S)e fickle (SouYaut Indonesië vandaag weer voor de Veiligheidsraad De Veiligheidsraad heeft geen uitvoerende macht Om het lidmaatschap der Ver. N. De Jamboree te Moisson gesloten DINSDAG 19 AUGUSTUS 1947 Bureaux Papengracht 32. Giro 103003. Telef.: Administratie, Advertenties 20826. Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 2C935. Directeur: C. !L. VAN HAMEKSVELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN S 37e JAARGANG No. 11167 Abonnementsprijs 0.26 per week, 1.10 per maand, 3.25 per kwartaal. Franco per post 4. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden 1.50. OP AANDRINGEN VAN DE SOVJET-UNIE IN TEGENSTELLING met de oorsp ronkelijke bedoeling, heeft de Veilig- heidsraad gisteren besloten, de In donesische kwestie in plaats van Don derdag, vandaag (Dinsdag) weer aan de orde te stellen. Dit is geschied op aandringen van Rusland, dat als motief aanvoerde, dat „het wapenstil standsbevel wordt geschonden en op de Indonesiërs druk wordt uitge oefend om bemiddeling te aanvaarden". De kwestie komt vanmiddag in behandeling en volgens Aneta zal gestemd worden over de Australische motie tot het zenden van een comm issie,weike aan de Veiligheidsraad rapport moet uitbrengen over de toe stand in Indonesië. Brits bemiddelings aanbod ingetrokken Officiële Britse kringen uiten hun verwondering over het bericht uit Den Haag, dat Engeland zijn aanbod, om in het geschil tussen Nederland en Indonesië te bemiddelen, zou heb ben ingetrokken. Men verklaart, dat Engeland een dergelijk initiatief niet heeft genomen. Volgens officiële bron zou van het Foreign Office de mededeling zijn ontvangen, dat Engeland geen stap pen zou ondernemen om zijn bemid deling te verlenen. Dit besluit zou slechts worden herzien, indien beide zijden op Engeland een beroep zou den doen om het aanbod te hernieu wen. De Nederlandse regering aldus werd vernomen had besloten liever het Amerikaanse aanbod te aanvaar den, daar de V.S. minder direct bij de Indonesische aangelegenheden zijn betrokken Zal Rijkseenheid kabinetsontbinding eisen Op een te Utrecht gehouden verga dering van het Nationaal Comité tot Handhaving der Rijkseenheid heeft de voorzitter, prof. Gerbrandy, alvo rens de bijeenkomst 'te sluiten, de vol gende conclusies getrokken aan de hand van het deze middag naar voren gebrachte standpunt: 1. Rijkseenheid spreekt zich uit •voor een doorstoten naar Djokja. 2. Rijkseenheid zal een 'beroep doen op de Koningin om binnen de constitutionele 'grenzen datgene te doen wat heilzaam kan zijn in he't belang van het Koninkrijk. 3. De vergadering igaat aocoord met de wens van Rijkseenheid om de Tweede Kamer bijeen te roepen en naar Kamerontbinding te streven in dien onverhoopt de Katholieken ge trouw mochten blijven aan de tot dus ver door h'en gevolgde doemwaardige politiek. 4. Een protest tegen de verkrach ting van het internationale recht zal nader door het Comité worden over wogen. 5. Het Comité zal voorts nagaan wanneer en of de tijd gunstig is voor een grote demonstratie in Den Haag. MR. VAN KLEFFENS ONDER STREEPT NEDERLANDS STANDPUNT. Nadat mr. van Kleffens Maandag nog een bespreking had gehad met vice-minister Lovett. verklaarde de Nederlandse ambassadeur des avonds nogmaals in een persconferentie, dat Nederland op het standpunt staat, dat de Veiligheidsraad geen juris dictie kan uitoefenen in het Indo nesisch conflict. Hij vestigde nogmaals de aan dacht op het Nederlandse voorstel tot het instellen van een onderzoek door de consuls te Batavia. In ant woord op een vraag, zeide mr. van Kleffens, dat Nederland niet ac-r coord zal gaan met het zenden van een commissie van onderzoek van wege de V.N. naar' Indonesië. Mr. van Kleffens onderstreepte nog eens de verantwoordelijkheid van Nederland voor de 40.000.000 Ja vanen, die Nederlands bescherming behoeven tegen roof en plundering door benden. RESOLUTIE P. v. d. A. WORDT NADER TOEGELICHT. De P. v. d. A. heeft, zoals gemeld, met grote meerderheid een resolutie aangenomen, waarop zij nu een toe lichting geeft. Dat zulk een toelich ting nodig is, pleit niet voor de dui delijkheid van bedoelde resolutie, welke ons toescheen een compromis te willen zijn tussen de verschillen de stromingen in 'de partij. Door di£ toelichting is nu echter wel duidelijk geworden, dat de Partij van de Ar beid in d,e Indonesische politiek blijft staan achter de Regering. De heer Vorrink zegt in die toe lichting, „dat het congres van de P- v. d. A. de mogelijkheid van arbitra ge over het gehele complex van het Indonesisch geschil geenszins heeft toegelaten. De P. v. d. A. handhaaft het standpunt, dat arbitrage over de elementaire souvereinietsvragen, waartoe dus ook de hervorming van do Nederlandse grondwet behoort, niet overwogen kan worden. Men heeft vertrouwen in „goede diensten" en wil detailkwesties met de verst mogelijke tegemoetkomendheid aan arbitrage onderwerpen, bijvoorbeeld de vorm, waarin de gemeenschappe lijke gendarmerie moet worden ge goten en problemen betreffende de juiste begrenzing van het de jure en het de., facto gezag". VASTBERADEN MET EEN KÖEL HOOFD. Het Vrije Volk", dat in de Indo nesische kwestie vaak bezadigde woorden weet neer te schrijven, schreef in een artikel van gister avond. .Tegen de onverschilligheid, de onwelwillendheid, de onkunde, de be voegdheidsoverschrijdingen te Lake Success moeten wij ons met kracht irerzetten, ter verdediging van de zaak van Indonesië en .Nederland- Maar wij zullen het moeten doen met een koel hoofd en begrip voor de in ternationale situatie. Wij kunnen ons geen gevaarlijke eigenmachtigheden veroorloven, die ons van onze vrien den in de wereld onherroepelijk zou den verwijderen. De richting, die ons openstaat, is in de voorstellen van mr. Van Kleffens aangegeven. Een internationaal onderzoek zal de Raad moeten inlichten over de wer kelijke toestand. Wij vrezen dit on derzoek niet. Wij hopen integendeel, dat het spoedig zal worden inge steld. En wanneer het concludeert tot de onhoudbaarheid van de situa tie en tot noodzakelijke maatregelen, dan zal dit een conclusie zijn, waar op Nederland zich kan en moet ba seren. Tegen eigenmachtige paniek daden past een ernstige waarschu wing". Volgens het onder Amerikaans toezicht staande Berlijnse blad ..Abend" zijn de Sovjets in hun zóne nog steeds bezig met de ontman teling van Duitse fabrieken, ondanks de jongste officiële tegenspraak van de zijde der Sovjets. De ontmante ling zou geschieden onder het voor wendsel van veranderingen in de fa brieken. Een symptoon der droogte is wel zeer zeker dit plaatje, waar de 'koeien nota bene midden in de zomer met hooi gevoerd wordenOok de emmer met water ontbreekt niet De „New York Herald" legt in een commentaar de nadruk op de dubbel zinnigheid van het Indonesische ant woord op het Amerikaanse aanbod van goede diensten en' op het feit, dat ,,men er nergens een werkelijk ver langen naar arbitrage en naar een oplossing van het conflict in kan vin den". Naar de mening van het blad betekent het antwoord niet, dat de In donesische republiek prijs stelt op onderhandelingen, maar dat zij een mogelijkheid ziet door Amerikaanse interventie een overwinning te be halen. Het blad leidt hieruit af, dat „een internationale actie de Neder landers en de Indonesiërs niet de uit eindelijke verantwoordelijkheid om het probleem ten slotte zelf op te los sen, kan ontnemen." De „New York Herald" zegt ver der, dat „een internationale actie zonder twijfel van dienst kan zijn bij beraadslagingen over het probleem en een vreedzame eri redelijke op lossing kan bevorderen door een zo groot mogelijk gezag uit te oefenen. Maar, zo besluit het blad, de Vei ligheidsraad kan niet een uitvoeren de macht, welke zij niet heeft, voor wenden en daardoor de kans lopen de zaken eerder te verslechteren dan te verbeteren, door dientengevolge by beide partijen verwachtingen te wekken, welke niet kunnen worden verwezenlijkt. MUSSOLINI'S BEVRIJDERS STAAN TERECHT. Naar Ass. Press meldt, staat mo menteel in Dachau terecht Otto Skor- zeny, de voormalige Hauptstrumfüh- rer van de S.S., die met een groep parachutisten destijds Mussolini be vrijd heeft en kort voor de ineen storting van Hongarije de rijksbe stuurder Horthy naar Duitsland haalde: Skorzeny wordt met negen leden van zijn parachutisten-bataillon er van beschuldigd, dat zij in de Ar dennen Amerikaanse soldaten heb ben vermoord. In 1944 drong het ba- taillon van Skorzeny in Ameriaanse uniformen tot achter dé geallieerde linies door. Kolonel Rosenfeld, de Amerikaanse aanklager liet in zijn aanklacht doorschemeren, dat hij doodstraf zou eisen. Onder de negen medeplichtigen, die met Skorzeny te recht staan, bevindt zich de Neder landse S.S.-officier Arend de Bruin uit Rotterdam. AMERIKA EN ENGELAND BEMOEIEN ZICH MET PETKOF. De Amerikaanse regering heeft of ficieel de vertegenwoordiger van .de Sowjet-Unie in de gealieerde be stuursraad te Sofia verzocht, de exe cutie van het doodvonnis over Petkof door de Bulgaarse regering te doen opschorten. Ook Engeland heeft bij de Bul gaarse autoriteiten formele stappen ondernomen in verband met dit dood vonnis. DE STRIJD IN GRIEKENLAND. Volgens uit Saloniki ontvangen berichtèn zijn sterke guerilla-strijd- krachten de belangrijke stad Naouses in Macedonië binnengevallen. Bij zonderheden van de strijd zijn nog niet beschikbaar. De bakkersstaking in Nederland is uitgebroken. In sommige zaken in Amsterdam konden de huisvrouwen nog een broodje bemachtigen. De lange rij van huisvrouwen doet ons weer aan een onaangename tijd terug denken. Gisteren zijn verscheidene aanvra gen om toelating tof het lidmaatschap der Ver. Naties door de Veiligheids raad behandeld. Met vier tegen vier stemmen en drie onthoudingen heeft de Veilig heidsraad Albaniës aanvrage afge wezen. De Britse afgevaardigde, Ca- dogan, verklaarde zich tegen toela ting van Albanië, daar dit land vol gens de meerderheid van de Veilig heidsraad kennis heeft gedragen van het leggen van mijnen in het Kanaal van Korfoe en daar het door' de meerderheid van de commissie van onderzoek in de Balkan schuldig be vonden is aan inmenning in de Griek se burgeroorlog. De aanvrage van Trans-Jordanië verkreeg negen stemmen tegen één (de Sovjet-Unie) voor en een ont houding (Polen). Daar de Sovjet-Üniet het recht van veto heeft, betekent dit dat Trans- Jordanië niet wordt toegelaten. Ook Eire verkreeg negen stemmen, doch opnieuw sprak de Sovjet-Unie haar veto uit, terwijl Polen zich we derom van stemming onthield. Voorts verwierp de Raad met drie tegen drie stemmen en vijf onthoudingen de aanvrage van Buiten-Mongolië. De Sovjet-Unie, Polen en Syrië stemden vóór, terwijl de V.S. en China tot de tegenstemmers behoorden.. Bij de behandeling van de Portuge se aanvrage bracht de Sovjet-Russi sche afgevaardigde eveneens zijn De wereldjamboree voor de vrede, welke een enorm succes mag heten, is op luisterrijke wijze gesloten. In tegenwoordigheid van de padvinders uit 42 verschillende landen heeft Mgr. E. Suhard, kardinaal-aartsbis schop van Parijs, voor het laatst op het monumentale hoofdaltaar een plechtige H. Mis gecelebreerd, na vooraf een bezoek te hebben gebracht aan de H. Sacramentskapel, welke dag en nacht door een erewacht van padvinders bewaakt wérd. De kardi naal hield onder de H. Mis een toe spraak tot de padvinders, waarin hij hen aanspoorde de eenheid', waarvan zij hier getuigden, te bewaren en in praktijk te brengen. Na afloop der plechtigheid begaf de kardinaal zich naar het kamp van de zieken en ge brekkige padvinders, wien hij moed insprak en hun de padvinderswet, die hun zoveel blijdschap en moed gaf, voorhield. Acht gewonden bij treinbotsing. Een ernstig ongeluk heeft de vreug de van de laatste Jamboreedag ver stoord schrijft de verslaggever van de „Volkskrant". Bij een wissel zijn twee van de Maginottreintjes, die be laden waren met verkenners, tegen elkaar gereden Enkele jongens raak ten tussen de wagens bekneld, waar door er 8 gewondwerden. Het zijn Belgische verkenners van wie er drie HEVIGE ONTPLOFFING TE CADIZ. In een chemische fabriek in het havengebied van Cadiz heeft gister avond, vermoedelijk door de grote hitte van de laatste dagen, een ont ploffing plaats gehad, die oversloeg op de nabijgelegen opslagplaats van torpedo's en munitie van de onder- zeedienst, die eveneens in de lucht vloog met een knal, die op 100 km afstand te horen was. Een groot deel van de havenwijk staat in brand. Het aantal doden en ge wonden is nog niet bekend, doch van heinde en verre zijn artsen naar de plaats van de ramp ontbo den. De autoriteiten^ hebben de toegang tot de stad verboden be halve aan personeel van reddings brigades, artsen, verpleegsters en brandweerlieden. Het Spaanse ka binet, dfit op het ogenblik.van de ramp juist vergaderde, heeft zijn by eenkomst verlengd om de ramp te bespreken. Alle plaatselijke zie kenhuizen zijn vol en men moet gewonden naar naburige steden overbrengen. De water- en licht voorziening in de stad is afgesne den. Men vreest voor nieuwe ex plosies. ernstige beenfracturen opliepen. Het ongeluk is waarschijnlijk te wijten aan de onoplettendheid van een der machinisten. Een Amerikaanse ver kenner en een doofstomme jongen die ondanks een uitdrukkelijk ver bod in de Seine gingen zwemmen, kwamen om het leven. Het Nederlandse contingent zal vandaag niet deelnemen aan de ex cursie naar Versailles. De jongens zijn te vermoeid en moeten rust hebben. Woensdag wordt Parijs bezichtigd; Donderdagmiddag om vier uur ver trekt men van het Jamboree-station af. Aankomst in Roosendaal Vrijdag morgen om 4 uur. Aankomst Utrecht 7.25 uur. Amsterdam: 8.24 urn in de morgen. TSJECHO-SLOWAAKSE PRIESTERS ONDERSCHEIDEN. Vijftig R.K. priesters hebben het Tsjecho-Slowaakse oorlogskruis en de medaille voor dapperheid ontvangen. De onderscheidingen werden uitge reikt door de chef van de Tsjecho- Slowaakse generale staf. Zeventiën dezer priesters ontvingen de erete kenen posthuum, daar zij „door de Duitsers geëxecuteerd of doodgemar teld zijn". De overigen hebben zich eveneens bijzonder onderscheiden in de Tsjecho-Slo waakse ondergrondse beweging tegen de Duitsers. Zij heb ben o.m. geallieerde parachutisten, vluchtelingen uit concentratiekam pen, illegale strijders en vervolgde Joden geholpen. De aartsbisschop van Praag, dr. Beran, woonde de plech tigheid bij. EMIGRANTEN GAAN IN HONGER STAKING. 'Thans zijn de Joodse emigrahten aan boord van alle drie Britse sche pen voor Port de Bouc in hongersta-' king gegaan. Volgens een woord voerder van de emigranten zou deze staking het voorspel van actief ver zet betekenen. De emigranten hebben een tele gram aan Ramadier gezonden, waar in dank wordt gebracht aan Franx- ryk voor zijn edelmoedig aanbod van gastvrijheid doch tevens bevesti ging gegeven wordt van de vastbe slotenheid der opvarenden om niet op Europeese grond aan land te gaan, terwijl Ramadier gevraagd wordt, alles te doen wat in zijn macht ligt om te verkrijgen, dat de Britten de emigranten naar Palesti na zullen terug brengen. .Ten aanzien van de aanvrage van Pakistan verklaarde Gromyko toen de voorzitter meende te kunnen con cluderen, dat inwilliging hiervan eenstemmig werd aanbevolen dat hij prefereerde de aanvrage behan deld te zien. Men stemde hiermede in. De aanvrage om toelating van Yeman werd eenstemmig aanvaard. De besprekingen over de toela ting van Italië, Bulgarije, Roemenië, Oostenrijk en Hongarije werden tot Donderdag verdaagd. De toelating van Pakistan werd ten slotte toch eenstemmig goedge keurd. DE BOSBRAND AAN DE BELGISCH—DUITSE GRENS. De brandweer van Verviers heeft medegedeeld, dat zij machteloos staat tegenover de bosbranden aan de Bel gisch-Duitse grens. De grootste brand woedt in het woud van Elsenborn. Daar in deze streken nog vele mij nenvelden liggen, gaan de branden van voortdurende ontploffingen ver gezeld. 3 Kinderen omgekomen Door projectiel-ontploffing In de buurtschap ,,De Liter" bij Oostburg in Zeeuws-VIaanderen zijn gistermiddag drie kinderen van de familie Gijs door ontploffing van een projectiel om het leven gekomen. Het waren de zesjarige Fonsje, de acht jarige Arthur en him negenjarig zus je Adrie, afkomstig uit Aardenburg, die waarschijnlijk bij het spelen aan een riviertje een projectiel hadden gevonden. Volgens een jonger zusje, dat als door een wonder bij de explo sie gespaard is gebleven, hadden de kinderen een busje gevonden, waar mede zij water waren gaan scheppen. Het tot dusverre nog niet gekwalifi ceerde projectiel is plotseling ont ploft. De drie kinderen waren op slag dood. Een belangrijke ont dekking Vitamine A kunstmatig bereid In de laboratoria van de N.V. Orga- non te Oss, hebben de chemici dr. J. F. Arens en dr. D. A. van Dorp het probleem van de kunstmatige be reiding van het vitamine A, na een vierjarig onderzoek opgelost. Hiermede is ook het laatste vita mine, dat nog uitsluitend uit dierlijk materiaal bereid kon worden thans langs volkomen scheikundige weg op gebouwd. Zowel voor geneeskundige doel einden, als voor het vitaminiseren van voedinsmiddelen (margarine b.v.) zijn hoog geconcentreerde vita mine-preparaten nodig. Tot nu toe konden deze slechts bereid worden uit bepaalde visiever oliën, waaraan een groot tekort in de wereld be staat. Thans zijn nieuwe wegen ge opend, waardoor men niet meer ge heel afhankelijk zal zijn van de schaarse natuurlijke bronnen. Het in olie-oplosbare vitamine werd reeds in 1913 ontdekt en de sa menstelling is sedert 1931 bekend. Tot dusverre was het onmogelijk gebleken dit vitamine kunstmatig te bereiden, hetwelk wel het geval met alle andere vitamines. Het stemt tot voldoening,' dat het thans aan Nederlandse onderzoekers in labora toria der Nederlandse pharmaceu- tische industrie geukt is het bijzon der moeilijke probleem van de kunst matige bereiding van het vitamine A op te lossen. VERLENGING MAXIMUM UITKERINGSDUUR ZIEKTEWET. De wijziging van de ziektewet, waarbij de maximumuitkeringsduur verhoogd is van 26 op 52 weken is 16 Augustus in werking getreden. Fata morgana Alles wordt week en slap in deze hitte. Mijn hersens ook: ik begin visioenen te zien, fatamor- gana's. De inwoners van het Siciliaan- se plaatsje Alcano moeten het huis uit, want door een hemels onweer staat er het water twee metét hoog in de straten. Dat is de waarheid, want ik heb het zelf gelezen. En als ik het bovendien nog neerschrijf is het dubbel waar. Maar ik heb zelf gezien, dat bij ons thuis het koele water in de huiskamer stond. De hele familie was in badpak en zwom van de serre naar de voor-kamer. Ikzelf zat in een luie stoel, tot aan m'n nek in hét frisse water. Wat kan het thuis heerlijk zijn, niet waar? De baby in de hoge kinderstoel liet het water met z'n rammelaar spatten en hoefde de gehele dag niet verschoqnd te worden. Op de drijvende tafel wat 'n uitvinding, je kunt zo'n ding met je blote teen naar je toehalen stonden koele kom kommers en ijspudding en ik heb nooit geweten, hoe verfrissend een dergelijke combinatie is. Mijn zoon had de komkommers uit de kelder opgedoken, want hy is de enige, die 5 minuten on der water kan blijven zonder te verdrinken, en mijn gedienstige, die in haar vrije tijd kampioen in water-polo is, had ze al zwem mend tussen de potten en de pan nen jn de keuken schoon ge maakt. U had ze moeten zien, als een zeehond zwenkend rond de kamerdeur, een schaal balance rend op haar neus. Wat een heer lijkheid, zo'n onweer en twee meter hemelwater rond je huis. Zalig. O, lieve help, de baby is zoek; grote bellen rondom de kinder stoel! Hij probeert een rede te houden onder water. „Blub- blub". Wat 'n narigheid al dat water. De bewoners van Alcano moes ten hun huizen uit. Er waren doden ook bij, geloof ik. En hele massa's gek geworden van de hitte. PAUSELIJK LEGAAT OP MARIA-CONGRES. Z.H. de Paus heeft ZKm. Johannes Kardinaal de Jong, Aartsbisschop van Utrecht, benoemd tot Pauselijk Legaat t.g.v. het a.s. Internationaal Maria-Congres te Maastricht. MENTANA-TENTOONSTELLING GEOPEND. Ter herdenking van de 3000 zouaven. In het instituut St. Louis te Ouden bosch is Zondag de Mentana-ten- toonstelling geopend, welke tot 8 September duurt. Deze tentoonstel ling, 80 jaren na de slag bij Mentana, wordt gehouden ter herdenking van de 3000 Nederlanders, die als „Zou aven" hebben gevochten ter beveili ging van het pauselijke grondgebied. Onder de autoriteiten waren de in ternuntius, de bisschop van Breda en de coadjutor, mgr. Baeten, mgr. B. van Leeuwen uit Hillegom, oud-ad viseur van de voormalige Zouaven- bond; de ministers Gielen en Van Maarseveen. Op het met bloemen en planten versierde podium stond luisterrijk de standaard van de Mentana-erevaan der Katholieke vrouwen van Neder land, indertijd door Pierre Cuypers ontworpen, die 60 jaar een ereplaats had in het Vaticaan en in 1932 door de Paus aan Kath. Nederland terug geschonken werd. Ze werd nu ge flankeerd door de buste van Paus Pius IX en het portret van de tegen woordige Paus Pius XII. De herdenking werd opgeluisterd door zang van het Broederkoor. De internuntius hield een geestdriftige toespraak op de trouw van het Ka tholieke Nederland. Daarna spraken minister Gielen en de 82-jarige mgr. Hopmans en luit.-generaal J.J. ba ron van Voorst tot Voorst (namens de minister van oorlog, die ongesteld is), welke laatste de echte soldaten- geest van de Nederlandse zouaven huldigde. Mgr. B. van Leeuwen ver klaarde daarna de tentoonstelling voor geopend. RIJKSSUBSIDIE VOOR KRAAM HULP KOMT. Op de vragen van het Tweede Ka merlid Mol betreffende het nog niet uitkeren van subsidie voor kraam hulp, uitgetrokken op de begroting voor 1946 heeft de minister van so ciale zaken geantwoord, dat de toe kenning van het subsidie inmiddels heeft plaats gehad, terwijl uitbetaling spoedig zal volgen. De moeilijkheden, waarmede de centra voor kraamzorg te kampen hebben, zijn de minister bekend, hij betreurt, dat het uitblijven van sub sidie deze moeilijkheden heeft ver zwaard en er toe geleid heeft, dat enkele centra (een drietal) hnn werk zaamheden hebben moeten stopzet ten. De minister is bereid in overleg met de geneeskundige hoofdinspectie voorschotten over het lopende dienst jaar te verlenen. £m ftoM&ttje... Veler ergernis over de woeker komt niet voort uit veroordeling van het morele kwaad, maar uit afgunst op de lieden, die er rijk mee zijn ge worden. Tolstoi.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1