3e Ceicbe Sou/tcwt Onder Nederlands gezag Verliezen in Ned .Indië Brits-Amerikaanse zone moet zichzelf bedruipen Naar HÜIBERS ZATERDAG 30 AUGUSTUS 1947 Bureaux Papengracht 32. Giro 103003. Telef.: Administratie, Advertenties 20826. Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 2C935. Directeur: C. L VAN HAMELS VELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN f 37e JAARGANG No. 11177 Abonnementsprijs 0.26 per week, 1.10 per maand, f 3.25 per kwartaal Franco per post 4. Advertentie^: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden 1.50. Naar een betere wereld ZOALS gisteren vermeld, heeft de persoonlijke gezant van president Truman bij de Heilige Stoel aan Z.H. de Paus een brief overhandigd van de President, waarin deze allereerst verklaart, dat het zijn wens was, dat Myron Taylor naar Rome zou terug keren, teneinde de besprekingen met de Paus te hervatten. Dit besluit van president Truman moet verblijden ieder, die verlangt naar de wereld-vrede en die beseft, dat, om die vrede te verkrijgen, no dig is samenwerking van alle morele krachten. Verblijdend is dit besluit van pre sident Truman in hoge mate om de toelichting, die de president er bij geeft. „Het is mijn diepste overtuiging, zo schrijft hij, dat zij, die hun ver antwoordelijkheid tegenover God niet erkennen, hun plichten tegen over hun medemensen ook niet vol ledig kunnen nakomen." Dat deze waarheid wordt erkend, is een noodzakelijke voorwaarde vooi de totstandkoming van een betere wereld; van een wereld, waarnaar wij allen verlangen. Het aards para dijs komt niet weer terug, maar een betere wereld, dan waarin wij nu le ven, is zeker mogelijk, en zal er ook zeker komen, alsde mensen er kennen hun verantwoordelijkheid tegenover God. Als de mensen die verantwoorde lijkheid niet erkennen, dan zullen zij ook hun plichten tegenover hun me demensen niet volledig nakomen. Wij kunnen dat constateren zowel in het kleine leven rondom ons heen als in het grote wereld-gebeuren. En Z.H. de Paus heeft op de brief van president Truman een antwoord gegeven, waarin Z.H. om. dit zegt: „Wanneer een staat, welke God uitsluit, zich opwerpt als de bron van de persoonlijke rechten van mens, wordt deze tot slaaf verlaagd en uitgebuit voor de egoistische oog merken van hen, die zich van de macht verzekeren." Niemand onzer zal willen ontken' nen, dat hier wordt gezegd een waar heid, die door de geschiedenis wordt bevestigd, zoals ook de geschiedenis duidelijk toont, dat de omverwerping van de door de Paus bedoelde God delijke orde naar oorlog leidt. Maar die waarheid moet niet slechts niet worden ontkend, zij moet in ons een levende overtuiging zijn. En krachtens deze overtuiging moeten wij zijn onvoorwaardelijke tegen standers van elk staatsbestel, van elk politiek stelsel, dat God uitsluit, dat God niet erkent als de bron van de persoonlijke rechten van de mens. Zulk een staatsbestel, zulk een poli tiek stelsel verlaagt de mens tot slaaf en buit de mens uit voor de egoistische oogmerken men zie r.aar de feiten! van hen, die zich van de macht weten te verzekeren, en het stort de wereld in oorlogen. Gisteren is een bekendmaking van de Landvoogd gepubliceerd, waarin de exacte begrenzing van de (ge bieden wordt opgesomd, welke op 4 Augustus door de Nederlanders wa ren bezet. Verder wordt een aantal maatre gelen uil eengezefc, welke genomen zijn voor het herstel van een ordelijk bestuur. De republikeinse regering heeft na het staken van het vuren, door agitatie en intimidatie de repu blikeinse ambtenaren verboden func ties in het bezette gebied uit te oefe nen, weshalve de Nererlands-Indische regering heeft bepaald: In de bezette gebieden wordt niet langer het republikeinse ge zag erkend. b. Alle ingezetenen dezer gebieden wordt verboden de bevelen van dit gezag op te volgen. c. De republikeinse ambtenaren kunnen hun vroegere functies voortzetten behoudens onge schiktheid of laakbaar gedrag. d. Onwillige ambtenaren worden ontslagen en kunnen naar het republikeinse gebied worden ge zonden. e. Maatregelen zullen genomen wor den voor de duurzame veiligheid van de ingezetenen der bezette gebieden tegen terreur en inti midaties. Voor het herstel van recht en orde zullen alle gewapende organisaties welke het gezag van de bestaande overheidsorganen niet erkennen, ont wapend en ontbonden worden. De Nederlands-Indische regering stelt zich verder ten doel herstel van het onderwijs, verkeerswezen en de arbeidsgelegenheid, waarbij rechts herstel voor allen die uit hun beroep bedreigd worden of die daaruit dreven zijn, zal plaats vinden. Door systematische verzorging van arbeids gelegenheid zal voor ieder passend werk gevonden worden, waarbij door sociale maatregelen gewaarborgd wordt, dat de belangen van de werk gevers en werknemers in harmonie zijn. Het toekomstige regeringsbeleid houdt ook in vrijheid van godsdienst, systematische opbouw van de Indone sische middenstand in samenwerking met de politieke en maatschappelijke organisaties, welker beginselen hier mede stroken. Onder Nederlands gezag staat: Java: bijna twee derden van Java, slechts met uitzondering van een ge bied van 240 kilometer waarin Djok jakarta ligt en waar rijsschaarste heerst, het Bantam-district dat op on geveer 32 kilometer ten Westen van Batavia begint en tot Straat Soenda loopt en een Zuidelijke kuststrook op Oost-Java. Sumatra: in het Noorden een strook van 19 kilometer langs de Straat van Malakka tussen de rivieren Seran- gan en Asahan en voorts het land in paar het Toba-meer. Hieronder val len Medan en rijke rubber- en thee plantages. Op midden-Sumatra een kleine enclave, die over een opper vlakte vanongeveer 32 kilometer rond Padang loopt. Op Zuid-Suma- tra een gebied variërende van 80 tot 160 kilometer in doorsnee rond Pa- lembang. In dit gebied bevinden zich grote olievelden en economisch be langrijke kolenmijnen. Madoera: de Zuidelijke kuststrook voorbij de hoofdstad Pamekasan. Onderscheiding voor dr H. J. van Mook Bij O. is de luitenant-gouverneur- generaal van Nederlands-Indië, dr. H. J. van Mook, bevorderd tot grootkruis in de Orde van Oranje Nassau. BERICHT MAANDAG, 1 SEPTEMBER, NA TIONALE FEESTDAG, VERSCHIJNT DE LEIDSE COURANT NIET. DE DIRECTIE. De regering maakt tot haar leedwezen bekend, dat in de af gelopen week de navolgende ver liezen zijn gerapporteerd: Koninklijke Marine: Mar. 3de kl. D. de Haan, Leeu warden; korp. mar. A. J. v. d. Moesdijk, Eindhoven; mar. 3e kl. G. Paskamp, Dalfsen;mar. 3e kl. H. W. de Wilde, Dieren; korp. mar. C. de Jager, Arnemuiden. Koninklijke Landmacht: 2de It. A. A. Brand, Nijmegen; sold. J. Bronshorst,Leidschendam; sold. P. A. M. van Rooy, Loon op Zand (gem. Kaatsheuvel); sold. M. N. Scheepers, Roosen daal; sold. P. J. Willems, Oir- schot; sold. J. te Paske, Amsteri dam; serg. B. P. Corsten, Rotter dam; korp. L. van Strien, Rotter dam; sold. 1ste kl. H Berkel, Den Haag; sold. M. L. Boescho- ten, Amsterdam; sold. 1ste kl. M. Hoep, Zijpe; serg. W. Kool, Elle- kom (gem. Rheden); sold. J. v^ d. Brink, Veenendaal; sold. 1ste kl. A. G. Polman, Eist; serg.- maj. G. Volbers, Enschede; jager H. Wolswijk, Alphen a. d. Rijn; sold. A. Bijl, Zeist; sold. D. Dam steeg, Willeskop (Utr.); sold. P. C. O vermeer, Voorburg; sold, lste kl. L. Benne, St. Maarten (N.H.); sold. C. W. Eggenkamp, Leusden; sold, lste kl. A. J. Fou- draine, Goes; sold. A. Francke. Zoutelande; sold. J. C Leegwa ter, Broek op Langendijk; sold, lste kl. C. Verhagen, Haarlem mermeer; serg. H. van der El, Rotterdam; 2de It. L. C. Haanen, Maastricht. Kon. Ned.-Indisch Leger: lste It. L. P. van Aarem; Tim. sold, lste kl. S. Patinasarany; Ambon, sold, lste kl. Chr. Rin- sampessy; Men. sold. 2de kl. C. Kalawo; sold. 2de kl. Barisan Madoera Matsoepi; sold. 2de kl. Barisan Madoera Moh Salim; sold. 2de kl. Barisan Madoera Nakam; korp. Barisan Madoera Sinai; Ambon, sold. 2e kl. S. M. Malawan; Men. sold, lste kl. E. Soerentoe; korp. Para 1: S. Trapman; sold, lste kl. G. Si mon; sold. 2de kl, H. E. Rabe; sold, lste kl. H. Persijn; Ambon, sold. 2de kl. H. M. V. Wattimury; Ambon, sold. 2de kl. C. Gerdi- nandus. De les van Lake Succes rvE VEILIGHEIDSRAAD'begon z'n ingrijpen in het Indonesische con flict met zulk een onredelijkheid te demonstreren, dat de stemming in Ne derland hoe langer hoe krijgszuchti- ger begon te worden. Aan alle kan ten werd de mening gehoord, dat men deze volmaakt verdwaasde Veilig heidsraad de rug moest toekeren en zelf handelend moest optreden. Ne derland had nu eenmaal de verant woordelijkheid voor Indië te dragen en wanneer anderen blijk gaven var. zulk een wanbegrip, dan moest Ne derland maar zonder hen handelen volgens zijn eigen verantwoordelijk heidsgevoel. Het zag er naar uit, dat het niet lang duren zou, of de poli tionele actie zou worden hervat en de opmars naar Djokja zou beginnen. Toen begon er een kentering te ko men. Frankrijk en België bleken voor ons een uitstekende steun :e zijn geworden en ook Engeland en Ame rika toonden zich meer op onze hand dan op die van de Republiek. Zodat ten slotte de afloop van het debat over de Indonesische kwestie voor ons niet onbevredigend was. Wij hebben thans van de Raad de vermaning gekregen om het vuur te staken, en het aanbod van goede diensten aan te nemen, terwijl inmid dels de te Batavia aanwezige con suls een rapport over de situatie in Indonesië zullen uitbrengen. Deze resoluties van de Raad kun nen wij aanvaarden, omdat zij vrij wel neerkomen op wat onze gedele geerde mr. v. Kleffens in de Raad reeds had aangeboden. Onze regering heeft zich dan ook inmiddels Vrijdag in een verkla- iirg daarover in gunstige z;n uit gelaten zodat een hervatting van het gewapend optreden in Indië voorlo pig van de baan is. S'ahrir h-;efl niet bereikt wat hij wilde. Alleen in één opzicht kan hij tevreden zijn: de republiek is behan deld als een echte staat en dat vin- dtn de republikeinen al veel waard 'IJ KUNNEN dat betreuren, doch moeten de zaken nemen zoals ze W nu eenmaal zijn. In de Linie schrijf' de heer F- Sijbesma daarover o.m. het volgende: „Het Nederlandse volk zal slechts wijs handelen, wanneer het uit de gang van zaken in de Veiligheids raad de les trekt, dat het dwaasheid zou zijn, om op dit ogenblik zo te handelen, alsof Djokja niet meer mee telt. De les van Lake Success voor Nederland is, dat het een onmogelijk heid is voor de Nederlandse rege ring om de Indonesische kwestie te behandelen als een uitsluitend Ne derlandse zaak, waar niemand an ders iets mee te maken heeft. Het is in het geheel niet ondenk baar, dat de orde en veiligheid op Java en Sumatra alleen te herstellen is met behulp van machtsmiddelen. Het zal voor Sjahrir en de zijnen waarschijnlijk 'n onmogelijkheid zijn, de losgebroken elementen te beteuge len en de wereld te bewijzen, vol doende meester te zijn in het huis. waarin Soekarno c.s. als de facto re gerend worden beschouwd. Maar men zal ondanks de betogen van de heer Van Kleffens de zaak in de Veiligheidsraad onmiddellijk weer in behandeling nemen, indien de Ne derlandse regering volkomen eigen machtig die machtsmiddelen op nieuw zou aanwenden. Men mag dit onrechtmatig achten, een nuchter feit is, dat het gebeuren zal, alsme de dat het voor Nederland in dat ge val nog meer nadeel zal opleveren dan de eerste keer. Wij wijzen er op, dat de door Polen ingediende reso lutie, waarin Nederland en Djokja worden herinnerd aan het verzoek om het vuren te staken, met tien stem men vóór en één onthouding werd aangenomen. Niets zou voor Rus land en de extremisten van Djokja meer welkom zijn, dan een her nieuwd eigenmachtig militair ingrij pen van Nederland; niets zou moei lijker zijn voor Amerika en China aan om in dat geval deze samen zv eerders de wind uit de zeilen te houden. Nederland zou zijn eigen zaak, het waarachtig belang van Indonesië en dat van de gehele wereld slechts schade doen, wanneer het al te zeer vasthoudend aan zijn formele rech ten, deze, les van Lake Success zou veronachtzamen." DUITS INDUSTRIEPEIL STERK VERHOOGD PXxEN de zin van Frankrijk hebben de regeringen van Groot-Brit- tannië en de Ver. Staten besloten om het peil van de Duitse indus triële productie in hun zones te verho gen tot een capaciteit, die gemiddeld ongeveer 10 procent lager ligt dan die van 1936. Als eerste gevolg van deze maatregel zal een geringer aan tal industriële installaties voor herstel betalingen in aanmerking komen, dan oorspronkelijk was vastgesteld. Om twee redenen hebben Londen en Washington tot deze stap besloten. Ten eerste om de gecombineerde Brits -Amerikanse zóne geheel in haar eigen behoeften te laten voorzien. De producten, die voor export beschik baar komen, zullen het herstel van de handel met het buitenland en de overige delen van Duitsland bevorderen, terwijl voor de hierdoor be schikbaar gekomen deviezen grondstoffen en levensmiddelen kunnen worden aangekocht. Ten tweede om tegemoet te komen aan de sterke stijging van de prijzen van levensmiddelen en grondstoffen op de wereld markt, welke stijging veel groter is dan die van de prijzen van fabrikaten. Hierdoor zullen meer industrieproducten moeten worden uitgevoerd om de deviezenbehoeften voor de aankoop van granen, grondstoffen e.d. te dekken. Tegen de afbraak van Potsdam De Britse en de Amerikaanse mi litaire bevelhebber in Duitsland heb ben er op gewezen, dat dit nieuwe plan zo is opgesteld, dat het aan ieder toekomstig plan kan worden aange past. Zij hebben de hoop uitgespro ken, dat de Russen en de Fransen als nog bereid zullen zijn om toe te stem men in een economisch onverdeeld Duitsland, zoals dit de bedoeling van de overeenkomst van Potsdam was. Overigens worden door deze nieu we maatregel de afspraken, die in Potsdam over de Duitse industrie zijn gemaakt, geheel opzijgezet. Im mers, daar spraken Engeland, de Sovjet-Unie en de Ver. Staten af, dat b.v. de capaciteit van de Duitse staal industrie niet boven de 7.5 millioen ton per jaar imocht komen. Dit gold voor de staalfabrieken van geheel Duitsland.. Thans mag de productie van staal alleen voor de gecombi neerde Brits-Amerikaanse zóne 10.7 millioen ton per jaar bedragen. De regeringen in Washington en Londen menen echter, dat volgens de oude plannen noch hun eigen zönes, noch geheel Duitsland ooit een eco nomisch gezonde staat zouden kun nen worden. Frankrijk heeft bezwaren tegen het nieuwe plan. Ten eerste omdat het vreest, dat de Duitse industrie in de toekomst in dienst zou kunnen worden gesteld van nieuwe agressie- plannen, waardoor Frankrijks vei ligheid voor de zoveelste maal in ge vaar zou worden gebracht. Ten twee de, omdat het herstel van de getrof fen geallieerde landen in Europa ten achter zou worden gesteld bij dat van Duitsland. Als bewijs van dankbaarheid voor de bevrijding van ons vaderland zal namens H.M. de Koningin en het ge hele Ned. Volk aan Generaal Eisen hower een gouden herinnerings zwaard worden aangeboden. Het gemaakt door de edelsmeden Jan- Eloy Brom en Leo Brocm te Utrecht, terwijl het staalsmeedwerk is uit gevoerd op de Artillerie-inrichting, Hemibrug. SOWJET-UNIE RATIFICEERT VREDESVERDRAGEN. Radio-Moskou meldt, dat de Opper ste Sowjet gisteravond de vredes verdragen met Italië, Roemenië, Hon garije, Bulgarije en Finland heeft ge ratificeerd. Hoewel in Londen de Franse be zwaren niet door een concrete over eenkomst zijn ondervangen, hebben de gedelegeerden van Engeland en Amerika aan de Franse afgevaardig den medegedeeld, dat het niet in de bedoeling van Groot-Brittannië en de Ver. Staten lag om het Duitse her stel voorrang te verlenen boven dat van andere landen, maar dat zij in tegendeel de economische bronnen het voormalige Derde Rijk in dienst wensten te stellen van de we deropbouw van alle Europese lan den. Zij hebben ook medegedeeld, dat het plan voor het onder controle brengen van de mijnen van het Roer gebied niet de maatregelen, die no dig zijn om te voorkomen, dat deze industriestreek nogmaals het cen trum van voorbereiding tot agressie wordt, in de weg zal staan. De Fransen hebben zich bij deze mededelingen neergelegd, maar blij- aandringen op een concrete overeenkomst. DE „JOHAN VAN OLDEBARNEVELDT". De „Johan van Oldebarneveldt" van de Maatschappij Nederland, die aan vankelijk gistermiddag met 1300 vrouwen en kinderen in het kader van de gezinshereniging naar Indo nesië zou vertrekken, is tengevolge van een technische storing in de ma chinekamer nog niet vertrokken. Zeer vermoedelijk zou het schip vandaag uit Amsterdam vertrekken en om cir ca drie uur IJmuiden passeren. In verband met de voorschriften der douane en grensbewaking is na de inscheping geen communicatie meer mogelijk tussen schip en wal. Aan boord bevinden zich hoofdza kelijk vrouwen en kinderen van em- ployées der verschillende onderne mingen in Indonesië, die een jaar ge leden derwaarts vertrokken. Ook zijn bij de passagiers vrouwen en kinde ren van militairen. De uitzending van deze passagiers wordt door de regering betaald. De vrouwen waren I zeer ingenomen met de vlotte mede- I werking der diverse instanties. TOESPRAAK MINISTER PRESIDENT. Ter gelegenheid van de verjaardag van H.M. de Koningin zal minister president dx. L. J. M. Beel a.s. Maan dag om 13.15 uur over beide zenders in het nationaal programma, een ra dio-rede uitspreken, DR. BEEL MINISTER VAN OVERZEESE GEBIEDSDELEN a.i. Daar het zich laat aanzien, dat mi nister Jonkman, in verband met zijn ziekte, geruime tijd zijn functie niet zal kunnen vervullen, heeft minis ter-president dr. Beel de portefeuille van Overzeese Gebiedsdelen ad in terim overgenomen. De heer Beel heeft vandaag reeds, aldus de .Volks- Krant", in het ministerie van Over zeese Gebiedsdelen, een begin ge maakt met deze taak. INBREKER IN EEN HOTEL TE SCHEVENÏNGEN. In een hotel te Scheveningen lo geerde dezêr dagen een echtpaar uit Brunssum (L.). Het had zich op een avond te ruste begeven. Enige tijd la ter ontwaakte zowel de man als de vtouw tegelijkertijd. Zij zagen een man door het raam van hun logeerka mer verdwijnen. Het bleek dra, dat de indringer zich had meester ge maakt van de kleding van het echt- paar.De politie werd gewaarschuwd; zij ontdekte een man, die zich in het donker op de Zeekant, een straat aan de noordelijke boulevard, ophield. Toen de man de agent ontwaarde zet te hij het op een lopen, terwijl hij een pakket wegwierp. De agent schoot viermaal op de vluchteling, die ech ter kans zag te ontkomen. In het pak ket bevond zich de kleding van de vrouwelijke logeergast. De kleren van de mannelijke logé zijn echter nog spoorloos. In het colbertjasje bevond zich o.m. een bedrag van zestiendui zend gulden aan bankbiljetten. De „Indrapoera" uit Zuid-Afrika te Rotterdam aangekomen Passagiers mochten niet van boord Gisteravond om 10 uur is de Indra poera uit Zuid-Afrika te Rotterdam aangekomen. Aan boord bevinden zich ongeveer 200 passagiers, meest Z.-Afrikaners van Nederlandse af komst, die na een verblijf van 15 tot 20 jaar in het nieuwe vaderland een vacantiereisje naar Nederland onder nemen. Ook zijn er enige Belgen en Noren aan boord. Van heinde en ver, uit geheel Nederland, waren de verwanten gekomen om de aanko mende te begroeten en beladen met grote boeketten bloemen wachtte een grote menigte reeds uren lang in de prote loods, want de Indrapoera liep twee uur later dan verwacht werd binnen. Zodra het schip aan de wal lag viel de vele wachtende een twee de teleurstelling ten deel. Slechts die genen onder de passagiers die het voornemen daartoe tevoren hadden kenbaar gemaakt, te weten een 30- tal, mochten van boord af. De overi gen werden verplicht tot hedenoch tend toe op het schip te blijven, ter wijl de mensen in de loods zelfs niet op de kade mochten komen om even uit de verte te groeten. Deze houding van de douane, aan wie deze maatre gel te wijten is, heeft grote ontstem ming en diepe teleurstelling gewekt, vooral omdat bijna niemand een be hoorlijk ondeikomen voor de nacht had. De Indrapoera heeft wel een zeer bijzondere reis gehad. Kapitein Oos- ting verklaarde namelijk, dat hij van Zuid-Afrika tot Rotterdam zeer som ber weer had gehad. Hij had bijna geen zonneschijn gezien en was zeer verwonderd te horen, dat men in Ne derland de laatste maanden eigenlijk I niet meer wist wat schaduw was. ONZE KONINGIN VERJAART Morgen is het de verjaardag van H.M. de Koningin, welke a.s. Maan dag zal worden gevierd. Op haar 67ste verjaardag staat on ze Koningin vol kracht en vitaliteit midden onder ons volk, jong naar geest en hart- Het is opmerkelijk, dat Zij, die al tijd de eerbied van haar volk heeft genoten, stééds dichter bij haar volk komt te staan. Er is zonder enige overdrijving moge dit gezegd een innige, hartelijke band van genegen heid en van liefde tussen Vorstin en Volk. En wij bidden God, dat Hij nog lang moge sparen en moge zegenen onze Vorstin die, naar wij zeer vu rig hopen, op 8 Sept. 1948 luisterrijk moge vieren haar gouden regerings jubileum in een gelukkig land te midden van een volk, dat zijn Ko ningin liefheeft! H. M. de Koningin zal aubade in ontvangst nemen H.M. de Koningin heeft de wens te kennen gegeven de aubade op 1 Sep tember van de ring 's-Gravenhage van de Koninklijke Bond van Chris telijke Zang- en Oratoriumvereni gingen in ontvangst te nemen, zo deelt het Haagse comité voor volks feesten ons mede. De aubade zal gezongen worden op het voorplein van het koninklijk paJeis ,.Huis ten Bosch", des voor- middags te 10.00 uur. De aangekon- digoe aubade op het Lange Voor hout gaat niet door. Haarlemmerstraat 123, Lelden voor Geboorteaankondig'ngen GELUKWENSEN VOOR H. M. DE KONINGIN. De secretarie van H. M. de Ko ningin deelt ons het volgende mede: „Op 31 Augustus plegen talloze Ne derlanders schriftelijk en telegrafisch H. M. de Koningin gelukwensen aan te bieden .Deze bewijzen van medele ven worden door Hare Majesteit steeds bijzonder op prijs gesteld. Gezien echter haar vele werkzaam- neden zal het voor de Koningin dit jaar niet wel mogelijk zijn aan deze gelukwensen evenals andere jaren haar persoonlijke aanlacht te schen ken." BRABANTS VOLKSHERSTEL. Behalve de bisschop van Den Bosch, heeft ook Prinses Juliana een gift doen toekomen aan de hulpactie van Brabants Volksherstel ten behoe ve van de slachtoffers van de bran den in Noord-Brabant. In vijf dagen tijds is voor dit doel een bedrag van bijna 12000 gulden ingekomen. Schoenenbon op No 6 Het C.D.K. deelt mede, dat op plaatselijk door de distributiedienst bekend te maken dagen in het tijd vak van 2 tot en met 27 September een schoenenbon naar keuze worden verstrekt aan hen, wier stamkaartnummer eindigt op het cijfer zes, voor zover de bon 612 zich nog aan hun inlegvel bevindt. De tweede distributiestamkaart moet worden overlegd evenals het inlegvel, waarvan bon 612 zal wor den verwijderd. Tevens zal in ge noemd tijdvak aan kinderen gebo ren in de maand September van een der jaren 1932 tot en met 1945. als mede aan kinderen geboren in de maand November van het jaar 1946. een schoenenbon w.orden verstrekt van de soort en maat als overeen komt met leeftijd en geslacht van het kind. Bij laatstgenoemde uitrei king zal bon 604 van het inlegvel worden verwijderd. Een, koAAeÜje... Iemand, die niet de kracht in zich voelt, om door zijn innerlijke hou ding achting in te boezemen, is in stinctief bevreesd voor de toenade ring tot zijn ondergeschikten en doet alle moeite om door een uiter lijk imponerend optreden de critiek op een afstand te houden. En de ondergeschikten, die alleen maar deze uiterlijke, hen kwetsende zijde zien, zullen ten lange leste (groten deels onbillijker wij 2e), niets goeds meer aan hem laten," Tolstoi „Meester en Knecht", blz. 327.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1