Se Geicke QomcwX MARIA-CONGRES Dr .v. Mook naar Amerika Radio-rede van Z. H. de Paus tot het Maria-congres Naar HUIBERS ZATERDAG 6 SEPTEMBER 1947 Bureaux Papengracht 32. Giro 103003. Telef.: Administratie, Advertenties 20826. Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 2C935. Directeur: C. I. VAN HAMELSVELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. KATHOLIEK waarin opgenomen DAGBLAD VOOR ,DE BURCHT" LEIDEN EN OMSTREKEN - 57e JAARGANG No. 11182 Abonnementsprijs 0.26 per week, 1.10 per maand, 3.25 per kwartaal. Franco per post 4. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke kprting. Telefoontjes: 30 woorden 1.50. Godsdienst is alles of niets DE katholieken willen samenwer ken met allen, met wie samen werking mogelijk is eerlijk en op recht. Het ligt niet in de aard van een katholiek, die zijn roeping in de we reld begrijpt, zich te separeren, zich af te scheiden van anderen omdat hij alléén wil staan, omdat hij zulk een afscheiding in zich verkieslijk acht. En de katholieken hebben afzon derlijke confessionele scholen, afzon derlijke confessionele verenigingen! Is dat dan niet: separatisme? Volstrekt niet._ Hier wordt de 'scheiding niet gekozen om de schei ding zelf, maar om de onontwijkbare noodzakelijkheid. Die noodzakelijkheid moet ieder erkennen, die begrijpt wat Gods dienst in het leven betekent. Godsdienst is wij schreven het deze week ook al reeds alles of niets. Een kind een groot deel van de dag laten onderwijzen en opvoeden, alsof er geen Godsdienst is (want deze blijft buiten beschouwing), kan dat kind niet doordringen van de waarheid, dat Godsdienst in zijn le ven alles moet zijn. In de sociale organisaties praten over, plannen maken voor een maat schappij-vorm, voor een zo goed mo gelijke samenleving, alsof ,er geen Godsdienst is (want deze blijft bui ten beschouwing), is voor een gods dienstig mens tenenenmale onaan vaardbaar en onmogelijk. Onmogelijk omdat Godsdienst bron en norm en doel van alle mense lijk handelen moet zijn. Gods dienst, d.w.z.: God dienen. In een zijner werken schrijft de Utrechtse hoogleraar dr. W. Pompe: „De godsdiënstvervolging in Rusland is werkelijk het ver schrikkelijkste van al de onhei len, welke het communisme m Rusland aanricht." Maar hoe staat het in de Wes terse landen, vraagt de schrijver zich af en hij tekent de toestand aldus: „Godsdienst is privaat zaak. De staat bemoeit zich in beginsel niet met het godsdienstig leven. Hij aanvaardt slechts, dat voor velen zijner onderdanen gods dienst grote waarde blijkt te hebben, en meent, dat deze men sen bij het godsdienstig spel niet moeten gestoord worden. Maar intussen wordt het aan tal godsdienstlozen steeds groter. En de propaganda tegen God, in allerlei vormen, wordt rustig aangezien. Godsdienst is alles of niets. Hy is het hoogste of hele maal geen godsdienst." Godsdienst is alles of niets. Gods dienst is het hoogste goed of het is -helemaal geen Godsdienst. En daarom zien wij het commu nisme als onze vijand, omdat het de vijand van de Godsdienst is. Maar daarom zien wij ook niet al léén .het communisme als onze vijand, maar óók en evenzeer wat we kun nen noemen: de plutocratie (welk woord is afgeleid van de Griekse woorden ploutos rijkdom en kra- tein heersen), het overmatige ka pitalisme, het consequente liberalis me. Want ook dit stelsel staat prac- tisch vijandig tegenover de Gods dienst; het kiest de maimmon boven God. De katholieke sociologen keren Sich even nadrukkelijk tegen het marxisme als tegen het liberalisme tegen het marxisme, dat zijn lo gische consequentie vindt in het communisme, en tegen het liberalis me, dat onafwendbaar leidt naar het ongebreidelde kapitalisme, naar wat men noemt de plutocratie: de heer schappij van de rijken, de macht van liet geld over alles. Voor de mens, die godsdienstig is voor wie dus de Godsdienst alles :s zÜn beide stelsels onaanvaard baar VOLGENDE WEEK REGERINGVERKLARING IN AANSLUITING op de besprekingen, welke deze week in Den Haag hebben plaats gehad, heeft de luitenant-gouverneur-generaal, dr. van Mook, zich vandaag naar de Verenigde Staten begeven, teneinde daar con tact op te nemen met de Nederlandse ambassadeur, mr. van Kleffens, en met Amerikaanse autoriteiten. Dr. van Mook zal na dit bezoek, hetwelk van korte duur zal zijn, via Nederland naar Batavia terug keren. Naar wij vernemen is het geheel van de deze week door het kabinet met de luitenant-gouverneur-generaal, diens adviseurs en mr. van Rooyen gevoer. de besprekingen vruchtbaar geweest. Het ligt in het voornemen der rege ring om in de loop van de volgende week, overeenkomstig reeds eerder gedane toezeggingen, een verklaring over het Indonesische beleid in de Tweede Kamer der Staten-Generaal af te leggen. TWEE STROMINGEN. Volgens „Trouw" zijn er twee stro mingen in de ministerraad: één, die de visie van dr. Van Mook het dichtst nadert en één, die daar tegenover staat,.- De eerste stroming gaat uit van de handhaving van de ondeelbare ver antwoordelijkheid ten aanzien van Nederland en Ned.-Indië. In deze vi sie worden het oprukken naar Djokja en het wegvagen van het huidige re publikeinse bewind onafwendbaar en noodzakelijk geacht, wanneer de toe stand dit onvermijdelijk maakt en dan ongeacht de besluiten van de Vei ligheidsraad. Nederland kan voorts, uitgaande van deze gedachte, onmo gelijk met de huidige republikeinse regering opnieuw gaan onderhande len, omdat daaruit voortvloeit, dat de huidige machthebbers, die een afschu welijke terreur op de bevolking van Ned.-Indië uitoefenden, opnieuw de macht in handen krijgen over de zo juist bevrijde gebieden en opnieuw de goedwillende Indonesiërs, die tot samenwerking met Nederland bereid zijn, aan een dodelijke achtervolging worden prijsgegeven. De eenvoudige bevolking zou dan weer de tyrannie van een onbekwaam en corrupt bewind ondergaan'. Tot deze stroming behoren de Rooms-Katholieke ministers en eni ge ministers van de Partij van de Ar beid. Qeze vormen de meerderheid in het kabinet. - De andere stroming gaat uit van de vrees voor de internationale re percussies. De belangen van hefffioe- derland worden daarbij vooropge steld. Het oprukken naar Djokja of het op andere wijze weder in gang zetten van het politie-apparaat kan volgens de ministers, die deze vrees koeste ren, tot gevolg hebben, dat de Indi sche kwestie over enige weken, wan. GANDHI HEEFT OPGEHOUDEN MET VASTEN. Groepen van jonge mannen ver schenen gisteren voor Gandhi's huis te Calcutta en leverden wapens in, die bij de onlusten te Calcutta ge bruikt waren. De eerste inleveringen vonden eergisteravond plaats, nadat Gandhi zijn vasten dat hij gedu rende drie dagen had volgehouden gestaakt had. Volgens een radio-be richt uit New Delhi zouden de laat ste 36 uur geen ongeregeldheden meer plaatsgevonden hebben. Een moment uit het Maria Massaspel te Maastricht tijdens de Congres- Verliezen in Indië De regering maakt met leed wezen bekend, dat in de afgelo pen week de navolgende verlie zen zijn gerapporteerd: KON. LANDMACHT: Sold. J. Does, uit Heer Hugo- waard. sold. J. L. de Kraker, uit Terneuzen; korp. H. J. Wolff, uit Amsterdam, sold. J. H. van den Berg, uit gem. Hardenberg; sold. H. A. Courtens, uit Maastricht; sold, L. Hemmers, uit Gouda; soldi A. Belo, uit LJselstein; sold. H. E. Heinen, uit Sittard; korp. T. C. Theunissen, uit gem. Nw. Ginneken; sold- G. J. Beek- veldt, uit Weesp; sold. K. Roe- lofs, uit Leur (N.-Br.); sold- F de Vries, uit 's-Gravenhage; sold. S. Buisman, uit Vlaardin- gen; sold. H. Guichelaar, uit Hoogeveen; kapt. A. H. M: Die- perink, uit Overveen; sold- .P. W. Huysmans. uit Weert; serg.- maj. G. B. Rosijn, uit Amster dam. sold. M. Timmer, uit Wor- mer; sold. H. v,an den Wilden berg, uit 's-Hertogenbosch. K.N.I.L. Amb. sold. Defruan; Jav. sold. Ponimin; korp. M. Polnaja; Chin. sold. Oey Eng Ho; 1ste luit. J. W. Nix. WITBOEK OVER INDONESIë. De regeringsvoorlichtingsdienst heeft een boekwerk uitgegeven, dat een overzicht biedt van de ontwikke lingen in Indonesië sedert de Japan se overgave. Het eerste deel behan delt de republiek in theorie en prac- tijk, terwijl het tweede deel handelt over de Nederlandse politiek ten op zichte van Indonesië. Het laatste deel bevat 66 foto's, die een indruk geven van de Japanse invloed op de repu bliek. Het republikeinse persbureau An- tara meldt, dat ook de republiek een Witboek samenstelt. neer de algemene vergadering van de Ver. Naties begint, daar ter spra ke wordt gebracht en dat de Ver. Na ties besluiten door middel van sanc ties, druk op Nederland te oefenen, waardoor vooral het rijksdeel in Euro pa economisch ernstig zou worden ge troffen. In deze visie past de stelling, dat het voor de Nederlandse regering verstandiger zou zijn in Ned.-Indië posities op te geven. Daarom geen op rukken naar Djokja, zolang de Vei ligheidsraad de zaak in handen heeft. De meerderheid van de minister raad ziet in de visie van de minder heid, waartoe enige ministers van de Partij van de Arbeid behoren, een bewijs van koloniale mentaliteit, waarbij de belangen van de Indische volken worden achtergesteld bij die van het Nederlandse volk. BESTAND ACHTHONDERD MAAL GESCHONDEN. Het Nederlandse leger heeft giste ren de Republiek beschuldigd van meer dan 800 schendingen in de eer ste maand van het bestand. In een communiqué wordt ver klaard, dat de Republikeinen in de afgelopen tien dagen gemiddeld 34 schendingen per dag pleegden. Van Nederlandse zijde is gemeld, dat de Republikeinen „hevige tegen stand boden", toen zwaar bewapende Nederlandse troepen de grensgebieden ten Zuiden van Salatiga, 56 kilometer van Djokjakarta (het punt waar de Nederlanders de Republikeinse hoofd stad het dichtst genaderd zijn) zui verden. BATAVIA KRIJGT EEN STERKE ZENDER. Officiële personen in Ned.-Indië hebben gisteren te Batavia onthuld, dat er plannen zijn voor een 100.000 Watt radiozender tweemaal zo groot als enige andere zender in Azië om de wereld over Nederland en Indië voor te lichten, zo meldt Ass. Press. Men verwacht thans deskundigen uit Amerika, om met de bouw van de zender, die reeds met de uitrusting voor de studio te Batavia aangeko men is, te beginnen. Het station zou over ongeveer een jaar kunnen wer ken. Het zal gevestigd worden op het plateau van Kebajoran, acht kilome ter buiten Batavia. De uitzendingen zullen plaats vinden in het Neder lands, Engels, Frans, Arabisch, Chi nees, en veertien Chinese dialecten. Op het Het is meer een kijk- dan een luister congres Wedijver rond genade- Regen wordt met vrees beelden verhoopt (Van onze redacteur). Maastricht is nu Maria'stricht ge worden. Behalve de twee genade beelden van de „Stefre der Zee" en Fatima waar, de gehele dag door een drukke toeloop is behalve de talrijke met bloemen omkranste muurbeeldjes in de straten, zijn er hier en daar op pleintjes tijdelijke Maria-standbeelden opgericht, al of niet met een kroon van lampjes om geven, en staan er in vele winkel etalages Madonna's zo maar tussen de worsten, de vlaadjes of het kin derspeelgoed. Bovendien is er in de kloostergang van de basiliek, een tentoonstelling van Maria-beelden en schilderijen een uitgelezen verzameling middel eeuwse kunst. Luid de rozenkrans biddend trek ken lange rijen van mannen en vrouwen met het draagkruis-voorop door de straten, op weg naar een van de twee genade-beelden. Het houv den van dergelijke bedevaarten is een gewoonte in de Zuidelijke Ne derlanden. Ieder dorp van enige betekenis heeft zijn in wijd-uitstaande witte, blauwe of rode mantels geklede ge nade-beelden en daarheen gaat dé buurtschap op gezette tijden in pro cessie heèn. De bisschop van Roermond heeft enige weken geleden de oratie „ad petendam pluviam tot het afsme ken van regen" aan de geestelijkheid voorgeschreven. Wij hebben echter zo het gevoel, dat de Maastrichtena ren niet zo vurig om de brood-nodige regen bidden (de koeien loeien in de bestofte weiden van honger) als de bewoners van Tongeren, die hun ge nadebeeld midden voor het hoogal taar hebben geplaatst, in het vaste vertrouwen, dat als zij tot die bij zondere maatregel overgaan, het binnen negen dagen regent. Maastricht wil vóór Dinsdag nog geen regen hebben, omdat een groot deel van de plechtigheden en verga deringen zich afspeelt in de open lucht en ook omdat het Maria-con- gres een echt straatfeest is. Goed bet is een congres; er worden iedere dag drie vergaderingen gehouden en 's avonds een bijeenkomst onder de bomen bij de basiliek, die vrij veel hoorders trekken, er pontificeren iedere dag twee bisschoppen in de hoofdkerken, maar dit Maria-congres is in feite een straat-congres, en de aanwezigheid van het beeld uit Fa tima geeft daar een bijzondere beko ring aan. Men kan door alleen maar naar de straat-versiering te kijken achter eenvolgens de gehele litanie bidden, het „Wees gegroet" in kleurige dra perieën, de Twaalf Artikelen des Geloofs (aanschouwelijk voorgesteld) alle coupletten van het ,Ave Maris Stella" (Gegroet Sterre der Zee) en ook nog het Adoro Te, zodat men in de vroomste stemming van een rond wandeling door de stampvolle stra ten kan huiswaarts keren. Het is feestelijk druk in de stad, doch de grote uit-ladingen worden eerst Za terdag verwacht. De versiering en verlichting is ge reed gekomen en, al voldoet deze niet aan matige kunstzinnige verlan gens, ze is toch wel aardig, vrolijk en zo echt eigen knutsel-werk van de straat-bewoners. Maastricht viert dit congres niet luisterend, maar kijkend, en daarom is ook het openluchtspel „Sterre der Zee" op het Vrijhof zo onzaglijk in trek en zo wonder-wel geslaagd. Wil lem Tollenaar heeft er een echt kijk spel van gemaakt met dramatische ontknopingen, waartoe de vele legen den, welke om het miraculeuse beeld zijn geweven, hem stof genoeg ga ven. Insiders van dergelijke massa regie vonden veel reden tot critiêk, maar het kamermeisje en de kellners in het hotel waren door het spel zeer gesticht en wij ook. En stichting, opwekking tot liefdevolle Maria verering en verbetering daardoor van het gehele christelijk geloofsleven is de bedoeling van dit spel en van het Maria-congres. Na al de aarts- saaie vertoningen van massa-spel, welke wij tot nu toe hebben meege maakt, is dit hoogst-romantische en artistiek zeer goed verzorgd spel een baanbrekend evenement. Het is een volksspel in de goede zin des woords pakkend, boeiend en soms aangrij pend-mooi, zoals de bidweg van kaar sen-vlammetjes op een duister to neel en de dood van de man van het ondergrondse verzet. Het mist een felle ontplooiing aan .het slot maar dat is ook de enige ernstige cri tiêk, welke wij er op hebben. Zij, die tot taak hebben of neiging voelen volks-demonstraties te orga niseren, behoeven niet haar Maas tricht te komen voor de versiering, maar van een bezoek aan het open lucht-spel zullen zij wijzer en vro mer terugkeren. Men schrijft ons nog: De dag van gisteren vond zijn hoog- In vol ornaat verlaat Kardinaal de Jong de Basiliek v. d. Sterre der Zee voor het opdragen van een Pontifi caal Lof in de openlucht. om zeven uur op het Onze Lieve Vrouwe Plein werd gehouden. Deze openluchtbijeenkomst werd bijge woond door Kardinaal de Jong, de bisschoppen van Haarlem en Roer mond, de bisschop-coadjutor van Breda, mgr. Eras, procurator van het Nederlands Episcopaat te Rome, als mede door verschillende missie-bis schoppen. De congres-voorzitter prof. dr. F. Féron heeft de radio-uitzen ding van het vaticaan, vanwaar Z.H. de Paus het congres te Maastricht toesprak ingeleid. Na de uitzending van de radio-toespraak van de Paus, welke door de duizenden aanwezigen werd aangehoord, heeft prof. Féron enige beschouwingen gewijd aan het geen de Paus in zijn boodschap aan het congres meedeelde. Tot besluit van zijn betoog, is een telegram ver zonden aan de Paus, waarin de dui zenden katholieken die op het Maria- Congres bijeen waren met de andere Nederlandse katholieken de Paus dankten voor zijn woorden, onder mededeling, dat het Maastrichtse con gres aan de Vader der Christenheid trouw zwoer. Nadat pater H. Bonnier, Redempto rist, uit Amsterdam een toespraak had gehouden over Maria's plaats in het hulsgezin, heeft mgr. Baeten, bis schop-coadjutor van Breda, tot het congres nog enkele woorden gericht over de Maria-devotie. Bij het vertrek van de kardinaal en de bisschoppen barstten luide toe juichingen van de aanwezigen los. Gedurende de dag zijn de studie bijeenkomsten ter bespreking van Mariale onderwerpen voortgezet. In de beide voornaamste kerken van de stad: de O. L. Vrouwe Basi liek en de St.Servaaskerk werden Pontificale H. Missen gecelebreerd. Des morgens om zeven uui heeft mgr. Lebouille, Missie-bisschop uit China, voor officieren en manschap pen van het Maastrichtse bataljon op het O. L. Vrouweplein een H. Mis op gedragen. Vanmorgen heeft Z.H.Exc. de Bis schop van Haarlem, mgr. Huibers. een pontificale H. Mis opgedragen in e'e St. Servaaskerk. Mgr. werd geas sisteerd door pater Tesser S.J. als presbyter assistens, twee pastoors uit Maastricht als troondiakens en twee Maastrichtse kapelaans als diaken en subdiaken. Mgr. was van de dekenale pastorie plechtig naar de kerk ge'eid ooor een stsoet, waarin o.m. het koor van de Sacramentskerk te Maas- tepunt in de avondbijeei^komst, welke tricht, dat het Magnificat zong. De Paus prijst de Nederlandse katholieken Uit zijn buitenverblijf te Castel Gandolfo heeft Zijne Heiligheid de Paus over Radia Vaticana een rede gehouden tot het Mariacongres te Maastricht en tot geheel Kathoiiek Nederland. In Zijn rede zeide de H, Vader: ,,Het is met vreugde ^dat Wij ons door middel van de radio tot u rich ten, om aan het land en volk van Nederland Onze Zegen te geven. -Uw congres duidt ongeveer het einde aan van een eeuw, die zonder twijfel dient opgetekend te worden als een der meest opmerkelijke voor de Katholieke Kerk in Nederland. Honderd jaar van vooruitgang, van groei, van kracht, wat betreft de or ganisatie en zichtbare manifestatie van het kerkelijk leven, maar niet minder van vervolmaking van het inwendig leven der gelovigen. De bewonderenswaardige eucharis tische beweging, die zich ontwikkeld heeft, heeft onze bijzondere waarde ring. Met vreugdp vermeldde de H. Va der „de organisatie der scholen voor de katholieke jeugd, die gij verkre gen hebt als prijs voor uw langdurig en volhardend pogen, uw liefdadige en sociale actie, die gij voert volgens de richtlijnen der kerkelijke over heden, bekroond met het beste suc ces, uw onvergelijkelijke ijver en uw bijdragen voor de katholieke missie. Het is ons een ware troost te beden ken, hoe de versterking van het ka tholieke leven zich heilzaam bewezen heeft voor uw land. En ook met welk een vuur gij in de moeilijkste en hardste ogenblikken een vorbeeldige trouw bewaard hebt aan uw vader land. Het is billijk te erkennen hoe in deze plicht, zoals ook in de gevoelens van liefde en vergevensgezindheid, u moedig de weg banend is voorgegaan uw hoogwaardig episcopaat, met aan de spits uw zeereerwaardige kardi naal, de aartsbisschop van Utrecht, onze legaat op uw congres, de onver schrokken heraut en verdediger van katholieke leer en moraal tegen de dwalingen van het nieuwe heidendom en rassisme, tegen de excessen van wraak en haat. Hoe zou dan thans gedurende deze plechtige bijeenkomsten van uw lip pen en uit uw hart niet in een mach tige harmonie omhoog stijgen een lied van dank aan God, de Vader der barmhartigheden, Wiens ondoorgron delijke oordelen en geheimnisvolle wegens de geschiedenis der Katho lieke Kerk in de Nederlanden be stuurd en geleid hebben, aan de God mens onze Heer Jezus Christus, Die gezegend zij in alle eeuwen, aan de allerheiligste Maagd Maria, die uw beschermster en uw voorspraak is en wier moederlijke zorgen zich op zo tastbare wijze gedurende heel deze leatste eeuw getoond hebben. De toe komst, dierbare zonen en dochters, is ondoordringbaar voor uw ogen, al leen de Goddelijke Alwetendheid weet, wat zij u brengen zal. In ieder geval rust op u de plicht te behou den en zelfs altijd hoger op te voe ren het peil van uw godsdienstig le ven, van uw bereidvaardigheid tot het offer en uw gemeenschapszin; ho ger op te voeren ook de tucht en de C Nog een dialoog „Van Mook heb 'n lintje ge kregen". „Ja, heb ik gelezen. Ik niet". „Jij, je heb ook geen gezicht voor 'n lintje". „Nou, hij ook niet. Maar hij is wat je noemt wel een effetief krachtige persoonlijkheid. Hij wil d'r op timmeren, zeggen ze" ,,'t Is 't enige wat je doen ken. Indië wordt anders totaal gebal- coniseerd". „Watte?" „Net zo'n soepie als de Bal kan!" „Ja, maar zo'n krielje-oorlog is ook niet alles. Veel erger dan een grote oorlog". „Wat is dat, een krielje-oor- log?" „Nou, dat is zoveel als een klein oorloggie. Net als een krielkip een klein kippie is". „O ja. Maar mot je 'ns luiste ren! Eerst hadden we een Be stand, toen een stel naakte Lin kerdatjes, toen een bevel om het vuren te staken en ten slotte een bevel van de Veiligheidsraad om er mee uit te scheien en nou is het nog niet uit! Dat gaat mij te ver!" „We motte Amerika in onze ar men nemen". „Jazeker, en dan nemen zullie ons Indië in hun armen". „Jij denkt koloniaals!" „Ik denk aan het nageslacht". „Ik denk aan mijn nageslacht. Dat zit in Indië". „Station", zei de conducteur. Haarlemmerstraat 123, Leiden voor GeboDrteaankondig ngen Christelijke moraal in huwelijk en gezin, óp te voeren de zin voor socia le rechtvaardigheid eh het vuur der liefde. De geschiedenis der Kerk be wijst, hoe moeilijk het is, een derge lijke plicht te vervullen, en welk een diepe nederigheid daarvoor nodig is, welk een waakzame scherpzinnig heid en welk een nauwe vereniging met Christus, de Bron van alle boven natuurlijke kracht. Opdat ge uw taak waardig zoudt zijn, zal Maria u ter hulp komen. Moge Zij hen, die zich van God ver wijderd hebben, helpen, zich van harte aan de Goddelijke geboden te onderwerpen. Moge Zij voor uw priesters de genade van een heilig leven verkrijgen en dat Zij hen doet ontvlammen van ijver voor het heil der zielen. Moge Zij zich vor uw kin deren en jonge lieden een zorgende Moeder betonen, opdat zij rein naar geest en lichaam zich in de jaren van hun wasdom kunnen vormen tot de volmaaktheid van de christenmens. Moge Zij ten slotte voor hen, die de verantwoording van het burgerlijk bestuur dragen, rustige tijden ver krijgen, een klaar inzicht en kracht in de uitvoering. O Maria, Sterre der Zee, bewaar Uw getrouwen voor de zonde en het geen hun geest bedroeft, geef aan de gevangenen vrijheid, troost de staten- lozen en onbehuisden, alsook alle ar men en behoeftigen. Weiger Lw hulpvaardige hand niet aan allen, die met hen vereend zijn met hart en geest, opdat de zo schitterende plechtigheid bekroond worde met overvloedige genaden.in Jezus Chris tus Uw Zoon, Koning van het Heelal, aan Wien roem en eer zij met de Va der en de H. Geest in alle eeuwen der eeuwen." Een kaAAzti e... „Hoger lonen zijn zonder twijfel dikwijls volstrekt noodzakelijk. Ver geten wij echter nooit, dat geld al leen de mensen niet gelukkig maakt. Twintig millionnairs kunnen met al hun geld dikwijls het geluk niet ko pen, wat in één eenvoudig werk manshuisje woont. Wie gaarne geluk kige mensen ziet, moet b v. op de mensen letten, die wij elke Zondag morgen op onze Limburgse wegen tegenkomen, als zij uit de kerk ko men." Dr. Foels.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1