3>e Cctebe öomant MARIA-CONGRES Rusland doet geen concessies De sterke en de zwakke landen Ontscheping der Joden te Hamburg 1 Op korte golf 1 Nederlandse groenten moeten weer naar Duitschland Ongeregeldheden te New Delhi DINSDAG 9 SEPTEMBER 1947 Bureaux Papengracht 32. Giro 103003. Telef.: Administratie, Advertenties 20826. Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 2C935. Directeur: C. -1. VAN' HAMERS VELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 37e JAARGANG No. 11184 Abonnementsprijs f 0.26 per week, f 1.10 per maand, 3.25 per kwartaal Franco per post f 4. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden 1.50. NA HET In Schimmert wordt de H. Grignon de Montfort geëerd (Van onze redacteur). De epiloog van het Maria-congres was in Schimmert, een dorp op on geveer 10 Km. fietsen over heuvelen en dalen van Maastricht. Hier heb ben de paters Montfortanen 'n Apos tolische School (klein-seminarie) en de „Dochteren der Wijsheid" een klooster hier zou plechtig worden gevierd de heilig-verklaring van Louis Maria Grignion de Montfort, de apostel van de H. Maagd onder de titel „Middelares aller Genaden", „le dévót esclave de Jésus et Marie", door het Franse volk waaronder hij ruim twee eeuwen geleden heeft ge zwoegd als een missionaris „de pa ter met de grote rozenkrans" noemd. Schimmert, een flink Limburgs dorp met vele witte hoeven €n wijde groene boog-deuren, was met wim pels, vaantjes en erebogen versierd vanaf de kerk tot de beide kloosters, die in de buurtschap „De Bies" zijn gelegen, aan de Maria-straat. Het forse paters-klooster was be hangen met groene tressen, getooid met vlaggetjes en wapens en een groot doek, voorstellende de heilige „in de glorie'". Het bescheidener te huis van de Dochteren van Wijsheid een kleine klim verder droeg een lichtkroon boven het gevel-beeld van de H. Montfort en de geïllumi neerde letters D. S. de afkorting van de levens-spreuk van de stichter: „Dieu Seul God alleen". In een aardige,/kleurige processie met veel bruidjes, maagdekens en edelwachtjes met rode schouder manteltjes werd 's morgens een gla zen schrijn met relieken van de hei lige naar de parochiekerk gedragen, gevolgd door een lange stoet paters Montfortanen en „Dochteren der Wijsheid", in haar vreemde grijze -ha bijten en witte vlindermutsen; door de vertegenwoordigers van bijna alle orden en congregaties; door abten en andere prelaten o.a. mgr. dr. W. van Hees, generaal van de Kruishe ren. Ten slotte kwam de rij van bis schoppen, die te voet ter kerke gin gen; de pauselijke internuntius, de bisschoppen van Haarlem, Roer mond en 's-Hertogenbosch, de coad jutor van Breda, en de apostolische vicarissen mgr. Gümmarson en mgr. Bruis. De plaatselijke fanfare speelde on afgebroken opgewekte marsen en overal waar de stoet in zicht kwam bulderden de z.g. kamer-schoten, pot jes met buskruit en een lont eraan een speciaal Limburgs gebruik. De rijzige, als uit mergelsteen ge houwen parochiekerk was luchtig versierd met slingers van rose, licht blauwe en witte papieren roosjes en vertoonde in de gevel eveneens een schilderij van de H. Montfort. De plechtige hoogmis werd opge dragen door de Internuntius, geassis teerd door de provinciaal, de hoog- eerw. pater dr. J. M. Hupperts als presbyter assistens; troondiakens wa ren de paters J. Theunissen en J. Bertrand. Mis-diakens twee paters Montfortanen uit Canada. Het koor der fraters uit Oirschot zong de „Missa Dominicalis" van Winnubst, heel mooi en gedragen. De feestpreek werd gehouden door mgr. G. P. J. van den Burg, deken van Amsterdam, die tot tekst had ge kozen: „Aan God alleen zij alle eer in de eeuwen der eeuwen". De deken zeide, de heiligverklaring van Grig nion de Montfort te beschouwen als de sanctie van diens methode .van Maria-verering: naast Christus altijd altijd Maria te zien. Er zijn wei nig biografen van de nieuwe heilige geweest; de beste daarvan was Z. H. de Paus, die hem schetste als een ne derig priester met een grote liefde voor de armen, een omvangrijke theologische kennis en eert fijne tact en psychologisch inzidht. Het bizon- dep karakter van zijn Maria-davotie was, dat ze verre verwijderd bleef van bijgelovige en sentimentele ten- denzen. Spr. deed een hartstochtelijk beroep „mariale"' priesters te vormen, priesters met het Evangelie in de mond en de rozenkrans in de hand. De plechtigheid duurde zo lang, dat er geen tijd meer was de stoet op nieuw op te stellen, maar toen de geestelijke en wereldlijke autoritei ten (o.w. de commissaris der Konin gin en de burgemeester van Maas tricht) per auto in het klooster terug keerden, ontploften toch van alle kanten de donderbussen! Na een receptie voor de burgerij werd een feest-diner gehouden op geluisterd door een jongenskoortje uit de omgeving en vervolgens een feest-vergadering in de aula van het klooster, welke bijeenkomst werd in geleid met een enkel woord door pa ter provinciaal. Prof. dr. W. Asselbergs (Anton ven Duinkerken) hield een rede, een brilliant spel van woorden en ideëen, waarbij de apostel der „volslagen overgave" getekend werd tegen de cultuur-historische en dichterlijke achtergrond van zijn tijd. (Een van de gedichten van de H. Montfort werd door hem voorgedragen). Hij is een van de grootste proza-schrij- vers geweest van Frankrijk. Zijn be tekenis in het geestelijk leven is voor al deze: dat hij het ontuitsprekelijke mysterie der incarnatie dichterlijk- eenvoudig heeft uitgezegd. Voor dit feest >vas door Marinus Monnikendam een „Sinfonia Sacra'" gecomponeerd, voor mannenkoor en orkest. Deze gewijde symphonie werd uit gevoerd door de beroemde „Maas- treefchter Staar" en het Stedelijk or kest van Maastricht. In het stuk werden als kern-motief gekozen de eerkte melodie-noten van het Ave Maris Stella. Door alle vier delen heen is dit grondmotief gehand haafd. Merkwaardig was, dat in het veelbewogen „vivace" (waarin de nood van deze tijd werd verklankt), alle aanwezigen werden uitgenodigd mee te zingen. De symhopnie, zoals alle werk van Monnikendam, ligt niet gemakke lijk voor het gehoor, maar werd uit stekend en met veel gevoel vertolkt. De plechtigheid in Schimmert is geweest een naklank van het Maria- feest te Maastricht, waar gisteravond in een pontificaal Lof O. L. Vrouw van Fatima haan: laatste audiëntie verleende, vóór zij haar tochc, maan den geleden in Portugal begonnen, gaat voortzetten, tot in Rome. Beter begrip in Amerika Dr. v. Mook is hoopvol gestemd Gisteren heeft dr. Van Mook ge durende meer dan anderhalf uur ge confereerd met de Amerikaanse mi nister van Buitenlandse Zaken, Mar shall en diens plaatsvervanger Robert Lovett.. Na afloop verklaarde hij hoopvol gestemd te zijn, dat de Ver enigde Staten een beter begrip krij gen over het Indonesische probleem. Hij kondigde voorts tegen vanmid dag een persconferentie aan, waarop hij enkele nieuwe feiten beloofde te zullen meedelen. AUSTRALIË AANVAARDT LIDMAATSCHAP COMMISSIE VAN DRIE Australië heeft zyn verkiezing door de Indonesische republiek tot lid van de door de Veiligheidsraad voorge stelde commissie van drie die het conflict tussen Nederland en de Re- puibliek zou moeten onderzoeken aanvaard RESIDENT EN REGENT GEVANGEN GENOMEN. Volgens radio-Djokja heeft de re- publikeihse gouverneur van Oost- Ja va in een officieel rapport ge meld, dat de resident van Besoeki, mr. Soerjadi, en de regent van Ban- joewangi met familie door de Ne derlanders zijn gevangen genomen. ENGELSE MIJNSTAKING DUURT VOORT. 35.000 mijnwerkers een kwart van het totaal aantal in Yorkshire hebben gisteren besloten de staking, welke thans reeds vier weken dorurt voort te zetten. Bij deze staking zijn 31 mijnen betrokken, in negentien ligt het werk geheel stil, in twaalf ge deeltelijk. Het beroep van de mijn- werkersbond in het afgelopen week end heeft gedeeltelijk succes gehad, daar velen naar hun werk zijn terug gekeerd, daarentegen is het werk in vier nieuwe mijnen neergelegd. IN LUIK STAKEN 15.000 ARBEIDERS. Sinds gisterochtend staken 15.000 arbeiders in de metaalindustrie te Luik;. Het is niet zozeer een conflict tussen werkgevers en werknemers, dan wel tussen arbeiders en regering: de politiek van prijzen en lonen is in het geding. De arbeiders vragen een premie en een extra maand loon en zij motiveren dat met te wijzen op de gestegen winsten van het be drijf. De werkgevers waren niet on willig en vroegen de goedkeuring van de regering, maar.deze weigert, omdat de premie neerkomt op een loonsverhoging van meer dan acht procent. Doop Van Prinses Marijke j op 9 October J Op Donderdag 9 October zal in de Domkerk te Utrecht prinses Marijke worden gedoopt, zo I meldt het secretariaat van prin- 2 ses Juliana. Ds. J. F. Berkel, hof- 2 predikant te Apeldorn, zal de i diepst leiden. DE BELGISCHE KONINGSKWESTIE In Lier, het plaatsje in de Belgische Kempen dat door Felix Timmermans beroemd werd, is Zondag een grootse hulde aan koning Leopold gebracht. Tienduizendien Belgen waren naar het feestelijk versierde stadje getrok ken om op het met vlaggen getooide marktplein ten gunste van de koning te manifesteren. Rusland heeft geweigerd, afstand te doen van het vetorecht in de Veilig heidsraad, zelfs in zaken van min der belang. Dit werd door Gromyko medegedeeld aan de Britse gedele geerde Sir Alexander Cadogan, die hem op 11 Augustus een aantal vra gen had gesteld. Gromyko herhaal de verder in zijn antwoord, dat de Sovjet-Unie haar eis tot het onmid dellijk aangaan van een overeenkomst waarbij het gebruik van atoombom men verboden wordt, handhaaft. Voorts verlangt Rusland, dat de Vei ligheidsraad een beslissing neemt in zake sancties tegen overtreders van deze voorgestelde overeenkomst. In een uiterst geheim rapport" van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken", aldus meldt de „Washington Post", wordt verklaard, dat Engeland niet meer opgewassen is tegen zijn taak als lid van de Gro te Drie. Voorts wordt daarin gezegd, dat veertien Europeese landen, waar onder Nederland meer economische hulp uit het buitenland moeten krij gen, indien zij er bovenop zullen ko men en de bedreiging van commu nistische overheersing willen kunnen bestrijden. De andere behoeftige landen, die in het rapport zouden worden ge noemd, zijn Engeland, Frankrijk, Duitsland, Portugal, Oostenrijk, Ita lië, Griekenland, Turkije, Denemar ken, Zweden, Finland, Tsjecho-Slo- wakije en Polen. Volgens het rapport zijn slechts vijf landen, namelijk Eire, België, Luxem burg,, Zwitserland en Noorwegen, in stat, het zonder economische hulp van buiten af te stellen. Ofschoon het herstel van België „treffend" is, aldus ,het rapport, moet er toch reke ning mee gehouden worden, dat ver dere vooruitgang wordt belemmerd door onvoldoende kapitaalgoederen, tekort aan arbeidskrachten en te krappe steenkoolproductie. /"JISTEREN HEEFT MEN IN DE HAVEN VAN HAMBURG de opva- renden van de drie schepen, waarmede de illegale Joodse immigranten van Palestina zijn teruggebracht, ontscheept. Zoals men zich herinnert, weigerden de Joden in Frankrijk aan land te gaan. Thans zijn ze, voorzo ver zij zich verzetten, met geweld aan land gebracht. Tientallen man nen, vrijwel uitsluitend jongeren, verzetten zich zo steile, dat zij door Britse soldaten letterlijk over de valreep moesten worden gesleept. Daar bij zijn woeste taferelen voorgekomen, die'naar het oordeel van de toeschou wers te pijnlijker waren, waar het mensen betrof, die vele jaren hebben doorgebracht in Duitse concentratiekampen en ternauwernood de gaska mers zijn ontgaan. Een trein met Joden, vertrokken van de dokken van Hamburg, wacht bij Lubeck, waar zij verder getranspor teerd zullen worden naar het kamp te Poppendorf. Het debarkeren van de schepen en de reis per trein der Exodus-Joden verliep over het alge meen zonder ernstige stoornis. Ontsnappingspoging Na de ontschepeng werden de Joden per trein naar Lübeck gebracht. In de trein hebben er een paar de deur van een toilet uit haar hengsels ge drukt en daarna door een met prikkel draad bespannen raam geramd. De deur sloeg tegen een juist passeren de overvolle Duitse trein, waardoor verscheidene Duitsers, die op de tree plank stonden, van de trein werden geslagen. Verscheidene Duitsers wer den gewond, van wie een zeer zwaar. Het is niet bekend, of de Joden tracht ten te ontsnappen of alleen maar een demonstratie hielden. HET IN FRANKRIJK ONTDEKTE COMPLOT. Volgens welingelichte kringen te Parijs, die nauw contact onderhouden met de Franse politie, is het vliegtuig dat men wilde gebruiken „om Lon den te bombarderen" eigendom van de Franse staat en werd het ter beschik king van de samenzweerders in het complot gesteld om de arrestaties te kunnen verrichten. De Franse politie heeft medegedeeld, dat de piloot, die met rabbijn Baruch Korff werd ge arresteerd, weer is vrijgelaten. De reden van zijn vrijlating werd niet opgegeven. In welingelichte kringen zegt men, dat de piloot in werkelijk heid een Franse piloot is, die met de politie samenwerkte vanaf het ogen blik, dat de ..terroristische plannen" ontdekt werden. >000000000000000000000000000000000 0 9 ■>000000000000000000000000000000000 BINNENLAND. Te Gennep is in een garage de vrachtrijder Th. Boumans uit Heijen tussen zijn wagen en een passerende vrachtauto gedurkt, waardoor hij zo danige verwondingen opliep dat hij enkele minuten later overleed. Zes soldaten werden vrij ernstig gewond, toen te Wezep een met mi litairen beladen truck door een mis verstand opreed tegen de achterzijde van een andere truck, welke even eens met soldaten was bezet. Door een hartverlamming ge troffen en verdronken is de 46-jarige kellner W. J. ten Have, die in het Twente-Rijnkanaal was gaan zwem men. Doordat hij met rijwiel in aan raking kwam met een handwagen, viel de 13-jarige Th. Verstappen uit het woonwagenkamp Gorinchem in de Westwagenstraat aldaar met zijn hoofd tegen de laadbak van een juist passerende vrachtauto. De jongen be kwam een grote hoofdwonde en over leed onmiddellijk. Op het fabrieksterrein van de essencefabrieken Polak en Schwarz aan de Liebergerweg te Hilversum is de 49-jarige metselaar P. van R. van een hoogte van zes meter op een stenen vloer gevallen en op slag ge dood. Het slachtoffer verrichtte werk- zoamheden op het dak van een fa brieksgebouw en stapte door een ruit in dit dak, waardoor hij omlaag stortte. BUITENLAND. Zaterdag is van het vliegdek van het vliegtuigmoederschip „Midway" een Duitse V-2 met goed gevolg afge schoten. Hoe ze het gedaan hebben zonder een gat in het dek te branden wordt niet meegedeeld. De Grieks-katholieke patriarch Cyrillus, die sedert 1925 patriarch van het gehele Oosten is, is in zijn resi dentie te Alexandrië overleden. De Maganah heeft in Boven-Ga- lilea het opblazen van een brug door Joodse verzetslieden verijdeld. DR. BEEL OP EEN ARKA- VERG ADERING. De minister van Binnenlandse Za ken, dr. Beel, is voornemenss Vrijdag middag a.s. in Krasnapolsky te Am sterdam een vergadering bij te wo nen van de ARKA (R.K. ambtena* ren). Indonesische Padvinders, komende van de'Wereld-Jamboree in Moisson, Frankrijk, bezochten voor zij weer naar Indonesië terugkeerden M. de Koningin op het Huis ten Bosch. Zij hadden verschillende geschenken medegenomen, zoals Indische doeken, prauwen van kruidnagelen. Achter aan in het midden Z. K. H. Prins Bernhard. r\E SCHATTINGEN voor de opbrengst van de oogst in Duitsland zijn deze zomer elke week lager geworden. Vooral de groente-opbrengst in.het Noordelijk Rijnland en Westfalen is zeer slecht. Uit alle delen van Duitsland komen berichten binnen over de mislukte aardappeloogst. En opnieuw gaan overa. stemmen op om de invoer van groenten uit Neder land te hervatten. Het vrijwel totale mislukken van de groentenoogst in de aan het Roèrgebied grenzende streken heeft het Dusseldorper Handels- blatt aanleiding, gegeven, een nieuw pleidooi te houden voor hervatting der onderhandelingen over levering van Nederlandsse groenten. Ondanks gebrek aan dollars „Wanneer het de zin van alle eco nomisch leven is, de ruil van hand- werkproducten tegen agrarische pro ducten mogelijk te maken en de rijk dommen van gebieden met overschot vrij te maken voor gebieden waar gebrek heerst, dan moet een weg ge vonden kunnen worden om deze DuitsHollandse goederenruil mo gelijk te maken, ondanks het gebrek aan dollars". Het blad zegt verder, dat de nage streefde verhoging der productie in het Roedgebied éên illusie moet blij ven zo lang de bezettende mogendhe den in het voedselvraagstuk slechts met calorieën en niet met de nood zaak van een vitaminerijk voedsel rekenen. „De dollars, die de bezet ting spaart door geen groente te ko pen, worden aan de andere zijde weg gegooid door vermidering der export mogelijkheden tengevolge van ver zwakking der arbeidskracht." Niet alleen groenten en aardappe len zullen zeer schaars worden. Ook aan veevoeder (hooi en bieten) en rogge heeft deze droge zomer grote schade aangericht. Ongeveer een kwart van het vee moet worden ge slacht omdat er gen voedsel voor is. Het vlees wordt in de koelhuizen be waard voor de winter een winter, die waarschijnlijk voor de Duitsers even erg zal zijn als de vorige. Vernomen wordt, dat de autoritei ten in de Engelse en Amerikaanse bezettingszone aan Engeland de taak hebben opgedragen zich te verstaan met Denemarken, Noorwegen, Zwe den, IJsland en Nederland, voor het afsluiten van overeenkomsten tot aankoop op grote schaal van vis voor de Duitse bevolking. Hiertoe wil men overgaan, omdat een ton vis in calorieën uitgedrukt, gelijk staat met een derde ton meel. De kosten van aflevering van een ton meel naar Dutsland bedragen on geveer 250 dollar, die voor een ton vis 50 dollar. MOHAMMEDANEN - HINDOES EN SIKHS Te New Delhi zijn gisteren nieuwe ongeregeldehden tussen Mohamme danen, Hindoes en Sikhs uitgebro ken. Voor-Indische troepen, onder leiding van Britse officieren, waren actief evenals de politie. Sikhs en Hindoes bestredeji de Mohammeda nen met stenguns, handgranaten en geweren. Volgens niet-officiële cij fers zijn er 3 tot 400 personen gesneu veld. Een groep Sikhs heeft op het station te New Delhi vele Moham medanen uit stilstaande treinen ge haald en met zwaarden afgemaakt. Van vrouwen werden de handen af geslagen. De politie en de strijd krachten hebben opdracht gekregen wetsovertreders dood te schieten en niet slechts buiten gevecht te stel len. Na een bijeenkomst van het nood- comité van het kabinet van India is een communiqué uitgegeven, waar in verklaard wordt, dat de toestand in het district van de Oost-Pendsjaab, grenzende aan de provincie Delhi, zorgen baart, daar berichten zijn bin nengekomen over benden, die zich in het gebied concentreren. Nog meer troepen worden naar Delhi gezonden. In de buitenwijken van Armitsar werd een colonne vluchtelingen aan gevallen, waarop door militairen het vuur geopend werd en vier mensen gedood werden Het nood-comité heeft besloten een commisie in het leven te roepen voor de coördinatie van het vervoer van vluchtelingen langs de wegen, per spoor en door de lucht. GEEN UITSTEL VOOR ONDERWIJZERS. De studie voor de hoofdacte is niet vereist om een loopbaan als onder wijzer aan te vangen. Men studeert hiervoor in zijn vrije tijd en veelal door het volgen van schriftelijke cur sussen. Aangezien men dit even goed kan doen, als men onder de wapenen is en anders na volbrachte dienst plicht zijn studie weer kan opvatten, omdat aan 't behalen van de hoofdacte geen leeftijdsgrens is verbonden, acht de minister van Oorlog het niet nodig uitstel van militaire dienst te verle nen aan onderwijzers die voor de hoofdacte studeren,' Aldus heeft hij op schriftelijke vragen van een Ka merlid geantwoord. MET PARATYPHUS TERUG UIT Z.-VLAAND EREN. 150 gevallen te Veenendaal. Ruim 150 personen in Veenendaal hebben zich onder medische behande ling moeten stellen, omdat zij be smet zijn met paratyphus. Deze per sonen, die allen werkzaam zijn bij de Wolfabriek „Hoilandia", hadden Vrij dag j.l. een uitstapje gemaakt naar Zeeland. In Terneuzen werd tijdens de lunch worst gebruikt. Hoogstwaar schijnlijk is de besmetting hieraan te wijten. In Terneuzen zijn n.l. thans meer dan 200 personen onder behan deling voor paratyphus. De Inspec teur v. d. Dienst voor Volksgezond heid te Terneuzen is in Veenendaal gearriveerd om zich van de ziekte verschijnselen, die slechts in enkele gevallen van ernstige aard.zijn op de hoogte te stellen. VOLGENDE WEEK MEER BOTER, MINDER MARGARINE. Voor de periode van 14 t.m. 27 Sep tember zal voor personen, geboren in 1942 en vroeger, in het totale vet- rantsoen 125 gram margarine ver vangen worden door 125 gram boter, Het rantsoen bestaat dan uit 250 gr. boter en 250 gram margarine of vet. Deze maatregel moet voor éénmaal genomen worden, omdat het tekort aan koelhuisruimte, opslag voor de wintermaanden van deze hoeveelheid boter niet mogelijk maakt. Het is niet uitgesloten, dat te zijner tijd een overeenkomstige verwisseling in de andere richting nodig is. BRANDSTOFFEN VOOR KAMER BEWONERS. Het C.D.K. deelt mede, dat de bon 74 B.V. van de aan kamerbewoners e.d. uit te reiken brandstoffenkaart T.B. 707 geldig is voor het kopen van drie eenheden vaste brandstoffen. £en fcoVueÈVt... Vreest God, maar vriend, weest nooit vreesachtig; zijt kinderlijk nooit kinderachtig! Guido Gezelle.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1