3)e Cetebe Sou/tcwf Streep door „16-Landen-rapport" De vluchtelingen plegen verzet F.A.O. besluit tot oprichting van Wereldvoedselraad" Felle critiek op salarisregeling VRIJDAG 12 SEPTEMBER 1947 Bureaux Papengracht 32. Giro 103003. Telef.: Administratie, Advertenties 20826. Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 2C935. Directeur: C. 1 VAN HAMEKSVELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 37e JAARGANG No. 11187 Abonnementsprijs f 0.26 per week, f 1.10 per maand, f 3.25 per kwartaai Franco per post f 4. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden 1.50. CRITIEK VAN AMERIKA r\E CONFERENTIE der zestien Europese landen, welke in verband met het plan-Marshall de mogelijkheid tot economische samenwer king heeft besproken, is in haar laatste dagen op een hinderpaal gestuit. Waarschijnlijk zal het jo goed als voltooide rapport van de conferentie op nieuw moeten worden gemaakt, omdat Clayton, de Amerikaanse plaats vervangende minister van Economische Zaken, die de conferentie als waarnemer en adviseur bijwoonde er ronduit gezegd een dikke streep door heeft gehaald. Hij heeft scherpe critiek doen horen op de op vattingen ter conferentie en hij heeft voorgesteld, dat het rapport zal wor den beschouwd als een basis waarop het werk nogmaals ter hand zal wor den genomen. Van de slotzitting der conferentie, welke op Maandag was vastgesteld, zal dus niets kunnen komen. lijk. Europa zelf moet de grootste bij drage leveren voor de oplossing van al deze problemen". In het verslag werd er de nadruk op gelegd, dat ook in andere gebie den Zuid-Amerika, Afrika, Azië en het Midden-Oosten behoefte be staat aan wederopbouw en ontwikke ling. In deze gebieden, verklaarde de bank, moet het grootste gedeelte van het werk met behulp van particulier kapitaal gefinancierd worden. Tot nu toe zijn de meeste aanvragen om een lening van de Europese leden geko men. Vier landen hebben leningen gekregen: Frankrijk, Nederland, De- remarken en Luxemburg. Verschei dene aanvragen zijn nog in behande ling. OOK BURGEMEESTER VAN JENA VERDWENEN. Naar het Duitse persbureau in de Amerikaanse zóne uit betrouwbare bron verneemt, is Heinrich Mertens, de burgemeester van de stad Jena in Thüringen (Sowjet-zöne), enige da gen geleden verdwenen. Zoals bekend, is de minister-presi dent van Thüringen, dr. Paul, reeds sedert het begin van deze maand ver dwenen. Te Weimar gelooft men dat Paul is gevlucht, omdat hij niet meer bij de Sowj et-Russische autoriteiten in de gunst stond. KRIJGSGEVANGENEN VOOR PROPAGANDA De volgende week zullen onge veer 35.000 Oostenrijkse krijgsge vangenen uit Rusland naar 'bun va derland terugkeren. Van dit feit wordt in de communistische Oosten rijkse pers veel ophef gemaakt. Sta lin zou tot deze „edelmoedige daad" zo,schrijven zij, besloten hebben,in antwoord op het verzoekschrift van de Oostenrijkse communisten. Intus sen bedraagt het officiële aantal aan het Russische front „vermiste" Oos tenrijkers nog ruim 80.000. Hiervan zijn er met zekerheid nog duizen den in leven. De Oostenrijkse bevolking laat zich door deze propaganda niet misleiden. De krijgsgevangenen uit Frankrijk, Amerika en Engeland keerden reeds- lang geleden terug; uit Engeland en Amerika samen ruim 96.000. Deze landen deden ge-en enkele poging om hieruit politieke munt te slaan. Geen verlanglijstje Clayton's vernietigende critiek werd uitgesproken toen de uitvoeren de commissie der conferentie, be staande uit vertegenwoordigers van vijf der zestien mogendheden, hem op de Amerikaanse ambassade kwam vragen naar het oordeel van de Ame rikaanse deskundigen over het ont- werp-rapport. Clayton stelde voor, dat zijn vertegenwoordigers hulp zou den bieden bij het opstellen van een nieuw rapport; het huidige zou voor de openbare mening in Amerika en voor het Congres onaanvaardbaar zijn, omdat het meer weg heeft van een verlanglijstje dan van een plan voor Europese samenwerking. Clayton's voornaamste bezwaren tegen het rapport waren: Het regelt niet voldoende de on derlinge hulp van de zestien Europe se landen; de behoeften van Europa worden te globaal opgegeven, ze zijn niet on derverdeeld naar de landen afzonder lijk; de voorstellen welke moeten leiden tot onderlinge omwisselbaarheid van Europese muntsoorten zijn te weinig gepreciseerd. Zelf doen. De vergadering van de internatio nale herstelbank in Londen heeft gis teren uit het verslag van de presi dent McCloy vernomen, dat het eco nomisch herstel van Europa voor een groot gedeelte een probleem is, dat slechts kan worden opgelost door gro- tefe krachtsinspanning van de zijde der door de oorlog getroffen landen, die zichzelf moeten helpen. Hulp van buitenaf is een levensbelang", zegt het jaarverslag, „maar deze vertegen woordigt slechts een klein percentage van de totale krachtsinspanning". Levensmiddelen, brandstof en werkkrachten vormen de drie .bottle necks", die het herstel van Europa belemmeren, deelde de bank mede, hieraan toevoegend: Het gebrek aan deze drie zaken voorkomt het volle dige gebruik van de hulpbronnen van Europa en maakt abnormale grote im porten uit het buitenland noodzake- AMERIKA BETAALT VOOR DE ENGELSEN. In welingelichte regeringskringen wordt verklaard, dat de Verenigde Staten binnenkort de gehele kosten van de bezetting van de Britsche zóne van Duitsland op zich zullen nemen. Het zal aan Groot-Brittannië worden vrijgelaten, zijn aandeel in de kosten naar vermogen in ponden te voldoen. AMERIKA HELPT IRAN De Amerikaanse ambassadeur in Teheran, Allen, heeft beloofd, dat de Verenigde Staten de Iraanse rege ring hun volle steun zullen verle nen bij het oplossen van haar moei lijkheden» „De Verenigde Staten hebben zich tot doel gesteld de volkeren der aarde te bevrijden van de vrees voor agressie. Wij zijn vastbesloten in Iran en overal waar dat nodig mocht blijken deze politiek te blij ven volgen". Aldus de Amerikaanse ambassadeur. Deze belofte wo^it in politieke kringen in Teheran zeer belangrijk geacht. De laatste weken heeft de Sowjet-Unie weer toenemende 'pres sie op de Iraanse regering uitge oefend om de nog niet -bekrach tigde overeenkomst voor de oprich ting van een Iraans-Russische olie maatschappij, die in feite de Iraanse olie in Russische handen zou spelen, eindelijk in werking te stéllen. Mr. Winston Churchill bracht een be zoek aan de Londensche Zoö, waar hij „Digger" een destijds aan hém cadeau gedane kangoeroe onder he vig vuur van een aantal fotograven voerde. DR. VAN MOOK ZONDAG OCHTEND TERUGVERWACHT. Naar A.N.P. verneemt, wordt de It. gouverneur-generaal dr. van Mook Zondagochtend vroeg op Schiphol verwacht. Hij zal zich rechtstreeks naar het buitengoed van de minister van Buitenlandse Zaken, baron van Bóetzelaer van Oosterhout, te Oos terhout (bij Nijmegen) begeven, waar een bespreking zal plaats vinden met bet voltallige kabinet. CONSULS BESCHOTEN? Uit betrouwbare bron verneemt Aneta dat de Australische consul-ge neraal Eaton, en de plaatsvervangend Britse consul-generaal Lambert, bij hun bezoek aan de sector Malang. bij Singosari zijn beschoten. Er zijn nog gen bijzonderheden hieromtrent te verkrijgen. GROMYKO WORDT ONGEDULDIG. Gromyko, de voorzitter van de Veiligheidsraad, heeft de consulaire missie in Java aangespoord inlichtin gen te geven. „De Raad kan niet blij ven wachten", zei Gromyko. Gromyko wees er op, dat de Raad van de zes consuls in Batavia nog geen .bericht had ontvangen en zei dat de Raad ten minste spoedig een voorbereidend rapport diende te ont vangen. „Indien wij geen inlichtin gen ontvangen, zal ik als voorzitter de aandacht hierop moeten vestigen en deze kwestie op een van onze bij eenkomsten op de agenda plaatsen". EéN VAN DE VELE LEUGENS. Pater C. Doumen, waarnemend Apostolisch Vicaris van Batavia, heeft een afdoende weerlegging gegeven van een Antara-bericht als zou de Katholieke pastoor in de Bataklan- den, Soetapanitca S.J. door de Ne derlanders zijn gearresteerd. Pater Doumen deelde mede, dat hij een brief ontvangen had van de Aposto lisch Vicaris van Medan, waarin ge meld wordt, dat pater Soetapanitra op eigen verzoek uit de Bataklanden naar Java is teruggekeerd en dat de Nederlandse autoriteiten hem reeds alle faciliteiten voor deze reis hadden verleend. Pater Soetapanitra is 9 September in Batavia aangekomen. Hij heeft gistermorgen telefonisch aan pater Doumen de verzekering ge geven, dat hij in het geheel niet is gearresteerd of opgebracht. Het An tara-bericht meldde, dat pater Soeta panitra door de Nederlanders in ar rest was gesteld en naar Medan op gebracht, omdat in zijn woning te Pe. matangsiantar een rood-witte vlag alsmede het portret van Soekarno was aangetroffen en hij weigerde de ze neer te., halen. HET JODEN-DRAMA De Joden van de „Exodus 1947", die thans in het kamp Poppendorf bij Hanfburg zijn ondergebracht, blijven lijdelijk verzet plegen tegenover de Britse autoriteiten. Officieren van de Engelse inlichtingendienst hebben pogingen ondernomen om de identi teit van deze 4400 Joden vast te stel len, maar op de vragen waar zij ge boren waren, waar zij vandaan kwa men en waar zij naar toe wilden, ant woorden bijna alle Joden slechts met een laconiek: „Palestina". Enkelen gaven op geboren te zijn in een plaats in het Heilige Land en konden geen antwoord geven op de vraag hoe het dan mogelijk was, dat zij slachtoffers waren geworden van de nazi-terreur. BUITENLANDSE TROEPEN ONTRUIMEN ITALIë. De waarnemende geallieerde op perbevelhebber in Italië, luitenant- generaal Lee, heeft op een persconfe rentie verklaard, dat de ontruiming van Italië door de Britse en Ameri kaanse troepen Vrijdagochtend zou beginnen. Maandag zullen de geallieerde troepen worden teruggetrokken van de demarcatielijn tussen Engels-Ame- xikaans en Joegoslavisch bezet gebied, terwijl de geallieerde troepen op de zelfde dag Pola ,ten Zuiden van Triëst) zullen ontruimen, welke stad onder Joegoslavisch bestuur komt. Door deze Joodse houding zijn de Britse plannen, om binnen 14 dagen gereed te zijn met de indeling in groe pen van de „Exodus"-Joden volledig in de war gestuurd. DREIGBRIEVEN TE CAÏRO. De Braziliaanse, Chinese en ook de Nederlandse legatie te Caïro ontvin gen dreigbrieven in verband met de zitting van de Veiligheidsraad, wegens de houding van hun landen ten aan zien van de Egyptische kwestie. In verband daarmee is in Caïro de noodtoestand afgekondigd en zijn sterke politiemachten bij de gebou wen der ambassades, legaties en con sulaten geplaatst. Drie slachtoffers bij autobotsing Gistermorgen is een luxe-auto af komstig uit de prov. Groningen, op de Rijksstraatweg te Oldenbroek in vol le vaart tegen een van tegenoverge stelde richting komende vrachtauto gereden. De drie inzittenden, twee heren en een dame werden zeer ern stig gewond en in bewusteloze toe stand naar het ziekenhuis te Zwolle overgebracht. De dame is aldaar na aankomst overleden, terwijl de toe stand van een der heren ook nog zeer zorgwekkend is en de andere, de chauffeur, die o.a. een beenbreuk op liep, ook nog in ernstige toestand verkeert. De luxe-wagen is geheel ge kraakt. Nader wordt ons gemeld: De drie inzittenden van de luxe auto waren de heer J. M. van der Pijl, uit Nes (Ameland) en zijn zoon W. van der Pijl uit Groningen met zijn echtgenote H. R. van der Pijl Lever. Het ongeluk is ontstaan, door dat de personenauto een poging deed nog voor een uit tegenovergestelde richting komende vrachtauto twee voorliggers te passeren. Dit gelukte echter niet, zodat de vrachauto op de luxe-wagen reed en deze volkomen kraakte. De vader en zijn schoon dochter waren op slag dood. De zoon overleed enkele uren la ter. Het echtpaar laat vijf kinderen achter. Op het St. Pie tersplein te Rome hield Paus Pius XII voor een me nigte van meer dan 250.000 perso nen een rede, waarin hij o.m. zeide: De tijd voor plannen ma ken is voorbij, het is nu de tijd voor actie.Overzicht van de mengite tijdens de rede van de Paus. De conferentie van de organisatie voor voedsel en landbouw der V. N. (F.A.O.) heeft te Genève met alge mene stemmen besloten, een wereld voedselraad op te richten. De officiële naam van de raad zal luiden: „Raad van organisatie voot voedsel en landbouw der V.N.", doch de conferentie aanvaardde het Ne derlandse voorstel om deze raad over het algemeen aan te duiden met de naam „Wereldvoedselraad". De nieuwe raad komt in de plaats BALKANKWESTIE VAN DE AGENDA? Naar verluidt zijn de V. S. van plan de Veiligheidsraad te vragen de Bal kankwestie van zijn agenda af te voe ren, opdat de Algemene Vergadering een aanbeveling kan doen. (De Alge mene Vergadering kan n.l. in geen en kel geschil een actie ondernemen, zo lang dit op de agenda van de raad staal). Er is thans een mogelijkheid, dat de Sowjet-Unie naar voren zal bren gen, dat door het afvoeren van dit punt van de agenda de subcommissie voor onderzoek van de kwestie, die thans te Saloniki werkzaam is, auto matisch ontbonden wordt. De V. S. zijn van mening, dat de subcommissie blijft bestaan, zolang de raad geen definitief besluit heeft ge nomen ten aanzien van het rapport van de Balkan-commissie zelf. Men verwacht een hevige strijd wanneer de kwestie in de raad ter sprake komt. van de huidige uitvoerende commis sie, maar zal niet zoveel macht heb ben als de wereldvoedselraad, welke was voorgesteld door sir John Boyd Orr, de Britsche directeur-generaal van de F.A.O. Sir John had voorgesteld, dat dft raad de bevoegdheid zou hebben een wereldvoedsel-„pool" voor aan- en verkoop van distributie van levens middelen te stichten. De thans ingestelde raad zal alleen een adviserend lichaam zijn, dat zal helpen bij de coördinatie van natio nale en internationale politiek ten op zichte van voedsel. De kracht van de raad is gelegen in het feit, dat zijp leden regeringswoordvoerders in plaats van particuliere personen zyn. AANVALLERS VAN MGR. UKMAR IN DE BAN De Heilige Stoel heeft bekend ge maakt, dat alle personen, die daad werkelijk hebben deelgenomen aan de moord op pater Boelesiisj en aan de mishandeling van mgr. Ukmar, of die morele steun hebben verleend aan de aanvallers in de Kerkelijke Ban zijn gedaan. Op 24 Augustus werden de beide geestelijke tijdens een dienstreis in de Z-Slavische zóne van Venetia Julia aangevallen en mishandeld. Pater Boelesitsj be zweek nog diezelfde dag aan zijn ver wondingen, mgr. Ukmar zal c*p 15 Sept. moeten terecht staan. Vorig jaar October werden alle personen, die verantwoordelijk zijn voor het onrecht aan mgr. Stepinac van Za greb aangedaan, eveneens in de ban gedaan. Mgr. Stepinac werd na een onrechtvaardig proces tot 6 jaar ge vangenisstraf veroordeeld. JUBILEUM-CONGRES ARKA AMSTERDAM Te Amsterdam houdt de Arka een driedaags congres, dat tegelijkertijd is een viering van het dertigjarig jubileum. Uit alle delen van het land zijn de leden van de Algemene R.K. Amb- tenarenvereniging saamgekomen. De algemeen voorzitter van de A.K. K.A., de heer B. J- M. van Elk, hieid op de eerste dag (Donderdag) een openingsrede onder de titel: „A.R.K. A.'s leven, A.R.K.A.'s streven, A.R. KA.'s daad", die een uitvoerig over zicht gaf van de realisering van al datgene wat de vereniging nastreeft. Zeer in het bijzonder hield spr. zich bezig met de uitvoering van het z.g. 10-punten-program en consta- eerde daarbij dat het bezoldigings- vraagstuk wel het meest in het mid delpunt der belangstelling stond. In de „salariscommissie ad hoe" wordt op het ogenblik, zo deelde de heer Van Elk mede, een technische her ziening van het Bezoldigingsbesluit voorbereid. Zeer scherpe critiek had spr. op de overheid. „In vele gemeenten", aldus spr., „bestaat voor het per soneel een achterstand in salarië ring. De situatie is naar de me ning van het hoofdbestuur dan ook zeer onbevredigend en geeft tot diepe teleurstelling aanleiding. De verhogingen blijven niet onbedui dend beneden die van het vrij be drijfsleven. Het is bedroevend dat ds Over heid, die toch een voorbeeld op dit stuk aan het particuliere 'oediijf moet geven de slechts betalende werk geefster is." ,Wij willen", zo ging spr. verder, ,.de regering helpen waar e:i m zo- iéfre mogelijk, doch komen met kracht op tegen een materiële positie van het ambtenarencorps als heden ten dage het geval is: een positie in stryd met dQ verdelende en sociale rech t va ardigdh eid." Na deze rede werd een levendige discussie gevoerd. Uit de vergadering kwamen ande re klanken en een aantal moties, Wiisrin op krachtiger actie werd aan gedrongen, waarin ook critiek werd uitgeoefend op het feit, dat de va cantia-toeslag van 2 percent, die voor rel vrye bedrijf is toegestaan, niet onverkort ook voor de ambtenaren werd geldig verklaard. Critiek was er óók op de hoge winsten van on dernemingen en op de hoge winsten, die naar de mening der afgevaardig den door fabrieken en middenstan ders worden gemaakt zonder dat de Prijsbeheersing er iets tegen doet. Na een gemeenschappelijke maal tijd begaven de congresleden en hun gasten zich tot slot van de eer ste dag naar het Concertgebouw, waar in besloten kring een concert werd uitgevoerd door het Concert gebouworkest o.l.v. Hein Jordans, Het programma omvatte de overture „Cyrano de Bergerac" van Johan Wagenaar, het vioolconcert van Beet hoven met Jan Kussen als solist en de 4e Symphonie van Tsjaikowski. CONGRES NED. KATH. MIDDENSTANDSBOND. Op het Landelijk Congres der Ka tholieke Middenstandsbond, hetwelk op 24 en 25 September a.s. gehouden wordt te 's-Hertogenbosch, zal o.a. door ir. J. v. d. Hoeven, Rijksnij' heidsconsulent te 's-Gravenhage een praeadvies worden uitgebracht over de betekenis van het ambacht voor de industriële ontwikkeling van ons land. Noodzakelijk is het, dat het am- bachtsbedrijf, meer dan in het ver leden het geval was, aandacht be steedt aan de moderne werkmetho den. Het ambacht zal ook in het huidL ge tijdsgewricht volop reden van be staan hebben, mits het zich aanpast en blijft aanpassen aan de technische en organisatorische vooruitgang, die de ldatste jaren het industriële leven kenmerkt. Veraart s gerehabiliteerd „De stad München en omge ving hebben Dinsdag geprofi teerd van een kunstmatige re genbui, die 40 minuten geduurd heeft. Een Amerikaans vliegtuig heeft deze veroorzaakt door 500 kooldioxyde op cumulus-wolken uit te storten. Later kwamen nog enige verspreide kleine buien naar beneden." Och, als onze goede vriend Veraart dat had, mogen beleven! Hoe dikwijls heeft hij ons niet uitgenodigd om zijn demonstra ties mee te maken, waaraan wij dan maar met professionele toe geeflijkheid gevolg gaven, zon der enige hoop, dat er iets van terecht zou komen. Er kwam ook nooit iets van terecht. De Leidse brandweer zal zich nog wel her inneren, hoe wij bijv. hebben staan spuiten op het terrein van de Gem. Reinigingsdienst aan de Noorderstraat met geen ander gevolg dan dat wij nat werden van onze eigen spuiterij. Maar regenen deed het niet. Wij heb ben het nog eens geprobeerd bo ven zee, waarbij een hele reeks van militaire en civiele autori teiten, w.o. de Haagse burge meester, het geval gadesloeg vanaf het terras van het Sche- veningse Kurhaus. Het was erg gezellig en de Soesterbergse vliegers vielen elk wolkje aan, dat over zee kwam aandrijven, maar onze regenjas hadden we niet nodig Wij werkten toen met onder koeld ijs en met stukjes kranten papier, maar aan kool-dioxyde hebben we toen niet gedacht. Nu hebben anderen succs, omdat zij voortgebouwd hebben op de ge dachte van Veraart, die wij toen voor een vriendelijke dwaas hielden. MINISTER MANSHOLT NAAR GENèVE. Donderdagmorgen is van Schiphol naar Genève vertrokken de minister van Landbouw, Visserij en Voedsel voorziening S. L. Mansholt. De mi nister zal daar de oprichtingsvergade ring bijwonen van de wereldvoedsel raad. Op deze vergadering zullen 18 landen vertegenwoordigd zijn. MINISTER LIEFTINCK IN ENGELAND. De minister van Financiën, prof. Lieftinck, is Woensdagavond naar Londen vertrokken voor het voeren van besprekingen. Hij wordt op 15 September in Den Haag terug ver wacht. TERUGGEZETTE POLITIE AMBTENAREN VOORLOPIG NIET BEVORDERD. De miniser van Justitie heeft be paald, dat politie-ambtenaren, die op grond van hun gedrag tijdens de oor log, in rang zijn teruggezet zonder dat is vastgesteld voor welke tijd die maatregel zal gelden, de eerste drie jaar niet voor bevordering in aan merking komen. Dit wil echter niet zeggen, dat zij drie jaar na hun terugplaatsing auto matisch voor bevordering in aanmer king zullen komen. ST. WILLEBRORD-MONUMENT. Ovedracht uitgesteld. Naar de „Tijd" verneemt, zal de overdracht van het St Willebrordus- monument, dat vervaardigd is door de beeldhouwer Albert Termote en dat geplaatst zal worden op het St. Janskerkhof te Utrecht, op 29 Sept. niet geschieden. Door onvoorziene omstandigheden moet de onthulling voor onbepaalde tijd worden uitge steld. Dit standbeeld zou de gemeente Utrecht worden aangeboden door de Vereeniging „De Nederlandse Katho liekendagen". De plechtigheid is be doeld als vervolg op de interconfes sionele zitting, welke in 1939 ter gelegenheid van de St. Willibrordus- viering in de Domkerk werd gehou den. BEENDEREN VAN ELANDEN GEVONDEN TE MIDDELBURG. Bij graafwerkzaamheden aan de Poelendaelsesingel te Middelburg zijn beenderen en een tamelijk complete schedel met gewei van elanden, wel ke enige duizenden jaren geleden op Walcheren zouden hebben geleefd, te voorschijn gekomen. Het natuurhis torisch museum van de Leidse Uni versiteit is van een en ander op de hoogte gebracht en waarschijnlijk zul len de vondsten naar Leiden worden gezonden voor een nader onderzoek. £en Er moge gebrek zyn aan ontwikke ling, aan begaafdheden, aan eigen dom, aan positie in de maatschappij; toch, indiem er een karakter is, dat uitmunt door kracht, zal het zich in vloed weten te verzekeren en eer bied afdwingen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1