Ste Ccicbe Somcwt Besprekingen te Den Haag over Ind ië „Democratische" verkiezingen in Hongarije Catastrophale bioscoopbrand te Parijs DINSDAG 2 SEPTEMBER 1947 Bureaux Papengracht 32. Giro 103003. Tefcf.: Administratie, Advertenties 20826. Radactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 2C935. Directeur: C. I. VAN HAMEIlSVELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. KATHOLIEK waarin opgenomen DAGBLAD VOOR ,DE BURCHT" LEIDEN EN OMSTREKEN 37e JAARGANG No. 11178 Abonnementsprijs f 0.26 per week, 1.10 per maand, f 3.25 per kwartaal. Franco per post 4. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden 1.50. Na Koninginnedag DE verjaardag van H. M. de Konin gin is door heel het land gevierd met getemperde vreugde. Getemperde vreugde, omdat het va derland in zulke moeilijke, zorgvolle omstandigheden verkeert: omdat zo velen leven in vrees en angst om hun eigen lot en dat hunner dierba ren; omdat zo velen zijn getroffen door en lijden onder zware verliezen. Getemperde vreugde, maar toch: vreugde, omdat ons vaderland is ge zegend met een Vorstin, die haar iaak volkomen begrijpt en haar plicht gewetensvol vervult; gezegend met een Vorstin, die zich verantwoordelijk weet aan Hem, bij Wiens gratie zij legeert; die in en door haar daden God wil dienen. Wij mogen ons gelukkig prijzen, dat wij zijn een monarchale staat. Het is ;nze overtuiging, dat dit is een zegen voor ons vaderland, en dat Nederland de monarchie niet zal mogen en ook niet zal willen prijsgeven. En wij mo gen ons bijzonder gelukkig prijzen, dat in dit tijdsgewricht aan het be wind is een vorstin uit het Huis van Oranje als Koningin Wilhelrrfina! Uit het Koninginnefeest willen wij voor de toekomst meedragen de ver levendigde, de versterkte en verdiep te overtuiging, dat Nederland zal blij ven: trouw aan Oranje! Naar een betere wereld 1 klaring van president Truman in een brief aan de Paus, waarin de Amerikaanse president yn. consta teert, dat zij, die hun verantwoorde lijkheid tegenover God niet erkennen, hun plichten tegenover hun mede mensen ook niet volledig kunnen na komen. Wij hebben deze verklaring willen onderstrepen, omdat zij de we reld voorhoudt een waarheid, waar aan véél te weinig wordt, gedacht. Natuurlijk, niet alle mensen, die geen verantwoordelijkheid tegenover' God erkennen, zijn booswichte.n! In de natuur van de mens zijn strevingen geschaDen, die óók tot iets goeds kun nen uitgroeien, als die mens Gods heerschappij niet erkent. Maar: zijn naar het kwaad geneigde verlangens zullen gemakkelijk de macht over zulk een mens verkrijgen. En vervolgens: in het bovenstaande citaat wordt gezegd, dat zij, die hun verantwoordelijkheid tegenover God niet erkennen, hun plichten tegenover hun medemens ook niet volledig na komen. Niet volledig. En zo is het! Zo ia het ook bij de christen, de katholiek in tijden, op dagen en uren, waarin hij zich zijn verantwoorde lijkheid tegenover God niet meer ten volle bewust, is. In de verantwoordelijkheid tegen over God ligt ten slotte voor de mens de kracht, om zijn plichten tegenover zijn medemensen volledig na te ko men. Om onder alle omstandigheden te beoefenen de rechtvaardigheid en de liefde. Om waarlijk te zijn een goed mens dus om te zijn een mens, die daad werkelijk, vruchtbaar, doeltreffend mede kan opbouwen een betere sa menleving. vinden over de Indonesische kwestie. Behalve dr. van Mook, die hedenmiddag zou arriveren, is ook de Nederlandse ambassadeur in Ca nada, mr. J. H. v. Royen, in ons land aangekomen. Mr. v. Royen heeft de gehele behandeling van de Indonesische kwestie in de Veilig heidsraad meegemaakt en zal straks optreden als plaatsvervangend lei der van de Nederlandse delegatie in de Algemene Vergadering der Verenigde Naties, welke midden Se ptember aanvangt. België in commissie van drie Officieel wordt medegedeeld: In gevolge de uitnodiging van de Vei ligheidsraad, om een land aan te wijzen, dat bereid is zitting te ne men in de Commissie van Drie, be doeld in het tweede lid van de Ame rikaanse resolutie, welke door de Veiligheidsraad werd aangenomen, heeft de Nederlandse regering zich tot de Belgische regering gewend. De Belgische regering hoeft het ver zoek van Nederland, om in deze commissie zitting te nemen, aan vaard. De Republiek zal naar alle waar schijnlijkheid wel Australië vragen. België en Australië zullen dan op hun beurt een derde mogendheid kunnen aanwijzen. OPHITSING VAN DJOGJA. Van officiële zijde is te Palem- bang medegedeeld, dat de ophitsen de propaganda van radio-Djogja in het gebied van Palembang van in vloed is. Meer en meer leggen de republikeinse ambtenaren het werk neer. De onverzoenlijken gaan over tot fluistercampagnes, waardoor on der de bevolking onredelijke angst ontstaat. Een twintigtal leiders, die anti-Nederlandse propaganda voer den, zijn buiten het door Nederland bezette gebied verbannen en nog meer zullen volgen. Een burger- dienstplicht is ingevoerd om te ONTMANTELING VAN MIJNEN IN SOWJET-ZONE BEGONNEN. De ontmanteling van Duitse mijn- uitrusting, welke dienst doet als her stelbetaling, is thans begonnen, al dus meldt het departement var. de mijn- en metaalindustrie in de Sow- jet-zóne van Duitsland. Deze ont manteling zou in 1945 en 1946 op ver zoek van de socialistische eenheids partij uitgesteld zijn. DUITSERS VERDWIJNEN SPOORLOOS. De Berlijnse Soc. Democratische Partij heeft in het dagblad „Der Abend" een oproep aan de Berlijners gericht om bijzonderheden te ver schaffen over bekenden, die „spoor loos verdwenen" zouden zijn als slachtoffers der politieke politie in de Sowjet-zóne. De soc. democraat Neumann heeft generaal Clay aangevallen naar aan leiding van diens opmerking, dat hem omtrent arrestaties niets bekend was en beweerd, dat de gevallen van spoorloos verdwijnen in de duizen den lopen. voorkomen, dat onmisbare werkers ontslag zullen nemen. Van republikeinse zijde wordt me degedeeld, dat dr. Joesoef Wibisono, voormalig vice-minister van Econo mische Zaken, en een der promi nente leiders van de Masjoemipartij, op 30 Augustus door de Nederlandse autoriteiten te Batavia is gearres teerd. De assistent Wedana van Ranta- kolang aan de weg van Tandjong- sari naar Soemedang is Zaterdag nacht door leden van de T.N.I. in zijn eigen huis vermoord. Voorts zijn twee Javaanse vorsten met hun familie door de republikei nen gearresteerd. Ter gelegenheid van de verjaardag van H.M. de Koningin vond voor het Paleis Huis ten Bosch een aubade en een defile paats. H.M. en het Prinselijk Gezin nemen op het bor des de toejuichingen van het volk in ontvangst. ZONDAG HEBBEN IN HONGARIJE de reeds tevoren beruchte parle- ments verkiezingen plaats gehad onder vigeur van een nieuwe Kies wet, waarmede de Russen, die het land militair bezet hebben, de meerder heid hoopten te behalen voor de communisten. Volgens de berichten is de einduitslag aldus: De communisten hebben een vijfde van de 4.996.lbl uitgebrachte stemmen behaald. Bijna 93 procent van de kiezers heeft ge stemd. De regeringscoalitie van communisten, Kleine Boeren, Soc. Demo craten en Nationale Boerenpartij kreeg 3.007.022 stemmen of iets meer dan 60 procent. Een overzicht van het Stadion te Rotterdam tijdens de opvoering van het spel „De Waterweg heroverd". EEN ARABISCHE EN EEN JOODSE STAAT IN PALESTINA. De speciale commissie van de Ver enigde Naties voor Palestina heeft haar rapport opgesteld voor de al gemene vergadering van de I^O- De meerderheid van de commissie, waartoe Nederland behoort, beveelt aan, binnen twee jaar Palestina tot een economische eenheid te maken, die gevormd zal worden door een Arabische en een Joodse staat en de autonome stad Jeruzalem. Gedurende de overgangstijd zou Engeland Palestina blijven beheren, mogelijk met bijstand van een of meer leden van de Verenigde Naties. De commissie beveelt aan gedurende deze tijd 150.000 Joden toe te laten- e Joodse staat zou bestaan uit Oost-Galileï de Midden-kustvlakte met inbegrip van Haifa, Jaffa en Tel- Aviv en de vlakte van Jisreël. De Arabische staat- zou omvatten West Galileï, Samaria en Judea en de kuststrook in het Zuiden van Isdud tot aajn de Egyptische grens. Het autonome gebied van Jeruzalem zou onder beheer van dc Verenigde Na ties komen te staan. Een minderheid van de commissie India, Iran en Zuid-Slavië diende aanbevelingen in voor een federaal Palestina. De secretaris-generaal van de Ara bische Liga heeft het rapport „abso luut onbruikbaar" genoemd. Volgens hem zal het geen enkel probleem op lossen. Hij wees er op, dat volgens het plan van de commissie geen en kele belangrijke stad of havenstad aan de Arabieren wordt gelaten. VON PAULUS TE BERLIJN? Radio-Hamburg meldt, dat ex-veld maarschalk Friedrich von Paulus, voormalig bevelhebber van het Duit se zesde leger, die bij Stalingrad door de Sowjets gevangen werd genomen, te Berlijn is aangekomen om met de leiders van de politieke partijen in de Oostelijke zóne besprekingen te voeren over het stichten van een „nieuwe gemachtigde partij" in de Oostelijke zóne. Volgens berichten gedurende het afgelopen jaar zou von Paulus, die na zijn gevangeneming naar Moskou werd gebracht, een belangrijk advi seur in het kader van het Sow jet-le ger zijn geworden, en zouden hij en andere Duitse generaals posities in de Sowjet-zóne van Duitsland overne men. Hoe de communisten knoeiden De zetelverdeling. Reuter haalt de Moskouse radio- omroep aan, die op grond van berich ten uit Boedapest de volgende zetel verdeling bekend heeft gemaakt: Communisten: zeven-en-negentig. Kleine Boeren: acht-en-zestig. Sociaal Democraten: zes-en-zestig. Nationale Boeren: Negen-en-dertig. Democratische Volkspartij: negen en-vijftig, Hongaarse Onafhankelijkheidspar tij: drie-en-vijftig. Onafhankelijke Democraten: acht tien. Radicale Partij: zes. Christelijke Vrouwengroep: vier. Burgerlijke Democraten: drie. De vier het eerst genoemde par tijen van bovenstaande lijst vormen de regeringscoalitie. Zij zouden vol gens deze opgaaf 270 zetels of 56,3 van het totaal aantal zetels in het nieuwe parlement bezetten. - - Socialistische ministers treden af. Naar gisteren is bekend gemaakt, zullen alle sociaaldemocratische mi nisters in het Hongaarse coalitiekabi net aftreden op grond van „systema tische fraude" bij de verkiezingen van Zondag. Dit besluit is genomen nadat de so ciaaldemocratische minister van ju stitie, Istvan Ris, tijdens een heftige nachtelijke zitting van de politieke commissie der partij zijn ontslag had ingediend, daar, zoals hij verklaarde, de politie het door hem bevolen on derzoek naar de waarheid van berich ten over verkiezingsfraude, heeft be let. Naar wordt verklaard, hebben „vliegende brigaden" zich van het ene stemlokaal naar het andere be geven om telkenmale hun stem uit te brengen. De Partij der Kleine Boeren heeft officieel geprotesteerd tegen de „sys tematische en grove kuiperijen in verband met de verkiezingen" en de leider der partij, Dinnyes, heeft de communistische minister vran binnen landse zaken om een onderzoek en onmiddellijke actie verzocht. Naar ge meld, zijn de verkiezingen rustig ver lopen. doch uit het gehele land ko men klachten over onregelmatighe den, zoals het schappen van kiezers op grote schaal en het uitbrenge van meerdere stemmen door dezelfde per soon. Wat Britse en Amerikaanse waarnemers zagen. Engelse en Amerikaanse waarne mers bij de verkiezingen in Hongarije zijn tot de volgende, voorlopige, con clusies gekomen. De stemming is overal strikt ge heim geweest en in of bij de stem lokalen is geen pressie op de kiezers uitgeoefend, doch het staat vast, dat „vliegende brigades" in vele distric ten in meerdere stembureaux hebben gestemd en zij bestonden voor de meerderheid uit communisten. De blauwe formulieren, die door deze personen werden gebruikt en welke recht gaven om buiten de plaats van inwoning te stemmen, waren geen vervalsingen. Het is bekend, dat er 500.000 van deze blauw formulieren zijn gedrukt, waarvan er 200.000 op wettige wijze over de kiescommissies zijn verdeeld, doch 280.000 zijn „verdwenen". Het schijnt thans duidelijk te zijn, it het schrappen van kiezers op grote schaal aan de vooravond van de verkiezingen nodig was om het stemmen door de „vliegende briga des" mogelijk te maken, zonder dat het aantal uitgebrachte stemmen bo ven het aantal kiesgerechtigde bur gers zou stijgen. Officieel werd Za terdag ontkend, dat men ter elfder ure een groot aantal kiezers had ge- sc. ..pt, doch in vele distBicten heeft m'en vaststaande bewijzen gevonden, dat dit inderdaad gebeurd is, aldus de waarnemers. In verschillende districten zouden kiescommissies aan het ministerie van binnenlandse zaken hebben ver zocht om toe te staan, dat de houders van de blauwe kaarten eerst na 17 uur mochten stemmen, daar zij an ders geen stembiljetten zouden over houden voor de plaatselijke kiezers, doch in alle gevallen kregen zij bevel de houders der blauwe kaarten on- middelijk te laten stemmen. Naar een correspondent van Reuter meldt, zijn op de hoofdkantoren van alle oppositiepartijen telegrammen en brieven uit diverse plaatsen binnen gekomen, waarin wordt meegedeeld, dat op het laatste moment een groot aantal kiezers van de lijst is ge schrapt. In een dorp zouden bijv. van de 600 kiezers 480 Vrijdag aanzegging hebben gehad, dat zij niet mochten stemmen. 'N ZWART SCHANDAAL IN FRANKRIJK. In Frankrijk schijnt men een grote zwarte-handel-affaire in vlees op het spoor te zijn gekomen. Er zou een waarde van 10 millioen gulden mee gemoeid zijn en het dreigt een der grootste schandalen van deze tijd te orden. Er zouden ook hooggeplaat ste personen bij betrokken zijn, waarvan één reeds gearesteerd is. Het schijnt een goed zaakje ge weest te zijn, want de zwarte pieten moeten een winst van 2millioen gulden gemaakt hebben. Zij hadden een deftig kantoor, huurden troepen mensen om overal vee op te kopen, richtten eigen abattoirs in en sticht ten eigen transportdiensten. Hun zaken breidden zich zó uit, dat hun hoofdkwartier van het dorp- Villefranche d'Allier een drukke plaats maakte. Vandaar verzonden zij hun vlees naar Zwitserland, Ita lië, Monaco en Spanje voor behoor lijke prijzen. Zo verdwenen 12.300 varkens, 6500 koeien en 1500 scha pen over Frankrijks grenzen. Ten slotte joegen zij de boeren te gen zich in het harnas en vooral ook de slagers, die met de grote concur rentie maar matig waren ingenomen. De bevolking deed aanvallen op de vrachtauto's waarmee het vlees werd vervoerd. Toen stelde de politie een onderzoek in en ontdekte het schan daal. DE WERELD-VOEDSELSITUATIE. Op de conferentie van de voedsel- en landbouw-organisatie der V.N. (I.E.F.C.) verklaarde de secretaris generaal van deze organisatie, Dennis A. Fitzgerald, dat wanneer geen bui tengewone maatregelen worden ge troffen, de broodrantsoenen in vele landen onvermijdelijk sterk zullen moeten worden verlaagd. Teneinde dit te voorkomen moeten de impor terende landen een groter gedeelte van hun productie voor menselijke consumptie gebruiken terwijl de ex porterende landen meer moeten ex porteren. AMERIKA ZIET DE BRITTEN LIEVER IN GRIEKENLAND. Officieel is te Washington bekend gemaakt, dat de Verenigde Staten een beroep hebben gedaan op Engeland om het terugtrekken der Britse troe pen uit Griekenland voor onbepaalde tijd uit te stellen. Volgens de Ver enigde Staten vormen deze troepen, hoewel slechts gering in aantal, een I belangrijke evenwichtsfactor. Weer hevige branden Vuurzee bij Tegelen. In Limburg en langs de Neder lands-Duitse grens hebben Zaterdag en Zondag wederom ernstige bos branden gewoed. Het critiekst was de situatie nabij Tegelen, waar een vuur zee, ontstaan in een opslagplaats van •hout nabij Kaldenkirchen, op Duits gebied, zich met angstwekkende snelheid voortplantte in de richting van Limburg. Ter hoogte van Maalbeek onder Belfeld sloeg het vuur over naar Ne derlandse bodem en bereikte het ge bied, der gemeente Tegelen. Men slaagde er gelukkig in huizen en hoeven voor de vlammen te be- hahoeden. Het vuur bleef voornamelijk aan de overzijde van de grens woeden, over een strook van naar schatting acht kilometer lengte. Ook in het Reichswald is het vuur Zaterdag weer opgelaaid en wel ten Noorden van de reeds verschroeide bossen te Frasselt langs de ,Neue Eahn". Het vuur vrat zich voort in de richting van den Cranenburgse- weg. In dit gebied van het Reichs wald staan zeed veel 50- è60-ajrige fijne sparren, kurkdroog hout, zodat men zich kan voorstellen, hoe het vuur hier woedde. Naar schatting stonden ongeveer 100 H.A. bos in vlammen. Er lag een enorme voor raad ggekpt en geschilferd dennen hout, dat bestemd was voor de Ne- derlandses kolenmijnen. Het vuur be vond zich ongeveer op drie kilometer van de Nederlandse grens. Opmerkelijk is, dat juist des Za terdags, wanneer de Nederlandse werklideden het v/erk hebben verla ten, nieuwe branden ontstaan. Dit was twee weken geleden ook het ge val, toen op zes plaatsen tegelijk vuurhaarden ontstonden. Oe vorige week ontstonud eveneens brand in nieuwe percelen. Deel van Brunsum verloren. Zondagmorgen brak brand uit op de Brunsummer heide bij Heerlen, op de zogenaamde „Heksenberg" tus sen de staatsmijnen „Hendrik" en „Oranje Nassau 4". De felle Oosten wind wakkerde het vuur sterk aan en het deed de vlammen hog op laaien, zodat de situatie zich ernstig liet aanzien. ONRUSTIG BRITS-INDIë. Nu Brits-Indië z'n onafhankelijk heid heeft verkregen, is er nog steeds geen einde gekomen aan de onlusten. De jongste ongeregeldheden te Cal cutta hebben dezer dagen weer aan 29 mensen het leven gekost. Volgens berichten uit Lahore be wegen zich een millioen vluchtelin gen in twee stromingen naar het Oos ten en het Westen door Lahore. Per trein, vrachtauto, ossenkar, en te voet komen zij uit de Pendsjaab. Vol gens een communiqué van Maandag avond zijn in de afgelopen 36 uur meer dan 100.000 niet Mohammeda nen Oostwaarts de Soetlej overge trokken. Nog steeds worden zowel Mohammedaanse als Hindoese vluch telingen aangevallen. 87 slachtoffers DE MIJNSTAKING IN ENGELAND. De 2.300 mijnwerkers te Grime- thorpe hebben Zondag met een over weldigende meerderheid besloten de staking, welke het land in het totaal reeds meer dan 100.000 ton steenkool kost, voort te zetten. Te Frickley en South-Kirby, op korte afstand van Grimehorpe, be sloten de mijnwerkers na een toe spraak van de minister van brand stof en energie, Shinwell het werk te hervatten. Dit zijn echter slechts en kele op de 14.000 mijnwerkers, die zich de vorige week aangesloten heb ben bij de oorspronkelijke staking te Grimehorpe. In de Parijse bioscoop „Le Select" is Zondagavond brand uitgebroken, waarbij 87 personen om het leven zijn gekomen en ongeveer vijftig gewond zijn geraakt. De brand, die bij het begin van de voorstelling uitbrak, veroorzaakte een grote paniek, waar door velen onder de voet werden ge lopen. Een officieel onderzoek heeft uit gewezen, dat de brand werd veroor zaakt door kortsluiting in het elec- trisch net tussen het eerste en tweede balcon. De meeste mensen op het tweede balkon werden door de vlam men ingesloten en verstikt. Die op het eerste balkon liepen zulke ern stige brandwonden op, dat vele hier aan zijn overleden. Sommige ouders gooiden hun kinderen van het balkon naar de mensen beneden toe om hen voor verbranding te sparen. De bio scoop is geheel afgebrand. Een „stenen oven". Een verslaggever van Associated Press, die Zondagochtend in de ro kende ruïnes doordrong meldt, dat het theater er uit zag als het inwen dige van een stenen oven. Het ge bouw was om ruimte te winnen in de hoogte gebouwd op een betrekkelijk klein oppervlak. In deze nauwe ruim te zaten de bezoekers op twee balcons en parterre opeengepakt. Rijen zwart geblakerde stoelen, waaruit de brandweer en politie, toen de brand geblust was, de lijken naar buiten hadden gedragen, leverden een tragische aanblik op. De omlaag- gestorte balcons hadden de achteruit gangen versperd en ontvluchting langs die weg onmogelijk gemaakt. In de Parijse ziekenhuizen worden nog 24 ernstig gewonden verpleegd. Veertig anderen konden, na behan deld te zijn, naar huis gaan. Op last van de stedelijke autoriteiten zijn al le amusementsinrichtingen tot Dins dagmiddag gesloten. Dinsdagmorgen zullen de slachtoffers gezamenlijk ter aarde worden besteld. De minister van Binnenlandse Zaken, Depreux, heeft een millioen francs ter beschik king van de nabestaanden der slacht offers gesteld. De gemeenteraad van Rueil heeft een gelijk bedrag voor dit doel uitgetrokken. De "irecteur van de bioscoop, An- toine TTouillade, is gearresteerd. Hij wordt er van beschuldigd de aanwij zingen van de stedelijke veiligheids commissie niet te hebben opgevolgd, Anderzijds wordt de vraag onder zocht, of ook de stedelijke autoritei ten, die deze bioscoop, die slechts over één uitgang beschikt, een be- drijfsvergunning hebben gegeven, blaam treft. Op last van het ministe rie van Binnenlandse Zaken zal een technisch onderzoek naar de verant woordelijkheid voor de ramp worden ingesteld. NIEUWE STAKINGSGOLF IN FRANKRIJK. In Frankrijk heerste gisteren we derom arbeidsonrust door een nieuwe stakingsgolf tengevolge van de ver mindering van het broodrantsoen en de dreigende beperkingen in andere voedingsmiddelen. Er wordt aanzienlijke opschudding gemeld uit Rheims, waar de arbeiders van de textiel- en ijzerfabrieken een proteststaking houden tegen de voed- selbeperkingen. Te Rouaan is 'n alge mene staking uitgeroepen, als protest tegen de voedseltoestand. Te Lille be sloten de tramemployé's een staking te beginnen voor hogere lonen en be tere arbeidsvoorwaarden. Op enkele andere plaatsen werd enige uren ge staakt bij de spoorwegen, eveneens wegens de voedsel toestand. Mgr. Grerit tot bisschop gewijd Zondag werd de nieuwe Aposto-, lisch Vicaris van Ned. Nieuw Gui nea Mgr. Jac. Grent M.S.C. in zijn vroegere parochiekerk te Wervers- hoof door Mgr. J. P. Huibers, bis schop van Haarlem, tot bisschop gewijd. Zaterdagavond hield de consecra tor zijn intocht in de parochie met de wijdeling en de mede-consacre rende bisschoppen, Mgr. W. Panis MSC, -oud-apostolisch vicaris van Menado, en Mgr. Hilaire Vermeiren, apostolisch vicaris van Coquihastad in de Belgische Congo. Ook de se cretarissen van de bisschoppen wa ren aanwezig. Aan de rand van de gemeente werden zij ontvangen door de burgemeester de heer Raat en de pastoor der parochie de heer A. I. M. Busch, Jeugdverenigingen, plaatselijke harmonie en bruidjes brachten de bisschoppen, omstuwd door een grote menigte, naar de pastorie, waar Mgr. Huibers een kort woord sprak. Na de indrukwekkende wijdings plechtigheid Zondagavond in het kerkgebouw werd een receptie ge houden, waarop de nieuwe Bisschop werd toegesproken door pastoor Busch, die hem een couvert met in houd overhandigde. Daarna sprak Mgr. Grent woorden van dank. Alle verenigingen van Wervershoof defi leerden voor de vier bisschoppen. Burgemeester Raat sprak de nieuwe Bisschop toe, waarna ook mgr. Grent en mgr. Huibers nog een kort woord tot alle aanwezigen richtten. Hierna faven de vier bisschpppen tezamen un bisschoppelijke zegen. Een koAhzitje... Wie de Kerk, Christus onsterfelijke Mensheid, te menselijk vindt, eindigt de geschiedenis van de Hervorming vertoont het herhaaldelijk met Christus niet goddelijk meer te vin den. Prof. Gerard Brom*

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1