3)e Gctdac (Sou^cait Talloze inbreuken op het bestand België wil competentieVeiligheids- raad aan Int. Hof voorleggen R. K. Verpleegsters slaan alarm MAANDAG 25 AUGUSTUS 1947 Bureaux Papengracht 32. Giro 103003. Telef.: Administratie, Advertenties 20826. Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 2C935. Directeur: C. 1. VAN HAMEKSVELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 37e JAARGANG No. 11172 Abonnementsprijs 1 0.26 per week, f 1.10 per maand, 3.25 per kwartaai. Franco per post 4. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden 1.50. V Kleine dictators HET ambtenarencorps in Nederland heeft altijd een uitstekende re putatie genoten. En verdiend. Om on omkoopbaarheid en plichtsbetrach ting. In persoonlijke ervaringen heb ben wij vaak kunnen constateren, hoe ambtenaren na sluiting van de offi ciële arbeidstijd hun werk bleven af maken zonder voor de gemaakte overuren vergoeding te krijgen. (Ver goeding voor overuren kent men in de ambtenaren-wereld gelukkig over het algemeen niet). Zeker, lijntrek kers en dagdieven waren er en zijn er. Doch treft men die ook niet aan in particuliere ondernemingen? De laatste tijd wordt er herhaalde lijk en in alle kringen afgegeven op de ambtenaren! Daar zijn er te veel! Maar, als men dat verwijt tegen de ambtenaren aanvoert, dan is men aan het ver keerde adres. Men moet ermee zijn bij degenen, die in laatste of eerste instantie verantwoordelijk zijn voor de aanstelling van ambtenaren: ministers, burgemeesters, wethouders, volksvertegenwoordiging, gemeente raden, enz. De ambtenaren willen een dictato riale macht uitoefenen! Dit verwijt willen we nu eens wat nader bezien. Zeker is het lasterlijk dit van de ambtenaren of van de grote meerder heid van de ambtenaren te beweren. Toegegeven moet worden, dat er zijn, wien het onder de bezetting gegeven voorbeeld niet is voorbijgegaan zon der besmetting na te laten; die graag dictatortje willen spelen. Aan dit verschijnsel zijn mede-schuldig dege nen, die aan ambtenaren een te grote bevoegdheid geven, onafhankelijk en ongecontroleerd. Terloops herinne ren wij hier aan een woord van de staatsman wijlen mr. Goseling, die constateerde, dat voot ieder, die macht uitoefent, en die niet ver bo ven de geestelijke en morele midden maat uitgaat, een zekere controle nodig is, opdat hij nooit misbruik van die machte make. Bedoelde dictatortjes zijn echter onder de ambtenaren niet zo talrijk als men wel 'ns wil doen voorkomen. Maar zij zijn er, zoals wij reeds,op merkten. Het jongste nummer van „De Leid- se Post" gaf er nog een voorbeeld van. Wij lezen daar, dat een bij de ver- keersinspectie betrokken ambtenaar aan iemand, die tot hem een verzoek had gericht, een afwijzend antwoord gaf metde mededeling, dat het geen nut zou hebben, zich te richten tot de hem „te dienste staande advi seurs", daar de beslissing uitsluitend in zijn handen is gelegd; ja, adressant wordt zelfs in zijn eigen belang met nadruk verzocht zich niet tot de ad viescommissie te wenden!,... Dit is nu een staal van arrogantie, van dictatoriaal optreden, dat erger lijk is. Soortgelijke gevallen zijn er echter meer. Het behoeft niet in strijd te zijn met de democratie, dat een beslissende macht in handen van één persoon ligt. Maar het is vierkant ir. strijd met de democratie, als die persoon geen adviseurs wil erkennen, zelfs geen officieel benoemde adviseurs; als die persoon een adviserend, en daardoor 'ook controlerend, college, zo ver mogelijk van zichzelf en van het belanghebbend publiek wil ver wijderd houden! Zulk dictatoriaal op treden kan en wil het Nederlandse volk niet dulden en vrijwillig aan vaarden. Een ambtenaar, die zich aldus ge draagt, werpt een blaam op het goede Nederlandse ambtenaren-corps, en ondermijnt de reputatie van dit corps bij een publiek, dat helaas maar al te gemakkelije en vaak schandelijk lichtvaardig generaliseert. TALLOOS ZIJN NOG STEEDS de door het republikeinse leger gepleeg de inbreuken op het bevel tot staking der vijandelijjcheden, zo meldt het Ned. communiqué Zaterdag. Klaarblijkelijk beschouwen de ver antwoordelijke leiders te Djokja dit bevel slechts als een schijnmanoeuvre, die uitsluitend voor het buitenland is bestemd en door de republikeinse strijdkrachten niet ernstig behoeft te worden opgevat. Zaterdag veroor zaakten deze vijandelijkheden 8 gesneuvelden en 30 gewonden. het dichtst bij de republikeinse hoofd stad bevinden. De Nederlandse strijd krachten waren rondom Salatiga voortdurend in actie, voordat het vu ren van republikeinse mortieren en automatische wapens tot zwijgen werd gebracht. Elders in Midden-Java hielden de daden van sabotage aan. De republi keinen blazen de bruggen op om de verbindingslijnen der Nederlanders te verbreken. Zuiveringsacties. Het communiqué van Zaterdag meldt: Op West-Java werd in dé delta van de Tjitaroem een zuiveringsactie ingezet. Verder zetten de Nederlandse troepen na de beschieting van een co lonne. waarbij een eenheid van de T.N.I. met gevoelige verliezen uiteen werd gejaagd, bij Kranking, 24 k.m. ten N.-W. van Cheribon, een actie in. Bij Salatiga beschoten Nederlandse patrouilles een onderdeel van de T.N.I., nadat zij waren aangevallen. De aanvallers vluchtten. Tussen La- moedjang en Dj ember werden kam pongcomplexen van T.N.I.-formaties ;ezuiverd. In de sector Malang werd een poging om een batoekampement binnen te dringen verijdeld. Op 23 Augustus werd één Nederlandse sol daat gewond. Treurige toestanden. In de onlangs door de Nederlandse troepen bevrijde gebieden van Zuid- Sumatra wacht de dienst der volksge zondheid een ontzaglijke taak. De ge volgen van jarenlange verwaarlozing tijdens het Japanse en republikeinse wanbeheer moeten bestreden worden. In de kampongs werden treurige toe standen aangetroffen. De bevolking gaat gekleed in goenizakken, er heerst veel malaria, framboesia en dysente rie en de huizon en erven maken een verwaarloosden indruk. De rijstoogst is ontoereikend, kinderen bedelen bij de Nederlandse militairen om etens resten. De plaatselijke republikeinse Gevechten op Midden-Java Te Tangerang; 15 kilometer ten Westen van Batavia, hebben de Ne derlanders na een feilen strijd een re publikeinse legereenheid opgeruimd. Andere afgesneden Indonesische troe pen, die uit hun schuilhoeken in de bergen en de bossen te voorschijn kwamen, kwamen op negen punten in West-Java met de Nederlanders in botsing. Zuiveringsoperaties zijn aan de gang. Een republikeinse groep was er in geslaagd de weg v£n Bandoeng naar Cheribon tijdelijk af te sluiten, voordat zij verdreven werd. De hevigste gevechten werden ge meld van Midden-Java bij Salatiga, 60 km. ten Noorden van Djokja en bet punt waar de Nederlanders zich Kabinetscrisis in Griekenland Na het aftreden van drie Griekse ministers leiders der centrum-par tijen heeft de Griekse premier Maximos aan koning Paul het ontslag van het gehele kabinet, aangeboden. De koning heeft Tsaldaris, minister van Buitenlandse Zaken in het afge treden kabinet, met de vorming van een nieuwe regering belast. De centrumleiders hadden van Maximos het ontslag van generaal Zervas als minister voor Openbare Veiligheid geëist. Zij waren van oor deel. dat de rechtse partijen gefaald hadden. Tsaldaris heeft meegedeeld, dat hij op alle partijen met inbegrip van de liberalen een beroep zal doen om aan de nieuwe regering deel te ne men. Sophoulis, de leider der libera len, heeft echter reeds geweigerd. De politiek van de nieuwe regering zal er op gericht zijn, het land zijn rust te rug te geven en het volk te leiden naar nieuwe verkiezingen. De rege ring zal waarschijnlijk bestaan uit vertegenwoordigers der uiterst recht se partijen. Donderdag zal het parle ment worden bijeengeroepen. Truman's persoonlijke vertegen woordiger bij het Vaticaan, Myron Taylor, is op weg naar Rome om met Z. H. de Paus en andere prominente figuren in Europa besprekingen te voeren over de wereldvrede. HET PROTEST VAN KARDINAAL MINDS ZENTY INZAKE HONGAARSE VERKIEZINGEN. Naar aanleiding van de protestbrief van Kardinaal Minszenty, Primaat van Hongarije, waarin deze opkwam tegen het schrappen uit de kiezers lijsten van talrijke Hongaarse Katho lieken, heeft de Hongaarse eerste Mi nister, Lajos Dinriyes, op 19 Aug. 1.1. beloofd deze aangelegenheid in be handeling te nemen. Trein-ongeluk in Berlijn Door het wegwerpen van een sigaret Zes en twintig doden. Bij Velten, een voorstad van Ber lijn in de Russische bezettingszone, is een treinwagon in, brand gevlogen, waarbij 26 personen werden gedood. Vijftig anderen liepen min of meer zware brandwonden op; twintig van ben verkeren nog in levensgevaar. De brand is ontstaan, doordat een oer reizigera een sigaret achteloos Wegwierp naast een blik met benzine, dat lekte. Er volgde onmiddellijk een ontploffing, die de hele wagon in brand zette. Een der passagiers bleek bovendien een pak films bij zich te hebben, dat eveneens vuur vatte. On der de inzittenden brak een paniek uit. Allen storten zich op de portie ren en trachtten uit de trein te sprin gen, die met volle vaart doorreed. Een conducteur in de aangrenzende wagon trok aan de noodrem, waarop de brandende wagon kon worden afge haakt. De eigenaars van het blik ben zine en de voorraad films, die beiden zonder letsel de brandende wagon hebben kunnen verlaten, zijn gear resteerd. DE BRAND IN HET REICHSWALD. Omtrent de brand in het Reichs- wald vernemen wij heden, dat de brandweerploegen de brand inge perkt hebben, zodat voor verdere uitbreiding geen angst behoeft te be staan. Gisteren had de brand al heel wat minder te betekenen. Mare chaussees die toezicht hielden en enige mensen van de burgerdienst, belast met opruimingswerkzaamhe den hebben waargenomen, dat een Duitse machinist uit een locomotief, waarmede hij wagens naar Nijmegen gebracht had, even voorbij Groes- beek enige schoppen gloeiende ko len invhet bos wierp. Gelukkig kon den de wakers ogenblikkelijk ingrij pen. VEERTIEN DODEN BIJ VLIEG ONGELUKKEN. Een Plymouth-vliegboot van de British Overseas Airways is op wèg Engeland naar Hongkong nabij de Bahreineilanden neergestort. Aan boord bevonden zich 26 - personen, van wie er 10 werden gedood. Onder de 16 overlevenden is een ennstig gewonde; terwijl1 4 andere passagiers met lichtere kwetsuren in een zie kenhuis moesten worden opgenomen. De 11 overige inzittenden kwamen met de schrik vrij. Roy Chadwick, die de beroemde Viermotorige Lancasterbommenwer per heeft ontworpen, is gisteren bij een vliegtuigbotsing boven het En gelse vliegveld Woodford om het leven gekomen. Drie andere vlieg tuigconstructeurs werden eveneens gedood en twee andere werden ge wond. Chadwick en zijn collega's maakten een proefvlucht met een Tudor 11 machine. Behalve de Lan caster-bommenwerper heeft Chad wick nog 29 andere vliegtuigtypen ontworpen. Nadat de Sowjetrussische plaatsver vangende voorzitter van de geallieer de bestuurscommissie voor Bulgarije Zaterdag de Britse en Amerikaanse verzoeken om herziening van het doodvonnis van den oppositieleider Petkow van de hand had gewezen, heeft de Amerikaanse regering en daarop aansluitend de Britse regering in Moskou bij de plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken Wisjinsky tegen dit optreden protest aangetekend. In de Amerikaanse no ta wordt volgens Reuter verklaard, dat dit besluit een zeer zware verant woordelijkheid op de schouders van de Russische afgevaardigde legt. De Britse regering heeft nog een tweetal diplomatieke stappen onder nomen om de terechtstelling van Pet- kom te voorkomen. Bernett, de diplomatieke vertegenwoordiger in Sofia, heeft een brief gezonden aan de Bulgaarse regering, waar in wordt aangedrongen om de executie van Petkow uit te stellen tot dat de geallieerde bestuursraad de kwestie heeft behandeld. WIJ PUBLICEREN VANDAAG DE JONGSTE FOTO VAN HET PRIN SELIJK GEZIN. politie, door het Nederlandse bestuur gehandhaafd, is zeer actief by het handhaven van rust en orde. De republikeinse ambtenaren te La- hat zijn bereid tot samenwerking, doch een storend element zijn de in structies uit Djokja, welke op samen werking met de Nederlanders de meest barbaarse straffen stellen. DELGIë HEEFT, naar Ass. Press meldt, gisteren stappen gedaan, ten einde het recht van de Veiligheidsraad, om maatregelen te nemen tegen de vijandelijkheden in Indië, op de proef te stellen. Nu de gedelegeerden het er over het algemeen over eens zijn, dat de order „Staakt het vuren" niet doeltreffend is geweest en nu de Raad in drie kampen is verdeeld over de vraag hoe men verder moet gaan in verband met de aanhoudende be richten over gevechten, heeft België voorgesteld het Internationale Hof van Justitie te verzoeken een beslissing te nera,en over het juridische recht van de Veiligheidsraad om maatregelen te nemen. VANDAAG NOG GEEN BESLISSING? De Belgiéche stap, waardoor het Nederlandse betoog, dat het geschil een binnenlandse aangelegenheid is en geen zaak van de Veiligheidsraad, gesteund wordt, kwam te midden van aanwijzingen, dat de Verenigde Sta ten zouden aandringen op onmiddel lijk toezicht van de Raad, wat betreft de uitvoering van de order: staakt het vuren. Een Amerikaanse woordvoerder zei, dat zijn delegatie zou vragen vandaag tot stemming over te gaan. Hij voegde hieraan toe, dat de V. S. wensen, dat er eerst een einde komt aan de ge vechten en dat pas daarna overgegaan wordt tot bemiddeling. Rusland dringt er op aan, dat de Raad zonder dralen een arbitrage commissie vormt en is tegen verwij zing van de zaak naar het Hof, daar het dit als een manoeuvre tot uitstel beschouwt. Er bestaat een kans, aldus Ass. Press, dat de V. S. het Belgische voorstel steunen, mits de Raad het er eerst over eens wordt de situatie ter plaatse -te bestuderen. De voorzitter van de Raad zei, dat z.i. weinig hoop bestond, dat van daag een beslissing genomen zou wor den. GEEN BRITS RAPPORT? Uit officiële bron te Londen wordt vernomen, dat er twijfel bestaat of Engeland de mogelijkheid aanwezig ziet om in de naaste toekomst gevolg te geven aan de uitnodiging van de Ned. regering om opdracht te geven aan de Britse consul-gen er aal te Ba tavia tot het samenstellen van een persoonlijk rapport over de situatie in Indonesië. De Britse consul-generaal te Bata- a, J. M. K. Mitcheson, staat name lijk op het punt zijn post te verlaten en zijn opvolger, F. N. Shepherd, zal eerst begin September zijn ambt aan vaarden. TURKS—AMERIKAANSE VLOOTDEMONSTRATIE? Eenheden van de Turkse en Ame rikaanse vloot zullen elkaar om streeks 12 September op de rede van Izmir ontmoeten en dan geza menlijk opstomen naar Stamboel. Hoewel dit bericht niet officieel is, hechten Turkse politieke kringen grote waarde aan een dergelijke gecombineerde vlootdemonstratie in de Middellandse Zee en de wateren bij de Dardanellen. In verband hiermede vestigt men de aandacht eveneens op de Britse kruiser „Leander", die reeds 4 dagen in de haven van Izmir voor anker ligt. PLECHTIGHEID TE BEAURAING. In tegenwoordigheid van 25.000 bedevaarders onder wie ook Neder landers, is te Beauraing, 15 jaar na de verschijningen, de eerste steen gelegd voor een kapel ter ere van Maria. De steenlegging werd verricht door Mgr. Charlie, bisschop van Namen. Donderdagavond was het beeld van O.L. Vrouw van Fatima uit Portu gal rond gedragen, waarna een kaar senprocessie werd gehouden, waarbij een groep Haagse verkenners zorg droeg voor het onderhoud van de verlichting. Regeringsverklaring uitgesteld De ministerraad heeft Zaterdag morgen besloten, het resultaat van de hedenavond) te houden vergade ring van de Veiligheidsraad af te wachten, alvorens haar verdere po litiek te bepalen. Naar 'alle waarschijnlijkheid zal de Veiligheidsraad heden beslissen over de ingediende resoluties. In samen hang hiermede zal de Tweede Kamer niet Dinsdag a.s., doch op een later tijdstip worden bijeengeroepen, aan gezien te verwachten is, dat de re gering zich Dinsdag zal beraden over de beslissing van de Veiligheidsraad en eerst daarna de Tweede Kamer zal kunneninlichten over de koers van het regeringsbeleid, vooropge steld, dat in het kabinet-Beel hier over geen conflict ontstaat, waar door eerst nog een kabinetscrisis zou moeten worden overwonnen. WONINGTEKORT VAN 13 PCT. Limburg bij de provincies en Nijmegen bij de steden aan de kop. Naar uit de statistieken van de laatstelijk gehouden volkstelling blijkt, bedraagt het woningtekort in de provincies en de tien grootste ste den ruim 300.000 woningen, dat wil zeggen, dat 13 pet. van de huishou dens geen woning bezit. Men kan het zelfs op 340.000 stellen, wanneer men bedenkt, dat de woningreserve het huidigen percentage leegstaande wo ningen 0.4 pet. bedraagt. In nor male tijden bedraagt dit percentage 2J4 pet. De woningnood blijkt het grootst te zijn in Limburg (21 pet.), daarop vol gen Gelderland (18 pet.) en Noord- Brabant 17 pet.). Opvallend is ook het hoge percentage voor Drente (15 pet.). Friesland vertoont het gun stigste beeld )5 pet.). Van de grootste steden is 't tekort van Nijmegen en het snel groeiende Eindhoven 19 pet. en van 's-Graven- hage 18 pet., in Amsterdam en Utrecht slechts 8 pet De Ned. Bond van R.K. Ziekenver- plegenden heeft te Hilversum verga derd. En aan een verslag van deze vergadering in de „Tijd" ontle nen we het volgende: Zij hebben daar met klem van argumenten hun bittere teleurstelling geuit over het feit, dat het overleg tussen overheid de federatie van verplegenden over haar arbeidsvoorwaarden nog tot geen enkel resultaat heeft geleid. Deze teleurstelling hebben zij vast gelegd in een motie, die niet alleen aan de minister van Sociale Zaken, de Tweede Kamer en Eerste Kamer en de Prov. Staten, maar op verzoek van de vergadering ook zal worden gezonden aan de Prins en de Prinses en aan alle directies van ziekenhuizen |n andere soortgelijke inrichtingen. In die motie wordt vastgesteld, dat er een schromelijk tekort is aan ver plegenden, doch dat aanvulling van dit tekort wordt belemmerd door de onvoldoende regeling der arbeids voorwaarden, ongeacht of de ver pleegsters werkzaam zijn in over- neids. of semi-overheidsdienst, in particuliere ziekenhuizen, gestichten of in de wijkverpleging. Zij menen zelfs dat zij, die bezield zijn met de ware roeping tot het verpleegsters- werk, aan deze roeping geen gehoor kunnen geven, omdat haar dat bij de huidige regelingen sociaal onmoge lijk is. Gezien het feit, dat ook de overheid erkende, dat alleen een ver betering der arbeidsvoorwaarden een middel kon zijn dat tot vermindering van het-tekort aan verpleegsters en verplegers zou bijdragen, spreken zij ér haar bittere teleurstelling over uit, dat diezelfde overheid nu reeds sinds Februari 1946 traineert met een blij vende regeling der arbeidsvoorwaar den. Rechtspositie, salariëring, pen sioenregeling, werktijden en vacantie. regeling vooral van de verpleegsters overheids- en semi-overheidsdienst vragen dringend om een spoedige voorziening. Met applaus heeft men deze motie, welke zonder een tegenstem werd aangenomen, onderstreept. En het feit, dat tijdens de discussies, die er aan vooraf gingen, de suggestie werd ;eopperd daar staken mensenle- •ens- zou eisen dan maar met een maand opzeggingstermijn en bloc ontslag te nemen, mag men toch een aanwijzing noemen hoezeer in dit kamp, waar overigens toch alleen ge duld en welwillendheid de gemoede ren beheersen, op dit punt de geesten :ijn gespannen. Mag dat verwonderen, wanneer wij er aan toevoegen, dat de bondsvoor zitter, dokter H. A. Damen uit Am sterdam, in een toelichting op de mo tie mededeelde, dat er op het ogen blik nog meerdere ziekenhuizen in Nederland zijn, waar de verpleegster niet meer ontvangt dan f7.50 per maand met aftrek van de kosten van was en breuk. Onder zulke omstandigheden een strijd beginnen om eerlijke lotsver betering en daarbij reeds tevoren BENOEMINGEN BISDOM HAARLEM. Z. H. Exc. de Bisschop van Haar lem heeft benoemd tot Pastoor te Overveen de WJ3. Heer J. Th. van Galen; te 's Gravenhage (H. Mar tha), de W.E. Heer G. F. Schneiders; te Reeuwijk, de W.E. Heer Th. J. J. van Seggelen; te Rhoon, de W.E. Heer J. H. A. Everts, die Kapelaan was te Delft (St. Hippolytus-Gestticht). Tenslotte heeft Z. H. Excellentie aan de W.E. Heer H. W: J. Kuu-r-.s, neomist, opdracht gegeven, zijn stu dies in het Kerklijk Recht te Rome voort te zetten. yvelbewust afzien van het krachtigste wapen, een eventuele staking, is een bewijs van verantwoordelijkheidsge voel, dat, naar ons inzicht, door over heid en gemeenschap naar juiste waarde dient te worden geschat. HULPACTIE VOOR SLACHT OFFERS VAN BRANDEN. Gezien de nood, welke tengevolge van de branden der laatste dagen te Heusden en andere plaatsen is ont staan, heeft het Wederopbouw-or- gaan Brabants Volksherstel maatre gelen getroffen, teneinde in de eer ste enorme behoefte te kunnen voor zien. Er zullen hulpcolonnes naar de geteisterde plaatsen wordèn gezonden met de nodige goederen. Het Weder- opbouworgaan Brabants Volksherstel vraagt de steun van elke Nederlan der. Gelden kunnen worden gestort cp gironummer 162898 ten name van het Provinciaal Opbouworgaan Bra bants Volksherstel, Willem II-straat 37, Tilburg. F.EN GOEDE ACTIE VOOR ONZE MILITAIREN. Op 31 Augustus draagt iedereen oranje. Daarom heeft Katholiek Thuisfront op die datum een speld jesdag georganiseerd. De speldjes' zullen bij de kerken, voor en na de Godsdienstoefeningen ten verkoop worden aangeboden. Het is thans meer dan ooit nodig om Katholiek Thuisfront in de gelegenheid te stel len het mooie werk voort' te zetten. BANKBILJETTEN ALS „DRUK WERK" DE GRENS OVER. Nieuwe manier van deviezensmokkel. De douane-recherchedienst heeft dezer dagen, aldus „Parool", een nieuwe methode van deviezensmok kel ontdekt, die de laatste tijd vrij veelvuldig werd toegepast. Toen men de reeds enige tijd volgehouden con trole op het land uitgaande brieven, bij wijze van steekproef eens uit- oreidde over drukwerken, bleek dat in vele onschuldige reclamefolders, kranten en tijdschriften, bankbiljet ten verstopt zaten, die op deze ma nier hun weg naar het buitenland vonden. Het betreft hier voor zover men thans reeds kan nagaan, geen georga niseerd complot. Het onderzoek heeft uitgewezen, dat het hier voornamelijk gaat om een handigheid van indivi duele zakenlieden en particulieren, die zich op deze wijze deviezen ver schaften voor vacantie of zakenreizen in het buitenland. De gesmokkelde bedragen variëren in het algemeen van 25 tot 200 gulden. Men werkte met bankbiljetten, die aan de binnenkant van de verstuur de kranten werden vastgeplakt, en dan liefst nog op plaatsen, waar foto's afgedrukt stormden, om de doorlich- tingscontróle te bemoeilijken. Ook werkte men wel met postzegels, die dan in het buitenland tegen vreemde valuta konden worden ingewisseld. Het spreekt vanzelf dat thans een geregelde controle op uitgaande druk werken is ingevoerd. Hiermee is deze clandestiene weg om zich vreemde valuta te verschaffen afgesneden. £eti (coAAjeJUjt... Heer, mijn hert is broos en schuldig, maar Gij zijt bermhertig, en duizend malen meer verduldig als dat ik boosaardig ben; geeft mij dan, o Heer, ik vraag het, geeft mij hulpe en staat mij bij; 'k heb gezondigd, ik beklage 't, helpt mij, God! Vergeeft het mijl Guido Gezelle.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1