3)e Ccicbe MARIA-CONGRES De besprekingen met dr H. J. van Mook Het plan-Marshall komt te laat DONDERDAG 4 SEPTEMBER 1947 Bureaux Papengracht 32. Giro 103003. Teléf.: Administratie, Advertenties 20826. Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 2C935. Directeur: C. I. VAN HAMEI IS VELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN y 37e JAARGANG No. 11180 Abonnementsprijs 0.26 per week, 1.10 per maand, 3.25 per kwartaal Franco per post 4. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden 1.50. V, Behoud van cultuur OP de tweede universitaire volksho geschool te Hilversum gehouden heeft prof. dr. L. Bellon, de Vlaamse theoloog aan de universiteit van Nij megen, in een samenvatting van het gesprokene over de Westerse be- scfciving er op gewezen, dat Katho- lielcen en Protestanten moeten sa menwerken om door en in het Chris tendom de Westerse beschaving te behouden. Wij zijn bang, aldus deze spr., voor het communisme en zijn werven de kracht. Doch het communisme is in Rusland niet in staat gebleken, het Christendom te vernietigen. Daarom meende prof- Bellon vast te kunnen geloven in de toekomst van de Wes terse beschaving, althans, wanneer zoo merkte prof. Bellon op wij haar niet verwarren met zekere politieke idealen. De democratie in onze dagen vond spr. een element, dat moet worden verdedigd tegenover de dictatuur van rechts en links. Doch hoezeer de de mocratie een element van onze be schaving is, de beschaving zelf is zij niet, aldus spr. zeer terechtI Prof. Bellon sloot alle gehouden voordrachten af met deze gedachte: wij moeten terug naar het besef, dat cultuur slechts kan stand houden door de band met God. Zoals wij in de bezetting te kiezen of te delen hadden, zo worden wij nu gedwon gen, Christenen te zijn zonder meer, of te staan aan de kant van het ma terialisme. Van de mensen van Europa zal het afhangen, of er komt een atheïstsische cultuur dan wel een cultuur, die wordt opgeheven in „de werkelijke broederschap tussen men sen en volkeren. En hier kan aan worden toege voegd, dat het zal afhangen van de mens van Europa in deze tijd. Van ons. Wij moeten Christenen zijn zonder meer. Dat wil zeggen: Christenen, voor wie de Godsdienst alles is. Godsdienst is uiteraard in de mens alles ofniets. En alléén Christe nen, die deze waarde van de Gods dienst in het leven practisch erken nen, zullen kunnen medewerken aan een waarlijk christelijke cultuur en het behoud van de Westerse be schaving. |N DEN HAAG worden thans zeer intensieve besprekingen gevoerd tus- sen de Nederlandse regering en dr. van Mook met diens adviseurs. Ook de leden der Commissie-Generaal nemen hieraan deel. Volgens „Trouw" zou men in Den Haag zeer onder de indruk zijn gekomen van de beslist heid, waarmede het Indische gezelschap zijn standpunt naar voren brengt. Dr. Van Mook en diens naaste medewerkers zijn naar Den Haag gekomen om spijkers met koppen te slaan. De plannen zijn vast omlijnd en alles wijst er op, dat de landvoogd met grimmige vastberadenheid voor de uitvoering er van op de bres zal staan. De feiten wettigen slechts één conclusie: „Voortzetting van de politionele actie". Ook minister Neher zou volgens „Trouw" deze stelling krachtig verdedigen. HET ONDERZOEK DER Eisen de voortdurende infiltraties met terreurbenden in de bevrijde ge bieden van het Republikeinse gebied uit, reeds het wegvagen van het Djok- ja-regiem. nog klemmender wordt de noodzakelijkheid hiervan door de ont stellende berichten, die uit Midden- Java, uit het Republikeinse kamp zelf dus, tot de Nederlandse linies zijn doorgedrongen. Tienduizenden Indo nesiërs en Chinezen worden daar op de gruwelijkste wijze gefolterd en af gemaakt. „Zolang de Nederlandse Regering verantwoordelijk is voor de veiligheid van alle Indische volken, schrijft „Trouw", is zij moreel verplicht aan deze haard van ongerechtigheid een eind te maken". REPUBLIKEINS LEGER- COMMUNIQUé. Volgens het republikeinse leger communiqué van gisteravond heerste levendige militaire activiteit rondom de sector van Semarang in het bij zonder nabij Salatiga, waar de Ne derlanders met vliegtuigen aanvielen. Volgens hetzelfde communiqué zijn Nederlandse oorlogsschepen actief ge weest in de nabijheid van Djapara. PAKKET ONTPLOFT IN LONDENS POSTKANTOOR. Gisteren is in een postkantoor in Zuid-West Londen bij de behandeling van de poststukken een pakket tot ontploffing gekomen, waardoor twee postbeambten verwondingen oplie pen. Het pakket was voorzien van een Iers poststempel en kwam, naar men gelooft, terug van het departe ment van oorlog voor herverzending. Bij nader onderzoek heeft men snip pers papier gevonden van het bijna geheel teloor gegane pakket, waarop de woorden .van de groep stern. te lezen waren. EUROPA GAAT SNEL ACHTERUIT De wnd. minister van buitenlandse zaken van de V.S., Robert Lovett, heeft gisteren op een persconferentie verklaard, dat Amerika van mening is, dat de toestand in Europa zo snel slechter wordt, dat niet op de aan vaarding van het plan-Marshall kah worden gewacht en tussentijdse hulp aan verschillende Europese landen als Engeland, Frankrijk en Italië nood zakelijk is. Het is duidelijk, aldus Lovett, dat de verslechtering van de toestand in Europa tengevolge van slechte oogs ten vooral in Frankrijk en de uitputting der financiële reserves getypeerd door de economische crisis in Engeland ons vroeg of laat in een geweldige crisis kunnen storten. Daarom moeten tijdelijke maatrege len worden genomen,'liever in de ko mende maanden dan het volgend jaar. Onze missies in het buitenland melden, dat de toestand in versneld tempo achteruit gaat Op het ministe rie van buitenlandse zaken heeft dit bezorgdheid gewekt en we zullen vóór het eind van het jaar een be slissing moeten hemen. George Kennan, hoofd van de com missie voor economische politiek van het ministerie van buitenlandse za ken, zou direct uit Parijs, waar hij aan de besprekingen over het plan- Marshall heeft deelgenomen, te Was hington terugkeren om rapport uit te brengen. Ook Marshall wordt bin nen 24 uur uit Rio terug verwacht. Loyett verklaarde verder, dat des kundigen van de ministeries van bui tenlandse zaken en financiën thans de mogelijkheid van het vormen van een „pool tot steun der valuta" be spreken om de financiële stabiliteit van Europa te bevorderen. Als de twee voornaamste oorzaken van de snelle economische achteruit gang in Europa beschouwt Lovett de terugslag van de economische crisis in Engeland in verband met de kwes tie van de omwisselbaarheid van het Wie tekent dit verdrag Het Italiaanse verdesverdrag i: reeds enige tijd geleden geratificeerd. Nu moet het document van de ratifi catie nog naar Parijs gebracht wor. den, maar een document zonder handtekening is geen document. Drie dagen lang is het stuk papier nu al van het kastje naar de muur gestuurd, daar eerst president de Nicola en daarna de minister van buitenlandse zaken Sfoarz geweigerd hebben het te ondertekenen. De eerste acht het de taak van de regering een onderte kenaar te vinden, daar hij zijn on dertekening reeds heeft verleend aan het decreet, waarbij de regering ge machtigd werd om het verdrag te ra tificeren. Sforza beweert, dat volgens internationaal gebruik het hoofd van de staat moet tekenen. Volgens de minister-president de Gasperi moe ten zowel de president als de minis ter van buitenlandse zaken tekenen. pond en het feit, dat vele landen ge dwongen zijn hun economie in de i ste plaats te richten op het verkrij gen van voedsel. Welingelichte kringen te Washing ton achten de verklaring van Lovett de meest betekenisvolle uitspraak be treffende de Amerikaanse politiek jegens Europa sinds de rede van Marshall, de minister van buiten landse zaken, te Harvard, waar deze zijn plan heeft voorgesteld. Lovett zeide niet welke vorm deze hulp zou aannemen. Lovett's verklaring is te vens de eerste aanwijzing, zo meent men, dat de V.S, van mening zijn, dat het rooster, volgens hetwelk het plan- Marshall zou worden behandeld, door de ontwikkeling niet meer van kracht is. Spoorwegramp in Canada Tenminste 35 personen zijh om het leven gekomen bij een treinbotsing te Dugald, Manitoba (Canada). Tot heden zijn 27 verkoolde lijken gebor gen. UITBREIDING MIJNWERKERS- STAKING IN ENGELAND. Mijn na mijn in het grootste steen- koolgebied van Engeland Yorks hire is gisteren door de mijnwer kers verlaten. Deze zijn een staking begonnen uit solidariteit met de mijn werkers te Grimethorpe, die het werk 23 dagen geleden uit protest te gen het feit, dat zij elke nieuwe dienst een groter stuk moesten be werken, hebben neergelegd. De staking, die het land reeds 200.000 ton steenkool kost, is over geslagen naar 38 mijnen, in 25 hier van is het werk geheel neergelegd. Ongeveer 40.000 man zijn bij de sta king betrokken. Men schat dat Enge land zolang de staking duurt, min stens. 40.000 ton per dag verliest. EEN PATER-ADMIRAAL GEDECOREERD. Binnenkort zal de Britse Ambassa deur in Frankrijk Admiraal Thierry D'Argenlieu, (Pater Louis van de H. Drievuldigheid) decoreren met de Order of the State. De plechtigheid zal geschieden in tegenwoordigheid van de Franse Minister van Marine. Voorts zal de Admiraal door de Franse Regering geëerd worden met de ryig van Groot-Kanselier in de Ordre de la Libération. CONSULS-GENERAAL. De Franse en Australische consuls- generaal hebben aan het republikein se persbureau Antara medegedeeld, dat zij naar het republikeins gebied gekomen waren om toe te zien, dat de order tot staken van het vuren uitgevoerd wordt. Met betrekking hiertoe hadden zij met republikeinse ministers besprekingen gevoerd. De Australiër zeide, dat hij en zijn Fran se collega gistermiddag zeer belang rijke inlichtingen van Soekarno had den ontvangen; hij weigerde echter iets omtrent de aard hiervan m^ede te delen. Voorts verklaarden zij, dat de re sultaten van de eerste dag van hun bezoek aan Djogjakarta zeer bevredi gend waren. JAVA. Vanmorgen zijn de consuls-gene raal voor een inspectietocht naar Oost-Java vertrokken. DE VERNIETIGING VAN DE JAPANSE OORLOGSINDUSTRIE. Generaal Douglas MacArthur ge allieerd opperbevelhebber in Japan, neemt volgens instructies van de commissie voor het Verre Oosten nieuwe stappen om de Japanse Oor logsindustrie te verwijderen. Hiertoe behoort de vernietiging van alle in dustriële machines en uitrusting, welke oorlogswapenen produceren. In een op 14 Augustus naar Tokio verzonden order wordt tevens be paald, dat alle andere uitrusting in primaire en secundaire en aanver wante oorlogsindustrieën strikt tot de Japanse vredesbehoeften moet wor den beperkt. Alles wat deze behoef ten te boven gaat moet als herstel betaling dienen. AMERIKA WIL POLITIEKE TOESTAND IN BULGARIJE BESPREKEN. De V.S. hebben de Sowjet-Unie er van beschuldigd de overeenkomst van Jalta te hebben geschonden door haar weigering stappen te doen in zake het vpnnis tegen Nikola Petkof, 'de leider d'er Boerenpartij in Bulga rije. Amerika wenst met Engeland en de Sowjet-Unie de algemene politieke toestand in Bulgarije te bespreken. ZIJ HEBBEN DE KAMERADEN DOOR! De Sociaal-Democraten in Beieren weigeren onderhandelingen te begin nen met de Communisten, „omdat deze een partij vormen, die niet han- relt naar eigen, onafhankelijk geno men beslissingen, doch integendeel op grond van 'n dogmatisch centralis me". Aldus de voorzitter der Beierse Sociaal-Democraten, Waldemar von Knoeringen, in zijn schrijven aan de leiders van de Beierse afdeling der K.P.D. Deze leiders hadden namelijk onlangs aangeboden, het Sociaal-De mocratisch partijprogramma te on dersteunen en te dien einde onder handelingen geopend. Deze geste der Communisten wordt geheel duidelijk, zo men bedenkt, dat zij niet in het Beierse Parlement vertegenwoordigd zijn omdat zij in geen der Beierse kiesdistricten het minimum van 10 pet. der stemmen behaalden. Dit be let de Communisten niet om door veel ophef van zich te doen blijken. Gezien de in de Oostelijke zóne opge. dane ondervindingen n.a.v. de fusie tussen Communisten en Sociaal-De mocraten in de S.E.D., zijn in Beieren de weinige Sociaal-Democraten, over samenwerking met de Commu nisten dachten, inmiddels echter be keerd. Het Internat. Maria Congres te Maastricht. In een massale processie werd het beeld van O. L. Vrouwe van Fatima naar Maastricht overgebracht waar het werd opgesteld in een zijkapel van de St Servaaskerk. Op en om het O. L. Vrouw laat op zich wachten Een glorieuse zegetocht in het duister Zelfs de duivels zingen Maria toe De Pauselijke Legaat Z. Em. Jo hannes Kardinaal de Jong, op het Maria Congres. (Van onze redacteur). Wanneer je met een Belg een af spraak maakt, komt hij of in 't ge heel niet of veel te laat aldus het oordeel van een zakenman, die veel met Belgen te doen had. Indien een Belg- deze schimp mocht lezen, zou ■hij er niet gebelgd over zijn, mis schien er zich zelfs vrolijk over ma ken, want de Belgen hebben maling aan al die Hollandse preziezigheid en stiptheid. Om 7 uur pinsdagavond zou het beeld van O.L\ Vrouw van Fatima, dat een zegevierende rondreis maakt door Europa en leterlijk overal op de handen wordt gedragen, aan de Ne öerlandse grens bij Vroenhoven aan komen. Maar het werd later en la ter, en anderhalf uur over het afge sproken tijdstip, toen de duisternis reeds was ingevallen, bereikte de processie de estrade, welke aan ae grens was opgeslagen, en waarop de bisschop van Roermond, omgeven door een schaar paarse prelaten, ge duldig zat te wachten. Waar Nederland ophoudt en Bel gië begint, was een witte streep ge trokken met de woorden „Ave", maar het was een denkbeeldige streep in de harten der Maria-vereerders. Dc gehele lange weg vanaf Maas tricht tot daar, maar onafzienbaar ver ook in het Belgisch gebied, stond, zat en lag een dichte zoom van mensen langs de straat, een levende beplanting, welke, tezamen met de wa~s-lijntjes vol vlaggen en wimpels, welke er over-heen waren geregen een fantastische indruk maakte. „Voor deviezen-smokkelaars is dit de kans van hun leven!" overwoog de vriendelijke zakenman, die ons met zijn wagen naard eg rens had ge reden. Wel stonden er troepen Belgische gendarmes, met hun typische van \?oren ingedeukte blauwe kepi's op, mdar die hadden het veel te druk de weg vrij te houden. Het eerste uur viel het wachten niet lang. Er kwam stipt op tijd een vliegtuig over de weg zwenken, dat bloemen uitstrooide. Telkens liet het een regen van zwarte balletje^ uit-schieten, waarop de menigte een begeesterd „o!" verzuchtte, maar de bloemenregen kwam voor het groot ste deel in de boomgaarden terecht en werd gretig verzameld. Be boomgaarden waren'door spor tieve kijkers uitgekozen als een ver heven tribune. Overal zag men tus sen het gebladerte en de blozende appels menselijke gezichten te voor schijn gluren als in de boom van het paradijs en nu en dan verkon digde een kraken en zwaaien van takken, dat een appelaar onder de onmatige dracht was bezweken. Maar toen de processie uitbleef, werd het ook de goedmoedige Lim burgers te machtig en begonnen ze te mopperen. „Kom, kom" beurde een huis moeder de animo op „als ge een lekker potje wilt koken, moet eerst aardappelen schillen!" Het was nu zö schemerend gewor den dat de avondster in fonkelende luister begon te schitteren over de beewég. Deze avondster is dezelfde als de morgenster, de „stella matu- tina", waaronder Maria in de litanie wordt aangeroepen. De ster kondig de de nadering aan van de Sterre der Zee. „Nog vijfhonderd meter. nog tweehonderd meter brachten ;emotoriseerde ijlboden -over. Er daar zagen we tegen de lichte, parel moeren avondhemel de schaduwen van vanen en draagkruizen op en neer wuiven. Even de purperen gloed van de bisschop van Luik en toen het beeldje van O.L. Vrouw van Fati ma, een blank en slank beeldje met een zilveren bol-kroontje op het hoofd, welke ter last door jonge mannen op de schouders werd ge torst. Met man en macht werd het .Magnificat" gezongen, toen het beeld met gevaarlijke zwaaien de trappen van het verhoog werd op gedragen. Terecht kon de bisschop van Luik in zijn toespraak vragen, of er ooit een koningin zo verheer lijkt werd als de Moeder des Heren. Beide bisschoppen heben tezamen de menigte gezegend, waarna het beeld zijn triomftocht naar Maas tricht begon, gevolgd door een ein deloze golf van biddende en zingen de mensen. Waar zieken lagen opgebaard, tra den de dragers uit de stoet, om dezen het beeld van de wonderbare ver schijning te Fatima nu tien jaar geleden goed te laten zien. Voluntair „In verband met verschillen de ontslagaanbiedingen bij het geallieerd bestuur in de Britse zóne van Duitsland, is aan vrou wen, zonen en dochters van En gelse manschappen en van em ployés bij dit bestuur toestem ming verleend als voluntair bij de geallieerde bestuursraad in dienst te treden." Daar heb je het nu! Dat is „de" manier. Mijn vrouw zoekt al jaren naar een dienstbode, smeekt mij om aandoenlijke advertenties in de krant te bedenken, is bereid om 6 dagen per week vrij te geven, maar alles te vergeefs. Nu ga ik het zó proberen: ik kondig thans aan, dat het aan meisjes is toegestaan bij mij als voluntair in dienst te treden. Deze unieke kans wordt slechts voor korte tijd geboden; wie er niet gauw bij is, moet straks geld toe betalen. Eerlijkheidshalve moet ik er bij voegen, dat het bij mij niet gaat als met die kwitantie-loper. Deze had een week lang alle kwi tanties geïnd en kreeg toen van zijn patroon de boodschap om eens te komen aanlopen om zijn salaris in ontvangst te nemen. ,,Wat 'n baantje", zei de bra ve man, „ik krijg nog geld toe ook!" Hij vond het als voluntair al een rijk bestaan! Mgr. Sproll, Bisschop van Rotten burg in Wlirtemberg, nam in 1938 niet deel aan de verkiezingen voor de Reichstag omdat naar zijn mening het kiesgeheim niet gewaarborgd was. Het kwam toen tot „spontane" demonstraties, tegen hem, zodat de Bisschop zijn diocees moest verlaten en er pas in 1945 kon terugkeren. Men heeft nu de voor de demonstra ties verantwoordelijke personen opge spoord en zijn zullen te Tübingen terecht staan wegens vredebreuk. Langs een kronkelende omweg, in een mist van opstuivend mergel-stof, zijn we naar Maastricht gebolderd, waar op het Vrijthof de generale re petitie werd gehouden van het Ma- ria-spel. We vielen binnen op het moment, dat een gruwelijk rood-en- zwarte Satan een aanslag beraamde op hét beeld van de „Sterre der Zee", Van alle kanten kwamen zijn ge mene handlangers op de burcht van het toneel springen, maar het was nog niet geheel naar de zin van de regisseur. Het was niet duivels ge noeg: „Komt u op als baarlijke duivels, gillend, krijschend, springend. Ik wil duivels zien!" Ook de daarop volgende kermis, een tafereel prachtig van kleur en samenstelling, was hem niet dol ge noeg: „Zuipen, vrijen, lol maken! Ge zijt toch gecostumeerd, dus niemand die u herkent". Nu deze ongewone predica'cie werd niet tevergeefs tot de Maas trichtse spelers gehouden. Het was op het toneel vol-op carnaval, toen plotseling de uitgelaten vreugde werd gebroken. Plechtig klonk door de luidspreker: „Het beeld van O.L. Vrouw van Fa tima nadert het Vrijthof. De voor stelling wordt even geschorst." Het was onderwijl half elf gewor den, eer de processie het midden van de stad had bereikt. 4 De intocht was buitengewoon plechtig. Een harmonie speelde in statige cadans het lied van de Sterre der Zee", dat door <Juizenden werd meegezongen. Een hofstoet van zin gende en hard-op biddende verken ners en gidsen ging voor het beeld uit. Tussen meegedragen witte bloemstukken, zweefde het witte Maria-beeldje als op een luchtig al taar, omstuwd door lantaarndra gers en gevolgd door de bisschoppen van Luik en Roermond en een onaf zienbare stoet in koorhemd geklede priesters. Terwijl de processie langs het Vrijt hof ging, stonden de 1200 deelnemers aan het openluchtspel gecostumeerd langs de weg, en we betrapten de Sa tan en zijn handlangers er op die kort te voren nog beraamd hadden het 'Maria-beeld te stelen (,dan zijn de mensen hun kompas kwijt en va ren ze naar ónze kust") godvruchtig aan het zingen waren. De galm van het „Schenk hoop ons in 't hart, o Sterre der Zee", weer kaatste in de zwarte kloof tussen de St. Servaas- en de St. Jans-kerk. In het „Berg-portaal" van de St. Servaas werd de reis voltooid. Daar staat het beeldje deze week op een bloemen-troon, in een prachtige om lijsting van vroeg-middeleeuws beeldhouw-werk, dat ropd, goud en blauw is geschilderd als een minia tuur. Daar staat ook een ander Ma ria-beeld levensgroot in streng- Romaanse lijnen en in het tympaan boven de deur naar de kerk: het sterfbed van Maria, haar opbeuring uit het graf door engelen en de luis terrijke kroning in de hemel. Een prachtiger overhuiving voor het beeldje van Fatima, dat op zijn Europeese tocht ook ons land even aandoet, en zo ingetogen en nederig te midden van al die gouden praal op het voetstuk staat, zou eldfers in ons land niet te vinden zijn. Woensdagmiddag werd te Maas tricht het Nederlandse Maria Con gres, met een officiële ontvangst van Z.Em. Johannes Kardinaal de Jong als Kardinaal-legaat van de Paus plechtig geopend. Om 6 uur 's mid dags arriveerde de Kardinaal met de Bisschop van Roermond aan het Sta tionsplein van de thans geheel ver sierde congresstad. Kardinaal De Jong inpecteerde allereerst een mi litaire erewacht en ontving daarna in de wachtkamer van het station de geestelijke hoogwaardigheidsbekle ders, w.o. de pauselijke Internuntius, Mgr. P. Giobbe, alsmede verschil lende Nederlandse en Franse missie bisschoppen. Hierna heeft de buiten gewone kamerheer van H.M de Ko ningin, J. M. H. F. J. baron' Wei de Weite bij de Kardinaal zijn opwach- ting gemaakt. Na de begroeting van burgerlijke autoriteiten werd een stoet gevormd, waarin achter een erewacht te paard, een rij geestelij ken en de erecompagnie de reeks auto's met de geestelijke en wereld lijke hoogwaardigheidsbekleders -volg de- De Kardinaal had met de Bis schop van Roermond in een met zes paarden bespannen rijtuig plaats ge nomen. Duizenden Maastrichtena ren sloegen de stoet gade. Langs de hele weg stonden militairen, die bij het passeren van de Kardinaal het geweer presenteerden. In de basiliek van Onze Lieve Vrouwe is hierna de officiële benoemingsbul van de Eaus voor de Kardinaal voorgele zen. Vervolgens werd in de open lucht een Pontifical Lof gecelebreerd door Mgr. Lemmens. De congresvoor zitter Mgr. prof. dr. F. Feron richt te daayia tot de Kardinaal een wel komstwoord'. De Kardinaal-legaat antwoordde hierop. Hierna heeft de congresvoorzitter Mgr. Feron het eigenlijke congres geopend met een rede over de hei lige Maagd Maria, 's Avonds is de eerste voorstelling van het massa spel „Wees gegroet" gegeven op het Vrijthof. Alle oude gebouwen en ker ken van de stad zijn 's avonds ge huld in het licht van schijnwerpers. £m tcaAAeli e.„ „Daer bloeide eene lelie met zuiverlijke pracht, vóór eeuwen en tijden in 't diepst van Gods gedacht...." A. Cuppens. Gedicht op de Heilige Maria.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1