van de bijdragen in de materiële oorlogsschade zal tegemoetkoming worden betracht ten aanzien van voor persoonlijke en bedrijfsdoeleinden ge bezigde eigendommen, waarmede vooral de belangen van minder draag krachtige landgenoten zullen worden gediend. Gevoegd bij de vele en grote moei lijkheden, waarmede wij zowel op het nationale als op het internationale terrein nog voortdurend te kampen hebben, zêl de behandeling dezer veelheid van zaken, evenals in het verstreken zittingsjaar, grote en voortdurende inspanning van u ver gen. Op deze inspanning moge de meer dan ooit voor het slagen van ons men senwerk noodzakelijke zegen Gods rusten. In naam der Koningin en daartoe door Haar gemachtigd, verklaar ik de gewone zitting van de Staten-Ge neraal geopend. Beter materiaal voor Noordwijk en Katwijk Bij de Noord-Zuid-Hollandse Ver voer Maatschappij zijn belangrijke wijzigingen op til. Er zijn door de Raad van Commissarissen in beginsel beslissingen genomen, al is doorvoe ring hiervan ook onderhevig aan de medewerking van diverse er bij be trokken gemeentebesturen. Mits de gemeente vergunning geeft de nodige buslijnen door de binnen stad te laten rijden, zal de tram in Haarlem vervangen worden door bus. Hieraan zit nog al iets vast, want de lijn, die daar de huidige tramlijn ver- Morgen komt republikeins kabinet bijeen LJET REPUBLIKEINSE KABINET zal morgen in een speciale zitting bij- eenkomen ter vaststelling van de politiek met betrekking tot een vreedzame regeling van het Republikeins-Nederlands geschil. Aldus meld de gisteravond Antara uit Djocjakarta. Er werden geen bijzonderheden genoemd over de wijze, waarop de Republiek een regeling hoopt tot stand te brengen. Wel werd gezegd, dat de Republikeinse politieke par tijen reeds voorlopig adviezen aan de Regering hebben uitgebracht. sector hebben de Nederlanders zware aanvallen gelanceerd, met tanks en zware wapenen ondersteund, Uit de sector Garoet meldt het Republikein se communiqué een artillerieduel op 9 en 10 September. „Het Dagblad" te Batavia maakte meYding van het hardnekkige ge rucht, dat de jongere broer van de Pasoendanleider Soeria Kartalegawa, Moharam Soeria Kartalegawa, met zijn echtgenote -vorige week Maan dag in zijn huis te Wanaradja tus sen Garoet en Tjibatoe door de T.N.I. zou zijn vermoord. Verklaringen van Soekarno en Sjarifoedin Op een gisteren te Djogja gehou den persconferentie hebben Soekar no en Sarifoeddin verklaard, dat de Republikeinse regering verlangend is om de besprekingen met de Neder landers te hervatten, „op voorwaarde, dat een derde partij garandeert, dat de laatsten zich ditmaal aan hun woord houden". De beide staatslieden lieten zich optimistisch uit betref fende het resultaat van eventuele besprekingen. Zij erkenden, dat de Republiek geen weerstand zou kun nen bieden tegen een grootscheepse aanval op Djogjakarta, maar brach ten met nadruk naar voren, dat de republiek klaar stond om in dat geval „de guerilla te intensiveren". Zij voeden hieraan toe, dat aange zien de republiek niet over krachtige militaire middelen beschikte en Ne derland zich in een zware fincaniële crisis bevond, er een mogelijkheid voor nieuwe ronde-tafelbesprekingen bestond. De minister-president Sjarifoeddin deelde mede, dat de Republikeinse verliezen sedert de wapenstilstand op 4 Augustus elke week gemiddeld 150 a 200 doden en het dubbele aan tal gewonden bedroegen. Het republikeinse communiqué van gisteravond meldt beschietingen van Menganti, ten W. van Soerabaja, door de Nederlanders. In dezelfde Activiteit op Oost-Java plotseling gestaakt Uit Oost-Java wordt gemeld, dat de vervanging van verscheidene re publikeinse residenten een gunstige terugslag heeft gehad, en dat aller- wege een opmerkelijke verbetering kan worden geconstateerd. Hiermee gepaard gaat een plotseling ophou den van alle activiteit aan de grens gebieden bij Malang en Modjokerto, hetgeen zeer duidelijk met het be zoek der consuls in verband sta^t. GRIEKSE KWESTIE VAN AGENDA VEILIGHEIDSRAAD AFGEVOERD. De Veiligheidsraad heeft besloten de Griekse kwestie van de agenda af te voeren. vangen zal met een frequentie van vijf minuten, zal dan met zich bren gen. dat in de Grote Houtstraat een frequentie van V/2 a 2 minuten zal komen, thans met de tram 6 minu ten. Het zal dus kunnen, dat dan een veel groter verkeersobstakel veroor zaakt wordt, dan thans door de tram, die om die reden verdwijnen gaat. Dit vraagstuk zal dus nog wel dienen te worden bekeken. Het vervoer HaarlemLeiden. Als tot deze maatregel zal worden overgegaan, «al de tram Haarlem Leiden niet verder kunnen dan tot Heemstede-Sportpark of mogelijk tot Peil-Haarlem. Daarom zal dan ook deze tram verdwijnen en worden om gezet in een bus. Deze tramlijn ligt toch al voor het autoverkeer ongun stig, waarbij komen de wegkruisingen en in Hillegom, Lisse en Sassenheim de nauwe straten, waarom er alle re den aanwezig werd geacht ook hier de tram op te doeken. De vervanging van tram door bus heeft bovendien dit voordeel, dat er een veel grotere frequentie kan ko men. Thans wordt een halfuursdienst onderhouden, die dan wordt vervan, gen door een twintig-minuten-dienst, terwijl op de spitsuren op Hillegom Haarlem en SassenheimLeiden zelfs een tien-minuten-dienst zal worden gereden. Het publiek zal dan echter over het bezwaar heen moeten stappen, dat de prijzen de hoogte in gaan.. Op de lijn HaarlemLeiden waren de tarieven aan de zeer lage kant, maar die moesten gehandhaafd worden, omdat de autoriteiten een verzoek om ver hoging afgewezen hadden. Het materiaal, dat dan van deze lijn afkomt, wordt dan overgeheveld op de lijnen LeidenNoordwijk en LeidenKatwijk, omdat daar mate riaal loopt, dat niet meer aan de mo derne teisen voldoet. Op de stadsdienst in Leiden, waar het gemeentebestuur -er aanvankelijk voor voelde alles in één hand te bren- gen, maar waar de thans beslaande toestand gehandhaafd blijft, zullen de eveneens in sléchte toestand verke rende rijtuigen worden vervangen door die in Haarlem vrij komen. De toekomstige buslijn Haarlem- Leiden zal dan niet meer over Heem stede lopen, zoals thans de tram, maar de grote weg nemen langs Wagenweg en Herenweg. Over het tijdstip van ingang van dit alles valt nog niets met zekerheid te zeggen, al werd als vermoedelijk het voorjaar of midden 1948 aangenomen. Onder de wijzigingen, die 5 Octo ber ingaan, zal de laatste tram in Lei den en Haarlem om half twaalf van de beide eindpunten vertrekken. Aan de personeelsbelangen zal door cmscholing, overplaatsingen en een wachtgeldregeling voorzien worden. Na deze reorganisatie zal het bussen- park 150 stuks tellen. C Walkie-Talkie Vandaag komt te New York de Algemene Vergadering van dte U.N.O. bijeen. Zij zal waarschijn lijk drie maanden achter elkaar aan de praat blijven. Wat 'n pret om als journalist daarbij te moeten zitten! Wie enige ervaring heeft, weet wel, hoe hij zo'n zaakje moet op knappen, want je kunt het beste verslag geven van redevoerin gen, welke je zelf niet hebt ge hoord. De secretaris-igeneraal van de U.N.O. is echter een onbarmhar tig man. Hij heeft aan de gedele geerden. de experts en de ver slaggevers meer dan duizend walkie-talkies ter beschikking gesteld. Dat zijn draagbare ra dio-toestelletjes, die de drager, in staat stellen om binnen een afstand van 15 km. de debatten te volgen. En zo lopen er straks in New York honderden walkie-talkies rond, die overal achtervolgd! worden door het geklets van de U.N.O, sprekers. Ze zitten in een café achter een bittertje en luis teren neerslachtig naar de als maar vloeiende woordenstroom. Het zal niet lang meer duren, of het bericht komt binnen van ae eerste zelfmoord in U.N.O. kringen. „De ongelukkiigie had een walkie-talkie om f n nek", staat er dan veelbetekenend bij. Als ik verslaggever bij de U. N.O. was, zou mijn eerste werk zijn. m'n walkie-talkie in het wa ter te gooien. NIEUWE NEDERLANDSE MISSIE BISSCHOP MGR. NICHOLAAS HETTINGA. De Apostolische Prefectuur van Kafiriristan is verheven tot het bis dom Rawalpindi, als een suffragaan bisdom van het aartsbisdom Delhi en Simla. De nieuwe bisschop, Mgr. Nicho- laas Hettinga, die behoort tot de pa ters van Mill Hill, werd in 1908 in Nederland geboren en ontving zijn opleiding te Roosendaal en Mill Hill, Londen. ROTTERDAM ONTVANGT DE MALHMO-STAATSHOOFDEN. Tijdens een ontvangst ten stadhuize van de Oost-Indische delegatie heeft Amsterdam nu ook Rotterdam plechtig de adoptie aangekondigd door Amsterdam en Rotterdam van Ma kassar, Ambon en Koepang. President Soekawati werd vergezeld door de minister-president <van de staat Oost- Indonesië, zijn minister van Binnen landse Zaken, de sultan van Pontia- nak en de minister van Financiën, de heer W. Hamelink. Behalve de com munistische wethouder, was het ge hele college van B. en W. bij de be groeting tegenwoordig. MUTATIES NIJMEEGSE UNIVERSITEIT. L. J. Rogier ere-doctor. Het bestuur der Sint Radboudstich- ting heeft, aldus de „Volkskrant" be sloten professor mr. W. Duynstee te ontheffen van zijn leeropdracht in het strafrecht bij de R.K. Universiteit. Prof. Duynstee zal voortaan onder wijs geven in de inleiding tot de rechtswetenschap en de rechtsphilo- sophie. Voorts is dr. W. van Eek, tot nu toe lector bij de R.K. Universiteit, bevorderd tot gewoon hoogleraar met leeropdracht strafrecht, strafproces recht en criminologie. De nieuwe rector-magnificus, prof. dr. R. R. Post, verrichtte onder zeer grote belangstelling de ere-promotie van de heer L. J. Rogier, op grond van zijn bijzondere verdiensten voor de wetenschappelijke beoefening der va derlandse geschiedenis, in het bijzon der voor zijn boeiende beschrijving van het katholicisme in de zestiende en zeventiende eeuw in Nederland. BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN. Bij Koninklijk Besluit is bij wijze van rechtsherstel aan de heer J. A- H. Steinweg, op zijn verzoek, gere kend met ingang van 1 Mei 1942, eervol ontslag verleend als burge meester der gemeente Nijmegen, met dankbetuiging voor de langdurige en gewichtige diensten, door hem als burgemeester bewezen. AARDAPPELMEEL IN*HET BROOD Daar men het plan heeft zeer bin nenkort aardappelmeel in het brood te gaan verwerken, is de gehele ex port van aardappelmeel stopgezet. Overwogen wordt 275.000 ton indus trie-aardappelen te vorderen, om deze vrij te maken voor de consump tie, aldus bericht het „Algemeen Dagblad". MEEL EN BISCUITS OP DE RIJST- BONNEN. Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat op de rantsoenbonnen voor rijst in het vervolg naar keuze verkrijgbaar is: 250 gram rijst, bloem, zelfrijzend bakmeel, alle soorten kin dermeel of biscuits. EIERBON L-01 GELDIG TOT 20 SEPTEMBER. Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat de geldigheidsduur van bon L01 Reserve (voor één ei) is verlengd tot en met Zaterdag 20 September. £en koAAettje... Het ongeluk is' dikwijls de weg, door het geluk ingeslagen, om ons te bereiken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1