3)e CökLe (Sowicvnt De ontscheping der vluchtelingen Laatste aanbod aan Vietnamezen Marshall over tussentijdse hulp aan Europa Oud-minister Weiter sprak over de Indische politiek DONDERDAG 11 SEPTEMBER 1947 Bureaux Papengracht 32. Giro 103003. Telef.: Administratie, Advertenties 20826. Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 2C935. Directeur: C.I. VAN HAMELS VELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 37e JAARGANG No. 11186 Abonnementsprijs 0.26 per week, 1.10 per maand, 1 3.25 per kwartaai Franco per post 4. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden 1.50. Charitatieve werken EEN kort berichtje, ons toegezon den door het Katholiek Neder lands Persbureau (K.N.P.): 856000 Italiaanse kinderen heb ben hun zomervacantie doorge bracht in vacantiekolonies, welke door de H. Stoel werden georga niseerd. Hiermede was een be drag van vijf en een half milliard lire gemoeid. De communistische pers tracht tevergeefs de grote indruk welke deze daad op het volk heeft gemaakt, uit te wissen. Bij dit berichtje een paar opmer kingen. Eerstens: men lere hieruit, zo nodig! van welk een groot belang de Paus acht het werk van de uitzen ding van kinderen naar vacantiekolo nies c.d. We hebben het duizend maal gehoord en gelezen en misschien gezegd: Wie het kind heeft heeft de toekomst. Maar leeft deze waarheid wel diep in onze overtuiging en komt ze ook tot beleving in de practijk van ons dagelijks doen? Alles wat gedaan wordt voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van de kinderen in christelijke geest, naar christe lijke princiepen is van onschatbaar belang! Op de tweede plaats willen wij hierbij de opmerking maken, dat be strijding van het communisme aller eerst en allermeest moet geschieden op positieve wijze, namelijk door be oefening van rechtvaardigheid en van liefde in het maatschappelijk leven. Als wij dat niet doen, dan heeft alle andere bestrijding, in woord' en in geschrift, hoe mooi en overtuigend ook, weinig of zelfs geen waarde. HET JODEN-DRAMA IN DUITSLAND Minister Marshall had dat willen voorkomen f"\E AMERIKAANSE MINISTER van Buitenlandsche Zaken, Marshall, heeft gisteren onthuld, dat de A rnerikaanse regering er bij de Britse regering op had aangedrongen, haar besluit, om de Joden van de „Exo dus 1947" naar Hamburg te sturen, te herzien, maar dat Engeland gewei gerd had. De Amerikaanse regering, aldus Marshall, had verklaard, dat zij scherp bewust was van de onge lukkige gevolgen, welke het ontscher pen te Hamburg met zich mee zou brengen. De Engelsen antwoordden, dat er alleen in Duitsland woongele genheid voor de Joden bestaat. Het Franse aanbod, om de Joden op te nemen, is echter nog steeds van kracht, deelde de Britse regering me de, zodat de Joden niet gedwongen waren in Duitsland te blijven. Mar shall weigerde te zeggen of hij het Britse antwoord bevredigend achtte. Hij liet er zich ook niet over uit, of de V. S. verder stappen overwegen. De wereld heelt geen behoefte aan haat Het te Rome verschijnende Rooms- Katholieke blad „II Quotidiano" uit zijn verontwaardiging over de wijze, waarop de ontscheping van de Joodse immigranten van de „Exodus 1947" heeft plaats gehad. „Na een oorlog terf verdediging van de mens herin nert het gebruik van dergelijke methoden ten dienste van een poli tiek, waar wij geen critiek op willen oefenen, te zeer aan de systemen van de onderdrukkers van gisteren. De rechtvaardigste zaak zou zodoende geblameerd worden en, daar onrecht andere onrechtvaardigheden met zich mee sleept, zal de haat vrucht dra gen: weer bloedvergieten, weer ver nietiging. De wereld heeft er waar lijk geen behoefte aan", aldus schrijft het blad. Twee journalisten zijn als vertegen woordigers van al hun collega's steeds aan boord geweest. Het waren Mar- gueritte Higgins van de New York Herald Tribune en Norman Clark van de Londense News Chronicle. Clark verklaarde :.,Ik ben van mening, dat op sommige ogenblikken meer geweld gebruikt werd dan nodig was, doch het is buitengewoon moeilijk te zeg gen, wat men zelf zou hebben ge daan, onder dergelijke omstandighe den. Wanneer een soldaat ruwer was dan de dienstdoende officier nodig achtte, werd hij teruggeroepen en werd hem een andere taak toegewe zen. Er werd niet met gummiknup pels gewerkt, tenzij een der schepe lingen heftig schopte. Er was geen sprake van dat de soldaten er maar op los sloegen". In verband met het feit, dat Frank rijk in een zelfde soort verhouding staat tot.de Vietnamezen als Nederland tot de Indonesiërs, is het interes sant te vernemen, dat de Franse hoge commissaris voor Indo-China een laatste aanbod heeft gedaan, dat „in zijn geheel moet worden aanvaard of afgewezen". Frankrijk heeft aange boden, het bestuur over Indo-China over te dragen aan de Vietnamezen, op voorwaarde, dat deze deel blijven uitmaken van de Franse Unie en erin toestemmen, dat de Fransen militai re installaties van strategisch belang bezet houden. Zelfbeheer in Unie-verband De Franse hoge commissaris bood ook uitwisseling aan van gevangenen en beloofde, dat er geen vergeldings maatregelen zouiden worden geno men tegen de Vietnamezen die al sinds December tegen de Fransen strijden. Voor de verdediging van het land blijven er Franse troepen, maar de binnenlandse veiligheid moet door inlandse troepen worden gewaar borgd. De hoge commissaris zal bij onenigheid tussen de provincies als scheidsrechter optreden en erop toe zien, dat een speciale status wordt ingesteld voor de minderheden in Zuid- en Noord-Indo-China. Daadwerkelijke hulp Drie weken geleden ging door een grote brand bij de fam. Pau- lussen te Dongenvaart hun have en goed geheel verloren. Diverse boeren en burgers had den een actie op touw gezet om deze familie hulp te bieden. Alle jonge boeren v.an Dongenvaart hadden onder leiding van een aannemer het grondwerk ver richt. Men is nu reeds zover ge vorderd, dat Maandag j.l. aan de kap van de boerderij begonnen kon worden. Uitgerekend, zal 6 weken na de brand de familie Paulussen haar nieuwe boerderij kan betrekken. De beruchte Enschede-er S.S.-man J. J. Voerman, die nog steedis in Duitsland vertoeft en niet door dë Engelsen wordt uitgeleverd moest als getuige optreden tegen de schilder A. T. H. van C. uit Lonneker wegens het neerschieten van een Duitse grenskommies. Daar Voerman niet op Nederlands grondgebied wenste te 'romen, waren de leden van de Nea rechtbank genoodzaakt deze getuige aan de grens te verhoren. Op de ene helft (Nederlandse) de rechtbank. Op de Duitse hellt (rechts vooraan) ge tuige Voerman. fc*DOUANE *1^ HONGAARSE COMMUNISTEN GAAN AAN DE SLAG. Het Sowj et-Russische persbureau Tass meldt uit Boedapest, dat de Hongaarse" communistische partij, die bij de jongste verkiezingen de meer derheid behaalde, een program heeft voorgesteld, waarbij wordt voorzien in de nationalisatie der grote ban ken vóór 31 October. Andere punten, die in het program worden voorge steld, zijn: de belasting zal het zwaarst op de bezittende klassen moeten drukken, een tweeprijzen- systeem voor de noodzakelijke ver- bruiksgoederen, zodat arbeiders goe de kwaliteiten tegen lage prijzen kunnen bekomen. Vorming van een democratische - vertegenwoordiging der boeren en oplossing van het pro bleem der betrekkingen tussen kerk en staat door onderhandelingen en overeenkomsten. CHINESE OORLOGSSCHEPEN ONAANVAARDBAAR. Na de mededeling van de Chinese premier Chang Chun aan het uitvoe rend comité van de Kwomintang, dat de Chinese regering overweegt, oor logsschepen en vliegtuigen naar In donesië te zenden ter bescherming van de Chinese burgers, heeft een of ficieel zegsman van de Nederlandse ambassade onmiddellijk laten weten, dat het ondernemen van zulk een ac tie zonder de toestemming van de Nederlandse regering zou beschouwd worden als een inbreuk op de Neder landse souvereiniteit. Hij voegde hier aan toe, dat de Nederlandse regering haar toestemming onder geen voor waarde zou verlenen. De opening der Staten- Generaal Bij de opening der Staten-Generaal op 16 September a.s. zal H.M. de Ko ningin zich 's middags om 1 uur per auto van het paleis Noordeinde naar de zitting begeven. Haar auto wordt gevolgd door twee auto's voor de grootmeesteres en de opperceremonie- meester en voor de chef van het mi litaire huis en haar adjudant. De Ko ningin volgt de route Noordeinde, Heulstraat, Lange Voorhout over het (schelppad), Tournooiveld, Korte Vijverberg naar het gebouw der Rid derzaal op het Binnenhof. Na de opening der zitting rijden de auto's dezelfde weg terug. De eerste Joodse immigranten van de „Exodus" 1947 zijn in hét kamp Poppendorf aangekomen. Een groep je is bezig zich te instaleren in de z.g. Nissenhutten. VOLGENDE WEEK „PROCES TEGEN MGR. UK MAR. Mgr. Jakob Ukmar, die enkele we ken geleden tijdens een vormreis door het Zuid-Slavische gedeelte van Venetia Julia door aanhangers van Tito werd mishandeld, is Maandag naar de gevangenis van Fiume over gebracht. Op 15 September zal het „proces" tegen hem beginnen. Sedert zijn mishandeling en gevangenne ming verbleef mgr. Ukmar in een ziekenhuis, waar hij bewaakt werd. DE INTERNATIONALE CONTROLE OP DE ATOOMENERGIE. In de Woensdag gehouden verga dering van de commissie der V.N. voor atoom-energie heeft Gromyko, de So wj et-Russische afgevaardigde, het tweede rapport der commissie over de internationale controle op de atoomenergie zonder omwegen van de hand gewezen en daarmede de volkomen impasse, waarin deze kwes tie is geraakt, nogmaals geconsoli deerd. Hij beschuldigde de V.S. er van, te pogen „hét monopolie van de productie van atoomwapens voor zichzelf te verzekeren". De Amerikaanse minister van Bui tenlandse Zaken, Marshall,, heeft gis teren verklaard, dat hij tegen het eind van October de gegevens over de Europese behoefte aan tussen tijdse hulp gereed zal hebben ter voorlegging aan de congrescommis sies. Marshall zeide, dat het depar tement van Buitenlandse Zaken eni ge vorm van tussentijdse hulpverle ning dringend in overweging heeft „om de nabij zijnde dreiging van on duldbare honger en koude" tegen te gaan. Engeland kan de bezettingskosten niet meer dragen De Britse regeVing heeft Washing ton er van in kennis gesteld dat zij de kosten welke aan de bezetting van Duitsland zijn verbonden niet lan ger kan diagen. De Engelse belasting betaler heeft elke maand ten bate van het verslagen Duitse volk een som ter waarde van 75 millioen gulden op te brengen. Elf procent van Enge- lands dollarlening is tot nu toe aan de voeding van het Duitse volk be steed. Nu Engeland door zijn dollars heen is, kan deze last niet langer wor den gedragen. Officieel is bekend gemaakt, dat tussen V-E Day (8 Mei '45) en 31 Augustus van dit jaar ongeveer ze ven millioen ton voedingsmiddelen voor de Duitse bevolking van de nu economisch gecombineerde Britse en Amerikaanse zónes werd ingevoerd, hetgeen de belastingbetalers van En geland en de V. S. samen bijna een milliard dollar heeft gekost. Sinds 1 Januari van dit jaar worden de kos ten door de beide bezettende landen gelijkelijk gedragen: voordien be taalde elk land de kosten van de eigen zóne. Het Amerikaanse mini sterie van Oorlog heeft medege deeld dat Engeland en de Ver. Sta ten de volgende maand in Washing ton besprekingen zullen voeren over een nieuwe regeling van de kosten verdeling). ACCOORD OVER DE ROERKOLEN Groot-Brittannië en de Ver. Sta ten hebben overeenstemming bereikt over de middelen tot verhoging van de kolenproductie van het Roerge bied. Na bijna vijf weken onderhan delen hebben beide landen een over eenkomst getekend, waarin in grote lijnen de nieuwe maatregelen zijn op genomen. Het belangrijkste besluit van de overeenkomst zou de instelling zijn van oen gecombineerde Anglo-Ame- rikaanse raad, die toezicht zal houden op de mijnen. De daadwerkelijke ex ploitatie zou echter in handen van de Duitsers blijven. Zwarte handelaar in gevecht gedood Publiektrok partij tegen politie Gistermiddag ontstond op de hoek Oude Zijds-AchterburgwalMolen- steeg te Amsterdam een vechtpartij tussen twee controlerende agenten in burger en twee zwarte handelaren, waarvan één werd gedood. Een van de agenten loste een paar waarschuwingsschoten, waarop van alle kanten hulp voor de zwarte-han- delaars aanrukte. Er dreigde een for mele veldslag te ontstaan. De agent richtte toen zijn pistool op de 22-jarige N. H. Kortlever en loste drie schoten. Zwaar in borst en boven arm gewond trachtte deze nog te vluchten, maar stortte in de Molen- steeg neer. De G.G.D. vervoerde hem naar het Binnen Gasthuis, waar hij is overle den. De omstanders namen wraak voor deze schietpartij door een der agienten in het water te gooien. Hij werd echter spoedig weer op het dro ge gebracht. De andere zwarthande laar zag kans in het gewoel te ver dwijnen. Het slachtoffer werd nog voor een ander economisch delict door de politie gezocht. Hoewel hu zeer beslist een spe ciale ^jtting van bet Congres voor spelde, weigerde Marshall zich te bin den en verklaarde, dat de „kwestie, hoe de goedkeuring van het Congres moet worden verkregen, de ontwik keling van de eerstkomende wéken moet afwachten". Marshall zeide dé behoeften van de Europese landen in twee categorieën van 'het zelfde plan te zien, n.l. de behoefte aan een of andere vorm van hulpverlening om de dreigende honger en koude te weren en de behoefte aan een alge meen program voor het herstel der economie. Marshall wees erop, dat tegen 'het eind van October de meeste Congres commissies, die thans Europa (be zoeken, terug zullen zijn. Hij weiger de te zeggen of de hulp in goederen of in dollars zal worden verleend en hoeveel er nodig zal zijn. TWEEDE KAMER De Tweede Kamer heeft gisteren aangenomen het wetsontwerp, waar bij wordt ingetrokken het besluit van de secretaris-generaal in de be zettingstijd in Juli 1940, waarbij de wet Personenautovervoer buiten werking werd gesteld. Deze wet, die de bedoeling heeft orde te schep pen in de autobuschaos, is dus nu weer van kracht. De minister geloofde, dat de Spoorwegen noch met concessies noch met materieel worden bevoor deeld. Hij voor zich gaf de voorkeur aan een organisatie van het streek- vervier, waarbij zowel de Spoorwe gen als de autobusonderneming ten gevolge van algemeen overleg een vinger in de pap hebben en deugde lijk samenwerken. Aan de Spoor wegen ligt het niet, wanneer er van overleg spraké moet zijn, aldus de minister. Ook vertelde de minister, dat er nog 895 Nederlandse schepen in Duitsland zijn, waarvan 105 in de Russische zone. Bij de aanvang van de vergade ring heeft, zoals reeds gemeld, de heer Schouten (A.R.) getuigd van zijn ernstige teleurstelling, omdat de regeringsverklaring over Indonesië maar uitblijft. Het is duidelijk, aldus de anti-revolutionaire leider, dat de regering geen prijs stelt op overleg met de Staten-Generaal. De heer Vondeling (P. v. d. A.) vroeg verlof om vragen te mogen stellen aan de minister van Land bouw, Visserij en Voedselvoorzie ning over de bedrijfsinkomsten van de land- en tuinbouwers, welke ver blijven onder een redelijk peil. De interpellatie is toegestaan; ze wordt op een nader te bepalen dag ge houden. De heer N. Stufkes (P. v. d. A.) is als opvolger van de Indonesiër Pa- lar als Tweede Kamerlid geïnstal leerd. Oud-minister Oh. I. M. Weiter heeft gisteravond een radio-rede gehouden, waarin hij, naar hij verklaarde, wilde „trachten een verklaring te geven van het bedenkelijke verschijnsel, dat in een democratisch land als het on ze, in een belangrijke zaak als de In dische kwestie, twee jaar lang de waarheid is onderdrukt". Vrees is de slechte raadgeefster ge weest, die tot dusverre de Indische politiek heeft geïnspireerd, aldus spr. Vrees in de binnenlandse en in de internationale politiek. Vrees voor eigenlijk alles heeft de Indische po litiek geleid langs duistere kronkel paden tot het moeras waarin wij inu zijn terechtgekomen. De K.P.V. vreesde de P. v. d. A. en de P. v. d. A. vreesde dé communis ten, zodat ten slotte de communisten en daarachter het sombere silhouet van het Kremlin, een overwegende invloed op de Indische politiek heb ben uitgeoefend. In de Veiligheidsraad had Neder land, nadat ons de belediging was aangedaan dat wel de Republiek, maar niet Oost-Indonesië en West- Borneo werden toegelaten, zich moe ten onttrekken aan de besprekingen. Wat weerhield ons daarvan? Alweer: vrees, voor boycot, voor sancties van de zijde van een onmachtig gebleken TROPISCHE AARDBEIEN. Terwijl men zich op de land- en tuinbouwtentoonstelling in de Hout- rusthallen te Den Haag moet behel pen met „kunstaardbeien" heeft de kweker L. Rhijnsburger te Balken- burg (Z.H.), dank zij de tropische zo mer, voor de tweede maal in dit jaar aardbeien van de koude grond kunnen oogst AARDAPPELTELERS BLIJFT LETTEN OP DE COLORADO KEVER OOK BIJ HET ROOIEN. De Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen schrijft ons. Op verschillende plaatsen in het land, vooral in het Zuiden en Oos ten, komen thans in de reeds af stervende of groene gewassen nog kevers en larven voor. Deze kevers overwinteren in de grond en daar door kan het volgende jaar op die plaats of in de naaste omgeving een besmettingshaard gevormd worden. Het is daarom noodzakelijk, dat elke teler het aardappelgewas nauwkeu rig blijft nagaan of er nog larven of kevers voorkomen om deze direct te kunnen vernietigen. Ook bij het rooien dient er voor gezorgd te worden, dat de reeds in de grond aanwezige kevers of pop pen worden vernietigd. Men late zich niet misleiden door de kort zichtige gedachte, dat zij nu geen schade meer doen. Elke gedode ke ver voorkomt een besmettingshaard in 1948. Men blijve ook in eigen be lang waakzaam! HOUT UIT DUITSLAND. Van de 800.000 M.3 hout, die na de bevrijding uit Duitsland werd uitge voerd ontving Nederland er 300.000 M.3, zij het dan ook, dat Nederlandse arbeiders dit hout zelf kapten. De Duitsers ka(a)pten tijdens de bezeting in ons land 6 millioen M.3, hoewel 3% millioen toelaatbaar was in verband met de houtstand. C. C. T. M. LE ROUX OVERLEDEN. Te Amsterdam is, 62 jaar oud, overleden de heer C. C. F. M. Le Roux, oud-directeur van het Museum voor Volkenkunde te Leiden, oud directeur van het Museum van het Kon. Bataviaans Genootschap. Inder tijd heeft hij deel uitgemaakt van expedities op Nieuw-Guinea. Hij was ridder in de Orde van de Ned. Leeuw, officier in de Orde van Oranje-Nas- sau en ere-lid van 't Bataviaans Ge nootschap. KAPELAAN BIJ AANRIJDING ERNSTIG GEWOND. Kapelaan A. Buys van de parochie van O.L. Vrouw voor Goede Raad te Beverwijk is gisteravond, terugke rende van een bezoek in Castricum, bloedend langs de weg aangetroffen. Hij was slachtoffer geworden van een aanrijding. Van de dader ontbreekt echter ieder spoor. Behalve verschil lende kneuzingen heeft kapelaan Buys een zware hersenschudding op gelopen- Hij is naar het St. Antonius- ziekenhuis in IJmuiden-Oost over gebracht, aldus de „Volkskrant". college, dat geen prestige en geen ge zag heeft. De heer Weiter zag voor deze vrees gieen enkelen grond. Als wij niet bang waren geweest; als wij, met on ze traditie van een behoorlijk, demo cratisch Volk, met onze goede naam als een Christelijke natie, gesteund door een uitspraak van onze volks vertegenwoordiging hadden gezegd: Hier staan wij en wij zullen in In- dië, waarvoor wij verantwoordelijk zijn, orde en rust herstellen, en de mocratische hervormingen invoeren, maar dan op onze wijze en wij heb ben daarbij niemands raad en tus senkomst nodig dan zou de wereld ons hebben gerespecteerd, zoals zij altijd respecteert het volk dat krach tig en zelfbewust zijn weg gaat. Alleen moed, kracht, zelfvertrou wen en vertrouwen in onze recht vaardige zaak en op God kunnen het Koninkrijk nog redden, zelfs nu nog. Zou ons volk, dat dagelijks zijn beste zonen door sluipmoordenaars doelloos ziet wegschieten, niet met hart en ziel staan achter een actie, die einde lijk vrede en rust zou brengen aan de geteisterde volken van Java en Sumatra? Nog slechts twee jaar geleden was ons land geërd, geacht en gezien in de wereld. En dat kan weer zo zijn, als gij dat wilt", aldus besloot de heer Weiter. NIEUW FEUILLETON. Wij maken vandaag een begin met een nieuw feuilleton, een boeiende roman. DISTRIBUTIENIEUWS VOOR HET TIJDVAK VAN 14 t.m. 27 SEPTEMBER. BONKAARTEN KA, KB, KC 709 (Serie M) M-01 brood M-02 brood M-01 boter M-02 boter 800 gram brood 400 gram brood 250 gram boter 250 gram margarine of 200 gram vet 100 gram vlees 300 gram vlees 4 liter melk 7 liter melk M-01 vlees M-02 vlees M01 melk M-03, M-05 melk M-01 diversen 200 gram kaas of 250 gr. korstl. kaas M-02 diversen 125 gram koffie M-03 diversen 50 gram thee M-04 diversen 250 gram waspoeder (geen soda) M-03 reserve 1600 gram brood M-06 reserve 800 gram brood BONKAARTEN KD, KE 709 (Serie M) 800 gram brood 250 gram boter -125 gram margarine of 100 gram vet -100 gram vlees 12 liter melk M-ll brood M-ll boter M-12 boter M-12 vlees M-13, M-15 melk M-ll diversen 100 gram kaas of 125 gr. korstl. kaas M-12 diversen 250 gram waspoeder (geen so Ida) M-13 reserve 800 gram brood M-16 reserve 250 gram waspoeder (geen soda) BONKAARTEN MA, MB, MC. MD, ME, MF, MG, MH. 710 (Bijz arbeid, a.s. moeders en zieken). (Serie M) M-21 brood M-21 boter M-22 boter M-21 melk M-21 vlees M-22 vlees M-21 kaas M-21 eieren 800 gram brood 250 gram boter 250 gram margarine of 200 gram vet 5 liter melk 300 gram vlees 100 gram vlees 200 gram kaas of 250 gram korstl. kaas 5 eieren Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 12 September wor den gebruikt, met uitzondering van de bonnen voor melk, waarop eerst op Maandag 15 September mag wor den gekocht. Op de vleesbonnen voor personen, geboren in 1942 en vroeger, is deze veertien dagen 400 gram vlees be schikbaar, dus 100 gram extra. ficn. Plicht is de steun in ons leven als wij het evenwicht dreigen te verlie zen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1