9e Cetebe Somout Veiligheidsraad herhaalt: „Staakt het vuren'' De rede van mr. Van Kleffens De laffe aanslag op mgr. Ukmar Terreur in „bevrijd" Engels-Indië Oppositieleider onder de ogen van politie afgeranseld WOENSDAG 27 ANGUSTUS 1947 Bureaux Papengracht 32. Giro 103003. Telef.: Administratie, Advertenties 20826. Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 2C935. Directeur: C. I. VAN HAMERS VELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 37e JAARGANG No. 11174 Abonnementsprijs 0.26 per week, f 1.10 per maand, f 3.25 per kwartaal. Franco per post 4. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief, Bij contraot belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden 1.50. Belgisch competentie-voorstel afgewezen HET NEDERLANDSE STANDPUNT, dat de Indonesische kwestie buiten de competentie van de Veiligheidsraad valt, is gisteren niet aan vaard, doordat de Belgische resolutie, welke deze vraag aan het Inter- rationale Hof van Justitie beoogde voor te leggen, niet de vereiste meer derheid heeft kunnen behalen. De Verenigde Staten, Frankrijk, België en Engeland hebben de resolutie gesteund. Polen stemde tegen en Rus land, waarvan de vertegenwoordiger de resolutie het felst had bestreden, onthield zich met China, Columbia, Brazilië, Syrië en Australië van stem ming. Met het verwerpen van deze reso lutie heeft de Veiligheidsraad te kennen gegeven, dat hij zich bevoegd acht, om van het geschil tussen Ne derland en de Republiek niet alleen kennis te nemen, maar ook om maat regelen te treffen, welke leiden, tot een spoedig beëindigen van het con- flict. Onmiddellijk daarna heeft de Vei ligheidsraad met tien stemmen voor en één onthouding een Pools voorstel aan de Nederlandse en Republikein se autoriteiten een herinnering te sturen aan het bevel tot wapenstil stand, gegeven op 1 Augustus, met het verzoek, zich daaraan te houden. Groot-Brittannië heeft zich bij de be handeling van dit voorstel van stem ming onthouden. De Amerikaanse afgevaardigde Hershell Johnson, heeft bij de behan deling van dit voorstel zijn stem ver heven tegen deze „eenzijdige en er gerlijke uiteenzetting" van daden van agressie, welke door de Nederlandse troepen sedert het wapenstilstandsbe vel zouden zijn bedreven Wij be schikken niet over de nodige gege vens, aldus Johnson, om 'fe beoor delen, of deze feiten juist zijn. Even min weten wij of de Nederlandse ge delegeerde gelijk heeft met te zeg gen, dat de Republikeinse regering niet in staat is orde en rust op haar eigen gebied te handhaven. Verwacht wordt, dat de Republiek Australië zal aanwijzen als haar ver tegenwoordiger in de drie-landen- commissie. De Republiek heeft im mers Australië's aanbod tot het ver lenen van goede diensten destijds aanvaard. Bovendien heeft de Repu bliek in Australië een voorstander van haar belangen gevonden. India, de andere Republikeins-gezinde mo gendheid, komt niet in aanmerking, omdat dit land geen lid van de Vei ligheidsraad is. Mr. van Kleffens deelde mede, dat de Nederlandse regering de resolu ties van de Veiligheidsraad bestu deert. Hij zei er van overtuigd te zijn. dat de Nederlandse regering al les in het werk zal stellen om een spoedige ^beslissing te bereiken. Ne derland zal een vreedzame oplossing van harte toejuichen. De voorzitter van de Veiligheids raad verklaarde daarna, dat hiermede de eerste faze van de behandeling van de Indonesische kwestie door de raad is beëindigd. De zaak blijft even wel op de agenda, zodat ieder lid het recht heeft haar, indien hij zulks no dig acht, wederom in behandeling te brengen. VERWOESTINGEN TE MALANG De berichten over de verwoestin gen van katholieke gebouwen en in stellingen in Malang zijn minder gun stig dan op andere plaatsen van Ja va. Gezien echter het grote aantal 'der Katholieke gebouwen valt het geheel toch nog mee. Totaal uitge brand zijn de scholen-internaat, la gere school, Mulo-schoól, kweek school der zusters Ursulinen, die aan de weg Tjelaket lagen. Het daar achter gelegen klooster der Zusters bleef gespaard.. Voor zover tot nu toe bekend, bleven alle andere ge bouwen, zowel de kerken als de kloosters en scholen intact. De volledige text van de rede van mr. Van Kleffens in de Veiligheids raad luidt: Mijnheer de voorzitter! Opdat de ze raad en wijzelf de bedoeling van het Poolse voorstel duidelijk ver staan, verzoek ik u mij toe te staan via u een vraag te mogen stellen aan de Poolse vertegenwoordiger: Tien dagen geleden bereikte on ze troepen in Noord-Sumatra het bericht, dat republikeinse elemen ten 4000 Chinezen bijeen hadden gebracht op een begraafplaats in de nabijheid van de plaats Panka- lan Brandan zonder voedsel, water of enige bescherming tegen de zon. Deze Chinezen gingen dus een ze kere dood tegemoet. Wij besloten deze ongelukkigen te bevrijden, ofschoon wij wisten, dat wij ons hierdoor blootstelden aan republi keins vuur, hetgeen inderdaad ook gebeurde. Mijn vraag is nu: is het al dan niet de bedoeling van het Poolse voorstel, dat wij voortaan "ons onthouden van dergelijke ac ties? Ik haast mij hieraan toe te voe gen, dat ik zeer goed weet, dat Poolse soldaten evenmin als de on ze zich van een dergelijke daad zou den onthouden. Ik zou het op prijs stellen 'n recht streeks antwoord op mijn vraag te ontvangen, waarna ik enige verdere opmerkingen zou willen maken. Mijnheer de voorzitter, ik kan het Poolse voorstel evenals uw uitnodi ging van 1 Augustus om de vijande lijkheden te staken alleen maar zo begrijpen, dat de republikeinse troe pen en de rovende benden dienen op te houden met moord en vernielin gen aan publieke en particuliere eigendommen. Er ontstaat een zeer moeilijke situa tie wanneer deze centrale republi keinse regering of de centrale leiding van de republikeinse troepen, die via radio aansporen tot wreedhe den, sabotage, vernietiging en sub versieve arcties, al deze daden niet nalaten. Ik heb hier voor me enkele van deze radiotoespraken. De republi keinse generaal Soetomo verklaarde op 17 Augustus 16 dagen na de uitnodiging tot het staken der vijan delijkheden „Verbrand ieder huis der Nederlanders, verbrand al- ies. Een Nederlanders vermoorden is gemakkelijk genoeg. Hij kan immers r.iet steeds waakzaam zijn". De repu blikeinse minister-president ver klaarde op 21 Augustus voor de ra dio: „Ons land zal doorgaan alles te doen, wat ie vijand kan benadelen". Dit zijn slechts enige korte aanha lingen. Ik geloof, dat het duidelijk is, dat indien dit doorgaat, wij zullen hebben te bepalen, hoe wij deze si tuatie het hoofd kur.nen bieden. Ik zou u in overweging willen geven, dat indien de Poolse resolutie wordt aangenomen, dit in de eerste plaats en voornamelijk betekent dat uw ver zoek de republiek zal afhouden van dergelijke subversieve acties als wij zoeven vermeldden. Ik zal in het ver volg, zonder te leten op de vraag aangaande de jurisdictie, de Veilig heidsraad inlichten over eventuele verdere aansporingen door de repu blikeinse autoriteiten tot bovenge- wraakte handelingen. Dit is werke lijkheid, al het andere is theorie. CHINESE CONSUL TE MED AN VERTREKT UIT PROTEST ,Het te Batavia verschijnende „Dag blad" deel't mede, dat de Cninese consul te Medan zijn ontslag heeft ingediend en via Singapore naar Nanking is vertrokken. Dit ontslag is het gevolg van zijn ontstemming over de houding der Chinese regering tegenover de behan deling van de Indonesische kwestie in de Veiligheidsraad, welke hij, het levensgevaar, waarin duizenden Chi nezen verkeren en de gruweldaden tegen hen bedreven, in aanmerking genomen, te passief acht. JOODSE IMMIGRANTEN NAAR DENEMARKEN? Een woordvoerder van het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Dinsdag medegedeeld, dat de regering het verzoek van de hoofd rabbi van Denemarken om de 4400 Joodse vluchtelingen van de „Exodus 1947" op Deense bodem te huisves ten, ernstig heeft overwogen. Hij legde er de nadruk op, dat talrijke barakken, welke vroeger door reeds gerepatrieerde Duitse vluchtelingen werden bewoond, thans leegstaan en voldoende plaats zouden bieden aan de Joodse immigranten. De drie Britse transportschepen met de vluchtelingen aan boord, zijn thans in de haven van Gibraltar aangekomen. Zij zullen hier bunke ren en proviand aan boord nemen voor de reis van tien dagen naar Hamburg. De volgende bijzonderheden zijn i AARTBISSCHOP VAN WILNA nog te melden over de misdadige I DOOR GEHEIME SOVJET-POLITIE Aantal slachtoffers op 15.000 geschat In het onafhankelijk verklaarde Voor-Indië geraakte het hek steeds meer van de dam. Vluchtelingen uit het grensgebied van de Hindoestanse en Pakistanse Pendsjaag verklaren, dat hier een staat van oorlog be staat. Men schat het aantal slacht offers der laatste weken op 15.000. Gewapende Moslems vallen in een revanche-actie voor de wandaden el ders door Sikhs en Hiridoes bedre ven, door Hindoes en Sikhs bewoon de dorpen aan. De gewapende macht, die de Indische minister van Defen- DE BARTHOLOMEUS-NACHT. Er zijn praatjes, zo hardnekkig en koppig, dat zij honderd keer kunnen worden weerlegd en toch telkens weer opduiken. Kwade wil is daarbij zelden in 't spel. Het is meer de ver lokking van een sterk pikant verhaal. Ook de „Nieuwe Leicfse Courant" die wij in 't geheel niét van boos op zet ook maar zouden durven verden ken is voor die verlokking bezwe ken en komt in een artikeltje over de Bartholomeus-nacht aandragen met de bewering: En dat Paus feregorius XIII de bloednacht liet vieren door te Rome in tegenwoordigheid van het gehele college der kardinalep een Te Deum te doen aanheffen, meldde de K.R.O. evenmin. Het is onweerlegbaar juist, dat de Paus op 8 Mei 1572 een „Te Deum" liet zingen, maar herhaaldelijk weer legd is de mening, dat dit Te Deum werd gezongen om het schandelijke en verfoeilijke bloedbad op de Franse Protestanten te „vieren". Aan het Va- licaan, evenals aan de andere Euro pese hoven, was medegedeeld, dat een samenzwering tegen de koning ontdekt en verijdeld was een vol slagen verkeerde voorstelling van za ken, welke bij de toenmalige gebrek kige verbindingen niet zo spoedig aan het licht kwam. Het gezongen „Te Deum" en het bezoek van Gregorius XIII aan de Franse kerk te Rome zijn dus te beschouwen als een officiële daad van de H. Stoel in antwoord op een even officiële, maar zeer bedrie- gelijke kennisgeving van de Franse regering. Het praatje 'over een vie ring van de bloednacht is reeds hon derden keer weerlegd; deze laatste weerlegging zal wel niet de laatste zijn. zijn. (Men leze hierover: „Kerkge schiedenis" van kard. dr. J. de Jong, dl. II, p. 328). sie op zijn inspectietocht vergezelt, opende tussen Amritsar en Lahore het vuur op de Moslems. In de Ooste lijke Pendsjaab duurt de uitroeiing van Moslems voort. Naar de Indische News Chronicle meldt, werden nabij de grens van Kasjmir in de stad Sialkot minstens 3500 mannen, vrouwen en kinderen vermoord. Een passagierstrein werd door een gewapende bende aangeval len, waarbij o.m. eer twaalftal men sen levend werd verbrand. De Constituerende Vergadering van Indië nam Maandag een minuut stilte in acht ter herdenking van de BRANDEN BOERDERIJBRAND TE WAPENVELD. Zeven gezinnen dakloos. Gistermiddag omstreeks drie uur brak door nog onbekende oorzaak brand uit in de hooiberg van een zeer grote boerderij te Wapenveld. Hot vuur sloeg spoedig over op de boerderij, welke om vier uur, toen de brandweercorpsen uit de omliggende gemeenten arriveerden, reeds nage noeg in as gelegd was. Door de krachtige wind waren er intussen vonken overgewaaid naar een tweehonderd meter verder gele gen huizenblok, waarin zes gezin nen woonden. Dit blok stond spoedig in lichterlaaie. De gezamenlijke brand weercorpsen van Zwolle, Hattum en Heerde konden pas in de avonduren de brand bedwingen. Door deze brand zijn zeven gezinnen dakloos geworden. BOERDERIJBRAND TE BEESD. De eveneens grote boerderij van M. de Jong in Acquoi gemeente Beesd, is tot de grond toe afgebrand. Als vermoedelijke oorzaak wordt hooi- broei aangenomen PEELBRAND ANDERHALVE METER IN DE GROND. De over een oppervlakte van en kele vierkante kilometers woedende peelbrand tussen Asten en Someren blijkt anderhalve meter die? in de veengrond te zijn gedrongen' en bij de blussingswerkzaamjieden staat men dan ook voor een hopeloze taak. Men heeft slechts de verdere uitbrei ding kunnen voorkomen door een bijna twee kilometer lange brand- sleuf te graven, waardoor het gevaar voor de huizen en de voorraden turf is afgewend. Verschillende brandwe ren blijven echter in actie, om ge vaar van overslaand vuur te voor komen aanslag op twee katholieke priesters in de Joego-Slavische bezettingszone van Venezia Julia- Monseigneur Ukmar was door de H. Stoel afgevaardigd, om het Vorm sel toe te dienen in deze zóne ter verr vanging van de Bisschop van Triëst Mgr. Santin, wien het onmogelijk is nog langer in deze zóne zijn herder lijk ambt uit te oefenen- Toen mgr. Ukmar op 25 Augustus j.l. in dit ge bied arriveerde en zich in de pasto rie van Pisino bevond, kwamen ge wapende troepen Sloveense commu nisten met de rode vaan voorop tot voor het kerkgebouw, dat zij even wel niet konden binnendringen. Daarna begaven zij zich naar de pastorie en onthoofden met bijlsla gen de pastoor, Dom Miro Boelestisj, die Mgr. Ukmar wilde beschermen. Deze laatste werd toen zo zwaar mis handeld, dat hij een schedelbasis- fractuur en zeer ernstige wonden in de nierstreek opliep. Eerst om 1 uur in de nacht bereikte een zieken-auto uit Triëst het dorp Pisino; gewapende elementen hadden deze wagen onder weg herhaaldelijk opgehouden. On danks het dokters-advies stonden de Joego-Slavische autoriteiten niet toe dat de in stervende toestand verke rende Mgr. Ukmar naar de Vrijstad Triëst werd getransporteerd, doch zij dirigeerd;n de ziekenwagen naar de haven Fiume, die in de Joego-Sla vische zóne ligt. Reeds Zaterdag, toen het bericht van Mgr. Ukmar's komst alom was verspreid, had zich van de groepen, waartoe de moordenaars behoren, een grote opwinding meester ge maakt. De .Osservatore Romano" schrijft over deze zaak, dat de iedere maal aangehaalde arugmenten voor de des tijds gepleegde aanslag op Mgr. San tin, Bisschop van Triëst, leugenach tige voorwendsels zijn. Om de Joe go-Slavische gemoederen toch niet te prikkelen, had de H. Stoel deze keer priesters van Sloveense af komst naar zóne B. van Venezia Ju lia gestuurd, opdat de bevolking ten minste haar kinderen het Sacrament van het Vormsel zou kunnen laten ontvangen. De „Osservatore" merkt op, dat de bevolking nog steeds trouw aan het Geloof blijft, doch ge wapende bluffers haar en de geeste lijkheid terroriseren en het kerkelijk leven onmogelijk maken. RUSSISCHE PARACHUTISTEN DALEN UIT DE STRATOSFEER. Naar Radio-Moskou meldt, hebben drie Sowjet-Russische parachutisten bet wereldhoogterecord voor parachu tespringen gebroken. De grootste sprong 13.400 meter werd door kolonel Romanioek ge maakt, die onmiddellijk na te hebben gesprongen zijn parachute opende en in 21 minuten de grond bereikte. Het was zijn 1.578ste sprong. In Leiden vond; de overdracht plaats aan het Nederlandse Leger museum van een aantal vaandels van verschillende regimenten infan terie. DE ONDERWIJZERS EN DE MILITAIRE DIENST. De minister van Oorlog heeft aan de Tweede Kamer medegedeeld, dat het mogelijk gebleken is ook^ on der-officieren, jonger dan 30 jaar» voor zover zij bij het onderwijs werkzaam waren, te demobiliseren. Er zijn in dit verband maatrege len genomen om ook de onder-offi cieren, als hier bedoeld, geboren In de jaren 1918. 1919 en 1920, tot een totaal aantal van 29, met groot ver lof te zenden. Nadat deze maatregel haar beslag gekregen heeft, zullen alle dienst plichtige onderofficieren, die hier te lande onder de wapenen waren, voor zover zij niet zijn opgeleid bij het dienstvak der militaire admini stratie en voor zover zij inderdaad bij het onderwijs werkzaam zijn, gedemobiliseerd zijn. DE BAKKERS OP 1 SEPTEMBER. De werkgevers- en werknemersor ganisaties in het bakkersbedrijf heb ben in onderling overleg besloten op Maandag 1 September a.s. te wer ken als op een gewone werkdag. De regeling geldt voor het gehele land. .DEMOCRATIE" IN HONGARIJE EEN GROEP van ongeveer 300 communisten heeft gisteren Zoltan Pfeiffer, de leider van de Hongaarse onafhankelijkheidspartij en een der voornaamste bestrijders van het communisme, met fietspompen, stok- lAn en spaden zodanig afgeranseld, dat hij met zeer zware verwondin gen naar het ziekenhuis moest worden overgebracht en nog steeds bui ten bewustzijn is. Een tweede leider van de onafhankelijkheidspartij, Ke- GEARRESTEERD. De geheime Sovjet-Politie heeft te Wilna de titulair-Aartsbisschop van deze stad, Mgr. Myczeslaw Reynis, en de Kanunnik Jan Ellirt gearresteerd. RUSLAND WEL GEEN INMENGING IN DE ZAAK-PETKOW. De Sowjet-Unie heeft het verzoek van de Britse en Amerikaanse rege ringen om gezamelijk te beraadsla gen over de kwestie van de terdood veroordeling van de Bulgaarse oppo sitieleider Petkow van de hand ge wezen. Wisjinsky, de Russische on derminister van Buitenlandse Zaken, noemde dit in zijn antwoord „in menging in de binnenlandse aange legenheden van Bulgarije" Het Bulgaarse parlement heeft gis teren een wet aangenomen, waardoor de Agrarische Partij van Petkow ont bonden wordt. De minister van Justi tie had te voren in een rede ver klaard, dat in deze partij zich alle „fascistische en reactionnaire" krach ten van het land hadden verzameld. Ook de agrarische jeugdorganisaties zullen nu ontbonden worden. De 65 parlementsleden van de partij van Petkow waren niet bij de debatten en de stemming aanwezig. resztes, werd eveneens zwaar gewond. De overval van de communisten geschiedde tijdens een vergadering in Csongrad. in Centraaal-Hongarije. Op een daarvoor gehouden vergade ring waren de communisten begon nen met het gooien van stenen, me loenen en eieren. De (communisti sche) minister van Binnenlandse Za ken had daarop aan Pfeiffer toege zegd, dat de politie bij de vergade ring in Csongrad versterkt zou zijn. Inderdaad was er politie aanwezig, maar toen Pfeiffer en zijn partijgeno ten werden aangevallen, onthield zij zich van optreden. Pfeiffer had nog getracht het bal kon van een hotel beschikbaar te krijgen om van daar af de menigte, die naar schatting uit meer dan 5000 personen bestond, toe te spreken, doch de hotel-eigenaar werd door on geveer 300 communisten bedreigd. NIEUWE ARISTOCRATIE. Tijdens een Zondag gehouden ver kiezingsrede heeft Pfeiffer de Hon gaarse Kieswet beschreven als een „betreurenswaardige aanval op de democratie". „Wij hebben", zo zeide NOTA AAN ONZE BUURLANDEN OVER DE COLORADOKEVERS. De Nederlandse regering heeft zich gewend met een nota tot de regeringen van België, Engeland, Frankrijk en Luxemburg inzake het gevaar en de bestrijding van de coloradokever. Hierin zijn de maat regelen, die Nederland tegen deze kevers heeft genomen, uitvoerig uit eengezet, waarna een beroep op de genoemde regeringen wordt gedaan om ernstig in overweging te nemen na te gaan welke maatregelen in hun land en in de Britse zóne van Duitsland getroffen kunnen worden tot intensivering van de bestrijding. PROF. DR. L. G. J. VERBERNE. Dr. L. G. J. Verberne, conrector van het O. L. Vr. Lyceum te Breda, is benoemd tot hoogleraar aan de Econ, Hoogeschool te Tilburg. Prof. Verberne zal aldaar politie ke, economische en sociale geschiede nis doceren. Dr. Verberne is sinds de oprichting van het O. L. Vr. Lyceum ie Breda in 1922 als conrector daaraan verbon. den. Na zijn middelbare studies in taal en letteren volbracht te hebben, ging zijn wetenschappelijke liefde uit naar de geschiedenis, waarin hij eerst zijn middelbare acte haalde om daar na zijn studies voort te zetten aan de universiteit. In Nijmegen vond hij de bekroning er van. Dr. Verberne verwierf zich bekend, heid, eerst door vele leerboeken wel ke hij schreef voor middelbaar er voorbereidend hoger onderwijs, ver volgens ook door werken over de ge schiedenis van het Ned. volk en over de arbeidersbeweging. GEVAREN VAN DE ZEE Tot dusver heeft de zee dit seizoen tussen het Noorderstrand en Sche- veningen-Kijkduin acht slachtoffers geëist. Ongeveer 40 personen wer den door politie, burgers en reddings brigade gered. Daarnaast zijn talloze gewonde mensen verbonden. De meeste ver ongelukten en geredden behoren tot de zogenaamde „overmoedige leef tijd" tussen 15 en 25 jaar. Boven dien komen zij grotendeels niet uit de kuststreek. Veelal zijn de ongelukken te wij ten aan het niet opvolgen van aan wijzingen van terzake kundige- strandpolitie. Zo wordt er voor ge waakt, dat er niet in de buurt van golfbrekers wordt gezwommen, om dat de stroming bij de brekers levens gevaarlijk is- Desondanks ziet men honderden bij voorkeur in de buurt der golfbrekers spartelen. De gevol gen blijven niet uit, waardoor de le vens der redders mede in ernstig ge vaar 'worden gebracht. Bovendien konden de versperringen bij de golf brekers niet goed worden opgeruimd, waardoor velen, die zich in de buurt er van wagen, vaak vrij ernstig worden gewond. De politie, die zich vaak te paard in zee begeeft, om in nood verkerenden te redden, ris keert vaak eigen leven. De surveille rende agenten kunnen niet overal tegelijk zijn. Ook zij, die zich bij zware golfslag en aflopend getij te ver in zee wagen, komen, als zijn zij geoefende zwemmers, in de muien tussen de zandbanken vaak in le vensgevaar. Gezien de onvoorzichtigheid van badgasten en het ontbreken van red dingsmaterialen buiten de strandge- deelten van de Mij. Zeebad staan de dienstdoende Haagse agenten en le den van de reddingsbrigade vaak voor een zware taak. REHABILITATIE Aan de heer D. Schuitemaker, die van 1921 tot Mei 1942, toen hij door de Duitsers ontslagen werd, hoofd commissaris van politie te Utrecht is geweest, is in een gezamelijke brief van de ministers van justitie en bin nenlandse zaken rechtsherstel ver leend. Zijn ontslag is hiermede onge daan gemaakt. Daar er in Utrecht reeds een andere hoofdcommissaris was benoemd, is hij met ingang van 1 Augustus j.l. ter beschikking ge steld van de minister van binnen landse zaken. hij, „de aristocratie afgedankt om slechts plaats te maken voor een nieuwe aristocratie van partij-secre tarissen". Pfeiffer verweet de regering het gedrag der politie, die volgens zijn zeggen de kiezers niet beschermde tegen betaalde agitatoren, welke vechtpartijen uitlokken op kiesverga- deringen. Volgens Britse inlichtingen uit Boedapest is definitief gebleken, dat het aantal personen, dat niet in staat zal zijn een stem uit te brengen bij de Hongaarse verkiezingen, niet min der dan 1 millioen bedraagt en veel hoger is dan door de Hongaarse auto riteiten wordt toegegeven. PERSSPIEGEL 5 NEDERLAND EN DE VEILIGHEIDSRAAD. Het (Prot. Chr.) dagblad Trouw schrijft: De indruk in gezaghebbende Haag se kringen is, dat de republiek Indo nesië niet bereikt heeft, wat zij van Lake Success verwacht had, n.l. ar bitrage van de Veiligheidsraad en een bevel tot terugtrekking van de Ne derlandse troepen naar de demarca tielijnen van 15 October 1946. Uit het feit, dat de ministerraad zijn beraadslagingen telkens uitstelt, totdat de behandeling van de Indi sche kwestie in de Veiligheidsraad tot een beslissing is gekomen, blijkt, dat de Nederlandse regering aan de actie van deze internationale organisatie „fair chance" wil geven.' Nederland heeft zelf voorgesteld een onderzoek te doen instellen door de consuls te Batavia. Hoewel de Veiligheidsraad hiervoor thans een vorm heeft geko zen, die niet klopt met de Nederland se bedoeling, is niet te verwachten, dat de Nederlandse regering, onge acht dit besluit van de Veiligheids raad, op het ogenblik tot een hervat ting van de politionele actie zal over gaan. In welingelichte kringen in Den Haag acht men het uitbreken van een kabinetscrisis op korte termijn dan ock niet waarschijnlijk. Wanneer de beslissing van de Veiligheidsraad voor Nederland ongunstiger zou worden dan op het ogenblik het geval is, b.v. wanneer dit internationale college zijn competentie had uitgesproken tot arbitrage, dan was een kabinetscrisis zeer waarschijnlijk geworden, omdat de meerderheid in het kabinet-Beel zich daarbij niet zou willen neerleg gen. Natuurlijk kan, hangende het ko mende gezamenlijke onderzoek van de beroepsconsuls van de landen, dip in de Veiligheidsraad zitting hebben: dat zijn de Ver. Staten.'Groot-Brit tannië, Australië, België, China en Frankrijk, de toestand zich zodanig verscherpen, dat Nederland dezen niet langer kan laten voortduren en dat het kabinet opnieuw naar de toe passing van het uiterste middel zal moeten grijpen. Of dan de Partij van de Arbeid zover zal zijn, dat op haar steun voor het nemen van een der gelijk besluit gerekend kan worden, zal dan moeten blijken. In ieder ge val duidt niets er op, dat de Neder landse regering op dit ogenblik tot een hervatting van de politionele ac tie zal besluiten. £m kaAAettje. „Maria staat ten slotte zo hoog in de Moederkerk, omdat zij de deugd, die het katholiek karakter met al zijn schijnbare zwakheid en al zijn wezenlijke kracht bepaalt, in de sterkste graad beleefde." Prof. dr. Gerard Brom in „Gesprek over de eenheid van de Kerk". Blz. 244.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1