3)e Ccicbc; SouYcmt Djokja erkent geen Nederlands gezag „Veiligheidsraad maakte de zaak niet gemakkelijker" Truman voorziet een langdurige militaire bezetting WOENSDAG 3 SEPTEMBER 1947 Bureaux Papengracht 32. Giro 103003. Telef.: Administratie, Advertenties 20826. Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 2C935. Directeur: C. VAN HAMEKSVELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 37e JAARGANG No. 11179 Abonnementsprijs 0.26 per week, 1.10 per maand, 3.25 per kwartaal Franco per post 4. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden 1.50. Bewoners mogen slechts republiek gehoorzamen D Djokj ^E REPUBLIKEINSE REGERING heeft in een officiële verklaring de zienswijze van de Nederlands-Indische regering bestreden, als zou deze het gehele en uiteindelijke gezag uitoefenen in de pas bezette ge bieden. In deze verklaring wordt betoogd, dat de Nederlanders in feite slechts enkele plaatsen en enkele verbindingslijnen hebben bezet, maar dat het omsloten gebied nog vast in handen van de Republikeinen is. De bewoners" dienen dus, aldus deze ver klaring, slechts de bevelen van de Republiek te gehoorzamen en niet die van de Nederlanders. hebben zich rechtstreeks te oriënte ren op het oordeel van mannen ter plaatse, welk oordeel wij overigens wel kunnen raden: Indien Djokja niet radicaal overstag gaat, wordt een onmogelijke toestand gehand haafd. Men kan van mening verschillen over de vraag of het waarschijnlijk is, dat Djokja radicaal overstag zal gaan. Hier te lande heerst, om het zacht uit te drukken, geen twijfel, dat Djokja dat met kan en niet wil. Maar door Djokja uit deferentie voor de Veilighendsraad nog een kans te geven, wordt in ieder geval dit gewonnen, dat komt vast te staan, dat het uiterste werd onder nomen om tot een vreedzame oplos sing te geraken." Aldus de „Nieuws gier". ja kan noch wil overstag gaan Het te Batavia verschijnende och- tendblod „Nieuwsgier" tekent bij de jongste officiële Nederlandse rege ringsverklaring o.m. aan, dat het „zonder meer duidelijk is, dat de be tekenis der Nederlandse regerings verklaring, het zich voegen naar de wensen van de Veiligheidsraad, in belangrijke 'mate wordt bepaald door de tegelijkertijd gestelde voorwaar de, dat de republiek van nu af aan alle vijandelijke activiteit in woord en daad zal staken. In de gegeven omstandigheden zal de Ned. regering moeten vasthou den aan de eis, dat alles, wat het tot stand komen van een sfeer, waarin „goede diensten" zouden kun nen gedijen, verhindert, moet wor den geweerd. Is deze interpretatie juist, dan kun nen wij het besluit van Den Haag niet alleen billijken, maar ook toe juichen. De regering zal, nu zij met een dr. v. Mook en minister Neher naar Den Haag opriep gelegenheid OM DE VRIJE STAAT OOST- SUMATRA. De volksbeweging voor de vor ming van een vrije staat Oost-Suma tra als onderdeel van de federatie der Indonesische staten breidt zich steeds verder uit. Na de betogingen te Medan, Bindjei en Loeboekpakam werd ook een grote betoging gehou den te Pematang Siantar, waaraan raast de autochtone bevolking ook Chinezen en Indiërs deelnamen, ter wijl vooral de door de bevolking ge vormde burgerwacht in haar blauwe uniformen opviel. De menigte voerde spandoeken mee met opschriften als: „Verlos ons van de onderdrukking". Radio-toespraak door Z.H. de Paus Vrijdag 5 September a.s. zal Z.H. de Paus 's avonds om 19.15 uur de deelnemers aan het Maria-congres te Maastricht per 'radio toespreken. De K.R.O. zal deze toespraak heruitzen- den op 301 M. Nadat de H. Vader gesproken heeft volgt onmiddellijk een Nederlandse vertaling. De bioscoop-ramp nabij Parijs EIGENAAR VERANTWOORDELIJK Een commissie van drie deskundi gen, die door het Gerechtshof van Versailles was benoemd, heeft de oorzaken vastgesteld van de brand, die Zaterdagavond in een bioscoop in een voorstad van Parijs heeft ge woed en aan 87 personen het leven heeft gekost. Deze commissie heeft na het onderzoek verklaard, dat de arrestatie van de directeur van het theater, Antoine Mouillade, gerecht vaardigd was, omdat de electriscne installaties niet in orde waren, brandslangen in het gebouw niet van str aalpij pen waren voorzien en om dat de enige uitgang van de bios coop, die op straat uitkwam, slechts aan de binnenzijde kon worden ge opend. De gemeentelijke controlecommis sie had deze feiten aan de eigenaar medegedeeld, die er uit zuinigheids overwegingen geen aandacht aan had geschonken. Meer dan 20.000 personen zijn 'bij de begrafenis van de slachtoffers van de brand aanwezig geweest. Na een gemeenschappelijke rouwdienst op het plein voor de Rooms-Katholieke kerk van Rueil werden de kisten op 13 vrachtauto's naar het kerkhof ge bracht. De stad was geheel in rouw gedompeld en alle winkels waren ge sloten. VREEMD SPOORWEGONGELUK IN BELGIë EIST VIJF DODEN- Een merkwaardig spoorwegongeluk heeft zich Maandag voorgedaan op *t traject GentLokeren. Toen de trein, komend uit Gent, de z.g. ijzeren brug over de Durme passeerde, ge raakte blijkbaar door de trilling plotseling een der zware met lood gevulde en niet minder dan 35.0(10 kg. wegende tegenwichten, die het soepel werken van deze basculebrug verzekeren/uit zijn houders los. De trein, die op de brug nog een tame lijk grote snelheid had, werd door het reusachtige tegenwicht getrof fen en ontspoorde gedeeltelijk. Het eerste rijtuig werd letterlijk verbrijzeld door de loden massa. Van de 11 reizigers, die zich in deze wagon bevonden, werden er vijf op slag ge dood, terwijl zes anderen zwaar ge wond werden. Dr van Mook weer in Nederland /"VM HALF DRIE GISTERMIDDAG arriveerde de lt.-gouverneur-generaa] van Nederlands Oost-Indië, dr. H. J. van Mook, met het toestel uit Bata- v.a, in gezelschap van de minister van Wederopbouw, ir. L. Neher, mr. dr. J. Ozinga, hoofd van de R.V.D. te Batavia, en Abdul Kadir recomba regeringscommissaris voor burgerlijke administratie) voor West-Java. De ze twee laatsten zullen bij de besprekingen met de regering aanwezig zijn. Ter verwelkoming waren aanwezig dr. L. J. M. Beel, de minister van Buitenlandse Zaken mr. C. G. W. H. baron wan Boetzelaer van Ooster hout, de minister van Oorlog A. H. J. L. Fièvez, prof. ir. W. Schermerhorn en de heer Max van Poll. Met vragen bestormd Dr. van Mook en Min. Neher arri veerden op het vliegveld Schiphol. Verscheidene ministers en de Com missie-Generaal waren ter begroeting aanwezig. V.l.n.r. Prof. Schermerhorn Baron van Boetzelaer, Min. Fievez, Min. Pres. Dr. Beel, Dr H. J. van Mook, Min. Neher en de heer van Poll Enkele ogenblikken na zijn aan komst stond dr. v. Mook een groot aantal verslaggevers te woord, die hem met vragen bestormden. Op verscheidene daarvan weigerde hij een antwoord te geven. „Het zal wel duidelijk zijn", zo zei- de dr. van Mook, dat het de vraag stukken zijn waarvoor wij ons in In- di nesië geplaatst zien, die een, direct overleg noodzakelijk hebben ge maakt". Hij heeft zijn reis naar Nederland gemaakt op verzoek van de minister- iaad. Op een vraag hem gesteld, hoe hy over de interventie van de Veilig- neidsraad dacht, antwoordde dr. van Mook glimlachend: „Dat heeft de zaak niet gemakkelijker gemaakt, laat ik het daarbij laten". MINISTER NEHER HAD LANGER WILLEN BLIJVEN. Minister Neher, die met hetzelfde vliegtuig arriveerde, zeide, dat hij aanvankelijk nog enige tijd in Indo nesië had willen blijven, doch daar hij het noodzakelijk achtte aanwezig te zijn bij de belangrijke besprekingen, die dr. van Mook met het kabinet zal voeren, nam hij het besluit gelijktij. dig met de landvoogd naar Nederland te komen. Na zijn aankomst gaf hij een be knopt beeld van enkele zijner voor naamste indrukken. „Sinds mijn vorige bezoek in 1946 zijn er belangrijke verbeteringen te bespeuren. Het leven in het algemeen is er veel ordelijker geworden. Er is uit de aard der zaak bij de Neder landse gemeenschap in Indië een gro te spanning waar te nemen en een gevoel van onzekerheid. Maar zowel bij de Nederlanders als bij de Ja vaanse bevolking bestaat naar mijn mining in de meeste groepen een vast vertrouwen, dat na verloop van enige tijd de moeilijkheden uit de v/eg zullen worden geruimd". Op het vliegveld Ypenlburg worden momenteel velerlei proeven genomen met de helicopter Sikorsky S 51. O.a. werden door het departement van landbouw stuifproeven genomen. Dr. VAN MOOK ZATERDAG WEER TERUG. Naar verluidt, ligt het in de bedoe ling van dr. Van Mook, zo de te voe ren besprekingen dit enigszins toela ten, Zaterdagmorgen naar Batavia te rug te keren. De reis zal waarschijn lijk in hetzelfde speciale vliegtuig worden gemaakt, als waarin de land- oogd naar Nederland is gevlogen. VATICAAN OP WERELD. VOEDSEL-CONFERENTIE UITGENODIGD. Het Vaticaan heeft een uitnodiging om deel te nemen aan de wereldvoed- selconferentie in Genève aangenomen. Dit is de eerste maal, dat het Vati caan op een vergadering van de com missies der Verenigde Naties is ver tegenwoordigd. PERSVRIJHEID IN GRIEKEN LAND TIJDELIJK OPGEHEVEN. Het Griekse persbureau maakt bekend, dat bij decreet artikel 14 van de Griekse Grondwet tijdelijk buiten werking is gesteld, waarmee de militaire censuur op de pers in het leven is geroepen. Het persbu reau voegde er aan toe, dgt deze maatregel uitsluitend was genomen om publicaties te voorkomen welke strijdig geacht moeten worden met 's lands belang, meer speciaal publi caties over militaire aangelegen heden. Voorts is bij decreet aan Griekse ambtenaren het staken verboden. Zij zouden Donderdag in staking gegaan zijn om salarisverhoging. BERNARD SHAW SCHRIJFT DRAAIBOEK OVER FRANCISCUS VAN ASSISIë. De „onsterfelijke" Bernard Shaw schrijft momenteel de dialoog voor de film „Het leven van St. Francis- cus van Assisië", die door Gabriel Pascal zal worden vervaardigd. DERDE EEUWFEEST VAN GEBOORTE VAN MARGRETHA MARIA ALACOCQUE. Onlangs begon in het klooster te Paray le Monial, waar de H. Marga- retha Maria Alacocque in visioenen openbaringen kreeg medegeeld be treffende het H. Hart, de feestelijke herdenking van de geboorfte van deze Heilige. Zij zag in 1647 het levens licht in het nabijgelegen Bourgon disch dorp Verosvres. NIEUWE REGERING VAN ECUADOR WEER OMVER GEWORPEN. De regering van kolonel Carlos Mancheno, die negen dagen geleden zonder bloedvergieten de regering van doctor Ibarra omverwierp, is thans zelf verdreven. f Koning op school Koning Feisal II van Irak is een jonge koning, een benijdens waardig jonge koning. Hij is 12 jaar en is thans in Engeland aangekomen om daar op school te gaan. Nu de tijd is aangebroken, dat Nederlands jeugd de schoolban ken weer gaat opzoeken, zal het ze goed doen te lezen, dat deze schoolkameraad met saluutscho ten werd verwelkomd.*Ik herin ner mij nog zeer goed, hoe ik ook eens met saluutschoten wel kom werd geheten; laten wij er over zwijgen, als ik er aan denk, voel ik mijn broekje nog. Maar ik benijd die schoolmees ter niet, die deze koning-leerling in zijn klas krijgt. „Gaat u zitten, sire, tweede bank rechts. Nee, daar niet, lummel! O, pardon, sire!" „Koning Feis\il, ga eens voor het bord staan en schrijf: Een koning mag niet stout zijn." En wat doe je met een koning, die toch sljut is? De koning is onschendbaar, staat er bij ons in de Grondwet en in Engeland geldt hetzelfde principe. Maar als de koning nu met propjes zit te schieter^ of een stuk caoutchouc in de kachel mikt, of z'n buurman on der de bank zit te schoppen, dan zit er toch niets anders op dan Zijne Majesteit bij zijn majestei telijke oren te grijpen en hem in ballingschap te zenden op de gang. Of moet de meester soms zeg gen: „Zou Uwe Majesteit gena diglijk Hoogst Derzelver lange benen willen thuis houden"? „Als ik „hem" was", zegt mijn zoon, „liet ik mijn secretaris fijn mijn huiswerk maken". President Truman heeft gisteren op de inter-Amerikaanse conferen tie te Petropolis in Brazilië ver klaard, dat de na-oorlogse periode in de V.S. teleurstelling en zorg heeft gebracht. Mijn land, aldus de presi dent, zal met niet minder vasthou dendheid de wereldvrede nastreven als het gedaan heeft om de militaire overwinning te behalen. Amerika zal zijn militaire sterkte echter hand haven, als bewijs voor de ernst waar mee het zijn verplichtingen krach tens het Handvest der Verenigde Naties opvat. Daar nog geen overeenstemming tus sen de geallieerden is bereikt over de hoofdlijnen van de regelingen van de vrede, ziet Amerika zich voor een langdurige militaire bezetting van de vijandelijke gebieden ge plaatst. Amerika is bereid alles te doen, binnen veilige grenzen, om Europa helpen. De moeilijkheden der V. S. noemde de president klein in te genstelling toe de strijd om het be staan, waarin de volken van Europa zijn betrokken. De president gaf de verzekering, dat de V.S. de nauwere economische samenwerking tussen de landen van Noord- en Zuid-Amerika niet uit het „LEIPZIGER MESSE" GEOPEND. De eerste na-oorlogse Leipziger Messe is gisteren geopend. 1400 fir ma's uit de Russische zone, 1000 uit de Brits-Amerikaanse zone en 600 uit Berlijn hebben stands ingericht. RAMADIER VECHT VOOR Z prijzenpolitiek „Wij zijn thans bezig een zware strijd te voeren; wij zullen deze ver liezen, indien wij door de prijs van de steenkool omhoog te laten gaan, de deur openen voor verhoging der industriële prijzen", aldus Ramadier, de Franse minister-president, gister voor de Nationale Vergadering, die bijeen was geroepen om zich uit te spreken over het door de regering geformuleerde verzoek om een bui tengewoon crediet van acht milliard fr. voor de steenkoolindustrie. „Wij willen de pry zen verdedigen; de ge hele economie van het land is er bij betrokken. Ramadier constateerde een zeer sterke tendenz tot inflatie, voor al met betrekking tot de "prijzen der landbouwproducten. Na een lange discussie met de par tem ebtsfractie der socialistische par tij heeft Ramadier tenslotte aan het eind megedeeld, dat de regering, de stemming over de voorgestelde steen koolsubsidie als een motie van ver trouwen zal beschouwen. Overeen komstig de Franse Constitutie, die bepaalt, dat 24 uur moeten verlopen tussen het stellen van de kwestie van vertrouwen en de stemming, werd de vergadlering tot Vrijdag morgen verdaagd. oog zouden verliezen. Hij riep de Amerikaanse landen op om de. V S. te helpen bij het handhaven van de Wereldvrede.- Het samengaan dezer naties zou de grootste kracht in de wereld vormen ter bescherming van de mensheid. De oude wereld is uit geput, haar beschaving in gevaar. Haar volkeren leven in verwarring en zijn vervuld van vrees voor de toekomst. Hun hoop moet gevestigd zijn op onze nieuwe wereld", zo be- loot de president. DE GEWAPENDE MACHT VAN DE V.N. De „New York Timès" meldt, on der aanhaling van een „betrouwba re inlichting", dat de Sovjet-delegatie bij de militaire stafcommissie van de V.N. een voorlopige schatting heeft ingediend van de gewenste omvang van een internationale gewapende macht van de V.N. Tot nog toe had de Sovjet-delegatie geen enkel voor stel willen doen. Volgens de „New York Times" zijn de Sovjet-Russi sche voorstellen gelijk aan die, wel ke eerder door Groot-Brittannië werden ingediend, met dit belangrijk verschil, dat de Sovjets niet voor stellen de strijdmacht uit te rusten met slagschepen of vliegdekschepen. Volgens de Britse schatting zouden acht a twaalf divisies, nodig zijn. 1200 vliegtuigen, twee slagschepen, zes kruisers, vier vliegdekschepen en 24 torpedobootjagers. De Verenigde Staten hebben een aanzienlijk grote re strijdmacht voorgesteld. ONTMANTELING SPOORWEG INSTALLATIES DOOR SOWJETS GESTAAKT. De directeur der Spoorwegen ir de Sowjet-Russische zóne van Duits- land heeft meegedeeld, dat de ont manteling van spoorweginstallatfies in de Sowjet-Russische zóne geheel gestaakt is. De rails, welke reeds is weggenomen, zal niet verscheept worden. Wederaanleg van ontman telde spoorweglijnen zal niet wor den tegengegaan, ATOOMKRACHT IN PLAATS VAN STOOKOLIE. Vice-admiraal Edward L. Cochra ne, tijdens de oorlog hoofd van het Amerikaanse scheepbureau, heeft te Washington voorspeld, dat misschien over 5 jaar, doch waarschijnlijker over 10 jaar bij de scheepvaart atoomkracht i.p.v. stookolie zal wor den gebruikt. De brandweercorpsen uit Venlo. Tegelen en Belfeld zijn er in geslaagd om de woedende vuurzee, die voort gestuwd door de Oostenwind, uit de brandende bossen op Duits gebied, op Limburg aangolfde, een halt toe te roepen. Als door een wonder bleven enkele dicht bij de grens staande hui zen en landgoederen gespaard. Deze waren tot op enkele meters door het vuur genaderd. RUIM 20.000 VOOR SLACHT OFFERS VAN BRANDEN. Bij Brabants Volksherstel is tot op heden ruim 20.000 aan giften binnengekomen ten bate van hen, die door de jongste boerderij bran den in Brdbant have en goed heb ben verloren. Dit bedrag is bij lange na niet toereikend om in de ergste nood te voorzien. Het giro nummer van Brabants Volksherstel is 162898 en het adres: Willem H- straat 37, Tilburg. SCHEPEN MET BOLLEN NAAR AMERIKA. Over enkele dagen worden te Rot terdam de Amerikaanse stoomsche pen Dick Lykes en Vella Lykes ver wacht, die beiide een lading bloem bollen voor Amerika zullen innemen. Deze schepen maken de reis speciaal voor dit transport. Denemarken houdt een uitverkoop 10.000 Koeien naar Nederland Volgens een te Kopenhagen ver schijnend dagblad, zal Nederland bin nenkort 10.000 koeien en kalveren voor de vleesvoorziening ip Dene marken aankopen. Hiermede zouden 8 millioen Deense kronen gemoeid zijn. Ook worden thans onderhandelin gen gevoerd over de verkoop van runderen tussen Denemarken ener zijds en Rusland, Engeland, Italië Zweden en België anderzijds. Denemarken heeft op het ogenblik een buitengewoon groot overschot aan vee. ADVOCAAT-GENERAAL BIJ DE HOGEN RAAD. Tot advocaat-generaal bij de Hogen Raad der Nederlanden is benoemd prof. mr. G. E. Langemeijer, thans rechter in de rechtbank te Amster dam, tevens advocaat-fiscaal bij de Bijzonderen Raad van Cassatie en buitengewoon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden. DIRECTEUR-GENERAAL VAN POLITIE. Met ingang van 1 September j.l. is de advocaat-generaal bij de Hogen Raad der Nederlanden, jhr. mr. dr. L. H. K. C. van Asch van Wijck, tij delijk belast met de leiding van de afdeling politie van het ministerie van Justitie, onder toekenning van de titel van directeur-generaal van politie bij genoemd ministerie. MGR. HANSSEN 7 OCTOBER TOT BISSCHOP GEWIJD. De bisschopswijding van Mgr. dr. A. Hanssen zal geschieden op Dins dag 7 October in de kathedrale noodkerk te Roermond door mon seigneur dr. J. H. G. Lemmens, bis schop van Roermond. Monseigneur dr. A, Hanssen was de coadjutor van Mgr. Lemmens. Als assistent bisschoppen zullen fungeren mon seigneur J. P. Huibers, bisschop van Haarlem, en monseigneur W. P. A. M. Mutsaerts, bisschop van 's-Her- togenbosch. Een dringende zaak Met instemming nemen we over uit de Maasbode: We hadden hoop, dat de nieuwe sa larisregeling voor de leraren midd. en voorber. hoger onderwijs reeds spoedig haar beslag zou hebben ge kregen. Dit bleek helaas! niet het geval. Op de jongste algemene vergade ring der leraren v. h. midd. onder wijs bleek daarover, terecht, een pijn lijke teleurstelling te bestaan. Toch zyn de eisen, daar gesteld, allerminst onbillijk: herstel der vol ledige betrekking, maximum aantal lesuren 26 a 28, verhoging van de salarissen tot herstel van de juiste verhoudingen ten opzichte van het overige onderwijspersoneel. We hopen, dat onze minister van Onderwijs te dezer zake zijvi bekende voortvarendheid zal betrachten, ook al is van de leraren geen staking te verwachten. Het is een eis van algemeen be lang, dat onze leraren hun gewichtige taak, die voor de overgrote meer derheid gelukkig geen beroep maar eeh roeping is, kunnen vervullen met een idealisme en een toewijding door materiële zorgen noch door over belasting gedrukt. Wij weten wel, dat minister- Gie- len het tempo niet alléén in handen heeft, maar nu het nieuwe schooljaar weer begint, hebben de leraren toch stellig recht op zekerheid. In de Parochiekerk van de H. We ren fridus te Wervershoofd (west Fr.) vond de plechtige bisschopswijding plaats van Mgr. Jac Grent.M.C.S. de eerste missie-bisschop van W. Fries land als apostolisch-vicaris van Nw. Guinea. Met bril Mgr. Grent Een k.aAAetij,e... Arbeid is des lichaams hoeder. Arbeid is des lichaams voeder, Arbeid is der deugden moeder. Jacob Cats,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1