3>e Ccicbc Veiligheidsraad wenst consulair rapport In 1 week een landhuis gebouwd Staking meelfabriek Amsterdam DINSDAG 26 AUGUSTUS 1947 Bureaux Papengracht 32. Giro 103003. Telef.: Administratie, Advertenties 20826. Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 2C935. Directeur: C. -I. VAN HAMEKSVELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 37e JAARGANG No. 11173 Abonnementsprijs 0.26 per week, 1.10 per maand, 3.25 per kwartaal. Franco per post 4. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contracl belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden 1.50. Onomkoopbaar heid DE onomkoopbaarheid van de amb tenaar is, zoals wij gisteren schreven, steeds een roem geweest van het Nederlandse ambtenaren corps. Maar, zo merkt men ons op, die roem is toch wel wat aan het ver flensen, gezien de corruptie-gevallen uit de na-oorlogse tijd. En wij antwoorden hierop: over drijf toch niet zo heel erg. Hoe groot is het aantal door u bedoelde gevallen op het totaal aantal ambtenaren?! Het is echter waar, dat men, helaas, van dergelijke gevallen nu meer hoort, dan vóór de oorlog hoewel er ook toen was de nog wel bekende „gaslucht". Bij omkopen zijn er altijd twee schuldigen: degene, die omgekocht wordt, en degene, die omkoopt. Bei den zijn schuldig, en, wie de meest schuldige is, is vaak moeilijk uit te maken. Praatjes over omkoopbaarheid van ambtenaren hebben alleen tot resul taat, dat men een groep medeburgers denigreert, bekladt. Wie echter fei ten weet en deze ter bevoegde plaatse bekend maakt, doet een sociaal goed werk. Het is toch voor de gemeenschap en ook voor het ambtenarencorps zelf! van zeer groot belang, dat de omkoopbare elementen uit het amb tenarencorps worden verwijderd. Eenige tijd geleden vernamen wij toevalig het volgende. Een ambte naar in Leiden had naar eer en gewe ten zeer concientieus de belangen van een ingezetene behartigd bij de be trokken autoriteiten. Toen deze amb tenaar een gunstig resultaat had ver kregen, zond de belanghebbende hem een stoffelijk blijk van waardering, dat echter door de betrokken ambte naar met een vriendelijk schrijven werd geretourneerd. „Overdreven" werd deze handelwijze van de amb tenaar genoemd: van omkopen was hier immers geen sprake meer! En toch trad o.i. deze ambtenaar voor beeldig op, om alle mogelijke praatjes en fantasiën te voorkomen. De ongerepte, onomkoopbaarheid van het Nederlandse ambtenaren corps is een waardevol sociaal bezit! MEDEDELING VOOR WERK NEMERS EN WERKGEVERS IN DE BLOEMBOLLENBEDRIJVEN. In de Nederlandse Staatscourant van Maandag 18 Augustus 1947, No. 158 is opgenomen de door het College van Rijksbemiddelaars bin dend vastgestelde regeling van lo nen en andere arbeidsvoorwaarden voor het bloembollenbedrijf. Hieraan wordt het volgende ont leend: Vaste arbeiders zijn zij, die voor één jaar in dienst worden aangenomen. Een na 1 Maart 1947 in dienst ge komen arbeider wordt ook als vast beschouwd, indien dit uit een door werkgever en werknemer onder tekende verklaring blijkt. Het loon voor de vaste arbeider zal bedragen: Voor 21-jarigen en ouderen 39,voor 20-, 19-, 18-, en 17-jarigen resp. 35,31, 27,— en 23,— per week. Het loon voor de losse arbeider zal bedragen in het tijdvak van de eerste Zaterdag in Mei tot en met de laatste Zaterdag in October: Voor 21-jarigen en ouderen 43, per week; voor 20-, 19-, 18- en 17- jarigen resp. 39,35,ƒ31, en 27,per week. Gedurende de overige maanden zal het loon voor losse en vaste ar beiders gelijk zijn. Voorts gelden de navolgende ta rieven voor aangenomen werk op normale bloembollengronden: Delven: 20 duim 0,95 per R.R. 24 duim 1,15 per R.R. 30 duim 1,50 per R.R. Voor planten en rooien: Planten Rooien. Hyacinthen S 0,60 0,60 Tulpen 0,50 0.55 Narcissen 0,55 0,502) Narcissen (inrooien) 0,50 Crocussen 0,55 0,50 Irissen 0,45 0,60 1) op de wagen of op de schuit te leveren inel. horren. 2) alleen rooien. Voor kennelijke afwijkende om standigheden en voor bepaalde werkzaamheden, waarvoor geen ta rieven zijn vastgesteld kunnen ta rieven worden gesteld met dien ver stande, dat het loon ten hoogste 30 en bij behoorlijke prestatie ten minste 10 hoger zal zijn, dan volgens het naar tijdsruimte vast gestelde loon zou kunnen worden verdiend. Aan losse arbeiders, die in aange nomen werk werkzaam zijn, moet tot en met 25 October 1947 boven de hierboven weergegeven tarieven per dag f 0,80 of f 4,— per week extra worden betaald. Voor het schoonmaken van gl diolenknollen mag ten hoogste 0,! per mand worden betaald. N TRIESTER AAN S.D. VERRADEN. In 1943 had de 51-jarige J. G. de P. —van G. de S.D. er van in kennis ge steld, dat pater A. P. M. Emmen van de Orde der Kruisheren zich tegen een meisje uit zijn parochie, die zijn advies vroeg over dienstneming bij het Duitse Rode Kruis, de S.S. als „eerloos, godloos en gewetenloos" had gekenschetst. De advocaat-fiscaal mr. J. Donker, noemde het een wonder, dat pater Emmen, die twee jaar in Duitse gevangenschap doorbracht, er het leven had afgebracht. Hij quali- ficeerde verd. als een minderwaar dig individu en eiste vijf jaar ge vangenschap met aftrek van preven tief. CH!NEES-AUSTRALISCHE RESOLUTIE AANVAARD Frans veto over amendement van Gromyko rVE VEILIGHEIDSRAAD heeft gisteravond de gemeenschappelijke AustralischChinese resolutie tot het doen uitbrengen van een consulair rapport over de Situatie in Indië aan de Raad aanvaard met 7 stemmen vóór en 4 onthoudingen (Rusland, Engeland, Columbia en Po len). Te voren had Frankrijk zijn veto uitgesproken over een door Gro myko op deze' resolutie ingediend amendement, strekkende tot instelling van een commissie, bestaande uit de elf leden van de Raad, die toezicht „staakt het vuren". se gedelegeerde mr. Van KleffenS. „Alleen internationale rechtvaardig heid kan een goede grondslag zijn voor de Veiligheidsraad. Daarom kan alleen het Internationale Hof de ju risdictie-kwestie op de juiste wijze oplossen. De laatste Amerikaanse re solutie behoeft echter dit onderzoek door het Internationale Hof niet in de weg te staan", aldus de Belgische afgevaardigde, die mededeelde, dat de Belgische regering haar consul- generaal te Batavia gelast heeft aan het consulaire onderzoek mede te werken. houden op nakoming van de order Belgisch voorstel inzake com petentie kreeg geen voorrang Een verzoek van België aan zijn voorstel, de competentie van de Vei ligheidsraad aan het oordeel van het Internationale Hof te onderwerpen, prioriteit te verlenen, werd verwor pen, zodat de resoluties in volgorde van indienen werden behandeld. Nadat de Australisch-Chinese reso lutie was aanvaard, werd ook het Amerikaanse voorstel, waarbij de Veiligheidsraad zijn goede diensten tot een vreedzame oplossing aan Ne derland en de Republiek aanbiedt, aangenomen, en wel met 8 stemmen vóór en 3 onthoudingen (Rusland, Polen en Syrië). De Australische re solutie tot instelling van een arbitra ge-commissie van 3 leden (één geko- door Nederland, één door de Re publiek en één door de Veiligheids raad), alsmede een Pools amende ment daarop, houdende instelling van een arbitrage-commissie van de Vei ligheidsraad, werden verworpen. De Belgische resolutie zou heden in stemming worden gebracht. Na de opening van de zitting van de Veiligheidsraad nam als eerste spreker de republikeinse afgevaar digde Sjahrir het woord. Hij betoog de, dat geen der ontworpen resoluties de situatie in Indonesië veel zou hel pen. Hij verlangde een duidelijke „veroordeling van de Nederlandse agressie" door de Raad en vroeg ef fectieve maatregelen. „Er lean geen standvastige vrede zijn in Indonesië, zolang de Nederlandse troepen daar blijven." Hij verklaarde, dat de Republiek zich bij elke beslissing van de Raad zou neerleggen. „De Indonesische de legatie is bereid elke onpartijdige ar bitrage te aanvaarden, zolang de Veiligheidsraad niet wordt gepas seerd", aldus Sjahrir. Hij wees net voorstel van een consulair onderzoek van de hand, omdat „de meeste con suls te Batavia de zaak door Neder landse bril bezien". Sjahrir verklaarde verder, dat de Nederlandse militaire actie doorgang vindt Ondanks de order tot het sta ken van het vuren. De Poolse afgevaardigde betoogde hierna eveneens, dat de order, tot het staken van de vijandelijkheden niet wordt opgevolgd. Hij verzocht de vergadering voort te zetten, totdat een beslissing zou zijn bereikt. België's voorstel. Vervolgens kreeg de Belgische af gevaardigde het woord. Hij verde digde de nieuwe, door zijn delegatie ingediende resolutie. Hij eiste, dat de Raad volkomen zou handelen in over eenstemming met het Handvest en achtte het noodzakelijk, gezien de gerezen twijfel, de kwestie van de competentie aan het internationale Hof van Justitie voor te leggen. Hij verklaarde zich verheugd, dat een begin van uitvoering was gege ven aan het plan om de consuls te Batavia rapport te laten opstellen. Hij betreurde het, dat de Raad niet meer aandacht heeft besteed aan het positieve voorstel van de Nederland- Wordt Koning Leopold terug geroepen? De voormalige Belgische minister van koloniën, Albert de Vleeschauer. die zijn land zal vertegenwoordigen in de commissie voor de Niet-auto- nome Gebieden, heeft bij het betre den van het vliegveld La Guardia verklaard, dat in de aanstaande we ken koning Leopold naar België te ruggeroepen zou worden. „Zo het no dig is, zal een plebisciet plaats heb ben, maar wij denken niet, dat het noodzakelijk is, hiertoe onze toevlucht te nemen." De Vleeschauwer meende, dat de terugkeer van de koning kon plaats hebben door de wet van 1945 in te trekken en door te verklaren, dat de redenen, die de koning in de onmo gelijkheid plaatsen te regeren, niet longer bestaan- Naar zijn mening heeft België een koning „broodno dig". Bisschop door gepeupel aangevallen In de Joego-Slavische bezettings zone van Venezia Julia heeft een me nigte de Bisschop, mgr. Giacomo Oek- mar aangevallen en zwaar -gewond. Hij moest met een schedelbasisfrac- tuur en vele verwondingen, die door messteken waren veroorzaakt, naar een ziekenhuis worden overge bracht. Een priester, die de prelaat tracht te te verdedigen liep zulke ernstige verwondingen op, dat hij bijna on middellijk overleed. De overval ge schiedde tijdens de toediening van het H. Vormsel. In volgorde. De voorzitter, Faris al Choeri, ver- klarde, dat hij aan de Belgische reso lutie geen voorrang kon verlemen, daar de resoluties moeten worden behandeld in volgorde van indiening. Indien echter stemming gewenst wordt, kan hiertoe worden overge gaan. Ook Gromyko betoogde hierna, dat de resoluties in volgorde van in diening moesten worden behandeld. Het vorstel om de Belgische reso lutie prioriteit te verlenen, werd met 9 onthoudingen en twee stemmen vóór afgewezen. De Belgische reso lutie zal dus het laatst in behande ling komen. Besloten werd eerst jfle Australisch-Chinese resolutie in be handeling te nemen, vervolgens de Amerikaanse. De voorzitter deelde mede, dat de eerste Australische resolutie was in getrokken, hetgeen door de Austra- lise vertegenwoordiger werd ont kend. Hij wilde de oorspronkelijke resolutie behandeld zien, ingeval de Chinees-Australische resolutie werd afgewezen. Vervolgens diende de Russische af gevaardigde Gromyko een amende ment op de Chinees-Australische re solutie in, behelzende instelling van een commissie van toezich op het staken van de vijandelijkheden en intrekking van de paragrafen, waar bij voldoening wordt uitgesproken over de opvolging van de order tot staken van de vijandelijkheden. De Australische gedelegeerde ver zocht vervolgens Gromyko zijn amen dement in te trekken. Gromyko wei gerde zulks en verklaarde geen en kele resolutie te kunnen aanvaarden, die niet voorzag in de instelling van een commissie door de Veiligheids raad. Frans veto. Toen het amendement van Gromy ko in stemming werd gebracht, sprak Frankrijk zijn veto er over uit, waar door het dus verworpen was. De stemmenverhouding was 7 vóór, twee tegen en twee onthoudingen (China en Groot-Brittannië). België stemde tegen. Vervolgens keurde de Raad de ge meenschappelijke Australisch-Chinese resolutie goed met 7 tegen 0 stem men en 4 onthoudingen, n.l. die van Rusland, Groot-Brittannië, Colum bia en Polen. Te voren had Gromyko verklaard, dat deze resolutie volkomen onbe vredigend was en hij deed dit in zulke krachtige bewoordingen, dat een Russisch veto verwacht werd. Dit gebeurde ten slotte echter niet. Negen doden in Indië In het Nederlandse legercommu niqué van gisteren wordt gezegd, dat rondtrekkende benden guerilla- strijders voortdurend Nederlandse stellingen en patrouilles aanvallen, waarbij negen Nederlanders gedood en 22 gewond werden. Eén Neder landse militair werd als vermist op gegeven, zo meldt Ass. Press. In het communiqué wordt mel ding gemaakt van 32 afzonderlijke botsingen met republikeinen op Ja va, Sumatra en Madoera, toen het Nederlandse leger gisteren met krachtige zuiveringsacties in alle sectoren een aanvang maakte. Indonesiërs, die door een hadji tot godsdienstige razernij waren op gezweept, hebben een Nederlandse patrouille 27 km ten Oosten van Koeningan op West-Java aangeval len. De Indonesiërs werden ernstige verliezen toegebracht voordat zij verspreid op de vlucht gingen. Bij Tasikmalaja hebben republi keinse saboteurs opnieuw een aan slag gedaan op de Nederlandse ver bindingslijn, waarbij een belangrijke brug opgeblazen werd. LEGERBERICHT NEDERLANDS ACTIE- COMMUNIQUé VAN HEDEN. Het Nederlands actie-communiqué van heden tmeldt, dat de T.N I. voortdurend druk uitoefent op de be volking van de randgebieden ten einde haar evacuatie naar het Repu blikeinse gebied te dwingen. Wederom zijn Nederlandse pa trouilles en posten beschoten bij Adjibarang. Ten Westen van Poer- wokerto is een Nederlandse post door de T.N.I. met mortieren en geweren onder vuur genomen. Ten Westen van Salatiga in Mid den-Java zetten Nederlandse troe pen een zuiveringsactie in tegen enige formaties van de T.N.I., die hun posities in het bevrijde gebied pogen vooruit te schuiven. De T.N.I. leed gevoelige verliezen en werd ver dreven. Een groep van de T.N.I. ten Zuid-Westen van Tegal werd door Nederlandse troepen enige verliezen toegebracht. In Oost-Ja va bij Sitobondo werden twee republikeinse agitatoren ge dood en veertig gevangen genomen. Bij zuiveringsacties ten Zuid-Wes ten van Banjoewangi werd een aan tal republikeinen gedood. Een Neder landse patrouille in de omgeving van Tandjong Balai heeft vier Lasjkarle- den neergeschoten en vier gevangen genomen. Volgens tot dusver ontvangen ge gevens bedragen de verliezen van gisteren een gesneuvelde en twee ge wonden. REPUBLIKEINS LEGERBERICHT. De Nederlandse strijdkrachten zyn tot op 56 km van de republikeinse hoofdstad Djokjakarta doorgedron gen en bevinden zich 40 km ten Noordwesten van Soerakarta, aldus wordt uit republikeinse bron ge meld. In het gebied van Tengaran rukten de Nederlanders in Zuide lijke richting naar Djokja op deden met acht tanks een aanval op Pasemon, ten N.W. van Tengaran, nadat de plaats met mortiervuur was bestookt, aldus deze republi keinse berichten. Een eerder Nederlands communi qué maakte melding van zuive- rings-operaties bij Tengaran, waar de republikeinse troepen, aldus dit communiqué, onder dekking van hevig mitrailleur- en mortiervuur terugtrokken. OPBOUW IN IJLTEMPO Leidschendam heeft de primeur Te Leidlschend.a:n zijn gisteren zes man, onder wie twee metselaars, begonnen met de bouw van een klein landhuis, dat zij in zes dagen, nog deze week dus, kant en klaar hopen af te leveren. Geen noodwoning of een „pre-fabri- cated" huisje bouwen zijdoch een volwaardig huis, dat uiterlijk niet zal afwijken van een ge wone woning. De bouw van dit land huis wijkt echter ge heel af van de gebrui kelijke methode en ge schiedt volgens het „Pronto-betonb o u w"- systeem, waarbij ge bruik wordt gemaakt van grote en kleinere stukken beton, welke men in elkaar schuift en ter plaatse met cement aan elkaar hecht en wa terdicht maakt. In plaats van steen voor steen, wordt de woning thans element voor ele ment in elkaar gezet- Deze elementen zijn van te voren vervaar digd. Blijkt deze bouw een succes te zijn, dan zal de Internationale Ex- Hier het wrak van het Engelse vliegtuig dat op een proefvlucht bij Woodford neerstortte. De ontwerper mr. Chad wiek kwam bij deze ramp met nog drie anderen om. 1050 K.M. per uur I De „Skystreak" van de Ameri kaanse marine heeft Maandag te Muroc in Californië zijn eigen wereldsnelheidsrecord voor vlieg tuigen verbeterd door een snel heid van 1050 k.m. per uur te behalen. HET PETKOF-VONNIS. Generaal Alexander Tsjerepanof, de Sowjet vice-voorzitter van de geallieerde bestuurscommissie te So fia heeft het eerste Britse verzoek tot uitstel van de executie van de leider der Bulgaarse oppositie. Pet kof, van de hand gewezen. In de andere verzoeken, die te Moskou en bij de Bulgaarse regering werden ingediend, evenals op de tweede Britse nota aan de geallieerde con trolecommissie te Sofia is nog geen antwoord ontvangen. NEDERLAND KRIJGT 5 MILLIOEN LITER SPIJSOLIE. Amerika heeft ongeveer 20 mil- lioen liter spijsolie toegewezen voor onmiddellijke export naar gebieden, waar aan dit product een tekort be staat. Nederland krijgt hiervan circa 5 millioen liter. OOGST VERBRAND OP BOER DERIJ IN HAARLEMMERMEER. Maandagmorgen vroeg is de ge hele oogst aan tarwe, haver en gerst van de grote boerderij aan de Poellaan in Haarlemmermeer, 1m- woond door de landbouwer S. Ten- sen in vlammen opgegaan. De bran dende oogstberg leverde groot gd<- vaar op voor de boerderij en de stallen, doch de brandweer van Hoofddorp wist het vuur te beper ken tot de oogstberg. Over de oor zaak tast men in het duister. Ver moed wordt dat een z.g. mussen- klapper (vuurwerk, waarmede vo gels uit boomgaarden worden ver jaagd) in de oogstberg is gevallen. De schade is aanzienlijk, doch wordt door verzekering gedekt. N.V.V. wijt het aan com munistische cellenbouw Bij de Stoommeelfabriek „Holland" te Amsterdam is een staking uitge broken. Het personeel heeft onder leiding van de bedrijfskern een ver gadering gehouden, gedurende welke verklaard werd, dat de prestatie van <ie arbeiders opgevoerd is met 40 pet. en dat zij daarom een loonsver hoging van 15 pet. eisten. De direc tie verklaarde, daaraan niet te kun nen voldoen ten eerste staat h.i. de verhoging der prestatie niet buiten elke discussie en verder is zij nu een maal gebonden aan de door de Rijks bemiddelaars uitgevaardigde nor men. Bovendien loopt de thans gel dende collectieve arbeids-overeen- komst in December af en zijn nog be sprekingen gaande over een nieuwe De arbeiders hebben daarop op abrupte wijze het werk neergelegd. De E.V.C. stelt zich achter de sta kers. De arbeiders van de Meelfa briek Ceres-Nering Bögel hebben verklaard geen werk van de „Hol land" te zullen overnemen. De sta king omvat 150 arbeiders ook ar beiders, die geen lid van de E.V.C. zijn. De Bond van Fabrieksarbeiders aangesloten bij het N.V.V., gaat met de staking niet accoord en veroor deelt deze ten sterkste. De directie van de Holland staat op het stand punt, dat voor eventueel overleg eerst hervatting van het werk no dig is. ploitatie der Pronto be- tonbouw-elementen, de firma die dit systeem geïntroduceerd heeft, overgaan tot massafa bricatie van deze ele menten. In de voorzijde van het huis zijn halve bak stenen in de betonnen elementen geplaatst, zo dat de buitenmuren de indruk maken, alsof het gehele huis uit bak steen is opgetrokken. Voor de binnenmu ren worden alleen ele menten gebruikt, welke uit ongewapend poreus beton zijn gemaakt. Ook voor de vloeren wor den betonnen platen ge bruikt, die later gedekt zullen worden met een kurkprocédé. Het landhuis heeft be neden en grote kamer, een keuken en een hal met een afzonderlijk zitje. Boven vindt men twee grote slaapka mers, een badkamer en een garderobe. Er is voorts een vliering en een kelderkast. Het huis wordt gedekt met pan nen. Met deze bouwwijze hopen de ondernemers niet alleen in belang rijke mate te besparen op het gebrüik van ar beidsuren, doch ook op het gebruik van mate rialen, daar slechts een zeer gering aantal bak stenen nodig is en het gebruik van hout tot een minimum beperkt wordt. Er is patent op deze bouwmethode aange vraagd, Naar de direc tie van de beton-firma meedeelde, zijn uit vrij wel alle delen der we reld aanvragen voor het gebruik maken van de Pronto-bouwmetho- de binnengekomen. MELKPRODUCTIE LOOPT TERUG. De aanhoudende droogte is voor de boer en zijn vee funest, consta- teerd het „Handël3blad"De weiden, vooral op hoger gelegen gronden, zien grijsbruin en de koeien moeten op veel plaatsen worden bijgevoerd met hooi en bieten. Overal loopt de melk- produrtie terug. Uit cijfers van enke le fabrieken blijkt het volgende: La ren, een middelgrote fabriek, waar de toestand nog gunstig is, ontvangt sinds 1 Aug. ongeveer 5000 liter melk per dag minder, d.i. een teruggang van ruim 10%; Eefde, een der groot ste fabrieken van de Achterhoek, kreeg sinds begin Juni ongeveer 20% minder. Deze zuivelfabriek, die in Juni nog een kleine honderddui zend liter per week naar het Westen leverde, kon de afgelopen week slechts 26.000 liter verzenden. Vooral de laatste dagen vertoont de melklevering een grote daling. Nu reeds krijgen de boeren en ook de grote steden de terugslag te voelen. ZUIVELPOSITIE BETER DAN IN 1946? Ondanks het feit, dat de grote droogte de melkgift der koeien aan zienlijk deed dalen, is onze zuivel- positie aanmerkelijk gunstiger dan in 1946, aldus „Parool". De voorraad bo ter, welke in de koelhuizen opgesla gen ligt, bedraagt ongeveer 50 pett. meer dan het vorig jaar. Geruchten als zou de botervoorziening voor de komende winter in gevaar zijn moe ten dan ook als volkomen uit ae lucht gegrepen worden beschouwd, zo verneemt het blad van welinge lichte. zijde. Wel is te verwachten, dat met in gang van 29 September karnemelk en daaruit bereide producten weer zul len worden gedistribueerd. Dit ia een volkomen normale maatregel; de distributie van deze zuivelproducten werd uitsluitend voor de zomer maanden vrijgegeven, omdat in deze tijd de productie, naar verwacht werd volkomen de behoeften van con sument, industrie en export zoü kun nen dekken. Inmiddels is het kwanttum karne melk, dat vrij verkocht kan worden, teruggebracht van 1510 pet. Op 28 September loopt de termijn af, waarvoor dit kwantum volgens de berekening beschikbaar kon worden gesteld. Nadien zal vermoedelijk op de bon. die recht geeft op drie liter gestandaardiseerde melk, een dub bele hoeveelheid karnemelk kunnen worden gekocht, IN 7 KWARTIER OVER DE SCHELDE. Twee inwoners van Breskens P. van Meenen'en M. de Milliano, zijn Zondagmiddag de Schelde over ge zwommen in een tijd van 1 uur en 3 kwartier. Om 12.30 uur startten zij in Vlissingen en om kwart over twee tikten ze samen aan de ponton van de Prov. boot te Breskens aan. De beide mannen, die schoolslag zwom men, zijn lid van 'de Zwemver. Schel- destroom uit Breskens.- Zij verrichtten deze behoorlijk voorbereide „cros sing" met het doel te onderzoeken of het mogelijk is een wedstrijd Vlis singenBreskens te organiseren. Beide verklaarden na afloop van mening te zijn, d&t dit inderdaad mogelijk is. STAATSLOTERIJ. Trekking van heden. ƒ15000.— 14908 5000.— 1838 1000.— 10329 17747 18334 400.— 1102 2304 10893 10971 200.— 1713 5351 6369 9742 19540 19938 £m fcoAhe.ltje... Prof. dr. Gerard Brom over de katholieke heiligen-verering: „Wanneer we de hand van iemand kussen, bedoelen we eer te brengen aan zyn persoon; wanneer we le den van Christus' mystiek Lichaam eren, is het om onze eerbied te tonen aan Christus zelf". Gesprek over de eenheid van de Kerk. Blz. 237.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1